Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0186(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0433/2018

Texte depuse :

A8-0433/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2019 - 21.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0027

Texte adoptate
PDF 142kWORD 51k
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg
Documentul de călătorie provizoriu al UE *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0358),

–  având în vedere articolul 23 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0386/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0433/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 19
(19)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare24, Comisia ar trebui să evalueze prezenta directivă, în special pe baza informațiilor colectate prin intermediul mecanismelor specifice de monitorizare, pentru a evalua efectele directivei și necesitatea adoptării unor măsuri ulterioare.
(19)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare24, Comisia ar trebui să evalueze prezenta directivă, în special pe baza informațiilor colectate prin intermediul mecanismelor specifice de monitorizare, pentru a evalua efectele directivei, inclusiv impactul acesteia asupra drepturilor fundamentale, și necesitatea adoptării unor măsuri ulterioare. Evaluarea ar trebui să fie pusă la dispoziția Parlamentului European, a Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a Agenției pentru Drepturi Fundamentale.
_________________
_________________
24 Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).
24 Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 20
(20)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului25 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către statele membre în cadrul punerii în aplicare a prezentei directive. Sistemul DCP UE necesită prelucrarea datelor cu caracter personal necesare în scopul verificării identității solicitantului, al tipăririi autocolantului DCP UE și al facilitării deplasării persoanei vizate. Este necesar să se precizeze garanțiile aplicabile datelor cu caracter personal prelucrate, cum ar fi perioada maximă de păstrare a datelor cu caracter personal colectate. O perioadă maximă de păstrare de trei ani este necesară pentru a evita eventuale abuzuri. Ștergerea datelor cu caracter personal ale solicitanților nu ar trebui să aducă atingere capacității statelor membre de a monitoriza aplicarea prezentei directive.
(20)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului25 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către statele membre în cadrul punerii în aplicare a prezentei directive. Sistemul DCP UE necesită prelucrarea datelor cu caracter personal necesare în scopul verificării identității solicitantului, al tipăririi autocolantului DCP UE și al facilitării deplasării persoanei vizate. Este necesar să se precizeze garanțiile aplicabile datelor cu caracter personal prelucrate, cum ar fi perioada maximă de păstrare a datelor cu caracter personal colectate. O perioadă maximă de păstrare este necesară pentru a evita eventuale abuzuri. Această perioadă ar trebui să fie proporțională și nu ar trebui să depășească 90 de zile de la sfârșitul perioadei de valabilitate a DCP UE eliberat. Anonimizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ale solicitanților nu ar trebui să aducă atingere capacității statelor membre de a monitoriza aplicarea prezentei directive.
__________________
__________________
25 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
25 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3
3.  În termen de 36 de ore după primirea informațiilor menționate la alineatul (2), statul membru de cetățenie răspunde la consultare în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/637 și confirmă dacă solicitantul deține cetățenia sa. După confirmarea cetățeniei solicitantului, statul membru care oferă asistență furnizează solicitantului un DCP UE cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a primit răspunsul din partea statului membru de cetățenie.
3.  În termen de 24 de ore după primirea informațiilor menționate la alineatul (2), statul membru de cetățenie răspunde la consultare în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/637 și confirmă dacă solicitantul deține cetățenia sa. După confirmarea cetățeniei solicitantului, statul membru care oferă asistență furnizează solicitantului un DCP UE cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a primit răspunsul din partea statului membru de cetățenie.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4
4.  În cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, statele membre pot să depășească termenele prevăzute la alineatele (1) și (3).
4.  În cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, statele membre pot scurteze sau prelungească termenele prevăzute la alineatele (1) și (3).
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera b
(b)  elementele și cerințele de securitate suplimentare, inclusiv norme sporite împotriva falsificării și contrafacerii;
(b)  elementele și cerințele de securitate suplimentare nebiometrice, inclusiv norme sporite împotriva falsificării și contrafacerii;
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4
4.  Statul membru care oferă asistență și statul membru de cetățenie păstrează datele cu caracter personal ale unui solicitant pentru o perioadă de maximum trei ani. La expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal ale unui solicitant sunt șterse.
4.  Statul membru care oferă asistență și statul membru de cetățenie păstrează datele cu caracter personal ale unui solicitant pentru o perioadă de maximum 90 de zile de la sfârșitul perioadei de valabilitate a DCP UE eliberat. La expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal ale unui solicitant sunt șterse. Datele anonimizate pot fi păstrate, dacă este necesar, pentru monitorizarea și evaluarea prezentului regulament.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1
1.  După cel puțin cinci ani de la data transpunerii prezentei directive, Comisia efectuează o evaluare a acesteia și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind principalele constatări, inclusiv în ceea ce privește caracterul adecvat al nivelului de securitate al datelor cu caracter personal.
1.  După cel puțin trei ani de la data transpunerii prezentei directive, Comisia efectuează o evaluare a acesteia și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind principalele constatări, inclusiv în ceea ce privește caracterul adecvat al nivelului de securitate al datelor cu caracter personal și eventualul impact asupra drepturilor fundamentale.
Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate