Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2010(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0446/2018

Внесени текстове :

A8-0446/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0031

Приети текстове
PDF 164kWORD 56k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно прилагането на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (2018/2010(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна(1),

—  като взе предвид пътната карта, по която Европейският съюз и правителствата на Колумбия и Перу постигнаха споразумение през 2012 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2012 г. относно Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу(2),

—  като взе предвид своята резолюция относно присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна(3),

—  като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и до Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(4),

—  като взе предвид търговските статистически данни и данните, предоставени, наред с другото, от Евростат(5), глобалния индекс на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC) за правата за 2018 г.(6) и докладите на Националната профсъюзна школа (ENS) на Колумбия(7),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0446/2018),

А.  като има предвид, че Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (наричано по-долу „Споразумението“) е основано на правила и на общи ценности и международни стандарти за човешки и трудови права, околната среда и устойчиво развитие и има потенциал да окаже силно положително въздействие върху социално-икономическото развитие на страните по Споразумението, върху икономическата интеграция, устойчивото развитие, правата на човека, по-нататъшното сътрудничество по регионални и глобални въпроси и сближаването на държавите и техните граждани;

Б.  като има предвид, че Перу е една от най-бързо разрастващите се и най-отворените икономики в региона, като търговията представлява 44% от БВП; като има предвид, че Колумбия е третата по големина икономика в Латинска Америка, чийто икономически растеж се очаква да се ускори през периода 2019 — 2020 г.;

В.  като има предвид, че изпълнението на търговските споразумения, включително тяхното социално и екологично въздействие, е основен стълб на дейността по наблюдение на Европейския парламент;

Г.  като има предвид, че Споразумението следва да бъде оценено на фона на тежката икономическа и хуманитарна криза във Венесуела, която причинява широкомащабна миграция към Колумбия и Перу; като има предвид, че и двете държави са приели голям брой венесуелски мигранти;

1.  подчертава, че стратегическата стойност на Споразумението се простира отвъд сферата на търговията, тъй като предоставя солидна основа за по-тесни отношения с дългосрочно ангажиране с правата на човека, социалните права, правата на коренното население и на земеделските стопани и с околната среда и допринася за установяване на стратегическо партньорство между ЕС и Латинска Америка;

2.  припомня значението на засилването на сътрудничеството с цел запазване и укрепване на многостранната търговска система като основен стълб за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), като се гарантира основано на правила икономическо управление и по-справедлива, по-приобщаваща и по-устойчива търговия; припомня по-специално своята подкрепа за СТО, като подчертава нейната роля за създаване на икономическа стабилност и за подкрепяне на растежа и развитието, и призовава страните да се възползват от насърчавания от Споразумението диалог, за да набележат и разработят съвместни стратегии за необходимата модернизация на СТО;

3.  подчертава възможността чрез Споразумението да се засили не само междурегионалното, но и вътрешнорегионалното сътрудничество и търговия между Колумбия, Перу и Еквадор;

4.  приветства включването на Еквадор в Споразумението като допълнителен елемент за подпомагане на укрепването на регионалната интеграция и подчертава конструктивната роля на всички страни за успеха на този процес; припомня, че Споразумението продължава да бъде отворено за по-нататъшни присъединявания;

5.  твърдо подкрепя мирното споразумение в Колумбия и припомня потенциалните ползи и необходимостта да се използва по възможно най-добрия начин Споразумението, за да се подпомогне изпълнението на мирното споразумение, в това число интегрираната реформа на земята и процесът на помирение в Колумбия; счита, че Споразумението предоставя значителни възможности за растеж и заетост, включително чрез посрещане на специфични предизвикателства, като диверсификация на икономиката, продуктивно развитие и прилагане на планирането на земеползването, по-специално в най-бедните региони, дълбоко засегнати от дългогодишния вътрешен конфликт; настоява за насърчаване на мирното споразумение в Колумбия чрез използване на целия потенциал на споразумението и счита, че то скоро ще донесе своя „дивидент от мира“ под формата на икономическо и социално развитие в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; припомня, че постоянната и структурирана подкрепа и диалог с гражданското общество също са от ключово значение за изграждането на траен мир въз основа на устоите на обществото, особено в селските райони;

6.  приветства факта, че със Споразумението се отварят пазари, inter alia, за стоки, услуги, държавни поръчки и инвестиции, което, ако се основава на принципите на устойчивото развитие, може да създаде възможности за формална и качествена заетост и за подобрени условия на труд и стандарт на живот чрез либерализиране и разширяване на търговията и инвестициите;

7.  отбелязва, че търговията между ЕС, Колумбия и Перу е намаляла след влизането в сила на Споразумението; въпреки това е на мнение, че Споразумението частично е компенсирало отрицателните тенденции по отношение на международните търговски потоци, спадащите цени на стоките и икономическия спад в Латинска Америка, и че несъмнено е имало стабилизиращ ефект;

8.  приветства факта, че инвестициите на ЕС в Колумбия и Перу са се увеличили, и изтъква, че ЕС е най-големият чуждестранен инвеститор в двете държави;

9.  приветства факта, че Споразумението подпомага, наред с другото, дружествата в сектора на услугите, като насърчава добрите регулаторни практики, подобрява националното регулиране и прозрачността и повишава правната сигурност, както и че то може да служи като инкубатор за насърчаване на цифровото предприемачество в региона, като допринесе за намаляване на бедността и за създаване на работни места;

10.  подкрепя създаването на специална работна група, както е посочено в член 109 от Споразумението, за обсъждане на регулаторни въпроси, свързани с търговията с услуги и с електронната търговия, за да се гарантира насърчаването на балансирана и справедлива конкурентна среда в цифровата екосистема;

11.  изтъква, че Споразумението е допринесло за модернизацията и диверсификацията на износа от Колумбия и Перу и че е оказало положително въздействие върху колумбийските и перуанските малки и средни предприятия (МСП); отбелязва, че цифрите, свързани с обемите и със създаването на работни места, са много ниски, и припомня, че подобен напредък е бил постигнат и в предходните периоди; призовава Комисията да включи положението на местните отрасли и икономическата диверсификация в своя бъдещ анализ; посочва, че Споразумението има потенциал да допринесе в по-голяма степен за развитието на колумбийските и перуанските стартиращи предприятия, по-специално по отношение на предприемаческите общности в региона в градски центрове като Богота, Меделин и Лима; подчертава обаче, че е необходимо да се направи повече за диверсифициране на износа на традиционните минерални, нефтени и селскостопански продукти, които съставляват до 70% от обема на износа, както и за износа на преработени стоки и продукти с по-голяма добавена стойност, за да се подпомогне икономическото развитие и създаването на работни места при пълно зачитане на екологичните стандарти и правата на човека;

12.  подчертава, че от временното влизане в сила на Споразумението 1155 колумбийски дружества, от които 328 са МСП, и 2328 нови перуански дружества, от които 90% са МСП, са започнали да изнасят за ЕС; призовава страните да подкрепят допълнително процеса на интернационализация на МСП и реципрочния им достъп до пазара и да предоставят редовни и точни данни за секторите на дейност и за степента на консолидация на дейностите на МСП в това отношение;

13.  настоятелно призовава и двете страни да повишат степента на изпълнение на споразумението и осведомеността за него; счита, че множество МСП в ЕС, Колумбия и Перу не са запознати с предлаганите от Споразумението възможности; поради това призовава страните да проучат по-специално коефициента на използване на преференции от страна на МСП и да предприемат ефективни действия за по-добро информиране относно създадените от Споразумението възможности и ползи, включително чрез създаване на звена за контакт и на специализиран уебсайт за МСП;

14.  приветства факта, че износът на селскостопански продукти от ЕС към двете държави се е увеличил значително след временното прилагане на Споразумението, но призовава Комисията да следи отблизо положението и да информира Европейския парламент относно въздействието на Споразумението върху производството на храни за местния пазар; припомня, че е важно търговията да бъде по-приобщаваща и да се улесни подходящата интеграция на дребните земеделски стопани във веригите за създаване на стойност както в Колумбия, така и в Перу, а сега и в Еквадор;

15.  припомня, че бяха определени предпазни клаузи за чувствителни селскостопански сектори и че във връзка с това Комисията следва да предостави по-подробна и редовна информация относно развитието на пазара както на Европейския парламент, така и на съответните промишлени сектори;

16.  признава, че страните са постигнали напредък по отношение на премахването на пречките пред търговията и по отношение на изпълнението на повечето разпоредби на Споразумението, особено по отношение на санитарните и фитосанитарните въпроси, правилата за произход и техническите пречки пред търговията; припомня обаче, че в случаите на антидъмпингови процедури не следва да се нарушават основните правила на Антидъмпинговото споразумение на СТО;

17.  изтъква, че е необходим допълнителен напредък, наред с другото, по следните въпроси:

   а) изисквания за сертифициране на месо и млечни продукти;
   б) фалшифициране, пиратство, присвояване на наименования на географско указание (ГУ) на ЕС и ГУ в процес на регистрация;
   в) дискриминационни данъци върху вноса на спиртни напитки;
   г) ефективно изпълнение на ангажиментите по социални и екологични въпроси;
   д) липса на прозрачност в административните процедури;

18.  счита, че страните следва да се възползват от клаузата за преразглеждане в Споразумението, за да включат, наред с другото:

   а) всеобхватна глава относно микропредприятията и МСП, в която да се предвиди значителен напредък по отношение на улесняването на търговията, премахването на пречките пред търговията и на ненужната административна тежест;
   б) специална глава относно равенството между половете, в съответствие със задължението на ЕС, залегнало в член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с цел насърчаване на интегрирането на принципа на равенство между половете; във връзка с това приветства факта, че ЕС, Перу и Колумбия са подписали Съвместната декларация относно търговията и икономическото овластяване на жените;
   в) глава за борбата срещу корупцията, изпирането на пари и данъчните измами;
   г) подходящ механизъм за уреждане на спорове във връзка с главата относно търговията и устойчивото развитие (ТУР), включително — сред различните методи за правоприлагане — възможността за обмисляне на санкции като възпираща мярка, която да се използва като крайна мярка в случай на тежки и трайни нарушения, при надлежно зачитане на социалните партньори и организираното и представително гражданско общество;
   д) специални разпоредби, свързани с търговията, за участие в международни инструменти с цел насърчаване на прилагането на многостранни споразумения в областта на околната среда, по-специално Парижкото споразумение относно изменението на климата;

19.  настоява, че корупцията е една от най-важните нетърговски пречки, възпрепятстващи стопанската среда и увеличаващи оперативните трудности, с които се сблъскват предприятията; призовава Комисията да използва Споразумението, за да наблюдава вътрешните реформи в държавите партньори във връзка с принципите на правовата държава и доброто управление и да предложи ефективни мерки за борба с корупцията;

20.  отбелязва проявеното положително отношение на органите на двете държави в сътрудничеството за намиране на бързи решения на оставащите неразрешени пречки пред търговията;

21.  отбелязва, че и двете държави са изразили конкретни опасения относно способността си да изпълнят определени стандарти за безопасност на храните, които се изискват за пазара на ЕС, по-специално по отношение на неотдавнашните законодателни предложения на ЕС относно стойностите на кадмий в какаото, веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, новите храни и палмовото масло, които рискуват да окажат социално въздействие в най-уязвимите райони на държавите, където има тенденция за концентриране на засегнатите продукти; призовава страните да укрепят и да използват по най-добрия начин финансовото и техническото сътрудничество и да подобрят механизмите за ранно предупреждение, прозрачността и обмена на информация относно вътрешното законодателство и процедури, за да им се даде възможност да предвиждат и да се адаптират към променящите се модели и да спазват правните изисквания; призовава Комисията да обмисли придружаващи и подкрепящи мерки, с които да се помогне на местните производители да отговорят на здравните изисквания на ЕС в съответствие с принципа на предпазните мерки;

22.  настоява, че е необходимо да се приложат ефективно и чрез конкретни планове за действие специалните разпоредби, свързани с пътната карта за правата на човека, правата в областта на околната среда и трудовите права, както се призовава в неговата резолюция от 13 юни 2012 г. относно Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу; припомня по-специално ангажимента на страните да прилагат стандартите относно свободата на сдружаване, правото на колективно договаряне, строгите и ефективни трудови инспекции, насилието срещу социалните и етническите лидери и опазването на околната среда чрез подходящи механизми за превенция, контрол и правоприлагане; в този контекст приветства усилията на Колумбия за борба с безнаказаността в случаи на престъпления, включително чрез подобрени разследвания, но настоява да се положат допълнителни усилия, за да се предприемат по-ефективни действия, насочени към изкореняване на насилието срещу защитници на правата на човека, активисти в областта на опазването на околната среда, профсъюзни дейци, етнически и общностни лидери и прекратяване на продължаващите тежки престъпления срещу жените;

23.  отбелязва амбицията на колумбийското и перуанското правителство да се предоставят на населението в селските райони алтернативи на отглеждането на кока, която се преработва от престъпни организации; призовава Комисията да си сътрудничи с двете правителства за намиране на решения;

24.  отчита, че споразумение, сключено през 2017 г. между колумбийското правителство и профсъюзите в публичния сектор, е довело до подобрения за над един милион работници; подчертава особено ниското равнище на членуване в профсъюзи и все по-честото използване на едностранно определени схеми за заплати и обезщетения („pactos colectivos“) вместо колективни трудови договори;

25.  приветства факта, че според Консултативната профсъюзна комисия към ОИСР броят на инспекторите в Колумбия е нараснал; подчертава необходимостта от увеличаване на ресурсите, за да се гарантират ефективни инспекции по труда; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да подкрепят усилията на Колумбия за засилване на инспекциите по труда, които очевидно са огромно предизвикателство за колумбийското правителство, тъй като държавата беше изгубила контрола върху части от територията си по време на дългия въоръжен конфликт, но тези инспекции очевидно трябва да бъдат осъществени, и очаква извършването на допълнителни и ефективни проверки, особено в селските райони; отправя искане към Комисията да предостави подробна информация относно броя на инспекторите и инспекциите, както и относно установените нередности; припомня препоръките на Консултативната профсъюзна комисия към ОИСР по въпросите на търговията, според която броят на инспекторите по труда все още трябва да бъде увеличен, за да се спазят международните стандарти;

26.  приветства усилията и ангажиментите на Перу за засилване на изпълнението на неговите ангажименти по глава „Търговия и устойчиво развитие“ от Споразумението, но настоява да бъдат положени допълнителни усилия за справяне с насилието срещу защитниците на правата на човека, обществените лидери и лидерите на етническите общности, и по-специално срещу жените; приветства последните мерки, предприети в Перу, за подобряване на инспекциите на труда и насърчава държавата да продължи да укрепва усилията си в съответствие с препоръките на МОТ; приветства също така факта, че Перу е поело председателството на Административния съвет на МОТ през 2018 г., което допълнително засилва ангажимента на Перу да даде добър пример за спазване на трудовото законодателство; подчертава също така, че на 6 август 2018 г. Перу ратифицира рамково споразумение с МОТ относно насърчаването на достойни условия на труд за периода 2018 – 2021 г.; въпреки това подчертава липсата на ефективно прилагане на Конвенции 87 и 98 на МОТ и изразява загриженост във връзка с неотдавнашните законодателни промени, които могат да доведат до отслабване на защитата на околната среда; призовава Комисията да информира надлежно Парламента за това как ще процедира по независим начин по отношение на официалната жалба, подадена от перуанското организирано гражданско общество срещу правителството на Перу, във връзка със спазването на трудовите и екологичните стандарти;

27.  счита, че диалогът между представителите на ЕС и на колумбийското и перуанското гражданско общество относно разпоредбите за ТУР от Споразумението е полезно средство за откриване на нерешени проблеми и за насърчаване на правителствата да постигнат допълнителен напредък с оглед на спазването на важни международни социални, трудови и екологични стандарти;

28.  поради това подчертава, че прозрачните и приобщаващи механизми за консултации са ключови инструменти, за да се гарантира, че всички страни спазват признатите стандарти за труд и за опазване на околната среда;

29.  припомня, че в главата за ТУР от Споразумението се предвижда всяка страна да създава вътрешни консултативни групи или комитети, свързани с въпросите на труда, околната среда и устойчивото развитие, включващи независими представителни организации на гражданското общество с балансирано представителство на икономическите, социалните и екологичните заинтересовани страни; приветства създаването в Колумбия на независима от правителството група за консултации; счита, че Перу следва да се ръководи от примера на Колумбия, за да гарантира по-голяма независимост и прозрачност; приветства решението на представителите на вътрешните консултативни групи на ЕС и Андската общност да провеждат годишни съвместни заседания, което ще даде възможност за по-добър обмен на информация и на най-добри практики и за изготвяне на съвместни препоръки, които да бъдат представени на страните;

30.  призовава Комисията да увеличи усилията си за пълно прилагане на плана от 15 точки за повишаване на ефективността на задължителните глави на ТУР и припомня необходимостта от продължаване на диалога с различните участници, включително Парламента, за да се гарантира ефективното прилагане на ангажиментите в областта на правата на човека, труда и опазването на околната среда;

31.  припомня, че законодателни промени, които могат да доведат до понижаване на степента на опазване на околната среда с цел насърчаване на преките чуждестранни инвестиции, не съответстват на Споразумението;

32.  отбелязва със загриженост значителния дял на всички работници, заети в неформалната икономика както в Перу, така и в Колумбия, и по-специално на жените; подчертава необходимостта от разработване на ефективни политики, насочени към намаляване на този дял, и счита, че Споразумението би могло да помогне в това отношение, като способства за създаването на повече официални работни места, например чрез укрепване на мерките за улесняване на икономическите дейности на МСП;

33.  припомня, че праговете, установени в рамките на механизма за стабилизиране по отношение на бананите, приложен към Споразумението и приложим до 2020 г., следва да бъдат спазвани, и подчертава необходимостта да се продължи наблюдението на вноса на банани, след като изтече срокът на действие на механизма, и че страните следва да продължат да предоставят статистически данни в това отношение; изразява загриженост, че Перу е надхвърлило прага в рамките на механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението, и призовава за анализ на въздействието на този факт върху пазарите в ЕС; припомня, че Комисията е поела ангажимент да направи оценка на положението на производителите на банани в ЕС до 1 януари 2019 г. и че ако установи, че е настъпило сериозно влошаване на състоянието на пазара или на положението на производителите на банани в ЕС, може да се разгледа възможността за удължаване на срока на действие на механизма със съгласието на страните по Споразумението;

34.  приветства присъединяването на Колумбия към ОИСР на 30 май 2018 г., което представлява признание за важните предприети от тази държава реформи, например реформата на съдебната ѝ система, подобряването на управлението на държавните предприятия и спазването на Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването; припомня, че съгласно решението на Съвета на ОИСР след присъединяването си Колумбия трябва да предоставя на органите на ОИСР доклади за напредъка, например последваща оценка на препоръките, посочени в официалното становище на Комитета по търговията; насърчава Перу да продължи реформите си в рамките на Споразумението за национална програма с ОИСР;

35.  подчертава, че е важно да се укрепи допълнително международното сътрудничество в многостранната, плурилатералната и регионалната международна рамка в контекста на СТО, например във връзка с преговорите по Споразумението за екологичните стоки (EGA) и по Споразумението по търговията с услуги (TiSA);

36.  признава важната работа, извършена от националните парламенти в процеса им на ратификация на Споразумението, и ги призовава да продължат да я извършват; призовава също държавите членки, които все още не са направили това, да започнат процедурата по разглеждане на ратификацията на присъединяването на Еквадор към Споразумението;

37.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на ЕСВД, на Комисията, на правителствата на Колумбия и Перу и на генералния секретар на ОИСР.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf
(2) ОВ C 332E, 15.11.2013 г., стр. 52.
(3) ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 144.
(4) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.
(5) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
(6) ‘2018 ITUC Global Rights Index – the world’s worst countries for workers’ („Глобален индекс на Международната конфедерация на профсъюзите за правата за 2018 г.“), Международна конфедерация на профсъюзите (ITUC), 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018
(7) http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност