Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2100(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0419/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0419/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 15
CRE 15/01/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0030

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 173kWORD 63k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018
P8_TA(2019)0030A8-0419/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018 (2018/2100(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια Έκθεση για το 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας στη σύνοδο κορυφής για το ευρώ στις 29 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κρίσεων της ΕΚΤ για τις τράπεζες(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2018 για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (COM(2018)0339),

–  έχοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της ΕΚΤ της 23ης Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τις οποίες η τράπεζα ABLV Bank και η τράπεζα ABLV Bank Luxembourg βρίσκονται, με βάση τον κανονισμό για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, σε κατάσταση πτώχευσης ή απειλούνται με πτώχευση(3),

–  έχοντας υπόψη ότι στις 31 Ιανουαρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ξεκίνησε διαδικασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ για το 2018(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης («Ανακοίνωση για τον τραπεζικό τομέα»)(5),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση στατιστικών στοιχείων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις αγορές παραγώγων της ΕΕ, της 18ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις εποπτικές προβλέψεις για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ)(6) και της 11ης Ιουλίου 2018 για περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της εποπτικής της προσέγγισης όσον αφορά τον όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), του Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Προσέγγιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από μακροπροληπτική οπτική» (Approaching non-performing loans from a macroprudential angle),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΕΣΣΚ του Σεπτεμβρίου 2018 με τίτλο «Επισκόπηση του σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ αριθ. 3» (EU Shadow Banking Monitor N° 3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση για την πλήρωση από την 1η Ιανουαρίου 2019 της θέσης του Προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 11ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (COM(2017)0591),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (CRR) (COM(2016)0850) καθώς και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (CRD IV) (COM(2016)0854),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 8ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου της Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2017/46)·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) του Ιουλίου 2017 με τίτλο «Επιπτώσεις των ΔΠΧΑ στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0419/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση στην ΕΚΤ της εποπτείας των συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει αποδειχθεί επιτυχής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προληπτική εποπτεία και η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν μπορούν να διαχωρίζονται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ΕΑΤ πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή και τον έλεγχο μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να καταστεί σαφές πώς αντιμετωπίζονται οι κρατικές ενισχύσεις κατά την άσκηση προσφυγών στο πλαίσιο των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων(9)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το απόθεμα των ΜΕΔ και τα επίπεδα ανοίγματος 2 και 3 στα τραπεζικά συστήματα ορισμένων κρατών μελών παραμένουν ανησυχητικά υψηλά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός και τα ποσοστά των ΜΕΔ εξακολουθεί να σημειώνει σημαντικές αυξομειώσεις μεταξύ των κρατών μελών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην Τραπεζική Ένωση είναι ανοικτή στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος δεν έχει αποφασίσει μέχρι τώρα στη βάση αυτή να το κάνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη συζητούν τη δυνατότητα προσχώρησης στην Τραπεζική Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην Τραπεζική Ένωση ενέχει πλεονεκτήματα·

1.  επικροτεί τα επιτεύγματα και αποτελέσματα της τραπεζικής ένωσης όσον αφορά την συμβολή στην προώθηση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς, ίσων όρων ανταγωνισμού, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και αυξημένης προβλεψιμότητας για τους παράγοντες της αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της προσήλωσης στη διεργασία ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης και την ανάγκη ανοίγματος και ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση· υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, που θα περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων και ένα δημοσιονομικό μηχανισμό ασφάλειας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, οφείλει να συνεχιστεί, όπως πρέπει να συνεχιστούν και τα μέτρα για την επίτευξη μιας μείωσης των κινδύνων, κάτι που συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των αναπτυξιακών προοπτικών·

2.  τονίζει τη σημασία της προσήλωσης στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ένωσης κεφαλαιαγορών, η οποία θα συμβάλει στη διοχέτευση πιστώσεων στην πραγματική οικονομία, θα διευκολύνει περαιτέρω την κατανομή του κινδύνου ιδιωτών, θα μειώσει την ανάγκη για επιμερισμό του κινδύνου από τον δημόσιο τομέα, θα διευκολύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις και θα συμπληρώσει τη χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών·

3.  υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε αυτή· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ προκειμένου να προσχωρήσουν στην τραπεζική ένωση, καθώς αυτό συμβάλλει στην ευθυγράμμιση της Τραπεζικής Ένωσης με την εσωτερική αγορά·

4.  πιστεύει ότι στόχος της τραπεζικής ένωσης, εκτός από τη διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας, η διατήρηση της ποικιλομορφίας των βιώσιμων τραπεζικών μοντέλων της ΕΕ, και η αποφυγή προσανατολισμού του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος προς ένα ενιαίο πρότυπο ή μιας δυσανάλογης επιβάρυνσης των μικρότερων τραπεζών, δεδομένου ότι με την ποικιλομορφία αυτή διευκολύνεται η υλοποίηση των προσδοκιών και των σχεδίων των πολιτών, καθώς και η λειτουργία της ως εργαλείου διαφοροποίησης που αποτελεί βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση δυνητικών κρίσεων·

5.  επισημαίνει ότι οι προτάσεις που κατατίθενται από τα διεθνή φόρουμ θα πρέπει να μεταφέρονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο με τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου·

6.  τονίζει ότι ιδίως τα πρότυπα της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται επακριβώς στο ευρωπαϊκό δίκαιο όταν δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου και δεν τηρείται επαρκώς η αρχή της αναλογικότητας·

7.  επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης μιας συνεκτικής και συνοπτικής δέσμης κανόνων για την ορθή λειτουργία της τραπεζικής ένωσης, λαμβανομένης ταυτόχρονα υπόψη της σπουδαιότητας της αρχής της αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να προκρίνει, όπου απαιτείται, ως νομοθετικό μέσο για την τραπεζική ένωση τους κανονισμούς έναντι των οδηγιών και να δώσει προτεραιότητα στο να διασφαλιστεί απολύτως η πλήρης και ορθή εφαρμογή όλων των σχετικών νομοθετικών πράξεων σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, να εντοπίσει και να άρει τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά·

8.  πιστεύει ότι οι αποφάσεις των αρχών εποπτείας και εξυγίανσης πρέπει να είναι συνεκτικές, να επεξηγούνται, να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να δημοσιοποιούνται· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές εποπτείας και εξυγίανσης να εφαρμόζουν όσο το δυνατόν πιο συσταλτικά τις διατάξεις που τους επιτρέπουν να απαγορεύουν την πρόσβαση σε έγγραφα·

Επιτήρηση

9.  σημειώνει τις πρόσφατες αξιολογήσεις περί «πτώχευσης ή ενδεχόμενης πτώχευσης» στις οποίες προέβη η ΕΚΤ το 2018· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι χρόνοι απόκρισης της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι σε ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την επιβολή των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην τραπεζική ένωση· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει στο θέμα αυτό να υιοθετήσει επειγόντως μια κοινή προσέγγιση με σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων· επικροτεί, εν προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση της ΕΑΤ στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

10.  επισημαίνει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που πραγματοποίησε η ΕΑΤ σε όλη την ΕΕ· επικροτεί την ένταξη μέσων των επιπέδων 2 και 3 στο πεδίο εφαρμογής των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων του 2018· πιστεύει ότι οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με άλλες εν εξελίξει δραστηριότητες εποπτικού ελέγχου· καλεί τον ΕΕΜ, την ΕΑΤ και το ΕΣΣΚ να χρησιμοποιούν συνεκτικές μεθοδολογίες κατά τον καθορισμό της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης διαφάνεια της διαδικασίας αυτής και να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις·

11.  υπενθυμίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με το δημόσιο χρέος· λαμβάνει υπόψη του το εν εξελίξει έργο της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία σχετικά με τον κίνδυνο χώρας· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υπερβολικά υψηλά ανοίγματα σε κρατικό χρέος της κυβέρνησής τους· τονίζει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την προληπτική αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα·

12.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος της ΕΑΤ όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα· καλεί τους συννομοθέτες να εγκρίνουν αμελλητί την πρόταση αυτή και τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας βάσει κοινών προτύπων στο εσωτερικό της ΕΕ και με συντονισμό και υποστήριξη σε επίπεδο ΕΕ, όταν οι εθνικές αρχές είναι υπερβολικά επιβαρυμένες·

13.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τις πρόσφατες περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ευρωπαϊκές τράπεζες και για το γεγονός ότι οι υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απειλούν να εκθέσουν την οικονομία της ΕΕ σε χρηματοπιστωτική και πολιτική αστάθεια· σημειώνει ότι αρκετές από αυτές τις υποθέσεις έχουν καταγγελθεί από κράτη εκτός ΕΕ· ζητεί μια ενοποιημένη προσέγγιση της προληπτικής εποπτείας και της εποπτείας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· σημειώνει επίσης ότι ζητήματα που αφορούν την επιβολή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν επίσης εντοπιστεί εκτός της τραπεζικής ένωσης και ότι η προσχώρηση στην τραπεζική ένωση θα μπορούσε να ωφελήσει τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων·

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές συνδέονται στενά μεταξύ τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι εποπτικές αρχές του τραπεζικού τομέα να είναι προετοιμασμένες για όλα τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις για το «Brexit» μεταξύ ΕΕ των 27 και Ηνωμένου Βασιλείου, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτό δεν υποκαθιστά μια αντίστοιχη προετοιμασία των ίδιων των ιδιωτικών φορέων· καλεί την Επιτροπή και τις εποπτικές αρχές να αναλύσουν ενδελεχώς τις συνέπειες του Brexit· καλεί την ΕΕ των 27 να διευρύνει το κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο και την κοινή εποπτεία, ενισχύοντας ταυτόχρονα το βάθος και το εύρος των κεφαλαιαγορών εντός της ΕΕ των 27·

15.  καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα διαπραγματευόμενα μέρη να εργαστούν για την έγκριση μιας ισόρροπης και βιώσιμης νομοθετικής δέσμης για τη μείωση του κινδύνου στο τραπεζικό σύστημα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019· προτρέπει, ειδικότερα, το Συμβούλιο να διαπραγματευθεί με καλή πίστη, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ποικιλομορφία των τραπεζικών μοντέλων στην ΕΕ, την αρχή της αναλογικότητας και την ισορροπημένη δέσμη μέτρων που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα που συνίσταται στο ότι ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα είναι «υπερβολικά μεγάλα για να πτωχεύσουν» σε συνδυασμό με τους κινδύνους των διαφόρων τραπεζικών μοντέλων της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός τους στις σχετικές αγορές·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δέσμη για τα ΜΕΔ· σημειώνει την προσθήκη της ΕΚΤ για τα ΜΕΔ καθώς και για τις εργασίες της ΕΑΤ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων με ανοχή· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του όγκου των ΜΕΔ κατά τα τελευταία έτη· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το ότι ο συνολικός αριθμός και το ποσοστό των ΜΕΔ και των μέσων του επιπέδου 2 και του επιπέδου 3 υπερβαίνουν κατά πολύ το μέσο όρο σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει ότι ο κίνδυνος που εγκυμονούν τα ΜΕΔ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα εξακολουθεί να είναι σημαντικός αλλά είναι ωστόσο μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι την πρωταρχική ευθύνη για τη μείωση των ΜΕΔ φέρουν τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω αποτελεσματικών νομοθετικών διατάξεων περί αφερεγγυότητας καθώς και οι ίδιες οι τράπεζες, αλλά επισημαίνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ΕΕ για τη μείωση του ποσοστού των ΜΕΔ·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για την ευρεία χρήση εσωτερικών μοντέλων από τα τραπεζικά ιδρύματα· καλεί τον ΕΕΜ και την ΕΑΤ να συνεχίσουν τις εργασίες τους σχετικά με την επάρκεια της χρήσης εσωτερικών μοντέλων προκειμένου να εδραιώσουν την αξιοπιστία τους και να εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ιδρυμάτων·

18.  σημειώνει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ)· πιστεύει ότι μια σε ενιαία αγορά απαιτούνται κατάλληλες εποπτικές εξουσίες σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει ότι βασικό καθήκον του ΕΣΧΕ είναι να παρέχει αποτελεσματική εποπτεία·

19.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη χρηματοπιστωτική τεχνολογία (FinTech)· αναγνωρίζει το μεγάλο δυναμικό της FinTech και την ανάγκη προώθησης της καινοτομίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει να υπάρξουν σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και κατάλληλη εποπτεία ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές και να διασφαλίζεται χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς· θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, οι οποίες ασκούν τις ίδιες δραστηριότητες με άλλους φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες επιχειρησιακής λειτουργίας· υπογραμμίζει ότι η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ στον κυβερνοχώρο πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς·

20.  παραμένει ανήσυχο για την έκταση της σκιώδους Τραπεζικής στην ΕΕ· επισημαίνει ότι στα τέλη του 2017 εκτιμάται ότι αυτή ανερχόταν σε ποσοστό περίπου 40 % του χρηματοοικονομικού συστήματος της ΕΕ· προτρέπει τις αρχές σε ενωσιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τους κινδύνους που εγκυμονούν αυτές οι δραστηριότητες και να τους αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να διασφαλιστούν θεμιτός ανταγωνισμός και χρηματοπιστωτική σταθερότητα· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει επειγόντως τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στους ισχύοντες κανονισμούς·

21.  επισημαίνει τις αρχικές συζητήσεις σχετικά με το ρόλο της ΕΚΤ τόσο ως νομισματικής όσο και ως εποπτικής αρχής· θεωρεί ότι, συνολικά, η ΕΚΤ έχει κατορθώσει να μην συγχέει τους δύο αυτούς ρόλους· πιστεύει, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω συζήτηση προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων κατά την επιτέλεση των δύο αυτών καθηκόντων· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΤ ως ρυθμιστικής αρχής και του ΕΕΜ ως εποπτικής αρχής στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης, τηρουμένου του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων τους·

22.  θεωρεί ότι μια περαιτέρω εναρμόνιση των πρακτικών που αφορούν την εκτίμηση του κατά πόσον μια τράπεζα βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης ή απειλείται από πτώχευση καθώς και η καλύτερη διάκριση μεταξύ των εποπτικών αρμοδιοτήτων και των αρμοδιοτήτων έγκαιρης παρέμβασης θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων από τις αρμόδιες αρχές πριν από την εξυγίανση·

Καθεστώς εξυγίανσης

23.  επισημαίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής της ζώνης του ευρώ, στις 29 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την οποία ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα παρέχει τον κοινό μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και ο ΕΜΣ θα μετασχηματιστεί προκειμένου να στηρίζει αποτελεσματικά τη σταθερότητα βάσει αυστηρών όρων που θα εξασφαλίζουν την ευθύνη, τη λογοδοσία και την αρχή της αποφυγής του ηθικού κινδύνου και θα διασφαλίζουν την αρχή ότι δεν θα ευθύνονται οι φορολογούμενοι για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες· επισημαίνει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι το μηχανισμός αυτός θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης και τονίζει την ανάγκη κατάλληλου δημοκρατικού ελέγχου·

24.  υπενθυμίζει ότι η συνήθης διαδικασία αφερεγγυότητας είναι η διαδικασία που εφαρμόζεται όταν τα μέτρα εξυγίανσης δεν θεωρείται ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον· αντιλαμβάνεται ότι οι αποκλίσεις στη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας αποτυπώνουν εδραιωμένες εθνικές διαδικασίες· επισημαίνει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις περί αφερεγγυότητας μπορεί να ωφεληθούν από μια περαιτέρω εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να διασφαλισθούν κοινοί κανόνες και ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις τράπεζες, τους επενδυτές και τους πιστωτές·

25.  επαναβεβαιώνει ότι πρέπει να καταστούν σαφείς οι κανόνες περί προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης· επισημαίνει ότι η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση μπορεί να αποτελέσει μέσο διαχείρισης κρίσεων, πιστεύει ωστόσο ότι η χρήση του πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η τράπεζα συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα ελάχιστα επίπεδα εποπτικών κεφαλαίων και είναι συνεπώς φερέγγυα και έχει διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις· επισημαίνει ότι στόχος του καθεστώτος εξυγίανσης της ΕΕ είναι να διασφαλιστεί ότι οι φορολογούμενοι προστατεύονται, το κόστος της διαχειριστικής αποτυχίας των τραπεζών βαρύνει τους μετόχους και τους πιστωτές, και ότι διαφυλάσσεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του· τονίζει ότι πρέπει να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά το σύνολο των κανόνων για την εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

26.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάκαμψη και την εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό το φως των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· ζητεί να ελέγξει η Επιτροπή τη ρύθμιση με βάση την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΟΑΕΤ)· ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση για τη διαφανή εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με την ΟΑΕΤ·

27.  τονίζει τη σημασία της πρόσβασης σε ρευστότητα για τράπεζες που τελούν υπό καθεστώς εξυγίανσης, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τις διαδικασίες εξυγίανσης· παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις συζητήσεις που διεξάγονται σχετικά με ένα πιθανό εργαλείο για την παροχή ρευστότητας στο πλαίσιο μιας εξυγίανσης·

28.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον ο τραπεζικός τομέας έχει λάβει από την αρχή της κρίσης έμμεσες επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων μέσω μη συμβατικών μέτρων στήριξης της ρευστότητας, και να δημοσιεύσει σχετική έκθεση· υπογραμμίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις μπορεί να προκαλέσουν στρεβλώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· υπενθυμίζει τις αυστηρές απαιτήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλεί εκ νέου την Επιτροπή να επανεξετάζει σε ετήσια βάση εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις·

29.  επικροτεί το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων της ΕΚΤ για τις τράπεζες, σύμφωνα με το οποίο η οργανωτική δομή της ΕΚΤ και οι πόροι που διαθέτει για την αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και την εποπτεία των τραπεζών σε κρίση είναι ικανοποιητικά, ταυτόχρονα δε επισημαίνει ότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποτελεσματικότητα του συντονισμού· επισημαίνει ότι για την απρόσκοπτη εκτέλεση των μέτρων εξυγίανσης καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το αναθεωρημένο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΚΤ και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ)· τονίζει ότι με την ορθολογική οργάνωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση των τραπεζών σε συνάρτηση με την υποβολή εκθέσεων·

Ασφάλιση καταθέσεων

31.  σημειώνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής της ζώνης του ευρώ στις 29 Ιουνίου 2018 αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων (ΕΣΕΚ) καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017 για το ΕΣΕΚ· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία για τη θέσπιση του ΕΣΑΚ θα πρέπει να συνεχιστεί για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης· αναγνωρίζει τα οφέλη της κατανομής των κινδύνων και της περαιτέρω μείωσης του κινδύνου·

o
o   o

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0058.
(2) «Ειδική έκθεση αριθ. 02/2018: Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων από την ΕΚΤ», Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 16 Ιανουαρίου 2018, https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=44556
(3) Δελτίο Τύπου, «Η ΕΚΤ διαπίστωσε ότι η ABLV Bank τελεί ή απειλείται με πτώχευση», Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 24 Φεβρουαρίου 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html
(4) Δελτίο Τύπου, «Η ΕΚΤ κίνησε το 2018 διαδικασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε όλη την ΕΕ», Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, 31 Ιανουαρίου 2018, http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise
(5) ΕΕ C 216 της 30.7.2013, σ. 1.
(6) Δελτίου Τύπου, «Η ΕΚΤ καθορίζει τις εποπτικές προσδοκίες της για τα νέα ΜΕΔ», Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 15 Μαρτίου 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180315.el.html
(7) Δελτίο Τύπου, «Η ΕΚΤ ανακοινώνει περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της εποπτικής προσέγγισης για το απόθεμα ΜΕΔ», Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 11 Ιουλίου 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180711.el.html
(8) ΕΕ C 248 A της 16.7.2018, σ. 1.
(9) Υπόθεση T-98/16: Προσφυγή της 4ης Μαρτίου 2016 – Ιταλία κατά Επιτροπής (ΕΕ C 145 της 25.4.2016, σ. 34).

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου