Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0251(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0413/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0413/2018

Keskustelut :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Äänestykset :

PV 17/01/2019 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0035

Hyväksytyt tekstit
PDF 160kWORD 52k
Torstai 17. tammikuuta 2019 - Strasbourg
Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. tammikuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelman (Ignalina-ohjelma) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1369/2013 kumoamisesta (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0466),

—  ottaa huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 4 3 artiklan,

–  ottaa huomioon neuvoston esittämän lausuntopyynnön (C8-0394/2018),

—  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0413/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Liettua sitoutui vuoden 2003 liittymisasiakirjaan liitetyn Ignalinan ydinvoimalaitosta koskevan pöytäkirjan N:o 41 mukaisesti sulkemaan Ignalinan ydinvoimalaitoksen reaktorin 1 joulukuun 31. päivään 2004 mennessä ja reaktorin 2 joulukuun 31. päivään 2009 mennessä sekä poistamaan sen jälkeen kyseiset reaktorit käytöstä.
1.  Liettua sitoutui vuoden 2003 liittymisasiakirjaan liitetyn Ignalinan ydinvoimalaitosta koskevan pöytäkirjan N:o 41 mukaisesti sulkemaan Ignalinan ydinvoimalaitoksen reaktorin 1 joulukuun 31. päivään 2004 mennessä ja reaktorin 2 joulukuun 31. päivään 2009 mennessä sekä poistamaan sen jälkeen kyseiset reaktorit käytöstä. Pöytäkirja N:o 4 on edelleen Ignalina-ohjelman oikeusperusta.
_____________
_________________
1 EUVL L 236, 23.9.2003, s. 944.
1 EUVL L 236, 23.9.2003, s. 944.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Liittymisasiakirjan mukaisten velvoitteidensa mukaisesti ja unionin avustuksella Liettua on sulkenut kyseiset reaktorit annetuissa määräajoissa ja edistynyt huomattavasti niiden käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, jotta säteilyvaaran tasoa voidaan edelleen laskea. Käytettävissä olevien arvioiden mukaan tähän tarkoitukseen tarvitaan lisävaroja vuoden 2020 jälkeen.
(2)  Liittymisasiakirjan mukaisten velvoitteidensa mukaisesti ja unionin avustuksella Liettua on sulkenut kyseiset reaktorit annetuissa määräajoissa ja edistynyt huomattavasti niiden käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, jotta säteilyvaaran tasoa voidaan edelleen laskea. Käytettävissä olevien arvioiden mukaan, ja kun otetaan huomioon suunniteltu lopullinen sulkeminen vuonna 2038, tähän tarkoitukseen tarvitaan huomattavasti lisävaroja vuoden 2020 jälkeen. Jotta käytöstäpoistosuunnitelma voitaisiin toteuttaa vuoteen 2038 mennessä, olisi puututtava 1 548 miljoonan euron rahoitusvajeeseen.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tämän asetuksen mukaisissa toimissa olisi noudatettava sovellettavaa unionin oikeutta ja kansallista lakia. Tässä asetuksessa tarkoitettu ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto olisi toteutettava ydinturvallisuutta koskevan lainsäädännön eli neuvoston direktiivin 2009/71/Euratom1 ja jätehuoltoa koskevan lainsäädännön eli neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom2 mukaisesti. Lopullinen vastuu ydinturvallisuudesta sekä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehtimisesta on Liettualla.
(3)  Tämän asetuksen mukaisissa toimissa olisi noudatettava sovellettavaa unionin oikeutta ja kansallista lakia. Tässä asetuksessa tarkoitettu ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto olisi toteutettava ydinturvallisuutta koskevan lainsäädännön eli neuvoston direktiivin 2009/71/Euratom1 ja jätehuoltoa koskevan lainsäädännön eli neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom2 mukaisesti. Lopullinen vastuu ydinturvallisuudesta sekä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehtimisesta on Liettualla. Direktiivissä 2011/70/Euratom kuitenkin sallitaan unionin osallistuminen monenlaisiin käytöstäpoistohankkeisiin, mukaan lukien käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen varastointi ja käsittely. Vaikka direktiivissä 2011/70/Euratom säädetään, että vastuun käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kustannuksista on oltava niillä, jotka ovat tuottaneet nämä aineet, tätä säännöstä ei voida soveltaa takautuvasti Liettuaan, joka sulki Ignalinan ydinvoimalan ennen direktiivin voimaantuloa. Maa ei näin voinut kerätä riittävästi varoja käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen varastointia ja käsittelyä varten.
_____________
_________________
1 Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18).
1 Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18).
2 Neuvoston direktiivi 2011/70/Euratom, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2011, yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten (EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48).
2 Neuvoston direktiivi 2011/70/Euratom, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2011, yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten (EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48).
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Pöytäkirjassa N:o 4 tunnustettiin, että Ignalinan ydinvoimalaitoksen, jossa on kaksi Neuvostoliitolta perittyä RBMK-tyyppistä 1 500 megawatin reaktoriyksikköä, ennenaikainen sulkeminen ja sitä seuraava käytöstä poistaminen ovat ennennäkemätön haaste ja Liettualle poikkeuksellisen painava taloudellinen rasite, joka ei ole suhteessa maan kokoon eikä sen taloudelliseen vahvuuteen, ja todettiin, että Ignalina-ohjelman mukainen unionin tuki jatkuu keskeytyksettä vuoden 2006 jälkeenkin seuraavan rahoituskehyksen ajan.
(4)  Pöytäkirjassa N:o 4 tunnustettiin, että Ignalinan ydinvoimalaitoksen, jossa on kaksi Neuvostoliitolta perittyä RBMK-tyyppistä (grafiittimoderoitua, kanavatyyppistä) 1 500 megawatin reaktoriyksikköä, jotka ovat samankaltaisia kuin Tšernobylissä käytetyt reaktorit, ennenaikainen sulkeminen ja sitä seuraava käytöstä poistaminen ovat ennennäkemätön haaste, koska maailmassa ei ole aiempia käytännön tapauksia, joissa rakenteeltaan samanlainen reaktori olisi suljettu, ja Liettualle poikkeuksellisen painava taloudellinen rasite, joka ei ole suhteessa maan kokoon eikä sen taloudelliseen vahvuuteen, ja todettiin, että Ignalina-ohjelman mukainen unionin tuki jatkuu keskeytyksettä vuoden 2006 jälkeenkin seuraavan rahoituskehyksen ajan lopulliseen sulkemiseen saakka, joka näillä näkymin toteutetaan vuonna 2038.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Ohjelmalla olisi myös varmistettava siitä saadun tietämyksen levittäminen muihin unionin jäsenvaltioihin koordinoiden ja pyrkien synergiaetuihin niiden toimenpiteiden kanssa, joita toteutetaan unionin toisen käytöstäpoisto-ohjelman puitteissa Bulgariassa, Slovakiassa ja komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa, koska tällaiset toimenpiteet tuovat suurimman EU:n tason lisäarvon.
(10)  Ohjelmalla olisi myös varmistettava siitä saadun tietämyksen levittäminen muihin unionin jäsenvaltioihin koordinoiden ja pyrkien synergiaetuihin niiden toimenpiteiden kanssa, joita toteutetaan unionin toisen käytöstäpoisto-ohjelman puitteissa Bulgariassa, Slovakiassa ja komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa. Jotta nämä toimenpiteet toisivat suurimman EU:n tason lisäarvon, tiedon levittämisen rahoitus ei saisi olla osa käytöstäpoiston rahoitusta, vaan sen olisi tultava unionin muista rahoituslähteistä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Tämän asetuksen mukainen Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto olisi suoritettava parasta mahdollista teknistä asiantuntemusta käyttäen ja käytöstä poistettavien laitosten luonne ja tekniset erityispiirteet asianmukaisesti huomioon ottaen, jotta varmistetaan turvallisuus ja suurin mahdollinen tehokkuus, ja ottaen siinä huomioon kansainväliset parhaat käytännöt.
(11)  Tämän asetuksen mukainen Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto olisi suoritettava parasta mahdollista teknistä asiantuntemusta käyttäen ja käytöstä poistettavien laitosten luonne ja tekniset erityispiirteet asianmukaisesti huomioon ottaen, jotta varmistetaan turvallisuus ja suurin mahdollinen tehokkuus, ja ottaen siinä huomioon kansainväliset parhaat käytännöt ja varmistaen, että pätevälle henkilöstölle tarjotaan kilpailukykyiset palkat.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Komission ja Liettuan olisi varmistettava käytöstäpoistoprosessin etenemisen tehokas seuranta ja valvonta, jotta taataan, että tämän asetuksen nojalla osoitetulla rahoituksella saadaan mahdollisimman suuri unionin lisäarvo, vaikka lopullinen vastuu käytöstäpoistosta jääkin Liettualle. Osana tällaista seurantaa on toimivalla tavalla mitattava edistymistä ja saavutuksia sekä tarvittaessa toteutettava korjaavia toimenpiteitä.
(12)  Komission ja Liettuan olisi varmistettava käytöstäpoistoprosessin etenemisen tehokas seuranta ja valvonta, jotta taataan, että tämän asetuksen nojalla osoitetulla rahoituksella saadaan mahdollisimman suuri unionin lisäarvo. Osana tällaista seurantaa on toimivalla tavalla seurattava edistymistä ja saavutuksia sekä tarvittaessa toteutettava korjaavia toimenpiteitä yhdessä Liettuan ja unionin kanssa.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Ohjelma olisi toteutettava Liettuan ja unionin yhteisin taloudellisin panostuksin. Unionin yhteisrahoituksen enimmäismäärä olisi vahvistettava edellisissä ohjelmissa vakiintuneiden yhteisrahoituskäytäntöjen mukaisesti. Vertailukelpoisissa unionin ohjelmissa omaksuttu käytäntö ja Liettuan vahvistunut talous huomioon ottaen unionin yhteisrahoitusosuus ei saisi ylittää 80 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista Ignalinan ydinvoimalan käytöstäpoisto-ohjelman alusta tämän asetuksen perusteella rahoitettavien toimien toteuttamisen päättämiseen saakka. Jäljelle jäävä yhteisrahoitusosuus pitäisi saada Liettualta ja muista lähteistä kuin unionin talousarviosta, esimerkiksi kansainvälisistä rahoituslaitoksista ja muilta avunantajilta.
(16)  Ohjelma olisi toteutettava Liettuan ja unionin yhteisin taloudellisin panostuksin. Vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 4 määrätään, että unionin osuus Ignalina-ohjelmasta voi tiettyjen toimien osalta olla 100 prosenttia kokonaiskustannuksista. Unionin yhteisrahoituksen määrä olisi vahvistettava edellisissä ohjelmissa vakiintuneiden yhteisrahoituskäytäntöjen mukaisesti. Kun otetaan huomioon havainnot, joita tehtiin komission vuoden 2018 kertomuksessa Bulgariassa, Slovakiassa ja Liettuassa toteutettavien ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston avustusohjelmien arvioinnista ja täytäntöönpanosta, ja Liettuan poliittinen sitoumus maksaa 14 prosenttia käytöstäpoiston kokonaiskustannuksista, unionin yhteisrahoitusosuuden olisi oltava 86 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista Ignalinan ydinvoimalan käytöstäpoisto-ohjelman alusta tämän asetuksen perusteella rahoitettavien toimien toteuttamisen päättämiseen saakka. Jäljelle jäävä yhteisrahoitusosuus pitäisi saada Liettualta ja muista lähteistä kuin unionin talousarviosta Olisi pyrittävä saamaan rahoitusta muista lähteistä, esimerkiksi kansainvälisistä rahoituslaitoksista ja muilta avunantajilta.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)   Liettua on Ignalina-ohjelman soveltamisalaan kuulumattomissa asioissa edelleen viime kädessä vastuussa Ignalinan alueen kehittämisestä ja investoinneista alueelle. Aluetta leimaavat alhaiset tulot ja maan korkeimmat työttömyysasteet, mikä johtuu pääasiassa Ignalinan ydinvoimalan, alueen suurimman työllistäjän, sulkemisesta.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Ohjelma kuuluu neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom mukaisen Liettuan kansallisen ohjelman soveltamisalaan.
(19)  Ohjelma kuuluu neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom mukaisen Liettuan kansallisen ohjelman soveltamisalaan ja voi edistää sen täytäntöönpanoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin soveltamista.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)
(23 a)   Unionin rahallinen tuki Ignalinan ydinvoimalan käytöstäpoistolle on täysin perusteltu historiallisista syistä, mutta ohjelma ei saisi muodostaa ennakkotapausta unionin varojen käytöstä muiden ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava eettinen velvollisuus välttää se, että tuleville sukupolville jätetään kohtuuton rasite käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä, mukaan lukien olemassa olevien ydinlaitosten käytöstä poistamisesta syntyvä radioaktiivinen jäte. Kansallisten politiikkojen on perustuttava ”saastuttaja maksaa” -periaatteeseen.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)
(23 b)   Komission suosituksen 2006/851/Euratom mukaisesti ydinvoiman käyttäjien on ”saastuttaja maksaa” ‑periaatteen mukaisesti varattava laitosten käyttöiän aikana riittävät rahoitusvarat tuleviin käytöstöpoistokustannuksiin.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on auttaa Liettuaa toteuttamaan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto siten, että painopiste on Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston säteilyturvallisuushaasteiden hallinnassa, ja varmistaa, että siitä saatua ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoa koskevaa tietämystä levitetään laajasti kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin.
1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on auttaa riittävästi Liettuaa toteuttamaan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto turvallisesti siten, että painopiste on Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston säteilyturvallisuushaasteiden hallinnassa, mukaan lukien käytetyn polttoaineen välivarastoinnin turvallisuuden varmistaminen.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Ohjelman erityistavoitteena on toteuttaa Ignalinan varusteiden ja reaktorikuilujen purkaminen ja dekontaminaatio käytöstäpoistosuunnitelman mukaisesti, jatkaa käytöstäpoistosta ja ydinvoimalasta yleensä aiheutuvasta jätteestä huolehtimista turvallisesti sekä levittää syntynyttä tietämystä sidosryhmille EU:ssa.
2.  Ohjelman päätavoitteena on toteuttaa Ignalinan varusteiden ja reaktorikuilujen purkaminen ja dekontaminaatio käytöstäpoistosuunnitelman mukaisesti sekä jatkaa käytöstäpoistosta ja ydinvoimalasta yleensä aiheutuvasta jätteestä huolehtimista turvallisesti.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Ohjelman täydentävänä tavoitteena on myös varmistaa ydinvoimalaitosten käytöstäpoistosta saadun tiedon laaja levittäminen kaikissa jäsenvaltioissa. Täydentävä tavoite on rahoitettava ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta rahoitusohjelmasta (COM(2018)0467).
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.   Erityistavoitteen yksityiskohtainen kuvaus on liitteessä I. Komissio voi muuttaa täytäntöönpanosäädöksillä liitettä I noudattaen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.
3.   Päätavoitteen yksityiskohtainen kuvaus on liitteessä I.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 552 000 000 euroa nykyhintoina.
1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 780 000 000 euroa nykyhintoina, ja tämä rahamäärä on tarkoitettu päätavoitteen toteuttamiseen (käytöstäpoistotoimiin).
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
Ohjelmasta rahoitettava unionin enimmäisrahoitusosuus saa olla kokonaisuudessaan enintään 80 prosenttia. Jäljelle jäävä yhteisrahoitusosuus on saatava Liettualta ja muista rahoituslähteistä kuin unionin talousarviosta.
Ohjelmasta rahoitettavan unionin rahoitusosuuden on oltava 86 prosenttia. Jäljelle jäävä yhteisrahoitusosuus on saatava Liettualta ja muista rahoituslähteistä kuin unionin talousarviosta.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta
4.  Säteilyturvallisuuteen liittyviä keskeisiä haasteita ratkotaan rahoituskaudella 2021–2027 osioissa P.1, P.2 ja P.4 esitetyin toimin. Reaktorisydänten purkaminen sisältyy P.2 osioon. Pienempiä haasteita käsitellään osiossa P.3, ja osioiden P.0 ja P.5 toimilla katetaan käytöstäpoiston tukitoimintoja.
4.  Säteilyturvallisuuteen liittyviä keskeisiä haasteita ratkotaan rahoituskaudella 2021–2027 osioissa P.1, P.2, P3 ja P.4 esitetyin toimin. Reaktorisydänten purkaminen sisältyy P.2 osioon. Osioiden P.0 ja P.5 toimilla katetaan käytöstäpoiston tukitoimintoja
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 kohta – taulukko 1 – kohta P.3

Komission teksti

Taulukko 1

#

Osio

Prioriteetti

P.3

Käytetyn ydinpoltto-aineen käsittely

II

Tarkistus

Taulukko 1

#

Osio

Prioriteetti

P.3

Käytetyn ydinpoltto-aineen käsittely

I

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 kohta
7.  Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen loppusijoitus syvälle geologiseen varastoon ei sisälly ohjelmaan, vaan Liettuan on huolehdittava siitä kansallisessa käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen käsittelyä koskevassa ohjelmassaan neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom mukaisesti.
7.  Vaikka käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen loppusijoitus syvälle geologiseen varastoon ei sisällykään ohjelmaan kaudella 2021–2027, Liettua ja unioni aloittavat oikea-aikaisesti neuvottelut näiden toimien mahdollisesta sisällyttämisestä ohjelmaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.
Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö