Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0226(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0406/2018

Ingivna texter :

A8-0406/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0028

Antagna texter
PDF 170kWORD 52k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg
Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2025 *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2019 om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021–2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0437),

–  med beaktande av artikel 7 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0380/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0406/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Europaparlamentet bör höras i alla relevanta skeden av genomförandet och utvärderingen av programmet. Rådet har bett Europaparlamentet yttra sig över Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021–2025. Eftersom det ordinarie lagstiftningsförfarandet inte gäller enligt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen kan Europaparlamentet dock inte betraktas som jämställt med rådet vid lagstiftning om kärnenergi. Med tanke på Europaparlamentets roll som medlagstiftare i budgetfrågor, och för att se till att unionens ramprogram för forskning och innovation utformas och genomförs på ett konsekvent sätt, bör även Euratoms forsknings- och utbildningsprogram antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Kärnforskning kan bidra till social och ekonomisk välfärd och miljöhållbarhet genom att öka kärnsäkerheten och förbättra strålskyddet. Strålskyddsforskning har lett till förbättringar inom medicinsk teknik som många medborgare har nytta av, och denna forskning kan nu leda till förbättringar inom andra sektorer såsom industri, jordbruk, miljö och säkerhet. Av lika stor betydelse är kärnforskningens potentiella bidrag till en långsiktig utfasning av fossila bränslen i energisystemet på ett tryggt, effektivt och säkert sätt.
(2)  Kärnforskning kan bidra till social och ekonomisk välfärd genom att öka kärnsäkerheten och förbättra strålskyddet. Kärnforskning lämnar ett viktigt bidrag till miljöhållbarhet och kampen mot klimatförändringar genom att minska unionens beroende av importerad energi, samtidigt som strålskyddsforskning har lett till förbättringar inom medicinsk teknik som många medborgare har nytta av, och denna forskning kan nu leda till förbättringar inom andra sektorer såsom industri, jordbruk, miljö och säkerhet. Av lika stor betydelse är kärnforskningens bidrag till en långsiktig utfasning av fossila bränslen i energisystemet på ett tryggt, effektivt och säkert sätt.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  I kommissionens rapport om interimsutvärderingen av Euratomprogrammet för forskning och utbildning 2014-2018 (COM(2017)0697) ingår en rad vägledande principer för programmet. Dessa omfattar: fortsätta att stödja forskning inriktad på kärnsäkerhet, kärnämneskontroll, fysiskt skydd, avfallshantering, strålskydd och utveckling av fusionsenergi; tillsammans med bidragsmottagarna ytterligare förbättra de europeiska gemensamma programmens organisation och förvaltning på kärnenergiområdet; fortföra och förstärka Euratoms utbildnings- och fortbildningsåtgärder för att utveckla kompetens som kan ligga till grund för alla aspekter av kärnsäkerhet, fysiskt skydd och strålskydd; ytterligare utnyttja synergier mellan Euratomprogrammet och andra tematiska områden inom EU:s ramprogram; och ytterligare utnyttja synergier mellan direkta och indirekta åtgärder.
(4)  I kommissionens rapport om interimsutvärderingen av Euratomprogrammet för forskning och utbildning 2014-2018 (COM(2017)0697) ingår en rad vägledande principer för programmet. Dessa omfattar: fortsätta att stödja forskning inriktad på kärnsäkerhet, kärnämneskontroll, prestation, fysiskt skydd, hantering av radioaktivt avfall, strålskydd och utveckling av fusionsenergi; tillsammans med bidragsmottagarna ytterligare förbättra de europeiska gemensamma programmens organisation och förvaltning på kärnenergiområdet; fortsätta och förstärka Euratoms utbildnings- och fortbildningsåtgärder för att utveckla kompetens som kan ligga till grund för alla aspekter av kärnsäkerhet, fysiskt skydd och strålskydd i syfte att säkerställa en hög kunskapsnivå, särskilt hos den nya generationens ingenjörer; ytterligare utnyttja synergier mellan Euratomprogrammet och andra tematiska områden inom EU:s ramprogram; och ytterligare utnyttja synergier mellan direkta och indirekta åtgärder för att bidra till att säkerställa konsekvens och effektivitet i hela Euratomprogrammet.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Euratoms projekt för avfallshantering bidrar till att förbättra förståelsen av frågor om hantering av radioaktivt avfall i unionen, till exempel säkerheten i framtida geologiska anläggningar för slutförvaring, konditionering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsles långsiktiga beteende i en deponeringsanläggning.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Programmet är utvecklat och koncipierat för att möta behoven av en kritisk massa av understödda åtgärder. Detta uppnås genom ett begränsat antal specifika mål inriktade på säker användning av kärnklyvning för kärnkraft och andra tillämpningar, bevarande och utveckling av expertis, främjande av fusionsenergi och stöd till unionens politik i fråga om kärnsäkerhet, kärnämneskontroll och fysiskt skydd.
(5)  Programmet är utvecklat och koncipierat för att möta behoven av en kritisk massa av understödda åtgärder. Detta uppnås genom ett begränsat antal specifika mål inriktade på säker användning av kärnklyvning för kärnkraft och andra tillämpningar, bevarande och utveckling av expertis, främjande av fusionsenergi och stöd till unionens politik i fråga om kärnsäkerhet, kärnämneskontroll och fysiskt skydd, däribland utveckling av kunskap om säker, ändamålsenlig och kostnadseffektiv avveckling av anläggningar som nått slutet på sin livslängd, ett område där bestämmelser och investeringar har halkat efter.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Programmet är en väsentlig del av unionens insatser för att behålla och stärka sitt vetenskapliga och industriella ledarskap inom energiteknik. För att stödja säker drift av befintlig fissionskraft och underlätta utfasning av fossila bränslen i elkraftsystemet bör fissionsforskning fortsätta att vara en integrerad del av Euratomprogrammet.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)
(5b)  Säker användning av kärnenergi och andra tillämpningar av joniserande strålning än kärnkraft, däribland kärnsäkerhet och avveckling, bör stödjas genom strukturella gränsöverskridande inspektioner och utbyte av kunskap och bästa praxis avseende säkerheten i reaktorsystem och bränslecykler som för närvarande är i drift, särskilt i samband med kärntekniska anläggningar som ligger i närheten av en eller flera gränser mellan medlemsstater.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)
(5c)   Allvarliga kärntekniska olyckor kan utgöra en fara för människors hälsa. De aspekter av kärnsäkerhet och, i lämpliga fall, det nukleära fysiska skyddet som hanteras av det gemensamma forskningscentrumet (nedan kallat JRC) bör därför ges största möjliga vikt i programmet.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Genom stödet till kärnforskning bör programmet att bidra till uppfyllandet av målen i det ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa– (nedan kallat Horisont Europa) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [...]3 och underlätta genomförandet av Europa 2030-strategin samt stärka det europeiska forskningsområdet.
(7)  Genom stödet till kärnforskning bör programmet att bidra till uppfyllandet av målen i det ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa– (nedan kallat Horisont Europa) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [...]3, särskilt genom att främja spetskompetens och öppen vetenskap, och underlätta genomförandet av Europa 2030-strategin samt stärka det europeiska forskningsområdet.
__________________
__________________
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [...] av den [...] om inrättande av EU:s nionde ramprogram – ramprogrammet för forskning och innovation (2021-2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1291/2013 (EUT […]),
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [...] av den [...] om inrättande av EU:s nionde ramprogram – ramprogrammet för forskning och innovation (2021-2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1291/2013 (EUT […]),
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Programmet bör eftersträva synergieffekter med Horisont Europa och andra unionsprogram, från utveckling och strategisk planering till projekturval, förvaltning, kommunikation, spridning och utnyttjande av resultat, övervakning, revision och styrelseformer. I syfte at undervika överlappningar och duplicering och öka EU-finansieringens genomslagskraft kan överföringar från andra unionsprogram till verksamhet inom Horisont Europa göras. I sådana fall kommer de att omfattas av reglerna för Horisont Europa.
(8)  Programmet bör eftersträva synergieffekter med och närmare anpassning till Horisont Europa och andra unionsprogram, från utveckling och strategisk planering till projekturval, förvaltning, kommunikation, spridning och utnyttjande av resultat, övervakning, revision och styrelseformer. Det är avgörande att nyckelprinciperna om spetskompetens och öppen vetenskap bibehålls i alla program. I syfte att undvika överlappningar och duplicering och öka EU-finansieringens genomslagskraft kan överföringar från andra unionsprogram till verksamhet inom Horisont Europa göras. I sådana fall kommer de att omfattas av reglerna för Horisont Europa.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)   De verksamheter som utvecklas inom programmet bör främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskning och innovation, särskilt genom att de underliggande orsakerna till obalansen mellan könen angrips, varvid både kvinnliga och manliga forskares fulla potential ska utnyttjas, och genom att genusdimensionen i projektinnehållet integreras i syfte att höja forskningens kvalitet och stimulera innovation. Verksamheterna bör också syfta till att genomföra principerna om jämställdhet mellan kvinnor och män i artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)  JRC ger stöd till standardisering, öppen åtkomst för unionsforskare till enskilda kärntekniska anläggningar och utbildningsverksamhet på områden såsom kärntekniska garantier, kriminalteknik och avveckling.
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b
(b)  Potentiellt bidra till en långsiktig utfasning av fossila bränslen på ett tryggt, effektivt och säkert sätt.
(b)  Bidra till en långsiktig utfasning av fossila bränslen på ett tryggt, effektivt och säkert sätt.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
(a)  Förbättra en säker användning av kärnenergi och andra tillämpningar av joniserande strålning än kärnkraft, inbegripet kärnsäkerhet, fysiskt skydd, kärnämneskontroll, strålskydd, säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt avveckling.
(a)  Förbättra en säker och effektiv användning av kärnenergi och andra tillämpningar av joniserande strålning än kärnkraft, inbegripet kärnsäkerhet, fysiskt skydd, kärnämneskontroll, strålskydd, säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt avveckling.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d
(d)  Stödja gemenskapens politik för kärnsäkerhet, kärnämneskontroll och fysiskt skydd.
(d)  Stödja gemenskapens politik för kärnsäkerhet, kärnämneskontroll och fysiskt skydd, däribland utveckling av kunskap om säker, ändamålsenlig och kostnadseffektiv avveckling av anläggningar som nått slutet på sin livslängd.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  Finansieringsramen för genomförande av programmet fastställs till 1 675 000 000 euro i löpande priser.
1.  Finansieringsramen för genomförande av programmet fastställs till 1 516 000 000 euro i 2018 års priser (1 675 000 000 euro i löpande priser).
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
Den vägledande fördelningen av det belopp som avses i punkt 1 ska vara följande:
Fördelningen av det belopp som avses i punkt 1 ska vara följande:
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led a
(a)  724 563 000 euro för fusionsforskning och utveckling.
(a)  43 % för fusionsforskning och utveckling.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led b
(b)  330 930 000 euro för kärnklyvning, säkerhet och strålskydd.
(b)  25 % för kärnklyvning, säkerhet och strålskydd.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led c
(c)  619 507 000 euro för direkta åtgärder som genomförs av Gemensamma forskningscentrumet.
(c)  32 % för direkta åtgärder som genomförs av Gemensamma forskningscentrumet.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2
Inom ramen för det årliga budgetförfarandet får kommissionen inte avvika från det belopp som avses i punkt 2 c i denna artikel.
Inom ramen för det årliga budgetförfarandet får kommissionen avvika från de belopp som avses i punkt 2 första stycket i denna artikel med högst 10 %.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led c – strecksats 3a (ny)
–  Respekt för rättsstatens principer.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)
Artikel 8a
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Programmet ska säkerställa ett effektivt främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män, liksom av genusdimensionen, i forskningens och innovationens innehåll.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 8b (ny)
Artikel 8b
Etiska principer
1.  All forsknings- och innovationsverksamhet som utförs inom programmet ska följa etiska principer och tillämplig lagstiftning på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå, inbegripet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, med tilläggsprotokoll.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas proportionalitetsprincipen, rätten till integritet, rätten till skydd av personuppgifter, en persons rätt till fysisk och mental integritet, rätten till icke-diskriminering och behovet av att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa.
2.  Forsknings- och innovationsverksamhet som utförs inom programmet ska enbart vara inriktad på civila tillämpningar.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
(1)  Mottagarna av programfinansiering ska bekräfta ursprunget och säkerställa gemenskapsfinansieringens synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och resultaten av dessa) genom att tillhandahålla enhetlig, effektiv och proportionellt riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.
(1)  Mottagarna av programfinansiering ska bekräfta och ange unionsfinansieringens ursprung för att säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och resultaten av dessa) genom att tillhandahålla enhetlig, effektiv och proportionellt riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
(2)  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av gemenskapens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.
(2)  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat avsedda för både specialistmottagare och allmänheten. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av gemenskapens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
1.  Utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i programmets beslutsprocess, eller för beslut om följande program eller andra initiativ som berör forskning och innovation.
1.  Utvärderingar ska utföras vartannat år för att kunna användas i programmets beslutsprocess, eller för beslut om följande program eller andra initiativ som berör forskning och innovation.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
2.  En interimsutvärdering av programmet ska utföras när tillräcklig information finns tillgänglig om genomförandet av programmet, dock senast tre år efter det att programmet började genomföras. Den ska omfatta en bedömning av de långsiktiga effekterna av Euratoms tidigare program och ska där så är lämpligt ligga till grund för en anpassning av programmets genomförande.
2.  En första utvärdering av programmet ska utföras när tillräcklig information finns tillgänglig om genomförandet av programmet, dock senast två år efter det att programmet började genomföras. Den ska omfatta en bedömning av de långsiktiga effekterna av Euratoms tidigare program och ska där så är lämpligt ligga till grund för en anpassning av programmets utbyggnad och genomförande.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra år efter slutet av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen. Den ska omfatta en bedömning av tidigare programs långsiktiga effekter.
3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast två år efter slutet av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen. Den ska omfatta en bedömning av tidigare programs långsiktiga effekter.
Ändring 26
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2
För att uppnå de särskilda målen kommer programmet att stödja övergripande verksamhet som säkerställer att forskningsinsatserna samordnas för att lösa gemensamma uppgifter. Lämpliga länkar och gränssnitt, exempelvis gemensamma ansökningsomgångar, kommer att tillhandahållas med Horisont Europa. Närliggande forsknings- och innovationsverksamhet kan också komma i fråga för finansiellt stöd från fonderna i förordning [förordningen om gemensamma bestämmelser] om de motsvarar dessa fonders mål och förordningar.
För att uppnå de särskilda målen kommer programmet att stödja övergripande verksamhet som säkerställer att forskningsinsatserna samordnas för att lösa gemensamma uppgifter. Lämpliga länkar och gränssnitt, exempelvis gemensamma ansökningsomgångar, kommer att tillhandahållas med Horisont Europa. Närliggande forsknings- och innovationsverksamhet kan också komma i fråga för finansiellt stöd från fonderna i förordning [förordningen om gemensamma bestämmelser] eller från unionens övriga program och finansieringsinstrument, om de motsvarar målen och förordningarna för dessa fonder, program och instrument.
Ändring 27
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 4
Arbetsprogrammens prioriteringar kommer att fastställas av kommissionen utifrån dess politiska prioriteringar och information från nationella offentliga myndigheter och kärnforskningsintressenter samlade i organ eller strukturer såsom europeiska teknikplattformar, organisationer, initiativ och tekniska forum för kärntekniksystem och kärnsäkerhet, hantering av radioaktivt avfall, använt kärnbränsle och strålskydd/lågdosrisk, kärnämneskontroll och fysiskt skydd, fusionsforskning eller andra relevanta organisationer eller forum för intressenter inom kärnteknikområdet.
Arbetsprogrammens prioriteringar kommer att fastställas av kommissionen utifrån dess politiska prioriteringar och information från nationella offentliga myndigheter och kärnforskningsintressenter samlade i organ eller strukturer såsom europeiska teknikplattformar, organisationer, initiativ och tekniska forum för nuvarande och framtida kärntekniksystem och kärnsäkerhet, hantering av radioaktivt avfall, använt kärnbränsle och strålskydd/lågdosrisk, kärnämneskontroll och fysiskt skydd, fusionsforskning eller andra relevanta organisationer eller forum för relevanta intressenter.
Ändring 28
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led a – led 1
(1)  Kärnsäkerhet: säkerhet i reaktorsystem och bränslecykler i drift inom gemenskapen eller, i den utsträckning som det är nödvändigt för att bibehålla en bred expertis på kärnsäkerhetsområdet i gemenskapen, de reaktortyper och bränslecykler som kan komma att användas i framtiden, men då enbart med inriktning på säkerhetsaspekter, inklusive alla aspekter av bränslecykeln, såsom separation och transmutation.
(1)  Kärnsäkerhet: säkerhet i reaktorsystem och bränslecykler i drift inom gemenskapen eller, i den utsträckning som det är nödvändigt för att bibehålla och utveckla en bred expertis på kärnsäkerhetsområdet i gemenskapen, de reaktortyper och bränslecykler som kan komma att användas i framtiden, men då enbart med inriktning på säkerhetsaspekter, inklusive alla aspekter av bränslecykeln, såsom separation och transmutation. Stöd till utbyte av information och bästa praxis avseende säkerheten i reaktorsystem och bränslecykler som för närvarande är i drift, särskilt i samband med kärntekniska anläggningar som ligger i närheten av en eller flera gränser mellan medlemsstater.
Ändring 29
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led a – led 3
(3)  Avveckling: forskning om utveckling och utvärdering av tekniker för avveckling och miljösanering av kärntekniska anläggningar; stöd till att dela med sig av bästa praxis och kunskaper om avveckling.
(3)  Avveckling: forskning om utveckling och utvärdering av tekniker för avveckling och miljösanering av kärntekniska anläggningar; stöd till att dela med sig av bästa praxis och kunskaper om avveckling, bland annat genom kunskapsutbyte i samband med kärntekniska anläggningar som ligger i närheten av en eller flera gränser mellan medlemsstater och genom gemensamt utnyttjande av resurser och personal vid kompetenscentrum;
Ändring 30
Förslag till förordning
Bilaga II – underrubrik 4 – tabell – kolumn 4 – rad 3
Indikatorer för innovationseffektkedjor
Indikatorer för innovationseffektkedjor
EU:s framsteg mot 3 % av BNP genom Euratomprogrammet
EU:s framsteg mot utgiftsmålet för forskning och utveckling på 3 % av BNP genom Euratomprogrammet.
Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy