Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0186(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0433/2018

Predkladané texty :

A8-0433/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0027

Prijaté texty
PDF 159kWORD 47k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Náhradný cestovný doklad EÚ *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o návrhu smernice Rady, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ a zrušuje rozhodnutie 96/409/SZBP (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0358),

–  so zreteľom na článok 23 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0386/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0433/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 19
(19)  V súlade s bodmi 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva24 by Komisia mala zhodnotiť túto smernicu, a to najmä na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných monitorovacích opatrení, s cieľom posúdiť účinky smernice a potrebu prípadných ďalších opatrení.
(19)  V súlade s bodmi 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva24 by Komisia mala zhodnotiť túto smernicu, a to najmä na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných monitorovacích opatrení, s cieľom posúdiť účinky smernice vrátane jej vplyvu na základné práva a potrebu prípadných ďalších opatrení. Toto hodnotenie by malo byť k dispozícii Európskemu parlamentu, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Agentúre pre základné práva.
_________________
_________________
24 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
24 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 sa upravuje spracovávanie osobných údajov, ktoré členské štáty vykonávajú pri uplatňovaní tejto smernice. Systém náhradných cestovných dokladov EÚ si vyžaduje spracovávanie osobných údajov potrebných na účely overenia totožnosti žiadateľa, vytlačenia nálepky náhradného cestovného dokladu EÚ a zjednodušenia cestovania príslušnej dotknutej osoby. Treba podrobnejšie špecifikovať záruky, ktoré sa vzťahujú na spracúvané osobné údaje, ako aj maximálne obdobie uchovávania zhromaždených osobných údajov. V záujme predchádzania prípadnému zneužívaniu je potrebná maximálna lehota uchovávania v dĺžke troch rokov. Vymazanie osobných údajov žiadateľov by nemalo mať vplyv na schopnosť členských štátov monitorovať uplatňovanie tejto smernice.
(20)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 sa upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré členské štáty vykonávajú pri vykonávaní tejto smernice. Systém náhradných cestovných dokladov EÚ si vyžaduje spracúvanie osobných údajov potrebných na účely overenia totožnosti žiadateľa, vytlačenia nálepky náhradného cestovného dokladu EÚ a zjednodušenia cestovania príslušnej dotknutej osoby. Treba podrobnejšie špecifikovať záruky, ktoré sa vzťahujú na spracúvané osobné údaje, ako aj maximálne obdobie uchovávania zhromaždených osobných údajov. V záujme predchádzania prípadnému zneužívaniu je potrebná maximálna lehota uchovávania. Uvedená lehota by mala byť primeraná a nemala by presiahnuť 90 dní po skončení platnosti vydaného náhradného cestovného dokladu EÚ. Anonymizácia alebo vymazanie osobných údajov žiadateľov by nemali mať vplyv na schopnosť členských štátov monitorovať uplatňovanie tejto smernice.
__________________
__________________
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3
3.  Do 36 hodín po doručení informácií uvedených v odseku 2 členský štát štátnej príslušnosti odpovie na konzultáciu v súlade s článkom 10 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/637 a potvrdí, či je žiadateľ jeho štátnym príslušníkom. Po potvrdení štátnej príslušnosti žiadateľa členský štát, ktorý poskytuje pomoc, poskytne žiadateľovi náhradný cestovný doklad EÚ, a to najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď dostal odpoveď od členského štátu štátnej príslušnosti.
3.  Do 24 hodín po doručení informácií uvedených v odseku 2 členský štát štátnej príslušnosti odpovie na konzultáciu v súlade s článkom 10 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/637 a potvrdí, či je žiadateľ jeho štátnym príslušníkom. Po potvrdení štátnej príslušnosti žiadateľa členský štát, ktorý poskytuje pomoc, poskytne žiadateľovi náhradný cestovný doklad EÚ, a to najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď dostal odpoveď od členského štátu štátnej príslušnosti.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4
4.  V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch môžu členské štáty prekročiť lehoty stanovené v odsekoch 1 a 3.
4.  V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch môžu členské štáty skrátiť alebo prekročiť lehoty stanovené v odsekoch 1 a 3.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b
b)  doplňujúcich ochranných prvkov a požiadaviek vrátane prísnejších noriem zamedzujúcich napodobňovaniu, pozmeňovaniu a falšovaniu;
b)  doplňujúcich nebiometrických ochranných prvkov a požiadaviek vrátane prísnejších noriem zamedzujúcich napodobňovaniu, pozmeňovaniu a falšovaniu;
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4
4.  Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, a členský štát štátnej príslušnosti uchovávajú osobné údaje žiadateľa najviac tri roky. Po uplynutí lehoty uchovávania sa osobné údaje žiadateľa vymažú.
4.  Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, a členský štát štátnej príslušnosti uchovávajú osobné údaje žiadateľa najviac 90 dní po uplynutí platnosti vydaného náhradného cestovného dokladu EÚ. Po uplynutí lehoty uchovávania sa osobné údaje žiadateľa vymažú. V prípade potreby možno na monitorovanie a hodnotenie tohto nariadenia uchovávať anonymizované údaje.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1
1.  Komisia najskôr po piatich rokov od dátumu transpozície tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o hlavných zisteniach vrátane vhodnosti úrovne zabezpečenia osobných údajov.
1.  Komisia najskôr po troch rokov od dátumu transpozície tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o hlavných zisteniach vrátane vhodnosti úrovne zabezpečenia osobných údajov a možných dôsledkov pre základné práva.
Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia