Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0251(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0413/2018

Předložené texty :

A8-0413/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Hlasování :

PV 17/01/2019 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0035

Přijaté texty
PDF 190kWORD 51k
Čtvrtek, 17. ledna 2019 - Štrasburk
Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2019 o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013 (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0466),

—  s ohledem na akt o přistoupení z roku 2003, a zejména na článek 3 protokolu č. 4 připojeného k tomuto aktu,

–  s ohledem na žádost o stanovisko, kterou obdržel od Rady (C8-0394/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0413/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  V souladu s protokolem č. 4 aktu o přistoupení z roku 2003 o jaderné elektrárně Ignalina1 se Litva zavázala k uzavření bloku 1 jaderné elektrárny Ignalina do 31. prosince 2004 a bloku 2 do 31. prosince 2009 a k následnému vyřazení těchto bloků z provozu.
(1)  V souladu s protokolem č. 4 aktu o přistoupení z roku 2003 o jaderné elektrárně Ignalina1 se Litva zavázala k uzavření bloku 1 jaderné elektrárny Ignalina do 31. prosince 2004 a bloku 2 do 31. prosince 2009 a k následnému vyřazení těchto bloků z provozu. Protokol č. 4 je i nadále právním základem programu Ignalina.
_____________
_________________
1 Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 944.
1 Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 944.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  V souladu se svými závazky obsaženými v aktu o přistoupení a s pomocí Unie uzavřela Litva uvedené dva bloky v příslušných lhůtách a významně pokročila v jejich vyřazování z provozu. Je nutno provádět další práce, aby bylo možno pokračovat ve snižování úrovně radiačního rizika. Na základě odhadů, které jsou k dispozici, budou pro tento účel po roce 2020 zapotřebí dodatečné finanční prostředky.
(2)  V souladu se svými závazky obsaženými v aktu o přistoupení a s pomocí Unie uzavřela Litva uvedené dva bloky v příslušných lhůtách a významně pokročila v jejich vyřazování z provozu. Je nutno provádět další práce, aby bylo možno pokračovat ve snižování úrovně radiačního rizika. Na základě odhadů, které jsou k dispozici, a vzhledem k plánovanému konečnému uzavření v roce 2038 budou pro tento účel po roce 2020 zapotřebí značné dodatečné finanční prostředky. Dokončení plánu na vyřazení z provozu do roku 2038 bude vyžadovat vyřešení nedostatku finančních prostředků ve výši 1 548 milionů EUR.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Činnosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení by měly splňovat platné právní předpisy Unie a jednotlivých států. Vyřazování jaderné elektrárny z provozu, na niž se toto nařízení vztahuje, by se mělo provádět v souladu s právními předpisy v oblasti jaderné bezpečnosti, konkrétně se směrnicí Rady 2009/71/Euratom (1), a v oblasti nakládání s odpady, konkrétně se směrnicí Rady 2011/70/Euratom (2). Konečnou odpovědnost za jadernou bezpečnost a bezpečnost vyhořelého paliva a za nakládání s radioaktivním odpadem zůstává na Litvě.
(3)  Činnosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení by měly splňovat platné právní předpisy Unie a jednotlivých států. Vyřazování jaderné elektrárny z provozu, na niž se toto nařízení vztahuje, by se mělo provádět v souladu s právními předpisy v oblasti jaderné bezpečnosti, konkrétně se směrnicí Rady 2009/71/Euratom (1), a v oblasti nakládání s odpady, konkrétně se směrnicí Rady 2011/70/Euratom(2). Konečnou odpovědnost za jadernou bezpečnost a bezpečnost vyhořelého paliva a za nakládání s radioaktivním odpadem zůstává na Litvě. Nicméně směrnice 2011/70/Euratom umožňuje Unii, aby přispívala na širokou škálu projektů vyřazování z provozu, včetně skladování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu a jejich odstraňování. Zatímco se ve směrnici 2011/70/Euratom uvádí, že náklady na nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem hradí ti, kdo tento materiál vytvořili, nelze toto ustanovení uplatnit se zpětným účinkem na Litvu, která jadernou elektrárnu Ignalina uzavřela před přijetím této směrnice, a neměla tak možnost shromáždit dostatečné množství prostředků na skladování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu a na jejich odstranění.
_____________
_________________
1 Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (Úř. věst. L 172, 2.7.2009, s. 18).
1 Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (Úř. věst. L 172, 2.7.2009, s. 18).
2 Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 48).
2 Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 48).
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Vzhledem k tomu, že předčasné odstavení a následné vyřazení z provozu jaderné elektrárny Ignalina se dvěma bloky reaktorů typu RBMK o výkonu 1 500 MW zděděných po Sovětském svazu nemá obdoby a představuje pro Litvu výjimečnou finanční zátěž neúměrnou velikosti a hospodářské síle země, protokol č. 4 stanoví, že pomoc Unie v rámci programu Ignalina má plynule pokračovat a být prodloužena na období po roce 2006, a to na dobu dalšího finančního výhledu.
(4)  Vzhledem k tomu, že předčasné odstavení a následné vyřazení z provozu jaderné elektrárny Ignalina se dvěma bloky reaktorů typu RBMK (kanálového typu, s grafitovým moderátorem) o výkonu 1 500 MW – podobných reaktorům používaným v Černobylu – zděděných po Sovětském svazu nemá obdoby – v praxi neexistují nikde na světě příklady demontáže podobně koncipovaného reaktoru –, a představuje pro Litvu výjimečnou finanční zátěž neúměrnou velikosti a hospodářské síle země, protokol č. 4 stanoví, že pomoc Unie v rámci programu Ignalina má plynule pokračovat a být prodloužena na období po roce 2006, a to na dobu dalšího finančního výhledu až do data konečného uzavření, které je aktuálně plánováno na rok 2038.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Program by také měl zajistit šíření znalostí získaných v rámci programu Ignalina mezi všechny členské státy v koordinaci a synergii s dalším příslušným programem Unie pro činnosti související s vyřazováním zařízení z provozu v Bulharsku, na Slovensku a ve Společném výzkumném středisku Komise, neboť tato opatření přinášejí největší přidanou hodnotu Unie.
(10)  Program by také měl zajistit šíření znalostí získaných v rámci programu Ignalina mezi všechny členské státy v koordinaci a synergii s dalším příslušným programem Unie pro činnosti související s vyřazováním zařízení z provozu v Bulharsku, na Slovensku a ve Společném výzkumném středisku Komise. Aby tato opatření přinesla největší přidanou hodnotu Unie, nemělo by být financování šíření znalostí součástí financování vyřazování z provozu, ale mělo by pocházet z jiných finančních zdrojů Unie.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Vyřazování jaderné elektrárny Ignalina z provozu by se mělo provádět s využitím nejlepších dostupných technických odborných znalostí a současně náležitě zohlednit charakter a technologické specifikace vyřazovaných zařízení s cílem zajistit bezpečnost a nejvyšší možnou efektivnost, a tak zohlednit mezinárodní osvědčené postupy.
(11)  Vyřazování jaderné elektrárny Ignalina z provozu by se mělo provádět s využitím nejlepších dostupných technických odborných znalostí a současně náležitě zohlednit charakter a technologické specifikace vyřazovaných zařízení s cílem zajistit bezpečnost a nejvyšší možnou efektivnost, a tak zohlednit mezinárodní osvědčené postupy a zajistit konkurenceschopné platy pro kvalifikovaný personál.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Komise a Litva by měly zajistit účinné monitorování a kontrolu vývoje procesu vyřazování z provozu s cílem zajistit nejvyšší přidanou hodnotu Unie, co se týče finančních prostředků přidělovaných podle tohoto nařízení, i když konečná odpovědnost za vyřazení z provozu zůstává na Litvě. Patří sem účinné měření pokroku a výkonu a v případě potřeby i přijímání nápravných opatření.
(12)  Komise a Litva by měly zajistit účinné monitorování a kontrolu vývoje procesu vyřazování z provozu s cílem zajistit nejvyšší přidanou hodnotu Unie, co se týče finančních prostředků přidělovaných podle tohoto nařízení. Patří sem účinné sledování pokroku a výkonu, a v případě potřeby i přijímání nápravných opatření společně s Litvou a Unií.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Program by měl být prováděn za společného finančního úsilí Unie a Litvy. Maximální prahová hodnota spolufinancování ze strany Unie by měla být stanovena v souladu s praxí spolufinancování zavedenou v předcházejících programech. S přihlédnutím k praxi srovnatelných programů Unie a k posílení litevského hospodářství od zahájení programu vyřazování jaderné elektrárny Ignalina z provozu nepřesáhne až do ukončení provádění činností financovaných podle tohoto nařízení míra spolufinancování ze strany Unie 80 % způsobilých nákladů. Zbývající spolufinancování by měla poskytnout Litva a zdroje mimo rozpočet Unie, pocházející zejména od mezinárodních finančních institucí a jiných dárců.
(16)  Program by měl být prováděn za společného finančního úsilí Unie a Litvy. Protokol č. 4 k aktu o přistoupení z roku 2003 uvádí, že příspěvek Unie v programu Ignalina může v případě určitých opatření činit až 100 % celkových výdajů. Prahová hodnota spolufinancování ze strany Unie by měla být stanovena v souladu s praxí spolufinancování zavedenou v předcházejících programech. S přihlédnutím ke zjištění zprávy Komise z roku 2018 o posouzení a provádění programů pomoci EU pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, na Slovensku a v Litvě a k politickému závazku Litvy přispět maximálně 14 % celkových nákladů na vyřazení by míra spolufinancování ze strany Unie měla od zahájení programu vyřazování jaderné elektrárny Ignalina z provozu až do ukončení provádění činností financovaných podle tohoto nařízení přesáhnout 86 % způsobilých nákladů. Zbývající spolufinancování by měla poskytnout Litva a zdroje mimo rozpočet Unie. Mělo by být vynaloženo úsilí o získání investic z jiných zdrojů, zejména od mezinárodních finančních institucí a jiných dárců.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)   Mimo působnost programu Ignalina nese Litva i nadále konečnou odpovědnost za rozvoj dotyčného regionu a za investování do něj. Tento region se vyznačuje nízkými příjmy a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v zemi, především právě v důsledku uzavření jaderné elektrárny, která byla největším zaměstnavatelem. regionu.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Program spadá do působnosti litevského vnitrostátního programu podle směrnice Rady 2011/70/Euratom.
(19)  Program spadá do působnosti litevského vnitrostátního programu podle směrnice Rady 2011/70/Euratom a může přispět k jeho provádění, čímž není dotčena tato směrnice.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)   Z historických důvodů je finanční podpora Unie při vyřazování jaderného reaktoru Ignalina plně odůvodněna, ale program by neměl stanovit precedens pro využívání finančních prostředků Unie při vyřazování z provozu jiných jaderných reaktorů. Mělo by být morální povinností každého členského státu zabránit nepřiměřenému zatížení budoucích generací spojenému s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, včetně radioaktivního odpadu, který vznikne po vyřazení stávajících jaderných zařízení z provozu. Vnitrostátní politiky musí být založeny na zásadě „znečišťovatel platí“.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)
(23b)   Doporučení Komise 2006/851/Euratom uvádí, že v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ by provozovatelé jaderných zařízení měli během doby aktivního provozu zařízení vyčlenit přiměřené finanční prostředky na budoucí náklady na vyřazení z provozu.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Obecným cílem programu je pomoci Litvě s vyřazováním jaderné elektrárny Ignalina z provozu se zvláštním důrazem na zvládání problémů týkajících se radiační bezpečnosti spojených s vyřazováním jaderné elektrárny Ignalina z provozu při současném zajištění rozsáhlého šíření znalostí ve všech členských státech EU o vyřazování jaderného zařízení z provozu získanýchtomto procesu.
1.  Obecným cílem programu je přiměřeně pomoci Litvě s bezpečným vyřazováním jaderné elektrárny Ignalina z provozu se zvláštním důrazem na zvládání problémů týkajících se radiační bezpečnosti spojených s vyřazováním jaderné elektrárny Ignalina z provozu, včetně zajištění bezpečnosti skladování vyhořelého palivameziskladu.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
2.  Konkrétním cílem programu je provést demontáž a dekontaminaci zařízení a reaktorových šachet v JE Ignalina v souladu s plánem vyřazování z provozu, pokračovat v bezpečném řízení vyřazování z provozu a nakládání se zbylými odpady a šířit získané znalosti mezi zúčastněnými stranami v EU.
2.  Hlavním cílem programu je provést demontáž a dekontaminaci zařízení a reaktorových šachet v JE Ignalina v souladu s plánem vyřazování z provozupokračovat v bezpečném řízení vyřazování z provozu a nakládání se zbylými odpady.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
2a.  Doplňkovým cílem programu je zajistit rozšíření získaných znalostí o vyřazování jaderných zařízení z provozu ve všech členských státech. Doplňkový cíl je financován z programu finanční pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem (COM (2018)0467).
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.   Podrobný popis konkrétních cílů je uveden v příloze I. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přílohu I změnit v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2.
3.   Podrobný popis hlavního cíle je uveden v příloze I.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Finanční krytí k provádění programu na období 2021–2027 činí 552 000 000 EUR v běžných cenách.
1.  Finanční krytí k provádění programu na období 2021–2027 činí 780 000 000 EUR v běžných cenách na provádění hlavního cíle programu (vyřazování zařízení z provozu).
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
Celková maximální míra spolufinancování ze strany Unie použitelná v rámci programu nepřesáhne 80 %. Zbývající financování poskytne Litva a další zdroje mimo rozpočet Unie.
Celková míra spolufinancování ze strany Unie použitelná v rámci programu bude činit 86 %. Zbývající financování poskytne Litva a další zdroje mimo rozpočet Unie.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 4
4.  Klíčové problémy týkající se radiační bezpečnosti ve finančním období 2021–2027 se řeší prostřednictvím činností podle bodů P.1, P.2 a P.4. Konkrétně demontáž jader reaktorů je zahrnuta v bodě P.2. Problémy menšího významu se řeší v bodě P.3, zatímco body P.0 a P.5 se týkají činností na podporu vyřazování z provozu.
4.  Klíčové problémy týkající se radiační bezpečnosti ve finančním období 2021–2027 se řeší prostřednictvím činností podle bodů P.1, P.2, P.3 a P.4. Konkrétně demontáž jader reaktorů je zahrnuta v bodě P.2. Body P.0 a P.5 se týkají činností na podporu vyřazování z provozu.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 5 – tabulka 1 – bod P.3

Znění navržené Komisí

TABULKA 1

#

Bod

Priorita

P.3

Nakládání s vyhořelým jaderným palivem

II

Pozměňovací návrh

TABULKA 1

#

Bod

Priorita

P.3

Nakládání s vyhořelým jaderným palivem

I

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 7
7.  Zneškodňování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu v hlubinném geologickém úložišti jeoblasti působnosti programu vyloučeno a tento postup musí vypracovat Litva ve svém vnitrostátním programu pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, jak to vyžaduje směrnice Rady 2011/70/Euratom.
7.  Zneškodňování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu v hlubinném geologickém úložišti je sice z oblasti působnosti programu na období 2021–2027 vyloučeno, ale Litva a Unie zahájí ve vhodnou dobu konzultace ohledně možného zahrnutí těchto činností do oblasti působnosti programu v následujícím víceletém finančním rámci.
Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí