Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2511(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0056/2019

Debatter :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0033

Antagna texter
PDF 130kWORD 47k
Torsdagen den 17 januari 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov
P8_TA(2019)0033RC-B8-0056/2019

Europaparlamentets resolution av den 17 januari 2019 om Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (2019/2511(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Azerbajdzjan, i synnerhet de av den 15 juni 2017 om fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli(1), av den 10 september 2015 om Azerbajdzjan(2) och av den 18 september 2014 om förföljelserna av människorättsförsvarare i Azerbajdzjan(3),

–  med beaktande av sin rekommendation av den 4 juli 2018 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan(4),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, i synnerhet sin rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 september 2017 om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer(6),

–  med beaktande av det femtonde sammanträdet i den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan i Baku den 7–8 maj 2018,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet EU–Azerbajdzjan från 1996 och rådets antagande den 14 november 2016 av ett mandat för kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten att förhandla fram ett övergripande avtal med Azerbajdzjan, och av att förhandlingarna om detta avtal inleddes den 7 februari 2017,

–  med beaktande av uttalandet från vice ordföranden/den höga representanten av den 7 mars 2017 om domen mot Mehman Hüseynov i Azerbajdzjan,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline,

–  med beaktande av den senaste rapporten till FN:s råd för mänskliga rättigheter från arbetsgruppen mot godtyckligt frihetsberövande om dess uppdrag i Azerbajdzjan(7),

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Mehman Hüseynov, en antikorruptionsbloggare och direktör för Institutet för reportrars frihet och säkerhet, avtjänar ett tvåårigt fängelsestraff sedan han den 3 mars 2017 dömdes för att offentligt ha framfört sina erfarenheter av misshandel och tortyr från polisens sida, samt för att ha kritiserat regeringstjänstemän genom att avslöja deras oförklarliga förmögenheter.

B.  Hüseynov som ska släppas i mars 2019 riskerar ytterligare 5–7 års fängelsestraff då han anklagas för användande av våld som inte innebär fara för liv eller hälsa för anstalts- eller häktespersonal enligt artikel 317.2.

C.  Mehman Hüseynov anklagas för att ha attackerat en fängelsevakt för att undvika en rutinkontroll den 26 december 2018. Efter den påstådda attacken placerades han i isolering utan rätt att träffa sin advokat. Den 28 december inledde Hüseynov en hungerstrejk för att protestera mot dessa försök att förlänga hans straff och mot de eventuella nya åtalspunkterna. Den 30 december försämrades bloggarens hälsotillstånd och han svimmade. Efter enträgen begäran av hans anhöriga avbröt han den torra hungerstrejken och började dricka vätska. Den 11 januari 2019 kunde EU:s delegation i Azerbajdzjan besöka honom och bekräfta att han fick läkarvård.

D.  Detta är inte en engångsföreteelse, då det förekommer andra fall då myndigheterna väcker en ny talan mot politiska fångar vars pågående fängelsestraff snart är över. Enligt forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet är detta det femte fallet av sådant slag under de senaste månaderna.

E.  Den 4 januari 2019 fattade Nizamidistriktets domstol i Baku beslut om administrativa påföljder för dem som hade deltagit i protesten mot det nya brottmålet mot Hüseynov, nämligen Mete Turksoy, Afghan Sadigov, Nurlan Gahramanli, Elimkhan Aghayev, Sakhavat Nabiyev, Ismayil Islamoghlu, Goshgar Ahmadov,Yashar Khaspoladov, Farid Abdinov, Elchin Rahimzade, Orkhan Mammadov, Bakhtiyar Mammadli, Fatima Movlamli, Matanat Mahmurzayeva och Parvin Abishova. Samtliga anklagade befanns vara skyldiga enligt artikel 513.2 (överträdelse av bestämmelserna för att anordna massmöten, strejkvakter och demonstrationer) i lagen om administrativa förseelser.

F.  Mediemiljön och yttrandefriheten i Azerbajdzjan har inte visat på några större framsteg. Azerbajdzjan ligger på plats 163 av 180 länder i 2018 års pressfrihetsindex från Reportrar utan gränser. Tio journalister avtjänar för närvarande fängelsestraff i Azerbajdzjan.

G.  Flera oberoende mediewebbplatser och portaler förblir blockerade och otillgängliga i landet, inbegripet Azadliq Radio (Radio Free Europe/Radio Liberty Azerbaijan Service) och dess internationella radio, Radio Free Europe Radio Liberty, tidningen Azadliq (utan samband med Azadliq Radio), Meydan TV och Azerbaijan Saadi (Azerbaijan Hour) m.fl. I slutet av 2017 och början av 2018 förhördes mängder av azerbajdzjanska medborgare för att ha lagt upp kritiska kommentarer på Facebook, eller helt enkelt för att ha gillat en status i sociala medier eller ha klickat på ”kommer” på politiska massmöten.

H.  I december 2018 beslutade den ekonomiska och administrativa domstolen i Baku att den undersökande journalisten Khadija Ismayilova skulle betala böter på över 23 000 euro för ett misstänkt fall av skatteundandragande som rörde Radio Free Europe, där hon arbetade som redaktör och aldrig var juridiskt ombud. Hennes advokat, Yalchin Imanov, är en av dem som uteslutits ur det azerbajdzjanska advokatsamfundet. Den 10 januari 2019 fattade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna beslut om den talan som väckts av Ismayilova mot Azerbajdzjans regering i samband med att videor om hennes privatliv spridits, då hon ansåg att hennes rättigheter enligt artiklarna 8 (rätt till skydd för privat- och familjeliv) och 10 (yttrandefrihet) i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna hade kränkts.

I.  Ändringar som 2017 infördes i lagen om civilt och administrativt förfarande och lagen om advokatyrket förbjuder yrkesverksamma advokater som inte är medlemmar i advokatsamfundet att uppträda vid domstol och företräda sina klienter. Denna nya bestämmelse riktar sig mot flera advokater som företräder oppositionsmedlemmar och människorättsaktivister och som har uteslutits ur advokatsamfundet eller som står inför disciplinära åtgärder.

J.  Azerbajdzjan är medlem av Europarådet och har således åtagit sig att respektera de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. De två föredragandena för Azerbajdzjan i Europarådets parlamentariska församling och Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter har uttryckt djup oro över de nya anklagelserna mot Hüseynov. OSSE:s representant för mediefrihet har uttryckt samma oro.

K.  Den 11 juli 2018 slutförde EU och Azerbajdzjan prioriteringarna för partnerskapet och fastställde de gemensamma politiska prioriteringarna för att vägleda och stärka partnerskapet EU–Azerbajdzjan under de kommande åren.

1.  Europaparlamentet begär att Mehman Hüseynov omedelbart och villkorslöst friges och uppmanar eftertryckligen de azerbajdzjanska myndigheterna att dra tillbaka alla nya anklagelser mot honom. Parlamentet uttrycker oro över hans hälsa, varför myndigheterna måste förse honom med all nödvändig läkarvård och tillåta regelbundna besök från hans familj och ge tillgång till juridiskt ombud med tystnadsplikt.

2.  Europaparlamentet begär att Azerbajdzjans våldsamma förföljelse av oliktänkande upphör, och efterlyser omedelbart och villkorslöst frigivande av alla politiska fångar, inbegripet journalister, människorättsförsvarare och andra aktivister från civilsamhället, inklusive, men inte enbart, Afgan Mukhtarli, Ilkin Rustamzadeh, Rashad Ramazanov, Seymur Hazi, Giyas Ibrahimov, Mehman Huseynov, Bayram Mammadov, Araz Guliyev, Tofig Hasanli, Ilgiz Qahramanov och Afgan Sadygov, och begär att alla anklagelser mot dem dras tillbaka och att deras politiska och medborgerliga rättigheter helt och hållet återställs.

3.  Europaparlamentet välkomnar frisläppandet av flera framträdande människorättsförsvarare, journalister, oppositionsmedlemmar och aktivister i Azerbajdzjan under de senaste åren. Parlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att säkerställa fri rörlighet för dem som omfattas av restriktioner, inbegripet Ilgar Mammadov, Intigam Alyiev, Khadija Ismaiylova och andra journalister, och att tillåta dem att arbeta fritt. Parlamentet uttrycker oro över de nya åtal som väckts mot Imayilova och begär att de dras tillbaka.

4.  Europaparlamentet påminner Azerbajdzjan om landets skyldigheter, som följer av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att fullt ut respektera och verkställa Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas domar.

5.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Azerbajdzjans regering att fullt ut samarbeta med och genomföra rekommendationerna från Europarådets Venedigkommission och kommissarie för mänskliga rättigheter samt FN:s särskilda förfaranden för människorättsförsvarare och att säkerställa att oberoende grupper och aktivister från civilsamhället kan arbeta fritt och utan begränsningar, bland annat genom att ändra de lagar som allvarligt begränsar civilsamhällets finansiering.

6.  Europaparlamentet uppmanar Azerbajdzjan att fullt ut garantera press- och mediefriheten, både i lagstiftningen och i praktiken, både online och offline, för att garantera yttrandefrihet i enlighet med internationella normer.

7.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen azerbajdzjanska myndigheter att säkerställa att advokatsamfundet de facto är oberoende från regeringen. Parlamentet insisterar på att oberoende verksamma advokater ska tillåtas att fortsätta utöva sitt yrke och företräda sina klienter i enlighet med en av notarius publicus bestyrkt fullmakt och begär att det godtyckliga uteslutandet av advokater som företräder oppositionsmedlemmar och människorättsaktivister upphör.

8.  Europaparlamentet uttrycker oro över anklagelserna mot flera medlemmar av Europarådets parlamentariska församling och de påstådda försöken att påverka europeiska beslutsfattare genom olagliga medel i syfte att hindra kritik mot allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan.

9.  Europaparlamentet uttrycker oro över situationen för hbti-personer i Azerbajdzjan och uppmanar Azerbajdzjans regering att upphöra med att störa och hota människorättsförsvarare som främjar och skyddar hbti-personers rättigheter.

10.  Europaparlamentet understryker vikten av det nya avtalet mellan EU och Azerbajdzjan. Parlamentet betonar att demokratiska reformer, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna måste stå i centrum för det nya avtalet. Parlamentet betonar att det kommer att noga övervaka situationen under förhandlingarna om ett nytt avtal innan det fattar beslut om att godkänna avtalet.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten att säkerställa att frisläppandet av Mehman Hüseynov och alla andra politiska fångar i Azerbajdzjan förblir en prioritet i de bilaterala förbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan.

12.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och medlemsstaternas delegationer i Azerbajdzjan att förstärka sina insatser för att stödja och bistå politiska fångar, journalister och bloggare, antikorruptionsaktivister, människorättsförsvarare och medlemmar av civilsamhället.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska utrikestjänsten, kommissionen, Republiken Azerbajdzjans president, regering och parlament, Europarådet och OSSE.

(1) EUT C 331, 18.9.2018, s. 105.
(2) EUT C 316, 22.9.2017, s. 207.
(3) EUT C 234, 28.6.2016, s. 2.
(4) Antagna texter, P8_TA(2018)0294.
(5) EUT C 356, 4.10.2018, s. 130.
(6) EUT C 337, 20.9.2018, s. 82.
(7) Rapport A/HRC/36/37/Add.1, 2.8.2017.

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy