Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0186(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0433/2018

Teksty złożone :

A8-0433/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 21.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0027

Teksty przyjęte
PDF 155kWORD 52k
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg
Tymczasowy unijny dokument podróży *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej unijny tymczasowy dokument podróży i uchylającej decyzję 96/409/WPZiB (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0358),

–  uwzględniając art. 23 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0386/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0433/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
(19)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa24 Komisja powinna ocenić niniejszą dyrektywę, opierając się w szczególności na informacjach zgromadzonych w ramach określonych ustaleń w zakresie monitorowania, aby oszacować wpływ dyrektywy i konieczność podjęcia ewentualnych dalszych działań.
(19)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa24 Komisja powinna ocenić niniejszą dyrektywę, opierając się w szczególności na informacjach zgromadzonych w ramach określonych ustaleń w zakresie monitorowania, aby oszacować wpływ dyrektywy, w tym jej wpływ na prawa podstawowe, i konieczność podjęcia ewentualnych dalszych działań. Ocenę należy udostępnić Parlamentowi Europejskiemu, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Agencji Praw Podstawowych.
_________________
_________________
24 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
24 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
(20)  Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67925 mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie w kontekście wdrażania niniejszej dyrektywy. Stosowanie systemu unijnego TDP wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy, wydrukowania naklejki unijnego TDP oraz zapewnienia osobie, której dane dotyczą, możliwości sprawnego odbycia podróży. Należy doprecyzować gwarancje mające zastosowanie do przetwarzanych danych osobowych, takie jak maksymalny okres zatrzymywania gromadzonych danych osobowych. Aby zapobiec potencjalnym nadużyciom, należy ustanowić maksymalny okres zatrzymywania danych, wynoszący trzy lata. Usunięcie danych osobowych wnioskodawców powinno pozostawać bez uszczerbku dla możliwości monitorowania stosowania niniejszej dyrektywy przez państwa członkowskie.
(20)  Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67925 mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie w kontekście wdrażania niniejszej dyrektywy. Stosowanie systemu unijnego TDP wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy, wydrukowania naklejki unijnego TDP oraz zapewnienia osobie, której dane dotyczą, możliwości sprawnego odbycia podróży. Należy doprecyzować gwarancje mające zastosowanie do przetwarzanych danych osobowych, takie jak maksymalny okres zatrzymywania gromadzonych danych osobowych. Aby zapobiec potencjalnym nadużyciom, należy ustanowić maksymalny okres zatrzymywania danych. Okres ten powinien być proporcjonalny i nie powinien przekraczać 90 dni od upływu ważności wydanego unijnego TDP. Anonimizacja lub usunięcie danych osobowych wnioskodawców powinny pozostawać bez uszczerbku dla możliwości monitorowania stosowania niniejszej dyrektywy przez państwa członkowskie.
__________________
__________________
25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  W ciągu 36 godzin od uzyskania informacji, o których mowa w ust. 2, państwo członkowskie obywatelstwa odpowiada na konsultacje zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/637 i potwierdza, czy wnioskodawca jest jego obywatelem. Po potwierdzeniu obywatelstwa wnioskodawcy państwo członkowskie udzielające pomocy przekazuje wnioskodawcy unijny TDP najpóźniej w dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym otrzymano odpowiedź państwa członkowskiego obywatelstwa.
3.  W ciągu 24 godzin od uzyskania informacji, o których mowa w ust. 2, państwo członkowskie obywatelstwa odpowiada na konsultacje zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/637 i potwierdza, czy wnioskodawca jest jego obywatelem. Po potwierdzeniu obywatelstwa wnioskodawcy państwo członkowskie udzielające pomocy przekazuje wnioskodawcy unijny TDP najpóźniej w dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym otrzymano odpowiedź państwa członkowskiego obywatelstwa.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  W należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach procedura wydawania TDP przez państwa członkowskie może potrwać dłużej niż wynikałoby to z terminów przewidzianych w ust. 1 i 3.
4.  W należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach procedura wydawania TDP przez państwa członkowskie może potrwać krócej lub dłużej niż wynikałoby to z terminów przewidzianych w ust. 1 i 3.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit 1 – litera b
b)  dodatkowych zabezpieczeń i wymagań, łącznie z normami dotyczącymi wzmocnionej ochrony przed fałszowaniem, podrabianiem oraz przerabianiem;
b)  dodatkowych niebiometrycznych zabezpieczeń i wymagań, łącznie z normami dotyczącymi wzmocnionej ochrony przed fałszowaniem, podrabianiem oraz przerabianiem;
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4
4.  Państwo członkowskie udzielające pomocy i państwo członkowskie obywatelstwa przechowują dane osobowe wnioskodawcy przez okres nie dłuższy niż trzy lata. Po upływie okresu zatrzymywania dane osobowe wnioskodawcy są usuwane.
4.  Państwo członkowskie udzielające pomocy i państwo członkowskie obywatelstwa przechowują dane osobowe wnioskodawcy przez okres nie dłuższy niż 90 dni od upływu ważności wydanego unijnego TDP. Po upływie okresu zatrzymywania dane osobowe wnioskodawcy są usuwane. Zanonimizowane dane mogą być przechowywane, jeśli są konieczne do monitorowania i oceny niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty transpozycji niniejszej dyrektywy Komisja poddaje niniejszą dyrektywę ocenie i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające najważniejsze ustalenia z tej oceny, w tym ustalenia dotyczące stosowności poziomu zabezpieczenia danych osobowych.
1.  Nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty transpozycji niniejszej dyrektywy Komisja poddaje niniejszą dyrektywę ocenie i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające najważniejsze ustalenia z tej oceny, w tym ustalenia dotyczące stosowności poziomu zabezpieczenia danych osobowych i potencjalnego wpływu na prawa podstawowe.
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności