Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0186(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0433/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0433/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 21.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0027

Elfogadott szövegek
PDF 154kWORD 46k
2019. január 16., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az uniós ideiglenes úti okmány *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Az Európai Parlament 2019. január 16-i jogalkotási állásfoglalása az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0358),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 23 cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0386/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0433/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A jogalkotás minőségének javításáról kötött intézményközi megállapodás24 (22) és (23) pontjának megfelelően a Bizottságnak értékelnie kell az irányelvet, különösen a konkrét nyomonkövetési megállapodások révén gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy megvizsgálják az irányelv hatásait és a további intézkedések szükségességét.
(19)  A jogalkotás minőségének javításáról kötött intézményközi megállapodás24 (22) és (23) pontjának megfelelően a Bizottságnak értékelnie kell az irányelvet, különösen a konkrét nyomonkövetési megállapodások révén gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy megvizsgálják az irányelv hatásait, többek között annak az alapvető jogokra gyakorolt hatását és a további intézkedések szükségességét. Az értékelést rendelkezésre kell bocsátani az Európai Parlament, az európai adatvédelmi biztos és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége számára.
_________________
_________________
24 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).
24 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet25 kell alkalmazni az ezen irányelv végrehajtásakor a tagállamok által végzett személyesadat-kezelésre. Az uniós ideiglenes úti okmány rendszer szükségessé teszi személyes adatok kezelését a kérelmező személyazonosságának ellenőrzése, az uniós ideiglenes úti okmány bélyeg nyomtatása, valamint az érintett személy utazásának megkönnyítése céljából. Tovább kell pontosítani a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztosítékokat, mint például a gyűjtött személyes adatok maximális megőrzési idejét. Az esetleges visszaélések megelőzése érdekében hároméves maximális megőrzési időre van szükség. A kérelmező személyes adatainak törlése nem érintheti a tagállamok képességét ezen irányelv alkalmazásának figyelemmel kísérésére.
(20)  Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet25 kell alkalmazni az ezen irányelv végrehajtásakor a tagállamok által végzett személyesadat-kezelésre. Az uniós ideiglenes úti okmány rendszer szükségessé teszi személyes adatok kezelését a kérelmező személyazonosságának ellenőrzése, az uniós ideiglenes úti okmány bélyeg nyomtatása, valamint az érintett személy utazásának megkönnyítése céljából. Tovább kell pontosítani a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztosítékokat, mint például a gyűjtött személyes adatok maximális megőrzési idejét. Az esetleges visszaélések megelőzése érdekében szükség van maximális megőrzési idő megállapítására. Ennek az időszaknak arányosnak kell lennie, és nem haladhatja meg a kibocsátott uniós ideiglenes úti okmány érvényességének lejártát követő 90 napot. A kérelmező személyes adatainak anonimizálása vagy törlése nem érintheti a tagállamok képességét ezen irányelv alkalmazásának figyelemmel kísérésére.
__________________
__________________
25Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
25Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az állampolgárság szerinti tagállam a (2) bekezdésben említett információk beérkezésétől számított 36 órán belül reagál a konzultációra az (EU) 2015/637 irányelv 10. cikkének (3) bekezdésével összhangban, továbbá megerősíti, hogy a kérelmező az állampolgára-e. A kérelmező állampolgárságának megerősítését követően a segítséget nyújtó tagállam legkésőbb az állampolgárság szerinti tagállam válaszának kézhezvételét követő munkanapon biztosítja az uniós ideiglenes úti okmányt a kérelmező részére.
(3)  Az állampolgárság szerinti tagállam a (2) bekezdésben említett információk beérkezésétől számított 24 órán belül reagál a konzultációra az (EU) 2015/637 irányelv 10. cikkének (3) bekezdésével összhangban, továbbá megerősíti, hogy a kérelmező az állampolgára-e. A kérelmező állampolgárságának megerősítését követően a segítséget nyújtó tagállam legkésőbb az állampolgárság szerinti tagállam válaszának kézhezvételét követő munkanapon biztosítja az uniós ideiglenes úti okmányt a kérelmező részére.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
(4)  Kellően indokolt rendkívüli esetekben a tagállamok az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott határidőknél hosszabb időt is igénybe vehetnek.
(4)  Kellően indokolt rendkívüli esetekben a tagállamok az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott határidőknél rövidebb vagy hosszabb időt is igénybe vehetnek.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  további biztonsági elemek és követelmények, ideértve a hamisítás és meghamisítás elleni emelt szintű előírásokat;
b)  további nem biometrikus biztonsági elemek és követelmények, ideértve a hamisítás és meghamisítás elleni emelt szintű előírásokat;
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés
(4)  A segítséget nyújtó tagállam és az állampolgárság szerinti tagállam nem őrizheti meg a kérelmező személyes adatait három évnél tovább. A megőrzési időszak lejárta után a kérelmező személyes adatait törölni kell.
(4)  A segítséget nyújtó tagállam és az állampolgárság szerinti tagállam nem őrizheti meg a kérelmező személyes adatait a kibocsátott uniós ideiglenes úti okmány érvényességének lejártát követő 90 napnál tovább. A megőrzési időszak lejárta után a kérelmező személyes adatait törölni kell. Az anonimizált adatok megőrizhetők, ha ez szükséges e rendelet nyomon követéséhez és értékeléséhez.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság – leghamarabb az ezen irányelv átültetésének kezdőnapjától számított öt év elteltével – értékeli az irányelvet, beleértve a személyes adatok bizottsági szintjének megfelelőségét, és a főbb megállapításokat jelentésbe foglalja, amelyet megküld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(1)  A Bizottság – leghamarabb az ezen irányelv átültetésének kezdőnapjától számított három év elteltével – értékeli az irányelvet, ideértve a személyes adatok biztonsági szintjének megfelelőségét, valamint az irányelvnek az alapvető jogokra gyakorolt esetleges hatásait, és a főbb megállapításokat jelentésbe foglalja, amelyet megküld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat