Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0186(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0433/2018

Ingivna texter :

A8-0433/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0027

Antagna texter
PDF 141kWORD 45k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Provisorisk EU-resehandling *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2019 om förslaget till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0358),

–  med beaktande av artikel 23.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0386/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0433/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 19
(19)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning6 bör kommissionen utvärdera detta direktiv, särskilt på grundval av information som samlats in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma direktivets följder, och behovet av eventuella ytterligare åtgärder.
(19)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning6 bör kommissionen utvärdera detta direktiv, särskilt på grundval av information som samlats in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma direktivets följder, inklusive dess inverkan på grundläggande rättigheter, och behovet av eventuella ytterligare åtgärder. Utvärderingen bör göras tillgänglig för Europaparlamentet, Europeiska datatillsynsmannen och EU:s byrå för grundläggande rättigheter.
_________________
_________________
6 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).
6 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6797 tillämpas på den behandling av personuppgifter som utförs av medlemsstaterna vid genomförandet av detta direktiv. Systemet med en provisorisk EU-resehandling kräver behandling av de personuppgifter som är nödvändiga för att kontrollera sökandens identitet, skriva ut klistermärket med den provisoriska EU-resehandlingen och underlätta den berörda registrerades resa. Det är nödvändigt att vidare specificera vilka skyddsåtgärder som tillämpas på de personuppgifter som behandlas, till exempel den maximala lagringsperioden för de personuppgifter som samlas in. En maximal lagringsperiod på tre år är nödvändig för att förhindra eventuellt missbruk. Radering av sökandenas personuppgifter bör inte påverka medlemsstaternas möjligheter att övervaka tillämpningen av detta direktiv.
(20)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6797 tillämpas på den behandling av personuppgifter som utförs av medlemsstaterna vid genomförandet av detta direktiv. Systemet med en provisorisk EU-resehandling kräver behandling av de personuppgifter som är nödvändiga för att kontrollera sökandens identitet, skriva ut klistermärket med den provisoriska EU-resehandlingen och underlätta den berörda registrerades resa. Det är nödvändigt att vidare specificera vilka skyddsåtgärder som tillämpas på de personuppgifter som behandlas, till exempel den maximala lagringsperioden för de personuppgifter som samlas in. En maximal lagringsperiod är nödvändig för att förhindra eventuellt missbruk. Denna period bör vara proportionerlig och bör inte överstiga 90 dagar efter det att giltigheten har upphört för den utfärdade provisoriska EU-resehandlingen. Anonymiseringen eller raderingen av sökandenas personuppgifter bör inte påverka medlemsstaternas möjligheter att övervaka tillämpningen av detta direktiv.
__________________
__________________
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
Ändring 2
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
3.  Inom 36 timmar efter mottagandet av den information som avses i punkt 2 ska medborgarskapsmedlemsstaten besvara samrådet i enlighet med artikel 10.3 i direktiv (EU) 2015/637 och bekräfta om sökanden är medborgare i medlemsstaten. Efter det att sökandens medborgarskap bekräftats ska den bistående medlemsstaten förse sökanden med en provisorisk EU-resehandling senast den arbetsdag som följer på den dag då svaret från medborgarskapsmedlemsstaten mottogs.
3.  Inom 24 timmar efter mottagandet av den information som avses i punkt 2 ska medborgarskapsmedlemsstaten besvara samrådet i enlighet med artikel 10.3 i direktiv (EU) 2015/637 och bekräfta om sökanden är medborgare i medlemsstaten. Efter det att sökandens medborgarskap bekräftats ska den bistående medlemsstaten förse sökanden med en provisorisk EU-resehandling senast den arbetsdag som följer på den dag då svaret från medborgarskapsmedlemsstaten mottogs.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4
4.  I vederbörligen motiverade undantagsfall får medlemsstaterna överskrida de tidsfrister som fastställs i punkterna 1 och 3.
4.  I vederbörligen motiverade undantagsfall får medlemsstaterna överskrida eller underskrida de tidsfrister som fastställs i punkterna 1 och 3.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Artikel 9 – led b
(b)  Ytterligare säkerhetsdetaljer och säkerhetskrav, inbegripet strängare standarder för att hindra förfalskningar samt förfalskning.
(b)  Ytterligare icke-biometriska säkerhetsdetaljer och säkerhetskrav, inbegripet strängare standarder för att hindra förfalskningar samt förfalskning.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4
4.  Den bistående medlemsstaten och medborgarskapsmedlemsstaten ska lagra sökandenas personuppgifter i högst tre år. Efter utgången av lagringsperioden ska sökandens personuppgifter raderas.
4.  Den bistående medlemsstaten och medborgarskapsmedlemsstaten ska lagra sökandenas personuppgifter i högst 90 dagar efter det att den utfärdade provisoriska EU-resehandlingens giltighet har upphört. Efter utgången av lagringsperioden ska sökandens personuppgifter raderas. Anonymiserade uppgifter får behållas om det krävs för övervakning och utvärdering av denna förordning.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1
1.  Tidigast fem år efter den dag då detta direktiv har införlivats ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet och rådet, inbegripet om huruvida personuppgifternas säkerhetsnivå är lämplig.
1.  Tidigast tre år efter den dag då detta direktiv har införlivats ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet och rådet, inbegripet om huruvida personuppgifternas säkerhetsnivå är lämplig och om eventuell inverkan på de grundläggande rättigheterna.
Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy