Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2010(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0446/2018

Teksty złożone :

A8-0446/2018

Debaty :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 21.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0031

Teksty przyjęte
PDF 156kWORD 58k
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg
Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wdrożenia umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (2018/2010(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Umowę o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony(1),

–  uwzględniając plan działania uzgodniony między Parlamentem Europejskim a rządami Kolumbii i Peru w 2012 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję w sprawie przystąpienia Ekwadoru do umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru(3),

–  uwzględniając swoje zalecenie z dnia 13 grudnia 2017 r. dla Rady i Komisji w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania(4),

–  uwzględniając statystyki handlowe i dane pochodzące m.in. od Eurostatu(5), z globalnego rankingu praw pracowniczych ITUC z 2018 r.(6) oraz ze sprawozdania Krajowej Szkoły Związków Zawodowych Kolumbii (ENS)(7),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0446/2018),

A.  mając na uwadze, że umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru („umowa”) stanowi opartą na zasadach relację zakorzenioną we wspólnych wartościach i międzynarodowych standardach w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, która może wywrzeć znaczny pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy stron umowy, integrację gospodarczą, zrównoważony rozwój, dalszą współpracę w kwestiach regionalnych i globalnych oraz zbliżanie do siebie krajów i ich obywateli;

B.  mając na uwadze, że Peru jest jedną z najszybciej rozwijających się i najbardziej otwartych gospodarek w regionie, przy czym handel generuje 44 % PKB; mając na uwadze, że Kolumbia jest trzecią co do wielkości gospodarką Ameryki Łacińskiej, a zgodnie z przewidywaniami w latach 2019–2020 jej wzrost gospodarczy ma przyspieszyć;

C.  mając na uwadze, że wdrażanie umów o handlu, w tym ich skutki społeczne i środowiskowe, stanowią główny przedmiot działań monitorujących prowadzonych przez Parlament Europejski;

D.  mając na uwadze, że umowę należy oceniać w kontekście poważnego kryzysu gospodarczego i humanitarnego w Wenezueli, który skutkuje migracją na dużą skalę do Kolumbii i Peru; mając na uwadze, że oba kraje przyjęły dużą liczbę wenezuelskich migrantów;

1.  podkreśla, że strategiczna wartość umowy wykracza poza strefę handlu, ponieważ tworzy ona solidne podstawy dla pogłębionych stosunków opartych na długoterminowym zaangażowaniu się w poszanowanie praw człowieka, praw socjalnych, praw ludności tubylczej i wiejskiej oraz środowiska naturalnego, a także przyczynia się do zawiązania strategicznego partnerstwa między UE a Ameryką Łacińską;

2.  przypomina, jak ważne jest zacieśnienie współpracy, by zachować i wzmocnić wielostronny system handlu, który jest podstawą osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju gwarantującego oparte na zasadach zarządzanie gospodarką oraz bardziej sprawiedliwy, sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony handel; w szczególności przypomina o swoim poparciu dla WTO, podkreślając jej rolę w zapewnianiu stabilizacji gospodarczej i wspieraniu wzrostu i rozwoju, oraz wzywa strony do nawiązania dialogu, któremu sprzyja umowa, aby ustalić i opracować wspólne strategie zmierzające do koniecznego unowocześnienia WTO;

3.  zwraca uwagę na możliwości, jakie oferuje umowa pod względem wzmacniania współpracy i handlu, nie tylko w wymiarze międzyregionalnym, lecz także wewnątrzregionalnym między Kolumbią, Peru i Ekwadorem;

4.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie do umowy Ekwadoru, jako dodatkowego elementu, który pomoże wzmocnić integrację regionalną, oraz podkreśla konstruktywną rolę odegraną przez wszystkie strony w pomyślnej realizacji tego procesu; przypomina, że umowa nadal umożliwia przystąpienie nowych stron;

5.  zdecydowanie popiera kolumbijskie porozumienie pokojowe oraz przypomina o potencjalnych korzyściach i o potrzebie jak najlepszego wykorzystania umowy, aby pomóc w realizacji porozumienia pokojowego, w tym całościowej reformy rolnej i procesu pojednania w Kolumbii; uważa, że umowa stwarza interesujące możliwości pod względem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w tym za sprawą podjęcia konkretnych wyzwań, takich jak dywersyfikacja gospodarki, wydajny rozwój i wdrażanie planów zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza w najuboższych regionach poważnie dotkniętych długotrwałym konfliktem wewnętrznym; nalega, by sprzyjać porozumieniu pokojowemu w Kolumbii z wykorzystaniem do tego celu całego potencjału umowy, oraz uważa, że porozumienie to wkrótce przyniesie „dywidendę pokoju” w postaci rozwoju gospodarczego i społecznego zgodnego z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030; przypomina, że stałe i zorganizowane wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego oraz dialog ze społeczeństwem obywatelskim mają również kluczowe znaczenie dla budowy trwałego pokoju od podstaw, w szczególności na obszarach wiejskich;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że umowa otwiera rynki między innymi dla towarów, usług, zamówień rządowych i inwestycji, które w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju mogą stwarzać szanse na formalne zatrudnienie dobrej jakości, lepsze warunki pracy i lepszy poziom życia dzięki liberalizacji oraz rozwojowi handlu i inwestycji;

7.  zauważa, że obroty handlowe między UE, Kolumbią i Peru spadły od czasu wejścia umowy w życie; jest jednak zdania, że umowa częściowo zrównoważyła negatywne trendy odnotowane w międzynarodowych przepływach handlowych, spadające ceny towarów oraz spowolnienie gospodarcze w Ameryce Łacińskiej i miała niewątpliwie efekt stabilizujący;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że inwestycje UE w Kolumbii i Peru zwiększyły się oraz zwraca uwagę, że UE jest największym inwestorem zagranicznym w obydwu krajach;

9.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że umowa wspiera m.in. firmy z sektora usług poprzez promowanie dobrych praktyk regulacyjnych, udoskonalenie wewnętrznych przepisów i zwiększenie przejrzystości przez każdą ze stron oraz zwiększenie pewności prawa, a także że umowa może odegrać rolę inkubatora promującego przedsiębiorczość cyfrową w regionie, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa oraz stworzenia miejsc pracy;

10.  popiera powołanie specjalnej grupy roboczej, o której mowa w art. 109 umowy, w celu omówienia kwestii regulacyjnych dotyczących handlu usługami i handlu elektronicznego, aby propagować zrównoważone i uczciwe otoczenie konkurencyjne w ekosystemie cyfrowym;

11.  zwraca uwagę, że umowa wniosła wkład w modernizację i dywersyfikację wywozów z Kolumbii i Peru oraz że wywarła pozytywny wpływ na kolumbijskie i peruwiańskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), lecz zauważa, że dane liczbowe odnoszące się do liczby i tworzenia miejsc pracy są bardzo niskie, i przypomina, że podobne postępy poczyniono w poprzednich okresach; wzywa Komisję do uwzględnienia w przyszłej analizie sytuacji przemysłu lokalnego i dywersyfikacji gospodarczej; zwraca uwagę, że umowa może w jeszcze większym stopniu przyczynić się do rozwoju sfery działalności kolumbijskich i peruwiańskich przedsiębiorstw typu start-up, w szczególności mowa tu o społecznościach przedsiębiorczych tego regionu w takich ośrodkach miejskich jak Bogota, Medellin i Lima; podkreśla jednak potrzebę dalszych działań na rzecz dywersyfikacji wywozu w celu przejścia od kopalin, ropy i produktów rolnych, które stanowią do 70 % wolumenu wywozu, do towarów i produktów przetworzonych o większej wartości dodanej, aby wesprzeć rozwój gospodarzy i tworzenie miejsc pracy przy pełnym poszanowaniu standardów w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka;

12.  podkreśla, że od czasu tymczasowego wejścia w życie umowy 1 155 kolumbijskich przedsiębiorstw – z których 328 to MŚP – i 2 328 nowych peruwiańskich przedsiębiorstw – z których 90 % to MŚP – zaczęło eksportować towary do UE; wzywa strony do dalszego wspierania procesu umiędzynarodowienia MŚP i ich wzajemnego dostępu do rynku oraz do regularnego dostarczania dokładnych danych na temat sektorów i stopnia konsolidacji działalności MŚP w tym zakresie;

13.  wzywa obie strony do zwiększenia stopnia wdrożenia umowy oraz do rozpowszechniania wiedzy na temat umowy; jest zdania, że wiele MŚP w UE, Kolumbii i Peru nie zdaje sobie sprawy z możliwości oferowanych przez umowę; wzywa w związku z tym strony do zbadania poziomu wykorzystania preferencji w szczególności przez MŚP oraz podjęcia skutecznych działań w celu lepszego informowania o możliwościach i korzyściach, jakie oferuje umowa, w tym do ustanowienia punktów kontaktowych i stworzenia specjalnej strony internetowej skierowanej do MŚP;

14.  odnotowuje fakt, iż wywóz produktów rolnych przez UE do obydwu krajów znacznie się zwiększył od czasu rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy, lecz wzywa Komisję do ścisłego monitorowania sytuacji oraz do poinformowania Parlamentu Europejskiego o skutkach umowy dla producentów żywności przeznaczonej na rynek lokalny; przypomina, jak ważne jest sprawienie, by handel sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz ułatwienie odpowiedniego włączenia drobnych producentów rolnych do łańcuchów wartości, zarówno w Kolumbii, jak i w Peru, a obecnie również w Ekwadorze;

15.  przypomina, że ustanowiono klauzule ochronne dla wrażliwych sektorów rolnych i że w związku z tym Komisja powinna regularnie udostępniać bardziej szczegółowe informacje na temat zmian sytuacji na rynku zarówno Parlamentowi Europejskiemu, jak i zainteresowanym sektorom przemysłu;

16.  przyznaje, że strony poczyniły postępy w eliminowaniu barier handlowych oraz we wdrażaniu większości postanowień umowy, w szczególności w odniesieniu do kwestii sanitarnych i fitosanitarnych, reguł pochodzenia i barier technicznych w handlu; przypomina jednak, że postępowania antydumpingowe nie powinny naruszać zasadniczych postanowień porozumienia antydumpingowego WTO;

17.  zwraca uwagę, że konieczne są dalsze postępy, między innymi w następujących obszarach:

   a) wymogi w zakresie wystawiania świadectw dla mięsa i przetworów mlecznych,
   b) podrabianie produktów, piractwo, kradzież nazw oznaczeń geograficznych UE oraz oczekująca rejestracja oznaczeń geograficznych,
   c) dyskryminacyjne podatki nakładane na importowane napoje spirytusowe;
   d) faktyczne wypełnianie zobowiązań społecznych i środowiskowych;
   e) brak przejrzystości procedur administracyjnych;

18.  uważa, że strony powinny skorzystać z klauzuli przeglądowej umowy, aby dodać do niej między innymi:

   a) kompleksowy rozdział dotyczący mikroprzedsiębiorstw i MŚP, przewidujący znaczne postępy we wprowadzaniu ułatwień w handlu oraz w znoszeniu barier handlowych i zbędnych obciążeń administracyjnych;
   b) specjalny rozdział dotyczący równości płci, zgodnie z zobowiązaniem UE zapisanym w art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu propagowania idei uwzględniania aspektu płci; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE, Peru i Kolumbia podpisały wspólną deklarację w sprawie handlu i upodmiotowienia ekonomicznego kobiet;
   c) rozdział dotyczący zwalczania korupcji, prania pieniędzy i uchylania się od opodatkowania;
   d) odpowiedni mechanizm rozstrzygania sporów do celów rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju, w tym, jako jedną z metod egzekwowania, możliwość uznania sankcji za środek odstraszający do zastosowania w ostateczności w przypadku poważnych i długotrwałych naruszeń, z należytym uwzględnieniem opinii partnerów społecznych oraz zorganizowanego i reprezentatywnego społeczeństwa obywatelskiego;
   e) ukierunkowane na kwestie związane z handlem przepisy dotyczące udziału w międzynarodowych instrumentach, z zamiarem sprzyjania wdrażaniu wielostronnych umów środowiskowych, w szczególności porozumienia klimatycznego z Paryża;

19.  podkreśla, że korupcja stanowi jedną z największych pozahandlowych barier szkodzących otoczeniu biznesowemu i zwiększających trudności operacyjne napotykane przez przedsiębiorstwa; apeluje do Komisji o wykorzystanie umowy do monitorowania wewnętrznych reform służących praworządności i dobrym rządom w krajach partnerskich oraz o zaproponowanie skutecznych środków antykorupcyjnych;

20.  odnotowuje, że władze obydwu krajów pozytywnie odniosły się do współpracy nad znalezieniem szybkich rozwiązań względem pozostałych barier handlowych;

21.  odnotowuje, że obydwa kraje wyraziły szczególne obawy dotyczące swoich zdolności do spełnienia pewnych norm bezpieczeństwa żywności wymaganych na rynku UE, w szczególności norm zawartych w niedawno przedstawionych wnioskach ustawodawczych UE w sprawie poziomów kadmu w kakao, substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, nowej żywności i oleju palmowego, które mogą wywrzeć skutki społeczne w niektórych z najbardziej podatnych na zagrożenia obszarów tych krajów, gdzie na ogół koncentruje się taka produkcja; wzywa strony do zacieśnienia i jak najlepszego wykorzystania finansowej i technicznej współpracy oraz do udoskonalenia mechanizmów wczesnego ostrzegania, zwiększenia przejrzystości i usprawnienia wymiany informacji na temat wewnętrznych przepisów i procedur, aby umożliwić stronom antycypowanie zmieniających się wzorców i dostosowywanie się do nich oraz spełnianie wymogów prawnych; wzywa Komisję do rozważenia środków wspomagających i wspierających, aby pomóc lokalnym producentom w spełnieniu unijnych wymogów sanitarnych, zgodnie z zasadą ostrożności;

22.  podkreśla potrzebę wdrożenia – w sposób skuteczny i poprzez konkretne plany działania – szczegółowych przepisów związanych z harmonogramem działań na rzecz praw człowieka, praw środowiskowych i praw pracowniczych, czego domagał się w swojej rezolucji z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru; przypomina w szczególności o zobowiązaniu stron do wdrożenia i egzekwowania standardów w zakresie wolności zrzeszania się, prawa do rokowań zbiorowych, rygorystycznych i skutecznych inspekcji pracy, przemocy wobec przywódców społecznych i etnicznych oraz ochrony środowiska za pomocą odpowiednich mechanizmów zapobiegania, kontroli i egzekwowania; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje poczynione przez Kolumbię wysiłki na rzecz zwalczenia bezkarności przestępstw, w tym dzięki usprawnieniu dochodzeń, lecz nalega, by podjęto dalsze starania na rzecz skuteczniejszych działań przeciwko przemocy wobec obrońców praw człowieka, działaczy ekologicznych, działaczy związków zawodowych, przywódców grup etnicznych i społeczności lokalnych, a także na rzecz położenia kresu poważnym przestępstwom wciąż popełnianym wobec kobiet;

23.  przyjmuje do wiadomości ambitne plany kolumbijskiego i peruwiańskiego rządu dotyczące zaoferowania ludności wiejskiej alternatywy dla hodowli koki, która jest przetwarzana przez organizacje przestępcze; wzywa Komisję do współpracy z obydwoma rządami w celu znalezienia rozwiązań;

24.  przyznaje, że porozumienie zawarte w 2017 r. między rządem Kolumbii a związkami zawodowymi sektora prywatnego poprawiło sytuację ponad miliona pracowników; podkreśla szczególnie niski poziom przynależności do związków zawodowych oraz wzrost liczby jednostronnie ustalanych systemów wynagrodzeń i świadczeń („pactos colectivos”) w stosunku do układów zbiorowych;

25.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż według Komitetu Doradczego ds. Związków Zawodowych przy OECD wzrosła liczba inspektorów pracy w Kolumbii; podkreśla potrzebę zwiększenia zasobów w celu zagwarantowania skutecznych inspekcji pracy; wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do wsparcia Kolumbii w jej wysiłkach na rzecz wzmocnienia inspekcji pracy, które niewątpliwie są ogromnym wyzwaniem dla rządu Kolumbii ze względu na to, że państwo utraciło kontrolę nad niektórymi częściami kraju podczas długotrwałego konfliktu zbrojnego, lecz wyzwanie to musi zostać podjęte, oraz oczekuje, że będą przeprowadzane dodatkowe i skuteczne kontrole, zwłaszcza na obszarach wiejskich; zwraca się do Komisji o przedstawienie szczegółowych informacji na temat liczby inspektorów pracy i inspekcji pracy, jak również wykrytych nieprawidłowości; przypomina o zaleceniach Komitetu Doradczego ds. Związków Zawodowych przy OECD, zgodnie z którymi liczba inspektorów pracy musi jeszcze wzrosnąć, aby zbliżyła się do standardów międzynarodowych;

26.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki i zobowiązania podjęte przez Peru w celu skuteczniejszego wywiązania się z zobowiązań wynikających z rozdziału umowy dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju, podkreśla jednak, że należy podjąć dodatkowe wysiłki w celu zwalczenia przemocy wobec obrońców praw człowieka, liderów społecznych i przywódców społeczności etnicznych, a w szczególności wobec kobiet; przyjmuje z zadowoleniem podjęte ostatnio w Peru działania na rzecz poprawy inspekcji pracy i zachęca ten kraj do dalszych wzmożonych wysiłków zgodnie z zaleceniami MOP; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2018 r. Peru objęło przewodnictwo w Radzie Administracyjnej MOP, co jeszcze bardziej zobowiązuje Peru do tego, aby świecić przykładem pod względem przestrzegania prawa pracy; podkreśla również, że dnia 6 sierpnia 2018 r. Peru ratyfikowało umowę ramową z MOP o promowaniu godnej pracy w latach 2018–2021; podkreśla jednak, że faktycznie nie wdrożono konwencji MOP nr 87 i 98, oraz wyraża zaniepokojenie ostatnimi zmianami ustawodawczymi, które mogą doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony środowiska; wzywa Komisję, aby należycie poinformowała Parlament o tym, w jaki sposób będzie bezstronnie rozpatrywać oficjalną skargę wniesioną przeciwko peruwiańskiemu rządowi przez zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w odniesieniu do przestrzegania norm pracy i ochrony środowiska;

27.  jest zdania, że dialog między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego UE, Kolumbii i Peru na temat postanowień dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju stanowi użyteczny sposób wskazywania nierozwiązanych problemów oraz zachęcania rządów do dalszych postępów w dążeniu do spełnienia ważnych międzynarodowych standardów społecznych, norm pracy i norm środowiskowych;

28.  podkreśla w związku z tym, że przejrzyste i włączające mechanizmy konsultacji są kluczem do przestrzegania przez wszystkie strony uznanych norm pracy i ochrony środowiska;

29.  przypomina, że rozdział umowy dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju przewiduje ustanowienie przez każdą ze stron krajowych grup doradczych lub komitetów do spraw związanych z pracą, środowiskiem i zrównoważonym rozwojem, złożonych m.in. z niezależnych przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ze zrównoważoną reprezentacją interesariuszy ekonomicznych, społecznych i środowiskowych; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w Kolumbii grupy konsultacyjnej niezależnej od rządu; uważa, że Peru powinno pójść za przykładem Kolumbii, aby zapewnić większą niezależność i przejrzystość; przyjmuje z zadowoleniem decyzję przedstawicieli UE i andyjskich krajowych grup doradczych o organizowaniu corocznych wspólnych posiedzeń, co umożliwi wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz przygotowanie wspólnych zaleceń, które zostaną przedstawione stronom;

30.  wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków na rzecz pełnego wdrożenia 15-punktowego planu, aby zwiększyć skuteczność wiążących rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju, oraz przypomina o potrzebie kontynuowania przez Komisję dialogu z różnymi zaangażowanymi podmiotami, w tym z Parlamentem, w celu zapewnienia skutecznego egzekwowania zobowiązań w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych i ochrony środowiska;

31.  przypomina, że zmiany w ustawodawstwie, które mogłyby doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony środowiska, a mające na celu sprzyjanie bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, są niezgodne z umową;

32.  odnotowuje z zaniepokojeniem znaczny odsetek pracowników, a zwłaszcza kobiet, zatrudnionych w gospodarce nieformalnej, zarówno w Peru, jak i w Kolumbii; podkreśla potrzebę opracowania skutecznych strategii politycznych mających na celu zmniejszenie tego odsetka oraz uważa, że umowa może w tym pomóc, ułatwiając tworzenie większej liczby formalnych miejsc pracy, na przykład dzięki wzmocnieniu środków ułatwiających działalność gospodarczą MŚP;

33.  przypomina, że należy przestrzegać progów ustanowionych w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów załączonego do umowy i obowiązującego do 2020 r. i podkreśla potrzebę dalszego monitorowania przywozu bananów po wygaśnięciu mechanizmu oraz obowiązek dalszego dostarczania przez strony statystyk na ten temat; wyraża zaniepokojenie przekroczeniem przez Peru progu obowiązującego w ramach zawartego w umowie mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów i wzywa do zbadania skutków tego przekroczenia dla rynków w UE; przypomina, że Komisja zobowiązała się do dokonania oceny sytuacji unijnych producentów bananów do dnia 1 stycznia 2019 r. oraz że jeżeli stwierdzi ona, iż doszło do poważnego pogorszenia sytuacji na rynku lub sytuacji unijnych producentów bananów, można rozważyć, za zgodą stron umowy, przedłużenie okresu obowiązywania tego mechanizmu;

34.  z zadowoleniem przyjmuje przystąpienie Kolumbii do OECD w dniu 30 maja 2018 r., co odzwierciedla uznanie dla ważnych reform podjętych przez ten kraj, takich jak reforma systemu wymiaru sprawiedliwości, poprawa zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi oraz przestrzeganie konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa; przypomina, że zgodnie z decyzją Rady OECD po przystąpieniu Kolumbia ma obowiązek dostarczać organom OECD sprawozdania z postępów, takie jak ocena następcza zaleceń wymienionych w oficjalnej opinii Komitetu ds. Handlu; zachęca Peru do kontynuowania reform na podstawie porozumienia z OECD w sprawie programu krajowego;

35.  podkreśla znaczenie dalszego zacieśniania współpracy międzynarodowej w ramach międzynarodowych stosunków wielostronnych, plurilateralnych i regionalnych w kontekście WTO, np. w związku z negocjowaniem umowy w sprawie towarów środowiskowych oraz porozumienia w sprawie handlu usługami;

36.  uznaje wagę pracy wykonanej przez parlamenty narodowe w procesie ratyfikacji tej umowy i wzywa je do kontynuowania tych działań; wzywa również te państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do wszczęcia procesu badania możliwości ratyfikacji przystąpienia Ekwadoru do umowy;

37.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, ESDZ, Komisji, rządom Kolumbii i Peru oraz sekretarzowi generalnemu OECD.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf
(2) Dz.U. C 332E z 15.11.2013, s. 52.
(3) Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 144.
(4) Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 132.
(5) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
(6) „2018 ITUC Global Rights Index – najgorsze kraje na świecie dla pracowników”, Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, 2018 r., https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018
(7) http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności