Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2151(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0479/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0479/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 27
CRE 16/01/2019 - 27

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0036

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 200kWORD 71k
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2017
P8_TA(2019)0036A8-0479/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2017 (2018/2151(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το 2017,

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2017 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων της ΕΤΕπ για το 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση βιωσιμότητας του 2017, την έκθεση του 2017 σχετικά με το πλαίσιο αξιολόγησης τριών πυλώνων για τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ και την έκθεση του 2017 για τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εκτός ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής διαφάνειας της ΕΤΕπ κατά το 2017 και την έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για το 2017,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην υπόθεση 1316/2016/ΤΝ σχετικά με εικαζόμενες αδυναμίες της πολιτικής διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(1),

–  έχοντας υπόψη την αναθεώρηση του μηχανισμού καταγγελιών, όπως προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην υπόθεση 1316/2016/ΤΝ σχετικά με εικαζόμενες αδυναμίες της πολιτικής διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του υπεύθυνου συμμόρφωσης στην ΕΤΕπ για το 2017 και την έκθεση δραστηριοτήτων της ομάδας για την καταπολέμηση της απάτης της ΕΤΕπ για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Ομίλου ΕΤΕπ για την περίοδο 2017-2019,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ και το πρωτόκολλο αριθ. 28 σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 27ης Απριλίου 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 – Ετήσια έκθεση 2015(2), της 3ης Μαΐου 2018 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 – Ετήσια έκθεση 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ 2007-2013(4) και την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(6),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 και SWD(2016)0298),

–  έχοντας υπόψη τον ειδικό έλεγχο που διεξήγαγε η εταιρεία Ernst & Young στις 8 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 («κανονισμός ΕΤΣΕ»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2018, σχετικά με τη διαχείριση, το 2017, του ταμείου εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (COM(2018)0345),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης των πράξεων της ΕΤΕπ για την αξιολόγηση του ΕΤΣΕ, του Ιουνίου του 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2018, για την αναλυτική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και τη λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (COM(2018)0497),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή συμφωνία του Σεπτεμβρίου του 2016 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ενημερωτικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ: Μεταρρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του προϋπολογισμού της ΕΕ, του Φεβρουαρίου 2018, και σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027, του Ιουλίου του 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0479/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποστολή της ΕΤΕπ είναι να συμβάλλει στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών μέσω της άντλησης σημαντικού όγκου κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές και του δανεισμού των κεφαλαίων αυτών με ευνοϊκούς όρους για έργα που προωθούν στόχους πολιτικής της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών οικονομικής ανάκαμψης σε επίπεδο Ένωσης, με δύο διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου και δια του κομβικού ρόλου της στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη μέσω της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συμβάλλει στην χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση και τη μείωση των ανισοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τακτική και διεξοδική αξιολόγηση των αναγκών σε διάφορους τομείς είναι καίριας σημασίας για τον εντοπισμό επενδυτικών κενών και εμποδίων σε διάφορες περιφέρειες, αλλά και για τον προσδιορισμό μιας δεξαμενής ευκαιριών με δυνατότητες για ανάπτυξη και απασχόληση, για την περαιτέρω συμβολή στους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 και για την κατάλληλη στάθμιση της φύσης και του μεγέθους των αδυναμιών της αγοράς ανάλογα με τους υφιστάμενους εξωτερικούς παράγοντες, τις τομεακές και εδαφικές ανάγκες ανάπτυξης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ΕΤΕπ όσον αφορά τη μόχλευση δημόσιων πόρων έχει ουσιαστική σημασία για την ικανότητα της Ένωσης να αντιδρά και να προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές και περιβαλλοντικές τάσεις και κινδύνους, καθώς και στις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, επεκτείνοντας και ενισχύοντας παράλληλα την εποπτεία κινδύνου και την προληπτική διαχείριση κινδύνου του Ομίλου ΕΤΕπ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ παρουσίασε σημαντική μεταβολή στη φύση, τον όγκο, το προφίλ κινδύνου και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του κατά τα τελευταία έτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), με τάση αύξησης του αριθμού μικρότερων πράξεων που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ δυνάμει του ΕΤΣΕ, καθώς και σημαντική αύξηση των εντολών υπό διαχείριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Brexit θα επηρεάσει την κεφαλαιακή βάση και επάρκεια καθώς και τη μελλοντική δανειοδοτική ικανότητα της ΕΤΕπ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία με το υψηλότερο επίπεδο ακεραιότητας, χρηστής διακυβέρνησης, και ιδίως, υπό το φως των πορισμάτων της Διαμεσολαβήτριας που διατυπώνονται στην απόφαση στην υπόθεση 1316/2016/ΤΝ σχετικά με εικαζόμενες αδυναμίες της πολιτικής διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(7), το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση όλων των μορφών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών θα πρέπει να παραμείνει σταθερή προτεραιότητα της ΕΤΕπ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στους μετόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) περιλαμβάνονταν η ΕΤΕπ (58,5 %), η Ένωση εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (29,7 %) και 32 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (11,8 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των πράξεων του ΕΤΕ χρηματοδοτείται επί του παρόντος βάσει ειδικών συμφωνιών εντολής με τρίτα μέρη.

Ο ρόλος της ΕΤΕπ για τη διασφάλιση στρατηγικών δημόσιων επενδύσεων με προστιθέμενη αξία

1.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις εξακολουθούν να είναι αναγκαίες για να καλύψουν τα επενδυτικά κενά σε διάφορους τομείς που παραμένουν κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα στα περισσότερα ευάλωτα κράτη μέλη και στις χώρες συνοχής, προκειμένου να ανακάμψουν περαιτέρω από τις επιπτώσεις της κρίσης και να τονώσουν τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση και συνοχή εντός της Ένωσης·

2.  σημειώνει ότι το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΤΕπ ανέρχεται σε 243 δισεκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι στους μετόχους της ΕΤΕπ περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη και ότι, εκτός από το καταβεβλημένο κεφάλαιο, τα κράτη μέλη δεσμεύονται επίσης να χορηγούν πρόσθετα κεφάλαια κατόπιν αιτήματος· επισημαίνει ότι οι τέσσερις μεγαλύτεροι μέτοχοι είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθένας με 39,14 δισεκατομμύρια EUR και το 16,11 % του συνόλου·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την επιχειρησιακή στρατηγική της, η ΕΤΕπ έχει ως στόχο να υποστηρίζει τους ευρωπαϊκούς στρατηγικούς στόχους, όπως είναι η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και η μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδότηση, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της ενεργειακής μετάβασης μέσω της χρηματοδότησης έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού της, η αντιμετώπιση της κρίσης απασχόλησης που αντιμετωπίζει η νέα γενιά της ΕΕ, η στήριξη έργων υποδομής και η συμβολή στον μετριασμό των αιτίων της μετανάστευσης·

4.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ έχει σημαντικό οικονομικό ρόλο, ο οποίος μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων στην Ένωση και καλεί την ΕΤΕπ να εστιάσει σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού του 2015, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ισότητα ευκαιριών και στηρίζουν την πολιτική συνοχής στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

5.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να γεφυρώνει τα επαναλαμβανόμενα επενδυτικά χάσματα και τις συνεχιζόμενες διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς, μέσω του σχεδιασμού ολιστικών και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δαπανών, της διευκόλυνσης της συγχρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο και των επενδυτικών σχεδίων, μεταξύ άλλων, προς τις περιφέρειες και τις περιοχές της Ένωσης οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλό εισόδημα και αντιμετωπίζουν περισσότερους επενδυτικούς φραγμούς·

6.  τονίζει ότι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 2017-2019 θα πρέπει να βρίσκεται η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη·

7.  υπογραμμίζει ότι οι όροι της ΕΤΕπ όσον αφορά τη χορήγηση δανείων θα πρέπει να διευκολύνουν την ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών της ΕΕ με την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς για την παροχή τεχνικής βοήθειας και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πριν από την έγκριση των έργων, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των κρατών μελών, ιδίως εκείνων με χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά την έγκριση έργων·

8.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να διαμορφώσει βιώσιμες οικονομικές ή χρηματοδοτικές επιλογές και ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, που θα αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις και τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της καινοτομίας εντός της Ένωσης, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης των επενδύσεων της ΕΤΕπ μέσω της γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας των υποδομών· καλεί την ΕΤΕπ να λαμβάνει υπόψη, στην περίπτωση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, όλους τους συναφείς κινδύνους περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να χρηματοδοτεί μόνον εκείνα τα έργα για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι θα αποφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τον τοπικό πληθυσμό και από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της αυστηρής παρακολούθησης πιθανών κινδύνων διαφθοράς και απάτης στο εν λόγω πλαίσιο, καθώς και της διενέργειας ενδελεχών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων των έργων που θα χρηματοδοτηθούν·

9.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να ενημερώνει διαρκώς τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες και να παρέχει κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες, όταν είναι απαραίτητο, ακόμη και αν τα μέσα της ΕΤΕπ βασίζονται στη ζήτηση·

10.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς ρυθμίσεις για όλες τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της ΕΤΕπ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί η ικανότητα της ΕΤΕπ να επιτυγχάνει τους στόχους της·

Ώθηση των επενδύσεων σε βασικούς στρατηγικούς τομείς

11.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη δημοσιονομική έκθεση της ΕΤΕπ για το 2017, οι υπογραφές πράξεων δανειοδότησης της Τράπεζας για το 2017 ανήλθαν σε 69,9 δισεκατομμύρια EUR (62,6 δισεκατομμύρια EUR εντός της ΕΕ και 7,3 δισεκατομμύρια EUR εκτός της ΕΕ), ποσό που είναι το χαμηλότερο σε σύγκριση με τα τελευταία 5 έτη (2013-2016) που δεν υπερβαίνει τα 70 δισεκατομμύρια EUR, ωστόσο, βρίσκεται εντός του περιθωρίου ευελιξίας της τάξης του 10 % που προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΤΕπ· σημειώνει επίσης τη σταθερότητα και την ποιότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων με παρόμοιο ποσοστό 0,3 % μειωμένης αξίας δανειακών συμβάσεων σε σύγκριση με το 2016·

12.  σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει εγγύηση στην ΕΤΕπ, γεγονός φυσιολογικό στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για να συνεισφέρουν στην επίτευξη των δημόσιων στόχων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κατάσταση απαιτεί τις πιο υπεύθυνες πιστωτικές πολιτικές, ούτως ώστε τα κονδύλια να δαπανώνται με αποτελεσματικό τρόπο για ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη της και το δημόσιο συμφέρον· καλεί την ΕΤΕπ, η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής εντολής, να διασφαλίζει καλύτερα την τήρηση των στόχων της για το περιβάλλον και την κοινωνική πολιτική και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, περιλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων έργων ή των συνεισφορών σε επενδυτικά ταμεία και σε ταμεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων·

13.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ήμισυ των κρατών μελών έλαβαν το 80 % των συνολικών επενδύσεων της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα 14 κράτη μέλη έλαβαν μόνο το 10 % των επενδύσεων αυτών· επαναλαμβάνει επιπροσθέτως ότι τρία κράτη μέλη έλαβαν μεμονωμένα 16 %, 15 % και 11 % αντίστοιχα· ζητεί από την Τράπεζα να συμπεριλαμβάνει στα αναλυτικά δεδομένα που κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις της σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος και περιοχές υψηλού εισοδήματος σύμφωνα με την δική της έρευνα επενδύσεων (EIBIS) και λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις για την αντιμετώπιση των επενδυτικών κενών και εμποδίων στις περιφέρειες της ΕΕ με λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον·

14.  καλεί την ΕΤΕπ να επανεξετάσει τις εκτιμήσεις των κατά κεφαλήν επενδύσεων και της ανάλογης κατάταξης των κρατών μελών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, η εν γένει κατάταξη φαίνεται να αντιστοιχεί στην κατάταξη σύμφωνα με τα απόλυτα ποσά που έχουν λάβει τα κράτη μέλη·

15.  σημειώνει επιπλέον ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΕΤΕ για το 2017, το ΕΤΕ υπέγραψε το 2017 συναλλαγές συνολικού ύψους 9,3 δισεκατομμυρίων EUR, σε σύγκριση με 9,45 δισεκατομμύρια EUR το 2016, μοχλεύοντας 35,4 δισεκατομμύρια EUR χρηματοδότησης για τη στήριξη ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη·

16.  λαμβάνει υπόψη ότι η χρηματοδότηση που χορηγήθηκε από τον Όμιλο ΕΤΕπ εντός και εκτός της ΕΕ το 2017 προς στήριξη των στόχων του στον τομέα της δημόσιας πολιτικής ανήλθε αντίστοιχα σε i) 13,8 δισεκατομμύρια EUR για την καινοτομία και τις δεξιότητες, ii) 18 δισεκατομμύρια EUR για τις υποδομές, iii) 16,7 δισεκατομμύρια EUR για έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον, και iv) 29,6 δισεκατομμύρια EUR για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, λόγω του αντικτύπου και της σημασίας τους για τις τοπικές και τις εθνικές οικονομίες, η υλοποίηση επενδύσεων στις ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την έρευνα, την καινοτομία, την ψηφιακή οικονομία και την ενεργειακή απόδοση είναι ο βασικότερος παράγοντας για την οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ και την προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας·

17.  σημειώνει ότι ο όγκος δανείων της ΕΤΕπ εντός της Ένωσης το 2017 ανήλθε σε 18,24 δισεκατομμύρια EUR για τον οριζόντιο στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και η Τράπεζα πέτυχε το 29,6 % του στόχου του 30 % σε επενδύσεις για τον εν λόγω οριζόντιο στόχο·

18.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ έχει δεσμεύσει το 25 % της συνολικής χρηματοδότησής της για έργα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ποσοστό που θα αυξηθεί σε 35 % έως το 2020· επισημαίνει ότι η τάση αυτή θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά, σημειώνοντας ότι τα υποστηριζόμενα έργα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά όχι μόνο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και από χρηματοπιστωτική σκοπιά·

19.  λαμβάνει υπόψη ότι εντός της Ένωσης διατέθηκαν 16,58 δισεκατομμύρια EUR για τον οριζόντιο στόχο της δράσης για το κλίμα, μέσω των οποίων η ΕΤΕπ συνέβαλε στην ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 και στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να διατηρήσει υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας στον τομέα αυτό·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει τις πράξεις της με τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 έως το 2020· υπό το φως της πρόσφατης έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, καλεί την ΕΤΕπ να αναθεωρήσει τη στρατηγική της για το κλίμα, προκειμένου να την ευθυγραμμίσει με τον στόχο περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C·

21.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να ενισχύσει την παρουσία και τις δραστηριότητές της στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, δεδομένου ότι είναι στρατηγικά σημαντικές για την ΕΕ και η τόνωση των πιστωτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή είναι ζωτικής σημασίας·

22.  επισημαίνει την εν εξελίξει επανεξέταση των κριτηρίων της ΕΤΕπ για τον δανεισμό στον τομέα της ενέργειας· αναμένει ότι η επανεξέταση αυτή θα είναι ευθυγραμμισμένη με τη συμφωνία του Παρισιού του 2015· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΤΕπ να δώσει προτεραιότητα, στο πλαίσιο των δανειοδοτήσεών της, σε ενεργειακά αποδοτικές και μικρής κλίμακας, αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να παρουσιάσει φιλόδοξο σχέδιο για τη διακοπή της χρηματοδότησης έργων που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα· καλεί την ΕΤΕπ να θέσει ως στόχο της την ανάληψη ηγετικού ρόλου στη δράση για το κλίμα και την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και να συνεκτιμήσει τον στόχο αυτό ως προτεραιότητα κατά την επανεξέταση των κριτηρίων της για τη χορήγηση δανείων στον τομέα της ενέργειας·

23.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο της ΕΤΕπ στην έκδοση ομολόγων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (αξίας 4,29 δισεκατομμυρίων EUR σε σύγκριση με 3,8 δισεκατομμύρια EUR το 2016), που αντιστοιχούν στη δράση της τράπεζας για το κλίμα με στόχο την αύξηση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας με βελτιωμένες τοπικές και περιφερειακές επιπτώσεις·

24.  είναι της άποψης ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τον ρόλο της όσον αφορά τη συμβολή της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και ότι η δράση για το κλίμα θα πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στις καθαρές μεταφορές και την παραγωγή καθαρής ενέργειας, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (για θέρμανση, μεταφορές και παραγωγή), στην καθαρή βιομηχανική παραγωγή και στη βιώσιμη γεωργία, στην επεξεργασία και την παροχή νερού, και εν γένει στην περιβαλλοντική μετάβαση·

25.  υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και, συνεπώς, καλεί την ΕΤΕπ να γεφυρώσει την έλλειψη πρόσβασής τους σε πιστώσεις με την ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, και με την αύξηση της χρηματοδότησης που τους διατίθεται· ζητεί, στο πλαίσιο της πολιτικής για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να καθιερωθούν πιο προορατικές απαιτήσεις για τις ενδιάμεσες τράπεζες που εκταμιεύουν κονδύλια της ΕΤΕπ·

26.  επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ, κατά την παροχή στήριξης σε εταιρείες της ΕΕ στο εξωτερικό, θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την εμπορική στρατηγική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και μελλοντικών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, υπηρεσιών και επενδύσεων· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ θα πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

27.  επισημαίνει ότι μέρος της συνολικής δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ προορίζεται για δανειοδοτικές πράξεις εκτός της Ένωσης· επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει στενός συντονισμός και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δραστηριοτήτων εξωτερικής δανειοδότησης της ΕΤΕπ και του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΕ·

28.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕΤΕπ να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων, με την έκδοση ομολόγων στήριξης της βιωσιμότητας, με σκοπό τη χρηματοδότηση των 17 στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Επιδόσεις των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ

29.  σημειώνει με ικανοποίηση το συμπέρασμα της Επιτροπής Ελέγχου ότι οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και των αποτελεσμάτων των πράξεων και των ταμειακών ροών της για το 2017, σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο·

30.  επαναλαμβάνει ωστόσο το αίτημά του όσον αφορά την ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ και ζητεί από την ΕΤΕπ να υποβάλλει πιο ολοκληρωμένη, λεπτομερή και εναρμονισμένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και να βελτιώσει σημαντικά την παρουσίαση των πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομερείς και αξιόπιστες αναλύσεις των εγκεκριμένων, υπογεγραμμένων και εκταμιευθεισών επενδύσεων για το συγκεκριμένο έτος και τις πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκαν (ίδιοι πόροι, ΕΤΣΕ, κεντρικά διαχειριζόμενα προγράμματα της ΕΕ κ.λπ.), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους (κράτη μέλη, δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας, διαμεσολαβητές ή άμεσοι αποδέκτες), τους υποστηριζόμενους τομείς και τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων αξιολογήσεων·

31.  λαμβάνει υπόψη τον όγκο των νέων ειδικών δραστηριοτήτων που υπέγραψε η Τράπεζα το 2017, οι οποίες αντιστοιχούν σε έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου και ανέρχονται σε 18,0 δισεκατομμύρια EUR (2016: 13,1 δισεκατομμύρια EUR), εκ των οποίων 2,7 δισεκατομμύρια EUR χρηματοδοτούνταν με ίδιο κίνδυνο της ΕΤΕπ, ενώ τα υπόλοιπα 15,3 δισεκατομμύρια EUR καλύπτονταν από τον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου·

32.  λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των 26 έργων που ολοκληρώθηκαν το 2017 εκτός της ΕΕ, για τα οποία η αξιολόγηση μέσω του πλαισίου μέτρησης αποτελεσμάτων (REM) για εξωτερικές παρεμβάσεις επιτρέπει την αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων όχι μόνο βάσει του τι αναμενόταν, αλλά και βάσει του τι έχει επιτευχθεί· παρατηρεί, ωστόσο, ότι όσον αφορά τις δραστηριότητες εντός της ΕΕ, παρέχονται πληροφορίες αποκλειστικά για τον δυνητικό αντίκτυπο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των νέων πράξεων που υπογράφηκαν το 2017 βάσει του εργαλείου αξιολόγησης των τριών πυλώνων (3PA)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τράπεζα να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από ολοκληρωθέντα έργα εντός της ΕΕ και να προσαρμόσει το εργαλείο 3PA εάν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό·

33.  πιστεύει ότι είναι αναγκαία η εμβάθυνση των κριτηρίων επαλήθευσης του επιπέδου προσθετικότητας της ΕΤΕπ για να προσανατολίζεται καλύτερα η χρηματοδότησή της, να αποφεύγεται η διπλή στόχευση και να αναζητούνται όλες οι δυνατές συνέργειες όπου είναι δυνατόν·

34.  ενθαρρύνει την προώθηση της νοοτροπίας εστίασης στις επιδόσεις εντός της ΕΤΕπ μέσω σταδιακής βελτίωσης, ιδιαίτερα με την εστίαση των δεικτών επιδόσεων οριζόντιου χαρακτήρα στον αντίκτυπο των βασικών πράξεων της ΕΤΕπ·

35.  καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλλει σε τακτική βάση αποδεικτικά στοιχεία για τη βιωσιμότητα των συνεπειών, του αντικτύπου και των αποτελεσμάτων με τη χρήση κατάλληλων και επικαιροποιημένων δεικτών· πιστεύει ότι η βελτίωση της καταλληλότητας και της συνάφειας των δεικτών στον πίνακα αποτελεσμάτων έχει καίρια σημασία, όχι μόνο για να καταδεικνύεται η έννοια του πεδίου των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, αλλά και για να βρίσκονται τρόποι παρέμβασης που είναι πάντα πιο αποτελεσματικοί·

36.  είναι της γνώμης ότι, πέρα από το αποτελεσματικό επίπεδο των επενδύσεων, πρέπει να επιδιώκεται η βιωσιμότητα του έργου, δηλαδή να μπορούν τα οφέλη του έργου να διατηρούνται μακροπρόθεσμα υπό περιβαλλοντική, χρηματοπιστωτική, οικονομική ή κοινωνική μορφή (άμεση ή μη) μετά την ολοκλήρωση του έργου·

37.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ υιοθέτησε την πολιτική αποκλεισμού που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και ζητεί να γίνεται αυστηρή χρήση του εν λόγω μέσου, προκειμένου να αποκλείονται από τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ πελάτες που εμπλέκονται σε πρακτικές διαφθοράς ή απάτης·

Ανάπτυξη του ΕΤΣΕ

38.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2017, ο Όμιλος ΕΤΕπ (ΕΤΕπ και ΕΤΕ) είχε υπογράψει 606 πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ για συνολική χρηματοδότηση ύψους 37,4 δισεκατομμυρίων EUR και ότι οι πράξεις αυτές αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις ύψους 207,3 δισεκατομμυρίων EUR και στα 28 κράτη μέλη και σε όλους τους στόχους που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΣΕ με την ακόλουθη κατανομή για τους κύριους τομείς: 30 % για ΜΜΕ, 24 % για ΕΑΚ, 21 % για τον τομέα της ενέργειας, 10 % για τον ψηφιακό τομέα, 8 % για τις μεταφορές, 4 % για τις κοινωνικές υποδομές και 4 % για το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων· παροτρύνει την ΕΤΕπ να ελαχιστοποιήσει τις επενδύσεις της σε τομείς και έργα υψηλής έντασης άνθρακα και να αυξήσει το ποσοστό των επενδύσεών της στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των πόρων·

39.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, στο πλαίσιο του σκέλους υποδομών και καινοτομίας (IIW), η ΕΤΕπ είχε υπογράψει 278 πράξεις για συνολική χρηματοδότηση ύψους 27,4 δισεκατομμυρίων EUR, οι οποίες αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις ύψους 131,4 δισεκατομμυρίων EUR σε 27 κράτη μέλη, καθώς και ότι στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ (SMEW), το ΕΤΕ είχε υπογράψει πράξεις με 305 ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για συνολική χρηματοδότηση από το ΕΤΕ ύψους σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων EUR, οι οποίες αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις ύψους 76 δισεκατομμυρίων EUR και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ· παρατηρεί ότι μέχρι το τέλος του 2017, συνολικά 135 785 επιχειρήσεις είχαν ήδη λάβει χρηματοδότηση υποστηριζόμενη από το ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του SMEW και δημιουργήθηκαν ή υποστηρίχθηκαν 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας·

40.  επαναλαμβάνει ότι οι πραγματικές επενδύσεις που κινητοποιούνται από το ΕΤΣΕ μπορούν να μετρηθούν μόνο στο τέλος της επενδυτικής περιόδου, σημειώνοντας παράλληλα ότι το εκτιμώμενο παγκόσμιο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των 606 συναλλαγών που εγκρίθηκαν και υπογράφηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ στα τέλη του 2017 είναι 1:13,53, δηλαδή ελαφρώς χαμηλότερο από την αρχική υπόθεση και τον στόχο πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος 1:15 κατά την εκκίνηση του ΕΤΣΕ· σημειώνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν οι πολλαπλασιαστές αναφοράς είναι επί του παρόντος διάσπαρτες σε όλες τις υπηρεσίες της ΕΤΕπ και συνιστά να συγκεντρωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες σε αυτοτελές έγγραφο·

41.  παρατηρεί ότι δεν υπήρξε καμία περίπτωση κατάπτωσης εγγυήσεων έναντι του προϋπολογισμού της Ένωσης λόγω αδυναμίας πληρωμής από μέρους επιχειρήσεων·

42.  σημειώνει ότι τα ενδεικτικά όρια γεωγραφικής συγκέντρωσης που καθορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τα οποία, στο τέλος της επενδυτικής περιόδου, το μερίδιο των επενδύσεων στο σκέλος IIW (όσον αφορά τις υπογραφείσες πράξεις) σε τρία κράτη μέλη, όποια κι αν είναι, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 45 % του συνολικού χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ, δεν τηρήθηκαν, δεδομένου ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, τα τρία κράτη μέλη με τον υψηλότερο όγκο υπογραφών (Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία) αντιπροσώπευαν περίπου το 47 % του όγκου πράξεων που είχαν υπογραφεί· επισημαίνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης για τη διεύρυνση της εδαφικής κατανομής των κονδυλίων του ΕΤΣΕ, με παράλληλη ευρύτερη διάδοση των επενδυτικών ευκαιριών του·

43.  σημειώνει την αξιολόγηση του ΕΤΣΕ και τα πορίσματά της, σύμφωνα με τα οποία οι πράξεις ειδικών δραστηριοτήτων εντός του ΕΤΣΕ και εκτός αυτού έχουν παρόμοιο προφίλ κινδύνου, καθώς και ότι ο συνδυασμός μεταξύ ΕΤΣΕ και ΕΔΕΤ και επιχορηγήσεων CEF παραμένει περιορισμένος, ενώ υπάρχει κίνδυνος το ΕΤΣΕ να παραγκωνίσει τα χρηματοδοτικά μέσα των ΕΔΕΤ· αναμένει ότι οι ελλείψεις και οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση του ΕΤΣΕ θα αρθούν κατά την εφαρμογή του ΕΤΣΕ 2.0·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της διαφάνειας με τη δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων του ΕΤΣΕ και των εγγράφων που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τα πρακτικά των συνεδριάσεων·

45.  ενθαρρύνει τη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ του ΕΤΣΕ και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών, δεδομένου ότι ο συντονισμός με τις τράπεζες αυτές αποτελεί επαναλαμβανόμενη προσπάθεια που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του ΕΤΣΕ·

Ανθρώπινα δικαιώματα

46.  καλεί την ΕΤΕπ να χαράξει στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσει τη δέουσα επιμέλειά της σε επίπεδο έργων, προκειμένου να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητές της και σε όλη τη διάρκεια ζωής των έργων της· καλεί επίσης την ΕΤΕπ να θεσπίσει αποτελεσματικό μηχανισμό με τον οποίο οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούσαν να προειδοποιούν την τράπεζα με ασφάλεια για την επιδείνωση του περιβάλλοντος ή για κινδύνους σύγκρουσης και αντιποίνων·

Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ

47.  λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Ελέγχου στην ετήσια έκθεσή της προς το Συμβούλιο των Διοικητών για το οικονομικό έτος 2017 όσον αφορά:

   α) τη σημασία της διασφάλισης της μακροπρόθεσμης οικονομικής ισχύος και βιωσιμότητας της ΕΤΕπ και της διατήρησης της βαθμολογίας AAA σε περιβάλλον αβεβαιότητας για τις γεωπολιτικές, οικονομικές, κανονιστικές και μακροοικονομικές εξελίξεις·
   β) την ανάγκη να επανεξεταστεί και να ενισχυθεί το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου ΕΤΕπ εν όψει του μεταβαλλόμενου μεγέθους και της εξελισσόμενης πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ·
   γ) την ανάγκη να επιτευχθεί πλήρης εφαρμογή των βέλτιστων τραπεζικών πρακτικών, μεταξύ άλλων σε περιοχές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν εκτεταμένα κενά συμμόρφωσης·
   δ) την ανάγκη να διενεργηθεί συνολική επανεξέταση και στη συνέχεια αναμόρφωση της διαδικασίας έγκρισης πιστώσεων και της σχετικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΤΕπ, δεδομένου ότι η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης δανείων και το αντίστοιχο περιβάλλον ελέγχου δεν φαίνεται να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες επιχειρηματικές ανάγκες και αποτελούν απόδειξη της πίεσης που ασκείται στις υπηρεσίες·

48.  συμμερίζεται έντονα τη δυσαρέσκεια της Επιτροπής Ελέγχου για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ δεν έχει ακόμη σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί επί τρία διαδοχικά έτη (2015, 2016 και 2017) σχετικά με τον υφιστάμενο συνδυασμό αρμοδιοτήτων μεταξύ ορισμένων μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής· συμφωνεί πλήρως και υποστηρίζει τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την οποία όλα τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής της ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργούν αντικειμενικά, με κριτικό πνεύμα και ανεξάρτητα, και ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι ανορθόδοξοι συνδυασμοί αρμοδιοτήτων, όπως η αρμοδιότητα για την εποπτεία τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης σειράς αμυντικών δραστηριοτήτων·

49.  ζητεί από την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο αυτό, να λάβει σοβαρά υπόψη τη σύσταση αυτή και να εξασφαλίσει σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων στο επίπεδο της Διευθύνουσας Επιτροπής· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει με σκοπό την αλλαγή της δομής διακυβέρνησης της ΕΤΕπ·

50.  καλεί την ΕΤΕπ να καλύψει τα υφιστάμενα κενά στο ισχύον πλαίσιο βέλτιστων τραπεζικών πρακτικών και αναμένει ότι το πλαίσιο αυτό θα έχει καταστεί πλήρως λειτουργικό το 2018, δεδομένου ότι η εφαρμογή του θεωρείται προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής ισχύος και της σταθερότητας της ΕΤΕπ·

51.  εκφράζει την ανησυχία του για το συμπέρασμα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το οποίο η ταχεία επέκταση των δραστηριοτήτων και ικανοτήτων της ΕΤΕπ που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΕΤΣΕ, των εντολών υπό διαχείριση εξ ονόματος τρίτων και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν συνδυάστηκε αναγκαστικά με σχετικές προσαρμογές στην επιχειρηματική δομή ή στις επιχειρηματικές διαδικασίες· σημειώνει ότι το 2017 η Επιτροπή Ελέγχου επαναλαμβάνει πέντε από τις συστάσεις που είχε διατυπώσει το 2015 και το 2016 σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο και το περιβάλλον κινδύνου· καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόσει τις εν λόγω συστάσεις κατά προτεραιότητα και να διασφαλίσει ότι οι εσωτερικές διαδικασίες, η κυβερνοασφάλεια και η διαχείριση κινδύνου θα ικανοποιούν τις νέες και αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις για τον Όμιλο ΕΤΕπ·

52.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αυξήσει τη διαφάνειά της έναντι όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των αρχών των κρατών μελών· θεωρεί απολύτως δίκαιο να λαμβάνουν οι δημοκρατικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

53.  θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τη διαφάνεια τόσο στα διοικητικά όργανα όσο και στο επιχειρησιακό επίπεδο· επαναλαμβάνει την ανάγκη συστηματικής δημοσιοποίησης των δελτίων αξιολόγησης των τριών πυλώνων (3PA) και μέτρησης των αποτελεσμάτων (REM)· ζητεί επίσης να δημοσιοποιούνται οι μη εμπιστευτικές πληροφορίες από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διευθύνουσας Επιτροπής και του Συμβουλίου των Διοικητών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ΕΤΕπ άρχισε το 2017 να δημοσιεύει πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ, τη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με έργα, ιδίως τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

54.  επαναλαμβάνει ότι η διαφάνεια, η αυστηρή τήρηση της δέουσας επιμέλειας και ο έλεγχος κατά την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ όχι μόνο οδηγεί στην ενίσχυση της συνολικής εταιρικής λογοδοσίας και ευθύνης της ΕΤΕπ, παρέχοντας σαφή εικόνα του είδους των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των τελικών δικαιούχων με βάση την ενδελεχή διαδικασία δέουσας επιμέλειας και την πολιτική «Γνωρίστε τον πελάτη σας», αλλά συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των χρηματοδοτούμενων έργων·

55.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΤΕπ να διευρύνει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται για τα έργα τα οποία υλοποιούνται μέσω ενδιάμεσων οργανισμών και να περιλάβει πληροφορίες για τελικά έργα οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των επενδύσεών της·

56.  υπενθυμίζει ότι η διαδικασία διακυβέρνησης θα πρέπει να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τα αποτελέσματα του διαλόγου ή της διαβούλευσης με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή συγκεκριμένα συμφέροντα ή ανησυχίες τοπικών και περιφερειακών παραγόντων, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια πιο τεκμηριωμένη και νόμιμη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων·

57.  εκφράζει την ανησυχία του για τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία έχουν εντοπιστεί σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει μια κανονιστική παρατυπία που συνίσταται στο ότι οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών ήταν υποχρεωμένες να ελέγχουν τις πρωτοβουλίες για τις ΜΜΕ, αλλά δεν είχαν το δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους·

58.  στις περιπτώσεις των 30 επενδύσεων που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είχαν εγκρίνει δάνεια προς πέντε αποδέκτες χωρίς να εξακριβωθεί η ιδιότητά τους ως ΜΜΕ· αυτά τα έργα δεν κρίθηκαν επιλέξιμα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ τέσσερα ακόμη δάνεια χρησιμοποιήθηκαν από τους δικαιούχους, εν μέρει ή εν όλω, για μη επιλέξιμες δραστηριότητες·

59.  χαιρετίζει το γεγονός ότι τα προβλήματα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν, θεωρητικά, επιλυθεί από τον τροποποιημένο δημοσιονομικό κανονισμό· καλεί την ΕΤΕπ να καλύψει τα ζητήματα που σχετίζονται με τις κανονιστικές αδυναμίες στην επόμενη ετήσια έκθεσή της και να εξασφαλίσει ότι ο τροποποιημένος δημοσιονομικός κανονισμός θα επιτρέπει στις αρχές ελέγχου των κρατών μελών να διενεργούν ελέγχους ακόμη και σε επίπεδο τελικών δικαιούχων·

60.  χαιρετίζει την υιοθέτηση της ενδιάμεσης προσέγγισης όσον αφορά την πολιτική της ΕΤΕπ απέναντι σε ασθενώς ρυθμισμένες, αδιαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2017, αλλά αναμένει ότι θα οδηγήσει στην αναθεώρηση της εν λόγω πολιτικής, προκειμένου να βελτιωθεί η φορολογική δέουσα επιμέλεια της ΕΤΕπ στον τομέα των εξωτερικών δανειοδοτήσεών της παράλληλα με το αναθεωρημένο πλαίσιο AML-CFT (καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) του Ομίλου ΕΤΕπ·

61.  καλεί την ΕΤΕπ να επιδεικνύει επαρκή δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις επιχειρήσεις και την ακεραιότητα, για να προσδιορίζει τους πραγματικούς δικαιούχους όλων των πελατών και πράξεών της, καθώς και τις εταιρείες στις οποίες γίνονται τελικές επενδύσεις, όταν διακυβεύονται οι επενδύσεις της ΕΤΕπ σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια· καλεί την ΕΤΕπ να δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τα στοιχεία σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους σε σχέση με τους πελάτες της, προκειμένου να αυξήσει την προβολή των πράξεών της και να συμβάλει στην πρόληψη περιπτώσεων διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων·

62.  καλεί την ΕΤΕπ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 25 Μαΐου 2018 σχετικά με την τυποποιημένη διάταξη της ΕΕ για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα για τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ και της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για δίκαιη φορολόγηση μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· καλεί την ΕΤΕπ να υιοθετήσει υπεύθυνη φορολογική πολιτική που θα διασφαλίζει ότι η ΕΤΕπ δεν χρηματοδοτεί πελάτες που εμπλέκονται σε συστήματα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής ή που λειτουργούν μέσω φορολογικών παραδείσων· καλεί την ΕΤΕπ να συμπεριλαμβάνει τυποποιημένη διάταξη και ρήτρες για τη χρηστή διακυβέρνηση στις συμβάσεις της με όλους τους επιλεγόμενους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

63.  τονίζει ότι η αναθεωρημένη εντολή εξωτερικών δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ καθιστά σαφές ότι η μαύρη λίστα της ΕΕ είναι δεσμευτική για την Τράπεζα και ότι οι πράξεις της ΕΤΕπ δεν υποστηρίζουν έργα που συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη φοροαποφυγή, τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή·

64.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2017, η ΕΤΕπ ερευνούσε 136 υποθέσεις απάτης, τα δε τρία κύρια είδη καταγγελιών αφορούσαν απάτη (53,7 %), διαφθορά (25,5 %) και αθέμιτη σύμπραξη (10,7 %)·

65.  σημειώνει ότι τα κονδύλια της ΕΤΕπ έχουν χρησιμοποιηθεί από εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στο σκάνδαλο των εκπομπών αυτοκινήτων, και ειδικά από τη Volkswagen, και ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που ήταν αντιδεοντολογικές και παράνομες·

66.  σημειώνει ότι ο αριθμός των νέων παραδεκτών καταγγελιών αυξήθηκε από 84 το 2016 σε 102 το 2017, νέο αριθμό ρεκόρ, και ότι το 2017 εξετάστηκαν 173 καταγγελίες· σημειώνει ότι 38 από τις καταγγελίες που ελήφθησαν το 2017 αφορούσαν αποκλειστικά δύο επενδυτικά έργα της ΕΤΕπ: τον υπεραδριατικό αγωγό φυσικού αερίου (Trans Adriatic Pipeline) και την οδό προσπέλασης στον λιμένα της Μομπάσα στην Κένυα·

67.  σημειώνει την αναθεώρηση της πολιτικής για τον μηχανισμό καταγγελιών της ΕΤΕπ και την ενσωμάτωση των παραδειγμάτων που παρέθεσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για τον ορισμό της κακοδιοίκησης, στον οποίο περιλαμβάνονται μορφές ανεπαρκούς ή πλημμελούς διοίκησης, όπως διοικητικές παρατυπίες, αθέμιτες διακρίσεις, αδικαιολόγητη άρνηση παροχής πληροφοριών, κατάχρηση εξουσίας και περιττές καθυστερήσεις, εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το υπόλοιπο μέρος του αποτελέσματος της αναθεώρησης·

68.  εκφράζει τη λύπη του διότι η ΕΤΕπ δεν έχει λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αναθεώρηση του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ που διατυπώνονται στην παράγραφο 86 του ψηφίσματός του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο εγκεκριμένος αναθεωρημένος μηχανισμός καταγγελιών δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ανεξαρτησία της και τη διαφάνεια των ερευνών και των συμπερασμάτων της· καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει ότι ο επικεφαλής του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ είναι σε θέση να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν το παραδεκτό και την επιλεξιμότητα της καταγγελίας, ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες της ΕΤΕπ, και ότι οι διαδικασίες πρόσληψης για τον επικεφαλής του μηχανισμού καταγγελιών θα καταστούν διαφανέστερες·

69.  λαμβάνει υπόψη την απόφαση της Διαμεσολαβήτριας στην υπόθεση 1316/2016/TN σχετικά με εικαζόμενες αδυναμίες της πολιτικής διαφάνειας της ΕΤΕπ, της 23ης Μαΐου 2018, και καλεί την Τράπεζα να εφαρμόσει τις προτεινόμενες από την Διαμεσολαβήτρια βελτιώσεις όσον αφορά την άρση του τεκμηρίου της μη δημοσιοποίησης εγγράφων που συγκεντρώνονται και παράγονται κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων, ερευνών και ελέγχων, καθώς και την αναδιατύπωση σχετικών διατάξεων της πολιτικής διαφάνειας της ΕΤΕπ σε σχέση με τα δάνεια που χορηγούνται μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τις προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πληροφοριών·

70.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων και σαφή, αυστηρά και διαφανή κριτήρια, για να προλαμβάνεται κάθε μορφή επιρροής ή έλλειψης αντικειμενικότητας στον μηχανισμό χορήγησης δανείων· επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ οφείλει να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας της το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αντιπρόεδροί της δεν αναλαμβάνουν δράσεις στις χώρες καταγωγής τους, δεδομένου ότι αυτό συνιστά κίνδυνο για την ανεξαρτησία του θεσμικού οργάνου· καλεί την ΕΤΕπ, προκειμένου να προλαμβάνει καλύτερα τις συγκρούσεις συμφερόντων στους κόλπους των διοικητικών της οργάνων καθώς και πιθανά ζητήματα μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα, να λάβει υπόψη τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας και να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας της·

71.  προσδοκά ότι η υπό αναθεώρηση πολιτική της ΕΤΕπ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα είναι φιλόδοξη και θα προβλέπει υψηλά πρότυπα· προτρέπει την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην εν λόγω αναθεώρηση τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και να θεσπίσει σαφείς και επακριβώς καθορισμένες διαδικασίες, χρονοδιαγράμματα και κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να παρέχει στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος την καλύτερη καθοδήγηση και να τους προστατεύει από ενδεχόμενα αντίποινα·

Έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

72.  υποστηρίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ελέγχει όλες τις πράξεις της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις οποίες η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί κονδύλια εκτός προϋπολογισμού της ΕΕ·

73.  καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να διοργανώνει ετήσιο εργαστήριο/ακρόαση για τις δραστηριότητες και τον έλεγχο των πράξεων της ΕΤΕπ, προκειμένου να παρέχονται στο Κοινοβούλιο συμπληρωματικές σχετικές πληροφορίες προς στήριξη του έργου του όσον αφορά τον έλεγχο της ΕΤΕπ και των πράξεών της·

Υλοποίηση των συστάσεων του Κοινοβουλίου

74.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΤΕπ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση και το καθεστώς προηγούμενων συστάσεων που εξέδωσε το Κοινοβούλιο στα ετήσια ψηφίσματά του, ιδίως όσον αφορά:

   α) τον αντίκτυπο των δανειοδοτικών της δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται·
   β) την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, ειδικά των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων του ΕΤΣΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ, και την πρόβλεψη αυστηρότερων κανόνων για τις συγκρούσεις συμφερόντων στους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας, και ιδίως στον κώδικα δεοντολογίας της Διευθύνουσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου·
   γ) τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το σύστημα εργολαβίας και υπεργολαβίας που αφορούν ενδιάμεσους και τελικούς αποδέκτες σε σχέση με την πρόληψη της φοροαποφυγής, της απάτης και της διαφθοράς·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) https://www.ombudsman.europa.eu/el/decision/en/95520
(2) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 80.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0198.
(4) ΕΕ L 280 της 27.10.2011, σ. 1.
(5) ΕΕ L 135 της 8.5.2014, σ. 1.
(6) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/el/decision/en/95520

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου