Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2023(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0465/2018

Predkladané texty :

A8-0465/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0037

Prijaté texty
PDF 149kWORD 54k
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách
P8_TA(2019)0037A8-0465/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2019 o cezhraničných žiadostiach o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách 2017/2023(INI)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Haagsky dohovor o ochrane kultúrnych statkov počas ozbrojeného konfliktu z roku 1954 a jeho druhý protokol z marca 1999,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 1995 o navrátení rozkradnutého majetku židovským komunitám(1) a uznesenie zo 16. júla 1998 o navrátení majetku obetí holokaustu(2),

–  so zreteľom na balík opatrení prijatý v decembri 2016 na posilnenie schopnosti EÚ bojovať proti financovaniu terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, plnenie záväzkov prijatých v akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu z 2. februára 2016 (COM(2016)0050) a na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru z 13. júla 2017 (COM(2017)0375),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 30. apríla 2015 o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš(3),

–  so zreteľom na Dohovor UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch z 24. júna 1995,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu(4),

–  so zreteľom na článok 1 protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ľudských právach,

–  so zreteľom na článok 17 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(6), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2003 o právnom rámci pre voľný pohyb tovaru, ktorého vlastníctvo bude pravdepodobne spochybnené, v rámci vnútorného trhu(7),

–  so zreteľom na štúdiu generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky z roku 2016 s názvom Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel ulúpených v ozbrojených konfliktoch a vojnách a alternatívy k súdnym sporom,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (8),

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov zo 14. novembra 1970,

–  so zreteľom na uznesenie Rady 14232/12 zo 4. októbra 2012 o vytvorení neformálnej siete orgánov presadzovania práva a odborníkov v oblasti tovaru kultúrnej hodnoty (EU CULTNET),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0465/2018),

A.  keďže čierny trh s umeleckými dielami sa podľa Interpolu stáva lukratívnym ako trh s drogami, zbraňami a falšovaným tovarom;

B.  keďže podľa posúdenia vplyvu v návrhu Komisie na nariadenie o dovoze tovaru kultúrneho charakteru, 80 až 90 % celosvetových predajov starožitností má nezákonný pôvod;

C.  keďže kultúrne dedičstvo je jedným zo základných prvkov civilizácie, ktoré má okrem iného symbolickú hodnotou a predstavuje kultúrnu pamäť ľudstva zjednocujúcu ľudí; keďže v posledných rokoch došlo k sérii zločinov proti svetovému kultúrnemu dedičstvu, ktorého sa dopustili bojujúce frakcie a teroristické subjekty na celom svete, a keďže cenné umelecké diela, sochy a archeologické artefakty sa predávajú a dovážajú do EÚ z určitých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, pričom zisky sa potenciálne využívajú na financovanie teroristickej činnosti; keďže je nevyhnutné prijať pevný záväzok proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru, ako sú umelecké diela rabované počas ozbrojených konfliktov a vojen v Líbyi, Sýrii a Iraku; keďže tovar kultúrneho charakteru má veľký kultúrny, umelecký, historický a vedecký význam a musí byť chránený pred neoprávneným privlastnením a plienením;

D.  keďže už krátko po skončení druhej svetovej vojny boli pokusy nájsť a vrátiť ulúpený majetok do krajiny pôvodu;

E.  keďže sa musí zabezpečiť navrátenie predmetov, s ktorými sa obchoduje a/alebo boli vykopané alebo získané nezákonne, a to so zreteľom na záväzok EÚ týkajúci sa spravodlivého procesu a odškodnenia obetí, ako aj založenie organizácie UNESCO a dohovory o ochrane kultúrneho dedičstva;

F.  keďže v princípoch Washingtonskej konferencie týkajúcich sa umeleckých diel zhabaných nacistami, v deklarácii vilniuského fóra aj v deklarácii z Terezína o majetkoch z obdobia holokaustu a súvisiacich otázkach sa zdôraznil význam poskytnutia odškodnenia za nehnuteľný majetok fyzických osôb; keďže počet umeleckých diel, ktoré sa od Washingtonskej konferencie podarilo vrátiť, sa odhaduje na 1 – 2 tisíc(9); keďže neexistuje úplný zoznam umeleckých diel navrátených v posledných rokoch;

G.  keďže niektoré umelecké diela sa ešte stále nenašli a čakajú na návrat oprávneným vlastníkom alebo ich dedičom; keďže Jonathan Petropoulos na Washingtonskej konferencii v roku 1998 uviedol, že v Európe bolo ukradnutých odhadom okolo 650 000 umeleckých diel, a podľa Ronalda Laudera sa v tom čase (v roku 1998) ešte stále nenašlo 11 000 umeleckých diel v hodnote 10 až 30 miliárd dolárov; keďže Konferencia pre žiadosti o navrátenie Celosvetovej židovskej organizácie pre navrátenie (Claims Conference-WJRO) vo všeobecnosti reaguje tvrdením, že neexistujú presné odhady: ukradnutých bolo približne 650 000 umeleckých diel, z čoho sa okolo 100 000 doteraz nenašlo;

H.  keďže účastníci sporov sa naďalej stretávajú s právnymi problémami, ktoré vyplývajú z často veľmi špecifickej povahy ich žiadostí na jednej strane a na druhej strane zo skončenia platnosti povojnových reštitučných zákonov, neretroaktívnosti tradičných noriem, chýbajúcej akejkoľvek definície ulúpeného „umenia“, premlčacej lehoty nárokov alebo ustanovení o historickom rozpore s vlastníckym právom a dobrej viere;

I.  keďže sťažnosti týkajúce sa ulúpených umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru sa riešia najmä prostredníctvom medzinárodného práva verejného; keďže tieto pravidlá musia byť doplnené o prísnejšie pravidlá v oblasti medzinárodného práva súkromného;

J.  keďže nedostatočne rozvinutý rozmer súkromného práva, a to tak na medzinárodnej, ako aj na európskej úrovni prispieva k právnej neistote v cezhraničných prípadoch navrátenia ulúpených umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru, a to nielen pokiaľ ide o dokončené transakcie s nacistami ulúpeným umením, ale aj pokiaľ ide o budúce prípady;

K.  keďže neexistujú žiadne právne predpisy EÚ, ktoré by výslovne a komplexne upravovali žiadosti o navrátenie umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru ulúpených v ozbrojených konfliktoch súkromnými osobami;

L.  keďže UNESCO v spojení s hlavnými aukčnými domami, múzeami a uznávanými zberateľmi v Európe rozvíja pokročilý výskum pôvodu týchto diel, aby ich mohli vrátiť ich vlastníkom;

M.  keďže Medzinárodná rada múzeí (ICOM) uverejňuje „červené zoznamy“ kategórií predmetov ohrozených nedovoleným obchodovaním viac ako desať rokov s cieľom doplniť databázu Interpolu s odcudzeným majetkom;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz neboli prijaté prakticky nijaké opatrenia v nadväznosti na jeho uznesenie o právnom rámci pre voľný pohyb tvaru, ktorého vlastníctvo bude pravdepodobne spochybnené, v rámci vnútorného trhu, v ktorom Európsky parlament vyzval Komisiu, aby vypracovala štúdiu o viacerých aspektoch týkajúcich sa občianskeho a procesného práva, skúmania pôvodu, katalogizačných systémov, alternatívnych mechanizmov riešenia sporov a významu vytvorenia cezhraničného koordinačného administratívneho orgánu; domnieva sa, že článok 81 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by mohol slúžiť ako právny základ, ktorým by sa Únii zverila právomoc konať v tejto oblasti;

2.  zdôrazňuje, že lúpenie umeleckých diel a iného tovaru kultúrneho charakteru počas ozbrojených konfliktov a vojen, ako aj v čase mieru, je závažným spoločným problémom, ktorý treba riešiť z hľadiska prevencie aj z hľadiska navrátenia ulúpených kultúrnych statkov, aby sa tak ochránila a zabezpečila integrita kultúrneho dedičstva a identita spoločností, komunít, skupín a jednotlivcov;

3.  poznamenáva, že na úrovni EÚ sa nevenovala dostatočná pozornosť navráteniu umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru ulúpených, ukradnutých alebo nezákonne získaných okrem iného v ozbrojených konfliktoch, najmä v oblastiach súkromného práva, medzinárodného práva súkromného a občianskeho súdneho konania; vyzýva preto Komisiu, aby chránila, podporovala a nabádala k cezhraničným žiadostiam o navrátenie kultúrnych statkov, ktoré boli premiestnené a odcudzené v dôsledku štátom povoleného rabovania alebo ulúpené počas ozbrojených konfliktov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vydali odporúčania a usmernenia s cieľom zvýšiť informovanosť o potrebe podporovať vnútroštátne inštitúcie v členských štátoch, pokiaľ ide o žiadosti o navrátenie;

4.  zdôrazňuje, že inštitúcie ako UNESCO a Interpol požadujú posilnenie ochrany kultúrneho dedičstva a posilnenie postavenia štátov pri zavádzaní opatrení na uľahčenie navrátenia;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistujú žiadne spoľahlivé štatistické údaje o presnom rozsahu lúpenia kultúrnych statkov a nedovoleného obchodovania s nimi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v tejto oblasti vytvorili spoľahlivé štatistiky;

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že väčšina súčasných politických a legislatívnych iniciatív sa zameriava výlučne na verejné, správne a/alebo trestné právo; zdôrazňuje, že s cieľom vytvoriť komplexný regulačný rámec sa musí výraznejšie zohľadňovať súkromné právo; vyzýva príslušné orgány, aby prijali všetky vhodné opatrenia a iniciatívy na dosiahnutie tohto cieľa;

7.  domnieva sa, že je potrebné ďalšie vyšetrovanie s cieľom objasniť tmavé oblasti nezákonného obchodu s kultúrnymi statkami a získať lepšie informácie o jeho rozsahu, štruktúre a veľkosti, napríklad prostredníctvom projektu ILLICID, ktorý v súčasnosti prebieha v Nemecku;

8.  víta skutočnosť, že niektoré členské štáty uznali potrebu riešiť špecifické problémy súvisiace so žiadosťami o navrátenie umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru ulúpených, ukradnutých alebo nelegálne získaných v ozbrojených konfliktoch a vojnách, aby bolo možné dospieť k právnym riešeniam, ktoré zabezpečia ochranu majetkových práv súkromných osôb, štátu a miestnych vládnych inštitúcií a náboženských združení, ktoré počas ozbrojeného konfliktu alebo vojny prišli o umelecké diela;

9.  zdôrazňuje význam zvyšovania spoločnej informovanosti s cieľom odsúdiť tieto nezákonné praktiky a pripomína, že každý predmet odňatý jeho vlastníkovi predstavuje historickú a vedeckú hodnotu, ktorá je navždy stratená;

10.  poznamenáva, že najúčinnejším spôsobom boja proti obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru a rozvoju nelegálneho trhu s umením, ako aj podpory navrátenia je posilňovať rozvoj čestných postupov v oblasti obchodu s umením a navrátenia z nadnárodnej a celosvetovej perspektívy, pokiaľ ide o ich zamýšľaný preventívny účinok, ako aj donucovanie alebo represívne účinky;

11.  domnieva sa, že s cieľom vytvoriť súbor pravidiel, ktoré môžu účinne zabrániť lúpeniu a pašovaniu umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru, a dosiahnuť úplne transparentný, zodpovedný a etický celosvetový trh s umením by sa Komisia mala snažiť spolupracovať s tretími krajinami, aby nadviazala úspešné partnerstvá, a v tomto zmysle zohľadniť zásady stanovené v Dohovore UNIDROIT z roku 1995 o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených predmetoch kultúrnej hodnoty;

12.  domnieva sa, že legislatívne opatrenie EÚ vrátane rozmeru medzinárodného práva súkromného by bolo vhodné len pre budúce transakcie;

13.  domnieva sa, že nastal čas ukončiť dlhoročné kľučkovania a nuansy, aby bolo možné konečne vytvoriť zodpovedný a etický európsky trh s umením; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti identifikovala občianskoprávne opatrenia, ktoré pomôžu prekonať náročné problémy súkromných strán pri navrátení umeleckých diel, ktoré im skutočne patria; zároveň vyzýva Komisiu, aby vytvorila nový diskusný rámec pre identifikáciu najlepších postupov a riešení pre súčasnosť aj budúcnosť;

14.  víta návrh Komisie na nariadenie o dovoze tovaru kultúrneho charakteru, ako aj pozmeňujúce návrhy k návrhu, ktorý Európsky parlament prijal 25. októbra 2018(10); vzhľadom na celosvetový záber trhu s umením a množstvo predmetov v súkromných rukách pripomína, že treba vynaložiť ďalšie úsilie o cezhraničné navrátenie umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru ulúpených v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách; zdôrazňuje, že výskum pôvodu a európska spolupráca sa osvedčili pri identifikácii a následnom navrátení ulúpených predmetov a v niektorých prípadoch predišli financovaniu teroristických skupín alebo vojen;

15.  vyjadruje poľutovanie, že pre chýbajúce, nedôsledné alebo rozdielne pravidlá medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o výskum pôvodu a náležitú starostlivosť, nemožno mnoho cezhraničných reštitučných nárokov uplatniť účinným a koordinovaným spôsobom, čo môže mať za následok podnecovanie lúpenia, nepovoleného obchodovania a pašovania; poznamenáva, že v dôsledku chýbajúcich spoločných noriem je platný postup pre všetky zúčastnené strany vrátane múzeí, obchodníkov s umením, zberateľov, turistov či cestujúcich naďalej často nejasný; žiada preto Komisiu, aby zharmonizovala pravidlá v oblasti výskumu pôvodu a začlenila do nich niektoré základné zásady Dohovoru UNIDROIT z roku 1995 o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených predmetoch kultúrnej hodnoty;

16.  zdôrazňuje naliehavú potrebu aktívne podporovať systematické využívanie kvalitného a nezávislého výskumu pôvodu na identifikáciu ulúpených umeleckých diel, na uľahčenie ich navrátenia legitímnym vlastníkom, na dosiahnutie úplne transparentného, zodpovedného a etického trhu s umením a na účinné predchádzanie a zabránenie lúpeniu umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru, ktoré pochádzajú z ozbrojených konfliktov a vojen, a obchodovaniu s nimi; berie na vedomie možnosti, ktoré v tomto smere ponúkajú európske finančné nástroje; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnecovali a podporovali osobitné programy odbornej prípravy zamerané na výskum pôvodu na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť najmä stranám zapojeným do boja proti nedovolenému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty prehĺbiť si a zlepšiť odborné znalosti, a to aj prostredníctvom cezhraničných projektov;

17.  domnieva sa, že výskum pôvodu úzko súvisí s povinnosťou náležitej starostlivosti, ktorú treba uplatniť pri nadobúdaní umeleckých diel, a má zásadný význam pre všetkých aktérov na trhu s umením, pretože nadobudnutie ukradnutých umeleckých diel, či už vedome alebo z nedbanlivosti, je podľa právnych predpisov niektorých štátov trestné;

18.  domnieva sa, že sa samozrejme treba venovať vytvoreniu úplného zoznamu všetkých predmetov kultúrnej hodnoty vrátane predmetov kultúrnej hodnoty vo vlastníctve Židov, ktoré nacisti a ich spojenci ulúpili, a to od času ich odcudzenia až do súčasnosti; naliehavo žiada Komisiu, aby podporila katalogizačný systém, ktorý by mohli používať aj verejné subjekty a súkromné zbierky umeleckých diel a ktorý by zhromažďoval údaje o situácii ulúpených, ukradnutých alebo nezákonne získaných predmetov kultúrnej hodnoty a o presnom stave existujúcich žiadostí o ich vrátenie; naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala projekty digitalizácie, ktoré by vytvorili digitálne databázy alebo prepojili existujúce digitálne databázy s cieľom uľahčiť výmenu takýchto údajov a výskum pôvodu;

19.  nazdáva sa, že nato, aby bolo možné vykonávať riadny výskum pôvodu, treba vytvoriť evidenciu dokumentov alebo register transakcií, ktorý by bol čo najpodrobnejší; žiada Komisiu, aby aktívne podporovala vypracovanie spoločných usmernení o takýchto registroch a prijala primerané opatrenia s cieľom nabádať členské štáty, aby pre profesionálov na trhu s umením zaviedli všeobecnú povinnosť viesť takýto register transakcií a vo všeobecnosti pristúpili k Dohovoru UNIDROIT z roku 1995 o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených predmetoch kultúrnej hodnoty;

20.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala činnosti v oblasti výskumu pôvodu v celej Únii a finančne ich podporovala; navrhuje, aby Komisia zorganizovala diskusné fórum v záujme výmeny najlepších postupov a hľadania najlepších riešení pre súčasnosť a budúcnosť;

21.  vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie osobitného mechanizmu alternatívneho riešenia sporov pre riešenie prípadov žiadostí o navrátenie ulúpených umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru s cieľom prekonať existujúce právne prekážky, ako je hybridná forma arbitráže a mediácie; zdôrazňuje význam jasných noriem a transparentných a neutrálnych postupov;

22.  poznamenáva, že premlčacia lehota často spôsobuje žalobcom ťažkosti pri konaniach o navrátení; vyzýva Komisiu, aby posúdila tento problém a našla vhodnú rovnováhu na vymedzenie premlčacej lehoty v prípade žiadostí o navrátenie ulúpených umeleckých diel vrátane žiadostí o navrátenie umeleckých diel ulúpených nacistami, pričom táto lehota by mala zohľadňovať tak ochranu záujmov obetí lúpenia a rozkrádania, ako aj záujmy trhu; domnieva sa, že príkladom by mohol byť zákon USA o vrátení umeleckých diel vyvlastnených počas holokaustu;

23.  vyzýva Komisiu, aby zvážila prijatie legislatívnych opatrení na posilnenie právneho systému cezhraničných žiadostí o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty ulúpených v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách na základe nástrojov medzinárodného práva súkromného;

24.  vyzýva kompetentné inštitúcie EÚ, aby nabádali členské štáty na výmenu informácií o existujúcich postupoch kontroly pôvodu predmetov kultúrnej hodnoty a na prehĺbenie vzájomnej spolupráce s cieľom zharmonizovať kontrolné opatrenia a administratíve postupy zamerané na určenie pôvodu tovaru kultúrneho charakteru;

25.  poukazuje na nedostatočnú koordináciu na úrovni členských štátov, pokiaľ ide o výklad pojmu „náležitá starostlivosť“; vyzýva Komisiu, aby objasnila pojem náležitej starostlivosti v súvislosti s dobrou vierou; poukazuje na článok 16 švajčiarskeho federálneho zákona o medzinárodnom prevode kultúrnych statkov ako napríklad zákona, ktorý zakazuje obchodníkom a aukcionárom uzavrieť transakciu týkajúcu sa umeleckého diela, ak majú pochybnosti o jeho pôvode; poznamenáva, že podľa tohto zákona sa dôkazné bremeno čiastočne prenáša na predajcu; vlastník umeleckého diela sa však nemôže spoliehať na zásadu dobrej viery, ak nie je schopný dokázať, že v čase nadobudnutia diela venoval tejto otázke náležitú pozornosť; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia zacielené na informovanie trhu s umením a tiež potencionálnych nákupcov artefaktov o význame výskumu pôvodu, keďže takýto výskum súvisí s povinnosťou náležitej starostlivosti;

26.  naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala spoločné zásady pre prístup k verejným alebo súkromným archívom, ktoré obsahujú informácie o identifikácii a umiestnení majetku, uskutočnila dôkladné zmapovanie existujúcich databáz a zvážila vytvorenie centrálnej metadatabázy, ktorá zohľadní dostupné informácie, bude pravidelne aktualizovaná a bude prístupná pre všetky príslušné subjekty; domnieva sa, že na základe tejto centrálnej metadatabázy by sa mal zaviesť spoločný systém katalogizácie, ktorý by mohol využívať štandardizovanú identifikáciu predmetov; žiada preto Komisiu, aby podporovala zavedenie identifikácie predmetov, ktorú vypracovali a ktorú presadzujú Medzinárodná rada múzeí (ICOM) a ďalšie organizácie, ako normy pre trh v rámci vnútorného trhu ako celku; poukazuje na to, že takáto databáza by mala byť prepojená s databázou odcudzených diel Interpolu a mala by sa pravidelne aktualizovať;

27.  domnieva sa, že vytvorenie registra dokumentácie alebo transakcií v oblasti kultúry na účely umožnenia podrobnejšieho a presnejšieho výskumu pôvodu by mohlo byť ďalším užitočným doplnkom uvedenej databázy; žiada Komisiu, aby prijala primerané opatrenia s cieľom nabádať členské štáty, aby v prípade subjektov na trhu s umením zaviedli všeobecnú povinnosť viesť takúto evidenciu dokumentov alebo register transakcií a vo všeobecnosti pristúpili k Dohovoru UNIDROIT z roku 1995 o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených predmetov kultúrnej hodnoty;

28.  domnieva sa, že centrálna databáza by mala fungovať na základe spoločného systému katalogizácie, v rámci ktorého by predmety boli identifikované štandardizovaným spôsobom (s prihliadnutím na vlastnosti, ako sú materiály, techniky, merania, nápisy, názov, téma, dátum alebo obdobie atď.);

29.  vyzýva Komisiu, aby vymedzila spoločné zásady týkajúce sa stanovenia vlastníctva alebo nároku na vlastníctvo, ako aj pravidlá upravujúce premlčanie a dôkazné požiadavky a pojmy lúpenie a umelecké dielo, a zohľadnila príslušné pravidlá platné v členských štátoch;

30.  vyzýva členské štáty a kandidátske krajiny, aby vyvinuli maximálne úsilie na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia vytvorenie mechanizmov na uľahčenie navrátenia majetku uvedeného v tomto uznesení, a aby mali na pamäti, že návrat umeleckých diel ulúpených, ukradnutých alebo nezákonne získaných pri zločinoch proti ľudskosti oprávneným žiadateľom je vecou všeobecného záujmu podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ľudských právach;

31.  zdôrazňuje, že s cieľom vytvoriť súbor pravidiel, ktoré môžu účinne zabrániť lúpeniu a pašovaniu umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru, a dosiahnuť úplne transparentný, zodpovedný a etický celosvetový trh s umením by sa Komisia mala snažiť spolupracovať s tretími krajinami a nadviazať úspešné partnerstvá, ktoré podporujú návrat statkov uvedených v tomto uznesení, pričom sa zohľadnia zásady stanovené v Dohovore UNIDROIT z roku 1995 o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených predmetoch kultúrnej hodnoty a článok 1 Protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ľudských právach;

32.  pripomína, že vzdelávaním sa rozvíja rešpektovanie a chápanie umeleckých diel a iného tovaru kultúrneho charakteru ako symbolov kultúrneho dedičstva, a preto vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu pri predchádzaní rozkrádaniu tovaru kultúrneho charakteru a nedovolenému obchodovaniu s nimi a pri odrádzaní od takejto činnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v tomto smere podnecovali a podporovali vzdelávacie a osvetové činnosti, a to aj v neformálnom a informálnom rámci;

33.  vyzýva Komisiu a všetky relevantné príslušné orgány, aby prijali opatrenia zacielené na informovanie trhu s umením a tiež potencionálnych nákupcov artefaktov o význame výskumu pôvodu, keďže takýto výskum súvisí s povinnosťou náležitej starostlivosti;

34.  pripomína, že úzka spolupráca medzi policajnými a colnými službami na európskej a medzinárodnej úrovni je nevyhnutná v boji proti nezákonnému obchodovaniu s kultúrnym dedičstvom;

35.  podporuje myšlienku, aby sa cezhraničné postupy navrátenia ulúpených, ukradnutých alebo nezákonne získaných umeleckých diel a tovaru kultúrneho charakteru a aktívna podpora výskumu pôvodu riešili v kontexte iniciatívy Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018; vyzýva preto Komisiu a pracovnú skupinu, ktorú Komisia zriadila, aby tento bod zaradili do svojho pracovného plánu, v ktorom sú podrobne uvedené činnosti na Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018;

36.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 17, 22.1.1996, s. 199.
(2) Ú. v. ES C 292, 21.9.1998, s. 166.
(3) Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 55.
(4) Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 91 E, 15.4.2004, s. 500.
(8) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
(9) Podľa údajov iniciatívy Konferencie pre žiadosti o navrátenie Celosvetovej židovskej organizácie pre navrátenie ulúpených umeleckých diel a kultúrnych statkov (Claims Conference-WJRO Looted Art and Cultural Property Initiative).
(10) Prijaté texty, P8_TA(2018)0418.

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia