Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2010(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0446/2018

Ingivna texter :

A8-0446/2018

Debatter :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0031

Antagna texter
PDF 150kWORD 47k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg
Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2019 om genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru (2018/2010(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan(1),

–  med beaktande av den färdplan som gemensamt beslutats av Europaparlamentet och Colombias och Perus regeringar år 2012,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2012 om EU:s handelsavtal med Colombia och Peru(2),

–  med beaktande av sin resolution om Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och dess medlemsstater och Colombia och Peru(3),

–  med beaktande av sina rekommendationer av den 13 december 2017 till rådet och kommissionen till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt(4),

–  med beaktande av den handelsstatistik och de handelsuppgifter som tillhandahålls av bland annat Eurostat(5), IFS globala rättighetsindex 2018(6) och rapporterna från Colombias nationella fackföreningsskola (ENS)(7),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8–0446/2018), och av följande skäl:

A.  EU:s handelsavtal med Colombia och Peru (nedan kallat avtalet) är en regelbaserad förbindelse, grundad på gemensamma värderingar och internationella standarder för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och hållbar utveckling, som har potential att få starkt positiva effekter för avtalsparternas socioekonomiska utveckling samt för ekonomisk integration, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, närmare samarbete avseende regionala och globala frågor och för sammanförandet av länderna och deras medborgare.

B.  Peru är en av de mest snabbväxande och öppna ekonomierna i regionen, med en handel som står för 44 % av landets BNP. Colombia är Latinamerikas tredje största ekonomi, och landets ekonomiska tillväxttakt förväntas öka 2019–2020.

C.  Genomförandet av handelsavtal, inbegripet deras sociala och miljömässiga konsekvenser, är en nyckelfråga för Europaparlamentets övervakningsverksamhet.

D.  Avtalet måste bedömas mot bakgrund av den allvarliga ekonomiska och humanitära krisen i Venezuela, som orsakar storskalig migration till Colombia och Peru. Båda länderna har tagit emot ett stort antal venezuelanska migranter.

1.  Europaparlamentet betonar att avtalets strategiska värden går utöver handelsområdet, eftersom avtalet ger en god grund för en djupare förbindelse, med långsiktigt engagemang för respekt för mänskliga rättigheter, för sociala rättigheter, för urbefolkningar och lantbrukare samt för miljön, och bidrar till upprättandet av ett strategiskt partnerskap mellan EU och Latinamerika.

2.  Europaparlamentet påminner om att det är viktigt att stärka samarbetet för att upprätthålla och förstärka det multilaterala handelssystemet som en grundläggande förutsättning för att uppnå målen för hållbar utveckling, för att därigenom garantera en regelbaserad ekonomisk styrning och en rättvisare, mer inkluderande och mer hållbar handel. Parlamentet bekräftar i synnerhet sitt stöd till WTO, betonar WTO:s roll för att skapa ekonomisk stabilitet och stödja tillväxt och utveckling och uppmanar parterna att utnyttja den dialog som främjas genom avtalet till att enas om och utveckla gemensamma strategier för den nödvändiga moderniseringen av WTO.

3.  Europaparlamentet betonar den möjlighet som avtalet ger till stärkt samarbete och såväl interregional som intraregional handel mellan Colombia, Peru och Ecuador.

4.  Europaparlamentet välkomnar Ecuadors integrering i avtalet som ytterligare en faktor för att bidra till att stärka den regionala integrationen, och betonar den konstruktiva roll som alla parter spelar i denna process för att göra den till en framgång. Parlamentet påminner om att avtalet ännu är öppet för ytterligare anslutningar.

5.  Europaparlamentet ger sitt starka stöd till det colombianska fredsavtalet och påminner om de potentiella fördelarna med avtalet och om behovet av att utnyttja det på bästa sätt för att bidra till fredsavtalets genomförande, inbegripet en integrerad jordreform och försoningsprocess i Colombia. Parlamentet anser att avtalet ger betydande möjligheter till tillväxt och sysselsättning, bland annat genom att ta itu med specifika utmaningar såsom diversifiering av ekonomin, produktiv utveckling och genomförande av markanvändningsplaner, framför allt i de fattigaste regionerna vilka drabbats hårt av den mångåriga interna konflikten. Parlamentet framhåller att fredsavtalet i Colombia bör främjas genom att man utnyttjar alla de möjligheter som avtalet ger och anser att vinsterna med freden snart kommer att visa sig i form av ekonomisk och social utveckling i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling. Parlamentet påminner om att stöd till och dialog med det civila samhället, kontinuerligt och under strukturerade former, även är en avgörande faktor för att bygga en hållbar fred från grunden, särskilt i landsbygdsområden.

6.  Europaparlamentet välkomnar att avtalet öppnar marknaderna för bland annat varor, tjänster, offentliga upphandlingar och investeringar, som när det baseras på principen om hållbar utveckling kan skapa möjligheter till formell sysselsättning av god kvalitet och bättre arbetsvillkor och högre levnadsstandard genom en liberalisering och utvidgning av handeln och investeringarna.

7.  Europaparlamentet noterar att handeln mellan EU, Colombia och Peru har minskat sedan avtalet trädde i kraft. Avtalet har dock delvis kompenserat negativa trender när det gäller internationella handelsflöden, sjunkande råvarupriser och Latinamerikas ekonomiska avmattning, och har otvivelaktigt fått en stabiliserande effekt.

8.  Europaparlamentet välkomnar att EU:s investeringar har ökat i Colombia och i Peru, och påpekar att EU är den största utländska investeraren i båda länderna.

9.  Europaparlamentet välkomnar att avtalet bland annat hjälper företag inom tjänstesektorn genom att främja god tillsynspraxis, förbättra den inhemska lagstiftningen och insynen och öka rättssäkerheten, och att det kan fungera som en företagsinkubator för att främja digitalt företagande i regionen och bidra till att minska fattigdomen och skapa sysselsättning.

10.  Europaparlamentet stöder inrättandet av en särskild arbetsgrupp enligt artikel 109 i avtalet, för att diskutera tillsynsfrågor i samband med handel med tjänster samt elektronisk handel, för att säkerställa främjandet av balanserade förhållanden med rättvis konkurrens i det digitala ekosystemet.

11.  Europaparlamentet noterar att kommissionen anser att avtalet har bidragit till modernisering och diversifiering av exporten från Colombia och Peru och att det har haft en positiv inverkan på colombianska och peruanska små och medelstora företag. Parlamentet observerar samtidigt att de siffror som gäller volymer och arbetsskapande är mycket låga, och påminner om att liknande framsteg skett under tidigare perioder. Kommissionen uppmanas att inkludera situationen för den lokala industrin samt den ekonomiska diversifieringen i sin framtida analys. Parlamentet påpekar att avtalet har potential att bidra ännu mer till utvecklingen av förhållandena för uppstartsföretag i Colombia och Peru, särskilt när det gäller regionens företagskoncentrationer i storstäder som Bogotá, Medellín och Lima. Parlamentet betonar dock att mer måste göras i fråga om att diversifiera exporten bort från de traditionella mineraliska produkterna, oljeprodukterna och jordbruksprodukterna, som står för så mycket som 70 % av exportvolymen, till export av bearbetade varor och produkter med större mervärde, i syfte att stödja den ekonomiska utvecklingen och skapandet av arbetstillfällen, med full respekt för miljöstandarder och mänskliga rättigheter.

12.  Europaparlamentet framhåller att 1 155 colombianska företag – varav 328 är små och medelstora företag – och 2 328 nya peruanska företag – varav 90 % är små och medelstora företag – har börjat exportera till EU sedan avtalets provisoriska ikraftträdande. Parlamentet uppmanar parterna att fortsatt stödja internationaliseringsprocessen och det ömsesidiga marknadstillträdet för små och medelstora företag, och att regelbundet tillhandahålla korrekta uppgifter om verksamhetssektorerna och konsolideringsgraden avseende små och medelstora företags verksamhet i detta avseende.

13.  Europaparlamentet uppmanar båda sidor att snabba på genomförandet och gå ut med information om avtalet. Parlamentet anser att många små och medelstora företag i EU, Colombia och Peru inte är medvetna om de möjligheter som avtalet medför. Parlamentet uppmanar därför parterna att särskilt undersöka små och medelstora företags utnyttjandegrad för förmånstullar och att vidta effektiva åtgärder för att bättre informera om de möjligheter och fördelar som avtalet ger, bland annat genom att inrätta kontaktpunkter och specialiserade webbsidor för små och medelstora företag.

14.  Europaparlamentet välkomnar att EU:s export av jordbruksprodukter till båda länderna har ökat avsevärt sedan avtalet började tillämpas provisoriskt, men uppmanar kommissionen att övervaka situationen noga och att informera parlamentet om avtalets inverkan på livsmedelsproduktionen för den lokala marknaden. Parlamentet påminner om att det är viktigt att göra handeln mer inkluderande och underlätta en lämplig integration av småjordbrukare i värdekedjorna i både Colombia och Peru, och nu även Ecuador.

15.  Europaparlamentet påminner om att skyddsklausuler har införts för känsliga jordbrukssektorer och att kommissionen i detta sammanhang regelbundet bör tillhandahålla mer detaljerad information om marknadsutvecklingen, till både Europaparlamentet och de berörda industrisektorerna.

16.  Europaparlamentet erkänner de framsteg som har gjorts av parterna med att lösa handelshinder och med att genomföra de flesta av avtalets bestämmelser, särskilt vad gäller sanitära och fytosanitära frågor, ursprungsregler och tekniska handelshinder. Parlamentet påminner dock om att antidumpningsfall inte bör strida mot de grundläggande reglerna i WTO:s antidumpningsavtal.

17.  Europaparlamentet påpekar att ytterligare framsteg bland annat krävs vad gäller

   a) certifieringskrav för kött och mjölkprodukter,
   b) förfalskning, piratkopiering samt intrång i EU:s namn för geografiska beteckningar och pågående registreringar av geografiska beteckningar,
   c) diskriminerande skatter som påförts på importerade spritdrycker,
   d) genomförande av sociala och miljömässiga åtaganden,
   e) bristande insyn i administrativa förfaranden.

18.  Europaparlamentet anser att parterna bör utnyttja avtalets översynsklausul till att inbegripa bland annat följande:

   a) Ett övergripande kapitel om mikroföretag och små och medelstora företag som möjliggör betydande framsteg i fråga om förenklade handelsprocedurer, undanröjande av handelshinder och av onödiga administrativa bördor.
   b) Ett särskilt jämställdhetskapitel, i enlighet med EU:s skyldighet enligt artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att främja jämställdhetsintegrering. Parlamentet välkomnar i detta avseende att EU, Peru och Colombia har undertecknat den gemensamma förklaringen om handel och kvinnors ekonomiska egenmakt.
   c) Ett kapitel om kampen mot korruption, penningtvätt och skatteundandragande.
   d) En lämplig tvistlösningsmekanism för kapitlet om handel och hållbar utveckling, inbegripet, som en av flera verkställighetsmetoder, möjligheten att överväga sanktioner som en avskräckande åtgärd att använda som en sista utväg i händelse av allvarliga och bestående överträdelser, med vederbörlig hänsyn till arbetsmarknadens parter och det organiserade och representativa civila samhället.
   e) Särskilda handelsrelaterade bestämmelser för åtaganden avseende internationella instrument i syfte att främja genomförandet av multilaterala miljöavtal, i synnerhet Parisavtalet om klimatförändringar.

19.  Europaparlamentet påpekar att korruption är ett av de största icke-handelsmässiga hindren, som hämmar företagsklimatet och leder till ökade operativa svårigheter för företagen. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda detta avtal för att övervaka inhemska reformer i partnerländerna på områdena rättsstatlighet och god förvaltning och att ta fram effektiva åtgärder mot korruption.

20.  Europaparlamentet noterar båda ländernas positiva attityd när det gäller att samarbeta för att hitta snabba lösningar på de kvarstående olösta handelshindren.

21.  Europaparlamentet noterar att båda länderna har uttryckt särskild oro gällande sin förmåga att uppfylla vissa standarder för livsmedelssäkerhet som krävs på EU-marknaden, särskilt när det gäller den senaste tidens lagstiftningsförslag från EU om kadmiumhalten i kakao, hormonstörande ämnen, nya livsmedel och palmolja, vilket riskerar att få sociala konsekvenser i vissa av ländernas mest utsatta områden, dit produktionen av de berörda produkterna tenderar att koncentreras. Parlamentet uppmanar parterna att stärka och på bästa möjliga sätt utnyttja det finansiella och tekniska samarbetet och att förbättra mekanismerna för tidig varning, insyn och informationsutbyte om inhemska lagar och förfaranden, för att de ska kunna föregripa och anpassa sig till föränderliga mönster och uppfylla rättsliga krav. Parlamentet uppmanar kommissionen att planera för kompletterande och stödjande åtgärder i syfte att hjälpa lokala producenter att uppfylla EU:s krav på sanitet, i linje med försiktighetsprincipen.

22.  Europaparlamentet insisterar på behovet av att genom konkreta åtgärdsplaner effektivt genomföra de specifika bestämmelser som gäller färdplanen för mänskliga rättigheter, miljörättigheter och arbetstagarrättigheter, enligt vad som efterfrågas i dess resolution av den 13 juni 2012 om EU:s handelsavtal med Colombia och Peru. Parlamentet påminner särskilt om parternas åtagande att tillämpa standarder avseende föreningsfrihet, rätten till kollektiva förhandlingar, stränga och effektiva yrkesinspektioner, våld mot sociala ledare och ledare för etniska grupper och miljöskydd genom lämpliga mekanismer för förebyggande, kontroll och tillämpning. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang Colombias ansträngningar för att bekämpa straffrihet för brott, bland annat genom förbättrade utredningar, men betonar att det krävs ytterligare ansträngningar för att vidta effektivare åtgärder i syfte att utplåna våldet mot människorättsförsvarare, miljöaktivister, fackföreningsaktiva, ledare för etniska grupper och samhällsledare och få slut på de bestående allvarliga brotten mot kvinnor.

23.  Europaparlamentet noterar ambitionen hos Colombias och Perus regeringar att ge landsbygdsbefolkningen alternativ till att odla koka, som bearbetas av kriminella organisationer. Kommissionen uppmanas att samarbeta med båda regeringarna för att hitta lösningar.

24.  Europaparlamentet konstaterar att ett avtal som ingicks 2017 mellan Colombias regering och fackliga organisationer inom den offentliga sektorn medförde förbättringar för över en miljon arbetstagare. Parlamentet understryker det särskilt låga antalet fackföreningsmedlemmar och den ökade användningen av ensidigt fastställda löne- och förmånssystem (”pactos colectivos”) framför kollektivavtal.

25.  Europaparlamentet välkomnar att det, enligt fackföreningarnas rådgivande kommitté vid OECD, har skett en ökning av antalet inspektörer i Colombia. Parlamentet betonar behovet av ökade resurser för att garantera effektiva yrkesinspektioner. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten (EEAS) att stödja Colombia i dess ansträngningar att stärka yrkesinspektioner, vilket uppenbart är en enorm utmaning för Colombias regering givet att staten hade mist kontroll över delar av landet under den långa väpnade konflikten, men vilket likväl måste genomföras. Parlamentet förväntar sig att ytterligare effektiva kontroller genomförs, särskilt i landsbygdsområden. Parlamentet uppmanar kommissionen att lämna detaljerad information om antalet inspektörer, inspektioner och påvisade oegentligheter. Parlamentet påminner om rekommendationerna från fackföreningarnas rådgivande kommitté vid OECD om att antalet yrkesinspektörer fortfarande måste ökas upp till internationella standarder.

26.  Europaparlamentet välkomnar Perus ansträngningar för och utfästelser om att förstärka genomförandet av sina åtaganden enligt avtalets kapitel om handel och hållbar utveckling, men betonar att ytterligare ansträngningar måste till för att få bukt med våldet mot människorättsförsvarare, sociala ledare och ledare för etniska grupper samt, i synnerhet, kvinnor. Parlamentet välkomnar de senaste åtgärder som vidtagits i Peru för att förbättra yrkesinspektionerna, och uppmuntrar landet att fortsätta att förstärka sina insatser i enlighet med ILO:s rekommendationer. Parlamentet välkomnar även att Peru har innehaft ordförandeskapet för ILO:s förvaltningsråd 2018, vilket ytterligare stärker Perus åtagande att föregå med gott exempel i fråga om efterlevnad av arbetsrätt. Parlamentet betonar även att Peru den 6 augusti 2018 ratificerade ett ramavtal med ILO om främjande av anständigt arbete under perioden 2018–2021. Parlamentet betonar dock avsaknaden av faktiskt genomförande av ILO:s konventioner 87 och 98, och ser med oro på nyligen genomförda lagändringar som kan leda till en försvagning av miljöskyddet. Parlamentet uppmanar kommissionen att vederbörligen informera parlamentet om hur den kommer att på ett självständigt sätt behandla det officiella klagomål som lämnats in av det organiserade peruanska civilsamhället mot Perus regering vad gäller uppfyllandet av arbetsrättsliga och miljömässiga normer.

27.  Europaparlamentet anser att dialog mellan företrädare för EU:s, Colombias och Perus civilsamhällen om avtalets bestämmelser om handel och hållbar utveckling är ett användbart medel för att identifiera kvarstående problem och uppmuntra regeringar att göra ytterligare framsteg i syfte att uppfylla viktiga internationella sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga normer.

28.  Europaparlamentet betonar därför att öppna och inkluderande samrådsmekanismer är viktiga instrument för att se till att alla parter följer erkända arbets- och miljöskyddsnormer.

29.  Europaparlamentet påminner om att kapitlet om handel och hållbar utveckling föreskriver att varje part ska inrätta inhemska rådgivande grupper eller kommittéer för frågor på områdena arbetsrätt, miljö och hållbar utveckling, som ska bestå av oberoende representativa civilsamhällesorganisationer med ett balanserat deltagande av ekonomiska, sociala och miljörelaterade intressenter. Parlamentet välkomnar att Colombia har skapat en samrådsgrupp som är oberoende av regeringen. Parlamentet anser att Peru bör följa Colombias exempel för att garantera mer oberoende och öppenhet. Parlamentet välkomnar det beslut som EU:s företrädare och de andinska inhemska rådgivande grupperna har fattat om att hålla årliga gemensamma möten, vilket kommer att möjliggöra ett förbättrat informationsutbyte och utarbetande av gemensamma rekommendationer som ska läggas fram för parterna.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser för att fullt ut genomföra planen i 15 punkter för att göra de bindande kapitlen om handel och hållbar utveckling mer ändamålsenliga, och påminner kommissionen om att den bör fortsätta sin dialog med de olika berörda aktörerna, inklusive parlamentet, för att säkerställa ett ändamålsenligt fullgörande av åtagandena i fråga om mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och miljöskydd.

31.  Europaparlamentet påminner om att ändringar i lagstiftningen som skulle kunna medföra sänkt miljöskyddsnivå i syfte att främja utländska direktinvesteringar inte är förenliga med avtalet.

32.  Europaparlamentet noterar med oro att den informella ekonomin står för en ansenlig andel av det totala antalet arbetstagare i både Peru och Colombia, särskilt bland kvinnor. Parlamentet betonar behovet av att utforma effektiva politiska åtgärder som syftar till att minska denna andel och anser att avtalet kan bidra till detta genom att skapa fler formella arbetstillfällen genom, till exempel, åtgärder för att förstärka små och medelstora företags ekonomiska verksamheter.

33.  Europaparlamentet påminner om att de gränser som fastställs enligt stabiliseringsmekanismen för bananer, som bifogas avtalet och gäller fram till 2020, bör följas och understryker behovet av fortsatt övervakning av bananimporten när mekanismen upphör att gälla och att parterna bör tillhandahålla statistik i detta avseende. Parlamentet uttrycker oro över att Peru har överskridit tröskelvärdet enligt avtalets stabiliseringsmekanism för bananer och efterlyser en analys av hur detta påverkar marknaderna i EU. Parlamentet påminner om att kommissionen har åtagit sig att bedöma situationen för EU:s bananproducenter senast den 1 januari 2019 och om att en förlängning av mekanismens giltighetstid kan övervägas med avtalspartnernas samtycke, i händelse av att den kommer fram till att marknadsläget eller situationen för EU:s bananproducenter har försämrats avsevärt.

34.  Europaparlamentet välkomnar Colombias anslutning till OECD den 30 maj 2018, då detta innebär ett erkännande av de viktiga reformer som landet har vidtagit, såsom reformer av rättsväsendet, förbättrad styrning av de statsägda företagen och efterlevnad av OECD:s konvention om bekämpande av bestickning. Parlamentet påminner om OECD-rådets beslut att Colombia efter sin anslutning måste lämna lägesrapporter till OECD:s organ, till exempel en uppföljande bedömning av rekommendationerna i handelskommitténs formella yttrande. Parlamentet uppmanar Peru att fortsätta sina reformer enligt avtalet om landsprogrammet med OECD.

35.  Europaparlamentet betonar vikten av bättre internationellt samarbete i ett multilateralt, plurilateralt och regionalt internationellt perspektiv, inom ramen för WTO, exempelvis i samband med förhandlingar om avtalet om miljöanpassade varor (EGA) och avtalet om handel med tjänster (TiSA).

36.  Europaparlamentet erkänner det viktiga arbete som de nationella parlamenten genomfört i samband med sina processer för att ratificera avtalet och uppmanar dem att fullfölja det. Parlamentet uppmanar dessutom de medlemsstater som ännu inte gjort det att inleda processen för att pröva en ratificering av Ecuadors anslutning till avtalet.

37.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, utrikestjänsten, kommissionen, regeringarna i Colombia och Peru samt OECD:s generalsekreterare.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf
(2) EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 52,
(3) EUT C 366, 27.10.2017, s. 144.
(4) EUT C 369, 11.10.2018, s. 132.
(5) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
(6) 2018 ITUC Global Rights Index – the world’s worst countries for workers (IFS globala rättighetsindex 2018 – världens värsta länder för arbetstagare), Internationella fackliga samorganisationen, 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018
(7) http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy