Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0226(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0406/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0406/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0028

Usvojeni tekstovi
PDF 177kWORD 58k
Srijeda, 16. siječnja 2019. - Strasbourg
Program Euratoma za istraživanje i osposobljavanje 2021. – 2025. *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavljanju Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Obzor Europa – Okvirni program za istraživanja i inovacije (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2018)0437),

–  uzimajući u obzir članak 7. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0380/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0406/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
1.a  Potrebno je savjetovati se s Europskim parlamentom tijekom svih relevantnih koraka u provedbi i procjeni Programa. Vijeće je od Europskog parlamenta zatražilo da iznese svoje mišljenje o Programu za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. – 2025. No, budući da prema Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju nije primjenjiv redovni zakonodavni postupak, smatra se da Europski parlament nije ravnopravan s Vijećem u pogledu donošenja zakonodavstva. S obzirom na ulogu Europskog parlamenta kao suzakonodavca u proračunskim pitanjima i kako bi se zajamčilo usklađeno osmišljavanje i provedba Okvirnog programa Unije za istraživanja i inovacije, Program za istraživanje i osposobljavanje Euratoma trebao bi u budućnosti biti usvojen i u sklopu redovnog zakonodavnog postupka;
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Nuklearna istraživanja mogu pridonijeti društvenoj dobrobiti, ekonomskom blagostanju i održivosti okoliša povećanjem nuklearne sigurnosti i osiguranja te zaštite od zračenja. Istraživanja u području zaštite od zračenja dovela su do poboljšanja u medicinskim tehnologijama od kojih mnogi građani imaju koristi i to istraživanje sada može dovesti do poboljšanja i u drugim sektorima kao što su industrija, poljoprivreda, okoliš i sigurnost. Jednako je važan potencijalni doprinos nuklearnih istraživanja dugoročnoj dekarbonizaciji energetskog sustava na siguran, učinkovit i zaštićen način.
(2)  Nuklearna istraživanja mogu pridonijeti društvenoj dobrobiti i ekonomskom blagostanju povećanjem nuklearne sigurnosti i osiguranja te zaštite od zračenja. Nuklearna istraživanja predstavljaju važan doprinos održivosti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena jer se njima smanjuje ovisnost Europe o uvezenoj energiji, dok su istraživanja u području zaštite od zračenja dovela su do poboljšanja u medicinskim tehnologijama od kojih mnogi građani imaju koristi i to istraživanje sada može dovesti do poboljšanja i u drugim sektorima kao što su industrija, poljoprivreda, okoliš i sigurnost. Jednako je važan doprinos nuklearnih istraživanja dugoročnoj dekarbonizaciji energetskog sustava na siguran, učinkovit i zaštićen način.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Izvješće Komisije o privremenoj evaluaciji programa Euratoma za istraživanja i osposobljavanje za razdoblje 2014.–2018. COM(2017)0697 sadržava niz temeljnih načela za Program. Ona uključuju: nastavak potpore nuklearnim istraživanjima usmjerenima na nuklearnu sigurnost, zaštitne mjere, osiguranje, gospodarenje radioaktivnim otpadom, zaštitu od zračenja i razvoj fuzije; dodatno poboljšavanje organizacije zajedničkih europskih programa u području nuklearne energije i upravljanja njima, u suradnji s korisnicima; nastavak i jačanje djelovanja Euratoma u pogledu izobrazbe i osposobljavanja za razvoj relevantnih kompetencija koje su važne za sve aspekte nuklearne sigurnosti, osiguranja i zaštite od zračenja; dodatno iskorištavanje sinergija programa Euratoma i drugih tematskih područja Okvirnog programa Unije te dodatno iskorištavanje sinergija izravnih i neizravnih djelovanja programa Euratoma.
(4)  Izvješće Komisije o privremenoj evaluaciji programa Euratoma za istraživanja i osposobljavanje za razdoblje 2014.–2018. COM(2017)0697 sadržava niz temeljnih načela za Program. Ona uključuju: nastavak potpore nuklearnim istraživanjima usmjerenima na nuklearnu sigurnost, učinkovitost u ostvarivanju rezultata, zaštitne mjere, osiguranje, gospodarenje radioaktivnim otpadom, zaštitu od zračenja i razvoj fuzije; dodatno poboljšavanje organizacije zajedničkih europskih programa u području nuklearne energije i upravljanja njima, u suradnji s korisnicima; nastavak i jačanje djelovanja Euratoma u pogledu izobrazbe i osposobljavanja za razvoj relevantnih kompetencija koje su važne za sve aspekte nuklearne sigurnosti, osiguranja i zaštite od zračenja kako bi se osigurala visoka razina vještina, naročito među novom generacijom inženjera; dodatno iskorištavanje sinergija programa Euratoma i drugih tematskih područja Okvirnog programa Unije te dodatno iskorištavanje sinergija izravnih i neizravnih djelovanja programa Euratoma, čime se pomaže zajamčiti dosljednost i učinkovitost cijelog tog programa.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Projekti gospodarenja otpadom u okviru programa Euratoma doprinose boljem razumijevanju problema povezanih s gospodarenjem radioaktivnim otpadom u Uniji, kao što su pitanje sigurnosti budućih geoloških odlagališta, kondicioniranje radioaktivnog otpada i dugoročno ponašanje istrošenog goriva na odlagalištima.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Pri osmišljavanju i oblikovanju Programa u obzir se uzima potreba za uspostavljanjem kritične mase podržanih aktivnosti. To se ostvaruje uspostavljanjem ograničenog broja posebnih ciljeva usmjerenih na sigurnu upotrebu nuklearne fisije za primjene u proizvodnji električne energije i druge primjene, održavanje i razvoj potrebnih stručnih znanja, poticanje energije fuzije i potporu politici Unije o nuklearnoj sigurnosti, zaštitnim mjerama i osiguranju.
(5)  Pri osmišljavanju i oblikovanju Programa u obzir se uzima potreba za uspostavljanjem kritične mase podržanih aktivnosti. To se ostvaruje uspostavljanjem ograničenog broja posebnih ciljeva usmjerenih na sigurnu upotrebu nuklearne fisije za primjene u proizvodnji električne energije i druge primjene, održavanje i razvoj potrebnih stručnih znanja, poticanje energije fuzije i potporu politici Unije o nuklearnoj sigurnosti, zaštitnim mjerama i osiguranju, uključujući razvoj znanja o sigurnoj, djelotvornoj i troškovno učinkovitoj razgradnji postrojenja na kraju njihova životnog vijeka, što je područje koje zaostaje u pogledu odredbi i ulaganja.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)   Program je ključan dio nastojanja Unije da zadrži i poboljša znanstveno i industrijsko vodstvo u području energetskih tehnologija. Kako bi se podržao siguran rad postojećih fisijskih elektrana i olakšala dekarbonizacija elektroenergetskog sustava, istraživanja o fisiji trebala bi i dalje biti sastavni dio Programa.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5b)  Sigurna i osigurana uporaba nuklearne energije i drugih primjena ionizirajućeg zračenja osim za proizvodnju električne energije, uključujući nuklearnu sigurnost i razgradnju, trebali bi se podupirati strukturnim prekograničnim inspekcijama te razmjenom znanja i najboljih praksi u vezi sa sigurnošću sustavâ reaktora i gorivnih ciklusa koji su trenutačno u upotrebi, posebno u slučaju nuklearnih postrojenja koja se nalaze u blizini jedne ili više granica među državama članicama.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.c (nova)
(5c)  Teške nuklearne nesreće mogle bi ugroziti zdravlje ljudi. Stoga bi u Programu najveću moguću pozornost trebalo posvetiti nuklearnoj sigurnosti i, prema potrebi, sigurnosnim aspektima kojima se bavi Zajednički istraživački centar („JRC”).
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Podupiranjem nuklearnih istraživanja Program bi trebao pridonijeti postizanju ciljeva Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije (dalje u tekstu „Obzor Europa”), osnovanog Uredbom (EU) br. […] Europskog parlamenta i Vijeća20, ali i olakšati provedbu strategije Europa 2030. te jačanje europskog istraživačkog prostora.
(7)  Podupiranjem nuklearnih istraživanja Program bi trebao pridonijeti postizanju ciljeva Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije (dalje u tekstu „Obzor Europa”), osnovanog Uredbom (EU) br. […] Europskog parlamenta i Vijeća20, posebno promicanjem izvrsnosti i otvorene znanosti, ali i olakšati provedbu strategije Europa 2030. te jačanje europskog istraživačkog prostora.
__________________
__________________
20 Uredba (EU) br. […] Europskog parlamenta i Vijeća od […] o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije EU FP9 (2021. – 2027.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1291/2013 (SL […]).
20 Uredba (EU) br. […] Europskog parlamenta i Vijeća od […] o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije EU FP9 (2021. – 2027.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1291/2013 (SL […]).
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  U provedbi Programa trebalo bi razmotriti sinergije s Obzorom Europa i drugim programima Unije, od njihova osmišljavanja i strateškog planiranja do odabira projekata, upravljanja, komunikacije, širenja i iskorištavanja rezultata, do praćenja, revizija i vođenja. Kako bi se izbjegla preklapanja i udvostručivanja te povećao učinak sredstava Unije, mogući su prijenosi sredstava iz drugih programa Unije u Obzor Europa. U takvim slučajevima primjenjivat će se pravila Obzora Europa.
(8)  U provedbi Programa trebalo bi razmotriti sinergije i bliže usklađivanje s Obzorom Europa i drugim programima Unije, od njihova osmišljavanja i strateškog planiranja do odabira projekata, upravljanja, komunikacije, širenja i iskorištavanja rezultata, do praćenja, revizija i vođenja. Od presudne je važnosti da se u programima zadrže ista načela izvrsnosti i otvorene znanosti. Kako bi se izbjegla preklapanja i udvostručivanja te povećao učinak sredstava Unije, mogući su prijenosi sredstava iz drugih programa Unije u Obzor Europa. U takvim slučajevima primjenjivat će se pravila Obzora Europa.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Aktivnosti koje se razvijaju u okviru Programa trebale bi imati za cilj promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca u istraživanjima i inovacijama, u prvom redu uvažavanjem temeljnih uzroka neravnoteže među spolovima, iskorištavanjem punog potencijala žena i muškaraca istraživača te integriranjem dimenzije spola u sadržaj projekata kako bi se poboljšala kvaliteta istraživanja i stimulirala ulaganja. Te bi aktivnosti također trebale imati za cilj provedbu načela povezanih s ravnopravnošću žena i muškaraca, kako je utvrđeno u člancima 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji i u članku 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17a)  Zajednički istraživački centar osigurava potporu standardizaciji, otvoren pristup pojedinačnim nuklearnim postrojenjima za znanstvenike iz Unije te aktivnosti izobrazbe u područjima kao što su nuklearna jamstva, forenzika ili razgradnja.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka b
(b)  potencijalni doprinos dugoročnoj dekarbonizaciji energetskog sustava na siguran, učinkovit i zaštićen način.
(b)  doprinos dugoročnoj dekarbonizaciji energetskog sustava na siguran, učinkovit i zaštićen način.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka a
(a)  poboljšavanje sigurne i osigurane upotrebe nuklearne energije i drugih primjena ionizirajućeg zračenja osim za proizvodnju električne energije, uključujući nuklearnu sigurnost, osiguranje, zaštitne mjere, zaštitu od zračenja, sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom te razgradnju;
(a)  poboljšavanje sigurne te osigurane i učinkovite upotrebe nuklearne energije i drugih primjena ionizirajućeg zračenja osim za proizvodnju električne energije, uključujući nuklearnu sigurnost, osiguranje, zaštitne mjere, zaštitu od zračenja, sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom te razgradnju;
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka d
(d)  potpora politici Zajednice o nuklearnoj sigurnosti, zaštitnim mjerama i osiguranju.
(d)  potpora politici Zajednice o nuklearnoj sigurnosti, zaštitnim mjerama i osiguranju, uključujući razvoj znanja o sigurnoj, djelotvornoj i troškovno učinkovitoj razgradnji postrojenja na kraju njihova životnog vijeka.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 1 675 000 000 EUR (u tekućim cijenama).
1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 1 516 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (1 675 000 000 EUR u tekućim cijenama).
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio
Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1. jest:
Raspodjela iznosa iz stavka 1. jest:
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a
(a)  724 563 000 EUR za istraživanja i razvoj fuzije;
(a)  43 % za istraživanja i razvoj fuzije;
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b
(b)  330 930 000 EUR za nuklearnu fisiju, sigurnost i zaštitu od zračenja;
(b)  25 % za nuklearnu fisiju, sigurnost i zaštitu od zračenja;
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.
(c)  619 507 000 EUR za izravna djelovanja koja provodi Zajednički istraživački centar.
(c)  32 % za izravna djelovanja koja provodi Zajednički istraživački centar.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.
Komisija ne smije unutar godišnjeg proračunskog postupka odstupiti od iznosa navedenih u stavku 2. točki (c) ovog članka.
Komisija smije unutar godišnjeg proračunskog postupka odstupiti od iznosa navedenih u prvom podstavku stavka 2. ovog članka za najviše 10 %.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c – alineja 3.a (nova)
–  poštuju načela vladavine prava.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 8.a (novi)
Članak 8.a
Ravnopravnost spolova
Programom se osigurava učinkovito promicanje ravnopravnosti spolova i dimenzije spola u sadržaju istraživanja i inovacija.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 8.b (novi)
Članak 8.b
Etička načela
1.  Sve istraživačke i inovacijske aktivnosti koje se provode u okviru Programa moraju biti u skladu s etičkim načelima te relevantnim nacionalnim i međunarodnim propisima kao i propisima Unije, uključujući Povelju Europske unije o temeljnim pravima i Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te njezine dopunske protokole.
Posebna pozornost obraća se na načelo proporcionalnosti, pravo na privatnost, pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo na fizički i psihički integritet osobe, pravo na nediskriminaciju i potrebu za osiguranjem visoke razine zaštite ljudskog zdravlja.
2.  Istraživačke i inovacijske aktivnosti koje se provode u okviru Programa usredotočene su isključivo na primjenu u civilnom području.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
(1)  Korisnici sredstava Programa priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Zajednice (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.
(1)  Korisnici sredstava Programa priznaju i navode porijeklo podrijetlo financiranja Unije kako bi se zajamčila njegova vidljivost (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.
(2)  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i komunikacije u pogledu Programa te njegovih djelovanja i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Zajednice ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.
(2)  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i komunikacije u pogledu Programa te njegovih djelovanja i rezultata za potrebe i specijaliziranih primatelja i javnosti. Financijska sredstva dodijeljena Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Zajednice ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.
1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja o programu, njegovu sljedniku i drugim inicijativama koje se odnose na istraživanja i inovacije.
1.  Evaluacije se provode svake dvije godine kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja o programu, njegovu sljedniku i drugim inicijativama koje se odnose na istraživanja i inovacije.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2.
2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije tri godine nakon početka provedbe Programa. Evaluacija uključuje procjenu dugoročnog učinka prethodnih programa Euratoma te, prema potrebi, čini temelj za prilagodbu provedbe programa.
2.  Prva evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije dvije godine nakon početka provedbe Programa. Evaluacija uključuje procjenu dugoročnog učinka prethodnih programa Euratoma te, prema potrebi, čini temelj za prilagodbu proširenja i provedbe programa.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3.
3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa. Evaluacija uključuje procjenu dugoročnog učinka prethodnih programa.
3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije dvije godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi završnu evaluaciju Programa. Evaluacija uključuje procjenu dugoročnog učinka prethodnih programa.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 2.
Kako bi se ostvarili ti posebni ciljevi, Programom se podupiru međusektorske aktivnosti koje osiguravaju sinergiju istraživačkih aktivnosti za rješavanje zajedničkih problema. Odgovarajuće poveznice i sučelja, poput zajedničkih poziva, osigurat će se u okviru Obzora Europa. Povezane istraživačke i inovacijske aktivnosti isto bi tako mogle imati koristi od financijske potpore iz fondova na temelju Uredbe [Uredba o zajedničkim odredbama] u mjeri u kojoj su usklađeni s ciljevima i propisima tog fonda.
Kako bi se ostvarili ti posebni ciljevi, Programom se podupiru međusektorske aktivnosti koje osiguravaju sinergiju istraživačkih aktivnosti za rješavanje zajedničkih problema. Odgovarajuće poveznice i sučelja, poput zajedničkih poziva, osigurat će se u okviru Obzora Europa. Povezane istraživačke i inovacijske aktivnosti isto bi tako mogle imati koristi od financijske potpore iz fondova na temelju Uredbe [Uredba o zajedničkim odredbama] ili drugih programa i financijskih instrumenata Unije, u mjeri u kojoj su usklađeni s ciljevima i propisima tih fondova, programa i instrumenata.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 4.
Prioritete programa rada odredit će Komisija na temelju prioriteta politika, povratnih informacija od nacionalnih nadležnih tijela i dionika nuklearnih istraživanja okupljenih u tijela ili okvire kao što su europske tehnološke platforme, udruženja, inicijative i tehnološki forumi za nuklearne sustave i sigurnost, gospodarenje radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom, zaštitu od zračenja / rizika od izlaganja malim dozama zračenja, nuklearne zaštitne mjere i osiguranje, istraživanje fuzije ili bilo kojih relevantnih organizacija ili foruma nuklearnih dionika.
Prioritete programa rada odredit će Komisija na temelju prioriteta politika, povratnih informacija od nacionalnih nadležnih tijela i dionika nuklearnih istraživanja okupljenih u tijela ili okvire kao što su europske tehnološke platforme, udruženja, inicijative i tehnološki forumi za sadašnje i buduće nuklearne sustave i sigurnost, gospodarenje radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom, zaštitu od zračenja / rizika od izlaganja malim dozama zračenja, nuklearne zaštitne mjere i osiguranje, istraživanje fuzije ili bilo koje relevantne organizacije ili foruma relevantnih dionika.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 5. – točka a – podtočka 1.
(1)  Nuklearna sigurnost: sigurnost reaktorskih sustava i gorivnih ciklusa u upotrebi u Zajednici ili, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se očuvalo široko stručno znanje o nuklearnoj sigurnosti u Zajednici, onih vrsta reaktora i gorivnih ciklusa koji bi se mogli upotrebljavati u budućnosti usmjeravajući se isključivo na sigurnosne aspekte, uključujući sve aspekte gorivnog ciklusa kao što su razdioba i transmutacija.
(1)  Nuklearna sigurnost: sigurnost reaktorskih sustava i gorivnih ciklusa u upotrebi u Zajednici ili, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se očuvalo i razvilo široko stručno znanje o nuklearnoj sigurnosti u Zajednici, onih vrsta reaktora i gorivnih ciklusa koji bi se mogli upotrebljavati u budućnosti usmjeravajući se isključivo na sigurnosne aspekte, uključujući sve aspekte gorivnog ciklusa kao što su razdioba i transmutacija. Potpora za razmjenu informacija i najboljih praksi u vezi sa sigurnošću sustavâ reaktora i gorivnih ciklusa koji su trenutačno u upotrebi, posebno u slučaju nuklearnih postrojenja koja se nalaze u blizini jedne ili više granica među državama članicama.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 5. – točka a – podtočka 3.
(3)  Razgradnja: istraživanje za razvoj i evaluaciju tehnologija za razgradnju te sanaciju okoliša nuklearnih postrojenja; potpora za razmjenu najboljih praksi i znanja o razgradnji.
(3)  Razgradnja: istraživanje za razvoj i evaluaciju tehnologija za razgradnju te sanaciju okoliša nuklearnih postrojenja; potpora za razmjenu najboljih praksi i znanja o razgradnji, uključujući razmjenu znanja u slučaju nuklearnih postrojenja smještenih u blizini jedne ili više granica među državama članicama te udruživanje resursa i osoblja u centrima izvrsnosti.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Prilog II. – podnaslov 4. – tablica
Pokazatelji slijeda inovacijskih učinka
Pokazatelji slijeda inovacijskih učinka
Napredak EU-a prema 3 % BDP-a zahvaljujući programu Euratoma
Napredak EU-a prema cilju potrošnje na istraživanje i razvoj od 3 % BDP-a zahvaljujući programu Euratoma
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti