Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2010(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0446/2018

Esitatud tekstid :

A8-0446/2018

Arutelud :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 21.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0031

Vastuvõetud tekstid
PDF 141kWORD 53k
Kolmapäev, 16. jaanuar 2019 - Strasbourg
ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2019. aasta resolutsioon Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta (2018/2010(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kaubanduslepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahel(1),

–  võttes arvesse 2012. aastal Euroopa Parlamendi ning Colombia ja Peruu valitsuste vahel kokku lepitud tegevuskava,

–  võttes arvesse oma 13. juuni 2012. aasta resolutsiooni ELi kaubanduslepingu kohta Colombia ja Peruuga(2),

–  võttes arvesse oma resolutsiooni Ecuadori ühinemise kohta ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga(3),

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta soovitust nõukogule ja komisjonile rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva uurimise järel(4),

–  võttes arvesse kaubandusstatistikat ja -andmeid, mida on teiste hulgas jaganud Eurostat(5), Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsioon (ITUC) oma 2018. aasta ülemaailmse õiguste indeksi (Global Rights Index) kaudu(6) ning Colombia ametiühingukool Escuela Nacional Sindical (ENS)(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8‑0446/2018),

A.  arvestades, et ELi kaubandusleping Colombia ja Peruuga (edaspidi „kaubandusleping“) on reeglitel põhinevad suhted, mille aluseks on ühised väärtused ning inim- ja tööõiguste, keskkonna ja kestliku arengu rahvusvahelised standardid, ja see võib avaldada tugevat positiivset mõju lepinguosaliste sotsiaal-majanduslikule arengule, majanduslikule integratsioonile, kestlikule arengule, inimõigustele, edasisele koostööle piirkondlikes ja ülemaailmsetes küsimustes ning riikide ja nende kodanike lähendamisele;

B.  arvestades, et Peruu on piirkonna üks kiireimini kasvava ja avatuima majandusega riike, kus kaubandus moodustab 44 % SKPst; arvestades, et Colombia on Ladina-Ameerikas suuruselt kolmanda majandusega riik, mille majanduskasv aastatel 2019–2020 eeldatavasti kiireneb;

C.  arvestades, et kaubanduslepingute rakendamine, sealhulgas nende sotsiaal- ja keskkonnamõju, on Euroopa Parlamendi järelevalvetegevuse põhisammas;

D.  arvestades, et kaubanduslepingu hindamisel tuleb lähtuda Venezuela rängast majandus- ja humanitaarkriisist, mis põhjustab suuremahulist rännet Colombiasse ja Peruusse; arvestades, et mõlemad riigid on vastu võtnud suure hulga Venezuelast pärit rändajaid;

1.  rõhutab, et kaubanduslepingu strateegilised väärtused ulatuvad kaubandusvaldkonnast kaugemale, kuna see loob tugeva aluse sügavamatele suhetele, mille raames võetakse pikaajalised kohustused inimõiguste, sotsiaalõiguste, põlisrahvaste ja talunike õiguste ja keskkonna valdkonnas, ning aitab kaasa ELi ja Ladina-Ameerika strateegilise partnerluse loomisele;

2.  tuletab meelde, et tähtis on suurendada koostööd, et hoida ja tugevdada mitmepoolset kaubandussüsteemi kui kestliku arengu eesmärkide täitmise alussammast, millega tagatakse reeglitel ning õiglasemal, kaasavamal ja kestlikumal kaubandusel põhinev majanduse juhtimine; tuletab eelkõige meelde oma toetust Maailma Kaubandusorganisatsioonile (WTO), rõhutades selle rolli majanduse stabiliseerimisel ja majanduskasvu ja arengu toetamisel, ning kutsub lepinguosalisi üles kasutama ära kaubanduslepingus soodustatavat dialoogi, et teha kindlaks ühised strateegiad WTO vajalikuks ajakohastamiseks ja neid arendada;

3.  rõhutab, et kaubandusleping annab võimaluse tõhustada mitte ainult piirkonnasisest, vaid ka piirkondadevahelist koostööd ja kaubandust Colombia, Peruu ja Ecuadori vahel;

4.  kiidab heaks Ecuadori kaasamise kaubanduslepingusse kui piirkondlikku integratsiooni täiendavalt tugevdava teguri ja rõhutab kõigi lepinguosaliste konstruktiivset rolli selle protsessi edukuse tagamisel; meenutab, et kaubandusleping on edasistele ühinemistele avatud;

5.  toetab igati Colombia rahulepingut ja tuletab meelde kaubanduslepingu võimalikku kasulikkust ning vajadust kaubanduslepingut parimal võimalikul viisil ära kasutada, et aidata rakendada rahulepingut, sealhulgas viia Colombias läbi integreeritud maareform ja lepitusprotsess; leiab, et kaubandusleping pakub märkimisväärseid võimalusi majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas, muu hulgas käsitledes selliseid konkreetseid ülesandeid nagu majanduse mitmekesistamine, tootlik areng ja maakasutuse planeerimine, eelkõige pikaajalisest sisekonfliktist tugevasti räsitud vaeseimates piirkondades; nõuab rahulepingu edendamist Colombias kaubanduslepingust tulenevate kõigi võimaluste ärakasutamise kaudu ja leiab, et kaubanduslepingu rahudividendid makstakse peagi välja majandus- ja sotsiaalarengu vormis vastavalt kestliku arengu tegevuskavale aastani 2030; tuletab meelde, et rohujuuretasandilt alguse saava püsiva rahu loomiseks, eelkõige maapiirkondades, on tähtis ka toetada järjepidevalt ja struktuurselt kodanikuühiskonda ning olla sellega dialoogis;

6.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kaubandusleping avab turgusid, muu hulgas kaupadele, teenustele, riigihangetele ja investeeringutele, mis võib kestliku arengu põhimõtetel rajanedes tänu kaubanduse ja investeeringute liberaliseerimisele ja laiendamisele luua uusi ametliku ja kvaliteetse töö võimalusi, parandada töötingimusi ja tõsta elatustaset;

7.  märgib, et ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandus on pärast kaubanduslepingu jõustumist vähenenud; on siiski seisukohal, et kaubandusleping on rahvusvaheliste kaubavoogude negatiivseid suundumisi, kaubahindade langust ja Ladina-Ameerika majanduskasvu aeglustumist osaliselt tasakaalustanud ning et sellel on kahtlemata stabiliseeriv mõju;

8.  peab tervitatavaks asjaolu, et ELi välisinvesteeringud Colombias ja Peruus on suurenenud, ning märgib, et EL on mõlema riigi suurim välisinvestor;

9.  peab tervitatavaks asjaolu, et kaubandusleping aitab teiste hulgas teenustesektori ettevõtjaid, edendades häid reguleerimistavu, tõhustades riigisisest reguleerimist ja suurendades läbipaistvust ja õiguskindlust, ning et see võib toimida piirkonna digiettevõtluse edendamise inkubaatorina, aidates vähendada vaesust ja luua töökohti;

10.  toetab kaubanduslepingu artiklis 109 nimetatud eriotstarbelise töörühma loomist teenuskaubanduse ja e-kaubandusega seotud reguleerimisküsimuste arutamiseks, et edendada digitaalses ökosüsteemis tasakaalustatud ja õiglast konkurentsikeskkonda;

11.  juhib tähelepanu asjaolule, et kaubandusleping on aidanud kaasa Colombia ja Peruu ekspordi ajakohastamisele ja mitmekesistamisele ning sellel on olnud positiivne mõju Colombia ja Peruu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE), kuid märgib, et mahtusid ja töökohtade loomist käsitlevad näitajad on väga madalad, ning tuletab meelde, et sarnaseid edusamme tehti ka eelnevatel perioodidel; kutsub komisjoni üles käsitlema tulevases analüüsis kohaliku tööstuse olukorda ja majanduse mitmekesistamist; märgib, et kaubandusleping annab võimaluse rohkem arendada Colombia ja Peruu idufirmade kogukondi, eelkõige piirkonna keskseid ettevõtluskogukondi sellistes linnades nagu Bogotá, Medellín ja Lima; rõhutab samas, et eksporti tuleb rohkem mitmekesistada, minnes mahult kuni 70 % ekspordist moodustavatelt traditsioonilistelt maavaradelt, naftalt ja põllumajandustoodetelt üle suurema lisaväärtusega töödeldud kaupadele ja toodetele, et toetada majandusarengut ja töökohtade loomist, austades täiel määral keskkonnastandardeid ja inimõigusi;

12.  rõhutab, et kaubanduslepingu ajutisest jõustumisest alates on ELi eksportima hakanud 1 155 Colombia ettevõtet (millest 328 on VKEd) ja 2 328 uut Peruu ettevõtet (millest 90 % on VKEd); palub lepinguosalistel veelgi rohkem toetada VKEde rahvusvahelistumise protsessi ja nende vastastikust turulepääsu ning anda korrapäraseid ja täpseid andmeid VKEde tegevusvaldkondade ja VKEde vastava tegevuse ühtlustatuse taseme kohta;

13.  nõuab, et mõlemad pooled suurendaksid kaubanduslepingu rakendamise määra ja teadlikkust lepingust; on seisukohal, et paljud ELi, Colombia ja Peruu VKEd ei ole kaubanduslepingu võimalustest teadlikud; seetõttu kutsub lepinguosalisi üles uurima eelkõige VKEde soodustuse kasutamise ulatust ning võtma tõhusaid meetmeid kaubanduslepingu pakutavatest võimalustest ja eelistest teavitamiseks, muu hulgas kontaktpunktide ja VKEdele spetsiaalse veebisaidi loomise kaudu;

14.  peab tervitatavaks asjaolu, et ELi põllumajandustoodete eksport mõlemasse riiki on pärast lepingu ajutist kohaldamist märkimisväärselt suurenenud, kuid palub komisjonil olukorda hoolega jälgida ja teavitada Euroopa Parlamenti kaubanduslepingu mõjust kohalikule turule mõeldud toidu tootmisele; tuletab meelde, et tähtis on muuta kaubandus kaasavamaks ja hõlbustada väikeste põllumajandustootjate asjakohast integreerimist väärtusahelatesse nii Colombias, Peruus kui nüüd ka Ecuadoris;

15.  rõhutab, et tundlike põllumajandussektorite jaoks on sätestatud kaitseklauslid ja et sellega seoses peaks komisjon nii Euroopa Parlamendile kui ka asjaomastele tööstussektoritele kättesaadavaks tegema põhjalikuma ja korrapärasemalt jagatava teabe turusuundumuste kohta;

16.  tunnistab, et lepinguosalised on teinud edusamme kaubandustakistuste lahendamisel ning enamiku kaubanduslepingu sätete rakendamisel, eelkõige sanitaar- ja fütosanitaarküsimuste, päritolureeglite ja tehniliste kaubandustõkete valdkonnas; tuletab aga meelde, et dumpinguvastased juhtumid ei tohiks piirata WTO dumpinguvastase lepingu peamiste eeskirjade kohaldamist;

17.  juhib tähelepanu sellele, et edasi tuleb liikuda muu hulgas järgmistes valdkondades:

   a) liha- ja piimatoodete sertifitseerimisnõuded;
   b) võltsimine, piraatlus, ELi geograafiliste tähiste jäljendamine ja geograafiliste tähiste pooleliolev registreerimine;
   c) imporditud alkoholi suhtes kohaldatavad diskrimineerivad maksud;
   d) sotsiaal- ja keskkonnaküsimustes võetud kohustuste elluviimise tõhusus;
   e) läbipaistvuse puudumine haldusmenetlustes;

18.  leiab, et lepinguosalised peaksid kasutama kaubanduslepingu läbivaatamisklauslit, et hõlmata muu hulgas:

   a) põhjalik peatükk mikroettevõtjate ja VKEde kohta, milles nähakse ette suur edasiminek kaubanduse lihtsustamise ning kaubandustõkete ja tarbetu halduskoormuse kõrvaldamise valdkonnas;
   b) sooküsimust käsitlev peatükk kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 sätestatud ELi kohustusega edendada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist; peab sellega seoses tervitatavaks asjaolu, et EL, Peruu ja Colombia on allkirjastanud kaubandust ja naiste majanduslikku võimestamist käsitleva ühisdeklaratsiooni;
   c) peatükk korruptsiooni, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse kohta;
   d) sobiv vaidluste lahendamise mehhanism kaubanduse ja kestliku arengu peatükki, mis hõlmab lisaks eri jõustamismeetoditele võimalust kaaluda sanktsioone kui hoiatavat meedet, mida kasutatakse viimase abinõuna raskete ja pidevate rikkumiste korral, pöörates nõuetekohast tähelepanu sotsiaalpartneritele ning organiseeritud ja esindavale kodanikuühiskonnale;
   e) eriotstarbelised kaubandussätted rahvusvahelistes lepetes osalemiseks, et edendada mitmepoolsete keskkonnalepete, eelkõige kliimamuutusi käsitleva Pariisi kokkuleppe rakendamist;

19.  rõhutab, et korruptsioon on üks olulisimaid mittekaubanduslikke tõkkeid, mis kahjustab ettevõtluskeskkonda ja suurendab ettevõtjate tegevusraskusi; palub komisjonil kasutada kaubanduslepingut selleks, et jälgida partnerriikide sisereformide läbiviimist õigusriigi ja hea valitsemistava valdkonnas ning töötada välja tõhusad korruptsioonivastased meetmed;

20.  märgib mõlema riigi ametnike positiivset suhtumist koostöösse, et leida allesjäänud kaubandustakistustele kiired lahendused;

21.  märgib, et mõlemad riigid on väljendanud muret oma suutlikkuse pärast järgida ELi turu jaoks nõutud teatavaid toiduohutusstandardeid, eriti seoses hiljutiste ELi seadusandlike ettepanekutega, mis käsitlevad kaadmiumi sisaldust kakaos, endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale, uuendtoitu ja palmiõli, mis võivad põhjustada sotsiaalseid probleeme nende riikide haavatavaimates piirkondades, kuhu ettepanekutest mõjutatud toodete tootmine on üldiselt koondunud; kutsub lepinguosalisi üles tugevdama ja kasutama parimal võimalikul viisil ära tehnilist ja finantskoostööd ning tõhustama varajase hoiatamise mehhanisme, läbipaistvust ja riigisiseste õigusaktide ja menetluste alast teabevahetust, et neil oleks võimalik prognoosida muudatusi ja nendega kohaneda ning järgida õigusnõudeid; palub komisjonil kaaluda kõrval- ja tugimeetmeid, et aidata kohalikel tootjatel täita ELi tervisenõuded kooskõlas ettevaatuspõhimõttega;

22.  peab väga vajalikuks inim-, keskkonna- ja tööõiguste tegevuskavaga seotud erisätete tulemuslikku rakendamist konkreetsete tegevuskavade kaudu, nagu on nõutud Euroopa Parlamendi 13. juuni 2012. aasta resolutsioonis ELi kaubanduslepingu kohta Colombia ja Peruuga; tuletab eelkõige meelde lepinguosaliste võetud kohustust jõustada ühinemisvabaduse, kollektiivläbirääkimiste õiguse, rangete ja tõhusate töötingimuste kontrollimise, ühiskonna ja rahvuslike juhtfiguuride suhtes toime pandava vägivalla vastaseid ning keskkonnakaitse standardeid asjakohaste ennetus-, kontrolli ja jõustamismehhanismide kaudu; peab sellega seoses tervitatavaks Colombia jõupingutusi, et võidelda karistamatuse vastu kuritegude korral, sealhulgas uurimistoimingute täiustamise abil, kuid nõuab suuremaid jõupingutusi, et võtta tõhusamaid meetmeid tegemaks lõpu inimõiguste kaitsjate, keskkonnaaktivistide, ametiühingutegelaste ja rahvuslike ja kogukonna juhtfiguuride vastasele vägivallale ning naiste vastu suunatud rasketele kuritegudele;

23.  võtab teadmiseks Colombia ja Peruu valitsuste soovi pakkuda maaelanikkonnale alternatiive kuritegelike organisatsioonide töödeldava koka kasvatamisele; kutsub komisjoni üles tegema mõlema valitsusega koostööd, et leida olukorrale lahendusi;

24.  tunnistab, et 2017. aastal Colombia valitsuse ja avaliku sektori ametiühingute vahel sõlmitud leping tõi kasu enam kui miljonile töötajale; rõhutab ametiühingute liikmete iseäranis väikest arvu ja ühepoolselt määratud palga- ja toetuskavade üha sagedamat kasutamist kollektiivlepingute (pactos colectivos) asemel;

25.  avaldab heameelt asjaolu üle, et Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ametiühingute nõuandekomitee andmetel on inspektorite arv Colombias kasvanud; rõhutab vahendite suurendamise vajalikkust, et tagada tõhus töötingimuste kontroll; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles toetama Colombia jõupingutusi, et tugevdada töötingimuste kontrolli, mis on Colombia valitsuse jaoks ilmselgelt väga suur ülesanne, sest riik kaotas pikalt väldanud relvastatud konflikti ajal teatud piirkondade üle kontrolli, kuid mis tuleb sellest hoolimata täide viia, ning ootab, et eriti maapiirkondades tehtaks täiendavaid ja tõhusaid kontrolle; palub komisjonil jagada üksikasjalikku teavet nii inspektorite ja kontrollide arvu kui ka avastatud rikkumiste arvu kohta; meenutab OECD ametiühingute nõuandekomitee soovitust, et tööinspektorite arv tuleb ka rahvusvaheliste standarditega kooskõlla viia;

26.  peab tervitatavaks Peruu tehtud jõupingutusi ja avaldusi kaubanduslepingu kaubanduse ja kestliku arengu peatüki raames võetud kohustuste parema täitmise nimel, kuid nõuab lisapingutusi, et võidelda inimõiguste kaitsjate, ühiskonna ja rahvuslike kogukondade juhtfiguuride ning eelkõige naistevastase vägivalla vastu; kiidab heaks Peruus viimati võetud töötingimuste kontrolli täiustamise meetmed ja innustab riiki jõupingutuste suurendamist jätkama kooskõlas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) soovitustega; samuti pooldab asjaolu, et Peruu on 2018. aastal ILO haldusnõukogu eesistujariik, mis tugevdab veelgi Peruu võetud kohustust olla eeskujuks tööseaduste austamisel; rõhutab samuti, et 6. augustil 2018 ratifitseerisid Peruu ja ILO raamlepingu inimväärse töö edendamise kohta perioodil 2018–2021; rõhutab siiski ILO konventsioonide nr 87 ja 98 rakendamise ebatõhusust ja väljendab muret hiljutiste seadusemuudatuste pärast, mis võivad nõrgestada keskkonnakaitset; palub komisjonil nõuetekohaselt teavitada Euroopa Parlamenti sellest, kuidas ta töötleb sõltumatult Peruu organiseeritud kodanikuühiskonna poolt Peruu valitsuse vastu esitatud ametlikku kaebust töö- ja keskkonnastandardite järgimise kohta;

27.  on arvamusel, et ELi ning Colombia ja Peruu kodanikuühiskonna esindajate vaheline dialoog kaubanduslepingu kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevate sätete üle on kasulik vahend lahendamata probleemide väljaselgitamiseks ja valitsuste edasistele edusammudele julgustamiseks eesmärgiga täita olulisi rahvusvahelisi sotsiaal-, töö- ja keskkonnastandardeid;

28.  rõhutab seetõttu, et läbipaistvad ja kaasavad konsultatsioonimehhanismid on põhivahendid, millega tagada, et kõik lepinguosalised järgivad tunnustatud töö- ja keskkonnakaitse standardeid;

29.  meenutab, et kaubanduslepingu kaubanduse ja kestliku arengu peatükis on ette nähtud, et iga lepinguosaline loob riigisisese nõuanderühma või -komitee, mis tegeleb töö-, keskkonna- ja kestliku arengu küsimustega ja mis koosneb kodanikuühiskonda esindavatest sõltumatutest organisatsioonidest ning kus majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaküsimustega tegelevad sidusrühmad on tasakaalustatult esindatud; väljendab heameelt valitsusest sõltumatu konsultatsioonirühma loomise üle Colombias; leiab, et Peruu peaks järgima Colombia eeskuju, et suurendada sõltumatust ja läbipaistvust; kiidab heaks ELi ja Andide Ühenduse riikide nõuanderühmade esindajate otsuse korraldada igal aastal ühised koosolekud, mis võimaldavad paremini vahetada teavet ja parimaid tavasid ning ette valmistada lepinguosalistele esitatavad ühised soovitused;

30.  palub komisjonil suurendada jõupingutusi, et rakendada täielikult 15 punkti kava siduvate kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide tõhustamiseks, ning meenutab vajadust jätkata komisjoni dialoogi asjaomaste eri osalejatega, sealhulgas Euroopa Parlamendiga, et tagada inimõiguste-, töö- ja keskkonnakaitse alaste kohustuste tõhus jõustamine;

31.  tuletab meelde, et seadusemuudatused, mis võivad välismaiste otseinvesteeringute edendamise eesmärgil langetada keskkonnakaitse taset, ei vasta kaubanduslepingule;

32.  võtab teadmiseks, et nii Peruus kui ka Colombias töötab suur osa elanikkonnast, eelkõige naistest, mitteametlikus majanduses; toonitab vajadust töötada välja tõhus poliitika selle osakaalu vähendamiseks ja leiab, et kaubandusleping võib siin abiks olla, aidates luua rohkem ametlikke töökohti, näiteks VKEde majandustegevust hõlbustavate meetmete jõustamise kaudu;

33.  tuletab meelde, et kaubanduslepingule lisatud ja kuni 2020. aastani kohaldatava banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi raames kehtestatud piirmäärasid tuleks järgida, ning rõhutab vajadust jätkata banaaniimpordi jälgimist pärast mehhanismi aegumist ja et lepinguosalised peaksid jätkama sellekohase statistika esitamist; on mures, et Peruu on ületanud kaubanduslepingu banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohase piirmäära, ja nõuab analüüsi selle mõju kohta ELi turgudele; meenutab, et komisjon on võtnud kohustuse hinnata ELi banaanitootjate olukorda 1. jaanuariks 2019 ja et kui ta avastab ELi banaanituru või banaanitootjate olukorra märgatava halvenemise, võidakse kaaluda mehhanismi kehtivusperioodi pikendamist kaubanduslepingu poolte nõusolekul;

34.  avaldab heameelt Colombia ühinemise üle OECDga 30. mail 2018, mis tähendab, et tunnustatakse riigis läbiviidud olulisi reforme, nagu õigussüsteemi reformimine, riigi osalusega ettevõtete juhtimise parandamine ja OECD altkäemaksuvastase konventsiooni järgimine; tuletab meelde, et nagu otsustati OECD nõukogus, peab Colombia pärast ühinemist esitama OECD organitele eduaruanded, näiteks kaubanduskomitee ametlikus arvamuses loetletud soovituste järelhindamise; julgustab Peruud jätkama oma OECDga sõlmitud riikliku programmi lepingu kohaseid reforme;

35.  rõhutab, et WTO kontekstis on vaja veelgi tõhustada rahvusvahelist koostööd mitmepoolses, mitmemõõtmelises ja piirkondlikus rahvusvahelises raamistikus, näiteks seoses keskkonnatoodete lepingu ja teenustekaubanduse lepingu läbirääkimistega;

36.  tunnustab riikide parlamentide tehtud tähtsat tööd kaubanduslepingu ratifitseerimise protsessis ja kutsub neid üles seda jätkama; ühtlasi palub liikmesriikidel, kes ei ole veel asunud kontrollima Ecuadori lepingusse kaasamise ratifitseerimist, seda teha;

37.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa välisteenistusele, komisjonile, Colombia ja Peruu valitsustele ning OECD peasekretärile.

(1) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:354:0003:2607:ET:PDF.
(2) ELT C 332 E, 15.11.2013, lk 52.
(3) ELT C 366, 27.10.2017, lk 144.
(4) ELT C 369, 11.10.2018, lk 132.
(5) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/.
(6) „2018 ITUC Global Rights Index – the world’s worst countries for workers“ (ITUC 2018. aasta ülemaailmne õiguste indeks: maailma halvimad riigid töötajate jaoks), Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsioon, 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018.
(7) http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/.

Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika