Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0251(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0413/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0413/2018

Debates :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Balsojumi :

PV 17/01/2019 - 10.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0035

Pieņemtie teksti
PDF 183kWORD 56k
Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris - Strasbūra
Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 1369/2013 (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0466),

—  ņemot vērā 2003. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši 3. pantu tam pievienotā Protokolā Nr. 4,

–  ņemot vērā Padomes pieprasījumu sniegt atzinumu (C8-0394/2018),

—  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0413/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās akta Protokolu Nr. 4 par Ignalinas kodolelektrostaciju1 Lietuva apņēmās attiecīgi līdz 2004. gada 31. decembrim un 2009. gada 31. decembrim slēgt Ignalinas kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku un pēc tam izbeigt šo bloku ekspluatāciju.
(1)  Saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās akta Protokolu Nr. 4 par Ignalinas kodolelektrostaciju1 Lietuva apņēmās attiecīgi līdz 2004. gada 31. decembrim un 2009. gada 31. decembrim slēgt Ignalinas kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku un pēc tam izbeigt šo bloku ekspluatāciju. Ignalinas programmas juridiskais pamats joprojām ir Protokols Nr. 4.
_____________
_________________
1 OV L 236, 23.9.2003., 944. lpp.
1 OV L 236, 23.9.2003., 944. lpp.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Atbilstoši Pievienošanās akta saistībām un ar Savienības atbalstu Lietuva ir slēgusi abus blokus attiecīgajos termiņos un panākusi būtisku virzību to izņemšanā no ekspluatācijas. Ir nepieciešams papildu darbs, lai turpinātu pazemināt radioloģiskā apdraudējuma līmeni. Pamatojoties uz pieejamajām aplēsēm, pēc 2020. gada šim nolūkam būs nepieciešami papildu finanšu resursi.
(2)  Atbilstoši Pievienošanās akta saistībām un ar Savienības atbalstu Lietuva ir slēgusi abus blokus attiecīgajos termiņos un panākusi būtisku virzību to izņemšanā no ekspluatācijas. Ir nepieciešams papildu darbs, lai turpinātu pazemināt radioloģiskā apdraudējuma līmeni. Pamatojoties uz pieejamajām aplēsēm un plānoto galīgo slēgšanas datumu 2038, gadā, laikā pēc 2020. gada šim nolūkam būs nepieciešami papildu finanšu resursi. Lai līdz 2038. gadam varētu pabeigt izņemšanas no ekspluatācijas plānu, būs jānovērš finanšu iztrūkums 1 548 miljonu EUR apmērā.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Šajā regulā ietvertajiem pasākumiem būtu jāatbilst piemērojamiem Savienības un valstu tiesību aktiem. Kodolelektrostacijas, uz ko attiecas šī regula, izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic atbilstoši tiesību aktiem par kodoldrošību, proti, Padomes Direktīvai 2009/71/Euratom (1), un atkritumu apsaimniekošanu, proti, Padomes Direktīvai 2011/70/Euratom.(2). Galīgo atbildību par kodoldrošību un nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību joprojām uzņemas Lietuva.
(3)  Šajā regulā ietvertajiem pasākumiem būtu jāatbilst piemērojamiem Savienības un valstu tiesību aktiem. Kodolelektrostacijas, uz ko attiecas šī regula, izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic atbilstoši tiesību aktiem par kodoldrošību, proti, Padomes Direktīvai 2009/71/Euratom (1), un atkritumu apsaimniekošanu, proti, Padomes Direktīvai 2011/70/Euratom(2). Galīgo atbildību par kodoldrošību un nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību joprojām uzņemas Lietuva. Tomēr Direktīvā 2011/70/Euratom ir atļauts veikt Savienības ieguldījumu dažāda veida izņemšanas no ekspluatācijas projektos, tostarp saistībā ar nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu un apglabāšanu. Lai gan Direktīvā 2011/70/Euratom paredzēts, ka nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz tie, kas radījuši šos materiālus, minēto noteikumu ar atpakaļejošu spēku nevar piemērot Lietuvai, jo tā slēdza Ignalinas kodolelektrostaciju vēl pirms šīs direktīvas pieņemšanas un tādējādi nespēja uzkrāt pietiekamus līdzekļus nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanai un apglabāšanai.
_____________
_________________
1 Padomes 2009. gada 25. jūnija Direktīva 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru (OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.).
1 Padomes 2009. gada 25. jūnija Direktīva 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru (OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.).
2 Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīva 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai (OV L 199, 2.8.2011., 48. lpp.).
2 Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīva 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai (OV L 199, 2.8.2011., 48. lpp.).
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Protokolā Nr. 4 atzīts, ka Ignalinas kodolelektrostacijas un tās divu no bijušās Padomju Savienības pārņemto 1500 MW RBMK tipa reaktoru priekšlaicīga slēgšana un tai sekojošā ekspluatācijas izbeigšana ir bezprecedenta pasākums un rada Lietuvai ārkārtas finanšu slogu, kas nav samērojams ar valsts lielumu un ekonomisko stāvokli, un tajā norādīts, ka Savienības atbalstu Ignalinas programmas ietvaros nepārtraukti turpinās un pagarinās arī laikposmam pēc 2006. gada nākamo finanšu plānu ietvaros.
(4)  Protokolā Nr. 4 atzīts, ka Ignalinas kodolelektrostacijas un tās divu no bijušās Padomju Savienības pārņemto 1500 MW RBMK tipa (moderators-grafīts, kanālu tipa) reaktoru — līdzīgu tiem, ko izmantoja Černobiļā — priekšlaicīga slēgšana un tai sekojošā ekspluatācijas izbeigšana ir bezprecedenta pasākums, ņemot vērā to, ka līdz šim vēl nekur pasaulē nav ticis demontēts līdzīga tipa reaktors, un rada Lietuvai ārkārtas finanšu slogu, kas nav samērojams ar valsts lielumu un ekonomisko stāvokli, un tajā norādīts, ka Savienības atbalstu Ignalinas programmas ietvaros nepārtraukti turpinās un pagarinās arī laikposmam pēc 2006. gada nākamo finanšu plānu ietvaros līdz galīgajam slēgšanas datumam, kas patlaban tiek plānots 2038. gadā.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Programmai būtu jānodrošina arīprogrammas ietvaros gūto zināšanu izplatīšana visām dalībvalstīm, panākot koordināciju un sinerģiju ar pārējām attiecīgo Savienības dezekspluatācijas programmu darbībām Bulgārijā, Slovākijā un Komisijas Kopīgajā pētniecības centrā; jo šādi pasākumi nodrošina vislielāko Savienības pievienoto vērtību.
(10)  Programmai būtu jānodrošina arī programmas ietvaros gūto zināšanu izplatīšana visām dalībvalstīm, panākot koordināciju un sinerģiju ar pārējām attiecīgo Savienības izņemšanas no ekspluatācijas programmu darbībām Bulgārijā, Slovākijā un Komisijas Kopīgajā pētniecības centrā. Lai šie pasākumi radītu vislielāko Savienības pievienoto vērtību, zināšanu izplatīšanai paredzētajam finansējumam vajadzētu būt nevis daļai no finansējuma, kas paredzēts izņemšanas no ekspluatācijas darbiem, bet to vajadzētu piešķirt no citiem Savienības finanšu avotiem.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Lai panāktu pēc iespējas lielāku efektivitāti, Ignalinas kodolelektrostacijas izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic, izmantojot labāko pieejamo tehnisko zinātību un pienācīgi ņemot vērā no ekspluatācijas izņemamo iekārtu specifiku un tehniskos parametrus, tādējādi ievērojot starptautisko paraugpraksi.
(11)  Lai panāktu pēc iespējas lielāku efektivitāti, Ignalinas kodolelektrostacijas izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic, izmantojot labāko pieejamo tehnisko zinātību un pienācīgi ņemot vērā no ekspluatācijas izņemamo iekārtu specifiku un tehniskos parametrus, tādējādi ievērojot starptautisko paraugpraksi un nodrošinot kvalificētam personālam konkurētspējīgas algas.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
(12)  Dezekspluatācijas procesa norises efektīva uzraudzība un kontrole ir jānodrošina Komisijai un Lietuvai, lai finansējumam, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu, garantētu lielāko Savienības pievienoto vērtību, lai gan galīgā atbildība par izņemšanu no ekspluatācijas arvien ir Lietuvai. Tas ietver progresa un rezultātu efektīvu novērtēšanu, kā arī korektīvu pasākumu piemērošanu vajadzības gadījumā.
(12)  Izņemšanas no ekspluatācijas procesa norises efektīva uzraudzība un kontrole ir jānodrošina Komisijai un Lietuvai, lai finansējumam, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu, garantētu lielāko Savienības pievienoto vērtību. Tas ietver efektīvu progresa uzraudzību un rezultātu novērtēšanu, kā arī vajadzības gadījumā korektīvu pasākumu piemērošanu, Lietuvai sadarbojoties ar Savienību.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Programma būtu jāīsteno, Savienībai un Lietuvai veicot kopīgu finansiālo ieguldījumu. Savienības līdzfinansējuma maksimālais apjoms būtu jānosaka saskaņā ar līdzfinansēšanas praksi atbilstīgi iepriekšējām programmām. Ņemot vērā salīdzināmu Savienības programmu praksi un Lietuvas ekonomikas nostiprināšanos, no Ignalinas izņemšanas no ekspluatācijas programmas sākuma līdz saskaņā ar šo regulu finansēto darbību īstenošanas beigām Savienības līdzfinansējuma likmei nevajadzētu pārsniegt 80 % no attiecināmām izmaksām. Pārējais līdzfinansējums būtu jānodrošina Lietuvai un avotiem, kas nav Eiropas Savienības budžets, jo īpaši starptautiskām finanšu iestādēm un citiem līdzekļu devējiem.
(16)  Programma būtu jāīsteno, Savienībai un Lietuvai veicot kopīgu finansiālo ieguldījumu. 2003. gada Pievienošanās akta Protokolā Nr. 4 noteikts, ka Savienības ieguldījums saskaņā ar Ignalinas programmu dažiem pasākumiem var būt līdz 100 % no kopējiem izdevumiem. Savienības līdzfinansējuma apjoms būtu jānosaka saskaņā ar līdzfinansēšanas praksi atbilstīgi iepriekšējām programmām. Ņemot vērā konstatējumus, kas izdarīti Komisijas 2018. gada ziņojumā par ES kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Bulgārijā, Slovākijā un Lietuvā izvērtēšanu un īstenošanu, un Lietuvas politiskās saistības segt vismaz 14 % no izņemšanas no ekspluatācijas programmas kopējām izmaksām, Savienības līdzfinansējuma daļai no Ignalinas izņemšanas no ekspluatācijas programmas sākuma līdz saskaņā ar šo regulu finansēto darbību īstenošanas beigām nevajadzētu pārsniegt 86 % no attiecināmām izmaksām. Pārējo finansējumu nodrošina Lietuva un papildu avoti, kas nav Savienības budžets. Būtu jācenšas atrast citus finansējuma avotus, jo īpaši no starptautiskām finanšu iestādēm un citiem līdzekļu devējiem.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
(16a)   Ārpus Ignalinas programmas darbības jomas Lietuva ir pilnībā atbildīga par to, lai attīstītu Ignalinas reģionu un veiktu tur guldījumus, jo tajā ir zems ienākumu un valstī augstākais bezdarba līmenis, galvenokārt tāpēc, ka Ignalinas kodolelektrostacija bija lielākais darba devējs šajā reģionā.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Uz programmu attiecas Lietuvas valsts programma saskaņā ar Padomes Direktīvu 2011/70/Euratom.
(19)  Uz programmu attiecas Lietuvas valsts programma saskaņā ar Padomes Direktīvu 2011/70/Euratom un tā var dot ieguldījumu tās īstenošanā, neskarot šo direktīvu.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)
(23a)   Vēsturisku iemeslu dēļ Savienības finansiālais atbalsts Ignalinas kodolreaktora izņemšanai no ekspluatācijas ir pilnībā pamatots, bet programmai nevajadzētu radīt precedentu tam, ka Savienības līdzekļi tiek izmantoti citu kodolreaktoru izņemšanai no ekspluatācijas. Visām dalībvalstīm vajadzētu būt ētiskam pienākumam izvairīties no nepamatota sloga uzlikšanas nākamajām paaudzēm saistībā ar izlietoto kodoldegvielu un radioaktīvajiem atkritumiem, tostarp radioaktīvajiem atkritumiem, kuru rašanās ir sagaidāma, izbeidzot esošo kodoliekārtu ekspluatāciju. Valstu politikas nostādnēm ir jābalstās uz principu „piesārņotājs maksā”.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)
(23b)   Komisijas Ieteikumā 2006/851/Euratom norādīts, ka atbilstīgi principam "piesārņotājs maksā" kodoliekārtu operatoriem iekārtu produktīvās ekspluatācijas laikā jānovirza pietiekami finanšu resursi turpmāko izņemšanas no ekspluatācijas izmaksu segšanai.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Programmas vispārējais mērķis ir palīdzēt Lietuvai īstenot Ignalinas kodolelektrostacijas izņemšanu no ekspluatācijas, īpaši pievēršoties radioloģiskās drošības uzdevumiem izņemšanas no ekspluatācijas laikā, vienlaikus nodrošinot saistībā ar kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas iegūto zināšanu plašu izplatīšanu visām ES dalībvalstīm.
1.  Programmas vispārējais mērķis ir atbilstīgi palīdzēt Lietuvai droši īstenot Ignalinas kodolelektrostacijas izņemšanu no ekspluatācijas, īpašu uzmanību pievēršot ar šo procesu saistīto radioloģiskās drošības problēmu risināšanai, tostarp nodrošinot izlietotās degvielas pagaidu uzglabāšanas drošību.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
2.  Programmas konkrētais mērķis ir demontēt un dekontaminēt Ignalinas iekārtas un reaktoru šahtas saskaņā ar izņemšanas no ekspluatācijas plānu, turpināt droši apsaimniekot izņemšanas no ekspluatācijas laikā un iepriekš radušos atkritumus, kā arī izplatīt iegūtās zināšanas ES ieinteresētajām personām. Konkrētais mērķis ir sīki aprakstīts I pielikumā.
2.  Programmas galvenais mērķis ir demontēt un dekontaminēt Ignalinas iekārtas un reaktoru šahtas saskaņā ar izņemšanas no ekspluatācijas plānu un turpināt droši apsaimniekot izņemšanas no ekspluatācijas laikā un iepriekš radušos atkritumus.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Programmai ir arī papildu mērķis — nodrošināt saistībā ar kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas iegūto zināšanu plašu izplatīšanu visās dalībvalstīm. Papildu mērķi finansē no finansiālās palīdzības programmas kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai (COM(2018)0467).
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.   Konkrētais mērķis ir sīki aprakstīts I pielikumā. Komisija ar īstenošanas aktiem var grozīt I pielikumu atbilstīgi 12. panta 2. punktā minētajai pārbaudes procedūrai.
3.   Galvenais mērķis ir sīki aprakstīts I pielikumā.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
1.  Finansējums, kas paredzēts šīs programmas īstenošanai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam, ir 552 000 000 EUR pašreizējās cenās.
1.  Šīs programmas īstenošanai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam paredzētais finansējums ir 780 000 000 EUR pašreizējās cenās un tas paredzēts šīs programmas galveno mērķa (ekspluatācijas pārtraukšanas darbību) īstenošanai.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
Kopējā maksimālā saskaņā ar programmu piemērojamā Savienības līdzfinansējuma likme nepārsniedz 80 %. Pārējo finansējumu nodrošina Lietuva un papildu avoti, kas nav Savienības budžets.
Kopējā saskaņā ar programmu piemērojamā Savienības līdzfinansējuma likme ir 86 %. Pārējo finansējumu nodrošina Lietuva un papildu avoti, kas nav Savienības budžets.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts
4.  Galvenās radioloģiskās drošības problēmas 2021.–2027. gada finansēšanas periodā tiek risinātas ar P.1, P.2 un P.4 punkta darbībām. Uz reaktoru aktīvo zonu demontāžu jo īpaši attiecas P.2 punkts. Mazākas problēmas tiek risinātas ar P.3 punkta darbībām, bet P.0 un P.5 punkts aptver dezekspluatācijas atbalsta darbības.
4.  Galvenās radioloģiskās drošības problēmas 2021.–2027. gada finansēšanas periodā tiek risinātas ar P.1, P.2, P.3 un P.4 punkta darbībām. Uz reaktoru aktīvo zonu demontāžu jo īpaši attiecas P.2 punkts. P.0 un P.5 punkts aptver izņemšanai no ekspluatācijas paredzētās atbalsta darbības.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 1. tabula – P.3. pozīcija

Komisijas ierosinātais teksts

1. tabula

#

Postenis

Prioritāte

P.3

Darbības ar nostrādāto kodoldegvielu

II

Grozījums

1. tabula

#

Postenis

Prioritāte

P.3

Darbības ar nostrādāto kodoldegvielu

I

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts
7.  Nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apglabāšana dziļā ģeoloģiskajā glabātavā neietilpst programmu darbības jomā, un Lietuvai šis jautājums jārisina savā nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas nacionālajā programmā, kā to prasa Padomes Direktīva 2011/70/Euratom.
7.  Lai gan nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apglabāšana dziļā ģeoloģiskajā glabātavā neietilpst programmu darbības jomā laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam, Lietuva un Savienība savlaicīgi sāks apspriešanos par šo darbību potenciālu iekļaušanu minētās programmas darbības jomā saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika