Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2010(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0446/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0446/2018

Keskustelut :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 21.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0031

Hyväksytyt tekstit
PDF 132kWORD 47k
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019 - Strasbourg
EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2019 Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta (2018/2010(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun hallitusten välillä vuonna 2012 sovitun etenemissuunnitelman,

–  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa(2),

–  ottaa huomioon antamansa päätöslauselman Ecuadorin liittämisestä EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen(3),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta(4),

–  ottaa huomioon muun muassa Eurostatin antamat kauppatilastot ja tiedot(5), Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) Global Rights Index 2018 ‑julkaisun(6) ja Kolumbian kansallisen ammattiliittokoulun raportit(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0446/2018),

A.  ottaa huomioon, että EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (jäljempänä ’sopimus’) on sääntöihin perustuva suhde, joka pohjautuu yhteisiin arvoihin sekä ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja kestävää kehitystä koskeviin kansainvälisiin normeihin ja jolla voi olla voimakas myönteinen vaikutus sopimuksen osapuolten sosioekonomiseen kehitykseen, taloudelliseen yhdentymiseen, kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksiin, yhteistyön lisäämiseen alueellisissa ja globaaleissa kysymyksissä sekä maiden ja niiden kansalaisten lähentymiseen;

B.  ottaa huomioon, että Peru on yksi alueen nopeimmin kasvavista ja avoimimmista talouksista ja että kaupan osuus sen BKT:stä on 44 prosenttia; ottaa huomioon, että Kolumbia on Latinalaisen Amerikan kolmanneksi suurin talous, jonka talouskasvun odotetaan kiihtyvän vuosina 2019–2020;

C.  ottaa huomioon, että kauppasopimusten, niiden sosiaaliset ja ympäristövaikutukset mukaan luettuina, täytäntöönpano on yksi Euroopan parlamentin seurantatoimen keskeisistä pilareista;

D.  ottaa huomioon, että sopimusta arvioitaessa on otettava huomioon Venezuelan vakava taloudellinen ja humanitaarinen kriisi, joka on johtanut Kolumbiaan ja Peruun suuntautuvaan laajaan muuttoliikkeeseen; ottaa huomioon, että molemmat valtiot ovat ottaneet vastaan suuria määriä venezuelalaisia pakolaisia;

1.  painottaa, että sopimuksen strategiset arvot ulottuvat kaupan alaa pidemmälle, sillä se luo vakaan pohjan syvemmälle pitkäaikaiselle suhteelle, joka perustuu ihmisoikeuksien, sosiaalisten oikeuksien, alkuperäiskansojen ja viljelijöiden oikeuksien sekä ympäristön kunnioittamiseen, ja edistää EU:n ja Latinalaisen Amerikan välisen strategisen kumppanuuden luomista;

2.  muistuttaa, että on tärkeää lujittaa yhteistyötä, jotta voidaan ylläpitää ja vahvistaa monenvälistä kauppajärjestelmää, joka on keskeinen pilari kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, ja jotta voidaan taata sääntöihin perustuva talouden ohjausjärjestelmä sekä oikeudenmukaisempi, osallistavampi ja kestävämpi kauppa; muistuttaa erityisesti tukevansa WTO:ta ja korostaa sen roolia talouden vakauden aikaansaamisessa sekä kasvun ja kehityksen tukijana ja kehottaa osapuolia hyödyntämään sopimuksen mahdollistamaa vuoropuhelua, jotta voidaan hahmottaa ja kehittää yhteisiä strategioita WTO:n välttämättömän nykyaikaistamisen toteuttamiseksi;

3.  korostaa, että sopimus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välistä alueellista sekä alueiden välistä yhteistyötä ja alueellista kauppaa;

4.  suhtautuu myönteisesti Ecuadorin liittämiseen sopimukseen alueellista yhdentymistä vahvistavana täydentävänä tekijänä ja korostaa kaikkien osapuolten rakentavaa roolia prosessin onnistumisessa; muistuttaa, että sopimukseen voi vielä liittyä uusia maita;

5.  tukee voimakkaasti Kolumbian rauhansopimusta ja palauttaa mieliin Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen mahdolliset hyödyt sekä tarpeen hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voidaan edistää rauhansopimuksen täytäntöönpanoa, mukaan lukien yhdennetty maareformi ja Kolumbian sovintoprosessi; katsoo, että sopimus tarjoaa merkittäviä kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia muun muassa puuttumalla erityisiin haasteisiin, kuten talouden monipuolistamiseen, tuotannon kehittämiseen ja maankäytön suunnittelun toteuttamiseen, erityisesti köyhimmillä alueilla, jotka kärsivät pitkään kestäneestä sisäisestä konfliktista; painottaa, että Kolumbian rauhansopimusta on edistettävä hyödyntämällä sen koko potentiaalia ja uskoo sen tuottavan pian tuloksia ja edistävän rauhaa taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen muodossa kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 mukaisesti; muistuttaa, että myös jatkuva ja jäsennelty tuki kansalaisyhteiskunnalle ja vuoropuhelu sen kanssa ovat tärkeitä kestävän rauhan rakentamiselle alusta alkaen erityisesti maaseutualueilla;

6.  suhtautuu myönteisesti siihen, että sopimus avaa markkinoita muun muassa tavaroille, palveluille, julkisille hankinnoille ja investoinneille, jotka voivat kestävän kehityksen periaatteita noudatettaessa luoda uusia mahdollisuuksia virallisiin ja laadukkaisiin työpaikkoihin sekä työolojen ja elintason parantamiseen vapauttamalla ja laajentamalla kauppaa ja investointeja;

7.  panee merkille, että EU:n, Kolumbian ja Perun välinen kauppa on vähentynyt sopimuksen voimaantulon jälkeen; katsoo kuitenkin, että sopimus on toiminut osittain vastapainona kielteisille suuntauksille kansainvälisissä kauppavirroissa, hyödykkeiden hintojen laskulle ja talouden taantumalle Latinalaisessa Amerikassa ja että sillä on ollut epäilemättä vakauttava vaikutus;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että EU:n sijoituskanta Kolumbiassa ja Perussa on kasvanut, ja huomauttaa, että EU on suurin ulkomainen sijoittaja molemmissa maissa;

9.  on tyytyväinen, että sopimus auttaa muun muassa palvelualan yrityksiä edistämällä hyviä sääntelykäytäntöjä, parantamalla kotimaista sääntelyä ja avoimuutta sekä lisäämällä oikeusvarmuutta ja että sopimus voi toimia yrityshautomona digitaalisen yrittäjyyden edistämiseksi alueella ja vaikuttaa osaltaan köyhyyden vähentämiseen ja työpaikkojen luomiseen;

10.  kannattaa sopimuksen 109 artiklassa mainitun erityisen työryhmän perustamista, sillä se keskustelisi palvelukauppaa ja sähköistä kaupankäyntiä koskevista sääntelykysymyksistä sen varmistamiseksi, että edistetään tasapainoista ja oikeudenmukaista kilpailuympäristöä digitaalisessa ekosysteemissä;

11.  huomauttaa, että sopimus on osaltaan nykyaikaistanut ja monipuolistanut Kolumbiasta ja Perusta tapahtuvaa vientiä ja vaikuttanut myönteisesti Kolumbian ja Perun pieniin ja keskisuuriin (pk) -yrityksiin, mutta panee merkille, että määriä ja työpaikkojen luomista koskevat luvut ovat hyvin pieniä ja muistuttaa, että samankaltaista kehitystä tapahtui aikaisempina vuosina; kehottaa komissiota sisällyttämään paikallisen teollisuuden ja talouden monipuolistamisen tilanteen tuleviin analyyseihinsa; painottaa, että sopimuksen avulla on mahdollista edistää paremmin Kolumbian ja Perun start-up -kentän kehittämistä, erityisesti alueen yrittäjäyhteisöissä Bogotán, Medellínin ja Liman kaltaisissa kaupunkikeskittymissä; korostaa kuitenkin, että vielä on toteutettava toimia viennin monipuolistamiseksi perinteisistä mineraali-, öljy- ja maataloustuotteista, joiden osuus vientimääristä on jopa 70 prosenttia, jalostettujen tuotteiden ja suuremman lisäarvon tuotteiden vientiin, jotta voidaan tukea talouskehitystä ja työpaikkojen luomista siten, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja ympäristönormeja noudatetaan kaikilta osin;

12.  korostaa, että sopimuksen väliaikaisen voimaantulon jälkeen 1 155 kolumbialaista yritystä, joista 328 on pk-yrityksiä, ja 2 328 uutta perulaista yritystä, joista 90 prosenttia on pk-yrityksiä, on aloittanut viennin EU:hun; kehottaa osapuolia tukemaan edelleen pk-yritysten kansainvälistymisprosessia ja niiden vastavuoroista markkinoille pääsyä sekä toimittamaan säännöllisesti täsmällisiä tietoja toimialoista ja pk-yritysten toiminnan vakiintuneisuuden asteesta;

13.  kehottaa sopimuspuolia korottamaan täytäntöönpanoastetta ja tiedottamaan sopimuksesta; katsoo, että monet EU:n, Kolumbian ja Perun pk-yritykset eivät ole tietoisia sopimuksen tuomista mahdollisuuksista; kehottaa tämän vuoksi sopimuspuolia tutkimaan erityisesti pk-yritysten etuusjärjestelyjen käyttöastetta ja ryhtymään tehokkaisiin toimiin, joilla tiedotetaan paremmin sopimuksen tarjoamista mahdollisuuksista ja eduista, myös perustamalla yhteyspisteitä ja pk-yrityksille tarkoitettu erityinen verkkosivusto;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että EU:n maataloustuotteiden vienti kumpaankin maahan on kasvanut merkittävästi sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta alkaen, mutta kehottaa komissiota seuraamaan tilannetta tarkasti ja tiedottamaan Euroopan parlamentille sopimuksen vaikutuksesta paikallismarkkinoiden elintarviketuotantoon; pitää tärkeänä, että kaupasta tehdään entistä osallistavampaa ja helpotetaan pienviljelijöiden asianmukaista yhdentymistä arvoketjuihin sekä Kolumbiassa että Perussa ja nyt myös Ecuadorissa;

15.  muistuttaa, että suojalausekkeet koskevat maatalouden herkkiä sektoreita ja että komission olisi asetettava saataville tätä koskevaa perusteellisempaa ja säännöllisempää tietoa markkinakehityksestä sekä Euroopan parlamenttia että kyseisiä teollisuudenaloja varten;

16.  on tietoinen, että sopimuspuolet ovat edistyneet kaupan esteiden poistamisessa ja useimpien sopimuksen määräysten, erityisesti terveys- ja kasvinsuojelutoimien, alkuperäsääntöjen ja kaupan teknisten esteiden poistamisen täytäntöönpanossa; muistuttaa kuitenkin, että polkumyyntitapaukset eivät saisi rikkoa WTO:n polkumyynnin vastaisen sopimuksen keskeisiä sääntöjä;

17.  huomauttaa, että lisää edistystä tarvitaan muun muassa seuraavissa kysymyksissä:

   a) liha- ja maitotuotteiden sertifiointivaatimukset,
   b) väärennökset, piratismi, EU:n maantieteellisten merkintöjen ja rekisteröintiä odottavien maantieteellisten merkintöjen väärinkäyttö,
   c) maahantuoduille alkoholijuomille asetetut syrjivät verot;
   d) sosiaali- ja ympäristöalalla tehtyjen sitoumusten tehokas täytäntöönpano;
   e) hallinnollisten menettelyjen avoimuuden puute;

18.  katsoo, että osapuolten olisi käytettävä sopimuksen tarkistuslauseketta lisätäkseen sopimukseen muun muassa seuraavat:

   a) kattava mikro- ja pk-yrityksiä koskeva luku, jossa määrätään huomattavasta edistyksestä kaupan helpottamisessa sekä kaupan esteiden ja tarpeettoman hallinnollisen taakan poistamisessa;
   b) sukupuolten tasa-arvoa koskeva luku, joka on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklassa vahvistetun EU:n velvoitteen mukainen, jotta voidaan edistää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista; pitää myönteisenä sitä, että EU, Peru ja Kolumbia ovat allekirjoittaneet kauppaa ja naisten taloudellista voimaannuttamista koskevan yhteisen julistuksen;
   c) korruption, rahanpesun ja veropetosten torjuntaa koskeva luku;
   d) tarkoituksenmukainen riitojenratkaisumenettely kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun, mukaan lukien erilaisten täytäntöönpanon valvontamenetelmien yhteydessä mahdollisuus harkita seuraamuksia varoittavana toimenpiteenä, jota käytetään viimeisenä keinona vakavien ja jatkuvien rikkomisten tapauksissa ottaen asianmukaisesti huomioon työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta;
   e) kauppaan liittyviä määräyksiä kansainvälisiin välineisiin osallistumisesta, jotta voidaan edistää monenvälisten ympäristösopimusten, kuten Pariisin ilmastosopimuksen, täytäntöönpanoa;

19.  painottaa, että korruptio on yksi merkittävimmistä yritystoimintaa haittaavista muuhun kuin kauppaan liittyvistä esteistä, joka lisää yritysten operatiivisia vaikeuksia; kehottaa komissiota käyttämään sopimusta kumppanimaiden sisäisten uudistusten seurantaan oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallintotavan osalta sekä ryhtymään tehokkaisiin korruptiontorjuntatoimenpiteisiin;

20.  panee merkille molempien maiden viranomaisten myönteisen asenteen ja yhteistyöhalukkuuden nopean ratkaisun löytämiseksi jäljellä olevien kaupan esteiden poistamiseksi;

21.  panee merkille, että molemmat maat ovat nostaneet esiin erityisiä huolenaiheita niiden kyvystä täyttää EU:n markkinoilla vaadittavat elintarviketurvallisuusnormit, erityisesti kun on kyse kaakaon kadmiumpitoisuuksista, hormonaalisista haitta-aineista, uuselintarvikkeista ja palmuöljystä annetuista EU:n viimeaikaisista lainsäädäntöehdotuksista, joilla saattaa olla sosiaalisia vaikutuksia maiden haavoittuvimmilla alueilla, joille asiaan liittyvien tuotteiden tuotanto on usein keskittynyt; kehottaa sopimuspuolia vahvistamaan ja hyödyntämään mahdollisimman hyvin teknistä ja rahoitusyhteistyötä sekä tehostamaan varhaisvaroitusjärjestelmiä ja avoimuutta ja tiedonvaihtoa sisäisestä lainsäädännöstä ja menettelyistä, jotta sopimuspuolet voivat varautua ja mukautua muuttuviin olosuhteisiin sekä noudattaa lainsäädännön vaatimuksia; pyytää komissiota harkitsemaan täydentäviä tukitoimenpiteitä, jotta paikallisia tuottajia voidaan auttaa vastaamaan terveyttä koskeviin EU:n vaatimuksiin ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti;

22.  painottaa tarvetta panna tehokkaasti täytäntöön konkreettisten toimintasuunnitelmien avulla 13. kesäkuuta 2012 EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa annetussa päätöslauselmassa tarkoitetun etenemissuunnitelman ihmisoikeuksia, ympäristöoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevat erityismääräykset; muistuttaa erityisesti, että sopimuspuolet ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön yhdistymisvapautta, kollektiivista neuvotteluoikeutta, tiukkoja ja vaikuttavia työsuojelutarkastuksia sekä yhteisöjen johtajia ja etnisiä johtajia vastaan kohdistuvaa väkivaltaa ja ympäristönsuojelua koskevia normeja asianmukaisten ennaltaehkäisy-, valvonta- ja täytäntöönpanomekanismien avulla; pitää myönteisinä Kolumbian ponnisteluja rikosten rankaisemattomuuden torjumiseksi muun muassa tehostamalla tutkintaa mutta vaatii toteuttamaan tehokkaampia lisätoimia, joilla pyritään kitkemään ihmisoikeuksien puolustajiin, ympäristöaktivisteihin, ammattiliittojen edustajiin sekä etnisiin ja yhteisöjen johtajiin kohdistuva väkivalta sekä lopettamaan naisiin kohdistuvat jatkuvat ja vakavat rikkomukset;

23.  panee merkille Kolumbian ja Perun hallitusten tavoitteen tarjota maaseutuväestölle vaihtoehtoja rikollisjärjestöjen jalostaman kookapensaan viljelylle; kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä molempien hallitusten kanssa ratkaisujen löytämiseksi;

24.  on tietoinen, että Kolumbian hallituksen ja julkisen sektorin ammattiliittojen välillä vuonna 2017 tehty sopimus toi parannuksia yli miljoonan työntekijän tilanteeseen; korostaa ammattiyhdistysten jäsenten vähäistä määrää sekä yksipuolisesti määritettyjen palkka- ja etuusjärjestelmien (”pactos colectivos”) lisääntymistä yleisiin työehtosopimuksiin verrattuna;

25.  panee tyytyväisenä merkille, että OECD:n ammattiyhdistysliikkeen neuvoa-antavan komitean mukaan tarkastajien määrä on lisääntynyt Kolumbiassa; painottaa tarvetta lisätä resursseja työsuojelutarkastusten tehokkuuden takaamiseksi; kehottaa komissiota ja ulkosuhdehallintoa tukemaan Kolumbiaa sen pyrkimyksissä vahvistaa työsuojelutarkastuksia, mikä on selvästi valtava haaste Kolumbian hallitukselle, koska valtio on menettänyt maan joidenkin osien hallinnan pitkään kestäneen aseellisen selkkauksen aikana, mutta joka on kuitenkin toteutettava; odottaa, että tehokkaita lisätarkastuksia tehdään erityisesti maaseudulla; kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisia tietoja tarkastajien ja tarkastusten määrästä sekä todetuista sääntöjenvastaisuuksista; palauttaa mieliin OECD:n ammattiyhdistysliikkeen neuvoa-antavan komitean suosituksen, että tarkastajien määrää lisättäisiin edelleen kansainvälisten normien mukaisesti;

26.  pitää myönteisinä Perun ponnisteluja ja sitoumuksia sopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun sitoumusten täytäntöönpanon vahvistamiseksi mutta vaatii toteuttamaan lisätoimia ihmisoikeuksien puolustajiin sekä etnisiin ja yhteisöjen johtajiin ja varsinkin naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi; on tyytyväinen viimeisimpiin Perussa toteutettuihin toimenpiteisiin työsuojelutarkastusten parantamiseksi ja kannustaa valtiota jatkamaan vahvistavia toimiaan ILO:n suositusten mukaisesti; pitää myönteisenä, että Peru toimi vuonna 2018 ILO:n hallintoneuvoston puheenjohtajana, mikä vahvistaa entisestään Perun sitoumusta näyttää hyvää esimerkkiä työlainsäädännön noudattamisessa; korostaa myös, että Peru ratifioi 6. elokuuta 2018 Perun ja ILO:n välisen puitesopimuksen ihmisarvoisesta työstä kaudelle 2018–2021; korostaa kuitenkin ILO:n yleissopimusten 87 ja 98 tehokkaan täytäntöönpanon puutteellisuutta ja ilmaisee huolensa hiljattain toteutetuista lainsäädäntömuutoksista, jotka saattavat heikentää ympäristönsuojelua; kehottaa komissiota tiedottamaan asianmukaisesti parlamentille siitä, miten se aikoo käsitellä riippumattomalla tavalla Perun järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan maan hallitusta vastaan esittämän virallisen valituksen, joka koskee työ- ja ympäristönormien noudattamista;

27.  katsoo, että EU:n, Kolumbian ja Perun kansalaisyhteiskunnan edustajien välinen vuoropuhelu kauppaa ja kestävää kehitystä koskevista sopimuksen määräyksistä on hyödyllinen keino tunnistaa olemassa olevat ongelmat ja kannustaa hallituksia etenemään tärkeiden kansainvälisten sosiaali-, työ- ja ympäristönormien noudattamisessa:

28.  korostaa siksi, että avoimet ja osallistavat kuulemismekanismit ovat keskeisiä välineitä, joilla varmistetaan, että kaikki sopimuspuolet noudattavat tunnustettuja työ- ja ympäristönsuojelunormeja;

29.  muistuttaa, että sopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun mukaan kunkin sopimuspuolen on perustettava kansallisia neuvoa-antavia ryhmiä tai komiteoita, jotka tarkastelevat työoloja, ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevia kysymyksiä, että niihin on kuuluttava riippumattomien ja edustavien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajia ja että taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristöön liittyvien sidosryhmien edustuksen on oltava tasapainoista; suhtautuu myönteisesti Kolumbian hallituksesta riippumattoman kuulemisryhmän perustamiseen; katsoo, että Perun olisi noudatettava Kolumbian esimerkkiä suuremman riippumattomuuden ja avoimuuden varmistamiseksi; on tyytyväinen EU:n sekä Andien alueen kansallisten neuvoa-antavien ryhmien edustajien päätökseen järjestää vuotuisia yhteisiä kokouksia, mikä mahdollistaa entistä paremman tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon sekä yhteisten suositusten laatimisen sopimuspuolille;

30.  kehottaa komissiota lisäämään toimiaan 15-kohtaisen suunnitelman täytäntöönpanemiseksi kaikilta osin kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien sitovien lukujen vaikutuksen tehostamiseksi ja muistuttaa, että on tarpeen jatkaa vuoropuhelua eri toimijoiden, myös parlamentin, kanssa, jotta voidaan varmistaa ihmisoikeuksia, työoloja ja ympäristönsuojelua koskevien sitoumusten tehokas täytäntöönpano;

31.  muistuttaa, että lainsäädännön muutokset, jotka voivat johtaa ympäristönsuojelun tason alenemiseen ulkomaisten suorien sijoitusten edistämiseksi, eivät ole sopimuksen mukaisia;

32.  panee huolestuneena merkille, että sekä Perussa että Kolumbiassa huomattava osa kaikista työntekijöistä, ja varsinkin naisista, työskentelee harmaassa taloudessa; painottaa tarvetta kehittää tehokkaita toimintapolitiikkoja tämän osuuden vähentämiseksi ja katsoo, että sopimus voisi tukea tätä auttamalla luomaan virallisia työpaikkoja esimerkiksi vahvistamalla pk-yritysten taloudellista toimintaa helpottavia toimenpiteitä;

33.  painottaa, että banaaneja koskevan vakautusmekanismin kynnysarvoja, jotka on liitetty sopimukseen ja joita sovelletaan vuoteen 2020, on noudatettava, ja korostaa tarvetta jatkaa banaanien tuonnin seurantaa mekanismin soveltamisajan päätyttyä ja katsoo, että sopimuspuolten olisi edelleen toimitettava tästä tilastotietoja; on huolissaan, että Peru on ylittänyt sopimukseen sisältyvän, banaaneja koskevan vakautusmekanismin kynnysarvon, ja kehottaa analysoimaan vaikutuksia, joita tällä on EU:n markkinoihin; muistuttaa, että komissio on sitoutunut arvioimaan unionin banaanintuottajien tilannetta 1. tammikuuta 2019 mennessä, ja jos se havaitsee markkinoiden tai unionin banaanintuottajien tilanteen heikentyneen vakavasti, mekanismin voimassaolon jatkamista sopimuksen osapuolten suostumuksella voidaan harkita;

34.  on tyytyväinen, että Kolumbiasta tuli OECD:n jäsen 30. toukokuuta 2018, sillä näin tunnustettiin maan tekemät tärkeät uudistukset, kuten oikeuslaitoksen uudistus, valtionyritysten hallinnon uudistus ja lahjonnan torjuntaa koskevan OECD:n yleissopimuksen noudattaminen; muistuttaa, että OECD:n neuvoston päätöksen mukaan Kolumbian on liittymisen jälkeen toimitettava OECD:n elimille edistymisraportteja, kuten seuranta-arviointi kauppakomitean virallisessa lausunnossa luetelluista suosituksista; kannustaa Perua jatkamaan uudistuksiaan OECD:n kanssa tehdyn maakohtaisen ohjelman mukaisesti;

35.  painottaa, että on tärkeää lisätä entisestään WTO:hon liittyvää kansainvälistä yhteistyötä monenkeskisissä, useammankeskisissä ja alueellisissa kansainvälisissä puitteissa, esimerkiksi ympäristöhyödykesopimusta ja palvelukauppasopimusta koskevien neuvottelujen osalta;

36.  on tietoinen kansallisten parlamenttien tekemästä merkittävästä työstä sopimuksen ratifiointiprosessissa ja kehottaa niitä jatkamaan sitä; kehottaa myös niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä tehneet sitä, käynnistämään prosessin Ecuadorin sopimukseen liittymisen ratifioinnin tarkastelemiseksi;

37.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, EUH:lle ja komissiolle sekä Kolumbian ja Perun hallituksille ja OECD:n pääsihteerille.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf
(2) EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 52.
(3) EUVL C 366, 27.10.2017, s. 144.
(4) EUVL C 369, 11.10.2018, s. 132.
(5) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
(6) ”2018 ITUC Global Rights Index – the world’s worst countries for workers”, (maailman pahimmat maat työntekijöiden kannalta) Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö, 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018
(7) http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/

Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö