Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0226(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0406/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0406/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 21.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0028

Pieņemtie teksti
PDF 184kWORD 58k
Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris - Strasbūra
Euratom pētniecības un mācību programma 2021.–2025. gadam *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2021.–2025. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0437),

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 7. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0380/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0406/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Programmas īstenošanas un izvērtēšanas laikā visos būtiskākajos posmos būtu jāapspriežas ar Eiropas Parlamentu. Padome ir lūgusi Eiropas Parlamentam paust viedokli par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2021.–2025. gadam. Tomēr, tā kā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam nepiemēro parasto likumdošanas procedūru, Eiropas Parlamentam nav tādu pašu pilnvaru kā Padomei, pieņemot tiesību aktus kodolenerģijas jomā. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta kā līdztiesīga likumdevēja lomu budžeta jautājumu jomā un lai nodrošinātu saskaņotu Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas izstrādi un īstenošanu, Euratom pētniecības un mācību programma arī būtu jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Kodolpētniecība var veicināt sociālo labklājību, ekonomisko uzplaukumu un vides ilgtspēju, uzlabojot kodoldrošumu, kodoldrošību un aizsardzību pret radiāciju. Pētījumi par aizsardzību pret radiāciju ir radījuši uzlabojumus medicīnas tehnoloģiju jomā, kas ir ieguvums daudziem iedzīvotājiem, un minētie pētījumi tagad veicina uzlabojumus citās nozarēs, piemēram, rūpniecībā, lauksaimniecībā, vides un drošības jomā. Vienlīdz svarīgs ir kodolpētniecības potenciālais ieguldījums energosistēmas drošā, efektīvā un nekaitīgā ilgtermiņa dekarbonizācijā.
(2)  Kodolpētniecība var veicināt sociālo labklājību un ekonomisko uzplaukumu, uzlabojot kodoldrošumu, kodoldrošību un aizsardzību pret radiāciju. Kodolpētniecība nodrošina svarīgu ieguldījumu attiecībā uz vides ilgtspēju un cīņu pret klimata pārmaiņām, samazinot Savienības atkarību no importētas enerģijas, savukārt pētījumi par aizsardzību pret radiāciju ir radījuši uzlabojumus medicīnas tehnoloģiju jomā, kas ir ieguvums daudziem iedzīvotājiem, un minētie pētījumi tagad veicina uzlabojumus citās nozarēs, piemēram, rūpniecībā, lauksaimniecībā, vides un drošības jomā. Vienlīdz svarīgs ir kodolpētniecības ieguldījums energosistēmas drošā, efektīvā un nekaitīgā ilgtermiņa dekarbonizācijā.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Komisijas ziņojumā par starpposma izvērtējumu par Euratom pētniecības un mācību programmu 2014.–2018. gadam (COM(2017)0697) ir noteikts Programmas pamatprincipu kopums. Šajos pamatprincipos ietilpst šādi: turpināt atbalstīt kodolpētniecību, galveno uzmanību vēršot uz kodoldrošumu, kodolgarantijām, kodoldrošību, atkritumu apsaimniekošanu, aizsardzību pret radiāciju, kodolsintēzes attīstību; kopā ar saņēmējiem turpināt uzlabot Eiropas kopīgo programmu organizāciju un pārvaldību kodolenerģijas jomā; turpināt un stiprināt Euratom izglītības un apmācības darbības tādas attiecīgas kompetences pilnveidei, kas ir visu kodoldrošuma, drošības un aizsardzības pret radiāciju aspektu pamatā; turpināt izmantot sinerģiju starp Euratom programmu un citām Savienības pamatprogrammas tematiskajām jomām; turpināt izmantot sinerģiju starp Euratom programmas tiešajām un netiešajām darbībām.
(4)  Komisijas ziņojumā par starpposma izvērtējumu par Euratom pētniecības un mācību programmu 2014.–2018. gadam (COM(2017)0697) ir noteikts Programmas pamatprincipu kopums. Šajos pamatprincipos ietilpst šādi: turpināt atbalstīt kodolpētniecību, galveno uzmanību vēršot uz kodoldrošumu, darbības rezultātiem, kodolgarantijām, kodoldrošību, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, aizsardzību pret radiāciju, kodolsintēzes attīstību; kopā ar saņēmējiem turpināt uzlabot Eiropas kopīgo programmu organizāciju un pārvaldību kodolenerģijas jomā; turpināt un stiprināt Euratom izglītības un apmācības darbības tādas attiecīgas kompetences pilnveidei, kas ir visu kodoldrošuma, drošības un aizsardzības pret radiāciju aspektu pamatā, lai nodrošinātu augstu prasmju līmeni, īpaši nākamajai inženieru paaudzei; turpināt izmantot sinerģiju starp Euratom programmu un citām Savienības pamatprogrammas tematiskajām jomām; turpināt izmantot sinerģiju starp Euratom programmas tiešajām un netiešajām darbībām, palīdzot nodrošināt saskaņotību un efektivitāti visā Euratom programmā.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4a)  Euratom atkritumu apsaimniekošanas projekti veicina labāku izpratni par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem Savienībā, piemēram, par nākotnē izmantojamo ģeoloģisko atkritumu apglabāšanas kompleksu drošumu, radioaktīvo atkritumu kondicionēšanu un izlietotās kodoldegvielas ilgtermiņa apglabāšanu atkritumu poligonā.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Programmas koncepcijai un struktūrai jāapmierina vajadzība radīt atbalstīto darbību kritisko masu. Tas tiek sasniegts, izvirzot ierobežotu skaitu konkrētu mērķu, kas koncentrējas uz kodolskaldīšanas drošu izmantošanu pielietojumiem, kuri ir saistīti ar elektroenerģijas ražošanu, un pielietojumiem, kuri ar to nav saistīti, uzturot un pilnveidojot vajadzīgo lietpratību, veicinot kodolsintēzes enerģētikas attīstību un atbalstot Savienības politiku kodoldrošuma, kodolgarantiju un kodoldrošības jomā.
(5)  Programmas koncepcijai un struktūrai jāapmierina vajadzība radīt atbalstīto darbību kritisko masu. Tas tiek sasniegts, izvirzot ierobežotu skaitu konkrētu mērķu, kas koncentrējas uz kodolskaldīšanas drošu izmantošanu pielietojumiem, kuri ir saistīti ar elektroenerģijas ražošanu, un pielietojumiem, kuri ar to nav saistīti, uzturot un pilnveidojot vajadzīgo lietpratību, veicinot kodolsintēzes enerģētikas attīstību un atbalstot Savienības politiku kodoldrošuma, kodolgarantiju un kodoldrošības jomā, tostarp zināšanu pilnveidošanu par tādu iekārtu drošu, efektīvu un izmaksu ziņā lietderīgu dezekspluatāciju, kuras ir sasniegušas darbības cikla beigas, proti, par jomu, kurā ir aizkavējusies noteikumu izstrāde un ieguldījumi.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)   Programma ir būtiska daļa no Savienības centieniem saglabāt un nostiprināt vadošo lomu zinātnē un rūpniecībā energotehnoloģiju jomā. Lai nostiprinātu esošo kodolskaldīšanas spēkstaciju drošu darbību un veicinātu energosistēmas dekarbonizāciju, kodolskaldīšanas izpētei joprojām vajadzētu būt Euratom programmas būtiskai sastāvdaļai.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)
(5b)  Droša kodolenerģijas un ar elektroenerģijas ražošanu nesaistītu jonizējošā starojuma pielietojumu izmantošana, tostarp kodoldrošums un dezekspluatācija, būtu jāatbalsta, veicot strukturālas pārrobežu pārbaudes un daloties zināšanās un labākajā praksē, kas saistīta ar reaktoru sistēmu drošumu un šobrīd lietošanā esošās kodoldegvielas cikliem, īpaši attiecībā uz tādām kodoliekārtām, kas atrodas vienas vai vairāku dalībvalstu robežu ar citām dalībvalstīm tuvumā.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)
(5c)   Smagi kodolnegadījumi var apdraudēt cilvēku veselību. Tāpēc Programmā maksimāli liela uzmanība būtu jāpievērš kodoldrošuma un vajadzības gadījumā kodoldrošības aspektiem, ar kuriem nodarbojas Kopīgais pētniecības centrs (“JRC”).
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Atbalstot kodolpētniecību, Programmai būtu jāsniedz ieguldījums to mērķu sasniegšanā, kuri izvirzīti pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” (pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. [...]20 un jāveicina stratēģijas “Eiropa 2030” īstenošana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana.
(7)  Atbalstot kodolpētniecību, Programmai būtu jāsniedz ieguldījums to mērķu sasniegšanā, kuri izvirzīti pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” (pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. [...]20, jo īpaši popularizējot izcilību un atvērto zinātni, un jāveicina stratēģijas “Eiropa 2030” īstenošana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana.
__________________
__________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes […] Regula (ES) Nr. […], ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu EU FP9 2021.–2027. gadam un atceļ Regulu (ES) Nr. 1291/2013 (OV […]).
20 Eiropas Parlamenta un Padomes […] Regula (ES) Nr. […], ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu EU FP9 2021.–2027. gadam un atceļ Regulu (ES) Nr. 1291/2013 (OV […]).
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Programmai būtu jāmeklē sinerģija ar citām Savienības programmām, sākot ar to izveidi un stratēģisko plānošanu un beidzot ar projektu atlasi, vadību, komunikāciju, rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, uzraudzību, revīziju un pārvaldību. Lai izvairītos no pārklāšanās un dublēšanās un palielinātu ES finansējuma sviras efektu, var notikt līdzekļu pārvietošana no citām Savienības programmām uz pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” pasākumiem. Tādos gadījumos tiks ievēroti pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” noteikumi.
(8)  Programmai būtu jāmeklē sinerģija un ciešāka saskaņotība ar citām Savienības programmām, sākot ar to izveidi un stratēģisko plānošanu un beidzot ar projektu atlasi, vadību, komunikāciju, rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, uzraudzību, revīziju un pārvaldību. Ir ļoti svarīgi visās programmās ievērot svarīgos izcilības un atvērtās zinātnes principus. Lai izvairītos no pārklāšanās un dublēšanās un palielinātu ES finansējuma sviras efektu, var notikt līdzekļu pārvietošana no citām Savienības programmām uz pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” pasākumiem. Tādos gadījumos tiks ievēroti pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” noteikumi.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
(12a)   Programmā izstrādātās darbības būtu jāvērš uz sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanu pētniecībā un inovācijā, jo īpaši novēršot dzimumu līdzsvara trūkuma pamatcēloņus, izmantojot pētnieku — gan sieviešu, gan vīriešu — potenciālu pilnā apjomā un integrējot dzimuma aspektu projektu saturā, lai paaugstinātu pētniecības kvalitāti un veicinātu inovāciju. Vienlaikus minētajās darbībās būtu jācenšas īstenot principus, kas saistīti ar sieviešu un vīriešu līdztiesību un noteikti Līguma par Eiropas Savienību 2. un 3. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantā.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)
(17a)  KPC atbalsta standartizāciju, atsevišķu kodoliekārtu brīvu pieejamību Savienības zinātniekiem un apmācības pasākumus tādās jomās kā kodolgarantijas, kriminālistika un dezekspluatācija.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  potenciāli veicināt energosistēmas drošu, efektīvu un nekaitīgu dekarbonizāciju ilgtermiņā.
(b)  veicināt energosistēmas drošu, efektīvu un nekaitīgu dekarbonizāciju ilgtermiņā.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  uzlabot drošu kodolenerģijas un ar elektroenerģijas ražošanu nesaistītu jonizējošā starojuma pielietojumu izmantošanu, tostarp kodoldrošumu, kodoldrošību, kodolgarantijas, aizsardzību pret radiāciju, drošu nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un dezekspluatāciju;
(a)  uzlabot drošu un efektīvu kodolenerģijas un ar elektroenerģijas ražošanu nesaistītu jonizējošā starojuma pielietojumu izmantošanu, tostarp kodoldrošumu, kodoldrošību, kodolgarantijas, aizsardzību pret radiāciju, drošu nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un dezekspluatāciju;
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
(d)  atbalstīt Kopienas politiku kodoldrošuma, kodolgarantiju un kodoldrošības jomā.
(d)  atbalstīt Kopienas politiku kodoldrošuma, kodolgarantiju un kodoldrošības jomā, tostarp zināšanu pilnveidi par to iekārtu drošu, efektīvu un izmaksu ziņā lietderīgu dezekspluatāciju, kuras ir sasniegušas darbības cikla beigas.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
1.  Programmas īstenošanai atvēlētais finansējums ir EUR 1 675 000 000 pašreizējās cenās.
1.  Programmas īstenošanai atvēlētais finansējums ir EUR 1 516 000 000  2018. gada cenās (EUR 1 675 000 000 faktiskajās cenās).
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
Orientējošais 1. punktā minētās summas sadalījums ir:
1. punktā minētās summas sadalījums ir:
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
(a)  EUR 724 563 000 kodolsintēzes pētniecībai un attīstībai;
(a)  43 % kodolsintēzes pētniecībai un attīstībai;
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
(b)  EUR 330 930 000 kodolskaldīšanai, drošībai un aizsardzībai pret radiāciju;
(b)  25 % kodolskaldīšanai, drošumam un aizsardzībai pret radiāciju;
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
(c)  EUR 619 507 000 tiešajām darbībām, ko īsteno Kopīgais pētniecības centrs.
(c)  32 % tiešajām darbībām, ko īsteno Kopīgais pētniecības centrs.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa
Ikgadējās budžeta procedūras ietvaros Komisija nedrīkst atkāpties no šā panta 2. punkta c) apakšpunktā norādītās summas.
Ikgadējās budžeta procedūras ietvaros Komisija drīkst atkāpties no šā panta 2. punkta pirmajā daļā norādītās summas par ne vairāk kā 10 %.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)
–  tiesiskuma principu ievērošana.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)
8.a pants
Dzimumu līdztiesība
Programma nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu veicināšanu un dzimumu aspekta integrēšanu pētniecības un inovācijas saturā.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
8.b pants (jauns)
8.b pants
Ētikas principi
1.  Visās pētniecības un inovācijas darbībās, ko veic saskaņā ar Programmu, ievēro ētikas principus un attiecīgos valstu, Savienības un starptautiskos tiesību aktus, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās papildprotokolus.
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš proporcionalitātes principam, tiesībām uz privāto dzīvi, tiesībām uz personas datu aizsardzību, tiesībām uz personas fizisko un garīgo neaizskaramību, tiesībām uz nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni.
2.  Pētniecības un inovācijas darbības, ko veic saskaņā ar Programmu, ir paredzētas tikai un vienīgi civiliem lietojumiem.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
(1)  Programmas finansējuma saņēmēji atzīst Kopienas finansējuma izcelsmi un nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un to rezultātu popularizēšanā), sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un samērīga.
(1)  Programmas finansējuma saņēmēji atzīst Eiropas finansējuma izcelsmi un norāda uz to, lai nodrošinātu tā redzamību (jo īpaši darbību un to rezultātu popularizēšanā), sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un samērīga.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
(2)  Saistībā ar Programmu, tās darbībām un rezultātiem Komisija rīko informācijas un komunikācijas pasākumus. Programmai piešķirtie finanšu resursi veicina arī Kopienas politisko prioritāšu korporatīvo komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes saistītas ar 3. pantā minētajiem mērķiem.
(2)  Saistībā ar Programmu, tās darbībām un rezultātiem Komisija rīko informācijas un komunikācijas pasākumus, kas paredzēti gan speciālistiem, gan plašākai sabiedrībai. Programmai piešķirtie finanšu resursi veicina arī Kopienas politisko prioritāšu korporatīvo komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes saistītas ar 3. pantā minētajiem mērķiem.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts
1.  Izvērtēšanu veic savlaicīgi, lai tās rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz programmu, tai sekojošo programmu un citām iniciatīvām, kas attiecas uz pētniecību un inovāciju.
1.  Izvērtēšanu veic vismaz reizi divos gados, lai tās rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz programmu, tai sekojošo programmu un citām iniciatīvām, kas attiecas uz pētniecību un inovāciju.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts
2.  Programmas starpposma izvērtējumu veic, tiklīdz par Programmas īstenošanu ir pieejama pietiekama informācija, bet ne vēlāk kā trīs gadus pēc Programmas īstenošanas sākuma. Tajā ietver novērtējumu par iepriekšējo Euratom programmu ilgtermiņa ietekmi, un tā veido pamatu, lai vajadzības gadījumā koriģētu Programmas īstenošanu.
2.  Pirmo programmas izvērtējumu veic, tiklīdz par Programmas īstenošanu ir pieejama pietiekama informācija, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc Programmas īstenošanas sākuma. Tajā ietver novērtējumu par iepriekšējo Euratom programmu ilgtermiņa ietekmi, un tā veido pamatu, lai vajadzības gadījumā koriģētu Programmas pagarinājumus un īstenošanu.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts
3.  Programmas īstenošanas beigās, bet ne vēlāk kā četrus gadus pēc 1. pantā norādītā termiņa beigām Komisija veic Programmas galīgo izvērtēšanu. Tajā ietver novērtējumu par iepriekšējo Euratom programmu ilgtermiņa ietekmi.
3.  Programmas īstenošanas beigās, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc 1. pantā norādītā termiņa beigām Komisija veic Programmas galīgo izvērtēšanu. Tajā ietver novērtējumu par iepriekšējo Euratom programmu ilgtermiņa ietekmi.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa
Lai sasniegtu konkrētos mērķus, Programma atbalstīs transversālus pasākumus, kas nodrošina pētniecības centienu sinerģiju kopīgu problēmu risināšanā. Tiks nodrošināta atbilstoša saikne un mijiedarbība ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, piemēram, izziņojot kopīgus uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus. Saistītās pētniecības un inovācijas darbības var saņemt finansiālu atbalstu arī no fondiem saskaņā ar Regulu [Kopīgo noteikumu regula], ciktāl tās atbilst šo fondu mērķiem un noteikumiem.
Lai sasniegtu konkrētos mērķus, Programma atbalstīs transversālus pasākumus, kas nodrošina pētniecības centienu sinerģiju kopīgu problēmu risināšanā. Tiks nodrošināta atbilstoša saikne un mijiedarbība ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, piemēram, izziņojot kopīgus uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus. Saistītās pētniecības un inovācijas darbības arī var saņemt finansiālu atbalstu no fondiem saskaņā ar Regulu [Kopīgo noteikumu regula] vai citām Savienības programmām un finanšu instrumentiem, ciktāl tās atbilst šo fondu, programmu un instrumentu mērķiem un noteikumiem.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa
Darba programmu prioritātes jānosaka Komisijai, pamatojoties uz savām politikas prioritātēm un valsts iestāžu un tādu kodolpētniecībā ieinteresēto personu ieguldījumu, kas apvienojušās struktūrās vai satvaros, piemēram, Eiropas tehnoloģiju platformās, asociācijās, iniciatīvās un tehniskos forumos saistībā ar kodolsistēmām un kodoldrošumu, radioaktīvo atkritumu un nostrādātās kodoldegvielas apsaimniekošanu un aizsardzību pret radiāciju/nelielas starojuma devas radītu risku, kodolgarantijām un kodoldrošību, kodolsintēzes pētniecību, vai jebkurā citā atbilstošā kodolenerģijas jautājumos ieinteresēto personu organizācijā vai forumā.
Darba programmu prioritātes jānosaka Komisijai, pamatojoties uz savām politikas prioritātēm un valsts iestāžu un tādu kodolpētniecībā ieinteresēto personu ieguldījumu, kas apvienojušās struktūrās vai satvaros, piemēram, Eiropas tehnoloģiju platformās, asociācijās, iniciatīvās un tehniskos forumos saistībā ar kodolsistēmām un kodoldrošumu, radioaktīvo atkritumu un nostrādātās kodoldegvielas apsaimniekošanu un aizsardzību pret radiāciju / nelielas starojuma devas radītu risku, kodolgarantijām un kodoldrošību, kodolsintēzes pētniecību, vai jebkurā citā attiecīgā ieinteresēto personu organizācijā vai forumā.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. daļa – a punkts – 1. apakšpunkts
(1)  kodoldrošums: Kopienā izmantoto reaktoru sistēmu un kodoldegvielas ciklu drošums vai, ciktāl tas vajadzīgs, lai saglabātu plašo lietpratību kodoldrošuma jomā Kopienā, to reaktoru veidu un kodoldegvielas ciklu drošums, kuri var tikt izmantoti nākotnē, koncentrējoties tikai uz drošuma aspektiem, tostarp uz visiem kodoldegvielas cikla aspektiem, piemēram, sadalīšanu un transmutāciju;
(1)  kodoldrošums: Kopienā izmantoto reaktoru sistēmu un kodoldegvielas ciklu drošums vai, ciktāl tas vajadzīgs, lai saglabātu un attīstītu plašu lietpratību kodoldrošuma jomā Kopienā, to reaktoru veidu un kodoldegvielas ciklu drošums, kuri var tikt izmantoti nākotnē, koncentrējoties tikai uz drošuma aspektiem, tostarp uz visiem kodoldegvielas cikla aspektiem, piemēram, sadalīšanu un transmutāciju; atbalsts, lai dalītos zināšanās un labākajā praksē, kas saistīta ar reaktoru sistēmu drošumu un šobrīd lietošanā esošās kodoldegvielas cikliem, īpaši attiecībā uz tādām kodoliekārtām, kas atrodas vienas vai vairāku dalībvalstu robežu ar citām dalībvalstīm tuvumā.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. daļa – a punkts – 3. apakšpunkts
(3)  dezekspluatācija: pētniecība nolūkā izstrādāt un novērtēt tehnoloģijas kodoliekārtu dezekspluatācijai un vides atveseļošanai; atbalsts apmaiņai ar paraugpraksi un zināšanām attiecībā uz dezekspluatāciju;
(3)  dezekspluatācija: pētniecība nolūkā izstrādāt un novērtēt tehnoloģijas kodoliekārtu dezekspluatācijai un vides atveseļošanai; atbalsts apmaiņai ar paraugpraksi un zināšanām attiecībā uz dezekspluatāciju, tostarp zināšanu apmaiņai par kodoliekārtām, kuras atrodas vienas vai vairāku dalībvalstu robežu ar citām dalībvalstīm tuvumā, un resursu un personāla apvienošanai izcilības centros.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. apakšvirsraksts – tabula
Uz inovāciju radītās ietekmes ceļu rādītāji
Uz inovāciju radītās ietekmes ceļu rādītāji
Euratom nodrošinātais ES progress virzībā uz 3 % IKP mērķa sasniegšanu
Euratom programmas nodrošinātais ES progress virzībā uz pētniecības un izstrādes (R&D) izdevumu mērķi 3 % apmērā no IKP
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika