Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0251(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0413/2018

Ingivna texter :

A8-0413/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0035

Antagna texter
PDF 170kWORD 49k
Torsdagen den 17 januari 2019 - Strasbourg
Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 januari 2019 om förslaget till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013 (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0466),

—  med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 3 i protokoll nr 4 till denna,

–  med beaktande av den begäran om yttrande som rådet lagt fram (C8-0394/2018),

—  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0413/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  I enlighet med protokoll nr 4 till 2003 års anslutningsakt om kärnkraftverket Ignalina1 åtog sig Litauen att stänga reaktor 1 och reaktor 2 i kärnkraftverket Ignalina senast den 31 december 2004 respektive den 31 december 2009, och att därefter avveckla dessa reaktorenheter.
(1)  I enlighet med protokoll nr 4 till 2003 års anslutningsakt om kärnkraftverket Ignalina1 åtog sig Litauen att stänga reaktor 1 och reaktor 2 i kärnkraftverket Ignalina senast den 31 december 2004 respektive den 31 december 2009, och att därefter avveckla dessa reaktorenheter. Protokoll nr 4 kvarstår som rättslig grund för Ignalinaprogrammet.
_____________
_________________
1 EUT L 236, 23.9.2003, s. 944.
1 EUT L 236, 23.9.2003, s. 944.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  I enlighet med anslutningsaktens förpliktelser och med stöd av bistånd från unionen har Litauen stängt de två reaktorerna inom respektive tidsfrist och gjort betydande framsteg mot deras avveckling. Det krävs ytterligare arbete för att fortsätta att minska den radiologiska risken. Mot bakgrund av tillgängliga uppskattningar kommer det att krävas ytterligare ekonomiska resurser i detta syfte efter år 2020.
(2)  I enlighet med anslutningsaktens förpliktelser och med stöd av bistånd från unionen har Litauen stängt de två reaktorerna inom respektive tidsfrist och gjort betydande framsteg mot deras avveckling. Det krävs ytterligare arbete för att fortsätta att minska den radiologiska risken. Mot bakgrund av tillgängliga uppskattningar och den planerade slutgiltiga stängningen 2038 kommer det att krävas ytterligare avsevärda ekonomiska resurser i detta syfte efter år 2020. För att avvecklingsplanen ska kunna slutföras senast 2038 kommer finansieringsunderskottet på 1 548 miljoner EUR att behöva åtgärdas.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  De verksamheter som omfattas av denna förordning bör följa tillämplig unionsrätt och nationell rätt. Avvecklingen av det kärnkraftverk som omfattas av denna förordning bör utföras i enlighet med lagstiftningen om kärnsäkerhet, nämligen rådets direktiv 2009/71/Euratom(1), och avfallshantering, nämligen rådets direktiv 2011/70/Euratom.(2). Det slutliga ansvaret för kärnsäkerheten och för säkerheten vid hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ligger hos Litauen.
(3)  De verksamheter som omfattas av denna förordning bör följa tillämplig unionsrätt och nationell rätt. Avvecklingen av det kärnkraftverk som omfattas av denna förordning bör utföras i enlighet med lagstiftningen om kärnsäkerhet, nämligen rådets direktiv 2009/71/Euratom(1), och avfallshantering, nämligen rådets direktiv 2011/70/Euratom.(2). Det slutliga ansvaret för kärnsäkerheten och för säkerheten vid hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ligger hos Litauen. Direktiv 2011/70/Euratom medger emellertid unionsbidrag till en lång rad avvecklingsprojekt, bland annat lagring och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Enligt direktiv 2011/70/Euratom ska kostnaderna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bäras av dem som genererat materialet, men denna bestämmelse kan inte tillämpas retroaktivt på Litauen, som stängde kärnkraftverket Ignalina innan direktivet antogs och således inte hade möjlighet att få ihop tillräckligt med pengar för lagring och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
_____________
_________________
1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18).
1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18).
2 Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48).
2 Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48).
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  I protokoll nr 4 konstaterades det att den förtida stängningen och den därpå följande avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina med dess två 1 500 MW RBMK-reaktorenheter, som ärvts av f.d. Sovjetunionen, saknade motstycke och för Litauen innebar en utomordentligt stor finansiell belastning, som inte stod i proportion till landets storlek och ekonomiska styrka, och det förklarades att unionens stöd enligt Ignalinaprogrammet ska fortsätta utan avbrott och förlängas efter 2006, för den följande budgetperioden.
(4)  I protokoll nr 4 konstaterades att den förtida stängningen och den därpå följande avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina med dess två 1 500 MW RBMK-reaktorenheter (grafitmodererade och av kanaltyp) – liknande dem som användes i Tjernobyl – som ärvts av f.d. Sovjetunionen, saknade motstycke – i praktiken finns det inte ett enda fall i världen där en reaktor av liknande konstruktion avvecklats – och för Litauen innebar en utomordentligt stor finansiell belastning, som inte stod i proportion till landets storlek och ekonomiska styrka. Det förklarades att unionens stöd enligt Ignalinaprogrammet ska fortsätta utan avbrott och förlängas efter 2006, för den följande budgetperioden, ända fram till den slutgiltiga stängningen, som för närvarande är planerad till 2038.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Programmet bör också säkerställa att den kunskap som erhållits genom programmet sprids till alla medlemsstater, i samordning och samverkan med andra relevanta unionsprogram för avvecklingsåtgärder i Bulgarien, Slovakien och gemensamma forskningscentrumet, eftersom sådana åtgärder ger unionen det största mervärdet.
(10)  Programmet bör också säkerställa att den kunskap som erhållits genom programmet sprids till alla medlemsstater, i samordning och samverkan med andra relevanta unionsprogram för avvecklingsåtgärder i Bulgarien, Slovakien och gemensamma forskningscentrumet. För att dessa åtgärder ska ge unionen det största mervärdet bör kunskapsspridning inte finansieras som en del av avvecklingsarbetet utan via andra unionsfinansieringskällor.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina bör utföras med tillämpning av bästa tillgängliga tekniska expertis, och med vederbörlig hänsyn till arten av och de tekniska specifikationerna för de anläggningar som ska avvecklas, för att säkerställa säkerhet och högsta möjliga effektivitet och således ta hänsyn till internationell bästa praxis.
(11)  Avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina bör utföras med tillämpning av bästa tillgängliga tekniska expertis, och med vederbörlig hänsyn till arten av och de tekniska specifikationerna för de anläggningar som ska avvecklas, för att säkerställa säkerhet och högsta möjliga effektivitet och således ta hänsyn till internationell bästa praxis och säkerställa konkurrenskraftiga löner för kvalificerad personal.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  En effektiv övervakning och kontroll av utvecklingen av avvecklingsprocessen bör säkerställas av kommissionen och Litauen för att försäkra högsta möjliga mervärde för unionen vad beträffar de medel som anslås enligt denna förordning, även om det slutliga ansvaret för avvecklingen ligger hos Litauen. Detta inbegriper effektiv mätning av framsteg och prestation, och vidtagande av korrigerande åtgärder vid behov.
(12)  En effektiv övervakning och kontroll av utvecklingen av avvecklingsprocessen bör säkerställas av kommissionen och Litauen för att försäkra högsta möjliga mervärde för unionen vad beträffar de medel som anslås enligt denna förordning. Detta inbegriper effektiv kontroll av framsteg och prestation, och vid behov korrigerande åtgärder tillsammans med Litauen och unionen.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Programmet bör genomföras med en gemensam ekonomisk insats av unionen och Litauen. Ett högsta belopp för unionens samfinansiering bör fastställas i överensstämmelse med den samfinansieringspraxis som upprättades inom ramen för föregående program. Mot bakgrund av praxis inom ramen för jämförbara unionsprogram och den starkare litauiska ekonomin får unionens samfinansieringssats inte vara högre än 80 % av de stödberättigande kostnaderna räknat från Ignalinaprogrammets start och fram till dess att den verksamhet som finansieras genom denna förordning har genomförts. Återstående samfinansiering bör tillhandahållas av Litauen och andra källor än unionens budget, i synnerhet från internationella finansinstitut och andra donatorer.
(16)  Programmet bör genomföras med en gemensam ekonomisk insats av unionen och Litauen. Protokoll 4 i 2003 års anslutningsakt stipulerar att unionens bidrag inom Ignalinaprogrammet för vissa åtgärder kan uppgå till 100 % av de totala utgifterna. Ett belopp för unionens samfinansiering bör fastställas i överensstämmelse med den samfinansieringspraxis som upprättades inom ramen för föregående program. Mot bakgrund av slutsatserna i kommissionens rapport från 2018 om utvärdering och genomförande av EU:s stödprogram för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Slovakien och Litauen och Litauens politiska åtagande att bidra med 14 % av den totala avvecklingskostnaden bör unionens samfinansieringssats vara 86 % av de stödberättigande kostnaderna räknat från Ignalinaprogrammets start och fram till dess att den verksamhet som finansieras genom denna förordning har genomförts. Återstående samfinansiering bör tillhandahållas av Litauen och andra källor än unionens budget. Ansträngningar bör göras för att dra till sig finansiering från andra källor, i synnerhet från internationella finansinstitut och andra donatorer.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)   Utanför ramen för Ignalinaprogrammet fortsätter Litauen att ha det slutgiltiga ansvaret för att utveckla och investera i Ignalinaregionen, som präglas av låga inkomster och landets högsta arbetslöshet, främst på grund av stängningen av kärnkraftverket Ignalina, regionens största arbetsgivare.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Programmet omfattas av tillämpningsområdet för Litauens nationella program inom ramen för rådets direktiv 2011/70/Euratom.
(19)  Programmet omfattas av tillämpningsområdet för Litauens nationella program inom ramen för rådets direktiv 2011/70/Euratom och kan bidra till dess genomförande utan att det påverkar tillämpningen av det här direktivet.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)
(23a)   Av historiska skäl är unionens ekonomiska stöd till avvecklingen av kärnreaktorn i Ignalina fullt motiverat, men programmet bör inte vara prejudicerande för användningen av unionsmedel vid avvecklingen av andra kärnreaktorer. Det bör vara en etisk skyldighet för alla medlemsstater att se till att orimliga bördor inte överlåts på kommande generationer när det gäller det använda kärnbränslet och radioaktiva avfallet, inklusive allt radioaktivt avfall som förväntas från avvecklingen av befintliga kärntekniska anläggningar. Den nationella politiken måste baseras på principen att förorenaren betalar.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)
(23b)   Kommissionens rekommendation 2006/851/Euratom ger vid handen att kärntekniska verksamhetsutövare, i enlighet med principen att förorenaren betalar, under anläggningarnas ekonomiska livslängd bör avsätta tillräckliga ekonomiska resurser för framtida avvecklingskostnader.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Programmets allmänna mål är att bistå Litauen i genomförandet av avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina, med särskild tonvikt på att hantera de utmaningar vad gäller radiologisk säkerhet som avvecklingen medför, samtidigt som man säkerställer en bred spridning till alla EU:s medlemsstater av den kunskap om kärnkraftsavveckling som förvärvas i samband med arbetet.
1.  Programmets allmänna mål är att på ett adekvat sätt bistå Litauen med ett säkert genomförande av avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina, med särskild tonvikt på att hantera de utmaningar vad gäller radiologisk säkerhet som avvecklingen medför, bland annat genom att säkerställa säkerheten i mellanlagret för använt kärnbränsle.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Programmets särskilda mål är att utföra nedmontering och dekontaminering av utrustningen och schakten i reaktorbyggnaden i Ignalina i enlighet med avvecklingsplanen, fortsätta den säkra hanteringen av avfallet från avvecklingen och det historiska avfallet samt sprida den kunskap som förvärvats bland EU:s berörda parter.
2.  Programmets huvudsakliga mål är att utföra nedmontering och dekontaminering av utrustningen och schakten i reaktorbyggnaden i Ignalina i enlighet med avvecklingsplanen och fortsätta den säkra hanteringen av avfallet från avvecklingen och det historiska avfallet.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Programmet har även det kompletterande målet att säkerställa en bred spridning i alla medlemsstater av den kunskap om kärnkraftsavveckling som förvärvats. Det kompletterande målet ska finansieras genom det ekonomiska stödprogrammet för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall (COM(2018)0467).
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.   I bilaga I ges en detaljerad beskrivning av det särskilda målet. Kommissionen får genom genomförandeakter ändra bilaga I, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2.
3.   I bilaga I ges en detaljerad beskrivning av det huvudsakliga målet.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 552 000 000 EUR i löpande priser.
1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 780 000 000 EUR i löpande priser för genomförandet av programmets huvudsakliga mål (avvecklingsverksamhet).
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 7
Unionens samlade samfinansieringssats för programmet får inte överstiga 80 %. Återstående finansiering ska tillhandahållas av Litauen och ytterligare källor andra än unionens budget.
Unionens samlade samfinansieringssats för programmet ska vara 86 %. Återstående finansiering ska tillhandahållas av Litauen och ytterligare källor andra än unionens budget.
Ändring 19
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4
4.  De centrala utmaningarna vad gäller strålningsskydd under finansieringsperioden 2021-2027 hanteras genom åtgärder inom ramen för delarna P.1, P.2 och P.4. T ex omfattas nedmonteringen av reaktorhärdarna av del P.2. Mindre utmaningar hanteras under del P.3, medan delarna P.0 och P.5 täcker stödverksamhet för avvecklingen.
4.  De centrala utmaningarna vad gäller strålningsskydd under finansieringsperioden 2021-2027 hanteras genom åtgärder inom ramen för delarna P.1, P.2, P.3 och P.4. T.ex. omfattas nedmonteringen av reaktorhärdarna av del P.2. Delarna P.0 och P.5 täcker stödverksamhet för avvecklingen.
Ändring 20
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5 – tabell 1 – del P.3

Kommissionens förslag

Tabell 1

#

Del

Prioritering

P.3

Hantering av använt kärnbränsle

II

Ändring

Tabell 1

#

Del

Prioritering

P.3

Hantering av använt kärnbränsle

I

Ändring 21
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 7
7.  Slutförvaringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i ett djupt geologiskt slutförvaringslager omfattas inte av programmets tillämpningsområde och måste utarbetas av Litauen i landets nationella program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, i enlighet med vad som krävs i rådets direktiv 2011/70/Euratom.
7.  Slutförvaringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i ett djupt geologiskt slutförvaringslager omfattas inte av programmets tillämpningsområde under perioden 2021–2027, men Litauen och unionen ska i god tid inleda samråd om huruvida sådan verksamhet ska inbegripas i programmets tillämpningsområde i den efterföljande fleråriga finansieringsramen.
Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy