Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0469/2018

Внесени текстове :

A8-0469/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Приети текстове
PDF 255kWORD 76k
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - Страсбург
Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I
P8_TA(2019)0038A8-0469/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 17 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Зачитането на принципите на правовата държава е сред основните ценности, на които се основава Съюзът. Както се припомня в член 2 от Договора за Европейския съюз, тези ценности са общи за държавите членки.
(1)  Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в критериите за членство в Съюза. Както се припомня в член 2 от ДЕС, тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)  Държавите членки следва да отстояват задълженията си и да дават пример, като ги изпълняват действително и преминат към споделена култура на правовата държава като всеобща ценност, която да се прилага в еднаква степен от всички засегнати. Пълното зачитане и насърчаване на тези принципи е съществена предпоставка за легитимността на европейския проект като цяло и основно условие за изграждане на доверието на гражданите в Съюза и гарантиране на ефективно прилагане на неговите политики.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)
(1б)  В съответствие с член 2, член 3, параграф 1 и член 7 от ДЕС Съюзът разполага с възможността да предприема действия, за да защитава своята конституционна основа и общите ценности, на които се основава, включително принципите си в областта на бюджета. Държавите членки, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и страните кандидатки са задължени да съблюдават, защитават и насърчават тези принципи и ценности и имат задължение за лоялно сътрудничество.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага зачитането7 на принципите на законност8, правна сигурност9, забрана на произвола на изпълнителната власт10, разделение на властите11, както и на ефективна съдебна защита от независим съд12.
(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с ценностите на демокрацията и зачитането на основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага зачитането7 на принципите на законност8, в това число прозрачен, отчетен и демократичен процес за прилагане на правото, правна сигурност9, забрана на произвола на изпълнителната власт10, разделение на властите11, достъп до правосъдие, както и на ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд12. Тези принципи са намерили отражение, наред с другото, на равнището на Венецианската комисия на Съвета на Европа, както и в съответната практика на Европейския съд по правата на човека12a.
__________________
__________________
7 Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.
7 Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.
8 Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.
8 Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.
9 Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.
9 Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.
10 Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, и решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.
10 Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, и решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.
11 Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 41.
11 Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 41; Решение на Съда от 25 юли 2018 г., LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, т. 63 – 67.
12 Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014)0158, приложение I.
12 Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014)0158, приложение I.
12a Доклад на Венецианската комисия от 4 април 2011 г., проучване № 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)  Критериите за присъединяване, наричани още „критериите от Копенхаген“, определени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г. и засилени от Европейския съвет в Мадрид през 1995 г., са основните условия, на които трябва да отговарят всички страни кандидатки, за да станат държави членки. Тези критерии включват устойчивост на институциите, която е гаранция за демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, както и зачитането и защитата на малцинствата; функционираща пазарна икономика и капацитет за справяне с конкуренцията и пазарните сили; и способността за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Съюза.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)  В случай че страна кандидатка не отговаря на необходимите стандарти, ценности и демократични принципи, това води до забавяне на присъединяването ѝ към Съюза, докато не изпълни изцяло тези стандарти. В съответствие с член 2 от ДЕС и с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4 от ДЕС, задълженията, произтичащи за страните кандидатки от критериите от Копенхаген, продължават да се прилагат към държавите членки след присъединяването им към Съюза. Поради това държавите членки следва да бъдат подлагани на редовна оценка, за да се провери дали тяхното право и практики продължават да отговарят на тези критерии и на общите ценности, на които се основава Съюзът, като по този начин се осигурява стабилна правна и административна рамка за изпълнението на политиките на Съюза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Зачитането на принципите на правовата държава е предпоставка за защитата на другите основни ценности, на които се основава Съюзът, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека. Зачитането на принципите на правовата държава е неразривно свързано със зачитането на демокрацията и основните права: не може да има демокрация и зачитане на основните права, без да се зачитат принципите на правовата държава, и обратното.
(3)  Въпреки че между ценностите на Съюза няма йерархия, зачитането на принципите на правовата държава е съществено важно за защитата на другите основни ценности, на които се основава Съюзът, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека. Зачитането на принципите на правовата държава е неразривно свързано със зачитането на демокрацията и основните права: не може да има демокрация и зачитане на основните права, без да се зачитат принципите на правовата държава, и обратното. Съгласуваността и последователността на вътрешната и външната демокрация, принципите на правовата държава и политиката за основните права са от ключово значение за доверието към Съюза.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Органите на съдебната власт следва да действат независимо и безпристрастно, а службите, натоварени с разследването и наказателното преследване, следва да бъдат в състояние надлежно да изпълняват функциите си. На тези органи и служби следва да се предоставят достатъчно ресурси и процедури, за да могат те да действат ефективно и при пълно зачитане на правото на справедлив съдебен процес. Тези условия са необходимата минимална гаранция против незаконосъобразни и произволни решения на органите на публичната власт, които могат да накърнят финансовите интереси на Съюза.
(6)  Независимостта и безпристрастността на съдебната власт следва винаги да са гарантирани, а службите, натоварени с разследването и наказателното преследване, следва да бъдат в състояние надлежно да изпълняват функциите си. На тези органи и служби следва да се предоставят достатъчно ресурси и процедури, за да могат те да действат ефективно и при пълно зачитане на правото на справедлив съдебен процес. Тези условия са необходимата минимална гаранция против незаконосъобразни и произволни решения на органите на публичната власт, които могат да накърнят тези основни принципи и финансовите интереси на Съюза.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7a)   Независимостта на прокуратурата и на съдебната система обхваща както формалната (de jure), така и действителната (de facto) независимост на прокуратурата и на съдебната система, както и на отделните прокурори и съдии.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Зачитането на принципите на правовата държава е от съществено значение не само за гражданите на Съюза, но също и за предприемачеството, новаторството, инвестициите и доброто функциониране на вътрешния пазар, които се нуждаят от стабилна правна и институционална рамка, за да разгърнат пълния си потенциал.
(8)  Зачитането на принципите на правовата държава е съществено важно не само за гражданите на Съюза, но също и за предприемачеството, новаторството, инвестициите, икономическото, социалното и териториалното сближаване и доброто функциониране на вътрешния пазар, които се нуждаят задължително от стабилна правна и институционална рамка, за да разгърнат потенциала си по устойчив начин.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)
(8a)  Интегрирането на съществуващите механизми на Съюза за мониторинг, като Механизма за сътрудничество и проверка, Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, както и докладите за борбата с корупцията, в по-широка рамка за мониторинг на спазването на принципите на правовата държава би могло да осигури по-ефикасни и ефективни механизми за контрол с цел защита на финансовите интереси на Съюза.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б)   Липса на прозрачност, произволна дискриминация, нарушаване на конкуренцията и неравнопоставени условия в рамките на вътрешния пазар и извън него, въздействие върху интегритета на единния пазар и върху справедливостта, стабилността и легитимността на данъчната система, увеличени икономически неравенства, нелоялна конкуренция между държавите, социално недоволство, недоверие и демократичен дефицит са някои от отрицателните въздействия на вредните данъчни практики.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10a)  Съюзът разполага с множество инструменти и процеси за гарантиране на пълното и правилно прилагане на принципите и ценностите, определени в ДЕС, но въпреки това понастоящем няма бърз и ефективен отговор от страна на институциите на Съюза, по-специално за да се гарантира добро финансово управление. Съществуващите инструменти следва да бъдат прилагани, оценявани и допълвани в рамките на механизъм за спазване на принципите на правовата държава, който да бъде адекватен и ефективен.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава, което засяга по-специално правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза.
(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава, което засяга по-специално правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза. Ефикасното разследване на такова незачитане и прилагането на ефективни и пропорционални мерки в случаите, когато е установено широко разпространено незачитане, са необходими не само за обезпечаване на финансовите интереси на Съюза, включително за ефективното събиране на приходите, но също така и за гарантиране на общественото доверие в Съюза и неговите институции. Само наличието на независима съдебна власт, която отстоява принципите на правовата държава и правната сигурност във всички държави членки, може в крайна сметка да гарантира, че средствата от бюджета на Съюза са достатъчно защитени.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)
(11a)   Мащабът на отклоняването от данъчно облагане и избягването на данъци се оценява от Комисията на до 1 трилион евро годишно. Отрицателното въздействие на тези практики върху бюджетите на държавите членки и на Съюза и върху гражданите е очевидно и би могло да урони доверието в демокрацията.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)   Избягването на корпоративното данъчно облагане има пряко въздействие върху бюджетите на държавите членки и на Съюза и върху разбивката на данъчното усилие между категориите данъкоплатци, както и между икономическите фактори.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)
(11в)   Държавите членки следва да прилагат изцяло принципа на лоялно сътрудничество в областта на данъчната конкуренция.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 11 г (ново)
(11г)   Комисията като пазителка на Договорите следва да гарантира, че законодателството на Съюза и принципът на лоялно сътрудничество между държавите членки се спазват изцяло.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 11 д (ново)
(11д)   Оценяването и наблюдението на данъчните политики на държавите членки на равнището на Съюза би гарантирало, че не се прилагат нови вредни данъчни мерки в държавите членки. Наблюдението на спазването от страна на държавите членки, техните юрисдикции, региони или други административни структури на общия списък на Съюза на юрисдикции, които не оказват съдействие, би защитило единния пазар и би осигурило неговото правилно и съгласувано функциониране.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка може да се основава на информация от всички налични източници и признати институции, включително решенията на Съда на Европейския съюз, доклади на Сметната палата и заключения и препоръки на съответните международни организации и мрежи, като например органите на Съвета на Европа и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.
(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква обстойна качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка следва да бъде обективна, безпристрастна и прозрачна и да се основава на информация от всички относими източници, като се вземат предвид критериите, използвани в контекста на преговорите за присъединяване към Съюза, по-специално главите от достиженията на правото на Съюза в областта на съдебната власт и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, финансовия контрол и данъчното облагане, както и насоките, използвани в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка с цел проследяване на напредъка на дадена държава членка, и от признати институции, включително решения на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, резолюции на Европейския парламент, доклади на Сметната палата и заключения и препоръки на съответните международни организации, като например органите на Съвета на Европа, включително по-специално списъка на критериите за принципите на правовата държава, установен от Венецианската комисия, както и на съответните международни мрежи, като европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12a)  Следва да се създаде консултативна група от независими експерти по конституционно право и финансови и бюджетни въпроси, с цел да се подпомогне Комисията в оценката ѝ на случаите на широко разпространено незачитане. Групата следва да предприема независима ежегодна оценка на проблемите със спазването на принципите на правовата държава във всички държави членки, които накърняват или има опасност да накърнят доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза, като взема под внимание информация от всички относими източници и признати институции. Когато Комисията взема решение за приемане или премахване на евентуални мерки, тя следва да вземе под внимание относимите становища, изразени от групата.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Следва да се определят възможните мерки, които да бъдат приети в случай на широко разпространено незачитане, както и процедурата, която трябва да се следва за приемането им. Тези мерки следва да включват спиране на плащанията и поетите задължения, намаляване на финансирането в рамките на съществуващите задължения, както и забрана за поемане на нови задължения към получатели.
(13)  Следва да се определят мерките, които да бъдат приети в случай на широко разпространено незачитане, както и процедурата, която трябва да се следва за приемането им. Тези мерки следва да включват спиране на плащанията и поетите задължения, намаляване на финансирането в рамките на съществуващите задължения, както и забрана за поемане на нови задължения към получатели.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)
(14a)  При приемането на мерки в случай на широко разпространено незачитане е от основно значение да бъдат надлежно гарантирани законните интереси на крайните получатели и бенефициерите. При разглеждането на приемането на мерки Комисията следва да вземе предвид тяхното потенциално въздействие върху крайните получатели и бенефициерите. За да засили защитата на крайните получатели или бенефициерите, Комисията следва да предоставя информация и насоки чрез уебсайт или интернет портал заедно с подходящи инструменти за информиране на Комисията за всяко нарушение на правното задължение на държавните органи и държавите членки да продължат да извършват плащания след приемането на мерки на основание на настоящия регламент. При необходимост с цел гарантиране на действителното изплащане на всяка сума, която се дължи от държавните органи или държавите членки, на крайните получатели или бенефициерите, Комисията следва да бъде в състояние да възстанови плащанията, извършени към тези органи, или по целесъобразност да наложи финансова корекция чрез намаляване на подпомагането за дадена програма и да прехвърли равностойна сума в резерва на Съюза, която да се използва в полза на крайните получатели или бенефициерите.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. С цел да се улесни приемането на необходимите решения за защита на финансовите интереси на Съюза, следва да се използва гласуване с обратно квалифицирано мнозинство.
(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15a)  С оглед на отражението им върху бюджета на Съюза мерките, наложени съгласно настоящия регламент, следва да влизат в сила само след като Европейският парламент и Съветът са одобрили прехвърляне към бюджетен резерв на сума, равна на стойността на предмета на приетите мерки. За да се улесни приемането на решения, които са необходими за защита на финансовите интереси на Съюза, такива прехвърляния следва да се считат за одобрени, освен ако в рамките на определен срок Европейският парламент или Съветът, като последният действа с квалифицирано мнозинство, ги измени или отхвърли.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. На държавата членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията и Съветът следва да вземат под внимание тези забележки.
(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. Комисията следва да информира без забавяне Европейския парламент и Съвета за такова уведомление и неговото съдържание. На съответната държава членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията следва да вземе под внимание тези забележки.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  По предложение на Комисията, Съветът следва да отмени мерките със суспензивно действие, ако положението, довело до налагането на тези мерки, е било поправено в достатъчна степен.
(17)  Комисията следва да отмени мерките със суспензивно действие и да предложи на Европейския парламент и на Съвета да отменят изцяло или частично бюджетния резерв за въпросните мерки, ако положението, довело до налагането на тези мерки, е било поправено в достатъчна степен.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Комисията следва редовно да информира Европейския парламент за всички мерки, предложени и приети по силата на настоящия регламент,
заличава се
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – буква а
a)  „принципи на правовата държава“ е ценност на Съюза, залегнала в член 2 от Договора за Европейския съюз, която включва принципите на законност (което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес), правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, ефективна съдебна защита от независим съд, включително на основните права, разделение на властите и равенство пред закона;
a)  „принципи на правовата държава“ се разбира в светлината на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС, и на критериите за членство в Съюза, посочени в член 49 от ДЕС; те включват принципите на законност (което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес), правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, достъп до правосъдие и ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд, включително на основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз и в международните договори в областта на правата на човека, разделение на властите, недискриминация и равенство пред закона;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – буква б
б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава масова или повтаряща се практика или пропуск, или мярка от страна на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава;
б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава масова или повтаряща се практика или пропуск, или мярка от страна на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава, когато накърняват или има опасност да накърнят принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза; широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава може също така да бъде следствие на системно застрашаване на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС, което накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – буква в
в)  „държавен орган“ означава всички органи на публичната власт на всички равнища на управление, включително националните, регионалните и местните органи, както и организациите на държавите членки по смисъла на [член 2, точка 42] от Регламент (ЕС, Евратом) № […] („Финансовия регламент“).
в)  „държавен орган“ означава всеки орган на публичната власт на всички равнища на управление, включително националните, регионалните и местните органи, както и организациите на държавите членки по смисъла на член 2, точка 42 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета1a („Финансовия регламент“).
__________________
1a Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2a (нов)
Член 2а
Широко разпространено незачитане
Следните случаи се считат по-конкретно за широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава, когато накърняват или има опасност да накърнят принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза:
a)  застрашаването на независимостта на съдебната система, включително налагане на каквито и да било ограничения по отношение на възможността за самостоятелно упражняване на съдебни функции чрез външна намеса в гаранциите за независимост, чрез ограничаване на съдържанието на съдебни решения по външна поръчка, чрез произволно преразглеждане на правилата за назначаване или условията за работа на съдебния персонал, чрез оказване на влияние върху членовете на съда по какъвто и да е начин, който застрашава тяхната безпристрастност, или чрез намеса в независимостта на адвокатската професия;
б)  непредотвратяването, некоригирането и несанкционирането на произволни или незаконосъобразни решения на органите на публичната власт, включително на правоприлагащите органи, непредоставянето на финансови и човешки ресурси, което пречи на правилното им функциониране, или липсата на гаранция за отсъствието на конфликти на интереси;
в)  ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, в това число посредством рестриктивни процедурни правила, неизпълняването на съдебни решения или ограничаването на ефективното разследване, съдебно преследване или санкциониране на нарушения на закона;
г)  застрашаването на административната способност на дадена държава членка да спазва задълженията, произтичащи от членството в Съюза, включително способността за ефективно прилагане на правилата, нормите и политиките, които съставляват структурата на правото на Съюза;
д)  мерки, които отслабват защитата на поверителността на комуникацията между адвоката и клиента.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 3 – заглавие
Мерки
Рискове за финансовите интереси на Съюза
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част
1.  Подходящи мерки се предприемат, когато широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или на защитата на финансовите интереси на Съюза, и по-специално:
1.  Широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка може да бъде установено, когато един или повече от следните елементи по-специално са накърнени или има опасност да бъдат накърнени:
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  правилното функциониране на органите на тази държава членка, които изпълняват бюджета на Съюза, по-специално в контекста на възлагане на обществени поръчки или процедури за предоставяне на безвъзмездни средства, както и при извършването на наблюдение и контрол,
a)  правилното функциониране на органите на тази държава членка, които изпълняват бюджета на Съюза, по-специално в контекста на възлагане на обществени поръчки или процедури за предоставяне на безвъзмездни средства,
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква aа (нова)
aа)  правилното функциониране на пазарната икономика, като по този начин се зачитат конкуренцията и пазарните сили в Съюза, както и ефективното изпълнение на задълженията, произтичащи от членството, включително придържането към целта за политически, икономически и паричен съюз,
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква аб (нова)
аб)  доброто функциониране на органите, извършващи финансов контрол, наблюдение и вътрешни и външни одити, както и правилното функциониране на ефективни и прозрачни системи за финансово управление и отчетност,
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
б)  правилното функциониране на службите, натоварени с разследването и наказателното преследване на финансови измами, корупция или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза,
б)  правилното функциониране на службите, натоварени с разследването и наказателното преследване на финансови измами, включително данъчни измами, корупция или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза,
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в
в)  ефективния съдебен контрол от независим съд на действия или бездействие от страна на органите, посочени в букви а) и б),
в)  ефективния съдебен контрол от независим съд на действия или бездействие от страна на органите, посочени в букви а), аб) и б),
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г
г)  предотвратяването и санкционирането на финансовите измами, корупцията или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза, а също така налагането на ефективни и възпиращи санкции на получателите от страна на националните съдилища или административните органи,
г)  предотвратяването и санкционирането на финансовите измами, включително данъчни измами, корупцията или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза, а също така налагането на ефективни и възпиращи санкции на получателите от страна на националните съдилища или административните органи,
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква дa (нова)
да)   предотвратяването и санкционирането на отклоняването от данъчно облагане и данъчната конкуренция, както и правилното функциониране на органите, допринасящи за административното сътрудничество по данъчни въпроси,
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е
е)  оказването на ефективно и своевременно съдействие на Европейската служба за борба с измамите и на Европейската прокуратура в хода на провежданите от тях разследвания или наказателно преследване съгласно съответните им правни актове и на принципа на лоялното сътрудничество.
е)  оказването на ефективно и своевременно съдействие на Европейската служба за борба с измамите и – при условие че съответната държава членка участва – на Европейската прокуратура в хода на провежданите от тях разследвания или наказателно преследване съгласно съответните им правни актове и на принципа на лоялното сътрудничество,
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ea (нова)
еа)  правилното изпълнение на бюджета на Съюза след системно нарушаване на основни права.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.   За широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава по-конкретно може да се счита:
заличава се
a)  застрашаването на независимостта на съдебната система,
б)  непредотвратяването, некоригирането и несанкционирането на произволни или незаконосъобразни решения на органите на публичната власт, включително на правоприлагащите органи, непредоставянето на финансови и човешки ресурси, което пречи на правилното им функциониране, или липсата на гаранция за отсъствието на конфликти на интереси,
в)  ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, в това число посредством рестриктивни процедурни правила, неизпълняването на съдебни решения или ограничаването на ефективното разследване, съдебно преследване или санкциониране на нарушения на закона.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3a (нов)
Член 3а
Група от независими експерти
1.  Комисията създава група от независими експерти („групата“).
Групата се състои от независими експерти по конституционно право и финансови и бюджетни въпроси. По един експерт се назначава от националния парламент на всяка държава членка и петима експерти се назначават от Европейския парламент. Съставът на групата се характеризира с баланс между половете.
По целесъобразност и в съответствие с посочения в параграф 6 правилник за дейността в групата може да бъдат поканени като наблюдатели представители на относимите организации и мрежи, като например Европейската федерация на академиите на точните и хуманитарните науки, Европейската мрежа на националните институции за правата на човека, органите на Съвета на Европа, Европейската комисия за ефикасност на правосъдието, Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз, Мрежата за данъчна справедливост, ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
2.  Консултативните задачи на групата имат за цел да подпомагат Комисията при идентифицирането на случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка, които накърняват или има опасност да накърнят принципите на добро финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза.
Групата оценява положението във всички държави членки ежегодно въз основа на количествени и качествени критерии и информация, като взема надлежно под внимание посочените в член 5, параграф 2 информация и насоки.
3.  Всяка година групата оповестява публично резюме на констатациите си.
4.  Като част от консултативната си задача и като взема предвид резултата от съображенията, посочени в параграф 2, групата може да изрази становище относно широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка.
При изразяването на становище групата се старае да постигне консенсус. Ако не може да бъде постигнат такъв консенсус, групата изразява становището си с обикновено мнозинство от членовете си.
5.  Когато приема актове за изпълнение съгласно член 5, параграф 6 и член 6, параграф 2, Комисията взема под внимание всяко относимо становище, изразено от групата в съответствие с параграф 4 от настоящия член.
6.  Групата избира председателя си измежду своите членове. Групата изготвя свой правилник за дейността.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 4 – заглавие
Съдържание на мерките
Мерки за защита на бюджета на Съюза
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  Могат да бъдат приети една или повече от следните подходящи мерки,
1.  Когато са изпълнени условията по член 3, могат да бъдат приети една или повече от следните мерки:
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Предприетите мерки са пропорционални на естеството, сериозността и мащаба на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава. Доколкото това е възможно, те са насочени към действията на Съюза, действително или потенциално засегнати от това незачитане.
3.  Предприетите мерки са пропорционални на естеството, сериозността, продължителността и мащаба на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава. Доколкото това е възможно, те са насочени към действията на Съюза, действително или потенциално засегнати от това незачитане.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3a (нов)
3а.  Комисията предоставя информация и насоки в полза на крайните получатели или бенефициерите относно задълженията на държавите членки, посочени в параграф 2, посредством уебсайт или интернет портал.
Освен това Комисията предоставя на същия уебсайт или портал подходящи инструменти, чрез които крайните получатели или бенефициерите да я информират относно всяко нарушение на тези задължения, което според тези крайни получатели или бенефициери ги засяга пряко. Настоящият параграф се прилага по начин, който гарантира защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, в съответствие с принципите, заложени в Директива XXX (Директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза). Информацията, предоставена от крайните получатели или бенефициерите в съответствие с настоящия параграф, може да бъде взета под внимание от Комисията само ако е придружена от доказателство, че съответният краен получател или бенефициер е подал официална жалба пред компетентния орган.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3б (нов)
3б.  Въз основа на информацията, предоставена от крайните получатели или бенефициерите в съответствие с параграф 3a, Комисията гарантира, че всички суми, които се дължат от държавните органи или държавите членки в съответствие с параграф 2, се изплащат действително на крайните получатели или бенефициерите.
При необходимост:
a)  по отношение на средствата от бюджета на Съюза, управлявани в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент, Комисията:
i)  възстановява плащането, извършено към който и да е от органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в), подточки v) – vii) от Финансовия регламент, на стойност, равна на сумата, която не е изплатена на крайните получатели или бенефициерите в нарушение на параграф 2 от настоящия член;
ii)  прехвърля сума, равностойна на сумата, посочена в предишната подточка, към резерва на Съюза, посочен в член 12 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР). Тази сума се счита за останал наличен марж по смисъла на член 12, параграф 1, буква a) от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) и се мобилизира в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) в полза, доколкото е възможно, на крайните получатели или бенефициерите, посочени в параграф 2 от настоящия член;
б)  по отношение на средствата от бюджета на Съюза, управлявани в съответствие с член 62, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент:
i)  задължението на държавните органи или на държавите членки, посочено в параграф 2 от настоящия член, се счита за задължение на държавите членки по смисъла на [член 63] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби). Всяко нарушение на това задължение се третира в съответствие с [член 98] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби);
ii)  сумата вследствие на намаляването на подпомагането от фондовете за дадена програма при прилагане на [член 98] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби) се прехвърля от Комисията в резерва на Съюза, посочен в член 12 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР). Тази сума се счита за останал наличен марж по смисъла на член 12, параграф 1, буква a) от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) и се мобилизира в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент XXХ на Съвета (Регламент за МФР) в полза, доколкото е възможно, на крайните получатели или бенефициерите, посочени в параграф 2 от настоящия член.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Когато Комисията прецени, че има разумни основания да се счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ.
1.  Когато Комисията прецени, като вземе под внимание евентуалните становища на групата, че има разумни основания да се счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ. Комисията информира без забавяне Европейския парламент и Съвета за такова уведомление и неговото съдържание.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Комисията може да вземе предвид цялата необходима информация, включително решенията на Съда на Европейския съюз, докладите на Сметната палата и заключенията и препоръките на съответните международни организации.
2.  При оценяването дали условията по член 3 са изпълнени Комисията взема предвид цялата необходима информация, включително становищата на групата, решенията на Съда на Европейския съюз, резолюциите на Европейския парламент, докладите на Сметната палата и заключенията и препоръките на съответните международни организации и мрежи. Комисията също така взема предвид критериите, използвани в контекста на преговорите за присъединяване към Съюза, по-специално главите от достиженията на правото в областта на съдебната власт и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, финансовия контрол и данъчното облагане, както и насоките, използвани в контекста на Механизма за сътрудничество и проверка за проследяването на напредъка на държава членка.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
4.  Засегнатата държава членка предоставя цялата необходима информация и може да представи становище в срок, определен от Комисията, който е не по-кратък от 1 месец, считано от датата на уведомлението за констатацията. В становището си държавата членка може да предложи приемането на коригиращи мерки.
4.  Засегнатата държава членка предоставя необходимата информация и може да представи становище в срок, определен от Комисията, който е не по-кратък от един месец, нито по-дълъг от три месеца, считано от датата на уведомлението за констатацията. В становището си държавата членка може да предложи приемането на коригиращи мерки.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5
5.  Комисията взема под внимание получената информация и направените забележки от страна на засегнатата държава членка, както и адекватността на предложените коригиращи мерки, когато взема решение за внасянето на дадено предложение за решение относно подходящите мерки.
5.  Комисията взема под внимание получената информация и направените забележки от страна на засегнатата държава членка, както и адекватността на предложените коригиращи мерки, когато взема решение за приемането на решение относно евентуални мерки, посочени в член 4. Комисията взема решение относно последващите действия във връзка с получената информация в рамките на индикативен срок от един месец и при всички случаи в разумен срок, считано от датата на получаване на тази информация.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5a (нов)
5a.  При оценяване на пропорционалността на мерките, които се предвижда да бъдат наложени, Комисията надлежно отчита информацията и насоките, посочени в параграф 2.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6
6.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е установено, тя внася в Съвета предложение за акт за изпълнение относно подходящите мерки.
6.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е установено, тя приема решение относно мерките по член 4 посредством акт за изпълнение.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6а (нов)
6a.  Заедно с приемането на своето решение Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета предложение за прехвърляне в бюджетен резерв на сума, равна на стойността на приетите мерки.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6б (нов)
6б.  Чрез дерогация от член 31, параграфи 4 и 6 от Финансовия регламент Европейският парламент и Съветът обсъждат предложението за прехвърляне в срок от четири седмици, считано от получаването му от двете институции. Предложението за прехвърляне се счита за одобрено, освен ако в рамките на четириседмичния срок Европейският парламент, като действа с мнозинство от подадените гласове, или Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, го изменят или отхвърлят. Ако Европейският парламент или Съветът изменят предложението за прехвърляне, се прилага член 31, параграф 8 от Финансовия регламент.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6в (нов)
6в.  Решението, посочено в параграф 6, влиза в сила, ако нито Европейският парламент, нито Съветът отхвърлят предложението за прехвърляне в срока, посочен в параграф 6б.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7
7.  Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението на Комисията в едномесечен срок от приемането му от Комисията.
заличава се
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8
8.  Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да измени предложението на Комисията и да приеме изменения текст като решение на Съвета.
заличава се
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
1.  Засегнатата държава членка може по всяко време да представи на Комисията доказателства, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е било преодоляно или е престанало да съществува.
1.  Засегнатата държава членка може по всяко време да представи на Комисията официално уведомление, което включва доказателства, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е било преодоляно или е престанало да съществува.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Комисията оценява положението в съответната държава членка. След като широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, довело до приемането на съответните мерки, изцяло или отчасти престане да съществува, Комисията представя на Съвета предложение за решение за пълна или частична отмяна на тези мерки. Прилага се процедурата, предвидена в член 5, параграфи 2, 4, 5, 6 и 7.
2.  По искане на съответната държава членка или по собствена инициатива и като взема под внимание евентуалните становища на групата, Комисията оценява положението в съответната държава членка в рамките на индикативен срок от един месец и при всички случаи в разумен срок, считано от датата на получаване на официалното уведомление. След като широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, довело до приемането на мерките, посочени в член 4, изцяло или отчасти престане да съществува, Комисията приема незабавно решение за пълна или частична отмяна на тези мерки. Заедно с приемането на своето решение Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета предложение за отмяна, изцяло или отчасти, на бюджетния резерв, посочен в член 5, параграф 6а. Прилага се процедурата, предвидена в член 5, параграфи 2, 4, 5, 6, 6б и .
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Когато се отменят мерките, отнасящи се до временното спиране на одобрението на една или повече програми или техни изменения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка i), или на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка ii), сумите, съответстващи на временно спрените поети задължения се вписват в бюджета, при спазване на разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX на Съвета (Регламент за МФР). Спрените поети задължения за година n не могат да бъдат вписани в бюджета след година n + 2.
3.  Когато се отменят мерките, отнасящи се до временното спиране на одобрението на една или повече програми или техни изменения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка i), или на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка ii), сумите, съответстващи на временно спрените поети задължения се вписват в бюджета, при спазване на разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX на Съвета (Регламент за МФР). Спрените поети задължения за година n не могат да бъдат вписани в бюджета след година n + 2. Считано от година n+3, сума, равна на размера на спрените бюджетни задължения, се вписва в Резерва на Съюза за поети задължения, предвиден в член 12 от Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № ХХХХ (Регламент за МФР).
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 7
Член 7
заличава се
Информиране на Европейския парламент
Комисията незабавно информира Европейския парламент за всички мерки, предложени или приети в съответствие с членове 4 и 5.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 7a (нов)
Член 7а
Докладване
Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент, по-специално относно ефективността на приетите мерки, ако има такива, най-късно пет години след влизането му в сила.
При необходимост докладът се придружава от подходящи предложения.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 8 – алинея 1
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 1 януари 2021 г.
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 8a (нов)
Член 8а
Включване във Финансовия регламент
Съдържанието на настоящия регламент се включва във Финансовия регламент при следващото му преразглеждане.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентните комисии съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0469/2018).

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност