Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0251(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0413/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0413/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0035

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 185kWORD 59k
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0466),

—  έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης του 2003, και ιδίως το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 που επισυνάπτεται σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση γνωμοδότησης που έλαβε από το Συμβούλιο (C8-0394/2018),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0413/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης του 2003 σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Ignalina1 η Λιθουανία δεσμεύθηκε να κλείσει τη μονάδα 1 και τη μονάδα 2 του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και τις 31 Δεκεμβρίου 2009, αντίστοιχα, στη συνέχεια δε να παροπλίσει τις μονάδες αυτές.
(1)  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης του 2003 σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Ignalina1 η Λιθουανία δεσμεύθηκε να κλείσει τη μονάδα 1 και τη μονάδα 2 του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και τις 31 Δεκεμβρίου 2009, αντίστοιχα, στη συνέχεια δε να παροπλίσει τις μονάδες αυτές. Το πρωτόκολλο αριθ. 4 παραμένει η νομική βάση για το πρόγραμμα Ignalina.
_____________
_________________
1 ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 944.
1 ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 944.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της δυνάμει της πράξης προσχώρησης και με τη συνδρομή της Ένωσης, η Λιθουανία έκλεισε τις δύο μονάδες εντός των αντίστοιχων προθεσμιών και σημείωσε σημαντική πρόοδο για τον παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η μείωση του επιπέδου του ραδιολογικού κινδύνου. Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, για τον στόχο αυτόν απαιτούνται επιπλέον δημοσιονομικοί πόροι για την περίοδο μετά το 2020.
(2)  Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της δυνάμει της πράξης προσχώρησης και με τη συνδρομή της Ένωσης, η Λιθουανία έκλεισε τις δύο μονάδες εντός των αντίστοιχων προθεσμιών και σημείωσε σημαντική πρόοδο για τον παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η μείωση του επιπέδου του ραδιολογικού κινδύνου. Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις και την προβλεπόμενη ημερομηνία οριστικού κλεισίματος το 2038, για τον στόχο αυτόν απαιτούνται σημαντικοί επιπλέον δημοσιονομικοί πόροι για την περίοδο μετά το 2020. Για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του σχεδίου παροπλισμού έως το 2038, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το χρηματοδοτικό κενό ύψους 1 548 εκατομμυρίων EUR.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πυρηνική ασφάλεια, δηλαδή την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου(1) και τη νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων, δηλαδή την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου.(2). Η τελική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια και για την ασφάλεια της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων εξακολουθεί να ανήκει στη Λιθουανία.
(3)  Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πυρηνική ασφάλεια, δηλαδή την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου(1) και τη νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων, δηλαδή την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου.(2). Η τελική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια και για την ασφάλεια της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων εξακολουθεί να ανήκει στη Λιθουανία. Ωστόσο, η οδηγία 2011/70/Ευρατόμ επιτρέπει τη συμβολή της Ένωσης σε ευρύ φάσμα προγραμμάτων παροπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της διάθεσης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Ενώ η οδηγία 2011/70/Ευρατόμ αναφέρει ότι το κόστος της διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων βαρύνει αυτούς που δημιούργησαν τα εν λόγω υλικά, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά στη Λιθουανία, η οποία έκλεισε τον πυρηνικό σταθμό Ignalina πριν από την έκδοση της εν λόγω οδηγίας και, ως εκ τούτου, δεν ήταν σε θέση να συγκεντρώσει επαρκή κεφάλαια για την αποθήκευση και διάθεση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.
_____________
_________________
1 Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 18).
1 Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 18).
2 Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 48).
2 Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 48).
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Αναγνωρίζοντας ότι η πρόωρη παύση λειτουργίας και ο ακόλουθος παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina με δύο μονάδες αντιδραστήρων ισχύος 1 500 MW, τύπου RBMK από τη Σοβιετική Ένωση, αποτελούσε καινοφανές εγχείρημα και συνιστούσε για τη Λιθουανία έκτακτη οικονομική επιβάρυνση δυσανάλογη προς το μέγεθος και την οικονομική ισχύ της χώρας, στο Πρωτόκολλο αριθ. 4 αναγραφόταν ότι η συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Ignalina πρόκειται να συνεχισθεί απρόσκοπτα και να επεκταθεί πέραν του 2006, για την περίοδο των προσεχών Δημοσιονομικών Προοπτικών.
(4)  Αναγνωρίζοντας ότι η πρόωρη παύση λειτουργίας και ο ακόλουθος παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina με δύο μονάδες αντιδραστήρων ισχύος 1 500 MW, τύπου RBMK (αντιδραστήρες γραφίτου, υψηλής απόδοσης φυσικής κυκλοφορίας) – παρόμοιους με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στο Τσερνομπίλ – που κληρονόμησε από τη Σοβιετική Ένωση, αποτελούσε καινοφανές εγχείρημα, δεδομένου ότι δεν έχουν υπάρξει στην πράξη περιπτώσεις οπουδήποτε στον κόσμο ενός αντιδραστήρα παρόμοιου σχεδιασμού ο οποίος αποσυναρμολογήθηκε, και συνιστούσε για τη Λιθουανία έκτακτη οικονομική επιβάρυνση δυσανάλογη προς το μέγεθος και την οικονομική ισχύ της χώρας, στο Πρωτόκολλο αριθ. 4 αναγραφόταν ότι η συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Ignalina πρόκειται να συνεχισθεί απρόσκοπτα και να επεκταθεί πέραν του 2006, για την περίοδο των προσεχών Δημοσιονομικών Προοπτικών, μέχρι την ημερομηνία οριστικού κλεισίματος, που επί του παρόντος προβλέπεται για το έτος 2038.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τη διάδοση σε όλα τα κράτη μέλη των γνώσεων που αποκτώνται με το πρόγραμμα, σε συντονισμό και σε συνέργεια με το άλλο σχετικό πρόγραμμα της Ένωσης για δραστηριότητες παροπλισμού στη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής· καθώς τα μέτρα αυτά επιφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση.
(10)  Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τη διάδοση σε όλα τα κράτη μέλη των γνώσεων που αποκτώνται με το πρόγραμμα, σε συντονισμό και σε συνέργεια με το άλλο σχετικό πρόγραμμα της Ένωσης για δραστηριότητες παροπλισμού στη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής. Προκειμένου τα μέτρα αυτά να επιφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση, η χρηματοδότηση για τη διάδοση γνώσεων δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης για εργασίες παροπλισμού, αλλά θα πρέπει να προέρχεται από άλλες χρηματοδοτικές πηγές της Ένωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον χαρακτήρα και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων που παροπλίζονται, προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
(11)  Ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον χαρακτήρα και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων που παροπλίζονται, προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικούς μισθούς για το εξειδικευμένο προσωπικό
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος της εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα πρέπει να διασφαλίζεται από την Επιτροπή και τη Λιθουανία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύψιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση της χρηματοδότησης που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αν και η τελική ευθύνη για τον παροπλισμό ανήκει στη Λιθουανία. Αυτό περιλαμβάνει την αποτελεσματική μέτρηση της προόδου και των επιδόσεων, και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων όπου αυτό είναι απαραίτητο.
(12)  Η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος της εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα πρέπει να διασφαλίζεται από την Επιτροπή και τη Λιθουανία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύψιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση της χρηματοδότησης που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Αυτό περιλαμβάνει την αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου και των επιδόσεων, και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, από κοινού με τη Λιθουανία και την ΕΕ, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διεξάγεται με κοινή χρηματοδοτική προσπάθεια της Ένωσης και της Λιθουανίας. Το όριο μέγιστης συγχρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με η πρακτική συγχρηματοδότησης που θεσπίστηκε στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική που ακολουθείται σε συγκρίσιμα ενωσιακά προγράμματα και την ενίσχυση της λιθουανικής οικονομίας από την έναρξη του προγράμματος παροπλισμού Ignalina μέχρι το τέλος της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, το ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 80 % των επιλέξιμων δαπανών. Η υπόλοιπη συγχρηματοδότηση θα πρέπει να παρασχεθεί από τη Λιθουανία και πηγές άλλες πέραν του προϋπολογισμού της Ένωσης, ιδίως από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και άλλους δωρητές.
(16)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διεξάγεται με κοινή χρηματοδοτική προσπάθεια της Ένωσης και της Λιθουανίας. Το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης του 2003 ορίζει ότι η συνεισφορά της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Ignalina μπορεί, για ορισμένα μέτρα, να ανέρχεται σε έως και το 100 % των συνολικών δαπανών. Το όριο συγχρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με η πρακτική συγχρηματοδότησης που θεσπίστηκε στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής του 2018 για την αξιολόγηση και εφαρμογή των προγραμμάτων συνδρομής της ΕΕ στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και τη Λιθουανία και την πολιτική δέσμευση της Λιθουανίας να συνεισφέρει 14 % του συνολικού κόστους παροπλισμού, το ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης, από την έναρξη του προγράμματος παροπλισμού Ignalina μέχρι το τέλος της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 86 % των επιλέξιμων δαπανών. Η υπόλοιπη συγχρηματοδότηση θα πρέπει να παρασχεθεί από τη Λιθουανία και πηγές άλλες πέραν του προϋπολογισμού της Ένωσης. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προσέλκυση χρηματοδότησης από άλλες πηγές, ιδίως από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και άλλους δωρητές.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Εκτός του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος Ignalina, η Λιθουανία εξακολουθεί να έχει την τελική ευθύνη για την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση επενδύσεων στην περιοχή Ignalina, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλά εισοδήματα και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας της χώρας, κυρίως λόγω της παύσης λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ignalina ως του μεγαλύτερου εργοδότη της περιφέρειας
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Το πρόγραμμα εμπίπτει στο πεδίο του λιθουανικού εθνικού προγράμματος σύμφωνα με την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου.
(19)  Το πρόγραμμα εμπίπτει στο πεδίο του λιθουανικού εθνικού προγράμματος σύμφωνα με την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου και μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίησή του με την επιφύλαξη της οδηγίας αυτής.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)   Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στον παροπλισμό του πυρηνικού αντιδραστήρα Ignalina είναι πλήρως αιτιολογημένη για ιστορικούς λόγους, αλλά το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προηγούμενο για τη χρήση πόρων της Ένωσης για τον παροπλισμό άλλων πυρηνικών αντιδραστήρων. Θα πρέπει να αποτελεί ηθική υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να αποφεύγει τις άσκοπες επιβαρύνσεις για τις μελλοντικές γενιές σε σχέση με τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ραδιενεργών αποβλήτων που αναμένεται να προκύψουν από τον παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Οι εθνικές πολιτικές πρέπει να βασίζονται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)
(23β)   Η σύσταση 2006/851/Ευρατόμ της Επιτροπής αναφέρει ότι, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής ζωής των εγκαταστάσεων για να καλυφθεί το κόστος του μελλοντικού τους παροπλισμού.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή συνδρομής στη Λιθουανία για τον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των προκλήσεων ραδιολογικής ασφάλειας που εγείρει ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina, με την παράλληλη διασφάλιση της ευρείας διάδοσης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ των παραχθεισών γνώσεων σε ζητήματα πυρηνικού αποκλεισμού.
1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή επαρκούς συνδρομής στη Λιθουανία για τον ασφαλή παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των προκλήσεων ραδιολογικής ασφάλειας που εγείρει ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της αποθήκευσης των ενδιάμεσων αναλωμένων καυσίμων.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Το πρόγραμμα έχει ως ειδικό στόχο την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης και απολύμανσης του εξοπλισμού και των αξόνων των αντιδραστήρων του σταθμού Ignalina σύμφωνα με το σχέδιο παροπλισμού, τη συνέχιση της ασφαλούς διαχείρισης του παροπλισμού και των παλαιών αποβλήτων και τη διάδοση της παραγόμενης γνώσης μεταξύ των ενδιαφερομένων της ΕΕ.
2.  Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης και απολύμανσης του εξοπλισμού και των αξόνων των αντιδραστήρων του σταθμού Ignalina σύμφωνα με το σχέδιο παροπλισμού και τη συνέχιση της ασφαλούς διαχείρισης του παροπλισμού και των παλαιών αποβλήτων.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Το πρόγραμμα έχει επίσης τον συμπληρωματικό στόχο να εξασφαλίσει την ευρεία διάδοση σε όλα τα κράτη μέλη των παραγόμενων γνώσεων σχετικά με τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο συμπληρωματικός στόχος χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων [COM(2018)0467].
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.   Η λεπτομερής περιγραφή του ειδικού στόχου παρατίθεται στο παράρτημα I. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί, με εκτελεστικές πράξεις, το παράρτημα I, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.
3.   Η λεπτομερής περιγραφή του κύριου στόχου παρατίθεται στο παράρτημα I.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 552 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 780 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές για την υλοποίηση του κύριου στόχου του προγράμματος (δραστηριότητες παροπλισμού).
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
Το συνολικό ανώτατο ποσοστό ενωσιακής συγχρηματοδότησης που μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 80 %. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση παρέχεται από τη Λιθουανία και πρόσθετες πηγές, πέραν του προϋπολογισμού της Ένωσης.
Το συνολικό ποσοστό ενωσιακής συγχρηματοδότησης που μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του προγράμματος είναι 86 %. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση παρέχεται από τη Λιθουανία και πρόσθετες πηγές, πέραν του προϋπολογισμού της Ένωσης.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 4
4.  Βασικές προκλήσεις ραδιολογικής ασφάλειας κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027 αντιμετωπίζονται μέσω δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα σημεία Σ.1, Σ.2 και Σ.4. Ειδικότερα, η αποξήλωση των πυρήνων των αντιδραστήρων καλύπτεται στο σημείο Σ.2. Μικρότερες προκλήσεις αντιμετωπίζονται στο σημείο Σ.3, ενώ τα σημεία Σ.0 και Σ.5 περιλαμβάνουν δραστηριότητες στήριξης του παροπλισμού.
4.  Βασικές προκλήσεις ραδιολογικής ασφάλειας κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027 αντιμετωπίζονται μέσω δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα σημεία Σ.1, Σ.2, Σ.3 και Σ.4. Ειδικότερα, η αποξήλωση των πυρήνων των αντιδραστήρων καλύπτεται στο σημείο Σ.2. Τα σημεία Σ.0 και Σ.5 περιλαμβάνουν δραστηριότητες στήριξης του παροπλισμού.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 5 – πίνακας 1 – σημείο Σ.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

#

Σημείο

Προτεραιότητα

Σ.3

Χειρισμός των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων

II

Τροπολογία

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

#

Σημείο

Προτεραιότητα

Σ.3

Χειρισμός των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων

I

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 7
7.  Η διάθεση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων σε αποθετήριο γεωλογικού σχηματισμού μεγάλου βάθους αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και θα πρέπει να σχεδιαστεί στο εθνικό πρόγραμμα της Λιθουανίας για τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με την απαίτηση της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου.
7.  Ενώ η διάθεση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων σε αποθετήριο γεωλογικού σχηματισμού μεγάλου βάθους αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος κατά την περίοδο 2021-2027, η Λιθουανία και η Ένωση αρχίζουν, σε εύθετο χρόνο, διαβουλεύσεις σχετικά με τη δυνητική ένταξη των εν λόγω δραστηριοτήτων στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος βάσει του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου