Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0226(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0406/2018

Esitatud tekstid :

A8-0406/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 21.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0028

Vastuvõetud tekstid
PDF 164kWORD 58k
Kolmapäev, 16. jaanuar 2019 - Strasbourg
Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021–2025 *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendav Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm aastateks 2021–2025 (COM(2018)0437 – C8‑0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0437),

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 7, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0380/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8‑0406/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)  Programmi rakendamise ja hindamise kõigil asjakohastel etappidel tuleks Euroopa Parlamendiga konsulteerida. Nõukogu küsis Euroopa Parlamendi arvamust Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2021–2025) kohta. Kuid Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu kohaselt ei kohaldata seadusandlikku tavamenetlust ning seetõttu ei loeta tuumavaldkonnaga seotud õigusaktide vastuvõtmisel Euroopa Parlamenti nõukoguga võrdseks. Arvestades Euroopa Parlamendi rolli kaasseadusandjana eelarveküsimustes ning liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi sidusa kavandamise ja rakendamise tagamiseks tuleks Euratomi teadus- ja koolitusprogramm samuti vastu võtta seadusandliku tavamenetluse teel.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
(2)  Tänu tuumaohutuse ja -julgeoleku ning kiirguskaitse parandamisele suurendatakse tuumauuringutega sotsiaalset heaolu, majanduslikku õitsengut ja keskkonnasäästlikkust. Kiirguskaitsealaste teadusuuringute tulemusena on täiustatud meditsiinitehnikat, millest saavad kasu paljud kodanikud, ning need uuringud võivad viia edusammudeni muudeski sektorites, näiteks tööstuses, põllumajanduses ning keskkonna- ja julgeolekuvaldkonnas. Sama oluline on võimalus tuumauuringute abil pikemas perspektiivis saavutada energiasüsteemis CO2 heitkoguste vähenemine ohutul, tõhusal ja turvalisel viisil.
(2)  Tänu tuumaohutuse ja -julgeoleku ning kiirguskaitse parandamisele suurendatakse tuumauuringutega sotsiaalset heaolu ja majanduslikku õitsengut. Tuumauuringud toetavad oluliselt ökoloogilist kestlikkust ja võitlust kliimamuutuste vastu, vähendades liidu sõltuvust imporditavast energiast, samal ajal kui kiirguskaitsealaste teadusuuringute tulemusena on täiustatud meditsiinitehnikat, millest saavad kasu paljud kodanikud, ning need uuringud võivad viia edusammudeni muudeski sektorites, näiteks tööstuses, põllumajanduses ning keskkonna- ja julgeolekuvaldkonnas. Sama oluline on ka see, et tuumauuringutega aidatakse pikemas perspektiivis kaasa energiasüsteemi CO2-heite ohutule, tõhusale ja turvalisele vähendamisele.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  Euratomi 2014.–2018. aasta teadus- ja koolitusprogrammi vahehindamist käsitlevas komisjoni aruandes (COM(2017) 697 final) on esitatud programmi juhtpõhimõtted. Need hõlmavad järgmist: tuumaohutust, tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid, tuumajulgeolekut, tuumajäätmete käitlemist ja tuumasünteesi käsitlevate teadusuuringute jätkuv toetamine; tuumauuringualaste Euroopa ühisprogrammide ülesehituse ja haldamise edasine parandamine koostöös toetusesaajatega; tuumaohutuse, tuumajulgeoleku ja kiirguskaitse kõikide aspektidega seotud asjakohase pädevuse arendamisele suunatud Euratomi haridus- ja koolitusmeetmete jätkuv rakendamine ja tõhustamine; veelgi suurema kasu saamine Euratomi programmi ja liidu raamprogrammi muude teemavaldkondade vahelisest sünergiast ning Euratomi programmi otsemeetmete ja kaudsete meetmete vahelisest sünergiast veelgi suurema kasu saamine.
(4)  Euratomi 2014.–2018. aasta teadus- ja koolitusprogrammi vahehindamist käsitlevas komisjoni aruandes (COM(2017)0697 final) on esitatud programmi juhtpõhimõtted. Need hõlmavad järgmist: tuumaohutus, jõudlus, tuumaenergiaalased kaitsemeetmed, tuumajulgeolek, radioaktiivsete tuumajäätmete käitlemine, kiirguskaitse ja tuumasünteesi käsitlevate teadusuuringute jätkuv toetamine; tuumauuringualaste Euroopa ühisprogrammide ülesehituse ja haldamise edasine parandamine koostöös toetusesaajatega; tuumaohutuse, tuumajulgeoleku ja kiirguskaitse kõikide aspektidega seotud asjakohase pädevuse arendamisele suunatud Euratomi haridus- ja koolitusmeetmete jätkuv rakendamine ja tõhustamine, et tagada eelkõige uue põlvkonna inseneride kõrgetasemelised oskused; Euratomi programmi ja liidu raamprogrammi muude teemavaldkondade vahelise sünergia veelgi parem ärakasutamine; ning Euratomi programmi otsemeetmete ja kaudsete meetmete vahelise sünergia veelgi parem ärakasutamine, mis aitab tagada kogu Euratomi programmi järjepidevuse ja tõhususe.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)  Euratomi jäätmekäitlusprojektid aitavad ELis paremini mõista selliseid radioaktiivsete jäätmete käitlemise probleeme nagu tulevaste geoloogiliste ladustamisrajatiste ohutus, radioaktiivsete jäätmete ladustamiskujule viimine ja kasutatud tuumkütuse pikaajaline toime prügilates.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Programmi idee ja kavandamise puhul on lähtutud vajadusest saavutada toetatavate tegevuste kriitiline mass. Selleks kehtestatakse piiratud arv konkreetseid eesmärke, mille puhul keskendutakse tuumalõhustumise ohutule kasutamisele energeetikas ja muudes valdkondades, vajalike eksperditeadmiste säilitamisele ja täiendamisele, tuumasünteesienergeetika edendamisele ning tuumaohutust, tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid ja tuumajulgeolekut käsitleva liidu poliitika toetamisele.
(5)  Programmi idee ja kavandamise puhul on lähtutud vajadusest saavutada toetatavate tegevuste kriitiline mass. Selleks kehtestatakse piiratud arv konkreetseid eesmärke, mille puhul keskendutakse tuumalõhustumise ohutule kasutamisele energeetikas ja muudes valdkondades, vajalike eksperditeadmiste säilitamisele ja täiendamisele, tuumasünteesienergeetika edendamisele ning tuumaohutust, tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid ja tuumajulgeolekut käsitleva liidu poliitika toetamisele, sealhulgas teadmiste arendamisele oma kasutusaja ületanud tuumarajatiste ohutu, tulemusliku ja kulutasuva dekomisjoneerimise kohta, millise valdkonna õigusnormid ja investeeringud ei ole nõutaval tasemel.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)   Programmil on oluline osa liidu püüetes säilitada ja tugevdada oma teaduslikku ja tööstuslikku juhtpositsiooni energiatehnoloogiate valdkonnas. Praeguste tuumalõhustumiselektrijaamade turvalise toimimise toetamiseks ja elektrisüsteemi CO2-heite vähendamiseks peaksid tuumalõhustumisuuringud jääma Euratomi programmi lahutamatuks osaks.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)
(5b)  Tuumaenergia ja muuks kui energiatootmiseks kasutatava ioniseeriva kiirguse turvalist ja ohutut kasutamist, sh tuumaohutust ja dekomisjoneerimist, tuleks toetada struktuuriliste piiriüleste kontrollide ning teadmiste ja parimate tavade jagamise kaudu, mis on seotud praegu kasutusel olevate reaktorisüsteemide ja tuumkütusetsüklite ohutusega, eelkõige selliste tuumarajatiste puhul, mis asuvad liikmesriikidevahelise piiri või selliste piiride läheduses.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)
(5c)   Tõsised tuumaõnnetused võivad seada ohtu inimeste tervise. Seepärast tuleks Euratomi programmis pöörata võimalikult suurt tähelepanu Teadusuuringute Ühiskeskuses käsitletavatele tuumaohutuse ja vajaduse korral julgeolekuaspektidele.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Programm peaks tuumauuringute toetamise kaudu aitama kaasa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr [...]3 kehtestatud teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ (edaspidi „raamprogramm „Euroopa horisont““) eesmärkide saavutamisele ning hõlbustama Euroopa 2030. aastani ulatuva strateegia rakendamist ja Euroopa teadusruumi tugevdamist.
(7)  Programm peaks tuumauuringute toetamise kaudu aitama kaasa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) [...]3 kehtestatud teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ (edaspidi „raamprogramm „Euroopa horisont““) eesmärkide saavutamisele, eelkõige edendades avatud ja tipptasemel teadust, ning hõlbustama Euroopa 2030. aastani ulatuva strateegia rakendamist ja Euroopa teadusruumi tugevdamist.
__________________
__________________
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määrus (EL) nr […], millega kehtestatakse ELi üheksas raamprogramm – teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027 – ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1291/2013 (ELT [...]).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määrus (EL) […], millega kehtestatakse ELi üheksas raamprogramm – teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027 – ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1291/2013 (ELT [...]).
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Programmi raames tuleks püüda saavutada sünergiat raamprogrammiga „Euroopa horisont“ ja teiste liidu programmidega nii kavandamisel ja strateegilisel planeerimisel kui ka seoses projektide valimise, programmi haldamise, kommunikatsioonitegevuse, tulemuste levitamise ja kasutamise, järelevalve, auditeerimise ja juhtimisega. Et hoida ära kattumist ja dubleerimist ning suurendada ELi vahendite finantsvõimendust, võib raamprogrammi „Euroopa horisont“ tegevuste jaoks üle kanda muude liidu programmide vahendeid. Sellisel juhul järgitakse kõnealuste vahendite puhul raamprogrammi „Euroopa horisont“ eeskirju.
(8)  Programmi raames tuleks püüda saavutada sünergiat ja paremat kooskõla raamprogrammiga „Euroopa horisont“ ja teiste liidu programmidega nii kavandamisel ja strateegilisel planeerimisel kui ka seoses projektide valimise, programmi haldamise, kommunikatsioonitegevuse, tulemuste levitamise ja kasutamise, järelevalve, auditeerimise ja juhtimisega. Väga tähtis on järgida programmides läbivalt tipptaseme ja avatud teaduse põhimõtteid. Et hoida ära kattumist ja dubleerimist ning suurendada ELi vahendite finantsvõimendust, võib raamprogrammi „Euroopa horisont“ tegevuste jaoks üle kanda muude liidu programmide vahendeid. Sellisel juhul järgitakse kõnealuste vahendite puhul raamprogrammi „Euroopa horisont“ eeskirju.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
(12a)   Programmi raames arendatava tegevuse eesmärk peaks olema edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas, eelkõige tegeleda soolise ebavõrdsuse põhjustega, kasutada täielikult ära nii nais- kui ka meesteadlaste potentsiaali ning lisada projektidesse sooküsimused, et parandada teadusuuringute kvaliteeti ja stimuleerida innovatsiooni. Samuti peaks tegevuste eesmärk olema rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 ja 3 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 sätestatud soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
(17a)  Teadusuuringute Ühiskeskus toetab standardimist, liidu teadlaste vaba juurdepääsu konkreetsetele tuumarajatistele ja koolitustegevust sellistes valdkondades nagu tuumaenergiaalased tagatised, tuumaalane kohtuekspertiis või dekomisjoneerimine.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b
(b)  pikemas perspektiivis energiasüsteemis CO2 heitkoguste vähendamisele kaasaaitamine ohutul, tõhusal ja turvalisel viisil.
b)  pikemas perspektiivis energiasüsteemis CO2 heitkoguste vähendamisele kaasaaitamine ohutul, tõhusal ja turvalisel viisil.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a
(a)  edendada tuumaenergia ja muuks kui energiatootmiseks kasutatava ioniseeriva kiirguse ohutut ja turvalist kasutamist, sealhulgas tuumaohutust ja -julgeolekut, tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid, kiirguskaitset, kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutut käitlemist ning tuumarajatiste tegevuse ohutut lõpetamist;
a)  edendada tuumaenergia ja muuks kui energiatootmiseks kasutatava ioniseeriva kiirguse ohutut, turvalist ja tõhusat kasutamist, sealhulgas tuumaohutust ja -julgeolekut, tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid, kiirguskaitset, kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutut käitlemist ning tuumarajatiste tegevuse ohutut lõpetamist;
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d
(d)  toetada tuumaohutust, tuumajulgeolekut ja tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid käsitlevat ühenduse poliitikat.
d)  toetada tuumaohutust, tuumajulgeolekut ja tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid käsitlevat ühenduse poliitikat, sealhulgas teadmiste arendamist oma olelusringi lõppu jõudnud tuumarajatiste ohutu, tõhusa ja kulutasuva dekomisjoneerimise kohta.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
1.  Programmi rakendamise rahastamispakett on jooksevhindades 1 675 000 000 eurot.
1.  Programmi rakendamise rahastamispakett on 2018. aasta hindades 1 516 000 000 eurot (jooksevhindades 1 675 000 000 eurot).
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
Lõikes 1 esitatud summa orienteeriv jaotus on järgmine:
Lõikes 1 esitatud summa jaotus on järgmine:
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a
(a)  724 563 000 eurot tuumasünteesialase teadus- ja arendustegevuse jaoks;
a)  43 % tuumasünteesialase teadus- ja arendustegevuse jaoks;
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
(b)  330 930 000 eurot tuumalõhustumisuuringute, tuumaohutuse ja kiirguskaitse jaoks;
b)  25 % tuumalõhustumisuuringute, tuumaohutuse ja kiirguskaitse jaoks;
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c
(c)  619 507 000 eurot Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete jaoks.
c)  32 % Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete jaoks.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2
Komisjon ei või iga-aastase eelarvemenetluse käigus käesoleva artikli lõike 2 punktis c nimetatud summast kõrvale kalduda.
Komisjon võib iga-aastase eelarvemenetluse käigus käesoleva artikli lõike 2 esimeses lõigus nimetatud summast kuni 10 % võrra kõrvale kalduda.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c – taane 3 a (uus)
–  õigusriigi austamine;
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)
Artikkel 8a
Sooline võrdõiguslikkus
Programmiga tagatakse soolise võrdõiguslikkuse ja soolise mõõtme tulemuslik edendamine teadusuuringutes ja innovatsioonis.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 b (uus)
Artikkel 8b
Eetikapõhimõtted
1.   Igasuguse programmi raames toimuva teadus- ja innovatsioonitegevuse puhul järgitakse eetikapõhimõtteid ning asjakohaseid liikmesriikide, liidu ja rahvusvahelisi õigusakte, sh Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.
Erilise tähelepanu all on proportsionaalsuse põhimõte, õigus eraelu puutumatusele, õigus isikuandmete kaitsele, õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele, õigus mitte olla diskrimineeritud ja vajadus tagada inimeste tervise kaitse kõrgel tasemel.
2.   Programmi raames toimuvas teadus- ja innovatsioonitegevuses keskendutakse üksnes tsiviilrakendustele.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
(1)   Programmist rahaliste vahendite saajad tunnustavad rahastuse päritolu ning tagavad eelkõige asjaomaste meetmete ja nende tulemuste tutvustamisel ühenduse rahaliste vahendite nähtavuse, andes eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja üldsusele sellekohast sidusat, tõhusat ja proportsionaalset suunatud teavet.
1.   Programmist rahaliste vahendite saajad tunnistavad rahastuse päritolu, viitavad liidu rahastamisele, et tagada selle nähtavus (eelkõige asjaomaste meetmete ja nende tulemuste tutvustamisel) ning annavad eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja üldsusele sellekohast sidusat, tõhusat ja proportsionaalset suunatud teavet.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2
(2)   Komisjon viib läbi programmi ning selle meetmete ja tulemustega seotud teavitus- ja kommunikatsioonitegevust. Programmi jaoks eraldatud rahalisi vahendeid kasutatakse ka ühenduse nende poliitiliste prioriteetide propageerimiseks, mis on seotud artiklis 3 osutatud eesmärkidega.
2.   Komisjon viib läbi programmi ning selle meetmete ja tulemustega seotud teavitus- ja kommunikatsioonitegevust, mis on suunatud nii spetsialistidele kui ka üldsusele. Programmi jaoks eraldatud rahalisi vahendeid kasutatakse ka ühenduse nende poliitiliste prioriteetide propageerimiseks, mis on seotud artiklis 3 osutatud eesmärkidega.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1
1.  Hindamised toimuvad piisavalt aegsasti, et nende tulemusi saaks kasutada programmiga, selle jätkuprogrammiga ning muude teadusuuringuid ja innovatsiooni käsitlevate algatustega seotud otsustamisprotsessis.
1.  Hindamised toimuvad iga kahe aasta järel, et nende tulemusi saaks kasutada programmiga, selle jätkuprogrammiga ning muude teadusuuringuid ja innovatsiooni käsitlevate algatustega seotud otsustamisprotsessis.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2
2.  Programmi vahehindamine toimub siis, kui programmi rakendamise kohta on saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui kolm aastat pärast programmi rakendamise algust. Vahehindamine hõlmab varasemate Euratomi programmide pikaajalise mõju hindamist ja selle põhjal kohandatakse vajaduse korral programmi rakendamist.
2.  Programmi esimene hindamine toimub siis, kui programmi rakendamise kohta on piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui kaks aastat pärast programmi rakendamise algust. Hindamine hõlmab varasemate Euratomi programmide pikaajalise mõju hindamist ja selle põhjal kohandatakse vajaduse korral programmi jätkamist ja rakendamist.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3
3.  Programmi rakendamise lõpul, ent mitte hiljem kui neli aastat pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku viib komisjon läbi programmi lõpphindamise. Lõpphindamine hõlmab varasemate programmide pikaajalise mõju hindamist.
3.  Programmi rakendamise lõpul ja hiljemalt kaks aastat pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku viib komisjon läbi programmi lõpphindamise. Lõpphindamine hõlmab varasemate programmide pikaajalise mõju hindamist.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 2
Erieesmärkide saavutamiseks toetatakse programmiga valdkonnaülest tegevust, millega tagatakse ühiste probleemide lahendamiseks tehtavate teadusalaste jõupingutuste koostoime. Tagatakse asjakohased seosed ja kokkupuutealad programmiga „Euroopa horisont“, näiteks korraldatakse ühiseid projektikonkursse. Asjaomast teadus- ja innovatsioonitegevust võib rahaliselt toetada ka määruse [ühissätete määrus] kohastest fondidest, kui see on kooskõlas kõnealuste fondide eesmärkide ja eeskirjadega.
Erieesmärkide saavutamiseks toetatakse programmiga valdkonnaülest tegevust, millega tagatakse ühiste probleemide lahendamiseks tehtavate teadusalaste jõupingutuste koostoime. Tagatakse asjakohased seosed ja kokkupuutealad programmiga „Euroopa horisont“, näiteks korraldatakse ühiseid projektikonkursse. Asjaomast teadus- ja innovatsioonitegevust võib rahaliselt toetada ka määruse [ühissätete määrus] kohastest fondidest või muudest liidu programmidest ja rahastamisvahenditest, kui need on kooskõlas kõnealuste fondide, programmide ja rahastamivahendite eesmärkide ja eeskirjadega.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 4
Tööprogrammide prioriteedid peab kindlaks määrama komisjon oma poliitiliste prioriteetide ja andmete põhjal, mis saadakse riikide ametiasutustelt ja tuumauuringutega tegelevatelt sidusrühmadelt, kes on ühinenud asutusteks või liitunud selliste raamistikega nagu Euroopa tehnoloogiaplatvormid, assotsiatsioonid, algatused või tehnikafoorumid, kus tegeldakse tuumasüsteemide ja -julgeoleku, radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemise, kiirguskaitse, väikese doosiga seotud riskide, tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete ja julgeoleku või tuumasünteesiuuringutega, või kes on ühinenud tuumavaldkonna sidusrühmi ühendava mis tahes muu asjakohase organisatsiooni või foorumiga.
Tööprogrammide prioriteedid peab kindlaks määrama komisjon oma poliitiliste prioriteetide ja andmete põhjal, mis saadakse riikide ametiasutustelt ja tuumauuringutega tegelevatelt sidusrühmadelt, kes on ühinenud asutusteks või liitunud selliste raamistikega nagu Euroopa tehnoloogiaplatvormid, assotsiatsioonid, algatused või tehnikafoorumid, kus tegeldakse praeguste ja tulevaste tuumasüsteemide ja tuumajulgeoleku, radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemise, kiirguskaitse, väikese doosiga seotud riskide, tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete ja julgeoleku või tuumasünteesiuuringutega, või kes on ühinenud asjaomaseid sidusrühmi ühendava mis tahes muu asjakohase organisatsiooni või foorumiga.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 5 – punkt a – alapunkt 1
(1)  Tuumaohutus: ühenduses kasutatavate reaktorisüsteemide ja tuumkütusetsüklite ohutus ning ühenduse üldiste tuumaohutusalaste eksperditeadmiste säilitamiseks vajalikus ulatuses selliste reaktoritüüpide ja tuumkütusetsüklite ohutus, mida võidakse kasutada tulevikus, kusjuures keskendutakse üksnes ohutusaspektidele, sealhulgas kõigile kütusetsükliga seotud aspektidele, näiteks partitsioneerimisele ja transmutatsioonile.
1)  Tuumaohutus: ühenduses kasutatavate reaktorisüsteemide ja tuumkütusetsüklite ohutus ning ühenduse üldiste tuumaohutusalaste eksperditeadmiste säilitamiseks ja arendamiseks vajalikus ulatuses selliste reaktoritüüpide ja tuumkütusetsüklite ohutus, mida võidakse kasutada tulevikus, kusjuures keskendutakse üksnes ohutusaspektidele, sealhulgas kõigile kütusetsükliga seotud aspektidele, näiteks poolestusaja järgi eraldamisele ja transmutatsioonile. Toetus praegu kasutusel olevate reaktorisüsteemide ja tuumkütusetsüklite ohutusega seotud teabe ja parimate tavade jagamiseks, eelkõige selliste tuumarajatiste puhul, mis asuvad liikmesriikidevahelise piiri või selliste piiride läheduses.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 5 – punkt a – alapunkt 3
(3)  Tuumarajatiste tegevuse ohutu lõpetamine: teadusuuringud tuumarajatiste tegevuse lõpetamise ja nende keskkonnakahju heastamise tehnoloogia väljatöötamiseks ja hindamiseks; toetus tegevuse lõpetamist käsitlevate teadmiste ja parima tava jagamiseks.
3)  Tuumarajatiste tegevuse ohutu lõpetamine: teadusuuringud tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja nende keskkonnakahjude heastamise tehnoloogia väljatöötamiseks ja hindamiseks. Toetus dekomisjoneerimisalaste teadmiste ja parimate tavade jagamiseks, sealhulgas teadmiste jagamine liikmesriikidevahelise piiri või selliste piiride läheduses asuvate tuumarajatiste kohta ning vahendite ja töötajate ühiskasutuse kaudu tippkeskustes.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – alapealkiri 4 – tabel
Innovatsiooni mõjuahela näitajad
Innovatsiooni mõjuahela näitajad
ELi edusammud seoses Euratomi programmi mõju suurendamisegaprotsendini SKPst
Euratomi programmist tulenev mõju ELi eesmärgile eraldada% SKPst teadus- ja arendustegevusele
Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika