Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2010(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0446/2018

Indgivne tekster :

A8-0446/2018

Forhandlinger :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 21.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0031

Vedtagne tekster
PDF 147kWORD 54k
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg
Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2019 om gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (2018/2010(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side(1),

–  der henviser til den køreplan, som Europa-Parlamentet og regeringerne i Colombia og Peru nåede til enighed om i 2012,

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru(2),

–  der henviser til sin beslutning om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru(3),

–  der henviser til sine henstillinger af 13. december 2017 til Rådet og Kommissionen på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvask af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse(4),

–  der henviser til handelsstatistikker og -oplysninger fra bl.a. Eurostat(5), Den Internationale Faglige Sammenslutnings (IFS') rettighedsindeks 2018(6) og rapporterne fra NGO'en Escuela Nacional Sindical ("den nationale fagforeningsskole") i Colombia(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0446/2018),

A.  der henviser til, at EU's handelsaftale med Colombia og Peru ("aftalen") er en regelbaseret forbindelse, som bygger på fælles værdier og internationale standarder for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljø og bæredygtig udvikling, og som har potentiale til at have en stærk positiv indvirkning på den socioøkonomiske udvikling hos aftalens parter, den økonomiske integration, bæredygtig udvikling, menneskerettighederne, på yderligere samarbejde om regionale og globale spørgsmål og på at bringe landene og deres borgere tættere på hinanden;

B.  der henviser til, at Peru er en af de hurtigst voksende og mest åbne økonomier i regionen, og at landets handel tegner sig for 44 % af BNP; der henviser til, at Colombia er den tredjestørste økonomi i Latinamerika, og at landets økonomiske vækst forventes at tage fart i løbet af 2019-2020;

C.  der henviser til, at gennemførelsen af handelsaftaler, herunder deres sociale og miljømæssige indvirkninger, er et centralt element i Europa-Parlamentets overvågningsaktivitet;

D.  der henviser til, at aftalen skal vurderes på baggrund af den alvorlige økonomiske og humanitære krise i Venezuela, som forårsager omfattende migration til Colombia og Peru; der henviser til, at begge lande har taget imod et stort antal migranter fra Venezuela;

1.  understreger, at aftalens strategiske værdi rækker videre end til handelsområdet, idet den lægger et solidt fundament for dybere forbindelser med et langsigtet engagement for så vidt angår respekt for menneskerettigheder, sociale rettigheder, oprindelige folks og landbobefolkningers rettigheder samt for miljøet og bidrager til oprettelsen af et strategisk partnerskab mellem EU og Latinamerika;

2.  minder om betydningen af at styrke samarbejdet for at bevare og styrke det multilaterale handelssystem som en vigtig søjle til at nå målene for bæredygtig udvikling og for derved at sikre en økonomisk styring baseret på regler og en mere retfærdig, mere inklusiv og mere bæredygtig handel; minder navnlig om sin støtte til WTO og understreger denne organisations rolle med hensyn til at skabe økonomisk stabilitet og støtte vækst og udvikling og opfordrer parterne til at gøre brug af den dialog, som fremmes af aftalen, til at identificere og udvikle fælles strategier med henblik på den nødvendige modernisering af WTO;

3.  understreger, at aftalen giver mulighed for at styrke ikke alene det interregionale samarbejde og den interregionale handel, men også det intraregionale samarbejde og den intraregionale handel mellem Colombia, Peru og Ecuador;

4.  glæder sig over Ecuadors tiltrædelse af aftalen som et yderligere element til at hjælpe med at styrke den regionale integration og fremhæver den konstruktive rolle, som alle parter har spillet for at gøre denne proces til en succes; minder om, at aftalen stadig er åben for nye tiltrædelser;

5.  støtter kraftigt den colombianske fredsaftale og minder om de potentielle fordele ved aftalen og behovet for at udnytte den bedst muligt for at bidrage til gennemførelsen af fredsaftalen, herunder en integreret jordreform- og forsoningsproces i Colombia; mener, at aftalen skaber betydelige muligheder for vækst og beskæftigelse, bl.a. ved at tage fat på specifikke udfordringer såsom diversificering af økonomien, produktiv udvikling og gennemførelse af fysisk planlægning, navnlig i de fattigste regioner, der er særlig berørte af den langvarige interne konflikt; insisterer på at fremme fredsaftalen i Colombia ved at udnytte aftalens fulde potentiale og mener, at den snart vil levere sit fredsudbytte i form af økonomisk og social udvikling i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling; minder om, at fortsat og struktureret støtte til og dialog med civilsamfundet også er af afgørende betydning for at skabe varig fred nedefra og op, navnlig i landdistrikterne;

6.  glæder sig over, at aftalen åbner markeder for bl.a. varer, tjenesteydelser, offentlige indkøb og investeringer, som – når de bygger på principperne om bæredygtig udvikling – kan skabe muligheder for formel beskæftigelse af høj kvalitet samt bedre arbejdsvilkår og levestandarder ved at liberalisere og udvide handelen og investeringerne;

7.  noterer sig, at samhandelen mellem EU, Colombia og Peru er faldet, siden aftalen trådte i kraft; er imidlertid af den opfattelse, at aftalen delvis har opvejet de negative tendenser for så vidt angår internationale handelsstrømme, faldende råvarepriser og den økonomiske afmatning i Latinamerika, og at den utvivlsomt har haft en stabiliserende virkning;

8.  glæder sig over, at EU's investeringsbeholdninger er steget i Colombia og Peru, og påpeger, at EU er den største udenlandske investor i begge lande;

9.  glæder sig over, at aftalen bl.a. hjælper virksomheder i servicesektoren ved at fremme god reguleringspraksis, forbedre den nationale lovgivning og skabe øget gennemsigtighed og større retssikkerhed, og over, at den kan fungere som et væksthus og fremme digitalt iværksætteri i regionen og samtidig bidrage til fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse;

10.  støtter oprettelsen af en specifik arbejdsgruppe som nævnt i aftalens artikel 109, som skal drøfte lovgivningsmæssige spørgsmål vedrørende handel med tjenesteydelser og elektronisk handel for at sikre, at der fremmes et afbalanceret og retfærdigt konkurrencemiljø i det digitale økosystem;

11.  påpeger, at aftalen har bidraget til at modernisere og diversificere eksporten fra Colombia og Peru, og at den har haft en positiv indvirkning på små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Colombia og Peru, men bemærker, at tallene for volumener og jobskabelse er meget lave, og minder om, at tilsvarende fremskridt har fundet sted i tidligere perioder; opfordrer Kommissionen til at inddrage situationen for de lokale industrier samt spørgsmålet om økonomisk diversificering i sin fremtidige analyse; påpeger, at aftalen har potentiale til at bidrage endnu mere til udviklingen af forholdene for nystartede virksomheder i Colombia og Peru, navnlig hvad angår regionens iværksættersamfund i bymæssige knudepunkter som Bogotá, Medellín og Lima; understreger imidlertid, at der skal gøres mere for at diversificere eksporten – væk fra de traditionelle mineralske produkter, olieprodukter og landbrugsprodukter, som volumenmæssigt tegner sig for op til 70 % af eksporten, og hen imod eksport af forarbejdede varer og produkter med større merværdi – med henblik på at støtte den økonomiske udvikling og jobskabelsen under fuld respekt for miljøstandarder og menneskerettigheder;

12.  understreger, at 1 155 colombianske virksomheder – heraf 328 SMV'er – og 2 328 nye peruvianske virksomheder – hvoraf 90 % er SMV'er – er begyndt at eksportere til EU siden aftalens midlertidige ikrafttræden; opfordrer parterne til yderligere at støtte SMV'ernes internationalisering og deres gensidige markedsadgang og til at levere regelmæssige og præcise data om erhvervssektorerne og om, i hvor høj grad SMV'ernes aktiviteter i denne henseende er konsolideret;

13.  opfordrer indtrængende parterne på begge sider til at fremme gennemførelsen af og kendskabet til denne aftale; mener, at mange SMV'er i EU, Colombia og Peru ikke er klar over, hvilke muligheder aftalen åbner op for; opfordrer derfor parterne til navnlig at undersøge SMV'ernes præferenceudnyttelsesgrad og tage effektive skridt til at formidle de muligheder og fordele, som aftalen bibringer, på en bedre måde, herunder ved at oprette kontaktpunkter og etablere et særligt websted for SMV'er;

14.  glæder sig over, at EU's eksport af landbrugsprodukter til begge lande er steget betydeligt, siden aftalen blev bragt i midlertidig anvendelse, men anmoder Kommissionen om at overvåge situationen nøje og underrette Europa-Parlamentet om aftalens indvirkning på fødevareproduktionen til det lokale marked; minder om, at det er vigtigt at gøre handelen mere inklusiv og fremme en passende integration af små landbrugere i værdikæderne i både Colombia og Peru og nu også i Ecuador;

15.  minder om, at der er fastsat sikkerhedsklausuler for følsomme landbrugssektorer, og at Kommissionen i denne henseende bør stille mere udtømmende og regelmæssige oplysninger om udviklingen på markedet til rådighed, både for Europa-Parlamentet og de relevante industrisektorer;

16.  anerkender, at parterne har gjort fremskridt med hensyn til at fjerne handelshindringer og gennemføre de fleste af aftalens bestemmelser, navnlig hvad angår sundheds- og plantesundhedsspørgsmål (SPS), oprindelsesregler og tekniske handelshindringer; minder imidlertid om, at antidumpingsager ikke bør være i strid med de væsentlige bestemmelser i WTO's antidumpingaftale;

17.  påpeger, at der er behov for yderligere fremskridt bl.a. på følgende områder:

   a) certificeringskrav for kød og mejeriprodukter
   b) forfalskning, piratkopiering, ulovlig udnyttelse af EU's geografiske betegnelser og igangværende registreringer af geografiske betegnelser
   c) diskriminerende afgifter på importeret spiritus
   d) effektiv gennemførelse af de sociale og miljømæssige forpligtelser
   e) mangel på gennemsigtighed i administrative procedurer;

18.  mener, at parterne bør gøre brug af aftalens revisionsklausul til bl.a. at medtage:

   a) et omfattende kapitel om mikrovirksomheder og SMV'er, der kan sikre væsentlige fremskridt for så vidt angår handelslettelser samt fjernelse af handelshindringer og unødvendige administrative byrder
   b) et særligt kapitel om køn, i overensstemmelse med EU's forpligtelse som fastsat i artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, til fremme af integration af kønsaspektet; glæder sig i denne forbindelse over, at EU, Peru og Colombia har undertegnet den fælles erklæring om handel og kvinders økonomiske indflydelse
   c) et kapitel om bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse
   d) en passende tvistbilæggelsesordning for kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, herunder – blandt forskellige håndhævelsesmetoder – muligheden for at betragte sanktioner som en afskrækkende foranstaltning, der skal anvendes som en sidste udvej i tilfælde af alvorlige og vedvarende overtrædelser, under behørig hensyntagen til arbejdsmarkedets parter og det organiserede og repræsentative civilsamfund
   e) særlige handelsrelaterede bestemmelser om deltagelse i internationale instrumenter for at fremme gennemførelsen af multilaterale miljøaftaler, navnlig Parisaftalen om klimaændringer;

19.  insisterer på, at korruption er en af de vigtigste ikke-handelsmæssige hindringer, der hæmmer erhvervsklimaet og øger de operationelle vanskeligheder, som virksomhederne står over for; opfordrer Kommissionen til at anvende aftalen til at overvåge nationale reformer i partnerlandene for så vidt angår retsstatsprincippet og god regeringsførelse samt til at udarbejde effektive foranstaltninger til bekæmpelse af korruption;

20.  noterer sig, at myndighederne i begge lande har udvist en positiv holdning med hensyn til at samarbejde om at finde hurtige løsninger på de tilbageværende uløste handelshindringer;

21.  bemærker, at begge lande har givet udtryk for specifikke betænkeligheder ved deres evne til at leve op til visse standarder for fødevaresikkerhed, der er påkrævet på EU-markedet, navnlig hvad angår EU's seneste lovgivningsmæssige forslag om cadmiumniveauer i kakao, hormonforstyrrende stoffer, nye fødevarer og palmeolie, som risikerer at få social indvirkning på nogle af de mest sårbare områder i disse lande, hvor produktionen af de berørte produkter typisk er koncentreret; opfordrer parterne til at styrke det finansielle og tekniske samarbejde og udnytte det bedst muligt samt til at styrke de tidlige varslingsmekanismer og øge gennemsigtigheden og udvekslingen af oplysninger om intern lovgivning og interne procedurer, således at de har mulighed for at forudse og tilpasse sig ændrede mønstre og overholde de retlige krav; anmoder Kommissionen om at overveje ledsage- og støtteforanstaltninger for at hjælpe lokale producenter med at leve op til EU's sundhedskrav i tråd med forsigtighedsprincippet;

22.  fastholder, at det er nødvendigt gennem konkrete handlingsplaner at gennemføre de specifikke bestemmelser om køreplanen for menneskerettigheder, miljømæssige rettigheder og arbejdstagerrettigheder effektivt, hvilket der blev opfordret til i Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru; minder navnlig om parternes forpligtelse til at håndhæve standarder om foreningsfriheden, retten til at føre kollektive overenskomstforhandlinger, strenge og effektive arbejdstilsyn, vold mod sociale og etniske ledere og beskyttelse af miljøet gennem passende forebyggelses-, kontrol- og håndhævelsesmekanismer; glæder sig i denne forbindelse over den indsats, som Colombia har gjort for at bekæmpe straffrihed i forbindelse med strafbare handlinger, herunder gennem forbedrede efterforskninger, men insisterer på, at der skal gøres en ekstra indsats og tages mere effektive skridt for at udrydde vold mod menneskerettighedsforkæmpere, miljøaktivister, fagforeningsfolk og etniske og lokale ledere og sætte en stopper for vedvarende alvorlige forbrydelser mod kvinder;

23.  noterer sig, at regeringerne i både Colombia og Peru har ambitioner om at give befolkningen i landdistrikterne alternativer til dyrkning af kokablade, som forarbejdes af kriminelle organisationer; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med begge regeringer om at finde løsninger;

24.  anerkender, at en aftale, der blev indgået i 2017 mellem den colombianske regering og fagforeningerne i den offentlige sektor, har ført til forbedringer for mere end en million arbejdstagere; fremhæver niveauet af fagforeningsmedlemskab, som er særligt lavt, og den øgede anvendelse af ensidigt fastlagte løn- og ydelsesordninger ("pactos colectivos") frem for kollektive overenskomster;

25.  glæder sig over, at der ifølge OECD's Rådgivende Fagforeningskomité er sket en stigning i antallet af arbejdstilsynsmænd i Colombia; understreger, at der er behov for flere ressourcer for at kunne garantere effektive arbejdstilsyn; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at støtte Colombia i dets bestræbelser på at styrke arbejdstilsynet, hvilket tydeligvis udgør en meget stor udfordring for den colombianske regering – eftersom staten mistede kontrollen med dele af landet under den langvarige væbnede konflikt – men ikke desto mindre skal gennemføres, og forventer, at der gennemføres yderligere og effektive kontroller, navnlig i landdistrikterne; anmoder Kommissionen om at forelægge detaljerede oplysninger om antallet af tilsynsmænd og arbejdstilsyn samt om konstaterede uregelmæssigheder; minder om henstillingerne fra OECD's Rådgivende Fagforeningsudvalg om, at antallet af arbejdstilsynsmænd stadig skal øges for at leve op til de internationale standarder;

26.  glæder sig over Perus bestræbelser på og tilsagn om at styrke gennemførelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalens kapitel om handel og bæredygtig udvikling, men insisterer på, at der skal gøres en ekstra indsats for at bekæmpe vold mod menneskerettighedsforkæmpere, ledere af sociale og etniske grupper og navnlig mod kvinder; glæder sig over de seneste foranstaltninger, som Peru har truffet med henblik på at forbedre arbejdstilsynet, og opfordrer landet til at blive ved med at styrke denne indsats i overensstemmelse med ILO's henstillinger; glæder sig også over, at Peru har haft formandskabet for ILO's administrationsråd i 2018, hvilket yderligere styrker Perus tilsagn om at foregå med et godt eksempel med hensyn til at overholde arbejdsmarkedslovgivningen; understreger ligeledes, at Peru den 6. august 2018 ratificerede rammeaftalen med ILO om fremme af anstændigt arbejde i perioden 2018-2021; understreger ikke desto mindre den manglende reelle gennemførelse af ILO-konvention 87 og 98 og udtrykker bekymring over de seneste lovændringer, der kan føre til en svækkelse af miljøbeskyttelsen; opfordrer Kommissionen til på behørig vis at informere Parlamentet om, hvordan den på en uafhængig måde vil behandle den officielle klage fra det peruvianske organiserede civilsamfund mod den peruvianske regering vedrørende overholdelse af arbejds- og miljøstandarder;

27.  er af den opfattelse, at dialogen mellem repræsentanter for civilsamfundet i henholdsvis EU, Colombia og Peru om aftalens bestemmelser vedrørende handel og bæredygtig udvikling er et nyttigt middel til at få kortlagt udestående problemer og tilskynde regeringerne til at gøre yderligere fremskridt med hensyn til at overholde vigtige internationale sociale og miljømæssige standarder samt arbejdsstandarder;

28.  understreger derfor, at gennemsigtige og inklusive høringsmekanismer er vigtige instrumenter til at sikre, at alle parter overholder de anerkendte standarder for arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse;

29.  minder om, at de enkelte parter i henhold til aftalens kapitel om handel og bæredygtig udvikling skal oprette nationale rådgivende grupper eller udvalg, som er relevante for spørgsmål vedrørende arbejde, miljøet og bæredygtig udvikling, og som omfatter uafhængige, repræsentative civilsamfundsorganisationer med en afbalanceret repræsentation af økonomiske, sociale og miljømæssige interesseparter; glæder sig over oprettelsen i Colombia af en høringsgruppe, der er uafhængig af regeringen; mener, at Peru bør følge Colombias eksempel i denne forbindelse for at sikre større uafhængighed og gennemsigtighed; glæder sig over den beslutning, som repræsentanterne for de interne rådgivende grupper fra EU og Andesgruppen har truffet om at holde årlige fælles møder, hvilket vil give bedre mulighed for at udveksle oplysninger og bedste praksis og udarbejde fælles henstillinger, som skal forelægges parterne;

30.  opfordrer Kommissionen til at gøre en øget indsats for fuldt ud at gennemføre 15-punktsplanen for at gøre de bindende kapitler om handel og bæredygtig udvikling mere effektive, og minder om, at det er nødvendigt, at den fortsætter sin dialog med de forskellige involverede aktører, herunder Parlamentet, med henblik på at sikre en effektiv håndhævelse af forpligtelserne vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse;

31.  minder om, at lovændringer, der kan føre til et lavere miljøbeskyttelsesniveau med sigte på at fremme udenlandske direkte investeringer, ikke er i overensstemmelse med aftalen;

32.  bemærker med bekymring den betydelige andel af arbejdstagerne, der er beskæftiget i den uformelle økonomi i både Peru og Colombia, navnlig kvinder; understreger, at det er nødvendigt at udvikle effektive politikker til at nedbringe denne andel, og mener, at aftalen kan hjælpe i denne henseende ved at bidrage til at skabe flere formelle job, f.eks. ved at styrke foranstaltninger, der fremmer økonomiske aktiviteter i SMV'er;

33.  minder om, at de tærskler, der er fastsat under stabiliseringsmekanismen for bananer, som er vedføjet aftalen, og som gælder indtil 2020, bør overholdes, og understreger behovet for fortsat at overvåge importen af bananer, når mekanismen udløber, og at parterne fortsat bør levere statistikker i denne henseende; er bekymret over, at Peru har overskredet tærsklen, som er fastsat inden for rammerne af aftalens stabiliseringsmekanisme for bananer, og opfordrer til at analysere den virkning, det har på markederne i EU; minder om, at Kommissionen har forpligtet sig til at vurdere situationen for EU's bananproducenter senest den 1. januar 2019, og at en forlængelse af mekanismens gyldighedsperiode kan overvejes – med aftaleparternes samtykke – hvis Kommissionen finder, at der er sket en alvorlig forværring af situationen på markedet eller af situationen for EU's bananproducenter;

34.  glæder sig over Colombias tiltrædelse af OECD den 30. maj 2018, hvilket er udtryk for en anerkendelse af de vigtige reformer, landet har gennemført, f.eks. ved at reformere retssystemet, forbedre forvaltningen af statsejede virksomheder og overholde OECD's konvention om bekæmpelse af bestikkelse; minder om, at OECD-Rådet har besluttet, at Colombia efter sin tiltrædelse skal levere statusrapporter til OECD's organer såsom opfølgende vurderinger af henstillingerne i den formelle udtalelse fra Handelsudvalget; opfordrer Peru til at fortsætte sine reformer inden for rammerne af landeprogramaftalen med OECD;

35.  understreger, at det er vigtigt fortsat at styrke det internationale samarbejde inden for de multilaterale, plurilaterale og regionale internationale rammer under WTO, f.eks. i forbindelse med forhandlingerne om aftalen om miljøvarer og aftalen om handel med tjenesteydelser (TiSA);

36.  anerkender det vigtige arbejde, som de nationale parlamenter har gjort i forbindelse med ratificeringen af aftalen, og opfordrer dem til at fortsætte dette arbejde; opfordrer også de medlemsstater, der endnu ikke har indledt processen med at undersøge ratificeringen af Ecuadors tiltrædelse af aftalen, til at gøre dette;

37.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen samt til regeringerne i Colombia og Peru og til OECD's generaldirektør.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf
(2) EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 52.
(3) EUT C 366 af 27.10.2017, s. 144.
(4) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 132.
(5) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
(6) "2018 ITUC Global Rights Index – the world’s worst countries for workers" (IFS' globale rettighedsindeks 2018 – verdens værste lande for arbejdstagere) , Den Internationale Faglige Sammenslutning, 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018.
(7) http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/

Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik