Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0226(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0406/2018

Texte depuse :

A8-0406/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2019 - 21.5

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0028

Texte adoptate
PDF 175kWORD 59k
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg
Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0437),

–  având în vedere articolul 7 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0380/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0406/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Parlamentul European ar trebui să fie consultat în toate etapele importante ale punerii în aplicare și evaluării programului. Consiliul a solicitat avizul Parlamentului European cu privire la programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025. Cu toate acestea, deoarece procedura legislativă ordinară nu se aplică în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, Parlamentul European nu este considerat a fi pe picior de egalitate cu Consiliul în ceea ce privește adoptarea legislației privind energia atomică. Dat fiind rolul Parlamentului European de colegiuitor în chestiuni bugetare și pentru a asigura elaborarea și punerea în aplicare coerentă a programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, programul pentru cercetare și formare al Euratom ar trebui adoptat și el prin procedura legislativă ordinară.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Cercetarea nucleară poate contribui la bunăstarea socială, la prosperitatea economică și la sustenabilitatea mediului prin îmbunătățirea securității nucleare, a siguranței și a radioprotecției. Cercetarea referitoare la radioprotecție a condus la îmbunătățiri în ceea ce privește tehnologiile medicale de care beneficiază numeroși cetățeni, iar această cercetare poate aduce acum îmbunătățiri și în alte sectoare, precum industria, agricultura, mediul și securitatea. La fel de importantă este contribuția potențială a cercetării nucleare la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate.
(2)  Cercetarea nucleară poate contribui la bunăstarea socială și la prosperitatea economică prin îmbunătățirea securității nucleare, a siguranței și a radioprotecției. Cercetarea nucleară are o contribuție importantă în ceea ce privește sustenabilitatea mediului și lupta de combatere a schimbărilor climatice prin reducerea dependenței Uniunii de importurile de energie, în timp ce cercetarea referitoare la radioprotecție a condus la îmbunătățiri în ceea ce privește tehnologiile medicale de care beneficiază numeroși cetățeni, iar această cercetare poate aduce acum îmbunătățiri și în alte sectoare, precum industria, agricultura, mediul și securitatea. La fel de importantă este contribuția cercetării nucleare la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Raportul Comisiei privind evaluarea intermediară a Programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice 2014-2018 [COM (2017)0697] prevede o serie de principii directoare pentru program. Acestea includ: continuarea sprijinirii cercetării nucleare axate pe securitatea, siguranța și garanțiile nucleare, pe gestionarea deșeurilor, pe radioprotecție și pe dezvoltarea fuziunii; continuarea îmbunătățirii, împreună cu beneficiarii, a organizării și a gestionării programelor comune europene din domeniul nuclear; continuarea și consolidarea acțiunilor de educație și de formare ale Euratom, în vederea dezvoltării unor competențe relevante care să stea la baza tuturor aspectelor securității nucleare, ale siguranței și ale radioprotecției; continuarea valorificării sinergiilor dintre programul Euratom și alte domenii tematice ale programului-cadru al Uniunii; și continuarea valorificării sinergiilor dintre acțiunile directe și indirecte ale programului Euratom.
(4)  Raportul Comisiei privind evaluarea intermediară a Programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice 2014-2018 [COM (2017)0697] prevede o serie de principii directoare pentru program. Acestea includ: continuarea sprijinirii cercetării nucleare axate pe securitatea, siguranța, performanța și garanțiile nucleare, pe gestionarea deșeurilor radioactive, pe radioprotecție și pe dezvoltarea fuziunii; continuarea îmbunătățirii, împreună cu beneficiarii, a organizării și a gestionării programelor comune europene din domeniul nuclear; continuarea și consolidarea acțiunilor de educație și de formare ale Euratom, în vederea dezvoltării unor competențe relevante care să stea la baza tuturor aspectelor securității nucleare, ale siguranței și ale radioprotecției, pentru a asigura un nivel ridicat de competențe, în special în rândul noii generații de ingineri; continuarea valorificării sinergiilor dintre programul Euratom și alte domenii tematice ale programului-cadru al Uniunii; și continuarea valorificării sinergiilor dintre acțiunile directe și indirecte ale programului Euratom, ajutând la asigurarea consecvenței și a eficacității în ansamblul programului Euratom.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Proiectele Euratom de gestionare a deșeurilor contribuie la o mai bună înțelegere a aspectelor relevante pentru gestionare a deșeurilor radioactive în Uniune, cum ar fi siguranța viitoarelor instalații de depozitare geologică, condiționarea deșeurilor radioactive, comportamentul pe termen lung al combustibilului uzat dintr-un depozit.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Programul este conceput și elaborat în funcție de necesitatea stabilirii unei mase critice de activități care beneficiază de sprijin. Acest rezultat este obținut prin stabilirea unui număr limitat de obiective specifice axate pe utilizarea în condiții de siguranță a fisiunii nucleare pentru aplicațiile energetice și neenergetice, prin menținerea și dezvoltarea expertizei necesare, prin promovarea energiei de fuziune și prin sprijinirea politicii Uniunii privind securitatea, siguranța și garanțiile nucleare.
(5)  Programul este conceput și elaborat în funcție de necesitatea stabilirii unei mase critice de activități care beneficiază de sprijin. Acest rezultat este obținut prin stabilirea unui număr limitat de obiective specifice axate pe utilizarea în condiții de siguranță a fisiunii nucleare pentru aplicațiile energetice și neenergetice, prin menținerea și dezvoltarea expertizei necesare, prin promovarea energiei de fuziune și prin sprijinirea politicii Uniunii privind securitatea, siguranța și garanțiile nucleare, inclusiv dezvoltarea cunoștințelor privind dezafectarea eficace, rentabilă și în condiții de siguranță a instalațiilor care se apropie de sfârșitul ciclului de viață, un domeniu în care dispozițiile și investițiile întârzie;
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Programul reprezintă o componentă crucială a eforturilor Uniunii de a-și menține și a consolida rolul de lider industrial în domeniul tehnologiilor energetice. Pentru a sprijini exploatarea în condiții de siguranță a centralelor energetice de fisiune existente și a facilita decarbonizarea sistemului energetic, cercetarea în domeniul fisiunii ar trebui să facă în continuare parte integrantă din programul Euratom.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  Utilizarea în condiții de securitate și siguranță a energiei nucleare și a aplicațiilor neenergetice ale radiațiilor ionizante, inclusiv securitatea nucleară și dezafectarea, ar trebui să fie sprijinită prin intermediul unor inspecții transfrontaliere structurale și schimbului de cunoștințe și bune practici privind siguranța sistemelor de reactoare și a ciclurilor de combustibil utilizate în prezent, în special în cazul instalațiilor nucleare aflate în apropierea granițelor cu unul sau mai multe alte state membre.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)
(5c)   Accidentele nucleare grave pot pune în pericol sănătatea umană. Prin urmare, în cadrul programului ar trebui să se acorde cea mai mare atenție posibilă securității nucleare și, dacă este cazul, aspectelor de care se ocupă Centrul Comun de Cercetare (denumit în continuare „JRC”).
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Prin sprijinirea cercetării nucleare, programul ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” (denumit în continuare „Orizont Europa”) instituit prin Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului20 și să faciliteze atât punerea în aplicare a Strategiei Europa 2030, cât și consolidarea Spațiului European al Cercetării.
(7)  Prin sprijinirea cercetării nucleare, programul ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” (denumit în continuare „Orizont Europa”) instituit prin Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului20, în special prin promovarea excelenței și a științei deschise, și să faciliteze atât punerea în aplicare a Strategiei Europa 2030, cât și consolidarea Spațiului European al Cercetării.
__________________
__________________
20 Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului din […] de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare PC9 al UE (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 (JO […]).
20 Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului din […] de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare PC9 al UE (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 (JO […]).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Programul ar trebui să urmărească realizarea de sinergii cu „Orizont Europa” și cu alte programe ale Uniunii, din etapa de elaborare și planificare strategică până în etapa de selectare a proiectelor, de gestionare, comunicare, diseminare și exploatare a rezultatelor, precum și de monitorizare, de audit și de guvernanță. Pentru a se evita suprapunerile și duplicarea eforturilor și pentru a se spori efectul de levier al fondurilor UE, pot avea loc transferuri de la alte programe ale Uniunii către activitățile programului „Orizont Europa”. În astfel de cazuri, ele vor respecta normele aplicabile programului „Orizont Europa”.
(8)  Programul ar trebui să urmărească realizarea de sinergii și o mai mare aliniere cu „Orizont Europa” și cu alte programe ale Uniunii, din etapa de elaborare și planificare strategică până în etapa de selectare a proiectelor, de gestionare, comunicare, diseminare și exploatare a rezultatelor, precum și de monitorizare, de audit și de guvernanță. Este esențial ca principiile-cheie ale excelenței și ale științei deschise să fie menținute în toate programele. Pentru a se evita suprapunerile și duplicarea eforturilor și pentru a se spori efectul de levier al fondurilor UE, pot avea loc transferuri de la alte programe ale Uniunii către activitățile programului „Orizont Europa”. În astfel de cazuri, ele vor respecta normele aplicabile programului „Orizont Europa”.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)   Activitățile desfășurate în cadrul programului ar trebui să vizeze promovarea egalității dintre femei și bărbați în domeniul cercetării și inovării, prin abordarea, în special, a cauzelor profunde ale dezechilibrului de gen, exploatarea întregului potențial al cercetătorilor, atât femei, cât și bărbați, precum și integrarea dimensiunii de gen în conținutul proiectelor, pentru îmbunătățirea calității cercetării și pentru stimularea inovării. Activitățile ar trebui să vizeze, de asemenea, aplicarea principiilor referitoare la egalitatea între femei și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  JRC asigură sprijin pentru standardizare, accesul liber pentru oamenii de știință din Uniune la instalații nucleare unice, activități de formare în domenii precum garanțiile, criminalistică nucleară sau dezafectarea.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b
(b)  de a contribui potențial la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate.
(b)  de a contribui la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
(a)  de a îmbunătăți utilizarea în condiții de siguranță și securitate a energiei nucleare și a aplicațiilor neenergetice ale radiațiilor ionizante, inclusiv în ceea ce privește securitatea, siguranța și garanțiile nucleare, radioprotecția, gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și dezafectarea;
(a)  de a îmbunătăți utilizarea în condiții de siguranță, securitate și eficiență a energiei nucleare și a aplicațiilor neenergetice ale radiațiilor ionizante, inclusiv în ceea ce privește securitatea, siguranța și garanțiile nucleare, radioprotecția, gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și dezafectarea;
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d
(d)  de a sprijini politica Comunității privind siguranța, securitatea și garanțiile nucleare.
(d)  de a sprijini politica Comunității privind siguranța, securitatea și garanțiile nucleare, inclusiv dezvoltarea cunoștințelor privind dezafectarea eficace, rentabilă și în condiții de siguranță a instalațiilor care se apropie de sfârșitul ciclului de viață.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului este de 1 675 000 000 EUR în prețuri curente.
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului este de 1 516 000 000 EUR la prețurile din 2018 (1 675 000 000 EUR în prețuri curente).
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:
Repartizarea sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
(a)  724 563 000 EUR pentru cercetarea și dezvoltarea în domeniul fuziunii;
(a)  43 % pentru cercetarea și dezvoltarea în domeniul fuziunii;
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  330 930 000 EUR pentru fisiunea nucleară, securitate și radioprotecție;
(b)  25 % pentru fisiunea nucleară, securitate și radioprotecție;
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  619 507 000 EUR pentru acțiunile directe desfășurate de Centrul Comun de Cercetare.
(c)  32 % pentru acțiunile directe desfășurate de Centrul Comun de Cercetare.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia nu se poate abate, în cadrul procedurii bugetare anuale, de la suma menționată la alineatul (2) litera (c) din prezentul articol.
Comisia se poate abate, în cadrul procedurii bugetare anuale, de la sumele menționate la alineatul (2) primul paragraf din prezentul articol cu cel mult 10 % .
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c – liniuța 3 a (nouă)
–  respectă principiile statului de drept;
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)
Articolul 8a
Egalitatea de gen
Programul asigură promovarea efectivă a egalității de gen și a dimensiunii de gen în conținutul cercetării și al inovării.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 8 b (nou)
Articolul 8b
Principii etice
1.  Toate activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul programului respectă principiile etice și legislația aplicabilă la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele adiționale la aceasta.
Se acordă o atenție specială principiului proporționalității, dreptului la viața privată, dreptului la protecția datelor cu caracter personal, dreptului la integritatea fizică și mentală a persoanei, dreptului la nediscriminare și necesității de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane.
2.  Activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul programului se concentrează exclusiv asupra aplicațiilor civile.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
(1)  Destinatarii fondurilor acordate în cadrul programului recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Comunității (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.
(1)  Destinatarii fondurilor acordate în cadrul programului recunosc originea și afișează proveniența surselor europene de finanțare pentru a asigura vizibilitatea acestora (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
(2)  Comisia implementează activități de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Comunității, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.
(2)  Comisia implementează activități de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale, atât cele adresate specialiștilor, cât și publicului larg. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Comunității, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul decizional referitor la program, la programul care îi va succeda acestuia și la alte inițiative relevante în materie de cercetare și inovare.
1.  Evaluările se efectuează o dată la doi ani pentru a putea contribui la procesul decizional referitor la program, la programul care îi va succeda acestuia și la alte inițiative relevante în materie de cercetare și inovare.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
2.  Evaluarea intermediară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de trei ani de la începerea punerii în aplicare a programului. Ea include o evaluare a impactului pe termen lung al programelor Euratom anterioare și constituie baza de ajustare a punerii în aplicare a programului, după caz.
2.  Prima evaluare a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de doi ani de la începerea punerii în aplicare a programului. Ea include o evaluare a impactului pe termen lung al programelor Euratom anterioare și constituie baza de ajustare a prelungirilor și a punerii în aplicare a programului, după caz.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului. Ea include o evaluare a impactului pe termen lung al programelor anterioare.
3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului. Ea include o evaluare a impactului pe termen lung al programelor anterioare.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2
În vederea atingerii obiectivelor specifice, programul va sprijini activități transversale care asigură sinergia eforturilor de cercetare pentru rezolvarea provocărilor comune. Se vor asigura legături și interfețe adecvate, cum ar fi cereri de propuneri comune, cu programul „Orizont Europa”. Activitățile de cercetare și de inovare conexe pot beneficia, de asemenea, de sprijinul financiar acordat prin fondurile din cadrul regulamentului [Regulamentul privind dispozițiile comune], în măsura în care ele sunt conforme cu obiectivele și cu reglementările acestor fonduri.
În vederea atingerii obiectivelor specifice, programul va sprijini activități transversale care asigură sinergia eforturilor de cercetare pentru rezolvarea provocărilor comune. Se vor asigura legături și interfețe adecvate, cum ar fi cereri de propuneri comune, cu programul „Orizont Europa”. Activitățile de cercetare și de inovare conexe pot beneficia, de asemenea, de sprijinul financiar acordat prin fondurile din cadrul regulamentului [Regulamentul privind dispozițiile comune] sau prin alte programe și instrumente financiare ale Uniunii, în măsura în care ele sunt conforme cu obiectivele și cu reglementările respectivelor fonduri, programe și instrumente.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 4
Prioritățile programelor de lucru trebuie să fie stabilite de către Comisie pe baza priorităților sale politice, a contribuțiilor autorităților publice naționale și ale părților interesate din domeniul cercetării nucleare, grupate în organisme sau cadre cum sunt platformele tehnologice europene, asociațiile, inițiativele și forumurile tehnice dedicate sistemelor și securității nucleare, gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, radioprotecției/riscurilor la doze scăzute, garanțiilor și siguranței nucleare și cercetării legate de fuziune, sau orice altă organizație relevantă sau forum al părților interesate din sectorul nuclear.
Prioritățile programelor de lucru trebuie să fie stabilite de către Comisie pe baza priorităților sale politice, a contribuțiilor autorităților publice naționale și ale părților interesate din domeniul cercetării nucleare, grupate în organisme sau cadre cum sunt platformele tehnologice europene, asociațiile, inițiativele și forumurile tehnice dedicate actualelor și viitoarelor sisteme nucleare și securității, gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, radioprotecției/riscurilor la doze scăzute, garanțiilor și siguranței nucleare și cercetării legate de fuziune, sau orice altă organizație relevantă sau forum al părților interesate relevante.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 5 – litera a – punctul 1
(1)  Securitatea nucleară: securitatea sistemelor de reactoare și a ciclurilor de combustibil aflate în uz în Comunitate sau, în măsura în care este necesar pentru menținerea expertizei largi în materie de securitate nucleară în Comunitate, a acelor tipuri de reactoare și cicluri de combustibil care ar putea fi utilizate în viitor, accentul punându-se exclusiv pe aspectele legate de securitate, inclusiv pe toate aspectele legate de ciclul combustibilului, cum ar fi separarea și transmutarea.
(1)  Securitatea nucleară: securitatea sistemelor de reactoare și a ciclurilor de combustibil aflate în uz în Comunitate sau, în măsura în care este necesar pentru menținerea și dezvoltarea expertizei largi în materie de securitate nucleară în Comunitate, a acelor tipuri de reactoare și cicluri de combustibil care ar putea fi utilizate în viitor, accentul punându-se exclusiv pe aspectele legate de securitate, inclusiv pe toate aspectele legate de ciclul combustibilului, cum ar fi separarea și transmutarea. Sprijin pentru schimbul de informații și de bune practici cu privire la securitatea sistemelor de reactoare și a ciclurilor de combustibil aflate în uz, în special în cazul instalațiilor nucleare aflate în apropierea granițelor cu unul sau mai multe state membre.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 5 – litera a – punctul 3
(3)  Dezafectare: cercetare pentru dezvoltarea și evaluarea tehnologiilor în materie de dezafectare și de reabilitare ecologică a instalațiilor nucleare; sprijin pentru schimbul de bune practici și de cunoștințe cu privire la dezafectare.
(3)  Dezafectare: cercetare pentru dezvoltarea și evaluarea tehnologiilor în materie de dezafectare și de reabilitare ecologică a instalațiilor nucleare; sprijin pentru schimbul de bune practici și de cunoștințe cu privire la dezafectare, inclusiv schimbul de cunoștințe în cazul instalațiilor nucleare situate în vecinătatea uneia sau mai multor granițe dintre statele membre și prin punerea în comun a resurselor și a personalului în centrele de excelență.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Anexa II – subtitlu 4 – tabel
Indicatorii căilor de impact în materie de inovare
Indicatorii căilor de impact în materie de inovare
Progresele înregistrate de UE în direcția îndeplinirii obiectivului de 3 % din PIB datorită programului Euratom
Progresele înregistrate de UE în direcția îndeplinirii obiectivului de cheltuire a 3 % din PIB pentru cercetare și dezvoltare (C&D) datorită programului Euratom
Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate