Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0226(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0406/2018

Ingediende teksten :

A8-0406/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/01/2019 - 21.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0028

Aangenomen teksten
PDF 176kWORD 64k
Woensdag 16 januari 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Het programma voor onderzoek en opleiding van Euratom 2021-2025 *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2019 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0437),

–  gezien artikel 7 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0380/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0406/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
(1 bis)  Het Europees Parlement moet tijdens alle relevante stadia van de tenuitvoerlegging en evaluatie van het programma worden geraadpleegd. De Raad heeft het Europees Parlement om advies gevraagd over het onderzoeks- en opleidingsprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025. Aangezien op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, de gewone wetgevingsprocedure evenwel niet van toepassing is, wordt het Europees Parlement niet geacht met de Raad op gelijke voet te staan bij het aannemen van wetgeving op nucleair gebied. Gezien de rol van het Europees Parlement als medewetgever voor begrotingsaangelegenheden en om voor een samenhangende invulling en tenuitvoerlegging van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Unie te zorgen, moet het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie door middel van de gewone wetgevingsprocedure worden vastgesteld.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
(2)  Onderzoek op het gebied van kernenergie kan bevorderlijk zijn voor het sociaal welzijn, de economische welvaart en de ecologische duurzaamheid voor zover het leidt tot verbetering van de nucleaire veiligheid en beveiliging en de stralingsbescherming. Onderzoek op het gebied van stralingsbescherming heeft geleid tot verbeteringen bij medische technologieën waar veel burgers baat bij hebben, en dit onderzoek kan thans leiden tot verbeteringen in andere sectoren zoals industrie, landbouw, milieu en veiligheid. Even belangrijk is de potentiële bijdrage van nucleair onderzoek tot de doelstelling om het energiesysteem op lange termijn op efficiënte, veilige en betrouwbare wijze koolstofvrij te maken.
(2)  Onderzoek op het gebied van kernenergie kan bevorderlijk zijn voor het sociaal welzijn en de economische welvaart voor zover het leidt tot verbetering van de nucleaire veiligheid en beveiliging en de stralingsbescherming. Nucleair onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan ecologische duurzaamheid en de strijd tegen klimaatverandering door de afhankelijkheid van Europa van geïmporteerde energie te verminderen, terwijl onderzoek op het gebied van stralingsbescherming heeft geleid tot verbeteringen bij medische technologieën waar veel burgers baat bij hebben, en dit onderzoek kan thans leiden tot verbeteringen in andere sectoren zoals industrie, landbouw, milieu en veiligheid. Even belangrijk is de bijdrage van nucleair onderzoek tot de doelstelling om het energiesysteem op langere termijn op efficiënte, veilige en betrouwbare wijze koolstofvrij te maken.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Het verslag van de Commissie over de tussentijdse evaluatie van het Euratom-programma voor onderzoek en opleiding (2014-2018) (COM(2017)0697) bevat een aantal leidende beginselen voor het programma. Daartoe behoren: ondersteuning blijven verlenen aan nucleair onderzoek, met de nadruk op nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, beheer van radioactief afval, stralingsbescherming en ontwikkeling van fusie-energie; verder verbeteren, samen met de begunstigden, van de organisatie en het beheer van de Europese gezamenlijke programma's op het gebied van kernenergie; voortzetten en intensiveren van de Euratom-maatregelen op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op het ontwikkelen van relevante vaardigheden voor alle aspecten van nucleaire veiligheid en beveiliging alsmede stralingsbescherming; verder benutten van de synergieën tussen het Euratom-programma en andere thematische gebieden van het kaderprogramma van de Unie, alsmede verder benutten van de synergieën tussen de eigen acties en de acties onder contract in het kader van het Euratom-programma.
(4)  Het verslag van de Commissie over de tussentijdse evaluatie van het Euratom-programma voor onderzoek en opleiding (2014-2018) (COM(2017)0697) bevat een aantal leidende beginselen voor het programma. Daartoe behoren: ondersteuning blijven verlenen aan nucleair onderzoek, met de nadruk op nucleaire veiligheid, prestatie, beveiliging en veiligheidscontroles, beheer van radioactief afval, stralingsbescherming en ontwikkeling van fusie-energie; verder verbeteren, samen met de begunstigden, van de organisatie en het beheer van de Europese gezamenlijke programma's op het gebied van kernenergie; voortzetten en intensiveren van de Euratom-maatregelen op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op het ontwikkelen van relevante vaardigheden voor alle aspecten van nucleaire veiligheid en beveiliging alsmede stralingsbescherming teneinde een hoog niveau van vaardigheden te waarborgen, met name voor de nieuwe generatie ingenieurs; verder benutten van de synergieën tussen het Euratom-programma en andere thematische gebieden van het kaderprogramma van de Unie, alsmede verder benutten van de synergieën tussen de eigen acties en de acties onder contract in het kader van het Euratom-programma, en bijdragen aan consistentie en doeltreffendheid binnen het gehele Euratom-programma.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)  De afvalbeheerprojecten van Euratom dragen bij aan een beter begrip van uitdagingen in verband met het beheer van radioactief afval in de Unie, zoals de veiligheid van toekomstige geologische opslagvoorzieningen, conditionering van radioactief afval en het gedrag van verbruikt splijtstof in een stortplaats op lange termijn.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  Bij het ontwerp en de opzet van het programma is rekening gehouden met de noodzaak om een kritische massa van ondersteunde activiteiten tot stand te brengen. Dit wordt bereikt door een beperkt aantal specifieke doelstellingen vast te leggen waarin de nadruk ligt op het veilige gebruik van kernsplijting voor de opwekking van elektriciteit en voor andere doeleinden dan de opwekking van elektriciteit, de instandhouding en ontwikkeling van de noodzakelijke expertise, de bevordering van fusie-energie en de ondersteuning van het beleid van de Unie op het gebied van nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles.
(5)  Bij het ontwerp en de opzet van het programma is rekening gehouden met de noodzaak om een kritische massa van ondersteunde activiteiten tot stand te brengen. Dit wordt bereikt door een beperkt aantal specifieke doelstellingen vast te leggen waarin de nadruk ligt op het veilige gebruik van kernsplijting voor de opwekking van elektriciteit en voor andere doeleinden dan de opwekking van elektriciteit, de instandhouding en ontwikkeling van de noodzakelijke expertise, de bevordering van fusie-energie en de ondersteuning van het beleid van de Unie op het gebied van nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, inclusief de ontwikkeling van kennis over veilige, effectieve en kostenefficiënte ontmanteling van installaties die het einde van hun levensduur bereiken, een gebied waarin voorzieningen en investeringen achterblijven.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)   Het programma vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen van de Unie op het gebied van de energietechnologieën om haar wetenschappelijke en industriële leiderschapsrol te handhaven en te vergroten. Om de veilige werking van de bestaande installaties voor kernsplijting te garanderen en de decarbonisatie van het energiesysteem dichterbij te brengen, moet onderzoek naar kernsplijting een integrerend onderdeel van het Euratomprogramma blijven vormen.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)
(5 ter)  Het veilige en betrouwbare gebruik van nucleaire en niet-elektrische toepassingen van ioniserende straling, inclusief nucleaire veiligheid en ontmanteling, moet door middel van structurele grensoverschrijdende inspecties, het delen van kennis en beste praktijken (met betrekking tot de veiligheid van reactorsystemen en brandstofcycli die momenteel in gebruik zijn) worden ondersteund, met name in het geval van nucleaire faciliteiten in de nabijheid van een of meer grenzen tussen lidstaten.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quater (nieuw)
(5 quater)   Ernstige nucleaire ongevallen kunnen de volksgezondheid in gevaar brengen. Daarom moet in het programma zoveel mogelijk aandacht worden besteed aan nucleaire veiligheid en, waar nodig, de beveiligingsaspecten waarmee het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (het "JRC") zich bezighoudt.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  Door het onderzoek inzake kernenergie te ondersteunen, moet het programma bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa ("Horizon Europa"), zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. [...] van het Europees Parlement en de Raad20, en moet het de uitvoering van de Europa 2030-strategie en de versterking van de Europese onderzoeksruimte bevorderen.
(7)  Door het onderzoek inzake kernenergie te ondersteunen, moet het programma bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa ("Horizon Europa"), zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. [...] van het Europees Parlement en de Raad20, in het bijzonder door excellentie en open wetenschap te bevorderen, en moet het de uitvoering van de Europa 2030-strategie en de versterking van de Europese onderzoeksruimte bevorderen.
__________________
__________________
20 Verordening (EU) nr. [...] van het Europees Parlement en de Raad van […] tot vaststelling van het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) van de EU (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1291/2013 (PB [….]).
20 Verordening (EU) nr. [...] van het Europees Parlement en de Raad van […] tot vaststelling van het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) van de EU (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1291/2013 (PB [….]).
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  Het programma moet streven naar synergieën met Horizon Europa en andere programma's van de Unie, variërend van ontwerp en strategische planning, selectie van projecten, beheer, communicatie, verspreiding en benutting van resultaten tot monitoring, audits en governance. Teneinde dubbel werk en overlappingen te voorkomen en de hefboomwerking van de EU-financiering te vergroten, kunnen middelen uit andere Unieprogramma's naar Horizon Europa-activiteiten worden overgedragen. In dergelijke gevallen worden daarvoor de regels van Horizon Europa gevolgd.
(8)  Het programma moet streven naar synergieën met en een nauwere aansluiting op Horizon Europa en andere programma's van de Unie, variërend van ontwerp en strategische planning, selectie van projecten, beheer, communicatie, verspreiding en benutting van resultaten tot monitoring, audits en governance. Het is van vitaal belang dat de kernbeginselen van excellentie en open wetenschap in de programma's behouden blijven. Teneinde dubbel werk en overlappingen te voorkomen en de hefboomwerking van de EU-financiering te vergroten, kunnen middelen uit andere Unieprogramma's naar Horizon Europa-activiteiten worden overgedragen. In dergelijke gevallen worden daarvoor de regels van Horizon Europa gevolgd.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)
(12 bis)   De activiteiten in het kader van het programma moeten de gelijkheid van vrouwen en mannen op onderzoeks- en innovatiegebied bevorderen door met name de onderliggende oorzaken van het gebrek aan evenwicht tussen vrouwen en mannen aan te pakken, het volledige potentieel van zowel vrouwelijke als mannelijke onderzoekers te benutten en de genderdimensie in de inhoud van de projecten te integreren teneinde de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren en innovatie te stimuleren. De activiteiten moeten tevens gericht zijn op de tenuitvoerlegging van de beginselen inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)
(17 bis)  Het JRC biedt ondersteuning voor standaardisering, open toegang voor wetenschappers uit de EU tot afzonderlijke nucleaire installaties en opleidingsactiviteiten op gebieden als nucleaire waarborgen, forensisch onderzoek of ontmanteling.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b
b)  op langere termijn kunnen bijdragen tot het op efficiënte, veilige en betrouwbare wijze koolstofvrij maken van het energiesysteem.
b)  op langere termijn bijdragen tot het op efficiënte, veilige en betrouwbare wijze koolstofvrij maken van het energiesysteem.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a
a)  verbeteren van het veilige en betrouwbare gebruik van kernenergie en van de toepassingen van ioniserende straling voor andere doeleinden dan de opwekking van elektriciteit, waaronder begrepen nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, stralingsbescherming, veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval alsmede ontmanteling;
a)  verbeteren van het veilige, betrouwbare en doeltreffende gebruik van kernenergie en van de toepassingen van ioniserende straling voor andere doeleinden dan de opwekking van elektriciteit, waaronder begrepen nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, stralingsbescherming, veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval alsmede ontmanteling;
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d
d)  ondersteunen van het beleid van de Gemeenschap inzake nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles.
d)  ondersteunen van het beleid van de Gemeenschap inzake nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, inclusief de kennisontwikkeling over veilige, effectieve en kostenefficiënte ontmanteling van installaties die het einde van hun levensduur bereiken.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma bedragen 1 675 000 000 EUR in lopende prijzen.
1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma bedragen 1 516 000 000 EURuitgedrukt in prijzen van 2018 (1 675 000 000 EUR in lopende prijzen).
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
De indicatieve verdeling van het in lid 1 bedoelde bedrag is als volgt:
De verdeling van het in lid 1 bedoelde bedrag is als volgt:
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter a
a)  724 563 000 EUR voor onderzoek naar en ontwikkeling van kernfusie;
a)  43 % voor onderzoek naar en ontwikkeling van kernfusie;
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter b
b)  330 930 000 EUR voor kernsplijting, veiligheid en stralingsbescherming;
b)  25 % voor kernsplijting, veiligheid en stralingsbescherming;
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter c
c)  619 507 000 EUR voor eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.
c)  32 % voor eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2
De Commissie mag in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure niet afwijken van het in lid 2, onder c), van dit artikel bedoelde bedrag.
De Commissie mag in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure afwijken van de in lid 2, onder c), van dit artikel bedoelde bedragen, tot maximaal 10 %.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter c – streepje 3 bis (nieuw)
–  eerbiediging van de beginselen van de rechtsstaat;
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)
Artikel 8 bis
Gendergelijkheid
Het programma zorgt voor een doeltreffende bevordering van de gendergelijkheid en waarborgt dat de genderdimensie inhoudelijk aanwezig is in de onderzoeks- en innovatieactiviteiten.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 ter (nieuw)
Artikel 8 ter
Ethische beginselen
1.  Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten op grond van het programma zijn in overeenstemming met de ethische beginselen en toepasselijk nationaal, Unie- en internationaal recht, inclusief het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de aanvullende protocollen daarbij.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het evenredigheidsbeginsel, het recht op privacy, het recht op bescherming van persoonsgegevens, het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit van personen, het recht op non-discriminatie en de noodzaak om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te verzekeren.
2.  De onderzoeks- en innovatieactiviteiten op grond van het programma zijn uitsluitend gericht op civiele toepassingen.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
(1)  De ontvangers van financiering uit hoofde van het programma erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Gemeenschap (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.
(1)  De ontvangers van financiering uit hoofde van het programma erkennen en vermelden de oorsprong van de Uniefinanciering om de zichtbaarheid ervan te garanderen (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2
(2)  De Commissie voert informatie- en communicatieactiviteiten uit met betrekking tot het programma alsmede de acties en de resultaten ervan. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Gemeenschap, voor zover zij verband houden met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen.
(2)  De Commissie voert informatie- en communicatieactiviteiten uit met betrekking tot het programma alsmede de acties en de resultaten ervan die gericht zijn op zowel gespecialiseerde ontvangers als het algemene publiek. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Gemeenschap, voor zover zij verband houden met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
1.  Evaluaties worden tijdig uitgevoerd zodat zij in de besluitvorming over het programma, het vervolgprogramma daarvan en andere voor onderzoek en innovatie relevante initiatieven kunnen worden meegenomen.
1.  Evaluaties worden ten minste om de twee jaar uitgevoerd zodat zij in de besluitvorming over het programma, het vervolgprogramma daarvan en andere voor onderzoek en innovatie relevante initiatieven kunnen worden meegenomen.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2
2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk drie jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen. Zij omvat een beoordeling van de langetermijngevolgen van de vorige Euratom-programma's en vormt de grondslag voor de eventueel noodzakelijke aanpassing van de uitvoering van het programma.
2.  De eerste evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk twee jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen. Zij omvat een beoordeling van de langetermijngevolgen van de vorige Euratom-programma's en vormt de grondslag voor de eventueel noodzakelijke programmaverlengingen en aanpassing van de uitvoering van het programma.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3
3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, doch uiterlijk vier jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van het programma uit. Zij omvat een beoordeling van de langetermijngevolgen van de vorige programma's.
3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, doch uiterlijk twee jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, verricht de Commissie een eindevaluatie van het programma. Zij omvat een beoordeling van de langetermijngevolgen van de vorige programma's.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 2
Om de specifieke doelstellingen te verwezenlijken, zal het programma horizontale activiteiten ondersteunen die zorgen voor synergieën van de onderzoeksinspanningen bij het oplossen van gemeenschappelijke uitdagingen. Er zullen passende koppelingen en dwarsverbanden, zoals gezamenlijke oproepen tot het indienen van voorstellen, met Horizon Europa tot stand worden gebracht. Hiermee verband houdende onderzoeks- en innovatieactiviteiten kunnen ook in aanmerking komen voor financiële steun uit de fondsen uit hoofde van Verordening [verordening gemeenschappelijke bepalingen], voor zover dit in overeenstemming is met de doelstellingen en voorschriften van deze fondsen.
Om de specifieke doelstellingen te verwezenlijken, zal het programma horizontale activiteiten ondersteunen die zorgen voor synergieën van de onderzoeksinspanningen bij het oplossen van gemeenschappelijke uitdagingen. Er zullen passende koppelingen en dwarsverbanden, zoals gezamenlijke oproepen tot het indienen van voorstellen, met Horizon Europa tot stand worden gebracht. Hiermee verband houdende onderzoeks- en innovatieactiviteiten kunnen ook in aanmerking komen voor financiële steun uit de fondsen uit hoofde van Verordening [verordening gemeenschappelijke bepalingen] of andere programma's en financiële instrumenten van de Unie, voor zover deze in overeenstemming zijn met de doelstellingen en voorschriften van deze fondsen, programma's en instrumenten.
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 4
De prioriteiten van de werkprogramma's worden door de Commissie vastgesteld op basis van haar beleidsprioriteiten alsmede de inbreng van nationale overheidsinstanties en van belanghebbenden op nucleair onderzoeksgebied die deel uitmaken van uiteenlopende organen en kaders als Europese technologieplatforms, verenigingen en initiatieven, technische fora voor nucleaire systemen en nucleaire veiligheid, voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof en voor stralingsbescherming/lage-dosisrisico's, nucleaire veiligheidscontroles en beveiliging, onderzoek naar kernfusie, of andere relevante organisaties of fora van nucleaire belanghebbenden.
De prioriteiten van de werkprogramma's worden door de Commissie vastgesteld op basis van haar beleidsprioriteiten alsmede de inbreng van nationale overheidsinstanties en van belanghebbenden op nucleair onderzoeksgebied die deel uitmaken van uiteenlopende organen en kaders als Europese technologieplatforms, verenigingen en initiatieven, technische fora voor huidige en toekomstige nucleaire systemen en nucleaire veiligheid, voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof en voor stralingsbescherming/lage-dosisrisico's, nucleaire veiligheidscontroles en beveiliging, onderzoek naar kernfusie, of andere relevante organisaties of fora van relevante belanghebbenden.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 5 – letter a – punt 1
1)  nucleaire veiligheid: veiligheid van reactorsystemen en splijtstofkringlopen die in de Gemeenschap worden gebruikt of, voor zover nodig voor het op peil houden van een brede expertise inzake nucleaire veiligheid in de Gemeenschap, van de reactortypes en splijtstofkringlopen die in de toekomst kunnen worden gebruikt, waarbij de nadruk uitsluitend op veiligheidsaspecten ligt, met inbegrip van alle aspecten van de splijtstofkringloop, zoals partitionering en transmutatie;
1)  nucleaire veiligheid: veiligheid van reactorsystemen en splijtstofkringlopen die in de Gemeenschap worden gebruikt of, voor zover nodig voor het op peil houden en ontwikkelen van een brede expertise inzake nucleaire veiligheid in de Gemeenschap, van de reactortypes en splijtstofkringlopen die in de toekomst kunnen worden gebruikt, waarbij de nadruk uitsluitend op veiligheidsaspecten ligt, met inbegrip van alle aspecten van de splijtstofkringloop, zoals partitionering en transmutatie; steun voor het delen van informatie en beste praktijken met betrekking tot de veiligheid van reactorsystemen en brandstofcycli die momenteel in gebruik zijn, met name in het geval van nucleaire faciliteiten in de nabijheid van een of meer grenzen tussen lidstaten;
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 5 – letter a – punt 3
3)  ontmanteling: onderzoek met het oog op de ontwikkeling en evaluatie van technologieën voor de ontmanteling van nucleaire installaties en voor milieuherstel; ondersteuning voor het uitwisselen van goede praktijken en kennis op het gebied van ontmanteling;
3)  ontmanteling: onderzoek met het oog op de ontwikkeling en evaluatie van technologieën voor de ontmanteling van nucleaire installaties en voor milieuherstel; ondersteuning voor het uitwisselen van goede praktijken en kennis op het gebied van ontmanteling, met inbegrip van het uitwisselen van kennis in het geval van nucleaire faciliteiten in de nabijheid van een of meer grenzen tussen lidstaten en door middel van het poolen van middelen en personeel in kenniscentra;
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 4 – tabel
Indicatoren voor innovatiegerelateerde effecttrajecten
Indicatoren voor innovatiegerelateerde effecttrajecten
Dankzij het Euratom-programma door de EU geboekte voortgang bij de verwezenlijking van de doelstelling van 3 % van het bbp
Dankzij het Euratom-programma door de EU geboekte voortgang bij de verwezenlijking van de doelstelling van besteding van 3 % van het bbp voor onderzoek en ontwikkeling (O&O)
Laatst bijgewerkt op: 13 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid