Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0251(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0413/2018

Texte depuse :

A8-0413/2018

Dezbateri :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Voturi :

PV 17/01/2019 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0035

Texte adoptate
PDF 172kWORD 56k
Joi, 17 ianuarie 2019 - Strasbourg
Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectare nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0466),

—  având în vedere Actul de aderare din 2003, în special articolul 3 din Protocolul nr. 4 anexat la acesta,

–  având în vedere cererea de aviz primită din partea Consiliului (C8-0394/2018),

—  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0413/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  În conformitate cu Protocolul nr. 4 la Actul de aderare din 2003, care vizează centrala nucleară Ignalina1, Lituania s-a angajat să închidă unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare Ignalina până la 31 decembrie 2004 și, respectiv, până la 31 decembrie 2009, precum și să dezafecteze ulterior aceste unități.
(1)  În conformitate cu Protocolul nr. 4 la Actul de aderare din 2003, care vizează centrala nucleară Ignalina1, Lituania s-a angajat să închidă unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare Ignalina până la 31 decembrie 2004 și, respectiv, până la 31 decembrie 2009, precum și să dezafecteze ulterior aceste unități. Protocolul nr. 4 rămâne temeiul juridic al programului Ignalina.
_____________
_________________
1 JO L 236, 23.9.2003, p. 944.
1 JO L 236, 23.9.2003, p. 944.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  În conformitate cu obligațiile ce îi revin în temeiul Actului de aderare și beneficiind de asistența din partea Uniunii, Lituania a închis cele două unități în termenul prevăzut și a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezafectarea lor. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a continua reducerea nivelului de risc radiologic. Pe baza estimărilor disponibile, sunt necesare resurse financiare suplimentare în acest scop după anul 2020.
(2)  În conformitate cu obligațiile ce îi revin în temeiul Actului de aderare și beneficiind de asistența din partea Uniunii, Lituania a închis cele două unități în termenul prevăzut și a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezafectarea lor. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a continua reducerea nivelului de risc radiologic. Pe baza estimărilor disponibile și a datei de închidere finale planificate pentru 2038, sunt necesare resurse financiare suplimentare substanțiale în acest scop după anul 2020. Pentru a face posibil ca planul de dezafectare să fie dus la bun sfârșit până în 2038, va trebui să se găsească o soluție pentru deficitul de finanțare în valoare de 1 548 de milioane EUR.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Activitățile care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabile. Dezafectarea centralei nucleare care face obiectul prezentului regulament ar trebui să fie efectuată în conformitate cu legislația în materie de securitate nucleară, respectiv cu Directiva 2009/71/Euratom(1) a Consiliului , și în materie de gestionare a deșeurilor, respectiv cu Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului (2). Responsabilitatea finală pentru securitatea nucleară și pentru gestionarea în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive revine Lituaniei.
(3)  Activitățile care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabile. Dezafectarea centralei nucleare care face obiectul prezentului regulament ar trebui să fie efectuată în conformitate cu legislația în materie de securitate nucleară, respectiv cu Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului(1), și în materie de gestionare a deșeurilor, respectiv cu Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului(2). Responsabilitatea finală pentru securitatea nucleară și pentru gestionarea în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive revine Lituaniei. Cu toate acestea, Directiva 2011/70/Euratom permite Uniunii să contribuie la o gamă largă de proiecte de dezafectare, inclusiv privind stocarea și depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Deși Directiva 2011/70/Euratom prevede că costurile gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sunt suportate de cei care au generat aceste materiale, această dispoziție nu poate fi aplicată retroactiv în cazul Lituaniei, care a închis centrala nucleară Ignalina înainte de adoptarea directivei respective și, prin urmare, nu a fost în măsură să acumuleze fonduri suficiente pentru stocarea și depozitarea permanentă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
_____________
_________________
1 Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).
1 Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).
2 Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199, 2.8.2011, p. 48).
2 Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199, 2.8.2011, p. 48).
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Recunoscând că închiderea prematură și dezafectarea în consecință a centralei nucleare de la Ignalina, care are două reactoare RBMK de 1 500 MW, moștenite de la Uniunea Sovietică, a fost una fără precedent, reprezentând pentru Lituania o sarcină financiară excepțională, disproporționată în raport cu dimensiunea și cu forța economică a țării, Protocolul nr. 4 a prevăzut că asistența Uniunii, în cadrul programului Ignalina, va continua fără întrerupere, fiind prelungită dincolo de anul 2006, pe perioada următoarelor perspective financiare.
(4)  Recunoscând că închiderea prematură și dezafectarea în consecință a centralei nucleare de la Ignalina, care are două reactoare RBMK de 1 500 MW (reactoare de putere cu tuburi de presiune, moderate cu grafit), asemănătoare cu cele folosite în Cernobâl, moștenite de la Uniunea Sovietică, a fost una fără precedent, dat fiind faptul că nu au mai existat nicăieri în lume cazuri de dezmembrare a unui reactor similar, și a reprezentat pentru Lituania o sarcină financiară excepțională, disproporționată în raport cu dimensiunea și cu forța economică a țării, Protocolul nr. 4 a prevăzut că asistența Uniunii, în cadrul programului Ignalina, va continua fără întrerupere, fiind prelungită dincolo de anul 2006, pe perioada următoarelor perspective financiare, până la data de închidere finală, planificată în prezent pentru 2038.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Programul ar trebui să asigure, de asemenea, diseminarea către toate statele membre a cunoștințelor dobândite în cadrul Programului, în coordonare și în sinergie cu alte programe relevante ale Uniunii pentru activitățile de dezafectare din Bulgaria, din Slovacia și de la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, întrucât astfel de măsuri aduc cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii.
(10)  Programul ar trebui să asigure, de asemenea, diseminarea către toate statele membre a cunoștințelor dobândite în cadrul Programului, în coordonare și în sinergie cu alte programe relevante ale Uniunii pentru activitățile de dezafectare din Bulgaria, din Slovacia și de la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei. Pentru ca aceste măsuri să aducă cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii, finanțarea în scopul difuzării cunoștințelor nu ar trebui să facă parte din finanțarea lucrărilor de dezafectare, ci ar trebui să provină din alte surse financiare ale Uniunii.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Dezafectarea centralei nucleare Ignalina ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale instalațiilor care urmează a fi dezafectate, pentru a se asigura securitatea și cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional.
(11)  Dezafectarea centralei nucleare Ignalina ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale instalațiilor care urmează a fi dezafectate, pentru a se asigura securitatea și cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional și asigurând salarii competitive pentru personalul calificat.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Comisia și Lituania ar trebui să asigure monitorizarea și controlul eficace al evoluției procesului de dezafectare, pentru a asigura la nivelul Uniunii cea mai mare valoare adăugată pentru finanțarea alocată în cadrul prezentului regulament, cu toate că responsabilitatea finală pentru dezafectare revine Lituaniei. Acesta include măsurarea eficace a progreselor performanțelor și adoptarea de măsuri corective acolo unde este necesar.
(12)  Comisia și Lituania ar trebui să asigure monitorizarea și controlul eficace al evoluției procesului de dezafectare, pentru a asigura la nivelul Uniunii cea mai mare valoare adăugată pentru finanțarea alocată în cadrul prezentului regulament. Acesta include monitorizarea eficace a progreselor și performanțelor și ,dacă este necesar, adoptarea, împreună cu Lituania și cu Uniunea, a unor măsuri corective acolo unde este necesar.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Programul ar trebui derulat cu un efort financiar comun al Uniunii și al Lituaniei. Ar trebui stabilit un prag maxim al cofinanțării de la Uniune, în conformitate cu practica de cofinanțare instituită în cadrul programelor precedente. Luând în considerare practicile programelor comparabile ale Uniunii și consolidarea economiei lituaniene, de la demararea programului de dezafectare a centralei Ignalina și până la sfârșitul implementării activităților finanțate în temeiul prezentului regulament, rata de cofinanțare de la Uniune nu ar trebui depășească 80 % din costurile eligibile. Restul cofinanțării ar trebui asigurat de Lituania și de alte surse decât bugetul Uniunii, în special de instituții financiare internaționale și de alți donatori.
(16)  Programul ar trebui derulat cu un efort financiar comun al Uniunii și al Lituaniei. Protocolul nr. 4 la Actul de aderare din 2003 prevede că, pentru anumite măsuri, contribuția Uniunii în cadrul programului Ignalina poate reprezenta până la 100 % din cheltuielile totale. Ar trebui stabilit un prag al cofinanțării de la Uniune, în conformitate cu practica de cofinanțare instituită în cadrul programelor precedente. Luând în considerare constatările raportului din 2018 al Comisiei privind evaluarea și punerea în aplicare a programelor de asistență ale UE pentru dezafectare nucleară în Bulgaria, Slovacia și Lituania și angajamentul politic asumat de Lituania de a contribui cu 14 % la costul total al dezafectării, ar trebui ca rata de cofinanțare de la Uniune, de la demararea programului de dezafectare a centralei Ignalina și până la sfârșitul implementării activităților finanțate în temeiul prezentului regulament, să reprezinte 86 % din costurile eligibile. Restul cofinanțării ar trebui asigurat de Lituania și de alte surse decât bugetul Uniunii. Ar trebui depuse eforturi pentru a atrage finanțare din alte surse, în special de la instituții financiare internaționale și de la alți donatori.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)   În afara domeniului de aplicare al programului Ignalina, Lituaniei îi revine în continuare responsabilitatea finală pentru dezvoltarea regiunii Ignalina și pentru investițiile în această regiune, caracterizată de venituri reduse și de cele mai ridicate rate ale șomajului din țară, în principal din cauza închiderii centralei nucleare Ignalina, care era cel mai mare angajator din regiune.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Programul se încadrează în domeniul de aplicare al Programului național lituanian în temeiul Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului.
(19)  Programul se încadrează în domeniul de aplicare al Programului național lituanian în temeiul Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului și poate contribui la punerea în aplicare a acestuia fără a aduce atingere prezentei directive.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
(23a)   Sprijinul financiar din partea Uniunii pentru dezafectarea reactorului nuclear de la Ignalina este pe deplin justificat din motive istorice, însă programul nu ar trebui să constituie un precedent de utilizare a fondurilor Uniunii pentru dezafectarea altor reactoare nucleare. Fiecărui stat membru ar trebui să îi revină obligația etică de a evita orice povară inutilă asupra generațiilor viitoare în ceea ce privește combustibilii uzați și deșeurile radioactive, inclusiv deșeurile radioactive care ar putea proveni de la dezafectarea instalațiilor nucleare existente. Politicile naționale trebuie să se bazeze pe principiul „poluatorul plătește”.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)
(23b)   Recomandarea 2006/851/Euratom a Comisiei arată că, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, operatorii nucleari ar trebui să asigure economisirea, în timpul perioadei de producție a instalațiilor nucleare, a unor resurse financiare suficiente pentru acoperirea costurilor legate de dezafectarea lor ulterioară.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Obiectivul general al Programului este de a sprijini Lituania în privința implementării dezafectării centralei nucleare Ignalina, cu un accent special pe gestionarea problemelor de securitate radiologică ale dezafectării centralei nucleare Ignalina, asigurându-se totodată o diseminare amplă către toate statele membre UE a cunoștințelor în materie de dezafectare nucleară generate cu acest prilej.
1.  Obiectivul general al Programului este de a sprijini Lituania în mod adecvat în privința implementării în condiții de siguranță a dezafectării centralei nucleare Ignalina, cu un accent special pe gestionarea problemelor de securitate radiologică ale dezafectării centralei nucleare Ignalina, asigurându-se inclusiv depozitarea intermediară a combustibilului uzat.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
2.  Programul are ca obiectiv specific dezmembrarea și decontaminarea echipamentelor și barelor de combustibil de la Ignalina, în conformitate cu planul de dezafectare, gestionarea în continuare în condiții de siguranță a deșeurilor de dezafectare și a celor moștenite și diseminarea către părțile interesate din UE a cunoștințelor generate cu acest prilej.
2.  Programul are ca obiectiv principal dezmembrarea și decontaminarea echipamentelor și barelor de combustibil de la Ignalina, în conformitate cu planul de dezafectare, și gestionarea în continuare în condiții de siguranță a deșeurilor de dezafectare și a celor moștenite.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Programul are, de asemenea, obiectivul complementar de a asigura difuzarea masivă în toate statele membre a cunoștințelor dobândite în materie de dezafectare nucleară. Obiectivul complementar este finanțat prin programul de asistență financiară pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive (COM (2018)0467).
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
3.   Descrierea detaliată a obiectivului specific figurează în anexa I. Comisia poate modifica anexa I, prin intermediul actelor de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).
3.   Descrierea detaliată a obiectivului principal figurează în anexa I.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului în perioada 2021 - 2027 se ridică la 552 000 000 EUR în prețuri curente.
1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului în perioada 2021-2027 se ridică la 780 000 000 EUR în prețuri curente pentru punerea în aplicare a obiectivului principal al programului (activități de dezafectare).
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1
Rata maximă de cofinanțare a Uniunii, aplicabilă în cadrul Programului nu trebuie să fie mai mare de 80 %. Restul cofinanțării trebuie asigurat de Lituania și din alte surse decât bugetul Uniunii.
Rata maximă de cofinanțare a Uniunii aplicabilă în cadrul Programului este de 86 %. Restul cofinanțării este asigurat de Lituania și de alte surse decât bugetul Uniunii.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 4
4.  Principalele probleme de securitate radiologică în perioada de finanțare 2021-2027 sunt abordate prin activitățile de la punctele P.1, P.2 și P.4. În special, dezmembrarea cuvei reactoarelor este inclusă la punctul P.2.Problemele mai mici sunt abordate la punctul P.3, iar punctele P.0 și P.5 acoperă activitățile auxiliare dezafectării.
4.  Principalele probleme de securitate radiologică în perioada de finanțare 2021-2027 sunt abordate prin activitățile de la punctele P.1, P.2, P.3 și P.4. În special, dezmembrarea cuvei reactoarelor este inclusă la punctul P.2. Punctele P.0 și P.5 acoperă activitățile auxiliare dezafectării.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 5 – tabelul 1 – punctul P.3

Textul propus de Comisie

Tabelul 1

#

Punct

Prioritate

P.3

Manipularea combustibilului nuclear uzat

II

Amendamentul

TABELUL 1

#

Punct

Prioritate

P.3

Manipularea combustibilului nuclear uzat

I

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7
7.  Depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive într-un depozit geologic de adâncime este exclusă din domeniul de aplicare al Programului, acest lucru trebuind să fie realizat de Lituania în programul său național de gospodărire a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în conformitate cu Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului.
7.  Deși depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive într-un depozit geologic de adâncime este exclusă din domeniul de aplicare al programului, în perioada 2021-2027, Lituania și Uniunea inițiază, în timp util, consultări cu privire la posibila includere a acestor activități în domeniul de aplicare al programului în următorul cadru financiar multianual.
Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate