Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0186(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0433/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0433/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 21.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0027

Pieņemtie teksti
PDF 151kWORD 51k
Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris - Strasbūra
ES pagaidu ceļošanas dokuments *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka ES pagaidu ceļošanas dokumentu un atceļ Lēmumu 96/409/KĀDP (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0358),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 23. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0386/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0433/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Saskaņā ar Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 22. un 23. pantu Komisijai būtu jāveic šīs direktīvas izvērtējums, it sevišķi pamatojoties uz informāciju, kas ievākta ar īpašu uzraudzības pasākumu palīdzību, lai novērtētu direktīvas ietekmi un vajadzību veikt turpmākus pasākumus.
(19)  Saskaņā ar Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu24 22. un 23. pantu Komisijai būtu jāveic šīs direktīvas izvērtējums, it sevišķi pamatojoties uz informāciju, kas ievākta ar īpašu uzraudzības pasākumu palīdzību, lai novērtētu direktīvas ietekmi, tostarp tās ietekmi uz pamattiesībām, un vajadzību veikt turpmākus pasākumus. Izvērtējums būtu jāpadara pieejams Eiropas Parlamentam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Pamattiesību aģentūrai.
_________________
_________________
24 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (2016. gada 13. aprīlis) (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).
24 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (2016. gada 13. aprīlis) (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
(20)  Uz dalībvalstu veikto personas datu apstrādi šīs direktīvas ietvaros attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/67925. ES PCD sistēmas ietvaros ir nepieciešams apstrādāt personas datus, kas vajadzīgi pieteikuma iesniedzēja identitātes pārbaudīšanai, ES PCD uzlīmes izdrukāšanai un attiecīgā datu subjekta ceļošanas atvieglošanai. Ir nepieciešams sīkāk precizēt aizsargpasākumus, kas piemērojami apstrādātajiem personas datiem, piemēram, ievākto personas datu maksimālo glabāšanas laiku. Lai nepieļautu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, ir nepieciešams trīs gadu maksimālais glabāšanas laiks. Pieteikuma iesniedzēju personas datu dzēšanai nevajadzētu skart dalībvalstu spēju uzraudzīt šīs direktīvas piemērošanu.
(20)  Uz dalībvalstu veikto personas datu apstrādi šīs direktīvas ietvaros attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/67925. ES PCD sistēmas ietvaros ir nepieciešams apstrādāt personas datus, kas vajadzīgi pieteikuma iesniedzēja identitātes pārbaudīšanai, ES PCD uzlīmes izdrukāšanai un attiecīgā datu subjekta ceļošanas atvieglošanai. Ir nepieciešams sīkāk precizēt aizsargpasākumus, kas piemērojami apstrādātajiem personas datiem, piemēram, ievākto personas datu maksimālo glabāšanas laiku. Lai nepieļautu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, var būt nepieciešams maksimālais glabāšanas laiks. Šim laikam vajadzētu būt samērīgam, un tas nedrīkstētu pārsniegt 90 dienas pēc izdotā ES PCD derīguma beigām. Pieteikuma iesniedzēju personas datu anonimizēšanai vai dzēšanai nevajadzētu skart dalībvalstu spēju uzraudzīt šīs direktīvas piemērošanu.
__________________
__________________
25 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
25 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
3.  Valstspiederības dalībvalsts 36 stundu laikā no 2. punktā minētās informācijas saņemšanas sniedz atbildi saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/637 10. panta 3. punktu un apstiprina, vai pieteikuma iesniedzējs ir tās valstspiederīgais. Pēc pieteikuma iesniedzēja valstspiederības apstiprināšanas palīdzību sniedzošā dalībvalsts izsniedz pieteikuma iesniedzējam ES PCD vēlākais nākamajā darbdienā, kas seko tai, kurā saņemta valstspiederības dalībvalsts atbilde.
3.  Valstspiederības dalībvalsts 24 stundu laikā pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas sniedz atbildi saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/637 10. panta 3. punktu un apstiprina, vai pieteikuma iesniedzējs ir tās valstspiederīgais. Pēc pieteikuma iesniedzēja valstspiederības apstiprināšanas palīdzību sniedzošā dalībvalsts izsniedz pieteikuma iesniedzējam ES PCD vēlākais nākamajā darbdienā, kas seko tai, kurā saņemta valstspiederības dalībvalsts atbilde.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
4.  Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos dalībvalstis var pārsniegt 1. un 3. punktā noteiktos termiņus.
4.  Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos dalībvalstis var ES PCD izdot ātrāk kā 1. un 3. punktā noteiktajos termiņos vai pēc tiem.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – b punkts
(b)  papildu drošības elementiem un prasībām, tostarp uzlabotiem daļējas un pilnas viltošanas un falsificēšanas novēršanas standartiem;
(b)  papildu nebiometriskiem drošības elementiem un prasībām, tostarp uzlabotiem daļējas un pilnas viltošanas un falsificēšanas novēršanas standartiem;
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts
4.  Palīdzību sniedzošā dalībvalsts un valstspiederības dalībvalsts glabā pieteikuma iesniedzēja personas datus ne ilgāk kā trīs gadus. Beidzoties šim glabāšanas periodam, pieteikuma iesniedzēja personas datus dzēš.
4.  Palīdzību sniedzošā dalībvalsts un valstspiederības dalībvalsts glabā pieteikuma iesniedzēja personas datus ne ilgāk kā 90 dienas pēc tam, kad beidzas izdotā ES PCD derīgums. Beidzoties šim glabāšanas periodam, pieteikuma iesniedzēja personas datus dzēš. Anonimizētos datus vajadzības gadījumā var glabāt šīs regulas darbības uzraudzības un izvērtēšanas nolūkā.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts
1.  Ne agrāk kā pēc pieciem gadiem no šīs direktīvas transponēšanas datuma Komisija veic šīs direktīvas izvērtējumu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izklāstīti galvenie konstatējumi, tostarp par personas datu drošības līmeņa atbilstību.
1.  Ne agrāk kā pēc trim gadiem no šīs direktīvas transponēšanas datuma Komisija veic šīs direktīvas izvērtējumu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izklāstīti galvenie konstatējumi, tostarp par personas datu drošības līmeņa atbilstību un tā iespējamo ietekmi uz pamattiesībām.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika