Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0226(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0406/2018

Předložené texty :

A8-0406/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 21.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0028

Přijaté texty
PDF 189kWORD 53k
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0437),

–  s ohledem na článek 7 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0380/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0406/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Všechny relevantní kroky během provádění a hodnocení programu je třeba konzultovat s Evropským parlamentem. Rada požádala Evropský parlament o stanovisko k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025. Vzhledem k tomu nicméně, že podle Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii se neuplatňuje řádný legislativní postup, není Evropský parlament při přijímání právních předpisů týkajících se jaderné energie považován za rovnocenný s Radou. S ohledem na úlohu, kterou plní Evropský parlament jako spolunormotvůrce, pokud jde o rozpočtové záležitosti, a aby se zajistilo ucelené pojetí a provádění rámcového programu Unie pro výzkum a inovace, by měl být program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu rovněž přijat řádným legislativním postupem.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Jaderný výzkum může přispívat k dobrým sociálním podmínkám, hospodářské prosperitě a environmentální udržitelnosti zlepšováním jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany. Výzkum v oblasti radiační ochrany již přinesl zlepšení v oblasti zdravotnických technologií, jež je ku prospěchu mnoha občanů, a tento výzkum nyní může vést ke zlepšení i v dalších odvětvích, jako je průmysl, zemědělství, životní prostředí a zabezpečení. Stejně důležité je potenciální přispění jaderného výzkumu k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému, prováděné bezpečným, efektivním a zabezpečeným způsobem.
(2)  Jaderný výzkum může přispívat k dobrým sociálním podmínkám a hospodářské prosperitě zlepšováním jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany. Jaderný výzkum významně přispívá k environmentální udržitelnosti a k boji proti změně klimatu tím, že snižuje závislost Unie na dovážené energii, přičemž výzkum v oblasti radiační ochrany již přinesl zlepšení v oblasti zdravotnických technologií, jež je ku prospěchu mnoha občanů, a tento výzkum nyní může vést ke zlepšení i v dalších odvětvích, jako je průmysl, zemědělství, životní prostředí a zabezpečení. Stejně důležitý je příspěvek jaderného výzkumu k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému, provedené bezpečným, efektivním a zabezpečeným způsobem.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Zpráva Komise o průběžném hodnocení programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2014–2018 (COM(2017)0697) stanoví soubor hlavních zásad pro tento program. Ty zahrnují: pokračovat v podpoře jaderného výzkumu zaměřeného na jadernou bezpečnost, záruky v jaderné oblasti, jaderné zabezpečení, nakládání s odpadem, radiační ochranu a vývoj jaderné syntézy; spolu s příjemci dále zlepšit organizaci a řízení společných evropských programů v jaderné oblasti; nadále provádět a posílit akce Euratomu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v zájmu rozvoje příslušných kompetencí, které tvoří základ všech aspektů jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany; více využívat synergií mezi programem Euratomu a dalšími tematickými oblastmi rámcového programu Unie a více využívat synergií mezi přímými a nepřímými akcemi programu Euratomu.
(4)  Zpráva Komise o průběžném hodnocení programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2014–2018 (COM(2017)0697) stanoví soubor hlavních zásad pro tento program. Ty zahrnují: pokračovat v podpoře jaderného výzkumu zaměřeného na jadernou bezpečnost, výkonnost, záruky v jaderné oblasti, jaderné zabezpečení, nakládání s radioaktivním odpadem, radiační ochranu a vývoj jaderné syntézy; spolu s příjemci dále zlepšit organizaci a řízení společných evropských programů v jaderné oblasti; nadále provádět a posílit akce Euratomu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v zájmu rozvoje příslušných kompetencí, které tvoří základ všech aspektů jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany, aby byla zajištěna vysoká úroveň dovedností, zejména u nové generace inženýrů; více využívat synergií mezi programem Euratomu a dalšími tematickými oblastmi rámcového programu Unie a více využívat synergií mezi přímými a nepřímými akcemi programu Euratomu, a tím pomáhat zajistit soudržnost a účinnost celého programu Euratomu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Projekty Euratomu v oblasti nakládání s odpady pomáhají lépe porozumět otázkám nakládání s radioaktivním odpadem v Unii, jako je bezpečnost budoucích zařízení pro geologické ukládání odpadu, úprava radioaktivního odpadu a dlouhodobé chování vyhořelého jaderného paliva na skládce.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Koncepce a návrh programu vycházejí z potřeby vytvořit kritické množství podporovaných činností. Toho lze dosáhnout stanovením omezeného počtu specifických cílů zaměřených na bezpečné využívání jaderného štěpení pro energetické a neenergetické aplikace, zachováním a rozvojem potřebných odborných znalostí, podporou energie z jaderné syntézy a podporou politiky Unie v oblasti jaderné bezpečnosti, záruk v jaderné oblasti a jaderného zabezpečení.
(5)  Koncepce a návrh programu vycházejí z potřeby vytvořit kritické množství podporovaných činností. Toho lze dosáhnout stanovením omezeného počtu specifických cílů zaměřených na bezpečné využívání jaderného štěpení pro energetické a neenergetické aplikace, zachováním a rozvojem potřebných odborných znalostí, podporou energie z jaderné syntézy a podporou politiky Unie v oblasti jaderné bezpečnosti, záruk v jaderné oblasti a jaderného zabezpečení, včetně rozvoje znalostí o bezpečném, účinném a nákladově efektivním vyřazování jaderných zařízení, která dosáhnou konce své životnosti, z provozu, což je jedna z oblastí, v nichž chybí odpovídající opatření i dostatek investic.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Program je zásadním prvkem úsilí Unie o to, aby si zachovala a upevnila vedoucí postavení ve vědě a průmyslu v oblasti energetických technologií. Aby se podpořilo bezpečné fungování stávajících jaderných elektráren a usnadnila dekarbonizace energetického systému, měl by být výzkum v oblasti jaderného štěpení i nadále nedílnou součástí programu Euratomu.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Je třeba podporovat bezpečné a zabezpečené využívání jaderné energie a neenergetické aplikace ionizujícího záření, včetně jaderné bezpečnosti a vyřazování zařízení z provozu, prostřednictvím strukturálních přeshraničních kontrol a sdílení znalostí a osvědčených postupů souvisejících s bezpečností v současnosti používaných reaktorových systémů a palivových cyklů, zejména pokud jde o jaderná zařízení umístěná v blízkosti jedné nebo více hranic mezi členskými státy.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 c (nový)
(5c)   Závažné jaderné havárie by mohly ohrozit lidské zdraví. V programu by proto měla být věnována co největší pozornost aspektům jaderné bezpečnosti a v příslušných případech také aspektům jaderného zabezpečení, kterými se zabývá Společné výzkumné středisko (dále jen „JRC“).
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Podporou jaderného výzkumu by měl program přispět k dosažení cílů rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa („Horizont Evropa“), zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]20, a usnadnit provádění strategie Evropa 2030 a posílit Evropský výzkumný prostor.
(7)  Podporou jaderného výzkumu by měl program přispět k dosažení cílů rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa („Horizont Evropa“) zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]20, a to zejména podporou excelence a otevřené vědy, a měl by usnadnit provádění strategie Evropa 2030 a posílit Evropský výzkumný prostor.
__________________
__________________
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...], kterým se zavádí 9. rámcový program EU – rámcový program pro výzkum a inovace (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1291/2013 (Úř. věst. [...]).
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...], kterým se zavádí 9. rámcový program EU – rámcový program pro výzkum a inovace (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1291/2013 (Úř. věst. [...]).
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Program by měl usilovat o synergie s programem Horizont Evropa a dalšími programy Unie, a to od jejich návrhu a strategického plánování přes výběr a řízení projektu a sdělování, šíření a využívání výsledků až po monitorování, audit a správu. Aby se zabránilo překrývání a duplicitám a posílil pákový efekt financování EU, je možné na činnosti v rámci programu Horizont Evropa převádět prostředky z jiných programů Unie. V těchto případech se tyto převody řídí pravidly programu Horizont Evropa.
(8)  Program by měl usilovat o synergie a těsnější soulad s programem Horizont Evropa a dalšími programy Unie, a to od jejich návrhu a strategického plánování přes výběr a řízení projektu a sdělování, šíření a využívání výsledků až po monitorování, audit a správu. Je nesmírně důležité, aby byly v programech zachovány klíčové zásady excelence a otevřené vědy. Aby se zabránilo překrývání a duplicitám a posílil pákový efekt financování EU, je možné na činnosti v rámci programu Horizont Evropa převádět prostředky z jiných programů Unie. V těchto případech se tyto převody řídí pravidly programu Horizont Evropa.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)   U činností vytvořených v rámci programu by se mělo usilovat o podporu rovnosti žen a mužů v oblasti výzkumu a inovací, a to zejména řešením základních příčin genderové nevyváženosti, využíváním plného potenciálu jak výzkumných pracovnic, tak výzkumných pracovníků a začleňováním genderového rozměru do obsahu projektů s cílem zvyšovat kvalitu výzkumu a podněcovat inovace. V rámci těchto činností by se mělo rovněž usilovat o uplatňování zásad souvisejících s rovností mezi ženami a muži stanovených v článcích 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii a v článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  JRC podporuje normalizaci, otevřený přístup vědců Unie k jednotlivým jaderným zařízením a odbornou přípravu v oblastech, jako jsou jaderné záruky, forenzní věda a vyřazování jaderných zařízení z provozu.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
b)  potenciálně přispívat k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému bezpečným, efektivním a zabezpečeným způsobem.
b)  přispívat k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému bezpečným, efektivním a zabezpečeným způsobem.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
a)  zlepšovat bezpečné a zabezpečené využívání jaderné energie a neenergetické aplikace ionizujícího záření, včetně jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení, záruk v jaderné oblasti, radiační ochrany, bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a vyřazování zařízení z provozu;
a)  zlepšovat bezpečné, zabezpečené a účinné využívání jaderné energie a neenergetické aplikace ionizujícího záření, včetně jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení, záruk v jaderné oblasti, radiační ochrany, bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a vyřazování zařízení z provozu;
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d
d)  podporovat politiku Společenství týkající se jaderné bezpečnosti, záruk v jaderné oblasti a jaderného zabezpečení.
d)  podporovat politiku Společenství týkající se jaderné bezpečnosti, záruk v jaderné oblasti a jaderného zabezpečení, včetně rozvoje znalostí o bezpečném, účinném a nákladově efektivním vyřazování jaderných zařízení, která dosáhnou konce své životnosti, z provozu.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Finanční krytí pro provádění programu se stanoví na 1 675 000 000 EUR v běžných cenách.
1.  Finanční krytí pro provádění programu se stanoví na 1 516 000 000 EUR v cenách roku 2018 (1 675 000 000 v běžných cenách).
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
Orientační rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:
Rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a
a)  724 563 000 EUR na výzkum a vývoj jaderné syntézy;
a)  43 % na výzkum a vývoj jaderné syntézy;
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)  330 930 000 EUR na jaderné štěpení, jadernou bezpečnost a radiační ochranu;
b)  25 % na jaderné štěpení, jadernou bezpečnost a radiační ochranu;
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
c)  619 507 000 EUR na přímé akce prováděné Společným výzkumným střediskem.
c)  32 % na přímé akce prováděné Společným výzkumným střediskem.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2
Komise se v rámci ročního rozpočtového procesu nesmí od částky uvedené v odst. 2 písm. c) tohoto článku odchýlit.
Komise se v rámci ročního rozpočtového procesu může od částek uvedených v odst. 2 prvním pododstavci tohoto článku odchýlit o nejvýše 10 %.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – odrážka 3 a (nový)
–  respektuje zásady právního státu.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)
Článek 8 a
Rovnost žen a mužů
Program musí zajistit účinné prosazování rovnosti žen a mužů a genderového rozměru v rámci výzkumu a inovací.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Článek 8 b (nový)
Článek 8 b
Etické zásady
1.  Veškeré výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu musí být v souladu s etickými zásadami, a příslušnými vnitrostátními, unijními i mezinárodními právními předpisy včetně Listiny základních práv Evropské unie a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích dodatkových protokolů.
Zvláštní pozornost se věnuje zásadě proporcionality, právu na soukromí, právu na ochranu osobních údajů, právu na fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, právu na nediskriminaci a potřebě zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.
2.  Výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu se zaměřují výhradně na civilní využití.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  Příjemci finančních prostředků programu uvádějí původ a zajišťují viditelnost prostředků Společenství (zejména při propagaci akcí a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.
1.  Příjemci finančních prostředků programu uvádějí původ a informují o původu prostředků Unie, tak aby byla zajištěna jejich viditelnost (zejména při propagaci akcí a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
2.  Komise provádí k programu a jeho akcím a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje přidělené na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Společenství na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.
2.  Komise provádí k programu a jeho akcím a výsledkům informační a komunikační kampaně určené jak pro odborné příjemce, tak pro veřejnost. Finanční zdroje přidělené na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Společenství na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
1.  Hodnocení se provádějí včas, aby mohla být využita v rozhodovacím procesu týkajícím se programu, jeho nástupce a dalších iniciativ, které souvisejí s výzkumem a inovacemi.
1.  Hodnocení se provádějí každé dva roky, aby mohla být využita v rozhodovacím procesu týkajícím se programu, jeho nástupce a dalších iniciativ, které souvisejí s výzkumem a inovacemi.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do tří let od začátku provádění programu. Jeho součástí je posouzení dlouhodobého dopadu předchozích programů Euratomu a slouží za základ pro případnou úpravu provádění programu.
2.  První hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do dvou let od začátku provádění programu. Jeho součástí je posouzení dlouhodobého dopadu předchozích programů Euratomu a slouží za základ pro případnou úpravu rozšíření a provádění programu.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu. Jeho součástí je posouzení dlouhodobého dopadu předchozích programů.
3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do dvou let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu. Jeho součástí je posouzení dlouhodobého dopadu předchozích programů.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2
Program bude za účelem dosažení uvedených specifických cílů podporovat průřezové činnosti, jež zajišťují synergii výzkumných prací při řešení společných výzev. Zajistí se vhodné vazby a styčné body, například společné výzvy, s programem Horizont Evropa. Na činnosti související s výzkumem a inovacemi lze rovněž čerpat finanční podporu poskytovanou z fondů, na které se vztahuje nařízení [nařízení o společných ustanoveních], za předpokladu, že tyto jsou činnosti v souladu s cíli a regulacemi těchto fondů.
Program bude za účelem dosažení uvedených specifických cílů podporovat průřezové činnosti, jež zajišťují synergii výzkumných prací při řešení společných výzev. Zajistí se vhodné vazby a styčné body, například společné výzvy, s programem Horizont Evropa. Na činnosti související s výzkumem a inovacemi lze rovněž čerpat finanční podporu poskytovanou z fondů, na které se vztahuje nařízení [nařízení o společných ustanoveních], nebo jiných programů a finančních nástrojů Unie za předpokladu, že tyto činnosti jsou v souladu s cíli a regulacemi těchto fondů, programů a nástrojů.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 4
Priority pracovních programů stanoví Komise na základě svých politických priorit, příspěvků od vnitrostátních veřejných orgánů a od stran zainteresovaných na jaderném výzkumu seskupených v subjektech a rámcích, jako jsou evropské technologické platformy, asociace, iniciativy a odborná fóra pro jaderné systémy a bezpečnost, pro nakládání s jaderným odpadem, pro nakládání s vyhořelým jaderným palivem a pro radiační ochranu / riziko nízkých dávek, jaderné záruky a jaderné zabezpečení, výzkum v oblasti jaderné syntézy nebo jakékoli jiné relevantní organizace či fóra zainteresovaných stran na poli jaderné energie.
Priority pracovních programů stanoví Komise na základě svých politických priorit, příspěvků od vnitrostátních veřejných orgánů a od stran zainteresovaných na jaderném výzkumu seskupených v subjektech a rámcích, jako jsou evropské technologické platformy, asociace, iniciativy a odborná fóra pro stávající i budoucí jaderné systémy a bezpečnost, pro nakládání s jaderným odpadem, pro nakládání s vyhořelým jaderným palivem a pro radiační ochranu / riziko nízkých dávek, jaderné záruky a jaderné zabezpečení, výzkum v oblasti jaderné syntézy nebo jakékoli jiné relevantní organizace či fóra relevantních zainteresovaných stran.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 5 – písm. a – bod 1
1)  Jaderná bezpečnost: bezpečnost reaktorových systémů a palivových cyklů, jež se ve Společenství používají, nebo těch typů reaktorů, které se mohou v budoucnu používat, a to v míře nezbytné k tomu, aby se ve Společenství udržely široké odborné znalosti týkající se jaderné bezpečnosti, včetně všech aspektů palivového cyklu, jako například oddělování a transmutace, s výhradním zaměřením na bezpečnostní hlediska.
1)  Jaderná bezpečnost: bezpečnost reaktorových systémů a palivových cyklů, jež se ve Společenství používají, nebo těch typů reaktorů, které se mohou v budoucnu používat, a to v míře nezbytné k tomu, aby se ve Společenství udržely a rozvíjely široké odborné znalosti týkající se jaderné bezpečnosti, včetně všech aspektů palivového cyklu, jako například oddělování a transmutace, s výhradním zaměřením na bezpečnostní hlediska; podpora sdílení informací a osvědčených postupů souvisejících s bezpečností v současnosti používaných reaktorových systémů a palivových cyklů, zejména pokud jde o jaderná zařízení umístěná v blízkosti jedné nebo více hranic mezi členskými státy.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 5 – písm. a – bod 3
3)  Vyřazování jaderných zařízení z provozu: výzkum v oblasti rozvoje a hodnocení technologií pro vyřazování zařízení z provozu a ekologická sanace jaderných zařízení; podpora sdílení osvědčených postupů a znalostí v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu.
3)  Vyřazování jaderných zařízení z provozu: výzkum v oblasti rozvoje a hodnocení technologií pro vyřazování zařízení z provozu a ekologická sanace jaderných zařízení; podpora sdílení osvědčených postupů a znalostí v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu, včetně sdílení znalostí v případě jaderných zařízení nacházejících se v blízkosti jedné nebo více hranic mezi členskými státy a prostřednictvím sdružování zdrojů a personálu ve střediscích excelence.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Příloha II – dílčí nadpis 4 – tabulka
Ukazatele způsobů dosahování dopadů v oblasti inovací
Ukazatele způsobů dosahování dopadů v oblasti inovací
Pokrok EU směrem k dosažení cíle 3 % HDP v důsledku provedení programu Euratomu
Pokrok EU směrem k dosažení cíle vynakládat 3 % HDP na výzkum a vývoj v důsledku provedení programu Euratomu
Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí