Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2151(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0479/2018

Indgivne tekster :

A8-0479/2018

Forhandlinger :

PV 16/01/2019 - 27
CRE 16/01/2019 - 27

Afstemninger :

PV 17/01/2019 - 10.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0036

Vedtagne tekster
PDF 156kWORD 57k
Torsdag den 17. januar 2019 - Strasbourg
Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017
P8_TA(2019)0036A8-0479/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2019 om årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 (2018/2151(INI))

Europa-Parlamentet

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) aktivitetsberetning for 2017,

–  der henviser til EIB's finansielle beretning for 2017 og statistiske beretning for 2017,

–  der henviser til bæredygtighedsrapporten for 2017, rapporten for 2017 om vurdering af de tre søjler i forbindelse med EIB's aktiviteter i EU og rapporten for 2017 om resultaterne af Den Europæiske Investeringsbanks virksomhed uden for EU,

–  der henviser til de årlige rapporter fra EIB's Revisionsudvalg for 2017,

–  der henviser til rapporten om gennemførelsen af EIB's politik for gennemsigtighed i 2017 og til rapporten om corporate governance for 2017,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse i sag 1316/2016/TN om påståede mangler ved Den Europæiske Investeringsbanks gennemsigtighedspolitik(1),

–  der henviser til revisionen af klagemekanismen som følge af Den Europæiske Ombudsmands afgørelse i sag 1316/2016/TN om påståede mangler ved Den Europæiske Investeringsbanks gennemsigtighedspolitik,

–  der henviser til aktivitetsrapporten for 2017 fra den overensstemmelsesansvarliges kontor i EIB og EIB-Gruppens aktivitetsrapport for 2017 om bekæmpelse af svig,

–  der henviser til EIB-Gruppens forretningsplan for 2017-2019,

–  der henviser til artikel 3 og 9 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 og 309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, dens protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank og dens protokol nr. 28 om økonomisk, social og territorial samhørighed,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks forretningsorden,

–  der henviser til sin beslutning af 27. april 2017 om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter i 2015 – årsberetning 2015(2) og af 3. maj 2018 om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter i 2016 – årsberetning 2016(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011 om EIB's eksterne mandat for 2007-2013(4) og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 – Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer(6),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 14. september 2016 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 og SWD(2016)0298),

–  der henviser til Ernst & Youngs ad hoc-revision af 8. november 2016 om anvendelsen af forordning (EU) 2015/1017 ("EFSI-forordningen"),

–  der henviser til Kommissionens beretning af 28. maj 2018 om forvaltningen af garantifonden for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer i 2017 (COM(2018)0345 final),

–  der henviser til EIB's evalueringsrapport om EFSI's funktion fra juni 2018,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 29. juni 2018 om omfattende rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af EU-garantien for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og funktionen af garantifonden for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) (COM(2018)0497),

–  der henviser til trepartsaftalen fra september 2016 mellem Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og Den Europæiske Investeringsbank,

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets briefingdokumenter om fremtiden for EU's finanser: reform af EU-budgettets virkemåde fra februar 2018 og om Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 fra juli 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8-0479/2018),

A.  der henviser til, at EIB's opgave er at bidrage til integration, afbalanceret udvikling og økonomisk og social samhørighed i medlemsstaterne ved at rejse betydelige midler på kapitalmarkederne og ved at låne disse midler ud på gunstige vilkår til projekter, der fremmer EU's politiske mål;

B.  der henviser til, at EIB er central for den økonomiske genopretningsindsats på EU-plan i kraft af to på hinanden følgende kapitalforhøjelser og sin afgørende rolle i gennemførelsen af investeringsplanen for Europa via forvaltningen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI);

C.  der henviser til, at EIB bør bidrage til inklusiv vækst, bæredygtige job af høj kvalitet og mindskning af ulighed;

D.  der henviser til, at en regelmæssig og grundig behovsvurdering inden for forskellige sektorer er afgørende for at opdage investeringsunderskud og -hindringer i forskellige regioner, men også for at indkredse en pulje af muligheder, der har potentiale for vækst og beskæftigelse, for yderligere at bidrage til målene i Parisaftalen fra 2015 og for i tilstrækkelig grad at tilpasse arten og størrelsen af markedssvigt afhængigt af de eksisterende eksterne virkninger og de sektorspecifikke og territoriale udviklingsbehov;

E.  der henviser til, at EIB's rolle med hensyn til at mobilisere offentlige midler er afgørende for Unionens evne til at reagere på og tilpasse sig nye økonomiske og miljømæssige tendenser og risici og geopolitisk usikkerhed, samtidig med at EIB-Gruppens risikoovervågning og forsigtighedsrisikostyring forbedres og styrkes;

F.  der henviser til, at EIB-Gruppen har oplevet en markant ændring i arten, mængden, risikoprofilen og kompleksiteten af sine aktiviteter i de seneste år inden for rammerne af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ("EFSI"), hvor der har været en tendens i retning af et stigende antal mindre transaktioner, der er støttet af EU-garantien under EFSI, samt en betydelig stigning i mandater, der forvaltes på vegne af Kommissionen, og i ydelsen af rådgivningstjenester;

G.  der henviser til, at brexit vil påvirke EIB's kapitalgrundlag, tilstrækkelighed og kommende udlånskapacitet;

H.  der henviser til, at EIB bør skabe merværdi med det højeste niveau af integritet, god regeringsførelse og navnlig, i lyset af Ombudsmandens konklusioner i afgørelsen i sag 1316/2016/TN om påståede mangler ved Den Europæiske Investeringsbanks gennemsigtighedspolitik(7), det højeste niveau af gennemsigtighed og ansvarlighed og bør være i overensstemmelse med den gældende bedste bankpraksis;

I.  der henviser til, at bekæmpelse af alle former for hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og skadelig skattepraksis bør forblive en konstant prioritet for EIB;

J.  der henviser til, at Den Europæiske Investeringsfond (EIF) den 31. december 2017 omfattede EIB (58,5 %), Unionen repræsenteret ved Europa-Kommissionen (29,7 %) og 32 finansielle institutioner (11,8 %); der henviser til, at de fleste EIF-aktiviteter i øjeblikket finansieres i henhold til specifikke mandataftaler med tredjeparter;

EIB's rolle med hensyn til at sikre værdiskabende strategiske offentlige investeringer

1.  påpeger, at offentlige investeringer stadig er nødvendige for at afhjælpe investeringsunderskud i forskellige sektorer, der fortsat ligger under niveauet før krisen i de fleste sårbare medlemsstater og samhørighedslande, for yderligere at overvinde følgerne af krisen og for at fremme langsigtet og bæredygtig vækst, beskæftigelse og samhørighed i Unionen;

2.  bemærker, at EIB's samlede tegnede kapital er på 243 mia. EUR; bemærker, at EIB's aktionærer omfatter alle medlemsstater, og at medlemsstaterne ud over den indbetalte kapital også forpligter sig til på anmodning at tilvejebringe yderligere kapital; påpeger, at de fire største aktionærer er Tyskland, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige, som hver især tegner sig for 39,14 mia. EUR og 16,11 % af det samlede beløb;

3.  bemærker, at EIB i henhold til sin operationelle strategi tilstræber at støtte europæiske strategiske mål såsom at genoprette EU's konkurrenceevne og langsigtede økonomiske vækst og jobskabelse, at lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), at beskytte miljøet og fremme energiomstillingen ved at finansiere klimatilpasnings- og klimaafbødningsprojekter, at tackle den jobkrise, som EU's unge generation står over for, at støtte infrastrukturprojekter og at bidrage til at afbøde årsagerne til migration;

4.  mener, at EIB spiller en relevant finansiel rolle, som kan give betydelige resultater med hensyn til at mindske uligheder i Unionen, og opfordrer EIB til at koncentrere sig om investeringer, der bidrager til målene i Parisaftalen fra 2015, øger konkurrenceevnen og lige muligheder og understøtter samhørighedspolitikken i mindre udviklede regioner;

5.  opfordrer EIB til at fortsætte med at bygge bro over tilbagevendende investeringsunderskud og igangværende strukturelle markedssvigt ved at planlægge holistiske udgifter på mellemlang sigt og lette samfinansiering på nationalt plan og investeringsplaner bl.a. for de af Unionens regioner og lokalområder, der er kendetegnet ved lave indkomster, og som står over for flere investeringshindringer;

6.  understreger, at EIB's prioriteter i handlingsplanen for 2017-19 bør have fokus på en effektiv gennemførelse af målene i Europa 2020-strategien for intelligent og bæredygtig udvikling;

7.  understreger, at EIB's lånevilkår bør lette udviklingen i EU's randområder ved at fremme vækst og beskæftigelse; opfordrer EIB til i stor udstrækning at styrke ordningerne for ydelse af teknisk bistand og finansiel ekspertise til lokale og regionale myndigheder inden projektgodkendelse for at fremme adgangen til dem og sikre, at alle medlemsstater inddrages, navnlig medlemsstater med en lavere succesrate med hensyn til andelen af godkendte projekter;

8.  opfordrer EIB til at skabe bæredygtig finansiering eller bæredygtige finansieringsmuligheder og et gunstigt investeringsmiljø, som afspejler Unionens forpligtelser og politiske mål, med henblik på at fremme økonomisk, social og territorial samhørighed og innovation i Unionen og styrke den sociale og miljømæssige dimension af EIB's investeringer ved at afhjælpe investeringsunderskuddet i den sociale sektor og med hensyn til infrastrukturens sikkerhed; opfordrer EIB til i forbindelse med store infrastrukturprojekter at tage hensyn til alle relevante risici vedrørende miljøindvirkninger og til kun at finansiere projekter, der har vist sig at have en reel merværdi for lokalbefolkningen, og ud fra et miljømæssigt, socialt og økonomisk perspektiv; understreger betydningen af nøje at overvåge mulige risici for korruption og svig i denne sammenhæng og af at foretage omhyggelige forudgående og efterfølgende vurderinger med hensyn til de projekter, der skal finansieres;

9.  opfordrer EIB til løbende at informere interessenter om finansielle muligheder og om nødvendigt yde passende rådgivning, selv om EIB's instrumenter er baseret på efterspørgsel;

10.  understreger, at der inden for rammerne af de igangværende forhandlinger om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union skal fastlægges detaljerede ordninger for alle Det Forenede Kongeriges forpligtelser over for EIB for at sikre, at EIB's evne til at nå sine mål ikke påvirkes;

Fremme af investeringer på centrale strategiske områder

11.  bemærker, at bankens udlån for 2017 ifølge EIB's finansielle beretning for 2017 beløb sig til 69,9 mia. EUR (62,6 mia. EUR inden for EU og 7,3 mia. EUR uden for EU), hvilket er et lavere beløb i forhold til de sidste 5 år (2013-2016), idet det er under 70 mia. EUR, men alligevel ligger inden for den fleksibilitetsmargin på 10 %, der er fastsat i EIB's forretningsplan; bemærker ligeledes stabiliteten og kvaliteten af den samlede låneportefølje med en tilsvarende andel af værdiforringede lånekontrakter på 0,3 % i forhold til 2016;

12.  bemærker, at Den Europæiske Union yder en garanti til EIB, hvilket er normalt, når der er tale om finansielle institutioner, som medlemsstaterne har udpeget til at hjælpe med at opfylde offentlige mål; påpeger imidlertid, at situationen kræver de mest ansvarlige kreditpolitikker, således at midlerne anvendes effektivt for hele Unionen og medlemsstaterne og i offentlighedens interesse; opfordrer EIB, som opererer inden for rammerne af et udviklingsmandat, til i højere grad at sikre, at miljø- og socialpolitiske mål og FN's mål for bæredygtig udvikling nås, herunder i samfinansierede projekter eller gennem bidrag til investeringsfonde og private equity-fonde;

13.  gentager sin bekymring over, at halvdelen af medlemsstaterne modtog 80 % af EIB's samlede investeringer i EU, mens de øvrige 14 medlemsstater kun modtog 10 % af disse investeringer; gentager herudover sin bekymring over, at tre medlemsstater hver især modtog henholdsvis 16 %, 15 % og 11 %; anmoder om, at EIB i sin rapportering medtager oplysninger om fordelingen af sine investeringer i lav- og højindkomstregioner i overensstemmelse med dens egen investeringsundersøgelse (EIBIS) og vedrørende den potentielle virkning med hensyn til afhjælpning af investeringsunderskud og -hindringer i mindre gunstigt stillede regioner i EU;

14.  opfordrer EIB til igen at undersøge sine skøn over investeringer pr. indbygger og medlemsstaternes rangorden i overensstemmelse hermed, eftersom ajourførte tal synes at vise en generel rangorden, der svarer til en rangordning i henhold til de absolutte beløb, som medlemsstaterne har modtaget;

15.  bemærker endvidere, at EIF i henhold til EIF's årsberetning for 2017 indgik transaktioner for i alt 9,3 mia. EUR i 2017 mod 9,45 mia. EUR i 2016 og mobiliserede finansiering på 35,4 mia. EUR til støtte af SMV'er og midcapselskaber i Europa;

16.  noterer sig EIB-Gruppens finansiering både i og uden for EU i 2017 til støtte for dens mål for offentlig politik, som beløb sig til henholdsvis: i) 13,8 mia. EUR til innovation og færdigheder, ii) 18 mia. EUR til infrastruktur, iii) 16,7 mia. EUR til miljørelaterede projekter og iv) 29,6 mia. EUR til SMV'er og midcapselskaber; understreger, at investeringer i SMV'er, nystartede virksomheder, forskning, innovation, den digitale økonomi og energieffektivitet som følge af deres indvirkning på og betydning for økonomien på både lokalt og nationalt plan er den vigtigste faktor for den økonomiske genopretning i EU og for fremme af skabelsen af job af høj kvalitet;

17.  bemærker, at EIB's udlånsvolumen inden for Unionen i 2017 beløb sig til 18,24 mia. EUR til brug for den horisontale målsætning om økonomisk og social samhørighed, og at banken nåede op på 29,6 % ud af de 30 % målinvesteringer under denne målsætning;

18.  noterer sig, at EIB har afsat 25 % af sin samlede finansiering til projekter vedrørende klimaændringer, og at denne andel kommer op på 35 % inden 2020; påpeger, at denne tendens bør vurderes positivt, idet det bemærkes, at de støttede projekter ikke kun bør være effektive i kampen mod klimaændringer, men også ud fra et finansielt perspektiv;

19.  bemærker, at der inden for Unionen var afsat 16,58 mia. EUR til den horisontale målsætning om klimaindsatsen, gennem hvilken EIB bidrog til tilpasning til Parisaftalen fra 2015 og til global bæredygtig udvikling; opfordrer EIB til at fastholde et højt ambitionsniveau på dette område;

20.  glæder sig over EIB's tilsagn om inden 2020 at tilpasse sine aktiviteter til Parisaftalen fra 2015; opfordrer i lyset af den nylige IPCC-rapport EIB til at revidere sin klimastrategi med henblik på at bringe den i overensstemmelse med et mål om global opvarmning på 1,5 °C;

21.  opfordrer EIB til at styrke sin tilstedeværelse og sine aktiviteter i landene på Vestbalkan, da de er af strategisk betydning for EU, og da det er afgørende at sætte skub i kredit- og investeringsaktiviteter i regionen;

22.  noterer sig den igangværende revision af EIB's kriterier for långivning på energiområdet; forventer, at denne revision bringes i overensstemmelse med Parisaftalen fra 2015; gentager sin opfordring til EIB om at prioritere sin långivning til energieffektive og mindre, decentraliserede vedvarende energikilder og om at fremlægge en ambitiøs plan for at stoppe finansieringen af fossile brændstofprojekter; opfordrer EIB til at sigte mod at blive førende inden for klimaindsatsen og til at øge investeringerne i sektoren for vedvarende energi og energieffektivitet samt til at betragte dette mål som en prioritet i forbindelse med revisionen af sine kriterier for långivning på energiområdet;

23.  glæder sig i denne forbindelse over EIB's rolle med hensyn til at udstede klimabevidsthedsobligationer (4,29 mia. EUR sammenlignet med 3,8 mia. EUR i 2016), hvilket svarer til bankens involvering i klimaindsatsen med henblik på at øge investeringer i energieffektivitet og mindre vedvarende energikilder, der giver øgede lokale og regionale virkninger;

24.  er af den opfattelse, at EIB fortsat bør styrke sin rolle med hensyn til at bidrage til bæredygtig udvikling, og at klimaindsatsen primært bør fokusere på ren transport og energiproduktion, nedbringelse af energiforbruget (til opvarmning, transport og produktion), ren industriel produktion og bæredygtigt landbrug, vandbehandling og -forsyning samt den generelle miljøomstilling;

25.  minder om, at SMV'er er rygraden i den europæiske økonomi, og opfordrer derfor EIB til at afhjælpe deres manglende adgang til kredit ved at styrke eksisterende programmer såsom den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress og ved at tildele dem flere midler; opfordrer til, at der indføres mere proaktive politiske krav vedrørende SMV'er og mikrovirksomheder for formidlende banker, der udbetaler EIB-midler;

26.  påpeger, at EIB, når banken yder støtte til EU-virksomheder i udlandet, bør tage behørigt hensyn til EU's handelsstrategi, herunder eksisterende og fremtidige frihandelsaftaler, tjenesteydelses- og investeringsaftaler; påpeger, at EIB i denne forbindelse navnlig bør tage hensyn til kravene om internationalisering af europæiske SMV'er;

27.  påpeger, at en del af EIB's samlede udlånsaktivitet er afsat til aktiviteter uden for Unionen; bemærker, at der skal være tæt koordinering og komplementaritet mellem EIB's eksterne udlånsaktiviteter og EU's eksterne investeringsplan;

28.  anerkender EIB's bestræbelser på at bidrage til målene for bæredygtig udvikling og tackle de globale udfordringer vedrørende migration, herunder gennem lanceringen af bæredygtighedsbevidsthedsobligationer til finansiering af De Forenede Nationers 17 mål for bæredygtig udvikling;

Resultater af EIB's finansielle transaktioner

29.  bemærker med tilfredshed konklusionen fra revisionsudvalget om, at det årsregnskab, der blev vedtaget af EIB's bestyrelse, havde et retvisende billede af bankens finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultaterne af bankens transaktioner og pengestrømme for 2017 i overensstemmelse med det gældende regnskabssystem;

30.  gentager imidlertid sin anmodning vedrørende EIB's årsberetning og anmoder om, at EIB fremlægger en mere omfattende, detaljeret og harmoniseret årlig aktivitetsrapport og væsentligt forbedrer præsentationen af oplysningerne ved at inkludere detaljerede og pålidelige opdelte oplysninger om de investeringer, som er godkendt, undertegnet og udbetalt for det pågældende år, og om de anvendte finansieringskilder (egne indtægter, EFSI, programmer, der forvaltes centralt af EU osv.), samt oplysninger om modtagerne (medlemsstater, den offentlige eller private sektor, formidlere eller direkte modtagere), de sektorer, der støttes, og resultaterne af de efterfølgende evalueringer;

31.  noterer sig omfanget af nye særlige aktiviteter, der blev undertegnet af banken i 2017, og som svarer til projekter med en højere risikoprofil, til et beløb af 18,0 mia. EUR (2016: 13,1 mia. EUR), hvoraf 2,7 mia. EUR var på EIB's egen risiko, og de resterende 15,3 mia. EUR var omfattet af porteføljens kreditrisikoreduktion;

32.  noterer sig de indberettede resultater for 26 afsluttede projekter i 2017 uden for EU, i forbindelse med hvilke vurderingen ved hjælp af resultatmålingsrammen for eksterne indsatser gør det muligt at bedømme resultaterne ikke blot som forventet, men som opnået; bemærker imidlertid, at der for så vidt angår aktiviteter inden for EU udelukkende er fremlagt oplysninger om den potentielle virkning og de forventede resultater af de nye transaktioner, der blev undertegnet i 2017, på grundlag af værktøjet til vurdering af de tre søjler (3PA); gentager sin opfordring til EIB om at medtage oplysninger om de resultater, der er opnået ved afsluttede projekter i EU, og om nødvendigt at tilpasse tresøjlevurderingen i den henseende;

33.  mener, at det er nødvendigt at uddybe kontrolkriterierne for EIB's additionalitetsniveau for bedre at kunne målrette dens finansiering, undgå dobbelt målretning og så vidt muligt søge alle mulige synergier;

34.  opfordrer til at fremme en resultatorienteret kultur i EIB gennem en gradvis forbedring, navnlig med henblik på at indsnævre de tværgående resultatindikatorer til virkningerne af EIB's kerneaktiviteter;

35.  opfordrer EIB til regelmæssigt at fremlægge dokumentation for udfaldenes, virkningernes og resultaternes bæredygtighed sammen med relevante og ajourførte indikatorer; mener, at en forbedring af egnetheden og relevansen af indikatorerne i resultattavlen er afgørende, ikke blot for at vise en forståelse af omfanget af resultaterne og virkningerne, men for at finde måder at gribe ind på, som altid er mere effektive;

36.  er af den opfattelse, at der ud over det gældende investeringsniveau er behov for at arbejde med holdbarheden, dvs. et projekts evne til at opretholde sin nytte på lang sigt i en miljørelateret, finansiel, økonomisk eller social form (direkte eller ej), efter at projektet er afsluttet;

37.  glæder sig over EIB's vedtagelse af den udelukkelsespolitik, der blev godkendt i december 2017, og opfordrer til, at dette instrument anvendes stringent med henblik på at udelukke kunder, der er involveret i korruption eller svindel med EIB-finansiering;

Udvikling af EFSI

38.  noterer sig, at EIB-Gruppen (EIB og EIF) ved udgangen af 2017 havde undertegnet 606 transaktioner under EFSI med en samlet finansiering på 37,4 mia. EUR, og at disse transaktioner forventes at mobilisere investeringer på 207,3 mia. EUR i alle 28 medlemsstater og på tværs af alle mål i EFSI-forordningen med følgende fordeling på de vigtigste sektorer: 30 % til SMV'er, 24 % til FUI, 21 % til energisektoren, 10 % til det digitale område, 8 % til transport, 4 % til social infrastruktur og 4 % til miljø og ressourceeffektivitet; opfordrer indtrængende EIB til at minimere sine investeringer i kulstofintensive sektorer og projekter og til at øge sin andel af investeringer i miljø- og ressourceeffektivitetsforbedring;

39.  bemærker, at EIB pr. 31. december 2017 inden for infrastruktur- og innovationsvinduet havde undertegnet 278 transaktioner til en samlet finansiering på 27,4 mia. EUR, som forventes at mobilisere investeringer på 131,4 mia. EUR i 27 medlemsstater, samt at EIF under SMV-vinduet havde undertegnet transaktioner med 305 finansielle formidlere med en samlet EIF-finansiering på næsten 10 mia. EUR, som forventes at mobilisere investeringer på 76 mia. EUR i alle 28 EU-medlemsstater; bemærker, at i alt 135 785 virksomheder ved udgangen af 2017 allerede havde modtaget EFSI-støttet finansiering under SMV-vinduet, og at der blev skabt eller støttet 1,5 mio. arbejdspladser;

40.  gentager, at den aktuelle investering, der mobiliseres gennem EFSI, kun kan måles ved udgangen af investeringsperioden, idet det bemærkes, at den anslåede globale multiplikatoreffekt af de 606 transaktioner, der blev godkendt og undertegnet under EFSI ved udgangen af 2017, er 13,53x, hvilket er lidt under det oprindelige udgangspunkt og mål på 15x ved EFSI's lancering; bemærker, at oplysninger om, hvordan benchmarkmultiplikatorerne blev udledt, i øjeblikket er spredt på tværs af EIB's tjenestegrene, og anbefaler, at alle oplysningerne samles i et selvstændigt dokument;

41.  bemærker, at der ikke blev trukket på garantien fra EU-budgettet som følge af transaktioner, der er blevet misligholdt;

42.  bemærker, at de vejledende begrænsninger for geografisk koncentration, som EFSI's styringsråd har fastsat, og som ved udgangen af investeringsperioden kræver, at andelen af investeringer inden for infrastruktur- og innovationsvinduet (hvad angår undertegnede transaktioner) i hvilke som helst tre medlemsstater tilsammen ikke må overstige 45 % af den samlede EFSI-portefølje, ikke er blevet overholdt, da de tre medlemsstater med det største antal undertegninger (Frankrig, Italien og Spanien) pr. 31. december 2017 tegnede sig for ca. 47 % af den undertegnede mængde; påpeger, at der stadig er plads til forbedringer med hensyn til at udvide den territoriale fordeling af EFSI-midler og samtidig udbrede dens investeringsmuligheder mere bredt;

43.  noterer sig evalueringen af EFSI og konklusionerne om, at transaktioner vedrørende særlige aktiviteter i og uden for EFSI's regi har samme risikoprofil, og at kombinationen af tilskud fra EFSI med tilskud fra ESI-fondene og CEF fortsat er begrænset, samtidig med at der er en risiko for, at EFSI kan fortrænge ESI-fondenes finansielle instrumenter; forventer, at de mangler og risici, der er påpeget i EFSI-evalueringen, vil blive fjernet under gennemførelsen af EFSI 2.0;

44.  glæder sig over den forbedrede gennemsigtighed med offentliggørelsen af EFSI's investeringskomités afgørelser og de dokumenter, der er vedtaget af styringsrådet, samt mødeprotokollerne;

45.  tilskynder til en bedre synergi mellem EFSI og de nationale erhvervsfremmende banker, da koordineringen med nationale erhvervsfremmende banker er en tilbagevendende indsats, der kan bidrage til EFSI's effektivitet;

Menneskerettigheder

46.  opfordrer EIB til at udarbejde en menneskerettighedsstrategi og styrke sin rettidige omhu på projektniveau for at indkredse og tage hånd om menneskerettighedsrelaterede risici i alle sine aktiviteter og i sine projekters fulde levetid; opfordrer endvidere EIB til at etablere en effektiv mekanisme, hvorved menneskerettighedsforkæmpere på sikker vis kan advare banken om et forværret miljø eller risici for konflikter og repressalier;

Øget gennemsigtighed og ansvarlighed i EIB's virksomhedsledelse og -aktiviteter

47.  noterer sig revisionsudvalgets bemærkninger i dets årsberetning til styrelsesrådet for regnskabsåret 2017 for så vidt angår:

   a) betydningen af at sikre EIB's finansielle styrke og bæredygtighed på lang sigt og af at opretholde dens AAA-kreditvurdering i et miljø præget af usikker geopolitisk, økonomisk-politisk, reguleringsmæssig og makroøkonomisk udvikling
   b) behovet for at revidere og forbedre EIB-Gruppens interne kontrol- og risikoforvaltningsmiljø i betragtning af det skiftende omfang af og den voksende kompleksitet i EIB-Gruppens aktiviteter
   c) behovet for at opnå fuld gennemførelse af bedste bankpraksis, herunder i områder, hvor der stadig er vidt udbredte huller inden for overensstemmelse
   d) behovet for at foretage en omfattende gennemgang og dernæst modernisere kreditgodkendelsen og den dermed forbundne beslutningsproces i EIB, eftersom lånevurderingen og godkendelsesprocessen og det tilhørende kontrolmiljø ikke synes at være i stand til at klare de aktuelle forretningsmæssige behov og tyder på pres på tjenesterne;

48.  er dybt enig med revisionsudvalget i dets beklagelse over, at EIB endnu ikke har gjort fremskridt med hensyn til den bekymring, der blev givet udtryk for i tre på hinanden følgende år (2015, 2016 og 2017), om den eksisterende sammensætning af ansvarsområder blandt visse medlemmer af EIB's direktion; tilslutter sig fuldt ud og støtter revisionsudvalgets henstilling om, at alle medlemmer af EIB's direktion bør kunne handle objektivt, kritisk og uafhængigt, og at uortodokse sammensætninger af ansvarsområder, såsom ansvaret for tilsynet med både første og anden række af forsvarsaktiviteter, bør ophøre;

49.  anmoder EIB om i denne henseende seriøst at tage denne henstilling i betragtning og sikre en klar fordeling af ansvarsområder på direktionsniveau; glæder sig over den påbegyndte reform med henblik på at ændre EIB's forvaltningsstruktur;

50.  opfordrer EIB til at lukke de eksisterende huller i den gældende ramme for bedste bankpraksis og forventer, at denne ramme er blevet fuldt operationel i 2018, da gennemførelsen heraf betragtes som en forudsætning for at bevare EIB's finansielle styrke og stabilitet;

51.  er bekymret over revisionsudvalgets konklusion om, at den hurtige udvidelse af EIB's aktiviteter og kapacitet i forbindelse med gennemførelsen af EFSI og af mandater, der forvaltes på vegne af tredjeparter, samt leveringen af rådgivningstjenester ikke nødvendigvis er blevet modsvaret af relevante tilpasninger af forretningsstrukturer eller -processer; bemærker, at revisionsudvalget i 2017 stadig fastholder fem af sine henstillinger fra 2015 og 2016 vedrørende intern kontrol og risikomiljø; opfordrer EIB til at prioritere gennemførelsen af disse henstillinger og til at sikre, at interne processer, cybersikkerhed og risikostyring opfylder de nye og voksende krav og udfordringer for EIB-Gruppen;

52.  mener, at EIB bør øge sin gennemsigtighed ikke blot over for Europa-Parlamentet, men også over for medlemsstaternes myndigheder; mener, at det kun er berettiget, at demokratiske repræsentanter får flere oplysninger om EIB's virksomhed;

53.  mener, at der er plads til forbedringer af gennemsigtigheden både i de styrende organer og på det operationelle plan; gentager behovet for systematisk at offentliggøre ark om tresøjlevurderingen og resultatmålingsrammen; anmoder om, at de ikkefortrolige oplysninger fra protokollerne fra direktions- og styrelsesrådsmøderne også offentliggøres; bemærker med tilfredshed, at EIB i 2017 begyndte at offentliggøre protokoller fra EIB's bestyrelse, bestyrelsens erklæring om interessekonflikter og visse oplysninger om projekter, dvs. miljøkonsekvensvurderingerne;

54.  gentager, at gennemsigtighed, stærk rettidig omhu og kontrol i forbindelse med gennemførelsen af EU's politikker ikke kun fører til en styrkelse af EIB's overordnede virksomhedsansvarlighed og -ansvar ved hjælp af et klart overblik over typen af finansielle formidlere og slutmodtagere, der er baseret på grundig rettidig omhu og "kend din kunde"-politik, men også bidrager til at forbedre de finansierede projekters overordnede effektivitet og bæredygtighed;

55.  gentager sin opfordring til EIB om at udvide de offentliggjorte oplysninger til projekter, der gennemføres via formidlere, ved at medtage oplysninger om endelige projekter, der kan gøre det muligt at vurdere de økonomiske og sociale konsekvenser af dens investeringer;

56.  minder om, at styringsprocessen i højere grad bør tage hensyn til resultaterne af dialogen eller samrådet med civilsamfundsorganisationerne eller de specifikke interesser eller bekymringer hos de lokale og regionale aktører for at muliggøre en mere velinformeret og legitim demokratisk beslutningstagning;

57.  er bekymret over resultaterne i Revisionsrettens årsberetning, ifølge hvilke der er konstateret alvorlige mangler i forbindelse med Den Europæiske Investeringsfond: Revisionsretten påpeger en lovgivningsmæssig uregelmæssighed, ifølge hvilken medlemsstaternes revisionsmyndigheder var forpligtede til at revidere SMV-initiativer, men i henhold til den gældende lovgivning ikke havde ret til at foretage kontrol på stedet;

58.  påpeger, at finansielle formidlere med hensyn til de 30 investeringer, som Revisionsretten undersøgte, havde godkendt lån til fem modtagere uden at bekræfte deres SMV-status, og at disse projekter ikke blev anset for at være støtteberettigede af Den Europæiske Revisionsret, samtidig med at yderligere fire lån blev optaget af modtagerne enten delvist eller fuldt ud til brug for ikkestøtteberettigede aktiviteter;

59.  glæder sig over, at de problemer, som Revisionsretten har afdækket, i teorien er blevet løst ved hjælp af den ændrede finansforordning; opfordrer EIB til at omtale spørgsmålene med tilknytning til de lovgivningsmæssige mangler i sin næste årsberetning og sikre, at den ændrede finansforordning gør det muligt for medlemsstaternes revisionsmyndigheder at foretage revisioner selv på slutmodtagerniveau;

60.  glæder sig over vedtagelsen af den foreløbige tilgang til EIB's politik med hensyn til løst regulerede, ugennemsigtige og usamarbejdsvillige jurisdiktioner, som bestyrelsen vedtog i januar 2017, men forventer, at den fører til en revision af denne politik for at forbedre EIB's rettidige omhu med hensyn til skat inden for dens eksterne långivning sideløbende med EIB-Gruppens reviderede ramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme;

61.  opfordrer EIB til at udvise tilstrækkelig rettidig omhu internt og integritetsmæssigt med hensyn til at udpege de retmæssige ejere for alle sine kunder og transaktioner samt de endelige investeringsmodtagende selskaber, når det gælder EIB's investeringer i kapitalfonde; opfordrer EIB til på sit eget websted at offentliggøre oplysninger om reelt ejerskab vedrørende sine kunder med henblik på at øge synligheden af sine transaktioner og bidrage til at forebygge tilfælde af korruption og interessekonflikter;

62.  opfordrer EIB til at styrke forbindelsen mellem EIB-finansiering og god forvaltningspraksis på skatteområdet i overensstemmelse med Rådets konklusioner, der blev vedtaget den 25. maj 2018, om EU's standardbestemmelse om god forvaltningspraksis på skatteområdet med henblik på aftaler med tredjelande; mener, at EIB yderligere bør bidrage til udviklingen af bedste praksis for retfærdig beskatning ved at bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse; opfordrer EIB til at vedtage en ansvarlig beskatningspolitik, der sikrer, at EIB ikke finansierer kunder, der er involveret i skatteundgåelses- og skatteunddragelsesordninger, eller som opererer via skattely; opfordrer EIB til at medtage standardbestemmelsen og standardbestemmelser om god forvaltningspraksis i sine kontrakter med alle udvalgte finansielle formidlere;

63.  understreger, at EIB's reviderede eksterne lånemandat gør det klart, at EU's sorte liste er bindende for banken, og at EIB's transaktioner ikke må støtte projekter, der bidrager til hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, skatteundgåelse, skattesvig og skatteunddragelse;

64.  bemærker, at EIB ved udgangen af 2017 undersøgte 136 tilfælde af svig, hvoraf de tre væsentligste typer af påstande var svig (53,7 %), korruption (25,5 %) og hemmelige aftaler (10,7 %);

65.  bemærker, at EIB-midler er blevet anvendt af virksomheder, som var involveret i emissionsskandalen, navnlig Volkswagen, og at de derfor kan have været anvendt til at finansiere aktiviteter, der var uetiske og ulovlige;

66.  bemærker, at antallet af nye, antagelige klager steg fra 84 i 2016 til et rekordhøjt niveau på 102 i 2017, og at der blev behandlet 173 klager i 2017; noterer sig, at ud af de 38 klager, der blev modtaget i 2017, vedrører kun to af dem EIB-investeringsprojekter: den transadriatiske rørledning og tilkørselsvejen til havnen i Mombasa i Kenya;

67.  noterer sig revisionen af EIB's strategi for klagemekanismen og medtagelsen af de eksempler, som Den Europæiske Ombudsmand har givet med henblik på at definere fejl eller forsømmelser, som omfatter forskellige former for dårlig eller mangelfuld administration såsom administrative uregelmæssigheder, ulovlig forskelsbehandling, uberettigede afslag på anmodninger om oplysninger, magtmisbrug og unødige forsinkelser, men udtrykker bekymring over den resterende del af revisionens resultat;

68.  beklager, at EIB ikke har taget hensyn til Parlamentets bekymring med hensyn til revisionen af EIB's klagemekanisme, der kommer til udtryk i punkt 86 i Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om den årlige rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016; udtrykker dyb bekymring over, at den godkendte reviderede klagemekanisme skaber alvorlig risiko for dens uafhængighed og for gennemsigtigheden af dens undersøgelser og konklusioner; opfordrer EIB til at sikre, at chefen for EIB's klagemekanisme er i stand til at træffe alle afgørelser vedrørende klagens antagelighed og berettigelse uafhængigt af de øvrige EIB-tjenestegrene, og at ansættelsesprocedurerne for chefen for klagemekanismen bliver mere gennemsigtige;

69.  noterer sig Ombudsmandens afgørelse i sag 1316/2016/TN om påståede mangler i EIB's gennemsigtighedspolitik fra den 23. maj 2018 og opfordrer EIB til at gennemføre Ombudsmandens foreslåede forbedringer vedrørende fjernelse af formodningen om fortrolighed i forbindelse med dokumenter, der indsamles og frembringes under kontroller, undersøgelser og revisioner, såvel som vedrørende omformulering af relevante bestemmelser i dens gennemsigtighedspolitik vedrørende formidlede lån og frister for behandling af anmodninger om oplysninger;

70.  minder om, at der er behov for strengere regler om interessekonflikter og for klare, strenge og gennemsigtige kriterier for at forhindre enhver form for indflydelse eller manglende objektivitet i lånetildelingsmekanismen; gentager, at EIB snarest muligt er nødt til at revidere sin adfærdskodeks med henblik på at sikre, at dens næstformænd ikke er ansvarlige for transaktioner i deres hjemlande, da dette udgør en risiko for institutionens uafhængighed; opfordrer EIB til at tage hensyn til ombudsmandens henstillinger og ændre sin adfærdskodeks for bedre at kunne forhindre interessekonflikter i de ledende organer og mulige "svingdørsproblemer";

71.  forventer, at EIB's politik for beskyttelse af whistleblowere, der er ved at blive revideret, er ambitiøs og fastsætter høje standarder; opfordrer indtrængende EIB til i denne revision at medtage både interne og eksterne whistleblowere og til at fastlægge klare og veldefinerede procedurer, tidsplaner og retningslinjer med henblik på at give whistleblowere de bedste retningslinjer og beskytte dem mod mulige repressalier;

Europa-Parlamentets kontrol

72.  støtter Den Europæiske Revisionsrets holdning om, at Revisionsretten bør gives mandat til at revidere alle EIB-transaktioner, herunder dem, hvor EIB anvender midler uden for EU-budgettet til sine transaktioner;

73.  opfordrer Budgetkontroludvalget til at afholde en årlig workshop/høring om aktiviteter og kontrol af EIB's transaktioner, som kan give Parlamentet yderligere relevante oplysninger til støtte for sit arbejde med kontrol af EIB og EIB's transaktioner;

Opfølgning på Parlamentets henstillinger

74.  gentager sin opfordring til, at EIB aflægger beretning om situationen omkring og status for tidligere henstillinger fra Parlamentet i sine årlige beslutninger, navnlig med hensyn til:

   a) virkningen af dens udlånsaktiviteter og de opnåede resultater
   b) forebyggelse af interessekonflikter, navnlig blandt medlemmerne af EFSI's investeringsudvalg og EIB's bestyrelse, og tilvejebringelse af strengere regler om interessekonflikter i den relevante adfærdskodeks, navnlig den for direktionen og bestyrelsen;
   c) gennemsigtighed og offentliggørelse af oplysninger om ordninger for indgåelse af kontrakter og underentreprise for så vidt angår formidlere og slutmodtagere med relation til forebyggelse af skatteunddragelse, skattesvig og korruption;

o
o   o

75.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/95520
(2) EUT C 298 af 23.8.2018, s. 80.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0198.
(4) EUT L 280 af 27.10.2011, s. 1.
(5) EUT L 135 af 8.5.2014, s. 1.
(6) EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/95520

Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik