Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2010(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0446/2018

Predkladané texty :

A8-0446/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0031

Prijaté texty
PDF 154kWORD 53k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o uzatvorení Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (2018/2010(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej(1),

–  so zreteľom na plán dohodnutý v roku 2012 medzi Európskym parlamentom a vládami Kolumbie a Peru,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o dohode o obchode EÚ s Kolumbiou a Peru(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kolumbiou a Peru(3),

–  so zreteľom na svoje odporúčania Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov(4),

–  so zreteľom na obchodné štatistiky a údaje, ktoré okrem iných poskytol Eurostat(5), index globálnych práv Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (ITUC) za rok 2018(6) a na správy Kolumbijskej národnej školy odborových zväzov (ENS)(7),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0446/2018),

A.  keďže uzavretím Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (ďalej len „dohoda“) vznikol zmluvný vzťah založený na pravidlách a ukotvený v spoločných hodnotách a medzinárodných normách pre ľudské a pracovné práva, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý môže veľmi pozitívne vplývať na sociálno-ekonomický rozvoj zmluvných strán dohody, hospodársku integráciu, trvalo udržateľný rozvoj, ľudské práva, na ďalšiu spoluprácu v regionálnych a globálnych otázkach a zbližovanie príslušných krajín a ich občanov;

B.  keďže Peru je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich a najotvorenejších hospodárstiev v regióne, pričom obchodom predstavuje 44 % HDP; keďže Kolumbia je treťou najväčšou ekonomikou Latinskej Ameriky, ktorej hospodársky rast by sa mal v rokoch 2019 – 2020 zrýchliť;

C.  keďže vykonávanie obchodných dohôd vrátane ich sociálneho a environmentálneho vplyvu je kľúčovým prvkom monitorovacej činnosti Európskeho parlamentu;

D.  keďže dohoda sa má posudzovať na pozadí vážnej hospodárskej a humanitárnej krízy vo Venezuele, ktorá vedie k rozsiahlej migrácii do Kolumbie a Peru; keďže obe krajiny prijali veľký počet venezuelských migrantov;

1.  zdôrazňuje, že strategické hodnoty dohody presahujú sféru obchodu, keďže dohoda vytvára pevný základ pre hlbšie vzťahy, s dlhodobým záväzkom v oblasti ľudských práv, sociálnych práv, práv domorodého obyvateľstva a malých poľnohospodárov a životného prostredia, a pre dlhodobú spoluprácu, a prispieva k vytvoreniu strategického partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou;

2.  pripomína význam posilnenia spolupráce s cieľom zachovať a posilniť multilaterálny obchodný systém ako základný pilier pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečení správy ekonomických záležitostí na základe pravidiel a spravodlivejšieho, inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho obchodu; osobitne pripomína svoju podporu WTO, pričom zdôrazňuje jej úlohu pri vytváraní hospodárskej stability a podpore rastu a rozvoja, a vyzýva strany, aby využili dialóg podporený dohodou s cieľom určiť a vypracovať spoločné stratégie pre potrebnú modernizáciu WTO;

3.  zdôrazňuje, že dohoda je príležitosťou na upevnenie nielen medziregionálnej spolupráce, ale aj spolupráce v rámci regiónu a obchodu medzi Kolumbiou, Peru a Ekvádorom;

4.  víta začlenenie Ekvádoru do dohody ako dodatočný prvok, ktorým sa môže posilniť regionálna integrácia, a zdôrazňuje konštruktívnu úlohu všetkých strán pre to, aby bol tento proces úspešný; pripomína, že dohoda je otvorená aj ďalším stranám;

5.  dôrazne podporuje kolumbijskú mierovú dohodu a pripomína potenciálne prínosy a potrebu čo najlepšie dohodu využiť a pomôcť pri vykonávaní mierovej dohody vrátane integrovanej pozemkovej reformy a procesu zmierenia v Kolumbii; domnieva sa, že dohoda poskytuje významné príležitosti pre rast a zamestnanosť, a to aj riešením osobitných výziev, ako sú diverzifikácia hospodárstva, produktívny rozvoj a územné plánovanie, najmä v najchudobnejších regiónoch, ktoré sú hlboko zasiahnuté dlhodobým vnútorným konfliktom; trvá na podpore mierovej dohody v Kolumbii s využitím celého potenciálu dohody a domnieva sa, že čoskoro predloží svoju mierovú dividendu vo forme hospodárskeho a sociálneho rozvoja v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030; pripomína, že neustála a štruktúrovaná podpora občianskej spoločnosti a dialóg s ňou sú takisto kľúčom k budovaniu udržateľného mieru, a to najmä vo vidieckych oblastiach;

6.  víta, že dohoda otvára trhy okrem iného pre tovar, služby, vládne obstarávanie a investície, ktoré môžu vytvoriť formálne a kvalitné pracovné príležitosti a liberalizáciou a rozširovaním obchodu a investícií prispieť k zlepšovaniu pracovných podmienok a k zvyšovaniu životnej úrovne, ak vychádzajú zo zásad trvalo udržateľného rozvoja;

7.  berie na vedomie, že od nadobudnutia platnosti dohody zaznamenal obchod medzi EÚ, Kolumbiou a Peru pokles; zastáva však názor, že dohoda čiastočne vyvažuje negatívne trendy, ktoré sa prejavujú medzinárodnými obchodnými tokmi, klesajúcimi cenami komodít a spomalením hospodárskeho rastu v Latinskej Amerike, a má nepochybne stabilizačný vplyv;

8.  víta, že investície EÚ sa v Kolumbii a Peru zvýšili, a poukazuje na to, že EÚ je najväčším zahraničným investorom v oboch krajinách;

9.  víta, že dohoda pomáha okrem iného aj spoločnostiam pôsobiacim v sektore služieb tým, že podporuje osvedčené regulačné postupy, zlepšovanie domácej regulácie a transparentnosti a posilňuje právnu istotu, a že môže slúžiť ako inkubátor na podporu digitálneho podnikania v regióne, čím prispieva k znižovaniu chudoby a vytváraniu pracovných miest;

10.  podporuje vytvorenie osobitnej pracovnej skupiny uvedenej v článku 109 dohody s cieľom diskutovať o regulačných otázkach týkajúcich sa obchodu so službami a elektronického obchodu s cieľom zabezpečiť podporu vyváženého a spravodlivého konkurenčného prostredia v digitálnom ekosystéme;

11.  poukazuje na to, že dohoda prispela k modernizácii a diverzifikácii vývozu z Kolumbie a Peru a má pozitívny vplyv na malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) v týchto krajinách, ale poznamenáva, že údaje týkajúce sa objemu a tvorby pracovných miest sú veľmi nízke, a pripomína, že v predchádzajúcich obdobiach sa dosiahol porovnateľný pokrok; vyzýva Komisiu, aby do svojej budúcej analýzy začlenila situáciu miestneho priemyslu a hospodársku diverzifikáciu; poukazuje na to, že dohoda má potenciál vo väčšej miere prispievať k rozvoju kolumbijských a peruánskych startupových scén, najmä pokiaľ ide o podnikateľské spoločenstvá regiónu v mestských centrách, ako sú Bogota, Medellín a Lima; zdôrazňuje však, že treba urobiť viac, pokiaľ ide o diverzifikáciu vývozu z tradičných nerastných surovín, ropy a poľnohospodárskych výrobkov, ktoré predstavujú až 70 % objemu vývozu, a to na vývoz spracovaných výrobkov a výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, podporovať hospodársky rozvoj a tvorbu pracovných miest pri plnom rešpektovaní environmentálnych noriem a ľudských práv;

12.  zdôrazňuje, že od predbežného nadobudnutia platnosti dohody začalo 1 155 kolumbijských spoločností (z tohto 328 MSP) a 2 328 nových peruánskych spoločností (z toho 90 % MSP) vyvážať tovar do EÚ; vyzýva zúčastnené strany, aby naďalej podporovali proces internacionalizácie malých a stredných podnikov a recipročný prístup na trh a aby v tejto súvislosti poskytovali pravidelné a presné údaje o oblastiach činnosti a o stupni konsolidácie činností MSP;

13.  naliehavo vyzýva obe strany, aby zvýšili mieru plnenia a informovanosti o dohode; domnieva sa, že mnohé MSP v EÚ, Kolumbii a Peru si neuvedomujú príležitosti, ktoré táto dohoda ponúka; vyzýva preto strany, aby preskúmali najmä mieru využívania preferencií zo strany MSP a aby prijali účinné opatrenia s cieľom zlepšiť informovanosť o príležitostiach a prínosoch, ktoré dohoda ponúka, a to aj zriadením kontaktných miest a špecializovaného webového sídla pre MSP;

14.  víta, že vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ do oboch krajín sa od predbežného vykonávania dohody výrazne zvýšil, ale vyzýva Komisiu, aby situáciu pozorne sledovala a informovala Európsky parlament o účinkoch dohody na výrobu potravín pre miestny trh; pripomína, že je dôležité, aby sa obchod stal inkluzívnejším a aby sa uľahčila primeranú integrácia malých poľnohospodárov do hodnotových reťazcov v Kolumbii a Peru, a teraz aj v Ekvádore;

15.  pripomína, že pre citlivé poľnohospodárske sektory boli stanovené ochranné doložky a že Komisia by mala v tejto súvislosti poskytovať podrobnejšie a pravidelnejšie informácie o vývoji na trhu, a to tak Európskemu parlamentu, ako aj príslušným priemyselným odvetviam;

16.  uznáva, že strany dosiahli pokrok v riešení prekážok obchodu a vo vykonávaní väčšiny ustanovení dohody, najmä pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne otázky, pravidlá pôvodu a technické prekážky obchodu; pripomína však, že antidumpingové konania by nemali porušovať základné pravidlá antidumpingovej dohody WTO;

17.  poukazuje na to, že ďalší pokrok treba dosiahnuť aj v týchto oblastiach:

   a) certifikačné požiadavky pre mäsové a mliečne výrobky,
   b) falšovanie, pirátstvo, neoprávnené používanie zemepisných označení EÚ a nevybavená registrácia zemepisných označení,
   c) diskriminačné dane uplatňované na dovážané liehoviny,
   d) účinné plnenie záväzkov v sociálnej a environmentálnej oblasti,
   e) nedostatočná transparentnosť v administratívnych postupoch;

18.  domnieva sa, že strany by mali využiť doložku o revízii dohody, aby okrem iného zahŕňala:

   a) komplexnú kapitolu o MSP, ktorá umožňuje podstatný pokrok v oblasti uľahčovania obchodu, odstraňovania prekážok obchodu a zbytočnej administratívnej záťaže;
   b) osobitnú kapitolu o rodovej rovnosti v súlade s povinnosťou EÚ zakotvenou v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom podporovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; v tejto súvislosti víta, že EÚ, Peru a Kolumbia podpísali spoločné vyhlásenie o obchode a hospodárskom posilnení postavenia žien;
   c) kapitolu o boji proti korupcii, praniu špinavých peňazí a daňových únikov;
   d) vhodný mechanizmus urovnávania sporov pre kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji vrátane rôznych metód presadzovania, možnosti zvážiť sankcie ako odstrašujúce opatrenie, ktoré sa má použiť ako posledná možnosť v prípade závažných a pretrvávajúcich porušení s náležitým zreteľom na sociálnych partnerov a organizovanú a reprezentatívnu občiansku spoločnosť;
   e) osobitné ustanovenia týkajúce sa obchodu na zapojenie do medzinárodných nástrojov s cieľom podporiť vykonávanie mnohostranných dohôd v oblasti životného prostredia, najmä Parížskej dohody o zmene klímy;

19.  trvá na tom, že korupcia predstavuje jednu z najdôležitejších neobchodných prekážok, ktoré brzdia podnikateľské prostredie a zvyšujú prevádzkové ťažkosti, ktorým podniky čelia; vyzýva Komisiu, aby dohodu využila na monitorovanie domácich reforiem v partnerských krajinách v súvislosti so zásadami právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, a aby predložila účinné protikorupčné opatrenia;

20.  berie na vedomie pozitívny postoj orgánov oboch krajín, ktorého dôkazom je to, že spolupracujú s cieľom nájsť rýchle riešenie zostávajúcich nevyriešených prekážok obchodu;

21.  konštatuje, že obidve krajiny vyjadrili konkrétne obavy, že nedokážu splniť určité normy bezpečnosti potravín požadované pre trh EÚ, najmä pokiaľ ide o najnovšie legislatívne návrhy EÚ týkajúce sa obsahu kadmia v kakau, endokrinných disruptorov, nových potravín a palmového oleja, pri ktorých hrozí, že budú mať vplyv na sociálnu situáciu v niektorých najzraniteľnejších oblastiach oboch krajín, v ktorých sa sústreďuje výroba týchto výrobkov; vyzýva strany, aby posilnili a čo najlepšie využívali finančnú a technickú spoluprácu a posilnili mechanizmy včasného varovania, transparentnosť a výmenu informácií o vnútorných právnych predpisoch a postupoch s cieľom umožniť im predvídať a prispôsobiť sa meniacim sa modelom a dodržiavať právne požiadavky; vyzýva Komisiu, aby v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti zvážila sprievodné a podporné opatrenia na pomoc miestnym výrobcom pri plnení požiadaviek EÚ v oblasti zdravia;

22.  trvá na tom, že treba konkrétnymi akčnými plánmi účinne vykonávať osobitné ustanovenia týkajúce sa plánu pre ľudské, environmentálne a pracovné práva, ako sa požaduje v uznesení z 13. júna 2012 o obchodnej dohode EÚ s Kolumbiou a Peru; pripomína najmä záväzok zmluvných strán presadzovať normy týkajúce sa slobody združovania, práva na kolektívne vyjednávanie, prísnych a účinných inšpekcií práce, násilia voči sociálnym a etnickým predstaviteľom a ochrany životného prostredia, a to vhodnými mechanizmami prevencie, kontroly a presadzovania; v tejto súvislosti víta úsilie Kolumbie o boj proti beztrestnosti trestných činov, a to aj vďaka lepšiemu vyšetrovaniu, ale trvá na tom, aby sa vynaložilo dodatočné úsilie na prijatie účinnejších opatrení zameraných na odstránenie násilia voči obhajcom ľudských práv, aktivistom pôsobiacim v oblasti životného prostredia, odborárom, etnickým a komunitným predstaviteľom, a na ukončenie pretrvávajúcich závažných trestných činov proti ženám;

23.  berie na vedomie zámer kolumbijskej a peruánskej vlády poskytnúť vidieckemu obyvateľstvu alternatívy k pestovaniu koky, ktorú spracúvajú zločinecké organizácie; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s oboma vládami s cieľom nájsť riešenia;

24.  uznáva, že dohoda uzavretá v roku 2017 medzi vládou Kolumbie a odborovým zväzom verejnej správy priniesla zlepšenie viac než jednému miliónu pracovníkov; zdôrazňuje mimoriadne nízku úroveň členstva v odborových zväzoch a zvýšené využívanie jednostranne stanovených platových a dôchodkových systémov („pactos collectivos“) v súvislosti s dohodami o kolektívnom vyjednávaní;

25.  víta, že podľa odborového poradného výboru pri OECD sa počet inšpektorov v Kolumbii zvýšil; zdôrazňuje, že treba zvýšiť zdroje s cieľom zaručiť účinné pracovné inšpekcie; vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“), aby podporili Kolumbiu v jej úsilí o sprísnenie inšpekcií práce, ktoré sú pre kolumbijskú vládu samozrejme náročné, keďže počas dlhého ozbrojeného konfliktu stratil štát kontrolu nad časťami krajiny, ale sú potrebné, a očakáva, že sa budú vykonávať ďalšie účinné kontroly, najmä vo vidieckych oblastiach; žiada Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o počte inšpektorov a inšpekcií, ako aj o zistených nezrovnalostiach; pripomína odporúčania poradného výboru OECD pre obchod, aby sa počet inšpektorov práce ešte zvýšil smerom k medzinárodným normám;

26.  víta úsilie a záväzky Peru zamerané na posilnenie plnenia záväzkov kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v rámci dohody, ale trvá na tom, že treba vyvinúť ďalšie úsilie na boj proti násiliu voči obhajcom ľudských práv, vedúcim sociálnym a etnickým komunitám, a najmä voči ženám; víta najnovšie opatrenia prijaté v Peru na zlepšenie pracovných inšpekcií a nabáda krajinu, aby naďalej posilňovala svoje úsilie v súlade s odporúčaniami MOP; víta tiež, že Peru v roku 2018 predsedalo správnej rade MOP, čo ďalej posilňuje záväzok Peru ísť príkladom pri dodržiavaní pracovného práva; rovnako zdôrazňuje, že Peru 6. augusta 2018 ratifikovalo rámcovú dohodu s MOP o podpore dôstojnej práce na obdobie 2018 – 2021; zdôrazňuje však nedostatočné vykonávanie dohovorov MOP 87 a 98 a vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi legislatívnymi zmenami, ktoré môžu viesť k oslabeniu ochrany životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby náležite informovala Európsky parlament o tom, ako nezávislým spôsobom spracuje oficiálnu sťažnosť peruánskej organizovanej občianskej spoločnosti proti peruánskej vláde, pokiaľ ide o súlad s pracovnými a environmentálnymi normami;

27.  zastáva názor, že dialóg medzi zástupcami EÚ, kolumbijskej a peruánskej občianskej spoločnosti o ustanoveniach dohody týkajúcich sa obchodu a trvalo udržateľného rozvoja je užitočnou metódou ako odhaliť nevyriešené problémy a povzbudiť vlády, aby sa pokúsili dosiahnuť ďalší pokrok v plnení významných medzinárodných sociálnych, pracovných a environmentálnych noriem;

28.  zdôrazňuje preto, že transparentné a inkluzívne konzultačné mechanizmy sú kľúčovými nástrojmi na zabezpečenie toho, aby všetky strany dodržiavali uznávané normy v oblasti práce a ochrany životného prostredia;

29.  pripomína, že v kapitole dohody o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji sa stanovuje, že každá zmluvná strana zriadi domáce poradné skupiny alebo výbory, ktoré sa týkajú záležitostí súvisiacich s prácou, životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom a ktoré zahŕňajú nezávislé reprezentatívne organizácie občianskej spoločnosti s vyváženým zastúpením hospodárskych, sociálnych a environmentálnych zainteresovaných strán; víta zriadenie konzultačnej skupiny nezávislú od vlády v Kolumbii; domnieva sa, že Peru by malo nasledovať príklad Kolumbie s cieľom zabezpečiť väčšiu nezávislosť a transparentnosť; víta rozhodnutie zástupcov EÚ a andských domácich poradných skupín usporiadať každoročné spoločné zasadnutia, ktoré umožnia lepšiu výmenu informácií a osvedčených postupov a prípravu spoločných odporúčaní, ktoré sa predložia zúčastneným stranám;

30.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o plné vykonávanie 15-bodového plánu, ktorým sa zvýši účinnosť záväzných kapitol o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, a pripomína, že treba pokračovať v dialógu s rôznymi aktérmi vrátane Európskeho parlamentu s cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie ľudských práv, pracovných záväzkov a záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia;

31.  pripomína, že legislatívne zmeny, ktoré by mohli v záujme podpory priamych zahraničných investícií viesť k zníženiu úrovne ochrany životného prostredia, nie sú v súlade s dohodou;

32.  so znepokojením berie na vedomie významný podiel všetkých pracovníkov zamestnaných v neformálnom hospodárstve v Peru a Kolumbii, najmä žien; zdôrazňuje potrebu vypracovať účinné politiky zamerané na zníženie tohto podielu a domnieva sa, že dohoda by v tejto súvislosti mohla pomôcť vytvoriť viac formálnych pracovných miest, napríklad posilnením opatrení na uľahčenie hospodárskej činnosti MSP;

33.  pripomína, že prahové hodnoty stanovené v rámci stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, ktoré sú pripojené k dohode a uplatniteľné do roku 2020, by sa mali dodržiavať, a zdôrazňuje, že treba naďalej monitorovať dovoz banánov aj po skončení platnosti mechanizmu, a že strany by mali naďalej poskytovať štatistiky v tejto oblasti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Peru prekročilo prahovú hodnotu stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi v rámci dohody a vyzýva na analýzu tohto vplyvu na trhy v EÚ; pripomína, že Komisia sa zaviazala posúdiť situáciu producentov banánov v EÚ k 1. januára 2019 a že ak zistí, že došlo k vážnemu zhoršeniu situácie na trhu alebo situácii producentov banánov v EÚ, možno zvážiť predĺženie platnosti mechanizmu so súhlasom zmluvných strán dohody;

34.  víta pristúpenie Kolumbie k OECD 30. mája 2018 ako výraz ocenenia dôležitých reforiem, ktoré krajina vykonala, napríklad reformy justičného systému, kvalitnejšieho riadenia štátnych podnikov a dodržiavania Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách; pripomína, že podľa rozhodnutia rady OECD musí Kolumbia po pristúpení poskytnúť orgánom OECD správy o pokroku, ako napríklad následné hodnotenie odporúčaní uvedených vo formálnom stanovisku Výboru pre obchod; povzbudzuje Peru, aby pokračovalo v reformách na základe dohody s OECD o programe pre krajinu;

35.  zdôrazňuje význam ďalšieho posilňovania medzinárodnej spolupráce v mnohostrannom, viacstrannom a regionálnom medzinárodnom rámci v kontexte WTO, napríklad v súvislosti s rokovaniami o dohode o environmentálnych tovaroch (EGA) a dohode o obchode so službami (TiSA);

36.  uznáva dôležitú prácu národných parlamentov v procese ratifikácie dohody a vyzýva ich, aby ju presadzovali; vyzýva tiež členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby začali proces preskúmania ratifikácie pristúpenia Ekvádoru k dohode;

37.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, ESVČ, Komisii, vláde Kolumbie a vláde Peru a generálnemu tajomníkovi OECD.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf
(2) Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 52.
(3) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 144.
(4) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.
(5) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
(6) Index globálnych práv ITUC z roku 2018 – najhoršie krajiny na svete pre pracovníkov, Medzinárodná konfederácia odborových zväzov, 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018
(7) http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia