Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2151(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0479/2018

Внесени текстове :

A8-0479/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 27
CRE 16/01/2019 - 27

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0036

Приети текстове
PDF 198kWORD 68k
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - Страсбург
Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г.
P8_TA(2019)0036A8-0479/2018

Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г. (2018/2151(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2017 г.,

—  като взе предвид финансовия доклад на ЕИБ за 2017 г. и статистическия доклад на ЕИБ за 2017 г.,

—  като взе предвид доклада относно устойчивото развитие за 2017 г., доклада относно основаната на три стълба оценка на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС за 2017 г. и доклада относно резултатите извън ЕС на Европейската инвестиционна банка за 2017 г.,

—  като взе предвид годишните доклади на Одитния комитет за 2017 г.,

—  като взе предвид доклада за изпълнението на политиката на ЕИБ за прозрачност през 2017 г. и доклада за корпоративното управление за 2017 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман по дело 1316/2016/TN относно твърденията за пропуски в политиката на Европейската инвестиционна банка за прозрачност(1),

—  като взе предвид прегледа на механизма за подаване на жалби, произтичащ от решението на Европейския омбудсман по дело 1316/2016/TN относно твърденията за пропуски в политиката на Европейската инвестиционна банка за прозрачност,

—  като взе предвид доклада за дейността на Службата на директора по проверка на съответствието на ЕИБ за 2017 г. и доклада за дейността на групата на ЕИБ в областта на борбата с измамите за 2017 г.,

—  като взе предвид оперативния план на групата на ЕИБ за периода 2017—2019 г.,

—  като взе предвид член 3 и член 9 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Протокол № 5 към него за устава на ЕИБ и Протокол № 28 към него за икономическото, социалното и териториалното сближаване,

—  като взе предвид процедурния правилник на Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид своите резолюции от 27 април 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. — Годишен доклад за 2015 г.(2), и от 3 май 2018 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г. — Годишен доклад за 2016 г.(3),

—  като взе предвид Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно външния мандат на ЕИБ за периода 2007 — 2013 г.(4) и Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза(5),

—  като взе предвид Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции(6),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 14 септември 2016 г. относно удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 и SWD(2016)0298),

—  като взе предвид извършения от Ernst & Young ad hoc одит на прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1017 („Регламент за ЕФСИ“) от 8 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 28 май 2018 г. относно управлението на гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) през 2017 г. (COM(2018)0345 final),

—  като взе предвид доклада от юни 2018 г. за оценката на операциите на ЕИБ относно оценяването на ЕФСИ,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 29 юни 2018 г.: Подробен доклад до Европейския парламент и Съвета относно използването на гаранцията на ЕС по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и функционирането на гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) (COM(2018)0497),

—  като взе предвид тристранното споразумение от септември 2016 г. между Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид информационните документи на Европейската сметна палата относно бъдещето на финансите на ЕС: реформа на начина, по който функционира бюджетът на ЕС, от февруари 2018 г., и относно предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. от юли 2018 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по международна търговия (A8-0479/2018),

A.  като има предвид, че мисията на ЕИБ е да допринася за интеграцията, балансираното развитие и икономическото и социално сближаване на държавите членки чрез набиране на значителни средства на капиталовите пазари и чрез кредитиране на тези средства при благоприятни условия за проекти, подпомагащи постигането на целите на политиката на ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕИБ е в основата на усилията за икономическо възстановяване на равнището на Съюза — с две последователни увеличения на капитала и благодарение на ключовата си роля в изпълнението на Плана за инвестиции за Европа чрез управлението на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ);

В.  като има предвид, че ЕИБ следва да допринася за приобщаващия растеж, устойчивата и качествена заетост и намаляването на неравенствата;

Г.  като има предвид, че редовното и задълбочено оценяване на потребностите в различни сектори е от ключово значение за разкриването на недостиг на инвестиции и на пречките в различните региони, но и за установяването на съвкупност от възможности с потенциал за растеж и създаване на работни места, за допълнителен принос към целите на Парижкото споразумение от 2015 г. и адекватно калибриране на естеството и размера на неефективностите на пазара в зависимост от съществуващите външни фактори и нуждите на секторното и териториалното развитие;

Д.  като има предвид, че ролята на ЕИБ за привличане на публични средства е от съществено значение за способността на Съюза да реагира и да се приспособява към новите икономически и екологични тенденции и рискове и към геополитическата несигурност, като същевременно се увеличава и укрепва надзорът на риска и управлението на пруденциалния риск на групата на ЕИБ;

Е.  като има предвид, че през последните години групата на ЕИБ отбеляза значителна промяна в естеството, обема, рисковия профил и сложността на своята дейност по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции („ЕФСИ“), с тенденция за увеличаване на броя на по-малките операции, подкрепени от гаранцията на ЕС в рамките на ЕФСИ, както и значително увеличение на мандатите, управлявани от името на Европейската комисия, и ръст в предоставянето на консултантски услуги;

Ж.  като има предвид, че излизането на Обединеното кралство от ЕС ще окаже въздействие върху собствения капитал на ЕИБ, адекватността и предстоящия кредитен капацитет;

З.  като има предвид, че ЕИБ следва да създава добавена стойност с най-високо равнище на почтеност, добро управление, и по-специално най-високо равнище на прозрачност и отчетност с оглед на констатациите на омбудсмана в решението по дело 1316/2016/TN относно твърденията за пропуски в политиката на Европейската инвестиционна банка за прозрачност(7), както и в съответствие с приложимите най-добри банкови практики;

И.  като има предвид, че борбата с всички форми на изпиране на пари, финансиране на тероризма и вредни данъчни практики следва да остане постоянен приоритет на ЕИБ;

Й.  като има предвид, че към 31 декември 2017 г. акционерите на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) бяха ЕИБ (58,5%), Съюзът, представляван от Европейската комисия (29,7%), и 32 финансови институции (11,8%); като има предвид, че по-голямата част от операциите на ЕИФ понастоящем се финансират от специални споразумения за мандати с трети страни.

Ролята на ЕИБ за осигуряване на добавящи стойност стратегически публични инвестиции

1.  посочва, че публичните инвестиции все още са необходими за преодоляване на недостига на инвестиции в различни сектори, които остават под равнищата отпреди кризата в най-уязвимите държави членки и държавите — бенефициери на Кохезионния фонд, за да продължат да се възстановяват от въздействието на кризата и за да се даде тласък на дългосрочния и устойчив растеж, заетост и сближаване в Съюза;

2.  отбелязва, че общият размер на записания капитал на ЕИБ е 243 милиарда евро; отбелязва, че акционерите на ЕИБ включват всички държави членки и че в допълнение към внесения капитал държавите членки се ангажират също така да предоставят допълнителен капитал при поискване; изтъква, че четиримата най-големи акционери са Германия, Франция, Италия и Обединеното кралство, всеки от които има дял от 39,14 милиарда евро и 16,11% от общата сума;

3.  отбелязва, че според оперативната си стратегия ЕИБ има за цел да подкрепя европейските стратегически цели, като например възстановяване на конкурентоспособността на ЕС и дългосрочен икономически растеж и създаване на работни места, улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни предприятия (МСП), опазване на околната среда и насърчаване на енергийния преход чрез финансиране на проекти за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, справяне с кризата с работните места, пред която е изправено младото поколение в ЕС, подкрепа на инфраструктурни проекти и подпомагане на смекчаването на причините за миграцията;

4.  счита, че ЕИБ има важна финансова роля, която може да доведе до значителни резултати по отношение на намаляването на неравенствата в Съюза, и призовава ЕИБ да съсредоточи инвестициите, които допринасят за целите на Парижкото споразумение от 2015 г. и засилват конкурентоспособността и равните възможности и които подкрепят политиката на сближаване, в по-слабо развитите региони;

5.  призовава ЕИБ да продължи да преодолява повтарящите се пропуски в инвестициите и текущата структурна неефективност на пазара, като разработва цялостни разходи в средносрочен и дългосрочен план, улеснява съфинансирането на национално равнище и инвестиционните планове, наред с другото, за регионите и общините на Съюза, които се характеризират с ниски доходи и са изправени пред повече инвестиционни пречки;

6.  подчертава, че приоритетите на ЕИБ в плана за действие за периода 2017—2019 г. следва да са съсредоточени върху ефективното изпълнение на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентно и устойчиво развитие;

7.  подчертава факта, че условията за отпускане на заеми от страна на ЕИБ следва да улеснят развитието на периферните региони на ЕС чрез насърчаване на растежа и заетостта; призовава ЕИБ да укрепи значително механизмите за предоставяне на техническа помощ и финансови експертни знания на местните и регионалните органи преди одобрението на проектите с цел подобряване на достъпността и включване на всички държави членки, особено тези с по-нисък процент на успеваемост по отношение на одобрени проекти;

8.  насърчава ЕИБ да разработи устойчиви възможности за финансиране и благоприятна инвестиционна среда, които да отразяват ангажиментите и целите на политиките на Съюза, с цел насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и иновациите в рамките на Съюза, както и за да се засили социалното и екологичното измерение на инвестициите на ЕИБ чрез преодоляване на недостига на инвестиции в социалния сектор и по отношение на безопасността на инфраструктурата; призовава ЕИБ в случаите на големи инфраструктурни проекти да взема под внимание всички свързани с това рискове от въздействие върху околната среда и да финансира само онези, които показват истинска добавена стойност за местното население, както и в екологичен, социален и икономически аспект; подчертава значението на стриктния мониторинг на потенциалните рискове от корупция и измами в този контекст, както и на извършването на внимателни предварителни и последващи оценки по отношение на подлежащите на финансиране проекти;

9.  насърчава ЕИБ непрекъснато да информира заинтересованите страни за финансовите възможности и да предоставя подходящи консултантски услуги, когато е необходимо, въпреки че инструментите на ЕИБ са обусловени от търсенето;

10.  подчертава, че в рамките на текущите преговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз трябва да се определят подробни договорености относно всички задължения на Обединеното кралство към ЕИБ, за да се гарантира, че способността на ЕИБ да изпълни своите цели не е компрометирана;

Насърчаване на инвестициите в ключови стратегически области

11.  отбелязва, че според финансовия доклад на ЕИБ за 2017 г. кредитирането на банката за 2017 г. е възлизало на 69,9 милиарда евро (62,6 милиарда евро в рамките на ЕС и 7,3 милиарда евро извън ЕС), което е по-малко в сравнение с последните 5 години (2013—2016 г.), с понижение до под 70 милиарда евро, но въпреки това е в рамките на гъвкавостта от 10%, предвидена в оперативния план на ЕИБ, както и отбелязва стабилността и качеството на общия кредитен портфейл с 0,3% кредити с влошено качество — стойност, подобна на тази от 2016 г.;

12.  отбелязва, че Европейският съюз предоставя гаранция на ЕИБ, което е обичайно за финансовите институции, определени от държавите членки да подпомагат постигането на цели от обществен интерес; посочва обаче, че положението налага прилагането на по-отговорни кредитни политики, така че финансовите средства да се изразходват ефективно за Съюза като цяло, неговите държави членки и обществения интерес; призовава ЕИБ, която осъществява дейността си съобразно мандат за развитие, да гарантира спазването в по-голяма степен на целите на своята политика в областта на околната среда и на своята социална политика, както и на целите на ООН за устойчиво развитие, включително при съфинансирани проекти или вноски в инвестиционни фондове и фондове за дялово участие;

13.  отново изразява своята загриженост, че половината от държавите членки са получили 80% от общия размер на инвестициите на ЕИБ в рамките на ЕС, докато останалите 14 държави членки са получили едва 10% от тази инвестиция; освен това заявява отново, че три държави членки са получили съответно 16%, 15% и 11%; изисква от Банката да включи в своята отчетна разбивка информация относно инвестициите си в региони с ниски и в региони с високи доходи, в съответствие със собственото си проучване на инвестициите (EIBIS) и във връзка с потенциалното въздействие за преодоляването на недостига на инвестиции и пречките в региони с по-малко благоприятни условия в ЕС;

14.  приканва ЕИБ отново да прегледа прогнозите си за инвестиции на глава от населението и съответно класацията на държавите членки, тъй като актуализираните данни изглежда показват класиране, което по принцип съответства на класирането според абсолютните суми, получени от държавите членки;

15.  освен това отбелязва, че според годишния доклад на ЕИФ за 2017 г. през същата година ЕИФ е подписал трансакции на обща стойност 9,3 милиарда евро, в сравнение с 9,45 милиарда евро през 2016 г., като е мобилизирал финансиране в размер на 35,4 милиарда евро за подкрепа на МСП и дружества със средна пазарна капитализация в Европа;

16.  взема под внимание финансирането на групата на ЕИБ през 2017 г. в ЕС и извън него в подкрепа на нейните обществено-политически цели, което възлиза съответно на i) 13,8 милиарда евро за иновации и умения, ii) 18 милиарда евро за инфраструктура, iii) 16,7 милиарда евро за проекти, свързани с околната среда, и iv) 29,6 милиарда евро за МСП и дружества със средна пазарна капитализация; подчертава факта, че заради тяхното въздействие и значимост за икономиките — както местни така и национални — инвестициите в МСП, стартиращите предприятия, научните изследвания, иновациите, цифровата икономика и енергийната ефективност са най-значимият фактор за задвижването на икономическото възстановяване на ЕС и за насърчаване на създаването на качествени работни места;

17.  отбелязва, че в рамките на Съюза през 2017 г. обемът на кредитиране от ЕИБ е възлизал на 18,24 милиарда евро за хоризонталната цел за икономическо и социално сближаване и банката е достигнала 29,6% от целевите 30% инвестиции за тази цел;

18.  отбелязва, че ЕИБ е поела задължения за 25% от общия размер на финансирането си за проекти, свързани с изменението на климата, които ще достигнат 35% до 2020 г.; посочва, че тази тенденция следва да се оценява като положителна, като отбелязва, че подпомаганите проекти следва да бъдат ефективни не само в борбата с изменението на климата, но и от финансова гледна точка;

19.  отбелязва, че в рамките на Съюза 16,58 милиарда евро са били предназначени за хоризонталната цел за действия в областта на климата, чрез което ЕИБ е допринесла за привеждането в съответствие с Парижкото споразумение от 2015 г. и за устойчивото развитие в световен мащаб; насърчава ЕИБ да поддържа високо равнище на амбиция в тази област;

20.  приветства ангажимента на ЕИБ да приведе до 2020 г. своите операции в съответствие с Парижкото споразумение от 2015 г.; в контекста на скорошния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) призовава ЕИБ да преразгледа своята стратегия в областта на климата, за да я приведе в съответствие с траекторията за глобално затопляне от 1,5°C;

21.  насърчава ЕИБ да засили присъствието и дейностите си в държавите от Западните Балкани, тъй като те са от стратегическо значение за ЕС и насърчаването на кредитните и инвестиционните дейности в региона е от основно значение;

22.  отбелязва предстоящия преглед на критериите на ЕИБ за енергийно кредитиране; очаква този преглед да бъде приведен в съответствие с Парижкото споразумение от 2015 г.; отново отправя своя призив към ЕИБ да даде приоритет на кредитирането на енергийно ефективни и маломащабни, децентрализирани ВЕИ и да представи амбициозен план за спиране на финансирането на проекти за изкопаеми горива; призовава ЕИБ да се стреми да се превърне в лидер в областта на действията в областта на климата и да увеличи инвестициите в сектора на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, както и да счита тази цел за приоритет при преразглеждането на своите критерии за енергийно кредитиране;

23.  в този контекст приветства ролята на ЕИБ за издаването на облигационни емисии за повишаване на информираността относно климата (4,29 милиарда евро в сравнение с 3,8 милиарда евро през 2016 г.), което съответства на участието на банката в действия в областта на климата с цел увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност и маломащабни възобновяеми енергийни източници със засилено местно и регионално въздействие;

24.  счита, че ЕИБ следва да продължи да утвърждава своята роля в помощ на постигането на устойчиво развитие и че действията в областта на климата следва да бъдат съсредоточени преди всичко върху незамърсяващия транспорт и чистото производство на енергия, върху намаляването на потреблението на енергия (за отопление, транспорт и производство), върху незамърсяващото промишлено производство и устойчивото земеделие и пречистване и доставяне на вода, както и върху екологичния преход въобще;

25.  припомня, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и поради това призовава ЕИБ да преодолее недостатъчния им достъп до кредити, като подсили действащите програми, сред които Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, и като увеличи предоставяното им финансиране; призовава за въвеждането на проактивни изисквания в политиките за МСП и микропредприятията за банките посредници, отпускащи средства от ЕИБ;

26.  посочва, че при предоставянето на подкрепа за дружества от ЕС в чужбина ЕИБ следва да отчита надлежно търговската стратегия на ЕС, включително действащите и бъдещите споразумения за свободна търговия, за услуги и инвестиционни споразумения; посочва в този контекст, че ЕИБ следва да отдели специално внимание на изискванията във връзка с интернационализацията на европейските МСП;

27.  посочва, че част от цялостната кредитна дейност на ЕИБ е предназначена за операции извън Съюза; отбелязва, че е необходимо да се осигури добра координация и допълняемост между дейностите на ЕИБ по външно кредитиране и плана на ЕС за външни инвестиции;

28.  признава усилията на ЕИБ да допринесе за целите за устойчиво развитие и за справяне с глобалните предизвикателства, свързани с миграцията; включително със стартирането на облигационни емисии за повишаване на информираността относно устойчивото развитие с цел финансиране на 17-те цели за устойчиво развитие на ООН;

Резултати от финансовите операции на ЕИБ

29.  отбелязва със задоволство заключението на Одитния комитет, че финансовите отчети, приети от Съвета на директорите на ЕИБ, представят вярно и точно финансовото състояние на банката към 31 декември 2017 г. и резултатите от нейните операции и парични потоци за 2017 г. в съответствие с приложимата счетоводна рамка;

30.  все пак отново отправя своето искане относно годишния доклад на ЕИБ и изисква от нея да представя по-всеобхватен, подробен и хармонизиран годишен доклад за дейността и значително да подобри представянето на информацията, като включва подробни и достоверни разбивки на одобрените инвестиции, подписани и изплатени за дадената година, и ангажираните финансови източници (собствени ресурси, ЕФСИ, централно управлявани програми на ЕС и др.), както и на такава информация за бенефициерите (държавите членки, публичния или частния сектор, посредници или преки получатели), подпомаганите сектори и резултатите от последващите оценки;

31.  взема под внимание обема на новите специални дейности, подписани от банката през 2017 г., които съответстват на проекти с по-висок рисков профил и възлизат на 18 милиарда евро (2016 г.: 13,1 милиарда евро), от които 2,7 милиарда евро са били на собствен риск на ЕИБ, а останалите 15,3 милиарда евро са били покрити чрез смекчаване на кредитния риск на портфейла;

32.  взема под внимание докладваните резултати от 26 приключени проекта през 2017 г. извън ЕС, за които оценката чрез рамката за измерване на резултатите (РИР) за външна намеса позволява оценяване не само според очакваните, а и според постигнатите резултати; отбелязва обаче, че по отношение на дейностите в рамките на ЕС информация е представена само за потенциалното въздействие и очакваните резултати от новите операции, подписани през 2017 г., въз основа на инструмента за основана на три стълба оценка (3PA); отново призовава банката да включи информация относно резултатите, постигнати от приключени проекти в рамките на ЕС, и да адаптира 3PA, ако това е необходимо за тази цел;

33.  счита, че е необходимо да се задълбочат критериите за проверка на равнището на допълняемост на ЕИБ, за да се насочи по-добре нейното финансиране, да се избегне дублирането на целеви групи и да се търсят всички потенциални полезни взаимодействия, когато това е възможно;

34.  насърчава укрепването на културата на резултатите в рамките на ЕИБ чрез постепенно подобряване, по-специално с цел намаляване на хоризонталните показатели за резултатите по отношение на въздействието на основните операции на ЕИБ;

35.  приканва ЕИБ редовно да представя доказателства за устойчивостта на последствията, въздействията и резултатите, като се използват подходящи и актуални показатели; счита, че подобряването на целесъобразността и значимостта на показателите в набора от показатели е от ключово значение не само за да се предаде обхватът на резултатите и въздействието, но и за да се намират все по-ефективни начини за намеса;

36.  счита, че освен за действителния размер на инвестициите, е необходимо да се работи върху дълготрайността, т.е. върху способността на даден проект да поддържа дългосрочните си предимства от екологична, финансова, икономическа или социална гледна точка (пряко или не) след неговото приключване;

37.  приветства приемането от страна на ЕИБ на политиката за изключване, одобрена през декември 2017 г., и призовава за строго използване на този инструмент с цел изключване от финансирането на ЕИБ на клиентите, които участват в практики за корупция или измами;

Развитие на ЕФСИ

38.  отбелязва, че считано от края на 2017 г. групата на ЕИБ (ЕИБ и ЕИФ) е подписала 606 операции по линия на ЕФСИ за общо финансиране в размер на 37,4 милиарда евро и че тези операции се очаква да мобилизират инвестиции в размер на 207,3 милиарда евро във всичките 28 държави членки и за всички цели, определени в Регламента за ЕФСИ, със следното разпределение за основните сектори: 30% за МСП, 24% за НИРДИ, 21% за енергийния сектор, 10% за цифровата област, 8% за транспорта, 4% за социалната инфраструктура и 4% за околната среда и ефективното използване на ресурсите; настоятелно призовава ЕИБ да сведе до минимум инвестициите си в сектори и по проекти с висок въглероден интензитет и да увеличи своя дял от инвестиции за подобряване на околната среда и ефективността на ресурсите;

39.  отбелязва, че считано от 31 декември 2017 г. в рамките на инфраструктурния и иновационен прозорец (ИИП) ЕИБ е подписала 278 операции за общо финансиране в размер на 27,4 милиарда евро, които се очаква да мобилизират инвестиции в размер на 131,4 милиарда евро в 27 държави членки, както и че в рамките на прозореца за МСП (ПМСП), ЕИФ е подписал операции с 305 финансови посредници за общ размер на финансиране от ЕИФ близо 10 милиарда евро, които се очаква да мобилизират инвестиции в размер на 76 милиарда евро във всичките 28 държави — членки на ЕС; отбелязва, че до края на 2017 г. общо 135 785 дружества вече са били получили подкрепено от ЕФСИ финансиране по линия на ПМСП, а 1,5 милиона работни места са били създадени или подкрепени;

40.  отново заявява, че реалната инвестиция, мобилизирана от ЕФСИ, може да бъде измерена едва в края на инвестиционния период, като същевременно отбелязва, че прогнозният общ мултипликационен ефект на 606-те операции, одобрени и подписани в рамките на ЕФСИ в края на 2017 г., възлиза на 13,53x, малко под първоначалното допускане и цел от 15x при стартирането на ЕФСИ; отбелязва, че информацията относно начина, по който са получени референтните мултипликатори, понастоящем е разпръсната между различни служби на ЕИБ, и препоръчва цялата тази информация да бъде събрана в отделен документ;

41.  отбелязва, че не са отправени искания за активиране на гаранции по отношение на бюджета на Съюза поради неизплатени задължения;

42.  отбелязва, че не са били спазени индикативните ограничения за географска концентрация, определени от Управителния съвет на ЕФСИ, съгласно които се изисква в края на инвестиционния период делът на инвестициите в ИИП (по отношение на подписаните операции) в които и да е три държави членки, взети заедно, да не надхвърля 45% от общия портфейл на ЕФСИ, като се има предвид, че към 31 декември 2017 г. трите държави членки с най-голям размер на средствата (Франция, Италия и Испания) са имали дял от около 47% от подписаните заеми; отбелязва, че все още има възможност за подобряване за разширяването на териториалното разпределение на средствата по линия на ЕФСИ, като същевременно се разпространяват по-широко неговите инвестиционни възможности;

43.  взема под внимание оценката на ЕФСИ и нейните констатации, че специалните дейности по линия на ЕФСИ и извън ЕФСИ имат сходен рисков профил, както и че комбинацията между ЕФСИ и ЕСИФ и безвъзмездните средства по МСЕ остава ограничена, докато съществува риск ЕФСИ да измести финансовите инструменти по ЕСИФ; очаква недостатъците и рисковете, установени от оценката на ЕФСИ, да бъдат премахнати при изпълнението на ЕФСИ 2.0;

44.  приветства подобряването на прозрачността с публикуването на решенията на инвестиционния комитет на ЕФСИ и на документите, приети от Управителния съвет, заедно с протоколите от заседанията;

45.  насърчава по-добро взаимодействие между ЕФСИ и националните насърчителни банки, тъй като координацията с ННБ е периодично усилие, което би могло да допринесе за ефективността на ЕФСИ;

Права на човека

46.  призовава ЕИБ да въведе стратегия за правата на човека и да засили своята надлежна проверка на равнище проект за откриване и преодоляване на рискове, свързани с правата на човека, във всички дейности и през целия жизнен цикъл на даден проект; също така призовава ЕИБ да създаде ефективен механизъм, чрез който защитниците на правата на човека да могат безопасно да предупредят банката за влошаваща се среда или рискове от конфликт и репресии;

Повишаване на прозрачността и отчетността в корпоративното управление и дейностите на ЕИБ

47.  взема под внимание забележките на Одитния комитет в годишния му доклад до Съвета на гуверньорите за финансовата 2017 година относно:

   a) значението на гарантирането на дългосрочната финансова стабилност и устойчивост на ЕИБ и запазването на нейния рейтинг ААА в среда на несигурно геополитическо, икономическо, регулаторно и макроикономическо развитие;
   б) необходимостта от преразглеждане и подобряване на средата за вътрешен контрол и управление на риска на групата на ЕИБ с оглед на променящия се размер и развиващата се сложност на дейностите на групата на ЕИБ;
   в) необходимостта от постигане на пълно прилагане на най-добрите банкови практики, включително в области, в които продължават да съществуват масови пропуски във връзка със спазването;
   г) необходимостта от извършване на цялостен преглед и след това преработване на одобрението на кредити и на свързания с това процес на вземане на решения в ЕИБ, тъй като процесът на оценка и одобрение на заеми и съответната контролна среда не изглежда да са в състояние да се справят с настоящите бизнес потребности и са доказателство за натиск върху службите;

48.  решително споделя съжалението на Одитния комитет, че ЕИБ все още не е постигнала напредък по отношение на опасенията, изразени в три последователни години (2015, 2016 и 2017 г.) относно съществуващата комбинация от отговорности сред някои членове на Управителния комитет; изразява пълно съгласие и подкрепя препоръката на Одитния комитет, че всички членове на Управителния комитет на ЕИБ следва да могат да действат обективно, критично и независимо и че следва да се прекратят неортодоксалните комбинации от отговорности, като например отговорността за надзора на дейностите както на първата, така и на втората линия на защита;

49.  в тази връзка изисква от ЕИБ да вземе сериозно под внимание тази препоръка и да гарантира ясно разделение на отговорностите на равнището на Управителния комитет; приветства започнатата реформа за промяна на структурата за управление на ЕИБ;

50.  призовава ЕИБ да премахне съществуващите пропуски в приложимата рамка за най-добрите банкови практики и очаква тази рамка да е започнала да функционира пълноценно през 2018 г., тъй като нейното прилагане се счита за предварително условие за запазване на финансовото състояние и стабилност на ЕИБ;

51.  изразява безпокойство от заключението на Одитния комитет, че бързото разрастване на дейностите и на капацитета на ЕИБ, свързани с изпълнението на ЕФСИ, на мандатите, управлявани от името на трети страни, и предоставянето на консултантски услуги не е било непременно съпътствано от съответни адаптации в бизнес структурата или процесите; отбелязва, че през 2017 г. Одитният комитет запазва пет от препоръките си от 2015 и 2016 г. във връзка с вътрешния контрол и рисковата среда; призовава ЕИБ да изпълни тези препоръки приоритетно и да гарантира, че вътрешните процеси, киберсигурността и управлението на риска отговарят на новите и нарастващи изисквания и предизвикателства за групата на ЕИБ;

52.  счита, че ЕИБ следва да увеличи своята прозрачност по отношение не само на Европейския парламент, но и на органите на държавите членки; счита, че е редно демократичните представители да имат повече информация за дейностите на ЕИБ;

53.  счита, че има възможност за подобряване на прозрачността както на равнището на управителните органи, така и на оперативно равнище; отново заявява необходимостта от систематично оповестяване на документацията в рамките на тристълбовата методика за оценка (3PA) и в рамката за измерване на резултатите; отправя искане и за оповестяване на неповерителната информация от протоколите от заседанията на Управителния комитет и Съвета на гуверньорите; отбелязва със задоволство, че през 2017 г. ЕИБ започна да публикува протоколите на Съвета на директорите на ЕИБ, декларацията на директорите за конфликт на интереси и определена информация относно проектите, а именно оценките на въздействието върху околната среда;

54.  отново заявява, че прозрачността, задълбочената надлежна проверка и контролът при изпълнението на политиките на ЕС водят не само до укрепване на цялостната корпоративна отчетност и отговорност на ЕИБ, с ясна представа за вида финансови посредници и крайни бенефициери въз основа на изчерпателна надлежна проверка и политика „Познавай клиента си“, но също така допринасят за повишаване на цялостната ефективност и устойчивост на финансираните проекти;

55.  отново отправя своя призив към ЕИБ да разшири обхвата на публикуваната информация за проектите, изпълнявани чрез посредници, като включи информация относно окончателните проекти, което би позволило да се направи оценка на икономическото и социалното въздействие на нейните инвестиции;

56.  припомня, че процесът на управление следва да отчита в по-голяма степен резултатите от диалога или консултациите с организации на гражданското общество или конкретни интереси или опасения от страна на местни и регионални участници, за да се даде възможност за по-информиран и легитимен демократичен процес на вземане на решения;

57.  изразява загриженост относно констатациите, посочени в годишния доклад на Европейската сметна палата, според които са открити сериозни недостатъци по отношение на Европейския инвестиционен фонд: Сметната палата отбелязва регулаторна нередност, при която одитните органи на държавите членки са били задължени да извършват одит на инициативи по отношение на МСП, но съгласно действащото законодателство все още нямат право да извършват проверки на място;

58.  при проверените от Сметната палата 30 инвестиции финансовите посредници са одобрили заеми на петима получатели, без да се потвърди статутът им на МСП; тези проекти не са счетени за допустими от Европейската сметна палата, а други четири заема са били усвоени от бенефициерите частично или изцяло за недопустими дейности;

59.  приветства факта, че проблемите, открити от Сметната палата, на теория са решени чрез изменения Финансов регламент; призовава ЕИБ да включи в следващия си годишен доклад въпроси, свързани с регулаторните недостатъци, и да гарантира, че измененият Финансов регламент позволява на одитните органи на държавите членки да извършват одити дори на равнището на крайните бенефициери;

60.  приветства приемането на междинния подход към политиката на ЕИБ по отношение на слабо регулираните, непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции, приет от Съвета на директорите през януари 2017 г., но очаква той да доведе до преразглеждане на тази политика, с цел да се подобри данъчната надлежна проверка от страна на ЕИБ по отношение на нейното външно кредитиране, наред с преразгледаната рамка на групата на ЕИБ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

61.  призовава ЕИБ да извършва подходяща надлежна проверка на корпоративно равнище и надлежна проверка на интегритета, за да идентифицира истинските действителни собственици на всички свои клиенти и операции, както и крайните дружества, в които се инвестира, когато става въпрос за инвестиции на ЕИБ в капиталови фондове; призовава ЕИБ да публикува на своя уебсайт данните относно действителните собственици на своите клиенти, с цел повишаване на видимостта на своите операции и подпомагане на предотвратяването на случаи на корупция и конфликт на интереси;

62.  призовава ЕИБ, в съответствие със заключенията на Съвета, приети на 25 май 2018 г. относно стандартната разпоредба на ЕС за доброто управление в областта на данъчното облагане в споразуменията с трети държави, да засили връзката между финансирането от ЕИБ и доброто управление в областта на данъчното облагане; счита, че ЕИБ следва да продължи да допринася за разработването на най-добри практики за справедливо данъчно облагане чрез противодействие на данъчните измами и избягването на данъци; призовава ЕИБ да приеме отговорна политика по отношение на данъчното облагане, която да гарантира, че ЕИБ не финансира клиенти, участващи в схеми за избягване на данъци и данъчни измами или действащи чрез данъчни убежища; призовава ЕИБ да включи стандартна разпоредба и клаузи относно доброто управление в договорите си с всички избрани финансови посредници;

63.  подчертава, че преразгледаният мандат за външно кредитиране на ЕИБ ясно показва, че черният списък на ЕС е задължителен за банката и че операциите на ЕИБ не подкрепят проекти, които допринасят за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, избягване на данъци, данъчни измами и отклонение от данъчно облагане;

64.  отбелязва, че в края на 2017 г. ЕИБ е имала 136 разследвания на случаи на измама, като трите основни вида твърдения са измама — 53,7%, корупция — 25,5% и тайно споразумение — 10,7%;

65.  отбелязва, че средства от ЕИБ са били използвани от дружества, замесени в скандала с емисиите, по-конкретно Фолксваген, и че поради това те може да са били използвани за финансиране на дейност, която е била неетична и незаконна;

66.  отбелязва, че броят на новите допустими жалби се е увеличил от 84 през 2016 г. до ново рекордно равнище от 102 през 2017 г., като през 2017 г. са били обработени 173 жалби; отбелязва, че 38 от жалбите, получени през 2017 г., са свързани само с два инвестиционни проекта на ЕИБ: Трансадриатическия газопровод и пътя за достъп до пристанище Момбаса в Кения;

67.  отбелязва преразглеждането на политиката за механизма за подаване на жалби на ЕИБ и включването на дадените от Европейския омбудсман примери за определението за лошо управление, което включва форми на лошо или неосъществено управление като административни нередности, незаконна дискриминация, необосновани откази на информация, злоупотреба с власт и ненужни закъснения, но изразява своята загриженост относно останалата част от резултата от преразглеждането;

68.  изразява съжаление, че ЕИБ не е взела под внимание опасенията на Парламента по отношение на преразглеждането на механизма на ЕИБ за подаване на жалби, изразени в параграф 86 от неговата Резолюция от 3 май 2018 г. относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г.; изразява дълбока загриженост, че одобреният преразгледан механизъм за подаване на жалби създава сериозен риск за независимостта му и за прозрачността на разследванията и заключенията му; призовава ЕИБ да гарантира, че ръководителят на Службата за разглеждане на жалби на ЕИБ може да взема всички решения относно допустимостта на жалбата независимо от другите служби на ЕИБ и че процедурите по подбор на ръководител на Службата за разглеждане на жалби ще станат по-прозрачни;

69.  отбелязва решението на омбудсмана по дело 1316/2016/TN относно твърденията за пропуски в политиката на ЕИБ за прозрачност от 23 май 2018 г. и приканва банката да приложи предложените от омбудсмана подобрения във връзка с отмяната на презумпцията за неразкриване, свързана с документите, събирани и генерирани по време на инспекции, разследвания и одити, както и да преработи съответните разпоредби на своята политика за прозрачност, свързани със заемите чрез посредник и сроковете за обработка на исканията за информация;

70.  припомня, че е необходимо да се предвидят по-строги правила относно конфликтите на интереси и ясни, строги и прозрачни критерии, за да се предотврати всяка форма на влияние или липса на обективност в механизма на отпускане на заеми; отново заявява, че ЕИБ трябва да преразгледа възможно най-скоро своя Кодекс за поведение, с оглед на това да се гарантира, че нейните заместник-председатели не отговарят за операции в своите държави членки, тъй като това представлява риск за независимостта на институцията; призовава ЕИБ, с цел по-успешно предотвратяване на конфликтите на интереси в нейните управителни органи и на потенциалните проблеми, свързани с кадровата въртележка между държавния и частния сектор, да вземе под внимание препоръките на омбудсмана и да преразгледа своя Кодекс за поведение;

71.  очаква преразглежданата понастоящем политика на ЕИБ за защита на лицата, които подават сигнали за нередности, да бъде амбициозна и да предвижда високи стандарти; настоятелно призовава ЕИБ да включи в настоящото преразглеждане както вътрешни, така и външни лица, които подават сигнали за нередности, и да установи ясни и добре определени процедури, срокове и насоки, за да ориентира по-добре лицата, подаващи сигнали за нередности, и да ги защити от евентуални ответни действия с цел отмъщение;

Контрол от страна на Европейския парламент

72.  подкрепя позицията на Европейската сметна палата, че следва да ѝ бъде възложено извършването на одит на всички операции на ЕИБ, включително на тези, при които ЕИБ използва за своите операции средства, които не са свързани с бюджета на ЕС;

73.  призовава своята комисия по бюджетен контрол да организира ежегоден семинар/изслушване, свързано с дейностите и контрола на операциите на ЕИБ, което би предоставило на Парламента допълнителна значима информация в подкрепа на работата му по контрола на ЕИБ и нейните операции;

Последващи действия във връзка с препоръките на Парламента

74.  отново призовава ЕИБ да докладва за актуалното състояние и за положението във връзка с изпълнението на предишните препоръки, отправени от Парламента в неговите годишни резолюции, особено по отношение на:

   a) въздействието на дейностите на ЕИБ по отпускането на заеми и постигнатите резултати;
   б) предотвратяването на конфликти на интереси, особено на членовете на инвестиционния комитет на ЕФСИ и на Съвета на директорите на ЕИБ, и предвиждането на по-строги правила относно конфликтите на интереси в съответния Кодекс за поведение, и особено този на Управителния комитет и Съвета на директорите;
   в) прозрачността и оповестяването на информация относно системата за договаряне и подизпълнение по отношение на посредниците и крайните получатели във връзка с предотвратяването на избягването на данъци, измамите и корупцията;

o
o   o

75.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) https://www.ombudsman.europa.eu/bg/decision/en/95520
(2) OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 80.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0198.
(4) ОВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1.
(5) ОВ L 135, 8.5.2014 г., стр. 1.
(6) ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/bg/decision/en/95520

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност