Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0186(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0433/2018

Pateikti tekstai :

A8-0433/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 21.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0027

Priimti tekstai
PDF 149kWORD 41k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
ES laikinasis kelionės dokumentas *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0358),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 23 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0386/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0433/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
(19)  vadovaudamasi Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros24 22 ir 23 punktais, Komisija turėtų įvertinti šią direktyvą, ypač remdamasi informacija, surinkta taikant konkrečią stebėsenos tvarką, kad būtų įvertintas šios direktyvos poveikis ir tolesnių veiksmų poreikis;
(19)  vadovaudamasi Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros24 22 ir 23 punktais, Komisija turėtų įvertinti šią direktyvą, ypač remdamasi informacija, surinkta taikant konkrečią stebėsenos tvarką, kad būtų įvertintas šios direktyvos poveikis, įskaitant jos poveikį pagrindinėms teisėms, ir tolesnių veiksmų poreikis. Vertinimas turėtų būti pateiktas Europos Parlamentui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Pagrindinių teisių agentūrai;
_________________
_________________
24 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).
24 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
(20)  įgyvendinant šią direktyvą valstybių narių vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/67925. Tam, kad ES LKD sistema veiktų, būtina tvarkyti asmens duomenis, siekiant patikrinti pareiškimo teikėjo tapatybę, atspausdinti ES LKD įkliją ir supaprastinti atitinkamo duomenų subjekto kelionę. Būtina nurodyti papildomas tvarkomų asmens duomenų apsaugos priemones, pvz., didžiausią surinktų asmens duomenų saugojimo laikotarpį. Didžiausias trejų metų trukmės duomenų saugojimo laikotarpis reikalingas siekiant išvengti galimų piktnaudžiavimo atvejų. Pareiškimo teikėjų asmens duomenų ištrynimas neturėtų daryti poveikio valstybių narių gebėjimui vykdyti šios direktyvos taikymo stebėsenos;
(20)  įgyvendinant šią direktyvą valstybių narių vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/67925. Tam, kad ES LKD sistema veiktų, būtina tvarkyti asmens duomenis, siekiant patikrinti pareiškimo teikėjo tapatybę, atspausdinti ES LKD įkliją ir supaprastinti atitinkamo duomenų subjekto kelionę. Būtina nurodyti papildomas tvarkomų asmens duomenų apsaugos priemones, pvz., didžiausią surinktų asmens duomenų saugojimo laikotarpį. Didžiausias duomenų saugojimo laikotarpis reikalingas siekiant išvengti galimų piktnaudžiavimo atvejų. Tas laikotarpis turėtų būti proporcingas ir neviršyti 90 dienų nuo išduoto ES LKD galiojimo pabaigos. Pareiškimo teikėjų anonimizavimas arba asmens duomenų ištrynimas neturėtų daryti poveikio valstybių narių gebėjimui vykdyti šios direktyvos taikymo stebėsenos;
__________________
__________________
25 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
25 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis
3.  Per 36 valandas po 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo, pilietybės valstybė narė į prašymą dėl konsultacijų atsako, kaip numatyta pagal Direktyvos (ES) 2015/637 10 straipsnio 3 dalį, ir patvirtina, ar prašymo teikėjas yra jos pilietis. Patvirtinus prašymo teikėjo pilietybę, padedančioji valstybė narė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pilietybės valstybės narės atsakymo, jam išduoda ES LKD.
3.  Per 24 valandas po 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo, pilietybės valstybė narė į prašymą dėl konsultacijų atsako, kaip numatyta pagal Direktyvos (ES) 2015/637 10 straipsnio 3 dalį, ir patvirtina, ar prašymo teikėjas yra jos pilietis. Patvirtinus prašymo teikėjo pilietybę, padedančioji valstybė narė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pilietybės valstybės narės atsakymo, jam išduoda ES LKD.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis
4.  Tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais valstybės narės gali užtrukti ilgiau nei 1 ir 3 dalyje nurodyti terminai.
4.  Tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais valstybės narės gali užtrukti trumpiau ar ilgiau nei 1 ir 3 dalyje nurodyti terminai.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  papildomomis apsauginėmis savybėmis ir reikalavimai, įskaitant griežtesnius apgaulę, padirbinėjimą ir klastojimą užkardančius standartus;
b)  papildomomis nebiometrinėmis apsauginėmis savybėmis ir reikalavimai, įskaitant griežtesnius apgaulę, padirbinėjimą ir klastojimą užkardančius standartus;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis
4.  Padedančioji valstybė narė ir pilietybės valstybė narė prašymo teikėjo asmens duomenis saugo ne ilgiau kaip trejus metus. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui prašymo teikėjo asmens duomenys ištrinami.
4.  Padedančioji valstybė narė ir pilietybės valstybė narė prašymo teikėjo asmens duomenis saugo ne ilgiau kaip 90 dienų nuo išduoto ES LKD galiojimo pabaigos. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui prašymo teikėjo asmens duomenys ištrinami. Anoniminiai duomenys gali būti saugomi, jei to reikia šio reglamento stebėsenai ir vertinimui atlikti.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis
1.  Ne anksčiau kaip praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir pagrindinius vertinimo rezultatus, įskaitant informaciją apie asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumą, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.
1.  Ne anksčiau kaip praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir pagrindinius vertinimo rezultatus, įskaitant informaciją apie asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumą ir galimą poveikį pagrindinėms teisėms, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika