Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0251(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0413/2018

Indgivne tekster :

A8-0413/2018

Forhandlinger :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Afstemninger :

PV 17/01/2019 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0035

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 50k
Torsdag den 17. januar 2019 - Strasbourg
Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. januar 2019 om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (Ignalina-programmet) og om ophævelse af Rådets forordning (EU) nr. 1369/2013 (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0466),

—  der henviser til tiltrædelsesakten af 2003, særlig artikel 3 i protokol nr. 4, der er knyttet hertil,

–  der henviser til Rådets anmodning om udtalelse (C8-0394/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0413/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  I overensstemmelse med protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten af 2003 om Ignalina-atomkraftværket1 har Litauen forpligtet sig til at lukke blok 1 og 2 på Ignalina-atomkraftværket senest henholdsvis den 31. december 2004 og den 31. december 2009 og til efterfølgende at dekommissionere disse enheder.
(1)  I overensstemmelse med protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten af 2003 om Ignalina-atomkraftværket1 har Litauen forpligtet sig til at lukke blok 1 og 2 på Ignalina-atomkraftværket senest henholdsvis den 31. december 2004 og den 31. december 2009 og til efterfølgende at dekommissionere disse enheder. Protokol nr. 4 udgør fortsat retsgrundlaget for Ignalina-programmet.
_____________
_________________
1 EUT L 236 af 23.9.2003, s. 944.
1 EUT L 236 af 23.9.2003, s. 944.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  I overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til tiltrædelsesakten og med EU-bistand lukkede Litauen de to enheder inden for de respektive frister og gjorde betydelige fremskridt hen imod deres dekommissionering. Yderligere arbejde er nødvendigt for at fortsætte nedbringelsen af det radiologiske risikoniveau. Baseret på de foreliggende overslag kræves der yderligere økonomiske ressourcer til dette formål efter 2020.
(2)  I overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til tiltrædelsesakten og med EU-bistand lukkede Litauen de to enheder inden for de respektive frister og gjorde betydelige fremskridt hen imod deres dekommissionering. Yderligere arbejde er nødvendigt for at fortsætte nedbringelsen af det radiologiske risikoniveau. Baseret på de foreliggende overslag og den planlagte endelige dato for lukningen i 2038 kræves der betydeligt yderligere økonomiske ressourcer til dette formål efter 2020. For at gøre det muligt at afslutte dekommissioneringsplanen i 2038 vil det være nødvendigt at finde en løsning på finansieringskløften på 1 548 mio. EUR.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  De aktiviteter, der er omfattet af denne forordning, bør være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Dekommissioneringen af atomkraftværket, der er omfattet af denne forordning, bør foretages i overensstemmelse med lovgivningen om nuklear sikkerhed, navnlig Rådets direktiv 2009/71/Euratom1 og affaldshåndtering, navnlig Rådets direktiv 2011/70/Euratom2. Det endelige ansvar for nuklear sikkerhed og for sikkerheden ved håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald forbliver hos Litauen.
(3)  De aktiviteter, der er omfattet af denne forordning, bør være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Dekommissioneringen af atomkraftværket, der er omfattet af denne forordning, bør foretages i overensstemmelse med lovgivningen om nuklear sikkerhed, navnlig Rådets direktiv 2009/71/Euratom1 og affaldshåndtering, navnlig Rådets direktiv 2011/70/Euratom2. Det endelige ansvar for nuklear sikkerhed og for sikkerheden ved håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald forbliver hos Litauen. I direktiv 2011/70/Euratom gives der imidlertid mulighed for, at Unionen kan bidrage til en bred vifte af dekommissioneringsprojekter, herunder lagring og deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald. Selvom det i direktiv 2011/70/Euratom fastslås, at udgifterne til håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald skal afholdes af dem, der har frembragt disse materialer, kan den bestemmelse ikke anvendes med tilbagevirkende kraft på Litauen, der lukkede Ignalina-atomkraftværket inden vedtagelsen af nævnte direktiv og således ikke var i stand til at akkumulere tilstrækkelige midler til lagring og deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald.
_____________
_________________
1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18).
1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18).
2 Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48).
2 Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48).
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  I erkendelse af at den for tidlige lukning og deraf følgende dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket med dets to RBMK-reaktorenheder på 1 500 MW, der er en arv fra det tidligere Sovjetunionen, var uden fortilfælde og udgjorde en så usædvanlig stor finansiel byrde for Litauen, at det ikke stod i et rimeligt forhold til landets størrelse og økonomiske formåen, blev det fastsat i protokol nr. 4, at Unionens bistand under Ignalina-programmet skal fortsættes løbende og forlænges efter 2006 for perioden for de næste finansielle overslag.
(4)  I erkendelse af at den for tidlige lukning og deraf følgende dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket med dets to RBMK-reaktorenheder på 1 500 MW (grafitmodererede og af kanaltypen), der ligner dem, der blev brugt i Tjernobyl, og som er en arv fra det tidligere Sovjetunionen, var uden fortilfælde, eftersom der intet andet sted i verden i praksis har været et tilfælde, hvor en reaktor med en lignende konstruktion er blevet demonteret, og da det udgjorde en så usædvanlig stor finansiel byrde for Litauen, at det ikke stod i et rimeligt forhold til landets størrelse og økonomiske formåen, blev det fastsat i protokol nr. 4, at Unionens bistand under Ignalina-programmet skal fortsættes løbende og forlænges efter 2006 for perioden for de næste finansielle overslag indtil den endelige dato for lukningen, som i øjeblikket er planlagt til at finde sted i 2038.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Programmet bør også sikre formidlingen af viden fra programmet til alle medlemsstater i samordning og synergi med de øvrige relevante EU-programmer for dekommissioneringsaktiviteter i Bulgarien, Slovakiet og Kommissionens Fælles Forskningscenter, da sådanne foranstaltninger giver den største EU-merværdi.
(10)  Programmet bør også sikre formidlingen af viden fra programmet til alle medlemsstater i samordning og synergi med de øvrige relevante EU-programmer for dekommissioneringsaktiviteter i Bulgarien, Slovakiet og Kommissionens Fælles Forskningscenter. For at disse foranstaltninger kan skabe den største EU-merværdi, bør finansieringen til formidlingen af viden ikke være en del af finansieringen til dekommissioneringsarbejdet, men komme fra andre finansielle kilder i Unionen.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Dekommissioneringen af Ignalina-atomkraftværket bør gennemføres under anvendelse af den bedste tilgængelige tekniske ekspertise, og under hensyntagen til karakteren af og de teknologiske specifikationer for de anlæg, der skal dekommissioneres, med henblik på at sikre sikkerheden og størst mulig effektivitet og derved tage hensyn til bedste internationale praksis.
(11)  Dekommissioneringen af Ignalina-atomkraftværket bør gennemføres under anvendelse af den bedste tilgængelige tekniske ekspertise, og under hensyntagen til karakteren af og de teknologiske specifikationer for de anlæg, der skal dekommissioneres, med henblik på at sikre sikkerheden og størst mulig effektivitet og derved tage hensyn til bedste internationale praksis og sikre konkurrencedygtige lønninger til kvalificeret personale.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Kommissionen og Litauen bør sikre en effektiv overvågning og kontrol af forløbet af dekommissioneringsprocessen for at garantere den største EU-merværdi af den finansiering, der er bevilget i medfør af denne forordning, selv om det endelige ansvar for dekommissioneringen fortsat ligger hos Litauen. Dette omfatter effektiv måling af fremskridt og performance og om nødvendigt vedtagelsen af korrigerende foranstaltninger.
(12)  Kommissionen og Litauen bør sikre en effektiv overvågning og kontrol af forløbet af dekommissioneringsprocessen for at garantere den største EU-merværdi af den finansiering, der er bevilget i medfør af denne forordning. Dette omfatter effektiv overvågning af fremskridt og performance og om nødvendigt vedtagelse af korrigerende foranstaltninger sammen med Litauen og Unionen.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Programmet bør gennemføres med en fælles finansiel indsats fra Unionen og Litauen. Der bør fastsættes en øvre grænse for Unionens samfinansiering i overensstemmelse med den samfinansieringspraksis, der er udviklet under de foregående programmer. Under hensyntagen til praksis med sammenlignelige EU-programmer og den styrkede litauiske økonomi bør EU's medfinansieringssats ikke overstige 80 % af de støtteberettigede omkostninger fra starten af Ignalina-dekommissioneringsprogrammet til afslutningen af gennemførelsen af de aktiviteter, der finansieres i medfør af denne forordning. Den øvrige samfinansiering bør tilvejebringes af Litauen og andre kilder end Unionens budget, herunder navnlig fra internationale finansielle institutioner og andre donorer.
(16)  Programmet bør gennemføres med en fælles finansiel indsats fra Unionen og Litauen. I protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten af 2003 fastslås det, at Unionens bidrag inden for rammerne af Ignalina-programmet til visse foranstaltninger kan udgøre op til 100 % af de samlede udgifter. Der bør fastsættes en grænse for Unionens samfinansiering i overensstemmelse med den samfinansieringspraksis, der er udviklet under de foregående programmer. Under hensyntagen til konklusionerne i Kommissionens rapport fra 2018 om evalueringen og gennemførelsen af Unionens program for bistand til dekommissionering af kernekraftværker i Bulgarien, Slovakiet og Litauen og Litauens politiske tilsagn om at bidrage med 14 % af de samlede dekommissioneringsomkostninger bør Unionens medfinansieringssats være på 86 % af de støtteberettigede omkostninger fra starten af Ignalina-dekommissioneringsprogrammet til afslutningen af gennemførelsen af de aktiviteter, der finansieres i medfør af denne forordning. Den øvrige samfinansiering bør tilvejebringes af Litauen og andre kilder end Unionens budget. Der bør gøres en indsats for at tiltrække finansiering fra andre kilder, navnlig fra internationale finansielle institutioner og andre donorer.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)   Uden for anvendelsesområdet for Ignalina-programmet har Litauen fortsat det endelige ansvar for at udvikle og investere i Ignalina-regionen, der er kendetegnet ved lave indkomster og landets højeste arbejdsløshed, hovedsagelig som følge af lukningen af Ignalina-atomkraftværket, regionens største arbejdsgiver.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Programmet falder ind under Litauens nationale program i henhold til Rådets direktiv 2011/70/Euratom.
(19)  Programmet falder ind under Litauens nationale program i henhold til Rådets direktiv 2011/70/Euratom og kan bidrage til gennemførelsen af det, uden at det berører direktivet.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
(23a)   Af historiske årsager er Unionens finansielle støtte til dekommissioneringen af Ignalina-kernereaktoren fuldt ud berettiget, men programmet bør ikke danne præcedens for anvendelse af EU-midler til dekommissionering af andre kernereaktorer. De enkelte medlemsstater bør have en etisk forpligtelse til at undgå enhver urimelig byrde på fremtidige generationer med hensyn til brugt brændsel og radioaktivt affald, herunder radioaktivt affald, der forventes fra dekommissioneringen af eksisterende nukleare anlæg. De nationale politikker er nødt til at være baseret på princippet om, at "forureneren betaler".
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)
(23b)   I Kommissionens henstilling 2006/851/Euratom påpeges det, at operatører af nukleare anlæg – i overensstemmelse med princippet om, at "forureneren betaler"– i løbet af anlæggenes produktive levetid bør hensætte tilstrækkelige finansielle ressourcer til at dække de fremtidige dekommissioneringsomkostninger.
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  Programmets overordnede målsætning er at bistå Litauen med at gennemføre dekommissioneringen af Ignalina-atomkraftværket, med særlig fokus på håndtering af de radiologiske sikkerhedsudfordringer ved dekommissioneringen af Ignalina-atomkraftværket, samtidig med at der sikres bred formidling til alle EU-medlemsstater af den viden, der derved genereres om nuklear dekommissionering.
1.  Programmets overordnede målsætning er i fyldestgørende grad at bistå Litauen med at gennemføre en sikker dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket, med særlig fokus på håndtering af de radiologiske sikkerhedsudfordringer ved dekommissioneringen af Ignalina-atomkraftværket, herunder ved at sørge for sikkerheden på det midlertidige oplagringsanlæg til brugt brændsel.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
2.  Programmet har som specifikt mål at gennemføre demonteringen og dekontamineringen af udstyr og reaktorskakter på Ignalina-atomkraftværket i overensstemmelse med dekommissioneringsplanen, fortsætte med den sikre håndtering af dekommissioneringsaffald og historisk affald og at formidle den genererede viden til EU-interessenterne.
2.  Programmet har som hovedmålsætning at gennemføre demonteringen og dekontamineringen af udstyr og reaktorskakter på Ignalina-atomkraftværket i overensstemmelse med dekommissioneringsplanen og at fortsætte med den sikre håndtering af dekommissioneringsaffald og historisk affald.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Programmet har også en supplerende målsætning om at sikre bred formidling af den frembragte viden om nuklear dekommissionering i alle medlemsstater. Den supplerende målsætning finansieres af det finansielle bistandsprogram til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald (COM(2018)0467).
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3
3.   Den detaljerede beskrivelse af det specifikke mål fremgår af bilag I. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter ændre bilag I efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.
3.   Den detaljerede beskrivelse af hovedmålsætningen fremgår af bilag I.
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 552 000 000 EUR i løbende priser.
1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 780 000 000 EUR i løbende priser til gennemførelsen af programmets hovedmålsætning (dekommissioneringsaktiviteter).
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
Den maksimale EU-samfinansieringssats for programmet er højst 80 %. Den øvrige samfinansiering skal tilvejebringes af Litauen og andre kilder end Unionens budget.
Den samlede EU-samfinansieringssats for programmet er 86 %. Den øvrige samfinansiering skal tilvejebringes af Litauen og andre kilder end Unionens budget.
Ændring 19
Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4
4.  Vigtige radiologiske sikkerhedsudfordringer i finansieringsperioden 2021-2027 bliver tacklet gennem aktiviteter under punkt P.1, P.2 og P.4. Særlig demontering af reaktorernes kerner er dækket under punkt P.2. Mindre udfordringer behandles under punkt P.3, mens punkterne P.0 og P.5 dækker støtte til dekommissioneringsaktiviteter.
4.  Vigtige radiologiske sikkerhedsudfordringer i finansieringsperioden 2021-2027 bliver tacklet gennem aktiviteter under punkt P.1, P.2, P.3 og P.4. Navnlig er demontering af reaktorernes kerner dækket under punkt P.2. Punkt P.0 og P.5 dækker støtte til dekommissioneringsaktiviteter.
Ændring 20
Forslag til forordning
Bilag I – punkt 5 – tabel 1 – punkt P.3

Kommissionens forslag

TABEL 1

#

Punkt

Prioritet

P.3

Håndtering af brugt nukleart brændsel

II

Ændring

TABEL 1

#

Punkt

Prioritet

P.3

Håndtering af brugt nukleart brændsel

I

Ændring 21
Forslag til forordning
Bilag I – punkt 7
7.  Deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald i dybtliggende geologiske lagre er udelukket fra programmets anvendelsesområde og skal udvikles af Litauen i sit nationale program for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald som krævet i Rådets direktiv 2011/70/Euratom.
7.  Selvom deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald i dybtliggende geologiske lagre er udelukket fra programmets anvendelsesområde i perioden 2021-2027, begynder Litauen og Unionen i god tid at afholde høringer om eventuelt at inkludere disse aktiviteter i programmets anvendelsesområde inden for rammerne af den næste flerårige finansielle ramme.
Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik