Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0226(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0406/2018

Teksty złożone :

A8-0406/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 21.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0028

Teksty przyjęte
PDF 190kWORD 61k
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg
Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021–2025 uzupełniający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0437),

–  uwzględniając art. 7 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0380/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0406/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Parlament Europejski powinien być konsultowany na wszystkich istotnych etapach procesu wdrażania i oceny programu. Rada zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o wydanie opinii w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025. Ponieważ jednak zgodnie z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej nie stosuje się zwykłej procedury ustawodawczej, Parlament Europejski nie jest traktowany na równi z Radą przy przyjmowaniu przepisów dotyczących energii atomowej. Ze względu na rolę Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy w kwestiach budżetowych oraz w celu zapewnienia spójnej koncepcji i wdrożenia unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji, program badawczo-szkoleniowy Euratom powinien być przyjmowany w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Badania jądrowe mogą wnieść wkład w zapewnienie dobrostanu społecznego, dobrobytu gospodarczego oraz zrównoważenia środowiskowego przez poprawę bezpieczeństwa jądrowego, jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i ochrony radiologicznej. Badania naukowe w dziedzinie ochrony radiologicznej umożliwiły udoskonalenie technologii medycznych, z których korzysta wielu obywateli, a obecnie mogą prowadzić do korzystnych zmian w innych sektorach, takich jak przemysł, rolnictwo, ochrona środowiska i bezpieczeństwo. Równie ważny jest potencjalny wkład badań jądrowych w przeprowadzenie długoterminowej dekarbonizacji systemu energetycznego w sposób bezpieczny, wydajny i pewny.
(2)  Badania jądrowe mogą wnieść wkład w zapewnienie dobrostanu społecznego i dobrobytu gospodarczego dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa jądrowego, jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i ochrony radiologicznej. Badania jądrowe w istotnym stopniu przyczyniają się do zrównoważenia środowiskowego i wspierają walkę ze zmianą klimatu dzięki zmniejszeniu zależności Unii od importowanej energii, natomiast badania naukowe w dziedzinie ochrony radiologicznej umożliwiły udoskonalenie technologii medycznych, z których korzysta wielu obywateli, a obecnie mogą prowadzić do korzystnych zmian w innych sektorach, takich jak przemysł, rolnictwo, ochrona środowiska i bezpieczeństwo. Równie ważny jest wkład badań jądrowych w długoterminową dekarbonizację systemu energetycznego w sposób bezpieczny, wydajny i pewny.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  W sprawozdaniu Komisji dotyczącym śródokresowej oceny programu badawczo-szkoleniowego Euratom na lata 2014–2018 (COM(2017)0697) przewidziano zbiór zasad przewodnich programu. Obejmują one: kontynuację wsparcia na rzecz badań jądrowych koncentrujących się na bezpieczeństwie jądrowym, zabezpieczeniach materiałów jądrowych, jądrowym bezpieczeństwie fizycznym, gospodarowaniu odpadami promieniotwórczymi, ochronie radiologicznej i rozwoju syntezy jądrowej; dalsze udoskonalanie, we współpracy z beneficjentami, organizacji wspólnych programów europejskich w dziedzinie jądrowej i zarządzania nimi; kontynuację i intensyfikację działań Euratomu w zakresie kształcenia i szkolenia w celu rozwijania odpowiednich umiejętności stanowiących podstawę wszystkich aspektów bezpieczeństwa jądrowego, jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i ochrony radiologicznej; dalsze wykorzystywanie synergii między programem Euratom i innymi obszarami tematycznymi unijnego programu ramowego; oraz dalsze wykorzystywanie synergii między działaniami pośrednimi i bezpośrednimi programu Euratom.
(4)  W sprawozdaniu Komisji dotyczącym śródokresowej oceny programu badawczo-szkoleniowego Euratom na lata 2014–2018 (COM(2017)0697) przewidziano zbiór zasad przewodnich programu. Obejmują one: kontynuację wsparcia na rzecz badań jądrowych koncentrujących się na bezpieczeństwie jądrowym, wydajności, zabezpieczeniach materiałów jądrowych, jądrowym bezpieczeństwie fizycznym, gospodarowaniu odpadami promieniotwórczymi, ochronie radiologicznej i rozwoju syntezy jądrowej; dalsze udoskonalanie, we współpracy z beneficjentami, organizacji wspólnych programów europejskich w dziedzinie jądrowej i zarządzania nimi; kontynuację i intensyfikację działań Euratomu w zakresie kształcenia i szkolenia w celu rozwijania odpowiednich umiejętności stanowiących podstawę wszystkich aspektów bezpieczeństwa jądrowego, jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i ochrony radiologicznej, aby zapewnić wysoki poziom umiejętności, zwłaszcza w nowym pokoleniu inżynierów; dalsze wykorzystywanie synergii między programem Euratom i innymi obszarami tematycznymi unijnego programu ramowego; oraz dalsze wykorzystywanie synergii między działaniami pośrednimi i bezpośrednimi programu Euratom, co przyczyni się do zapewnienia spójności i skuteczności całego programu.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Projekty Euratom w dziedzinie gospodarowania odpadami przyczyniają się do lepszego zrozumienia kwestii dotyczących gospodarowania odpadami promieniotwórczymi w Unii, takich jak bezpieczeństwo przyszłych obiektów składowania geologicznego, kondycjonowanie odpadów promieniotwórczych i zachowanie wypalonego paliwa jądrowego na składowisku w perspektywie długoterminowej.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Koncepcja i struktura programu powinny sprostać potrzebie osiągnięcia masy krytycznej wspieranych działań. Można to osiągnąć, ustanawiając ograniczoną liczbę celów szczegółowych koncentrujących się na kwestii bezpiecznego korzystania z rozszczepienia jądrowego do zastosowań energetycznych i niezwiązanych z wytwarzaniem energii, utrzymywaniu i rozwoju niezbędnej wiedzy fachowej, wspieraniu energii termojądrowej oraz wspomaganiu polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczeń materiałów jądrowych i jądrowego bezpieczeństwa fizycznego.
(5)  Koncepcja i struktura programu powinny sprostać potrzebie osiągnięcia masy krytycznej wspieranych działań. Można to osiągnąć, ustanawiając ograniczoną liczbę celów szczegółowych koncentrujących się na kwestii bezpiecznego korzystania z rozszczepienia jądrowego do zastosowań energetycznych i niezwiązanych z wytwarzaniem energii, utrzymywaniu i rozwoju niezbędnej wiedzy fachowej, wspieraniu energii termojądrowej oraz wspomaganiu polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczeń materiałów jądrowych i jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, w tym rozwoju wiedzy na temat bezpiecznej, skutecznej i efektywnej kosztowo likwidacji instalacji, których cykl życia dobiega końca – obszaru, który cierpi na niedostatek uregulowań i inwestycji.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Program jest zasadniczym elementem wysiłków Unii na rzecz utrzymania i wzmocnienia wiodącej roli w dziedzinie nauki i przemysłu w obszarze technologii energetycznych. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji istniejących elektrowni jądrowych i ułatwienia dekarbonizacji systemu energetycznego, badania nad rozszczepieniem jądrowym powinny nadal stanowić integralną część programu Euratom.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)
(5b)  Bezpieczne wykorzystywanie energii jądrowej oraz zastosowań promieniowania jonizującego niezwiązanych z wytwarzaniem energii, w tym bezpieczeństwo jądrowe i likwidację obiektów jądrowych, należy wspierać w drodze transgranicznych inspekcji strukturalnych oraz wymiany wiedzy i najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem systemów reaktorów i cykli paliwowych, które są używane obecnie, zwłaszcza w przypadku obiektów jądrowych znajdujących się w pobliżu co najmniej jednej granicy między państwami członkowskimi.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)
(5c)   Poważne wypadki jądrowe mogą zagrażać zdrowiu ludzkiemu. W związku z tym w programie możliwie jak największą uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo jądrowe, oraz, w stosownych przypadkach, aspekty ochrony fizycznej, którymi zajmuje się Wspólne Centrum Badawcze (JRC).
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Dzięki wsparciu badań jądrowych program powinien przyczynić się do osiągnięcia celów programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr […]20 oraz ułatwić realizację strategii „Europa 2030” i wzmocnić europejską przestrzeń badawczą.
(7)  Dzięki wsparciu badań jądrowych program powinien przyczynić się do osiągnięcia celów programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr […]20, w szczególności przez wsparcie doskonałości i otwartej nauki, oraz ułatwić realizację strategii „Europa 2030” i wzmocnić europejską przestrzeń badawczą.
__________________
__________________
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia […] r. ustanawiające dziewiąty program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. […]).
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia […] r. ustanawiające dziewiąty program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. […]).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  W programie należy dążyć do synergii z programem „Horyzont Europa” i innymi programami unijnymi, począwszy od ich opracowywania i planowania strategicznego, przez wybór projektów, zarządzanie, komunikację, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów po monitorowanie, audyt i administrowanie. Aby uniknąć nakładania się i powielania działań oraz zwiększyć efekt mnożnikowy finansowania unijnego, dopuszczalne są przesunięcia do działań programu „Horyzont Europa” z innych unijnych programów. W takim przypadku odbywają się one zgodnie z zasadami programu „Horyzont Europa”.
(8)  W programie należy dążyć do synergii i ściślejszego powiązania z programem „Horyzont Europa” i innymi programami unijnymi, począwszy od ich opracowywania i planowania strategicznego, przez wybór projektów, zarządzanie, komunikację, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów po monitorowanie, audyt i administrowanie. Istotne jest również utrzymanie kluczowych zasad doskonałości i otwartej nauki we wszystkich programach. Aby uniknąć nakładania się i powielania działań oraz zwiększyć efekt mnożnikowy finansowania unijnego, dopuszczalne są przesunięcia do działań programu „Horyzont Europa” z innych unijnych programów. W takim przypadku odbywają się one zgodnie z zasadami programu „Horyzont Europa”.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)   Działania prowadzone w ramach programu powinny mieć na celu propagowanie, w dziedzinie badań naukowych i innowacji, równości między kobietami a mężczyznami, w szczególności przez przeciwdziałanie podstawowym przyczynom braku równowagi płci, wykorzystanie pełnego potencjału naukowców obu płci oraz uwzględnienie w treści projektów wymiaru płci z myślą o poprawie jakości badań i stymulowaniu innowacji. Działania powinny również zmierzać do wdrożenia zasad dotyczących równości kobiet i mężczyzn określonych w art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)  JRC zapewnia wsparcie w obszarze normalizacji, otwartego dostępu dla unijnych naukowców do poszczególnych obiektów jądrowych i w obszarze działań szkoleniowych w takich dziedzinach jak gwarancje jądrowe, forensyka czy likwidacja.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b
b)  potencjalne przyczynianie się do długoterminowej dekarbonizacji systemu energetycznego w sposób bezpieczny, wydajny i pewny.
b)  przyczynianie się do długoterminowej dekarbonizacji systemu energetycznego w sposób bezpieczny, wydajny i pewny.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a
a)  poprawa w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej i zastosowań promieniowania jonizującego niezwiązanych z wytwarzaniem energii, w tym bezpieczeństwa jądrowego, jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, zabezpieczeń materiałów jądrowych, ochrony radiologicznej, bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacji obiektów jądrowych;
a)  poprawa w zakresie bezpiecznego i efektywnego wykorzystania energii jądrowej i zastosowań promieniowania jonizującego niezwiązanych z wytwarzaniem energii, w tym bezpieczeństwa jądrowego, jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, zabezpieczeń materiałów jądrowych, ochrony radiologicznej, bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacji obiektów jądrowych;
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d
d)  wspieranie polityki Wspólnoty w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczeń materiałów jądrowych i jądrowego bezpieczeństwa fizycznego.
d)  wspieranie polityki Wspólnoty w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczeń materiałów jądrowych i jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, w tym rozwoju wiedzy na temat bezpiecznej, skutecznej i efektywnej pod względem kosztów likwidacji instalacji, których okres użytkowania się kończy.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  Pula środków finansowych na realizację niniejszego programu wynosi 1 675 000 000 EUR według cen bieżących.
1.  Pula środków finansowych na realizację niniejszego programu wynosi  516 000 000 EUR w cenach z 2018 r. (EUR 1 675 000 000 według cen bieżących).
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
Szacunkowy podział kwoty, o której mowa w ust. 1, jest następujący:
Podział kwoty, o której mowa w ust. 1, jest następujący:
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a
a)  724 563 000 EUR na badania i rozwój w dziedzinie syntezy jądrowej;
a)  43 % na badania i rozwój w dziedzinie syntezy jądrowej;
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b
b)  330 930 000 EUR na działania w dziedzinie rozszczepienia jądrowego, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
b)  25 % na działania w dziedzinie rozszczepienia jądrowego, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c
c)  619 507 000EUR na działania bezpośrednie podejmowane przez Wspólne Centrum Badawcze.
c)  32 % na działania bezpośrednie podejmowane przez Wspólne Centrum Badawcze.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2
Komisja nie może, w ramach rocznej procedury budżetowej, zmienić kwoty, o której mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego artykułu.
Komisja może, w ramach rocznej procedury budżetowej, zmienić kwoty, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy niniejszego artykułu, o maksymalnie 10 %.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c – tiret 3 a (nowe)
–  poszanowanie zasad praworządności;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)
Artykuł 8a
Równouprawnienie płci
Program zapewnia skuteczne propagowanie równouprawnienia płci oraz uwzględnianie wymiaru płci w treściach z zakresu badań naukowych i innowacji.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 b (nowy)
Artykuł 8b
Zasady etyczne
1.  Wszystkie działania w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzone w ramach programu realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi i odpowiednim prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym, w tym zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i protokołami uzupełniającymi do tej konwencji.
Szczególną uwagę zwraca się na zasadę proporcjonalności, prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych, prawo osoby do nienaruszalności cielesnej i psychicznej, prawo do niedyskryminacji oraz konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi.
2.  Działania w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzone w ramach programu skupiają się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Odbiorcy finansowania ze środków programu uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania ze środków Wspólnoty (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.
1.  Odbiorcy finansowania ze środków programu uznają pochodzenie i wskazują źródła finansowania unijnego, aby zapewnić jego wyeksponowanie (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Komisja prowadzi działalność informacyjną i komunikacyjną związaną z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Wspólnoty, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.
2.  Komisja prowadzi działalność informacyjną i komunikacyjną związaną z programem, jego działaniami i rezultatami, skierowaną zarówno do wyspecjalizowanych odbiorców, jak i do ogółu społeczeństwa. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Wspólnoty, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym dotyczącym programu, programu będącego jego kontynuacją i innych inicjatyw w zakresie badań naukowych i innowacji.
1.  Oceny przeprowadza się przynajmniej co dwa lata, aby umożliwić uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym dotyczącym programu, programu będącego jego kontynuacją i innych inicjatyw w zakresie badań naukowych i innowacji.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż trzy lata od rozpoczęcia realizacji programu. Obejmuje ona ocenę długotrwałych skutków poprzednich programów Euratom i stanowi podstawę do odpowiedniego dostosowania realizacji programu.
2.  Pierwsza ocena programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia realizacji programu. Obejmuje ona ocenę długotrwałych skutków poprzednich programów Euratom i stanowi podstawę do odpowiedniego dostosowania rozszerzeń i realizacji programu.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu. Obejmuje ona ocenę długotrwałych skutków poprzednich programów.
3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż dwa lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu. Obejmuje ona ocenę długotrwałych skutków poprzednich programów.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2
Aby osiągnąć cele szczegółowe, w programie będą wspierane działania przekrojowe, które gwarantują synergię wysiłków badawczych w pokonywaniu wspólnych wyzwań. Dzięki programowi „Horyzont Europa” zostaną zapewnione odpowiednie powiązania i wspólne płaszczyzny, takie jak wspólne zaproszenia do składania wniosków. Powiązane działania w zakresie badań naukowych i innowacji mogą również korzystać ze wsparcia finansowego dostępnego w ramach funduszy na podstawie rozporządzenia [ustanawiającego wspólne przepisy], o ile jest to zgodne z celami i przepisami tych funduszy.
Aby osiągnąć cele szczegółowe, w programie będą wspierane działania przekrojowe, które gwarantują synergię wysiłków badawczych w pokonywaniu wspólnych wyzwań. Dzięki programowi „Horyzont Europa” zostaną zapewnione odpowiednie powiązania i wspólne płaszczyzny, takie jak wspólne zaproszenia do składania wniosków. Powiązane działania w zakresie badań naukowych i innowacji mogą również korzystać ze wsparcia finansowego dostępnego w ramach funduszy na podstawie rozporządzenia [ustanawiającego wspólne przepisy] lub innych unijnych programów i instrumentów finansowych, o ile jest to zgodne z celami i przepisami tych funduszy, programów i instrumentów.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 4
Priorytety określone w programach prac zostaną ustalone przez Komisję na podstawie jej priorytetów politycznych, wkładu ze strony krajowych organów publicznych i zainteresowanych stron z dziedziny jądrowej skupionych w organizacjach lub strukturach takich jak europejskie platformy technologiczne, stowarzyszenia, inicjatywy i fora techniczne (ds. systemów jądrowych i bezpieczeństwa jądrowego, gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, wypalonego paliwa jądrowego, ochrony radiologicznej, zagrożenia związanego z narażeniem na niskie dawki promieniowania, zabezpieczeń materiałów jądrowych, jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i badań nad syntezą jądrową) lub w innej dowolnej organizacji lub forum skupiającym podmioty z dziedziny jądrowej.
Priorytety określone w programach prac zostaną ustalone przez Komisję na podstawie jej priorytetów politycznych, wkładu ze strony krajowych organów publicznych i zainteresowanych stron z dziedziny jądrowej skupionych w organizacjach lub strukturach takich jak europejskie platformy technologiczne, stowarzyszenia, inicjatywy i fora techniczne (ds. obecnych i przyszłych systemów jądrowych i bezpieczeństwa jądrowego, gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, wypalonego paliwa jądrowego, ochrony radiologicznej, zagrożenia związanego z narażeniem na niskie dawki promieniowania, zabezpieczeń materiałów jądrowych, jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i badań nad syntezą jądrową) lub w innej dowolnej organizacji lub forum skupiającym odpowiednie zainteresowane podmioty.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – litera a – punkt 1
1)  Bezpieczeństwo jądrowe: bezpieczeństwo jądrowe systemów reaktorów i cykli paliwowych wykorzystywanych we Wspólnocie lub, w zakresie niezbędnym do utrzymania szerokiej wiedzy fachowej na temat bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie, tych rodzajów reaktorów i cykli paliwowych, które mogą być używane w przyszłości, przy czym uwagę skupia się wyłącznie na aspektach bezpieczeństwa, łącznie ze wszystkimi aspektami cyklu paliwowego, takimi jak separacja i transmutacja.
1)  Bezpieczeństwo jądrowe: bezpieczeństwo jądrowe systemów reaktorów i cykli paliwowych wykorzystywanych we Wspólnocie lub, w zakresie niezbędnym do utrzymania i rozwijania szerokiej wiedzy fachowej na temat bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie, tych rodzajów reaktorów i cykli paliwowych, które mogą być używane w przyszłości, przy czym uwagę skupia się wyłącznie na aspektach bezpieczeństwa, łącznie ze wszystkimi aspektami cyklu paliwowego, takimi jak separacja i transmutacja; wspieranie wymiany informacji i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa systemów reaktorów i cykli paliwowych będących obecnie w użyciu, w szczególności w przypadku obiektów jądrowych znajdujących się w pobliżu co najmniej jednej granicy między państwami członkowskimi.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – litera a – punkt 3
3)  Likwidacja obiektów jądrowych: badania na rzecz rozwoju i oceny technologii służących likwidacji obiektów jądrowych i remediacji środowiska; wspieranie wymiany najlepszych praktyk i wiedzy w zakresie likwidacji obiektów jądrowych.
3)  Likwidacja obiektów jądrowych: badania na rzecz rozwoju i oceny technologii służących likwidacji obiektów jądrowych i remediacji środowiska; wspieranie wymiany najlepszych praktyk i wiedzy w zakresie likwidacji obiektów jądrowych, w tym dzielenie się wiedzą w przypadku obiektów jądrowych znajdujących się w pobliżu jednej lub większej liczby granic między państwami członkowskimi oraz poprzez łączenie zasobów i personelu w centrach doskonałości.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – podtytuł 4 – tabela
Wskaźniki ścieżek oddziaływania w zakresie innowacji
Wskaźniki ścieżek oddziaływania w zakresie innowacji
Postępy UE w dążeniu do osiągnięcia poziomu 3 % PKB w wyniku programu Euratom
Postępy UE w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczanie 3 % PKB na badania i rozwój, w wyniku programu Euratom
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności