Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2010(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0446/2018

Pateikti tekstai :

A8-0446/2018

Debatai :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 21.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0031

Priimti tekstai
PDF 150kWORD 48k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimo (2018/2010(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Kolumbijos bei Peru 2012 m. sutartą veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo(2),

–  atsižvelgdamas į rezoliuciją dėl Ekvadoro prisijungimo prie ES bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendacijas Tarybai ir Komisijai dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo(4),

–  atsižvelgdamas į prekybos statistiką ir duomenis, kuriuos, be kita ko, pateikė Eurostatas(5), Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) 2018 m. pasaulinį teisių indeksą(6) ir Kolumbijos nacionalinės profesinių sąjungų mokyklos (ENS) ataskaitas(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8-0446/2018),

A.  kadangi ES prekybos susitarimas su Kolumbija ir Peru (toliau – Susitarimas) reiškia taisyklėmis pagrįstus santykius vadovaujantis bendromis vertybėmis ir tarptautiniais žmogaus ir darbo teisių, aplinkos ir darnaus vystymosi standartais ir gali turėti didelį teigiamą poveikį Susitarimo šalių socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, ekonominei integracijai, darniam vystymuisi, žmogaus teisėms, tolesniam bendradarbiavimui sprendžiant regionų ir pasaulinius klausimus ir šalių bei jų piliečių suartėjimui;

B.  kadangi Peru – viena iš sparčiausiai augančių ir atviriausios ekonomikos šalių regione, kurioje prekyba sudaro 44 proc. BVP; kadangi Kolumbijos ekonomika yra trečia pagal dydį ekonomika Lotynų Amerikoje, kurios augimas, tikimasi, 2019–2020 m. bus spartesnis;

C.  kadangi prekybos susitarimų įgyvendinimas, įskaitant jų socialinį poveikį ir poveikį aplinkai, – tai labai svarbus Europos Parlamento vykdomos stebėsenos veiklos aspektas;

D.  kadangi Susitarimas turi būti įvertintas atsižvelgiant į sunkią ekonomikos ir humanitarinę krizę Venesueloje, kuri lemia didelio masto migraciją į Kolumbiją ir Peru; kadangi abi šalys priėmė daug migrantų iš Venesuelos;

1.  pabrėžia, kad strateginė Susitarimo vertė neapsiriboja tik prekybos sritimi, nes jis suteikia tvirtą pagrindą glaudesniems santykiams bei ilgalaikiam bendradarbiavimui užtikrinant pagarbą žmogaus, socialinėms, čiabuvių ir ūkininkų teisėms bei tausojant aplinką, ir prisideda prie strateginės ES ir Lotynų Amerikos partnerystės plėtojimo;

2.  primena, kaip svarbu stiprinti bendradarbiavimą, kad būtų išsaugota ir sustiprinta daugiašalė prekybos sistema – esminis darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo, taisyklėmis pagrįstos ekonomikos valdymo ir sąžiningesnės, įtraukesnės ir tvaresnės prekybos užtikrinimo ramstis; visų pirma primena apie savo teikiamą paramą PPO ir atkreipia dėmesį į jos vaidmenį kuriant ekonominį stabilumą ir remiant ekonomikos augimą ir plėtrą, ir ragina šalis pasinaudoti Susitarime skatinamu dialogu, kad būtų nustatytos ir parengtos bendros strategijos siekiant būtino PPO modernizavimo;

3.  atkreipia dėmesį į Susitarimo potencialią stiprinti ne tik Kolumbijos, Peru ir Ekvadoro tarpregioninį bendradarbiavimą ir prekybą, bet ir bendradarbiavimą ir prekybą regiono viduje;

4.  palankiai vertina Ekvadoro prisijungimą prie Susitarimo, kuris yra papildoma regiono integracijos stiprinimo priemonė, ir pabrėžia, kad visos šalys atliko konstruktyvų vaidmenį, kad šis procesas būtų sėkmingas; primena, kad prie Susitarimo vis dar gali prisijungti ir kitos valstybės;

5.  tvirtai remia Kolumbijos taikos susitarimą ir primena galima naudą ir poreikį kuo geriau panaudoti Susitarimą, kad būtų lengviau įgyvendinti taikos susitarimą, įskaitant integruotą žemės reformą ir susitaikymo procesą Kolumbijoje; mano, kad Susitarimas suteikia daug ekonomikos augimo ir užimtumo galimybių, be kita ko, sprendžiant konkrečius uždavinius, kaip antai ekonomikos įvairinimas, gamybos plėtra ir žemės naudojimo planavimo įgyvendinimas, visų pirma skurdžiausiuose regionuose, kuriuos smarkiai paveikė ilgalaikis vidaus konfliktas; primygtinai ragina puoselėti taikos susitarimą Kolumbijoje panaudojant visas Susitarimo galimybes ir mano, kad netrukus jis duos taikos dividendų, susijusių su ekonomine ir socialine plėtra, laikantis Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.; primena, kad nuolatinė ir struktūrinė parama pilietinei visuomenei ir dialogas su ja taip pat svarbūs užtikrinant tvarią taiką nuo apačios į viršų, ypač kaimo vietovėse;

6.  palankiai vertina tai, kad Susitarimas atveria rinkas, inter alia, prekėms, paslaugoms, viešiesiems pirkimams ir investicijoms, kurios, remiantis darnaus vystymosi principais, gali suteikti galimybių kurti oficialias ir kokybiškas darbo vietas, gerinti darbo sąlygas bei gyvenimo lygį liberalizuojant ir didinant prekybą bei investicijas;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad įsigaliojus Susitarimui ES, Kolumbijos ir Peru prekyba sumažėjo; vis dėlto mano, kad Susitarimas iš dalies atsvėrė neigiamas tendencijas, susijusias su tarptautiniais prekybos srautais, mažėjančiomis pagrindinių produktų kainomis ir ekonomikos sulėtėjimu Lotynų Amerikoje, ir turėjo aiškų stabilizuojamąjį poveikį;

8.  palankiai vertina tai, kad Kolumbijoje ir Peru ES investicijos išaugo, ir atkreipia dėmesį į tai, kad ES yra didžiausia užsienio investuotoja abiejose šalyse;

9.  palankiai vertina tai, kad šis Susitarimas padeda, be kita ko, paslaugų sektoriaus įmonėms, nes juo skatinama geroji reguliavimo praktika, gerinamas reguliavimas ir didinamas skaidrumas, taip pat didinamas teisinis tikrumas ir kad jis gali tapti skaitmeninio verslumo skatinimo inkubatoriumi regione, kuris prisidėtų prie skurdo mažinimo ir darbo vietų kūrimo;

10.  pritaria konkrečios darbo grupės, kuri nurodyta Susitarimo 109 straipsnyje, sukūrimui, kad ji aptartų reguliavimo klausimus, susijusius su prekyba paslaugomis ir elektronine prekyba, kad būtų užtikrintas suderintos ir sąžiningos konkurencinės aplinkos skatinimas skaitmeninėje ekosistemoje;

11.  pažymi, kad Susitarimu prisidėta prie eksporto iš Kolumbijos ir Peru modernizavimo ir įvairinimo ir kad jis padarė teigiamą poveikį Kolumbijos ir Peru mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), tačiau pažymi, kad skaičiai, susiję su apimtimis ir darbo vietų kūrimu, yra labai maži, ir primena, kad panaši pažanga padaryta ankstesniais laikotarpiais; ragina Komisiją į savo būsimą analizę įtraukti vietos pramonės šakų ir ekonomikos įvairinimo padėtį; nurodo, kad Susitarimu galima labiau prisidėti prie Kolumbijos ir Peru startuolių sąlygų, visų pirma susijusių su regiono verslininkų bendruomenėmis tokiuose miestų centruose, kaip Bogota, Medeljinas ir Lima, vystymu; vis dėlto pabrėžia, kad reikia imtis daugiau veiksmų įvairinant tradicinį naudingųjų iškasenų, naftos ir žemės ūkio produktų eksportą, kuris sudaro 70 proc. eksporto apimties ir pereinant prie perdirbtų prekių ir didesnės pridėtinės vertės produktų eksporto siekiant remti ekonominę plėtrą ir darbo vietų kūrimą, visapusiškai laikantis aplinkos apsaugos standartų ir gerbiant žmogaus teises;

12.  pabrėžia, kad Susitarimui laikinai įsigaliojus 1 155 Kolumbijos įmonės, iš kurių 328 yra MVĮ, ir 2 328 naujos Peru įmonės, iš kurių 90 proc. yra MVĮ, pradėjo eksportą į ES; ragina šalis toliau remti MVĮ tarptautinimo procesą ir jų abipusį patekimą į rinką ir reguliariai teikti tikslius duomenis apie veiklos sektorius ir su tuo susijusį MVĮ veiklos konsolidavimo lygį;

13.  primygtinai ragina abi šalis didinti šio Susitarimo įgyvendinimo lygį ir informuotumą apie jį; mano, kad daugelis ES, Kolumbijos ir Peru MVĮ nežino apie galimybes, atsiveriančias dėl Susitarimo; todėl ragina šalis visų pirma ištirti MVĮ naudojimosi lengvatomis rodiklį ir imtis veiksmingų priemonių siekiant geriau informuoti apie galimybes ir naudą, kurių suteikia šis Susitarimas, taip pat nustatant kontaktinius asmenis ir sukuriant specializuotą MVĮ skirtą interneto svetainę;

14.  palankiai vertina tai, kad nuo Susitarimo laikino taikymo pradžios labai padidėjo ES žemės ūkio produktų eksportas į abi šalis, tačiau ragina Komisiją atidžiai stebėti padėtį ir informuoti Europos Parlamentą apie Susitarimo poveikį vietos rinkai skirtai maisto gamybai; primena, kaip svarbu, kad prekyba taptų įtraukesnė, ir supaprastinti tinkamą smulkiųjų ūkininkų integraciją į vertės grandines Kolumbijoje ir Peru, o dabar – taip pat ir Ekvadore;

15.  primena, kad pažeidžiamiems žemės ūkio sektoriams nustatytos apsaugos sąlygos ir kad šiuo atžvilgiu Komisija Europos Parlamentui ir atitinkamiems pramonės sektoriams turėtų reguliariau teikti išsamesnę informaciją apie rinkos plėtrą;

16.  pripažįsta, kad šalyse padaryta pažanga sprendžiant kliūčių prekybai klausimus ir įgyvendinant daugelį Susitarimo nuostatų, visų pirma, sanitarijos ir fitosanitarijos, prekių kilmės taisyklių ir techninių prekybos kliūčių srityje; vis dėlto primena, kad antidempingo procedūrų atvejais nereikėtų pažeisti esminių PPO susitarimo dėl antidempingo taisyklių;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad būtina tolesnė pažanga, be kita ko, šiais klausimais:

   a) mėsos ir pieno produktų sertifikavimo reikalavimų,
   b) klastojimo, piratavimo ir uzurpavimo, susijusio su ES geografinių nuorodų (GN) pavadinimais, ir nebaigtų geografinių nuorodų registracijų;
   c) diskriminacinių mokesčių, taikomų importuotiems spiritiniams gėrimams;
   d) veiksmingo socialinių ir aplinkos apsaugos srities įsipareigojimų įgyvendinimo;
   e) nepakankamo administracinių procedūrų skaidrumo;

18.  mano, kad šalys turėtų pasinaudoti Susitarimo nuostata dėl peržiūros, siekdamos įtraukti, be kita ko:

   a) išsamų skyrių apie labai mažas įmones ir MVĮ, kuriame būtų numatoma didelė pažanga siekiant palankesnių prekybos sąlygų sudarymo, prekybos kliūčių ir nereikalingos administracinės naštos panaikinimo;
   b) specialų skyrių dėl lyčių, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnyje įtvirtintą įpareigojimą ES skatinti lyčių aspekto integravimą; šiuo požiūriu palankiai vertina tai, kad ES, Peru ir Kolumbija pasirašė Bendrą deklaraciją dėl prekybos ir ekonominio moterų įgalėjimo;
   c) skyrių dėl kovos su korupcija, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu;
   d) tinkamą ginčų sprendimo mechanizmą į prekybos ir darnaus vystymosi skyrių, įskaitant, be įvairių vykdymo užtikrinimo metodų, galimybę nustatyti sankcijas, kurios kaip kraštutinė atgrasanti priemonė būtų naudojamos šiurkščių ir nuolatinių pažeidimų atveju, tinkamai atsižvelgiant į socialinius partnerius ir organizuotą bei atstovaujamąją pilietinę visuomenę;
   e) specialias su prekyba susijusias nuostatas dėl įsipareigojimų tarptautinių priemonių atžvilgiu siekiant skatinti daugiašalių aplinkos susitarimų, visų pirma Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, įgyvendinimą;

19.  primygtinai tvirtina, kad korupcija yra viena iš svarbiausių neprekybinio pobūdžio kliūčių, kenkiančių verslo aplinkai ir didinančių veiklos vykdymo sunkumus, su kuriais susiduria įmonės; ragina Komisiją naudoti šį Susitarimą siekiant stebėti, kaip šalyse partnerėse įgyvendinamos vidaus reformos, susijusios su teisine valstybe ir geru valdymu, ir pateikti veiksmingas kovos su korupcija priemones;

20.  atkreipia dėmesį į teigiamą abiejų šalių valdžios institucijų požiūrį, parodytą bendradarbiaujant ir siekiant kuo greičiau rasti sprendimą dėl likusių neišspręstų kliūčių prekybai;

21.  pažymi, kad abi šalys išreiškė tam tikrą susirūpinimą dėl jų galimybių laikytis tam tikrų ES rinkai privalomų maisto saugos standartų, visų pirma, atsižvelgiant į naujausius ES pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl kadmio kiekio kakavoje, endokrininę sistemą ardančių medžiagų, naujų maisto produktų ir palmių aliejaus, kurie gali daryti socialinį poveikį kai kuriose pažeidžiamiausiose šalių vietovėse, kuriose paprastai būna sutelkta susijusių produktų gamyba; ragina šalis stiprinti ir kuo geriau panaudoti finansinį ir techninį bendradarbiavimą ir patobulinti išankstinio pranešimo mechanizmus, padidinti skaidrumą ir pagerinti keitimąsi informacija apie vidaus teisės aktus ir procedūras, kad šalys turėtų galimybę numatyti kintančius modelius ir prie jų prisitaikyti bei laikytis teisinių reikalavimų; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę nustatyti papildomas paramos priemones, siekiant padėti vietos gamintojams vykdyti ES sveikatos srities reikalavimus, kartu atsižvelgiant į atsargumo principą;

22.  primygtinai skatina, kaip raginama 2012 m. birželio 13 d. rezoliucijoje dėl ES prekybos susitarimo su Kolumbija ir Peru, veiksmingai ir pagal konkrečius veiksmų planus įgyvendinti specialiąsias su gairėmis žmogaus teisių, aplinkosaugos ir darbo teisių klausimais susijusias teisės normas; visų pirma primena šalių įsipareigojimą taikyti asociacijų laisvės, teisės vesti kolektyvines derybas, griežtų ir veiksmingų darbo inspekcijų, smurto prieš socialinius ir etninius lyderius ir aplinkos apsaugos standartus nustatant tinkamus prevencijos, kontrolės ir vykdymo mechanizmus; šiuo požiūriu palankiai vertina Kolumbijos pastangas kovoti su nebaudžiamumu teisės pažeidimų atvejais, taip pat ir tobulinant tyrimus, tačiau primygtinai ragina dėti daugiau pastangų imtis efektyvesnių veiksmų, kuriais būtų siekiama panaikinti smurtą prieš žmogaus teisių gynėjus, aplinkos apsaugos aktyvistus, profesinių sąjungų narius, etninius ir bendruomenių lyderius ir nutraukti nuolatinius sunkius nusikaltimus prieš moteris;

23.  atkreipia dėmesį į Kolumbijos ir Peru vyriausybių siekį kaimo gyventojams suteikti kokamedžių, kuriuos perdirba nusikalstamos organizacijos, auginimo alternatyvų; ragina Komisiją bendradarbiauti su abiejų šalių vyriausybėmis ieškant sprendimų;

24.  pripažįsta, kad dėl 2017 m. Kolumbijos vyriausybės ir viešojo sektoriaus profesinių sąjungų sudaryto susitarimo pagerėjo sąlygos daugiau kaip vienam milijonui darbuotojų; atkreipia dėmesį į itin nedidelį profesinių sąjungų narių skaičių ir į tai, kad vietoje kolektyvinių sutarčių vis dažniau vienašališkai taikomos darbo užmokesčio ir išmokų sistemos (isp. pactos colectivos);

25.  palankiai vertina tai, kad, remiantis EBPO profesinių sąjungų patariamojo komiteto duomenimis, padidėjo inspektorių skaičius Kolumbijoje; pabrėžia, kad reikia padidinti išteklius, kad būtų užtikrintos veiksmingos darbo inspekcijos; ragina Komisiją ir EIVT remti Kolumbijos pastangas stiprinti darbo inspekcijų veiklą, nes tai neabejotinai yra didžiulė problema Kolumbijos vyriausybei, atsižvelgiant į tai, kad valstybė per ilgą ginkluotą konfliktą prarado kai kurių šalies dalių kontrolę, ir ji turi būti išspręsta bei tikisi, kad bus vykdoma papildoma ir veiksminga kontrolė, ypač kaimo vietovėse; prašo Komisijos pateikti išsamią informaciją apie inspektorių ir inspekcijų skaičių, taip pat apie nustatytus pažeidimus; primena EBPO profesinių sąjungų patariamojo komiteto rekomendacijas, kad siekiant tarptautinių standartų dar reikia padidinti darbo inspektorių skaičių;

26.  palankiai vertina Peru pastangas ir įsipareigojimus stiprinti savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal Susitarimo skyrių dėl prekybos ir darnaus vystymosi, vykdymą, tačiau primygtinai ragina dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su smurtu prieš žmogaus teisių gynėjus, socialinių ir etninių ir bendruomenių lyderius ir ypač prieš moteris; palankiai vertina naujausias priemones, kurių imtasi Peru siekiant pagerinti darbo inspekcijas, ir ragina šalį toliau didinti pastangas vadovaujantis TDO rekomendacijomis; taip pat palankiai vertina tai, kad Peru 2018 m. pirmininkavo TDO administracinei tarybai, todėl dar labiau sustiprėjo Peru įsipareigojimas būti pavyzdžiu laikantis darbo teisės aktų; taip pat pabrėžia, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d. Peru ratifikavo pagrindų susitarimą su TDO dėl deramo darbo skatinimo 2018–2021 m. laikotarpiu; vis dėlto pabrėžia kad nepakankamai veiksmingai įgyvendinamos TDO konvencijos Nr. 87 ir Nr. 98 ir reiškia savo susirūpinimą dėl neseniai atliktų teisės aktų pakeitimų, kurie gali susilpninti aplinkos apsaugą; ragina Komisiją deramai pranešti Parlamentui apie tai, kaip ji nepriklausomai nagrinės Peru organizuotos pilietinės visuomenės pateiktą oficialų skundą dėl Peru vyriausybės, susijusį su darbo ir aplinkos standartų laikymusi;

27.  mano, kad ES, Kolumbijos ir Peru pilietinės visuomenės atstovų dialogas dėl Susitarimo prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus nuostatų yra veiksmingas būdas nustatyti likusias problemas ir paskatinti vyriausybes siekti tolesnės pažangos užtikrinant svarbių tarptautinių socialinių, darbo ir aplinkos standartų laikymąsi;

28.  todėl pabrėžia, kad skaidrūs ir įtraukūs konsultacijų mechanizmai yra svarbios priemonės siekiant užtikrinti, kad visos šalys laikytųsi pripažintų darbo ir aplinkos apsaugos standartų;

29.  primena, kad Susitarimo skyriuje dėl prekybos ir darnaus vystymosi numatyta, kad kiekviena šalis sukuria vietos patarėjų grupes ar komitetus, sprendžiančius su darbu, aplinka ir darniu vystymusi susijusius klausimus, kuriuose dalyvauja nepriklausomi pilietinės visuomenės organizacijų atstovai ir proporcingai atstovaujama ekonominiams, socialiniams ir aplinkosauginiams suinteresuotiesiems subjektams; palankiai vertina tai, kad Kolumbijoje sukurta nuo vyriausybės nepriklausoma konsultacinė grupė; mano, kad Peru turėtų sekti Kolumbijos pavyzdžiu, kad užtikrintų didesnę nepriklausomybę ir skaidrumą; palankiai vertina ES ir Andų vietos patarėjų grupių atstovų sprendimą surengti metinius bendrus susitikimus, kurie suteiks galimybę veiksmingiau keistis informacija ir geriausia patirtimi bei parengti bendras rekomendacijas, kurios bus pateiktos šalims;

30.  ragina Komisiją labiau stengtis visiškai įgyvendinti 15-os punktų planą, kuriuo siekiama, kad prekybos ir darnaus vystymosi skyriai būtų veiksmingesni, ir primena, kad ji turi tęsti dialogą su įvairiais susijusiais subjektais, įskaitant Parlamentą, kad būtų užtikrintas veiksmingas žmogaus teisių, darbo ir aplinkos apsaugos įsipareigojimų vykdymas;

31.  primena, kad siekiant paskatinti tiesiogines užsienio investicijas atliekami teisės aktų pakeitimai, dėl kurių gali sumažėti aplinkos apsaugos lygis, neatitinka Susitarimo;

32.  su nerimu atkreipia dėmesį į didelę neoficialios ekonomikos sektoriuje Peru ir Kolumbijoje dirbančių darbuotojų dalį, ypač moterų; pabrėžia, kad reikia parengti veiksmingą politiką, kurią įgyvendinant būtų siekiama mažinti šią dalį, ir mano, kad Susitarimas galėtų pasitarnauti šiuo požiūriu, padėdamas sukurti daugiau oficialių darbo vietų, pavyzdžiui, stiprinant priemones, kuriomis būtų palengvinama MVĮ ekonominė veikla;

33.  primena, kad reikėtų laikytis pagal bananų importo stabilizavimo priemonę, pridėtą prie Susitarimo ir taikomą iki 2020 m., nustatytų ribų, ir pabrėžia, kad reikia toliau stebėti bananų importą tada, kai mechanizmas nebegalios, ir kad šalys toliau turėtų teikti šios srities statistiką; yra susirūpinęs dėl to, kad Peru viršijo pagal Susitarimą numatytą bananų importo stabilizavimo priemonės ribą, ir ragina išanalizuoti su tuo susijusį poveikį ES rinkoms; primena, kad Komisija įsipareigojo iki 2019 m. sausio 1 d. įvertinti ES bananų augintojų padėtį ir kad, jei ji nustatys, kad rinkos arba ES bananų gamintojų padėtis labai pablogėjo, gavus Susitarimo šalių sutikimą gali būti svarstoma pratęsti priemonės galiojimo laikotarpį;

34.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. gegužės 30 d. Kolumbija prisijungė prie EBPO, nes tai reiškia, kad pripažįstamos svarbios šalies įvykdytos reformos, pavyzdžiui, teisingumo sistemos reforma, valstybės įmonių valdymo gerinimas ir EBPO konvencijos dėl kovos su papirkinėjimu nuostatų laikymasis; primena, kad EBPO Taryba nusprendė, jog po prisijungimo Kolumbija EBPO įstaigoms turi teikti pažangos ataskaitas, pvz., Prekybos komiteto oficialioje nuomonėje išvardytų rekomendacijų tolesnį vertinimą; ragina Peru tęsti reformas pagal su EBPO sudarytą susitarimą dėl šaliai skirtos programos;

35.  pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti tarptautinį daugiašale, keliašale ir regionine tarptautine sistema grindžiamą bendradarbiavimą pasitelkiant PPO, kaip antai, vykdant derybas dėl Susitarimo dėl aplinkosaugos prekių ir prekybos paslaugomis susitarimo (TISA);

36.  pripažįsta svarbų nacionalinių parlamentų atliktą darbą ratifikuojant Susitarimą ir ragina tai tęsti; taip pat ragina tas valstybes nares, kurios to dar nepadarė, pradėti Ekvadoro prisijungimo prie Susitarimo ratifikavimo nagrinėjimo procesą;

37.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, EIVT, Komisijai, Kolumbijos bei Peru vyriausybėms ir EBPO generaliniam sekretoriui.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf
(2) OL C 332 E, 2013 11 15, p. 52.
(3) OL C 366, 2017 10 27, p. 144.
(4) OL C 369, 2018 10 11, p. 132.
(5) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
(6) „ITUC 2018 m. pasaulinis teisių indeksas – darbuotojams blogiausios pasaulio šalys“, Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija, 2018 m., https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018.
(7) http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika