Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0226(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0406/2018

Pateikti tekstai :

A8-0406/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 21.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0028

Priimti tekstai
PDF 181kWORD 49k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programa *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0437),

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 7 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0380/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0406/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  su Europos Parlamentu turėtų būti konsultuojamasi visais svarbiais Programos įgyvendinimo ir vertinimo etapais. Taryba paprašė Europos Parlamento pateikti nuomonę dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos. Vis dėlto nemanoma, kad Europos Parlamentas yra lygiateisis su Taryba, kai priimami su branduoline energija susiję teisės aktai, nes pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį įprasta teisėkūros procedūra netaikoma. Atsižvelgiant į Europos Parlamento, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, vaidmenį biudžeto klausimais ir siekiant užtikrinti nuoseklų Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos kūrimą ir įgyvendinimą, Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa ateityje taip pat turėtų būti priimama taikant įprastą teisėkūros procedūrą;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  branduoliniai moksliniai tyrimai gali padėti didinti branduolinę saugą, saugumą bei radiacinę saugą ir taip prisidėti prie socialinės gerovės, ekonominio klestėjimo ir aplinkos tvarumo. Radiacinės saugos moksliniai tyrimai padėjo patobulinti medicinos technologijas, kurios naudingos daugeliui piliečių, ir šie moksliniai tyrimai gali prisidėti prie kitų sektorių tobulinimo, pavyzdžiui, pramonės, žemės ūkio, aplinkos ir saugumo. Ne mažiau svarbus yra galimas branduolinių mokslinių tyrimų indėlis į saugos, efektyvumo ir saugumo principus atitinkantį ilgalaikį energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą;
(2)  branduoliniai moksliniai tyrimai gali padėti didinti branduolinę saugą, saugumą bei radiacinę saugą ir taip prisidėti prie socialinės gerovės ir ekonominio klestėjimo. Branduoliniai moksliniai tyrimai labai prisideda prie aplinkos tvarumo ir kovos su klimato kaita, mažindami Europos priklausomybę nuo importuojamos energijos, o radiacinės saugos moksliniai tyrimai padėjo patobulinti medicinos technologijas, kurios naudingos daugeliui piliečių, ir šie moksliniai tyrimai gali prisidėti prie kitų sektorių tobulinimo, pavyzdžiui, pramonės, žemės ūkio, aplinkos ir saugumo. Ne mažiau svarbus yra galimas branduolinių mokslinių tyrimų indėlis į saugos, efektyvumo ir saugumo principus atitinkantį ilgalaikį energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Komisijos ataskaitoje dėl tarpinio Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.) vertinimo (COM(2017)0697) pateiktas programos gairių rinkinys. Jame, be kita ko, rekomenduojama: toliau remti branduolinei saugai, branduolinės saugos garantijoms, saugumui, atliekų tvarkymui, radiacinei saugai ir branduolių sintezės vystymui naudingus branduolinius mokslinius tyrimus; kartu su gavėjais toliau tobulinti Europos branduolinės srities bendrųjų programų organizavimą ir valdymą; tęsti ir stiprinti Euratomo švietimo ir mokymo veiklą siekiant ugdyti svarbius gebėjimus, kurie naudingi visais branduolinės saugos ir saugumo ir radiacinės saugos aspektais; labiau naudotis Euratomo programos ir Sąjungos bendrosios programos kitų teminių sričių sinergija ir labiau naudotis Euratomo programos tiesioginių ir netiesioginių veiksmų sinergija;
(4)  Komisijos ataskaitoje dėl tarpinio Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.) vertinimo (COM(2017)0697) pateiktas programos gairių rinkinys. Jame, be kita ko, rekomenduojama: toliau remti branduolinei saugai, branduolinės saugos garantijoms, veiksmingumui, saugumui, radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, radiacinei saugai ir branduolių sintezės vystymui naudingus branduolinius mokslinius tyrimus; kartu su gavėjais toliau tobulinti Europos branduolinės srities bendrųjų programų organizavimą ir valdymą; tęsti ir stiprinti Euratomo švietimo ir mokymo veiklą siekiant ugdyti svarbius gebėjimus, kurie naudingi visais branduolinės saugos ir saugumo ir radiacinės saugos aspektais, siekiant užtikrinti aukštą įgūžių, ypač naujos inžinierių kartos, lygį; labiau naudotis Euratomo programos ir Sąjungos bendrosios programos kitų teminių sričių sinergija ir labiau naudotis Euratomo programos tiesioginių ir netiesioginių veiksmų sinergija, padedant užtikrinti visos Euratomo programos nuoseklumą ir veiksmingumą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  Euratomo atliekų tvarkymo projektai padeda geriau suprasti ES kylančias radioaktyviųjų atliekų tvarkymo problemas, pvz., būsimų geologinių atliekų šalinimo saugos, radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir panaudoto branduolinio kuro sąvartynuose ilgalaikio elgesio;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Programa sumanyta ir suprojektuota pagal poreikį sukurti kritinę remiamų veiksmų masę. Tai pasiekta nustačius ribotą skaičių konkrečių tikslų, susijusių su saugiu branduolių dalijimosi panaudojimu elektros gamybos ir kitoms reikmėms, būtinų žinių išsaugojimu ir plėtimu, branduolių sintezės energetikos skatinimu ir Sąjungos politikos rėmimu branduolinės saugos, branduolinės saugos garantijų ir saugumo srityje;
(5)  Programa sumanyta ir suprojektuota pagal poreikį sukurti kritinę remiamų veiksmų masę. Tai pasiekta nustačius ribotą skaičių konkrečių tikslų, susijusių su saugiu branduolių dalijimosi panaudojimu elektros gamybos ir kitoms reikmėms, būtinų žinių išsaugojimu ir plėtimu, branduolių sintezės energetikos skatinimu ir Sąjungos politikos rėmimu branduolinės saugos, branduolinės saugos garantijų ir saugumo srityje, įskaitant žinių apie saugų, veiksmingą ir ekonomiškai efektyvų įrenginių eksploatavimo nutraukimą pasibaigus jų gyvavimo laikotarpiui plėtojimą, nes šioje srityje reglamentavimo nuostatos ir investicijos atsilieka;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   Programa yra esminė Sąjungos pastangų išlaikyti ir stiprinti mokslo ir pramonės pirmavimą energijos technologijų srityje dalis. Siekiant remti saugų branduolių dalijimosi energijos panaudojimą ir greičiau sumažinti energetikos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro, branduolių dalijimosi moksliniai tyrimai ir toliau turėtų sudaryti neatskiriamą Euratomo programos dalį;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  branduolinės energijos ir su elektros energijos gamyba nesusijusioms reikmėms naudojamos jonizuojančiosios spinduliuotės sauga ir saugumas, įskaitant branduolinę saugą ir branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimą, turėtų būti remiami atliekant struktūrinius tarpvalstybinius patikrinimus ir dalijantis žiniomis bei geriausia praktika, susijusia su šiuo metu naudojamų reaktorių sistemų ir kuro ciklų sauga, visų pirma tuomet, kai branduoliniai įrenginiai yra šalia vienos ar daugiau sienų su kitomis valstybėmis narėmis;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(5c)   didelės branduolinės avarijos gali sukelti pavojų žmonių sveikatai. Todėl šioje Programoje ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama branduolinės saugos ir, atitinkamais atvejais, saugumo aspektams, už kuriuos atsakingas Jungtinis tyrimų centras (JTC);
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  pagal Programą remiant branduolinius mokslinius tyrimus, ji turėtų padėti siekti bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – „Europos horizontas“), sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. […]20, tikslų ir sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti 2030 m. Europos strategiją ir stiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvę;
(7)  pagal Programą remiant branduolinius mokslinius tyrimus, ji turėtų padėti siekti bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – „Europos horizontas“), sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. […]20, tikslų, visų pirma skatindama kompetenciją ir atvirąjį mokslą, ir sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti 2030 m. Europos strategiją ir stiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvę;
__________________
__________________
20 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) […], kuriuo sukuriama ES devintoji bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (2021–2027 m.) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 (OL […]).
20 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) […], kuriuo sukuriama ES devintoji bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (2021–2027 m.) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 (OL […]).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Programa turėtų būti siekiama sinergijos su programa „Europos horizontas“ ir kitomis Sąjungos programomis nuo jų rengimo ir strateginio planavimo iki projektų atrankos, administravimo, komunikacijos, rezultatų sklaidos ir naudojimosi, stebėsenos, audito ir valdymo etapų. Kad būtų išvengta dalinio sutapimo ir dubliavimo ir padidėtų ES finansavimo poveikis, į programos „Europos horizontas“ veiksmus galima perkelti lėšas iš kitų Sąjungos programų. Tokiais atvejais joms bus taikomos programos „Europos horizontas“ taisyklės;
(8)  Programa turėtų būti siekiama sinergijos ir didesnio suderinimo su programa „Europos horizontas“ ir kitomis Sąjungos programomis nuo jų rengimo ir strateginio planavimo iki projektų atrankos, administravimo, komunikacijos, rezultatų sklaidos ir naudojimosi, stebėsenos, audito ir valdymo etapų. Labai svarbu užtikrinti, kad programose būtų laikomasi pagrindinių kompetencijos ir atvirojo mokslo principų. Kad būtų išvengta dalinio sutapimo ir dubliavimo ir padidėtų ES finansavimo poveikis, į programos „Europos horizontas“ veiksmus galima perkelti lėšas iš kitų Sąjungos programų. Tokiais atvejais joms bus taikomos programos „Europos horizontas“ taisyklės;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)   plėtojant veiklą pagal Programą turėtų būti siekiama skatinti laikytis moterų ir vyrų lygybės principo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, visų pirma šalinant pagrindines lyčių nelygybės priežastis, išnaudojant visą abiejų lyčių mokslininkų tyrėjų potencialą ir įtraukiant lyčių aspektą į projektų turinį, kad būtų pagerinta mokslinių tyrimų kokybė ir skatinamos inovacijos. Vykdant veiklą taip pat turėtų būti siekiama įgyvendinti su vyrų ir moterų lygybe susijusius principus, įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 2 ir 3 straipsniuose ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnyje;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  JRC teikia paramą standartizavimui, Sąjungos mokslininkų atvirai prieigai prie atskirų branduolinių įrenginių ir mokymo veiklos tokiose srityse kaip branduolinės garantijos, ekspertizė ar eksploatavimo nutraukimas;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  galimai prisidėti prie ilgalaikio energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo laikantis saugos, efektyvumo ir saugumo principų.
b)  prisidėti prie ilgalaikio energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo laikantis saugos, efektyvumo ir saugumo principų.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  gerinti branduolinės energijos ir su elektros energijos gamyba nesusijusioms reikmėms naudojamos jonizuojančiosios spinduliuotės saugą ir saugumą, be kita ko, branduolinę saugą, saugumą, saugos garantijas, radiacinę saugą, saugų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų tvarkymą ir eksploatacijos nutraukimą;
a)  gerinti branduolinės energijos ir su elektros energijos gamyba nesusijusioms reikmėms naudojamos jonizuojančiosios spinduliuotės saugą, saugumą ir veiksmingą naudojimą, be kita ko, branduolinę saugą, saugumą, saugos garantijas, radiacinę saugą, saugų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų tvarkymą ir eksploatacijos nutraukimą;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  remti Bendrijos branduolinės saugos, branduolinės saugos garantijų ir saugumo politiką.
d)  remti Bendrijos branduolinės saugos, branduolinės saugos garantijų ir saugumo politiką, įskaitant žinių apie saugų, veiksmingą ir ekonomiškai efektyvų įrenginių eksploatavimo nutraukimą pasibaigus jų eksploatavimo laikotarpiui plėtojimą.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  Programos įgyvendinimo finansinis paketas yra 1 675 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.
1.  Programos įgyvendinimo finansinis paketas yra 1516 000 000 EUR 2018 m. kainomis (1 675 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
1 dalyje nurodyta suma preliminariai paskirstoma taip:
1 dalyje nurodyta suma paskirstoma taip:
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  724 563 000 EUR branduolių sintezės moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai;
a)  43 proc. branduolių sintezės moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  330 930 000 EUR branduolių dalijimosi, saugos ir radiacinės saugos reikmėms;
b)  25 proc. branduolių dalijimosi, saugos ir radiacinės saugos reikmėms;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  619 507 000 EUR Jungtinio tyrimų centro vykdomiems tiesioginiams veiksmams.
c)  32 proc. Jungtinio tyrimų centro vykdomiems tiesioginiams veiksmams.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Metinėje biudžeto procedūroje Komisija negali nukrypti nuo šios straipsnio 2 dalies c punkte nurodytos sumos.
Metinėje biudžeto procedūroje Komisija gali nukrypti nuo šių straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų sumų ne daugiau kaip 10 proc.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punkto 3 a įtrauka (nauja)
–  teisinės valstybės principų laikymasis;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)
8a straipsnis
Lyčių lygybė
Įgyvendinant Programą veiksmingai skatinama laikytis lyčių lygybės principo ir užtikrinamas lyčių aspekto įtraukimas į mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
8 b straipsnis (naujas)
8b straipsnis
Etikos principai
1.  Visa pagal Programą vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla atitinka etikos principus ir susijusius nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją bei jos papildomus protokolus.
Ypač daug dėmesio turi būti skiriama proporcingumo principui, teisei į privatumą, teisei į asmens duomenų apsaugą, teisei į asmens fizinę ir psichinę neliečiamybę, teisei į nediskriminavimą ir būtinybei užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą.
2.  Pagal Programą vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla yra skirta išimtinai civilinėms reikmėms.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Programos lėšų gavėjai nurodo kilmę ir užtikrina Bendrijos finansavimo matomumą (visų pirma, kai viešina veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairioms auditorijoms, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.
1.  Programos lėšų gavėjai patvirtina ir nurodo Sąjungos finansavimo kilmę, kad užtikrintų jo matomumą (visų pirma, kai viešina veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairioms auditorijoms, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija vykdo su Programa, jos veiksmais ir rezultatais susijusią informavimo ir komunikacijos veiklą. Programai skirti finansiniai ištekliai taip pat padeda vykdyti institucinę komunikaciją apie Bendrijos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.
2.  Komisija vykdo su Programa, jos veiksmais ir rezultatais susijusią informavimo ir komunikacijos veiklą, skirtą tiek paramos gavėjams specialistams, tiek visuomenei. Programai skirti finansiniai ištekliai taip pat padeda vykdyti institucinę komunikaciją apie Bendrijos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus dėl Programos, ją pakeisiančios programos ir kitų moksliniams tyrimams ir inovacijoms svarbių iniciatyvų.
1.  Vertinimai atliekami kas dvejus metus, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus dėl Programos, ją pakeisiančios programos ir kitų moksliniams tyrimams ir inovacijoms svarbių iniciatyvų.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip trejiems metams nuo jos įgyvendinimo pradžios. Jis apima ankstesnės Euratomo programos ilgalaikio poveikio vertinimą ir laikomas pagrindu koreguoti programos įgyvendinimą, jei tai tikslinga.
2.  Pirmas Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams nuo jos įgyvendinimo pradžios. Jis apima ankstesnės Euratomo programos ilgalaikio poveikio vertinimą ir laikomas pagrindu koreguoti programos pratęsimus ir įgyvendinimą, jei tai tikslinga.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą. Jis apima ankstesnių programų ilgalaikio poveikio vertinimą.
3.  Baigiant įgyvendinti programą, bet praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį programos vertinimą. Jis apima ankstesnių programų ilgalaikio poveikio vertinimą.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipa
Kad būtų pasiekti konkretūs tikslai, pagal Euratomo programą bus remiama kompleksinė veikla, kurią vykdant užtikrinama mokslinių tyrimų sinergija sprendžiant bendrus uždavinius. Bus užtikrinami tinkami ryšiai ir sąveika su programa „Europos horizontas“, pavyzdžiui, skelbiami bendri kvietimai. Be to, susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą galima finansuoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis pagal Reglamentą [Bendrųjų nuostatų reglamentas], kai tai atitinka tikslus ir nuostatas.
Kad būtų pasiekti konkretūs tikslai, pagal Euratomo programą bus remiama kompleksinė veikla, kurią vykdant užtikrinama mokslinių tyrimų sinergija sprendžiant bendrus uždavinius. Bus užtikrinami tinkami ryšiai ir sąveika su programa „Europos horizontas“, pavyzdžiui, skelbiami bendri kvietimai. Be to, susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą galima finansuoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis pagal Reglamentą [Bendrųjų nuostatų reglamentas] ar kitas Sąjungos programas ir finansines priemones tiek, kiek ji atitinka šių fondų, programų ir priemonių tikslus ir nuostatas.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 pastraipa
Komisija turi nustatyti darbo programų prioritetus, remdamasi savo politikos prioritetais, atsižvelgdama į atsiliepimus, gautus iš nacionalinių valstybinių institucijų ir branduolinių mokslinių tyrimų srities suinteresuotųjų subjektų, susibūrusių į įstaigas ar struktūras (pavyzdžiui į Europos technologijų platformas, asociacijas, iniciatyvas ir techninius forumus: branduolinių sistemų ir saugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, panaudoto branduolinio kuro ir radiacinės saugos ir (arba) mažos dozės rizikos, branduolinės saugos garantijos ir saugumo, branduolių sintezės) arba bet kurios kitos branduolinės srities suinteresuotųjų subjektų organizacijos ar forumo.
Komisija turi nustatyti darbo programų prioritetus, remdamasi savo politikos prioritetais, atsižvelgdama į atsiliepimus, gautus iš nacionalinių valstybinių institucijų ir branduolinių mokslinių tyrimų srities suinteresuotųjų subjektų, susibūrusių į įstaigas ar struktūras (pavyzdžiui, į Europos technologijų platformas, asociacijas, iniciatyvas ir techninius forumus: dabartinių ir būsimų branduolinių sistemų ir saugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, panaudoto branduolinio kuro ir radiacinės saugos ir (arba) mažos dozės rizikos, branduolinės saugos garantijos ir saugumo, branduolių sintezės) arba bet kurios kitos susijusios srities suinteresuotųjų subjektų organizacijos ar forumo.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 punkto a papunkčio 1 punktas
1)  Branduolinė sauga: reaktorių sistemos ir kuro ciklai, naudojami Bendrijoje, arba naudojami tiek, kiek būtina, siekiant išsaugoti bendrąsias branduolinės saugos žinias Bendrijoje, atitinkamų tipų reaktoriai ir kuro ciklai, kurie galėtų būti naudojami ateityje, dėmesį skiriant tik saugos aspektams, įskaitant visus kuro ciklo aspektus, tokius kaip skaidymas ir virsmas.
1)  Branduolinė sauga: reaktorių sistemos ir kuro ciklai, naudojami Bendrijoje, arba naudojami tiek, kiek būtina, siekiant išsaugoti ir plėtoti bendrąsias branduolinės saugos žinias Bendrijoje, atitinkamų tipų reaktoriai ir kuro ciklai, kurie galėtų būti naudojami ateityje, dėmesį skiriant tik saugos aspektams, įskaitant visus kuro ciklo aspektus, tokius kaip skaidymas ir virsmas. Dalijimosi informacija bei geriausia praktika, susijusia su šiuo metu naudojamų reaktorių sistemų ir kuro ciklų sauga, visų pirma tuomet, kai branduoliniai įrenginiai yra šalia vienos ar daugiau sienų su kitomis valstybėmis narėmis, skatinimas.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 punkto a papunkčio 3 punktas
3)  Eksploatacijos nutraukimas: eksploatacijos nutraukimo ir branduolinių įrenginių eksploatavimo vietų aplinkos valymo technologijų plėtros ir vertinimo moksliniai tyrimai; dalijimosi eksploatacijos nutraukimo geriausios praktikos pavyzdžiais skatinimas.
3)  Eksploatacijos nutraukimas: eksploatacijos nutraukimo ir branduolinių įrenginių eksploatavimo vietų aplinkos valymo technologijų plėtros ir vertinimo moksliniai tyrimai; dalijimosi eksploatacijos nutraukimo geriausios praktikos pavyzdžiais ir žiniomis, įskaitant dalijimąsi žiniomis tuo atveju, kai branduoliniai įrenginiai yra šalia vienos ar daugiau sienų su kitomis valstybėmis narėmis, ir telkiant išteklius ir darbuotojus kompetencijos centruose, skatinimas.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 paantraštės lentelė
Su inovacijomis susijusio poveikio trajektorijų rodikliai
Su inovacijomis susijusio poveikio trajektorijų rodikliai
Su Euratomo programa susijusi ES pažanga siekiant 3 proc. BVP tikslo
Su Euratomo programa susijusi ES pažanga siekiant, kad moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP) būtų skiriama 3 proc. BVP.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika