Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0251(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0413/2018

Pateikti tekstai :

A8-0413/2018

Debatai :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Balsavimas :

PV 17/01/2019 - 10.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0035

Priimti tekstai
PDF 179kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d. - Strasbūras
Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

2019 m. sausio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0466),

—  atsižvelgdamas į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo Protokolo Nr. 4 3 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą pateikti nuomonę (C8-0394/2018),

—  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0413/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  pagal 2003 m. Stojimo akto protokolą Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės1 Lietuva įsipareigojo iki 2004 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės 1 bloką, o iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 2 bloką ir vėliau nutraukti tų blokų eksploatavimą;
(1)  pagal 2003 m. Stojimo akto protokolą Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės1 Lietuva įsipareigojo iki 2004 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės 1 bloką, o iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 2 bloką ir vėliau nutraukti tų blokų eksploatavimą. Protokolas Nr. 4 ir toliau yra Ignalinos programos teisinis pagrindas;
_____________
_________________
1 OL L 236, 2003 9 23, p. 944.
1 OL L 236, 2003 9 23, p. 944.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  laikydamasi savo įsipareigojimų pagal Stojimo aktą, Lietuva su Sąjungos parama uždarė abu blokus iki nustatytų datų ir padarė didelę jų eksploatavimo nutraukimo pažangą. Siekiant toliau mažinti radiacinio pavojaus lygį reikalingi tolesni darbai. Remiantis parengtomis sąmatomis šiam tikslui po 2020 m. reikės papildomų finansinių išteklių;
(2)  laikydamasi savo įsipareigojimų pagal Stojimo aktą, Lietuva su Sąjungos parama uždarė abu blokus iki nustatytų datų ir padarė didelę jų eksploatavimo nutraukimo pažangą. Siekiant toliau mažinti radiacinio pavojaus lygį reikalingi tolesni darbai. Remiantis parengtomis sąmatomis ir atsižvelgiant į tai, kad galutinai uždaryti elektrinę numatyta 2038 m., šiam tikslui laikotarpiu po 2020 m. reikės didelių papildomų finansinių išteklių. Kad eksploatavimo nutraukimo planą būtų galima įgyvendinti ne vėliau kaip 2038 m., reikės pašalinti 1 548 mln. EUR finansavimo trūkumą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  šiame reglamente numatyta veikla turėtų atitikti taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. Atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas pagal šį reglamentą turėtų vykti remiantis branduolinės saugos teisės aktais, t. y. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas(1), ir atliekų tvarkymo teisės aktais, t. y. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas(2). Galutinė atsakomybė už branduolinę saugą, panaudoto branduolinio kuro saugą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą tenka Lietuvai;
(3)  šiame reglamente numatyta veikla turėtų atitikti taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. Atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas pagal šį reglamentą turėtų vykti remiantis branduolinės saugos teisės aktais, t. y. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas(1), ir atliekų tvarkymo teisės aktais, t. y. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas(2). Galutinė atsakomybė už branduolinę saugą, panaudoto branduolinio kuro saugą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą tenka Lietuvai. Tačiau pagal Direktyvą 2011/70/Euratomas Sąjunga gali prisidėti prie įvairių eksploatavimo nutraukimo projektų, įskaitant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugojimą ir šalinimą. Nors Direktyvoje 2011/70/Euratomas teigiama, kad panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo išlaidas turi prisiimti tie subjektai, dėl kurių veiklos tos medžiagos susidarė, ta nuostata negali būti taikoma Lietuvai atgaline data, nes ji uždarė Ignalinos atominę elektrinę prieš priimant tą direktyvą ir todėl negalėjo sukaupti pakankamai lėšų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugojimui ir šalinimui;
_____________
_________________
1 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL L 172, 2009 7 2, p. 18).
1 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL L 172, 2009 7 2, p. 18).
2 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL L 199, 2011 8 2, p. 48).
2 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL L 199, 2011 8 2, p. 48).
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Protokole Nr. 4, pripažinus, kad dviejų Ignalinos atominės elektrinės 1 500 MW galios RBMK tipo reaktorių, paveldėtų iš Sovietų Sąjungos, pirmalaikis sustabdymas ir galiausiai jų eksploatavimo nutraukimas neturi precedento ir yra išskirtinė, šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai, teigiama, kad Sąjungos parama pagal Ignalinos programą bus nenutrūkstamai tęsiama ir po 2006 m., kitų finansinių programų laikotarpiais;
(4)  Protokole Nr. 4, pripažinus, kad dviejų Ignalinos atominės elektrinės 1 500 MW galios RBMK tipo (kanalinio tipo su grafitiniu lėtintoju) reaktorių, panašių į naudotus Černobylyje ir paveldėtų iš Sovietų Sąjungos, pirmalaikis sustabdymas ir galiausiai jų eksploatavimo nutraukimas neturi precedento, nes pasaulyje iki šiol nebuvo nė vieno panašios konstrukcijos reaktoriaus išmontavimo atvejo, ir yra išskirtinė, šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai, teigiama, kad Sąjungos parama pagal Ignalinos programą bus nenutrūkstamai tęsiama ir po 2006 m., kitų finansinių programų laikotarpiais, iki galutinio uždarymo datos (šiuo metu numatyta galutinio uždarymo data yra 2038 m.);
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Programa taip pat turėtų būti užtikrinama ją vykdant sukauptų žinių sklaida visose valstybėse narėse užtikrinant suderinimą ir sinergiją su kitomis svarbiomis Sąjungos programomis vykdant eksploatavimo nutraukimo veiklą Bulgarijoje, Slovakijoje ir Komisijos Jungtinių tyrimų centre, nes tokiomis priemonėmis Sąjungoje sukuriama didžiausia pridėtinė vertė.
(10)  Programa taip pat turėtų būti užtikrinama ją vykdant sukauptų žinių sklaida visose valstybėse narėse užtikrinant suderinimą ir sinergiją su kitomis svarbiomis Sąjungos programomis vykdant eksploatavimo nutraukimo veiklą Bulgarijoje, Slovakijoje ir Komisijos Jungtinių tyrimų centre. Siekiant, kad tų priemonių pridėtinė vertė Sąjungai būtų kuo didesnė, įgytų žinių sklaidos finansavimas turėtų būti skiriamas ne iš eksploatacijos nutraukimo darbų lėšų, bet iš kitų Sąjungos finansinių šaltinių;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis ir tinkamai atsižvelgiant į įrenginių, kurių eksploatavimas nutraukiamas, pobūdį ir technologines specifikacijas, kad būtų užtikrinta sauga ir didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką;
(11)  Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis ir tinkamai atsižvelgiant į įrenginių, kurių eksploatavimas nutraukiamas, pobūdį ir technologines specifikacijas, kad būtų užtikrinta sauga ir didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką ir užtikrinant konkurencingus atlyginimus kvalifikuotiems darbuotojams;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  veiksmingą eksploatavimo nutraukimo proceso raidos stebėseną ir kontrolę turėtų užtikrinti Komisija ir Lietuva, kad būtų garantuota didžiausia pagal šį reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė už eksploatavimo nutraukimą tenka Lietuvai. Tai apima veiksmingą pažangos ir veiklos rezultatų vertinimą ir prireikus taisomųjų priemonių taikymą;
(12)  veiksmingą eksploatavimo nutraukimo proceso raidos stebėseną ir kontrolę turėtų užtikrinti Komisija ir Lietuva, kad būtų garantuota didžiausia pagal šį reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė vertė Sąjungai. Tai apima veiksmingą pažangos ir veiklos rezultatų priežiūrą ir prireikus taisomųjų priemonių taikymą kartu su Lietuva ir Sąjunga;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Programa turėtų būti vykdoma Sąjungai ir Lietuvai kartu dedant finansavimo pastangas. Didžiausią Sąjungos bendro finansavimo ribą reikėtų nustatyti laikantis bendro finansavimo tvarkos, galiojusios pagal ankstesnes programas. Atsižvelgiant į panašių Sąjungos programų praktiką ir sustiprėjusią Lietuvos ekonomiką, nuo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos pradžios iki pagal šį reglamentą finansuojamų veiksmų įgyvendinimo pabaigos Sąjungos bendro finansavimo norma neturėtų viršyti 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Likusią bendro finansavimo sumą turėtų skirti Lietuva ir kiti nei Sąjungos biudžetas šaltiniai, kaip antai tarptautinės finansų įstaigos ir kiti paramos teikėjai;
(16)  Programa turėtų būti vykdoma Sąjungai ir Lietuvai kartu dedant finansavimo pastangas. 2003 m. Stojimo akto protokole Nr. 4 nurodyta, kad Sąjungos įnašas įgyvendinant tam tikras priemones pagal Ignalinos programą gali siekti 100 proc. visų išlaidų. Sąjungos bendro finansavimo ribą reikėtų nustatyti laikantis bendro finansavimo tvarkos, galiojusios pagal ankstesnes programas. Atsižvelgiant į 2018 m. Komisijos ataskaitą dėl ES branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programų Bulgarijoje, Slovakijoje ir Lietuvoje vertinimo ir įgyvendinimo ir į politinį Lietuvos įsipareigojimą padengti 14 proc. visų eksploatavimo nutraukimo išlaidų, Sąjungos bendro finansavimo norma nuo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos pradžios iki pagal šį reglamentą finansuojamų veiksmų įgyvendinimo pabaigos turėtų sudaryti 86 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Lietuva turėtų skirti likusį finansavimą iš kitų nei Sąjungos biudžetas, šaltinių. Derėtų dėti pastangas pritraukti finansavimą iš kitų šaltinių, visų pirma iš tarptautinių finansų įstaigų ir kitų paramos teikėjų;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)   ne Ignalinos programos taikymo srityje Lietuvai ir toliau tenka galutinė atsakomybė už Ignalinos regiono, kuriam būdingos mažos pajamos ir didžiausias šalyje nedarbo lygis, kuriuos daugiausia nulėmė Ignalinos atominės elektrinės, kaip didžiausios regiono darbdavės, uždarymas, plėtrą ir investicijas į jį;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  Programa patenka į Lietuvos nacionalinės programos taikymo sritį pagal Tarybos direktyvą 2011/70/Euratomas;
(19)  Programa patenka į Lietuvos nacionalinės programos pagal Tarybos direktyvą 2011/70/Euratomas taikymo sritį ir gali prisidėti prie jos įgyvendinimo, nedarant poveikio šiai direktyvai;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)   dėl istorinių priežasčių Sąjungos finansinė parama Ignalinos branduolinio reaktoriaus eksploatavimui nutraukti yra visiškai pateisinama, tačiau ši programa neturėtų būti precedentas, kuriuo remiantis Sąjungos lėšos būtų naudojamos kitų branduolinių reaktorių eksploatavimui nutraukti. Kiekviena valstybė narė turėtų vykdyti moralinę pareigą vengti nepagrįstai užkrauti ateities kartoms naštą, susijusią su panaudotu branduoliniu kuru ir radioaktyviosiomis atliekomis, įskaitant visas radioaktyviąsias atliekas, kurios turėtų susidaryti nutraukiant esamų branduolinių įrenginių eksploatavimą. Nacionalinės politikos priemonės turi būti pagrįstos principu „teršėjas moka“;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(23b)   Komisijos rekomendacijoje 2006/851/Euratomas nurodyta, kad pagal principą „teršėjas moka“ branduolinės veiklos vykdytojai įrenginių eksploatavimo laikotarpiu turėtų atidėti į rezervą pakankamai finansinių išteklių tam, kad ateityje būtų galima padengti eksploatavimo nutraukimo išlaidas;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrasis Programos tikslas – padėti Lietuvai nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, ypatingą dėmesį skiriant su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu susijusių radiacinės saugos uždavinių sprendimui ir kartu užtikrinant plačią sukauptų žinių apie eksploatavimo nutraukimą sklaidą visose ES valstybėse narėse.
1.  Bendrasis Programos tikslas – tinkamai padėti Lietuvai saugiai nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, ypatingą dėmesį skiriant su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu susijusių radiacinės saugos uždavinių sprendimui ir kartu užtikrinant panaudoto kuro laikymo laikinosiose saugyklose saugumą.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
2.  Konkretus Programos tikslas – pagal eksploatavimo nutraukimo planą išmontuoti ir deaktyvuoti Ignalinos įrenginius ir reaktorių šachtas, tęsti eksploatavimo nutraukimo saugaus valdymo ir likusių atliekų saugaus tvarkymo darbus ir skleisti sukauptas žinias ES suinteresuotosioms šalims. Išsamus konkretaus tikslo aprašas pateikiamas I priede.
2.  Pagrindinis Programos tikslas – pagal eksploatavimo nutraukimo planą išmontuoti ir deaktyvuoti Ignalinos įrenginius ir reaktorių šachtas ir tęsti eksploatavimo nutraukimo saugaus valdymo ir likusių atliekų saugaus tvarkymo darbus.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Programa taip pat siekiama papildomo tikslo – užtikrinti plačią sukauptų žinių apie eksploatavimo nutraukimą sklaidą visose valstybėse narėse. Papildomas tikslas bus finansuojamas pagal branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programą (COM(2018)0467).
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.   Išsamus konkretaus tikslo aprašas pateikiamas I priede. Komisija, laikydamasi 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais keičiamas I priedas.
3.   Išsamus pagrindinio tikslo aprašas pateikiamas I priede.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  Programos įgyvendinimo 20212027 m. finansinis paketas yra 552 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.
1.  Programai įgyvendinti laikotarpiui nuo 2021 iki 2027 m. skiriamas finansinis paketas yra 780 000 000 EUR dabartinėmis kainomis, siekiant įgyvendinti pagrindinį Programos tikslą (eksploatavimo nutraukimo veikla).
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
Pagal Programą taikoma bendra didžiausia Sąjungos bendro finansavimo norma negali viršyti 80 proc. Likusį finansavimą skiria Lietuva ir jis teikiamas iš papildomų, kitų nei Sąjungos biudžetas, šaltinių.
Pagal Programą taikoma bendra Sąjungos bendro finansavimo norma sudaro 86 proc. Likusį finansavimą skiria Lietuva ir jis teikiamas iš papildomų, kitų nei Sąjungos biudžetas, šaltinių.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalis
4.  2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu pagrindiniai radiacinės saugos uždaviniai sprendžiami atliekant darbus pagal P.1, P.2 ir P.4 veiksmus. Konkrečiai – P.2 veiksmas apima reaktorių aktyviųjų zonų išmontavimo darbus. Pagal P.3 veiksmą sprendžiami lengvesni uždaviniai, o P.0 ir P.5 veiksmai apima pagalbinius eksploatavimo nutraukimo darbus.
4.  2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu pagrindiniai radiacinės saugos uždaviniai sprendžiami atliekant darbus pagal P.1, P.2, P.3 ir P.4 veiksmus. Konkrečiai – P.2 veiksmas apima reaktorių aktyviųjų zonų išmontavimo darbus. P.0 ir P.5 veiksmai apima pagalbinius eksploatavimo nutraukimo darbus.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 1 lentelės P.3 veiksmas

Komisijos siūlomas tekstas

1 LENTELĖ

#

Veiksmas

Prioritetas

P.3.

Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas

II

Pakeitimas

1 LENTELĖ

#

Veiksmas

Prioritetas

P.3.

Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas

I

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalis
7.  Programa neapima panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimo į giluminį kapinyną; jis turi būti numatytas Lietuvos panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programoje, kaip reikalaujama Tarybos direktyvoje 2011/70/Euratomas.
7.  Nors panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimas į giluminį kapinyną neįeina į programos taikymo sritį 2021–2027 m. laikotarpiu, tačiau Lietuva ir Sąjunga turi laiku pradėti konsultacijas dėl galimo tų veiksmų įtraukimo į programos taikymo sritį pagal kitą daugiametę finansinę programą.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika