Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0226(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0406/2018

Внесени текстове :

A8-0406/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0028

Приети текстове
PDF 193kWORD 63k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Програма за научни изследвания и обучение на Евратом 2021—2025 г. *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021 — 2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0437),

—  като взе предвид член 7 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0380/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0406/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)
(1a)  Европейският парламент следва да бъде консултиран на всички съответни етапи по време на изпълнението и оценката на Програмата. Съветът отправи запитване към Европейския парламент за становището му по програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021 — 2025 г. Тъй като обикновената законодателна процедура не се прилага съгласно Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, Европейският парламент не се счита за равнопоставен със Съвета при приемането на законодателство, свързано с атомната енергия. Предвид ролята на Европейския парламент на съзаконодател по бюджетните въпроси и с цел да се гарантира последователното разработване и изпълнение на рамковата програма на Съюза за научни изследвания и иновации, програмата на Евратом за научни изследвания и обучение също следва да бъде приемана посредством обикновената законодателна процедура.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Ядрените изследвания могат да допринасят за социалното благополучие, икономическото благоденствие и екологичната устойчивост чрез подобряване на ядрената безопасност, сигурността и радиационната защита. Научните изследвания в областта на радиационната защита са довели до подобрения в областта на медицинските технологии, от които много граждани имат полза, и тези научни изследвания днес могат да доведат до подобрения в други сектори, като например промишлеността, селското стопанство, околната среда и сигурността. Еднакво важен е и потенциалният принос на ядрените изследвания за дългосрочната декарбонизация на енергийната система по безопасен, ефикасен и сигурен начин.
(2)  Ядрените изследвания могат да допринесат за социалното благополучие и икономическото благоденствие чрез подобряване на ядрената безопасност, сигурността и радиационната защита. Ядрените изследвания имат важен принос за екологичната устойчивост и борбата с изменението на климата чрез намаляване на зависимостта на Съюза от вноса на енергия, а научните изследвания в областта на радиационната защита са довели до подобрения в областта на медицинските технологии, от които много граждани имат полза, и тези научни изследвания днес могат да доведат до подобрения в други сектори, като например промишлеността, селското стопанство, околната среда и сигурността. Еднакво важен е и приносът на ядрените изследвания за дългосрочната декарбонизация на енергийната система по безопасен, ефикасен и сигурен начин.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  В доклада на Комисията относно междинната оценка на програмата на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2014—2018 г. (COM(2017)0697) се предвижда набор от ръководни принципи за Програмата. Те включват: да продължи подкрепата за научните изследвания в ядрената област, с акцент върху ядрената безопасност, гаранции и сигурност, управлението на отпадъците, радиационната защита и разработките в термоядрената област; допълнително да се подобрява, съвместно с бенефициерите, организацията и управлението на европейските съвместни програми в ядрената област; да се продължат и засилят действията на Евратом в областта на образованието и обучението за развиване на съответни умения, които са в основата на всички аспекти на ядрената безопасност и сигурност и на радиационната защита; да се използват допълнително полезните взаимодействия между програмата на Евратом и други тематични области от Рамковата програма на Съюза; и да се използват допълнително полезните взаимодействия между преките и непреките действия по програмата на Евратом.
(4)  В доклада на Комисията относно междинната оценка на програмата на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2014—2018 г. (COM(2017)0697) се предвижда набор от ръководни принципи за Програмата. Те включват: да продължи подкрепата за ядрените изследвания, с акцент върху ядрената безопасност, резултатите, гаранциите и сигурността, управлението на радиоактивните отпадъци, радиационната защита и разработките в термоядрената област; допълнително да се подобрява, съвместно с бенефициерите, организацията и управлението на европейските съвместни програми в ядрената област; да се продължат и засилят действията на Евратом в областта на образованието и обучението за развиване на съответни умения, които са в основата на всички аспекти на ядрената безопасност и сигурност и на радиационната защита с цел гарантиране на високо ниво на уменията, по-специално при новото поколение инженери; да се използват допълнително полезните взаимодействия между програмата на Евратом и други тематични области от Рамковата програма на Съюза; и да се използват допълнително полезните взаимодействия между преките и непреките действия по програмата на Евратом, което помага да се гарантират съгласуваността и ефективността в рамките на програмата на Евратом.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Проектите на Евратом за управление на отпадъци допринасят за по-добро разбиране на въпросите за управлението на радиоактивни отпадъци в Съюза, като например безопасност на бъдещите съоръжения за геоложко погребване, кондициониране на радиоактивни отпадъци и дългосрочно поведение на обработеното гориво в депо за отпадъци.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Концепцията за програмата и нейното разработване са на фона на необходимостта за създаване на критична маса от подкрепяни дейности. Това се постига чрез установяване на ограничен брой специфични цели, съсредоточени върху безопасното използване на ядреното делене за производство на енергия и за цели, различни от производството на енергия, чрез поддържане и развиване на необходимите експертни знания, чрез насърчаване на енергията от термоядрен синтез и чрез подкрепа на политиката на Съюза в областта на ядрената безопасност, ядрените гаранции и сигурност.
(5)  Концепцията за програмата и нейното разработване са на фона на необходимостта за създаване на критична маса от подкрепяни дейности. Това се постига чрез установяване на ограничен брой специфични цели, съсредоточени върху безопасното използване на ядреното делене за производство на енергия и за цели, различни от производството на енергия, чрез поддържане и развиване на необходимите експертни знания, чрез насърчаване на енергията от термоядрен синтез и чрез подкрепа на политиката на Съюза в областта на ядрената безопасност, ядрените гаранции и сигурност, включително развитието на познанията за безопасното, ефективно и разходоефективно извеждане от експлоатация на инсталации, които достигат края на експлоатационния си срок – област, в която мерките и инвестициите изостават.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Програмата е елемент от решаващо значение за усилията на Съюза да поддържа и засилва лидерска позиция от гледна точка на науката и промишлеността в областта на енергийните технологии. Научните изследвания в областта на ядреното делене следва да продължат да представляват неразделна част от програмата на Евратом, за да се подпомогне безопасната експлоатация на съществуващите ядрени мощности и да се улесни декарбонизацията на електроенергийната система.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)  Безопасното и сигурно използване на ядрената енергия и приложенията на йонизиращите лъчения, различни от производството на енергия, включително ядрената безопасност и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения, следва да се подпомагат чрез структурни трансгранични проверки иобмен на знания и най-добри практики във връзка с безопасността на реакторните системи и горивните цикли, които се използват понастоящем, особено в случай на ядрени съоръжения, разположени в близост до една или повече граници между държави членки.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)
(5в)   Сериозните ядрени аварии могат да бъдат заплаха за човешкото здраве. Следователно в програмата следва да се обърне възможно най-голямо внимание на ядрената безопасност и, когато е целесъобразно, на аспектите на сигурността, с които се занимава Съвместният изследователски център (JRC).
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Като подкрепя ядрените изследвания, Програмата следва да допринесе за постигането на целите на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ („Хоризонт Европа“), създадена с Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета20, и следва да улесни изпълнението на стратегията „Европа 2030“, както и да укрепи европейското научноизследователско пространство.
(7)  Като подкрепя ядрените изследвания, Програмата следва да допринесе за постигането на целите на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ („Хоризонт Европа“), създадена с Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета20, по-специално като насърчава високи постижения и отворена наука, и следва да улесни изпълнението на стратегията „Европа 2030“, както и да укрепи европейското научноизследователско пространство.
__________________
__________________
20 Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на РП 9 на ЕС — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1291/2013 (OВ L…).
20 Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на РП 9 на ЕС – Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2021 – 2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1291/2013 (OВ L…).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  При Програмата следва да се търсят полезни взаимодействия с „Хоризонт Европа“ и други програми на Съюза — от разработването и стратегическото им планиране през подбора на проекти, управлението, комуникацията, разпространението и използването на резултатите до мониторинга, одитирането и управлението. За да се избегнат припокривания и дублиране и да се повиши ефектът на ливъридж от финансирането от ЕС, към дейности по „Хоризонт Европа“ може да се извършват прехвърляния от други програми на Съюза. В такива случаи те ще следват правилата на „Хоризонт Европа“.
(8)  При Програмата следва да се търсят полезни взаимодействия и по-висока степен на съответствие с „Хоризонт Европа“ и други програми на Съюза – от разработването и стратегическото им планиране през подбора на проекти, управлението, комуникацията, разпространението и използването на резултатите до мониторинга, одитирането и управлението. От жизненоважно значение е да се запазят ключовите принципи на високи постижения и отворена наука в рамките на всички програми. За да се избегнат припокривания и дублиране и да се повиши ефектът на ливъридж от финансирането от ЕС, към дейности по „Хоризонт Европа“ може да се извършват прехвърляния от други програми на Съюза. В такива случаи те ще следват правилата на „Хоризонт Европа“.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)   При дейностите, разработени по линия на програмата, следва да се насърчава равенство между мъжете и жените в научноизследователската дейност и иновациите, като се обърне особено внимание на основните причини за неравновесието между половете, като се използва целият потенциал както на жените, така и на мъжете научни работници, и като се включат свързаните с половете аспекти в съдържанието на проекти с цел да се подобри качеството на научноизследователската дейност и да се насърчат иновациите. Дейностите следва да са насочени и към прилагането на принципите за равенство между жените и мъжете съгласно членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17a)  Съвместният изследователски център осигурява подпомагане за стандартизацията, свободния достъп за учените от Съюза до отделните ядрени съоръжения и обучителните дейности в областта на ядрените гаранции, ядрената криминалистика или извеждането от експлоатация.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
б)  да даде потенциален принос за дългосрочната декарбонизация в енергийната система по един безопасен, ефикасен и сигурен начин.
б)  да даде принос за дългосрочната декарбонизация в енергийната система по един безопасен, ефикасен и сигурен начин.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a
a)  подобряване на безопасното и сигурно използване на ядрената енергия и на приложенията на йонизиращите лъчения, различни от производството на енергия, включително ядрена безопасност, сигурност, гаранции, радиационна защита, безопасно управление на отработеното гориво и на радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация;
a)  подобряване на безопасното, сигурно и ефикасно използване на ядрената енергия и приложенията на йонизиращите лъчения, различни от производството на енергия, включително ядрена безопасност, сигурност, гаранции, радиационна защита и безопасно управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация;
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г
г)  подкрепа на политиката на Общността в областта на ядрената безопасност, гаранции и сигурност.
г)  подкрепа на политиката на Общността в областта на ядрената безопасност, гаранции и сигурност, включително развитието на познанията за безопасното, ефективно и разходоефективно извеждане от експлоатация на инсталации, които достигат края на експлоатационния си срок.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата е 1 675 000 000 евро по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата е 1 516 000 000 EUR по цени за 2018 г. (1 675 000 000 EUR по текущи цени).
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:
Разпределението на сумата, посочена в параграф 1, е:
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква а
a)  724 563 000 евро за научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез;
a)  43 % за научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез;
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  330 930 000 евро в областта на ядреното делене, безопасността и радиационната защита;
б)  25 % в областта на ядреното делене, безопасността и радиационната защита;
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква в
в)  619 507 000 евро за преки действия, предприети от Съвместния изследователски център.
в)  32 % за преки действия, предприети от Съвместния изследователски център.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
В рамките на годишната бюджетна процедура Комисията не може да се отклонява от сумата, посочена в параграф 2, буква в) от настоящия член.
В рамките на годишната бюджетна процедура Комисията може да се отклонява с максимум 10 % от сумите, посочени в параграф 2, първа алинея от настоящия член.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в – тире 3 а (ново)
–  да зачитат принципите на правовата държава;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 8 а (нов)
Член 8а
Равенство между половете
Програмата трябва да гарантира ефективното поощряване на равенството между половете и свързаните с половете аспекти в съдържанието на научните изследвания и иновациите.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 8 б (нов)
Член 8б
Етични принципи
1.  Всички научноизследователски и иновационни дейности по програмата се извършват в съответствие с етичните принципи и съответното национално и международно законодателство и законодателство на Съюза, включително Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и допълнителните протоколи към нея.
Обръща се особено внимание на принципа на пропорционалност, правото на личен живот, правото на защита на личните данни, правото на физическа и психическа неприкосновеност на личността, правото на недискриминация и необходимостта да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве.
2.  Научноизследователските и иновационните дейности по програмата са насочени изключително към граждански приложения.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
(1)  Получателите на финансиране от Програмата посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Общността (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят съгласувана, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
(1)  Получателите на финансиране от Програмата посочват неговия произход и посочват произхода на финансирането на Съюза, за да гарантират неговата видимост (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят съгласувана, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
(2)  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, разпределени на Програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Общността, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.
(2)  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Програмата и нейните действия и резултати, предназначени както за специалистите, така и за широката общественост. Финансовите ресурси, разпределени на Програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Общността, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
1.  Оценките се извършват своевременно, така че да може да се използват в процеса на вземане на решения относно програмата, нейния приемник, както и други инициативи, относими към научните изследвания и иновациите.
1.  Оценките се извършват на всеки две години, така че да може да се използват в процеса на вземане на решения относно програмата, нейния приемник, както и други инициативи, относими към научните изследвания и иновациите.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на осъществяването на програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни програми на Евратом и служи като основа за адаптиране на осъществяването на програмата, когато е целесъобразно.
2.  Първата оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от две години след започване на изпълнението на програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни програми на Евратом и служи като основа за адаптиране на разширяването и изпълнението на програмата, когато е целесъобразно.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  В края на осъществяването на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на Програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни програми.
3.  В края на осъществяването на Програмата, но не по-късно от две години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на Програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни програми.
Изменение 26
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 2
За постигане на специфичните цели Програмата ще подкрепя хоризонталните дейности, които осигуряват полезното взаимодействие на усилията в научноизследователската област за решаването на общите предизвикателства. Подходящи взаимовръзки и интерфейси, например съвместни покани за представяне на предложения, ще бъдат осигурени по линия на програма „Хоризонт Европа“. Свързаните научноизследователски и иновационни дейности могат да се възползват също и от финансова подкрепа, предоставяна по линия на фондовете по Регламент […Регламент за общите разпоредби], доколкото това е в съответствие с целите и разпоредбите на тези фондове.
За постигане на специфичните цели Програмата ще подкрепя хоризонталните дейности, които осигуряват полезното взаимодействие на усилията в научноизследователската област за решаването на общите предизвикателства. Подходящи взаимовръзки и интерфейси, например съвместни покани за представяне на предложения, ще бъдат осигурени по линия на програма „Хоризонт Европа“. Свързаните научноизследователски и иновационни дейности могат да се възползват също и от финансова подкрепа, предоставяна по линия на фондовете по Регламент […Регламент за общите разпоредби] или други програми и финансови инструменти на Съюза, доколкото те са в съответствие с целите и разпоредбите на тези фондове, програми и инструменти.
Изменение 27
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 4
Приоритетите на работните програми следва да се определят от Комисията въз основа на нейните политически приоритети, информация, предоставяна от националните публични органи и заинтересованите страни в областта на ядрените научни изследвания, обединени в органи или структури, като например европейски технологични платформи, сдружения, инициативи и технически форуми за ядрени системи и безопасност, управление на радиоактивни отпадъци, отработено ядрено гориво и радиационна защита/риск при ниска доза, ядрени гаранции и сигурност, научни изследвания в областта на термоядрения синтез или всяка относима организация или форум на заинтересовани страни в ядрената област.
Приоритетите на работните програми следва да се определят от Комисията въз основа на нейните политически приоритети, информация, предоставяна от националните публични органи и заинтересованите страни в областта на ядрените научни изследвания, обединени в органи или структури, като например европейски технологични платформи, сдружения, инициативи и технически форуми за настоящи и бъдещи ядрени системи и безопасност, управление на радиоактивни отпадъци, отработено ядрено гориво и радиационна защита/риск при ниска доза, ядрени гаранции и сигурност, научни изследвания в областта на термоядрения синтез или всяка относима организация или форум на съответните заинтересовани страни.
Изменение 28
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 5 – буква a – точка 1
(1)  Ядрена безопасност: безопасност на реакторни системи и ядрени горивни цикли, които се използват в Общността, или, доколкото е необходимо, за поддържане на богат експертен опит в областта на ядрената безопасност в Общността, на тези видове реактори и ядрени горивни цикли, които биха могли да се използват в бъдеще, като се обърне изключително внимание на аспектите на безопасността, включително на всички аспекти на ядрения горивен цикъл, като отделяне и трансмутация.
(1)  Ядрена безопасност: безопасност на реакторни системи и ядрени горивни цикли, които се използват в Общността, или, доколкото е необходимо, за поддържане и натрупване на богат експертен опит в областта на ядрената безопасност в Общността, на тези видове реактори и ядрени горивни цикли, които биха могли да се използват в бъдеще, като се обърне изключително внимание на аспектите на безопасността, включително на всички аспекти на ядрения горивен цикъл, като отделяне и трансмутация. Подкрепа за обмена на информация и най-добри практики във връзка с безопасността на реакторните системи и използваните понастоящем горивни цикли, особено в случай на ядрени съоръжения, разположени в близост до една или повече граници между държави членки.
Изменение 29
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 5 – буква a – точка 3
(3)  Извеждане от експлоатация: научни изследвания за разработването и оценката на технологиите за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на територията на ядрени съоръжения; подкрепа за обмен на най-добри практики и познания по отношение на извеждането от експлоатация.
(3)  Извеждане от експлоатация: научни изследвания за разработването и оценката на технологиите за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на територията на ядрени съоръжения; подкрепа за обмен на най-добри практики и познания във връзка с извеждането от експлоатация, включително обмен на знания в случай на ядрени съоръжения, разположени в близост до една или повече граници между държави членки и посредством обединяване на ресурси и персонал в центрове за високи постижения.
Изменение 30
Предложение за регламент
Приложение II – подзаглавие 4 – таблица
Показатели за пътищата на въздействие в сферата на иновациите
Показатели за пътищата на въздействие в сферата на иновациите
Напредък на ЕС към 3% от БВП вследствие на програмата на Евратом
Напредък на ЕС към целта за разходи за научноизследователска и развойна дейност в размер на 3 % от БВП вследствие на програмата на Евратом
Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност