Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0226(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0406/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0406/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 21.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0028

Hyväksytyt tekstit
PDF 165kWORD 48k
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019 - Strasbourg
Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. tammikuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025 (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0437),

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0380/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0406/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Euroopan parlamenttia olisi kuultava ohjelman täytäntöönpanon ja arvioinnin kaikissa asiaankuuluvissa vaiheissa. Neuvosto pyysi Euroopan parlamentilta lausuntoa Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta vuosiksi 2021–2025. Koska tavallista lainsäätämisjärjestystä ei kuitenkaan sovelleta Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen nojalla, Euroopan parlamentin ei katsota olevan tasavertaisessa asemassa neuvoston kanssa atomienergia-alan lainsäädäntöä hyväksyttäessä. Kun otetaan huomioon, että Euroopan parlamentti on talousarviota koskevissa asioissa lainsäädäntövallan käyttäjä, ja jotta voidaan varmistaa unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman johdonmukainen suunnittelu ja täytäntöönpano, Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma olisi myös hyväksyttävä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Ydinalan tutkimus voi edistää yhteiskunnallista hyvinvointia, taloudellista vaurautta ja ympäristön kestävyyttä parantamalla ydinturvallisuutta, turva- ja varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua. Säteilysuojelua koskeva tutkimus on johtanut lääketieteellisten teknologioiden parannuksiin, jotka hyödyttävät monia kansalaisia ja joista voidaan nyt tutkimuksen avulla johtaa parannuksia muilla aloilla, kuten teollisuuden, maatalouden, ympäristön ja turvallisuuden alalla. Yhtä tärkeää on se, että ydinalan tutkimus voi edistää pitkällä aikavälillä energiajärjestelmän irtautumista hiilestä turvallisella, tehokkaalla ja varmalla tavalla.
(2)  Ydinalan tutkimus voi edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja taloudellista vaurautta parantamalla ydinturvallisuutta, turva- ja varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua. Ydinalan tutkimus edistää merkittävästi ympäristön kestävyyttä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa, sillä se vähentää unionin riippuvuutta tuontienergiasta, ja säteilysuojelua koskeva tutkimus on johtanut lääketieteellisten teknologioiden parannuksiin, jotka hyödyttävät monia kansalaisia ja joista voidaan nyt tutkimuksen avulla johtaa parannuksia muilla aloilla, kuten teollisuuden, maatalouden, ympäristön ja turvallisuuden alalla. Yhtä tärkeää on se, että ydinalan tutkimus edistää pitkällä aikavälillä energiajärjestelmän irtautumista hiilestä turvallisella, tehokkaalla ja varmalla tavalla.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Komission kertomuksessa Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelman 2014–2018 väliarvioinnista (COM(2017)0697) esitetään ohjaavat periaatteet ohjelmaa varten. Näitä ovat muun muassa seuraavat: jatketaan ydinalan tutkimuksen tukemista keskittyen ydinturvallisuuteen, ydinmateriaalivalvontaan, turva- ja varmuusjärjestelyihin, jätehuoltoon, säteilysuojeluun ja fuusioenergian kehittämiseen; parannetaan edelleen ydinalan yhteisten eurooppalaisten ohjelmien organisointia ja hallinnointia yhdessä rahoituksen saajien kanssa; jatketaan ja vahvistetaan Euratomin koulutustoimia sellaisen osaamisen kehittämiseksi, joka muodostaa perustan ydinturvallisuuden, turva- ja varmuusjärjestelyjen ja säteilysuojelun kaikille näkökohdille; hyödynnetään laajemmin Euratom-ohjelman ja unionin puiteohjelman muiden temaattisten alojen välisiä synergioita; ja hyödynnetään laajemmin Euratom-ohjelman suorien ja epäsuorien toimien välisiä synergioita.
(4)  Komission kertomuksessa Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelman 2014–2018 väliarvioinnista (COM(2017)0697) esitetään ohjaavat periaatteet ohjelmaa varten. Näitä ovat muun muassa seuraavat: jatketaan ydinalan tutkimuksen tukemista keskittyen ydinturvallisuuteen, suorituskykyyn, ydinmateriaalivalvontaan, turva- ja varmuusjärjestelyihin, radioaktiivisen jätteen huoltoon, säteilysuojeluun ja fuusioenergian kehittämiseen; parannetaan edelleen ydinalan yhteisten eurooppalaisten ohjelmien organisointia ja hallinnointia yhdessä rahoituksen saajien kanssa; jatketaan ja vahvistetaan Euratomin koulutustoimia sellaisen osaamisen kehittämiseksi, joka muodostaa perustan ydinturvallisuuden, turva- ja varmuusjärjestelyjen ja säteilysuojelun kaikille näkökohdille, jotta voidaan varmistaa varsinkin insinöörien uuden sukupolven korkea osaamisen taso; hyödynnetään laajemmin Euratom-ohjelman ja unionin puiteohjelman muiden temaattisten alojen välisiä synergioita; ja hyödynnetään laajemmin Euratom-ohjelman suorien ja epäsuorien toimien välisiä synergioita ja autetaan siten varmistamaan koko Euratom-ohjelman johdonmukaisuus ja tehokkuus.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Euratomin jätehuoltohankkeilla edistetään radioaktiivisten jätteiden huoltoon liittyvien kysymysten parempaa ymmärtämistä unionissa. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa maaperässä sijaitsevien tulevien loppusijoituspaikkojen turvallisuus, radioaktiivisen jätteen käsittely ja kaatopaikalle sijoitetun käytetyn polttoaineen käyttäytyminen pitkällä aikavälillä.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Ohjelman konseptissa ja suunnittelussa otetaan huomioon tarve koota kriittinen massa tuettuja toimia. Tämä saavutetaan vahvistamalla rajallinen määrä erityistavoitteita, joissa keskitytään ydinfission turvalliseen käyttöön sähköntuotannossa ja muissa kuin sähköntuotantoon liittyvissä sovelluksissa, tarvittavan tietämyksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, fuusioenergian edistämiseen sekä unionin politiikan tukemiseen ydinturvallisuuden, ydinmateriaalivalvonnan ja turva- ja varmuusjärjestelyjen aloilla.
(5)  Ohjelman konseptissa ja suunnittelussa otetaan huomioon tarve koota kriittinen massa tuettuja toimia. Tämä saavutetaan vahvistamalla rajallinen määrä erityistavoitteita, joissa keskitytään ydinfission turvalliseen käyttöön sähköntuotannossa ja muissa kuin sähköntuotantoon liittyvissä sovelluksissa, tarvittavan tietämyksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, fuusioenergian edistämiseen sekä unionin politiikan tukemiseen ydinturvallisuuden, ydinmateriaalivalvonnan ja turva- ja varmuusjärjestelyjen aloilla, mukaan lukien tietämyksen kehittäminen elinkaarensa lopussa olevien laitosten turvallisesta, tehokkaasta ja kustannustehokkaasta käytöstäpoistosta, sillä kyseisen alan säännöksissä ja investoinneissa on jääty jälkeen.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Ohjelma on keskeinen osa unionin pyrkimyksiä ylläpitää ja vahvistaa tieteellistä ja teollista johtoasemaa energiateknologioiden alalla. Fissiotutkimuksen tulisi muodostaa jatkossakin erottamaton osa Euratom-ohjelmaa, jotta voidaan tukea olemassa olevan fissiovoiman turvallista käyttöä ja helpottaa energiajärjestelmän irrottamista hiilestä.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Ydinvoiman ja muiden kuin sähköntuotantoon liittyvien ionisoivan säteilyn sovellusten turvallista ja varmaa käyttöä, myös ydinturvallisuutta ja käytöstäpoistoa, olisi tuettava rajatylittävillä rakenteellisilla tarkastuksilla sekä jakamalla tällä hetkellä käytössä olevien reaktorijärjestelmien ja polttoainekiertojen turvallisuuteen liittyvää tietämystä ja parhaita käytäntöjä, erityisesti sellaisten ydinlaitosten osalta, jotka sijaitsevat yhden tai useamman jäsenvaltioiden välisen rajan läheisyydessä.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)
(5 c)   Vakavat ydinonnettomuudet voivat vaarantaa ihmishenkiä. Ohjelmassa olisi sen vuoksi kiinnitettävä mahdollisimman suurta huomiota ydinturvallisuuteen ja tarvittaessa turva- ja varmuusjärjestelyihin, joita Yhteinen tutkimuskeskus, jäljempänä ’JRC’, käsittelee.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Ohjelmalla olisi tuettava ydinalan tutkimusta ja edistettävä siten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o [...] perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti”20, jäljempänä ’Euroopan Horisontti -ohjelma’, tavoitteiden saavuttamista ja helpotettava Eurooppa 2030 -strategian täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistamista.
(7)  Ohjelmalla olisi tuettava ydinalan tutkimusta ja edistettävä siten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o [...]20 perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti”, jäljempänä ’Euroopan Horisontti -ohjelma’, tavoitteiden saavuttamista erityisesti edistämällä huippuosaamista ja tieteen avoimuutta ja helpotettava Eurooppa 2030 -strategian täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistamista.
__________________
__________________
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [...], annettu … päivänä …kuuta …, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” (2021-2027) ja asetuksen (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta (EUVL ...).
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [...], annettu … päivänä …kuuta …, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” (2021-2027) ja asetuksen (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta (EUVL ...).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Ohjelmassa olisi pyrittävä synergioihin Euroopan horisontti -ohjelman ja muiden unionin ohjelmien kanssa, mikä kattaa konseptin ja strategisen suunnittelun, hankkeiden valinnan, hallinnoinnin, viestinnän, tulosten levittämisen ja hyödyntämisen, seurannan, tilintarkastuksen ja hallinnon. Jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja kaksinkertaista työtä ja lisätä unionin rahoituksen vipuvaikutusta, muista unionin ohjelmista voidaan tehdä siirtoja Euroopan horisontti -ohjelman toimiin. Tällöin siirroissa noudatetaan Euroopan horisontti -ohjelman sääntöjä.
(8)  Ohjelmassa olisi pyrittävä synergioihin ja tiiviimpään mukauttamiseen Euroopan horisontti -ohjelman ja muiden unionin ohjelmien kanssa, mikä kattaa konseptin ja strategisen suunnittelun, hankkeiden valinnan, hallinnoinnin, viestinnän, tulosten levittämisen ja hyödyntämisen, seurannan, tilintarkastuksen ja hallinnon. On olennaisen tärkeää noudattaa molemmissa ohjelmissa keskeisiä huippuosaamisen ja avoimen tieteen periaatteita. Jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja kaksinkertaista työtä ja lisätä unionin rahoituksen vipuvaikutusta, muista unionin ohjelmista voidaan tehdä siirtoja Euroopan horisontti ‑ohjelman toimiin. Tällöin siirroissa noudatetaan Euroopan horisontti -ohjelman sääntöjä.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)   Ohjelmaan sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa tutkimuksessa ja innovoinnissa puuttumalla erityisesti sukupuolten eriarvoisuuden taustalla oleviin syihin, hyödyntämällä täysimääräisesti sekä nais- että miestutkijoiden potentiaali ja ottamalla sukupuoliulottuvuus mukaan hankkeiden sisältöön tutkimuksen laadun parantamiseksi ja innovoinnin edistämiseksi. Toimissa olisi myös pyrittävä soveltamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan mukaisia naisten ja miesten tasa-arvoa koskevia periaatteita.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)  Yhteinen tutkimuskeskus tarjoaa standardointiin liittyvää tukea, avoimen pääsyn yksittäisiin ydinlaitoksiin unionin tutkijoille ja koulutustoimintaa esimerkiksi ydinalaan liittyvien takeiden, forensisen ydinmateriaalitutkinnan tai käytöstäpoiston aloilla.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  mahdollisesti edistää pitkällä aikavälillä energiajärjestelmän irtautumista hiilestä turvallisella, tehokkaalla ja varmalla tavalla.
b)  edistää pitkällä aikavälillä energiajärjestelmän irtautumista hiilestä turvallisella, tehokkaalla ja varmalla tavalla.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  ydinvoiman ja ionisoivan säteilyn muiden kuin sähköntuotantoon liittyvien sovellusten turvallisen ja varman käytön parantaminen, mukaan lukien ydinturvallisuus, turva- ja varmuusjärjestelyt, ydinmateriaalivalvonta, säteilysuojelu, käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto sekä käytöstäpoisto;
a)  ydinvoiman ja ionisoivan säteilyn muiden kuin sähköntuotantoon liittyvien sovellusten turvallisen, varman ja tehokkaan käytön parantaminen, mukaan lukien ydinturvallisuus, turva- ja varmuusjärjestelyt, ydinmateriaalivalvonta, säteilysuojelu, käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto sekä käytöstäpoisto;
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  ydinturvallisuutta, ydinmateriaalivalvontaa ja turva- ja varmuusjärjestelyjä koskevan yhteisön politiikan tukeminen.
d)  ydinturvallisuutta, ydinmateriaalivalvontaa ja turva- ja varmuusjärjestelyjä koskevan yhteisön politiikan tukeminen mukaan lukien tietämyksen kehittäminen elinkaarensa lopussa olevien laitosten turvallisesta, tehokkaasta ja kustannustehokkaasta käytöstäpoistosta.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet ovat 1 675 000 000 euroa käypinä hintoina.
1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet ovat 1 516 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (1 675 000 000 euroa käypinä hintoina).
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen on seuraava:
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän jakautuminen on seuraava:
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  724 563 000 euroa fuusioenergian tutkimukseen ja kehittämiseen;
a)  43 prosenttia fuusioenergian tutkimukseen ja kehittämiseen;
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  330 930 000 euroa ydinfissioon, ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun;
b)  25 prosenttia ydinfissioon, ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun;
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  619 507 000 euroa Yhteisen tutkimuskeskuksen toteuttamiin suoriin toimiin.
c)  32 prosenttia Yhteisen tutkimuskeskuksen toteuttamiin suoriin toimiin.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Komissio ei voi vuotuisessa talousarviomenettelyssä poiketa tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta määrästä.
Komissio voi vuotuisessa talousarviomenettelyssä poiketa tämän artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista määristä enintään 10 prosenttia.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
8 aartikla (uusi)
8 a artikla
Sukupuolten tasa-arvo
Ohjelmassa edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön sukupuoliulottuvuuden huomioon ottamista.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
8 bartikla (uusi)
8 b artikla
Eettiset periaatteet
1.  Kaikissa ohjelmaan kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa on noudatettava eettisiä periaatteita sekä asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja kansainvälistä oikeutta, joihin sisältyvät Euroopan unionin perusoikeuskirja sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskeva yleissopimus ja sen lisäpöytäkirjat.
Erityisesti on otettava huomioon suhteellisuusperiaate, oikeus yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.
2.  Ohjelman nojalla toteutettavien tutkimus- ja innovointitoimien on keskityttävä yksinomaan siviilisovelluksiin.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
1.  Ohjelman rahoituksen saajien on ilmaistava yhteisön rahoituksen alkuperä ja varmistettava yhteisön rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.
1.  Ohjelman rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä, jotta varmistetaan sen näkyvyys, (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös yhteisön poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.
2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia ja jotka suunnataan sekä asiantuntijoille että suurelle yleisölle. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös yhteisön poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Arvioinnit on suoritettava riittävän ajoissa, jotta ne voidaan ottaa huomioon päätöksentekoprosessissa, joka koskee ohjelmaa, sen seuraajaa ja muita tutkimukseen ja innovointiin liittyviä aloitteita.
1.  Arvioinnit on suoritettava joka toinen vuosi, jotta ne voidaan ottaa huomioon päätöksentekoprosessissa, joka koskee ohjelmaa, sen seuraajaa ja muita tutkimukseen ja innovointiin liittyviä aloitteita.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt. Sen on sisällettävä arvio aiempien Euratom-ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista, ja sen on muodostettava perusta ohjelman toteuttamisen mukauttamiseksi tarvittaessa.
2.  Ohjelman ensimmäinen arviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt. Sen on sisällettävä arvio aiempien Euratom-ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista, ja sen on muodostettava perusta ohjelman jatkamisen ja toteuttamisen mukauttamiseksi tarvittaessa.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin. Sen on sisällettävä arvio aiempien ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista.
3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin. Sen on sisällettävä arvio aiempien ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta
Erityistavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmassa tuetaan monialaisia toimia, joilla varmistetaan tutkimustoimien synergia yhteisten haasteiden ratkaisemisessa. Euroopan horisontti -ohjelman kanssa varmistetaan tarkoituksenmukaiset kytkökset ja rajapinnat, kuten yhteiset ehdotuspyynnöt. Ohjelmaan liittyviin tutkimus- ja innovointitoimiin voidaan saada rahoitustukea myös asetuksen [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] mukaisista rahastoista, sikäli kuin se on näiden rahastojen tavoitteiden ja sääntöjen mukaista.
Erityistavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmassa tuetaan monialaisia toimia, joilla varmistetaan tutkimustoimien synergia yhteisten haasteiden ratkaisemisessa. Euroopan horisontti -ohjelman kanssa varmistetaan tarkoituksenmukaiset kytkökset ja rajapinnat, kuten yhteiset ehdotuspyynnöt. Ohjelmaan liittyviin tutkimus- ja innovointitoimiin voidaan saada rahoitustukea myös asetuksen [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] mukaisista rahastoista tai muista unionin ohjelmista ja rahoitusvälineistä, sikäli kuin se on kyseisiä rahastoja, ohjelmia ja välineitä koskevien tavoitteiden ja sääntöjen mukaista.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta
Komissio vahvistaa työohjelmien painopisteet omien poliittisten prioriteettiensa perusteella ottaen huomioon asiaankuuluvat lausunnot ja kannanotot, joita saadaan kansallisilta viranomaisilta ja ydintutkimuksen sidosryhmien muodostamilta elimiltä tai yhteenliittymiltä. Viimeksi mainittuja ovat muun muassa eurooppalaiset teknologiayhteisöt, järjestöt, aloitteet ja tekniset foorumit, jotka käsittelevät ydinjärjestelmiä ja -turvallisuutta, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa, säteilysuojelua ja pienten annosten aiheuttamaa riskiä, ydinmateriaalivalvontaa ja turva- ja varmuusjärjestelyjä sekä fuusiotutkimusta, tai muut ydinalan järjestöt ja foorumit.
Komissio vahvistaa työohjelmien painopisteet omien poliittisten prioriteettiensa perusteella ottaen huomioon asiaankuuluvat lausunnot ja kannanotot, joita saadaan kansallisilta viranomaisilta ja ydintutkimuksen sidosryhmien muodostamilta elimiltä tai yhteenliittymiltä. Viimeksi mainittuja ovat muun muassa eurooppalaiset teknologiayhteisöt, järjestöt, aloitteet ja tekniset foorumit, jotka käsittelevät nykyisiä ja tulevia ydinjärjestelmiä ja -turvallisuutta, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa, säteilysuojelua ja pienten annosten aiheuttamaa riskiä, ydinmateriaalivalvontaa ja turva- ja varmuusjärjestelyjä sekä fuusiotutkimusta, tai muut asianomaiset järjestöt ja foorumit.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 kohta – a alakohta – 1 alakohta
(1)  Ydinturvallisuus: yhteisössä käytössä olevien reaktorijärjestelmien ja polttoainekiertojen turvallisuus tai, siinä laajuudessa kuin on tarpeen ydinturvallisuusalan laajan asiantuntemuksen säilyttämiseksi yhteisössä, sellaisten reaktorityyppien ja polttoainekiertojen turvallisuus, joita saatetaan käyttää tulevaisuudessa; tutkimuksessa keskitytään pelkästään turvallisuusnäkökohtiin, mukaan lukien kaikki polttoainekierron vaiheet, kuten partitio ja transmutaatio.
(1)  Ydinturvallisuus: yhteisössä käytössä olevien reaktorijärjestelmien ja polttoainekiertojen turvallisuus tai, siinä laajuudessa kuin on tarpeen ydinturvallisuusalan laajan asiantuntemuksen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi yhteisössä, sellaisten reaktorityyppien ja polttoainekiertojen turvallisuus, joita saatetaan käyttää tulevaisuudessa; tutkimuksessa keskitytään pelkästään turvallisuusnäkökohtiin, mukaan lukien kaikki polttoainekierron vaiheet, kuten partitio ja transmutaatio; tuki tällä hetkellä käytössä olevien reaktorijärjestelmien ja polttoainekiertojen turvallisuuteen liittyvien tietojen ja parhaiden käytäntöjen jakamiselle, erityisesti sellaisten ydinlaitosten osalta, jotka sijaitsevat yhden tai useamman jäsenvaltioiden välisen rajan läheisyydessä.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 kohta – a alakohta – 3 alakohta
(3)  Käytöstäpoisto: ydinlaitosten käytöstä poistamisen ja ympäristövahinkojen korjaamisen teknologioiden kehittämistä ja arviointia tukeva tutkimus; käytöstäpoistoa koskevien parhaiden käytäntöjen ja tietämyksen jakamisen tukeminen.
(3)  Käytöstäpoisto: ydinlaitosten käytöstä poistamisen ja ympäristövahinkojen korjaamisen teknologioiden kehittämistä ja arviointia tukeva tutkimus; käytöstäpoistoa koskevien parhaiden käytäntöjen ja tietämyksen jakamisen tukeminen, mukaan lukien tietämyksen jakaminen sellaisten ydinlaitosten tapauksessa, jotka sijaitsevat yhden tai useamman jäsenvaltioiden välisen rajan läheisyydessä, sekä huippuosaamiskeskusten resurssien ja henkilöstön yhteisen hyödyntämisen avulla.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Liite II – alaotsikko 4 – taulukko
Innovointia koskevat vaikutuspolkuindikaattorit
Innovointia koskevat vaikutuspolkuindikaattorit
Euratom-ohjelmasta johtuva EU:n edistyminen kohti tavoitetta käyttää 3 prosenttia BKT:stä tutkimukseen ja kehittämiseen
Euratom-ohjelmasta johtuva EU:n edistyminen kohti tavoitetta käyttää 3 prosenttia BKT:stä tutkimus- ja kehittämismenoihin
Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö