Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0207(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0468/2018

Внесени текстове :

A8-0468/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.15

Приети текстове :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

Приети текстове
PDF 347kWORD 104k
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - Страсбург
Създаване на програма „Права и ценности“ ***I
P8_TA(2019)0040A8-0468/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 17 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на програма „Права и ценности“
за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 допълнително се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.
(1)  В съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства“. От тези права и ценности човешкото достойнство, признато във Всеобщата декларация за правата на човека, е основополагащо за всички основни права на човека. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 допълнително се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)
(1a)   В своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси Европейският парламент подчертава значението на хоризонталните принципи, които следва да са в основата на Многогодишната финансова рамка (МФР) и всички свързани с нея политики на Съюза, включително интегрирането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН във всички политики и инициативи на Съюза за следващата МФР, подчертава, че премахването на дискриминацията е жизненоважно за изпълнението на ангажиментите на Съюза за изграждане на приобщаваща Европа, и изразява съжаление относно липсата на интегриране на принципа за равенство между половете и ангажиментите за равенство между половете в политиките на Съюза съгласно представеното в предложенията за МФР.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 1б (ново)
(1б)   В своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: При изготвянето на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. Европейският парламент изразява подкрепата си за програмите в областта на културата, образованието, медиите, младежта, спорта, демокрацията, гражданството и гражданското общество, които са доказали безспорно своята европейска добавена стойност и се ползват с трайна популярност сред бенефициерите, и подчертава, че Съюзът може да стане по-силен и по-амбициозен само ако му се предоставят допълнителни финансови средства, и също така препоръчва създаването на вътрешен Европейски фонд за демокрация за увеличаване на подкрепата за гражданското общество и за неправителствените организации (НПО), работещи в областта на демокрацията и правата на човека, който да се управлява от Комисията. Следва да се оказва постоянна подкрепа на съществуващите политики, ресурсите по водещите програми на Съюза следва да бъдат увеличени и допълнителните отговорности следва да бъдат съчетани с допълнителни финансови средства.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат насърчавани, прилагани и споделяни между гражданите и народите и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС. Ето защо в бюджета на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програмата „Правосъдие“ ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на пространството на правосъдие на Съюза и трансграничното сътрудничество. Програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета8 и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани по-долу „предшестващите програми“).
(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат активно подхранвани, защитавани и насърчавани от Съюза и от всички държави членки във всички техни политики по един последователен начин и да бъдат прилагани и споделяни между гражданите и народите и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС, като се има предвид, че влошаването на защитата на тези права и ценности във всяка една държава членка може да има вредни последици за Съюза като цяло. Ето защо в бюджета на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение и с непрекъснато свиващо се пространство за независимото гражданско общество, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, недискриминацията и принципите на правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програмата „Правосъдие“ ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на пространството на правосъдие на Съюза и трансграничното сътрудничество. Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ („програмата“) ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета8 и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани по-долу „предшестващите програми“), и ще бъде адаптирана по начин, който позволява да се реагира на новите предизвикателства пред европейските ценности.
__________________
__________________
8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62)
8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62)
9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)
9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Фондът „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и активното упражняване на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е да се насърчава и подкрепя едно основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество. Това включва активно гражданско общество, насърчаващо демократичното, гражданското и социалното участие на хората, както и богатото многообразие на европейското общество, въз основа на нашата обща история и памет. В член 11 от Договора за Европейския съюз също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.
(3)  Фондът „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и активното упражняване на нашите общи ценности, равенство, права и богато многообразие. Крайната цел е да се насърчава и подкрепя едно основано на права, равноправно, открито, приобщаващо и демократично общество, като се финансират дейности, които насърчават изграждането на активно, добре развито, устойчиво и овластено гражданско общество, включително застъпничество за насърчаването и защитата на нашите общи ценности, както и демократичното, гражданското и социалното участие на хората, и поощряват мира и подхранват богатото разнообразие на европейското общество въз основа на нашите общи ценности, история и памет и наследство. Член 11 от Договора за Европейския съюз изисква институциите да поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с гражданското общество и да предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 3а (ново)
(3a)  Комисията следва да осигури редовен, открит и прозрачен диалог с бенефициерите на програмата и с други заинтересовани страни чрез създаването на група за граждански диалог. Групата за граждански диалог следва да допринася за обмена на опит и добри практики, както и за обсъждането на промените в политиката в рамките на областите и целите, обхванати от програмата, и свързаните сфери. Групата за граждански диалог следва да е съставена от организации, които са избрани да получават безвъзмездни средства за оперативни разходи или дейности в рамките на програмата, и други организации или заинтересовани страни, които са изразили интерес по отношение на програмата или работят в тази област на политиката, без непременно да получават подкрепа от програмата.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Програма „Права и ценности“ (наричана по-долу „програмата“) следва да позволи да се развият полезни взаимодействия с цел справяне с предизвикателствата, които са честа пречка пред популяризирането и защитата на ценностите, и с цел постигане на критично измерение, за да има конкретни резултати в тази област. Това следва да се постигне, като се надгражда върху положителния опит на предишните програми. Така ще се позволи пълноценно използване на потенциала за полезни взаимодействия, по-ефективно подпомагане на обхванатите области на политиката и увеличаване на техния потенциал за достигане до хората. За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните политики, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специално разработени подходи.
(4)  Програмата следва да позволи да се развият полезни взаимодействия с цел справяне с предизвикателствата, които са честа пречка пред популяризирането и защитата на ценностите, залегнали в Договорите, и с цел постигане на критично измерение, за да има конкретни резултати в тази област. Това следва да се постигне, като се надгражда и продължава да се развива положителният опит на предишните програми. Така ще се позволи пълноценно използване на потенциала за полезни взаимодействия, по-ефективно подпомагане на обхванатите области на политиката и увеличаване на техния потенциал за достигане до хората. За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните политики, техните различни целеви групи и конкретните им потребности и възможности за участие чрез прилагане на специално разработени и целенасочени подходи, включително насърчаване на всички видове равенство, включително между половете.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)
(4a)  Пълното зачитане и насърчаването на принципите на правовата държава и на демокрацията е от основно значение за изграждане на доверието на гражданите в Съюза. Зачитането на принципите на правовата държава в Съюза е предпоставка за защитата на основните права, както и за отстояването на всички права и задължения, заложени в Договорите. Начинът, по който принципите на правовата държава се прилагат в държавите членки, е от жизненоважно значение за гарантирането на взаимното доверие между държавите членки и на доверието към техните правни системи. Следователно програмата следва да насърчава и гарантира основните права, демокрацията и принципите на правовата държава на местно, регионално, национално и транснационално равнище.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)
(4б)  Принципите на правовата държава, залегнали в член 2 от ДЕС като една от ценностите на Съюза, включват принципите на законност, което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес; правна сигурност; забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт; ефективна съдебна защита от независим съд, включително на основните права; и разделение на властите и равенство пред закона.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  За да се доближи Европейският съюз до неговите граждани, са необходими различни действия и координирани усилия. Събирането на гражданите в проекти за побратимяване на градове или в мрежи от градове и подкрепата на организациите на гражданското общество в областите, обхванати от програмата, ще допринесе за увеличаване на ангажираността на гражданите в обществото и в крайна сметка и на тяхното участие в демократичния живот на Съюза. В същото време подпомагането на дейностите, насърчаващи взаимното разбирателство, многообразието, диалога и уважението към другите, насърчава усещането за принадлежност и европейска идентичност, основано на споделено разбиране за европейските ценности, култура, история и наследство. Насърчаването на по-силно чувство на принадлежност към Съюза и на ценностите на Съюза е особено важно сред гражданите на ЕС, които живеят в най-отдалечените региони, поради голямото разстояние, което ги дели от европейския континент.
(5)  За да се доближи Европейският съюз до неговите граждани, да се насърчи демократичното участие и да се даде възможност на гражданите да използват правата си, свързани с европейското гражданство, са необходими различни действия и координирани усилия, насочени към балансирано географско разпределение. Събирането на гражданите в проекти за побратимяване на градове или в мрежи от градове и подкрепата на организациите на гражданското общество на местно, регионално, национално и транснационално равнище в областите, обхванати от програмата, ще допринесе за увеличаване на ангажираността на гражданите в обществото и в крайна сметка и на тяхното активно участие в демократичния живот на Съюза, както и в оформянето на политическата програма на Съюза. В същото време подпомагането на дейностите, насърчаващи взаимното разбирателство, междукултурния диалог, културното и езиковото многообразие, помирението, социалното приобщаване и уважението към другите, насърчава усещането за принадлежност към Съюза и общо гражданство в рамките на европейска идентичност, основано на споделено разбиране за европейските ценности, култура, история и наследство. Насърчаването на по-силно чувство на принадлежност към Съюза и на ценностите на Съюза е особено важно сред гражданите на ЕС, които живеят в най-отдалечените региони, поради голямото разстояние, което ги дели от европейския континент.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)
(5a)   Укрепването на плурализма и миграционните тенденции в световен мащаб повишават значението на междукултурния и междурелигиозния диалог в нашите общества. Чрез програмата следва да се предостави пълна подкрепа на междукултурния и междурелигиозния диалог като част от социалната хармония в Европа и ключов елемент за насърчаване на социалното приобщаване и сближаване. Макар че междурелигиозният диалог би могъл да помогне да се подчертае положителният принос на религията за социалното сближаване, религиозната неграмотност заплашва да подготви основата за злоупотреба с религиозното чувство сред населението. Следователно програмата следва да подкрепя проекти и инициативи за развитие на религиозната грамотност, за насърчаване на междурелигиозния диалог и взаимното разбирателство.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Дейностите, свързани със спомена за миналото, и критичният размисъл за историческата памет на Европа са необходими, за да накарат гражданите да осъзнаят общата история като основа за общо бъдеще, морална цел и споделени ценности. Значението на историческите, културните и междукултурните аспекти, както и връзките между паметта за миналото и създаването на европейска идентичност и чувството за принадлежност също следва да бъдат взети под внимание.
(6)  Дейностите, свързани със спомена за миналото, и критичното и творческото мислене за историческата памет на Европа са необходими, за да накарат гражданите, и по-специално младите хора, да осъзнаят общата си история като основа за общо бъдеще. Значението на историческите, социалните, културните и междукултурните аспекти, толерантността и диалога, както и връзките между паметта за миналото и създаването на европейска идентичност и чувството за принадлежност също следва да бъдат взети под внимание, за да се насърчи обща основа на споделените ценности, солидарността, многообразието и мира.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Гражданите следва също така да бъдат по-добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да се чувстват способни да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество трябва да бъде подпомагано за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза.
(7)  Гражданите на Съюза не са достатъчно добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, като например правото да гласуват на европейски и местни избори или правото да получават консулска закрила от посолства в други държави членки. Гражданите следва да бъдат по-добре осведомени за тези права и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да се чувстват способни да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество трябва да бъде укрепвано на всички равнища за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)
(7a)   Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно европейската съвест и тоталитаризма и заключенията на Съвета от 9 – 10 юни 2011 г. относно паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа, подчертават необходимостта да се запази жив споменът за миналото като средство за изграждане на общо бъдеще и изтъкват ценната роля на Съюза за улесняването, споделянето и утвърждаването на колективната памет за тези престъпления, за да се обнови общата плуралистична и демократична европейска идентичност.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Равенството между жените и мъжете е основна ценност и цел на Европейския съюз. Дискриминацията и неравностойното третиране на жените нарушава техните основни права и ограничава тяхното пълно политическо, социално и икономическо участие в обществото. Освен това съществуването на структурни и културни бариери възпрепятства постигането на целта за действително равенство между половете. Следователно насърчаването на равенството между половете във всички дейности на Съюза представлява основната дейност за Съюза и двигател на икономическия растеж и следва да се подкрепя от програмата.
(8)  Равенството между половете е основна ценност и цел на Европейския съюз. Член 8 от настоящия регламент възлага на Съюза задачата във всички свои дейности да премахва неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените. Въпреки това цялостният напредък по отношение на равенството между половете е много бавен (вж. индекса за равенство между половете за 2017 г., публикуван от Европейския институт за равенство между половете). Често непряката и скрита комбинирана дискриминация и неравностойното третиране на жените и момичетата, както и различните форми на насилие срещу жените нарушават техните основни права и ограничават тяхното пълно политическо, социално и икономическо участие в обществото. Освен това съществуването на политически, структурни и културни бариери възпрепятства постигането на целта за действително равенство между половете. Следователно насърчаването на равенството между половете във всички дейности на Съюза посредством подпомагане на интегрирането на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация и активно преодоляване на стереотипите и негласната дискриминация, представлява основната дейност за Съюза и двигател на икономическия растеж и следва да се подкрепя от програмата.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Насилието, основано на пола, и насилието срещу деца и млади хора представляват сериозно нарушение на основните права. Насилието продължава да присъства в целия Съюз при всякакви социални и икономически условия и има сериозни последствия за физическото и психологическото здраве на жертвите и за обществото като цяло. Децата, младите хора и жените са особено уязвими към насилие, по-специално при близки взаимоотношения. Следва да бъдат предприети действия за насърчаване на правата на детето и за допринасяне към защитата на децата от понасяне на вреди и насилие, които представляват опасност за тяхното физическо и психическо здраве и нарушение на тяхното право на развитие, закрила и достойнство. Борбата с всички форми на насилие, насърчаването на превенцията, защитата и подкрепата на жертвите са приоритети на Съюза, които спомагат за упражняването на основните права на лицата и допринасят за равенството между жените и мъжете.
(9)  Насилието, основано на пола, и насилието срещу деца, млади и възрастни хора, хора с увреждания, бежанци и мигранти и срещу членове на различни малцинствени групи, като например членовете на етническите малцинствени групи и ЛГБТКИ лицата, представляват сериозно нарушение на основните права. Насилието продължава да присъства в целия Съюз при всякакви социални и икономически условия и има сериозни последствия за физическото и психологическото здраве на жертвите и за обществото като цяло. Борбата с основаното на пола насилие изисква многоизмерен подход, който обхваща правни, образователни, здравни, включително сексуални и репродуктивни права, икономически и други обществени аспекти, като например оказване на подкрепа на организациите за правата на жените, предоставяне на консултации и помощ, както и проекти, насочени към постигане на целта за по-голяма равнопоставеност на половете в обществото. Необходимо е активно да се противостои на вредните стереотипи и норми от ранна възраст, както и на всички форми на внушаващи омраза изказвания и онлайн насилие. Следва да бъдат предприети действия за насърчаване на правата на детето и за допринасяне към защитата на децата от понасяне на вреди и насилие, които представляват опасност за тяхното физическо и психическо здраве и нарушение на тяхното право на развитие, закрила и достойнство. Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) определя „насилието срещу жени“ като „всеки акт на насилие, основано на пола, който причинява или може да причини физически, сексуални, психологически или икономически вреди или страдание на жените, включително заплахите за извършване на такъв акт, принудата или произволното лишаване от свобода, които се случват както в обществения, така и в личния живот“. Борбата с всички форми на насилие, насърчаването и превенцията и защитата и подкрепата на жертвите са приоритети на Съюза, които спомагат за упражняването на основните права на лицата и допринасят за равенството между жените и мъжете. Мерките за превенция и подкрепа за правата на жертвите следва да се разработват в сътрудничество с целевата група и да гарантират, че се посрещат специфичните нужди на лицата с многообразна уязвимост.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)
(9a)  Жените без документи за самоличност са особено уязвими към насилие и сексуално малтретиране, като са лишени от достъп до подкрепа. От жизненоважно значение е да се приложи подход, съсредоточен върху жертвата, и да се предлагат подходящи услуги за подкрепа на всички жени в Съюза, независимо от статута им на пребиваване. Необходимостта от отчитането на измерението на пола в процедурите за предоставяне на убежище е много важна за междусекторната работа и може да допринесе за подобряване на равенството между половете.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Силна политическа воля и координирани действия, основани на методите и резултатите от предишните програми „Дафне“, програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Правосъдие“, са необходими за предотвратяване и борба с всички форми на насилие и за защита на жертвите. По-специално, след стартирането ѝ през 1997 г., финансирането по програма „Дафне“ в подкрепа на жертвите на насилие и за борба с насилието срещу жени, деца и млади хора се оказа особено успешно както по отношение на нейната популярност сред заинтересованите страни (публични органи, академични институции и неправителствени организации), така и по отношение на ефективността на финансираните проекти. По нея са финансирани проекти за повишаване на осведомеността, предоставяне на услуги в подкрепа на жертвите и подпомагане на дейностите на неправителствени организации (НПО), работещи по места. Тя е насочена към всички форми на насилие, като например домашното насилие, сексуалното насилие, трафика на хора, както и нововъзникващи форми на насилие като кибертормоза. Поради това е важно да се продължат всички тези дейности и резултатите и извлечените поуки да бъдат надлежно взети предвид при изпълнението на програмата.
(10)  Силна политическа воля и координирани действия, основани на методите и резултатите от предишните програми „Дафне“, програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Правосъдие“, са необходими за предотвратяване и борба с всички форми на насилие и за защита на жертвите. По-специално, след стартирането ѝ през 1997 г., финансирането по програма „Дафне“ в подкрепа на жертвите на насилие и за борба с насилието срещу жени, деца и млади хора се оказа особено успешно както по отношение на нейната популярност сред заинтересованите страни (публични органи, академични институции и неправителствени организации), така и по отношение на ефективността на финансираните проекти. По нея са финансирани проекти за повишаване на осведомеността, предоставяне на услуги в подкрепа на жертвите и подпомагане на дейностите на неправителствени организации (НПО), работещи по места. Тя е насочена към всички форми на насилие, като например домашното насилие, сексуалното насилие, трафика на хора, преследването и традиционните увреждащи практики, като гениталното осакатяване на жени, както и нововъзникващи форми на насилие като кибертормоза и кибермалтретирането. Поради това е важно да се продължат всички тези дейности, с независими разпределени бюджетни средства за „Дафне“ и резултатите и извлечените поуки да бъдат надлежно взети предвид при изпълнението на програмата.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Недопускането на дискриминация е основен принцип на Съюза. В член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз са предвидени действия за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация. Недопускането на дискриминация е залегнало също така и в член 21 на Хартата. Специфичните особености на различните форми на дискриминация следва да бъдат взети предвид и успоредно с това следва да бъдат изготвени подходящи действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на един или повече признаци. По програмата следва да се подкрепят действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, антисемитизма, омразата към мюсюлманите и други форми на нетолерантност. В този контекст особено внимание следва да бъде отделено и на предотвратяването и борбата с всички форми на насилие, омраза, сегрегация и заклеймяване, както и на борбата с малтретирането, тормоза и нетолерантното отношение. Програмата следва да се изпълнява по начин, който позволява взаимно допълване с другите дейности на Съюза, които имат същите цели, по-специално с посочените в Съобщението на Комисията от 5 април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г.“10 и в Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки11.
(11)  Недопускането на дискриминация е основен принцип на Съюза. В член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз са предвидени действия за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация. Недопускането на дискриминация е залегнало също така и в член 21 на Хартата. Специфичните особености на различните форми на дискриминация, включително пряка, непряка и структурна дискриминация, следва да бъдат взети предвид и успоредно с това следва да бъдат изготвени подходящи действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на един или повече признаци. По програмата следва да се подкрепят действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, афрофобията, антисемитизма, настроенията срещу циганите, омразата към мюсюлманите, хомофобията и други форми на нетолерантност както онлайн, така и офлайн, спрямо лица, принадлежащи към малцинствата, като се вземат предвид множеството равнища на дискриминация, пред които са изправени жените. В този контекст особено внимание следва да бъде отделено и на предотвратяването и борбата с всички форми на насилие, омраза, сегрегация и заклеймяване, както и на борбата с малтретирането, тормоза и нетолерантното отношение. Програмата следва да се изпълнява по начин, който позволява взаимно допълване с другите дейности на Съюза, които имат същите цели, по-специално с посочените в Съобщението на Комисията от 5 април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г.“10 и в Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки11.
__________________
__________________
10 COM(2011)0173.
10 COM(2011)0173.
11 ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.
11 ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Пречките, свързани с нагласите и околната среда, както и липсата на достъпност, възпрепятстват пълното и ефективно участие на хората с увреждания в обществото, на равноправна основа с останалите. Хората с увреждания се сблъскват с пречки пред, наред с другото, достъпа до пазара на труда, ползването на приобщаващо и качествено образование, избягването на бедността и социалното изключване, достъпа до културни инициативи и медии и упражняването на техните политически права. Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), Съюзът и всички негови държави членки са се ангажирали да насърчават, защитават и гарантират пълното и ефективно упражняване на всички основни права и свободи на човека от страна на всички хора с увреждания. Разпоредбите на КПХУ на ООН станаха неразделна част от правния ред на Съюза.
(12)  Пречките, свързани с нагласите и околната среда, както и липсата на достъпност, възпрепятстват пълното и ефективно участие на лицата с увреждания в обществото, на равноправна основа с останалите. Лицата с увреждания, включително тези с трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания, се сблъскват с пречки пред, наред с другото, достъпа до пазара на труда, ползването на приобщаващо и качествено образование, избягването на бедността и социалното изключване, достъпа до културни инициативи и медии и упражняването на техните политически права. Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), Съюзът и всички негови държави членки са се ангажирали да насърчават, защитават и гарантират пълното и ефективно упражняване на всички основни права и свободи на човека от страна на всички хора с увреждания. Разпоредбите на КПХУ на ООН, чието прилагане е задължително, станаха неразделна част от правния ред на Съюза. В това отношение програмата следва да обръща специално внимание и да финансира дейностите за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания по отношение на пълноценното си участие в обществото и ползването на техните граждански права като равноправни граждани.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Правото на зачитане на личния и семейния живот на дадено лице, на жилището му и на личните му съобщения (правото му на неприкосновеност на личния живот) е основно право, залегнало в член 7 на Хартата на основните права. Защитата на личните данни е основно право, залегнало в член 8 от Хартата на основните права и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Спазване на правилата за защита на личните данни подлежи на контрол от независими надзорни органи. В правната рамка на Съюза, и по-специално в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета12 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета13, се определят разпоредбите, с които да се гарантира, че правото на защита на личните данни е ефективно защитено. Тези правни инструменти възлагат на националните надзорни органи за защита на данните задачата за насърчаване на обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, предпазните мерки и правата по отношение на обработването на лични данни. Съюзът следва да може да провежда дейности за повишаване на осведомеността, проучвания и други съответни дейности предвид значението на правото на защита на личните данни във времена на бързо технологично развитие.
(13)  Правото на зачитане на личния и семейния живот на дадено лице, на жилището му и на личните му съобщения (правото му на неприкосновеност на личния живот) е основно право, залегнало в член 7 на Хартата на основните права. Защитата на личните данни е основно право, залегнало в член 8 от Хартата на основните права и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Спазване на правилата за защита на личните данни подлежи на контрол от независими надзорни органи. В правната рамка на Съюза, и по-специално в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета12 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета13, се определят разпоредбите, с които да се гарантира, че правото на защита на личните данни е ефективно защитено. Тези правни инструменти възлагат на националните надзорни органи за защита на данните задачата за насърчаване на обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, предпазните мерки и правата по отношение на обработването на лични данни. Съюзът следва да може да провежда дейности за повишаване на осведомеността, да подкрепя организациите на гражданското общество в застъпничеството за защита на данните съгласно стандартите на Съюза и да извършва проучвания и други съответни дейности предвид значението на правото на защита на личните данни във времена на бързо технологично развитие.
__________________
__________________
12 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 – 88.
12 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 – 88.
13 OВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 89 – 131.
13 OВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 89 – 131.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)
(13a)   Свободата на изразяване и информация е залегнала в Хартата на основните права на Европейския съюз. Свободният достъп до информация, оценката на рамковите условия за медиите и отговорното и безопасно използване на информационните и комуникационните мрежи са пряко свързани със свободата на формиране на общественото мнение и са от съществено значение за гарантиране на функционираща демокрация. Необходимо е обществеността да придобие уменията в областта на медийната грамотност, необходими за критично мислене и преценка, както и способността да анализира сложни реалности, да отчита различията между мненията и фактите и да се противопоставя на всяка форма на подбуждане към омраза. За тази цел Съюзът следва да насърчава развитието на медийна грамотност за всички граждани, независимо от тяхната възраст, чрез обучение, повишаване на осведомеността, проучвания и други дейности в тази връзка.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  В член 24 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът се задължават да приемат разпоредби относно процедурите и условията, необходими за представянето на гражданска инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз. Това е направено с приемането на Регламент [(ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета14]. Програмата следва да подпомага финансирането на техническата и организационна подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи.
(14)  Европейската гражданска инициатива е първият наднационален инструмент за демокрация на участието, като създава пряка връзка между европейските граждани и институциите на Съюза. В член 24 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът се задължават да приемат разпоредби относно процедурите и условията, необходими за представянето на гражданска инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз. Това е направено с приемането на Регламент [(ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета14]. Програмата следва да подпомага финансирането на техническата и организационна подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат, подкрепят и насърчават другите да подкрепят европейски граждански инициативи.
_________________
_________________
14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).
14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС Програмата следва във всичките си дейности да подпомага интегрирането на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация.
(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС Програмата следва във всичките си дейности да подпомага интегрирането на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация, както и да насърчава използването на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и оценка на въздействието върху половете, където е необходимо, в рамките на процеса на бюджетиране на Съюза. Правилното прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете изисква бюджетиране, съобразено с равенството между половете, във всички съответни бюджетни редове и разпределяне на адекватни ресурси и прозрачност в бюджетните редове, предназначени за насърчаване на равенството между половете и за борба срещу дискриминацията въз основа на пола. Отделните проекти и самата програма следва да бъдат предмет на преглед в края на периода на финансиране, за да се определи доколко са послужили за прилагането на горепосочените принципи.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  В съответствие с актовете на Съюза относно равното третиране държавите членки създадоха независими органи за насърчаване на равното третиране, известни като „органи за равно третиране“, за борба с дискриминацията, основана на раса, етнически произход и пол. Много държави членки обаче надхвърлиха тези изисквания и гарантираха, че органите за равно третиране могат също така да се борят с дискриминацията, основана на други признаци като възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или други. Органите за равно третиране играят ключова роля в насърчаването на равенството и осигуряването на ефективно прилагане на законодателството в областта на равното третиране чрез предоставяне по-специално на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждането на независими проучвания относно дискриминацията, публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията в тяхната държава. От съществено значение е работата на органите за равно третиране да бъде координирана в тази връзка на равнището на Съюза. Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET) беше създадена през 2007 г. Нейни членове са националните органи за насърчаване на равното третиране, установени с Директива 2000/43/ЕО на Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 и Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета18. EQUINET е в изключителна ситуация, тъй като е единственият субект, осигуряващ координация на дейностите между органите за равно третиране. Тази координация от страна на EQUINET е ключова за доброто прилагане на антидискриминационното законодателство на Съюза в държавите членки и следва да бъде подкрепяна от програмата.
(17)  В съответствие с актовете на Съюза относно равното третиране държавите членки създадоха независими органи за насърчаване на равното третиране, известни като „органи за равно третиране“, за борба с дискриминацията, основана на раса, етнически произход и пол. Много държави членки обаче надхвърлиха тези изисквания и гарантираха, че органите за равно третиране могат също така да се борят с дискриминацията, основана на други признаци като език, възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или други. Органите за равно третиране играят ключова роля в насърчаването на равенството и осигуряването на ефективно прилагане на законодателството в областта на равното третиране чрез предоставяне по-специално на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждането на независими проучвания относно дискриминацията, публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията в тяхната държава. От съществено значение е работата на всички тези имащи отношение органи за равно третиране да бъде координирана в тази връзка на равнището на Съюза. Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET) беше създадена през 2007 г. Нейни членове са националните органи за насърчаване на равното третиране, установени с Директива 2000/43/ЕО на Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 и Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета18. На 22 юни 2018 г. Комисията прие препоръка относно стандартите за органите по въпросите на равенството, която обхваща мандата, независимостта, ефективността и координацията и сътрудничеството на органите по въпросите на равенството. EQUINET е в изключителна ситуация, тъй като е единственият субект, осигуряващ координация на дейностите между органите за равно третиране. Тази координация от страна на EQUINET е ключова за доброто прилагане на антидискриминационното законодателство на Съюза в държавите членки и следва да бъде подкрепяна от програмата.
__________________
__________________
15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).
15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).
16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).
16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).
17 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).
17 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).
18 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).
18 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 17а (ново)
(17a)  С цел да се повиши достъпността и да се предоставят безпристрастни насоки и практическа информация във връзка с всички аспекти на програмата, следва да се създадат звена за контакт в държавите членки, за да се осигури помощ както за бенефициерите, така и за кандидатите. Звената за контакт по програмата следва да могат да изпълняват независимо своите функции, без да са пряко подчинени на публичните органи или публичните органи да се намесват в процеса на вземане на техните решения. Звената за контакт по програмата може да бъдат ръководени от държавите членки или от организации на гражданското общество или от консорциуми с тяхно участие. Звената за контакт по програмата не трябва да имат никакви отговорности във връзка с подбора на проекти;
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Независимите органи по правата на човека и организациите на гражданското общество играят важна роля за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС, както и за допринасяне за ефективното ползване на правата съгласно законодателството на Съюза, включително Хартата на основните права на ЕС. Както е отразено в Резолюцията на Европейския парламент от 18 април 2018 г., подходящата финансова подкрепа е ключова за развитието на благоприятна и устойчива среда, за да могат организациите на гражданското общество да засилят ролята си и да изпълняват своите функции по независим и ефективен начин. Ето защо, като допълва усилията на национално равнище, финансирането от ЕС следва да допринася за подкрепата, оправомощаването и изграждането на капацитета на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с насърчаването на правата на човека, чиито дейности помагат за стратегическото прилагане на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез застъпничество и дейности като „обществен страж“, както и за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза на национално равнище.
(18)  Независимите органи по правата на човека, организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека играят важна роля за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС, както и за допринасяне за ефективното ползване на правата съгласно законодателството на Съюза, включително Хартата на основните права на ЕС. Както е отразено в Резолюцията на Европейския парламент от 19 април 2018 г., увеличаването на финансирането и подходящата финансова подкрепа са ключови за развитието на благоприятна и устойчива среда, за да могат организациите на гражданското общество да засилят ролята си и да изпълняват своите функции по независим и ефективен начин. Ето защо, като допълва усилията на национално равнище, финансирането от ЕС следва да допринася за подкрепата, оправомощаването и изграждането, включително чрез подходящо основно финансиране и опростени варианти за разходите, финансови правила и процедури, на капацитета на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с насърчаването на ценностите на Съюза, като например демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, чиито дейности помагат за стратегическото прилагане на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез застъпничество и дейности като „обществен страж“, както и за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза на местно, регионално, национално и транснационално равнище.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Комисията следва да гарантира цялостната съгласуваност, взаимното допълване и полезните взаимодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, и по-специално Европейския институт за равенство между половете и Агенцията на Европейския съюз за основните права, и следва да прави преглед на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата.
(19)  Комисията следва да гарантира цялостната съгласуваност, взаимното допълване и полезните взаимодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, и по-специално Европейския институт за равенство между половете и Агенцията на Европейския съюз за основните права, и следва да прави преглед на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата. Комисията следва активно да ръководи участниците в тази програма, за да използват докладите и ресурсите, генерирани от тези органи, служби и агенции на Съюза, като например съобразеното с равенството между половете бюджетиране и инструментите за оценка на равенството между половете, разработени от Европейския институт за равенство между половете.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)
(19a)  Един всеобхватен механизъм на Съюза относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права следва да гарантира редовен и справедлив преглед на всички държави членки, като се предоставя информация за активиране на мерки, свързани с общи слабости по отношение на ценностите на Съюза в държавите членки.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Програмата следва да бъде отворена, при определени условия, за участие на членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), членовете на ЕАСТ, които не са членове на ЕИП, и други европейски държави. Присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, следва също да могат да участват в програмата.
(20)  По отношение на изпълнението на конкретните цели за насърчаване на равенството между половете и свързаните с пола права, насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза на местно, регионално, национално и транснационално равнище, както и на борба с насилието, програмата следва да бъде отворена, при определени условия, за участие на членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), членовете на ЕАСТ, които не са членове на ЕИП, и други европейски държави. Присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, следва също да могат да участват в програмата.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  За да се гарантира ефективното разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, е необходимо да се осигури европейска добавена стойност на всички извършвани действия и тяхното допълване с дейностите на държавите членки, като същевременно се търси последователност, допълване и полезни взаимодействия с програми за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки една с друга, по-специално в рамките на фонда „Правосъдие, права и ценности“ — и по този начин с програма „Правосъдие“ — както и с програми „Творческа Европа“ и „Еразъм+“, за да се реализира потенциалът на културните взаимовръзки в областта на културата, медиите, изкуствата, образованието и творчеството. Необходимо е да се създадат полезни взаимодействия с други европейски програми за финансиране, по-специално в областта на заетостта, вътрешния пазар, предприемачеството, младежта, здравето, гражданството, правосъдието, миграцията, сигурността, научноизследователската дейност, иновациите, технологиите, промишлеността, сближаването, туризма, външните отношения, търговията и развитието.
(21)  За да се гарантира ефективното разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, е необходимо да се осигури европейска добавена стойност на всички извършвани действия, включително на местно, национално и международно равнище, насочени към насърчаване и опазване на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС. Комисията следва да се стреми към последователност, полезни взаимодействия и допълване с дейностите на държавите членки и с други програми за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки с фонда „Правосъдие, права и ценности“, включително с програми „Творческа Европа“ и „Еразъм+“, както и със съответните политики на Съюза.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)
(21a)  Съгласно член 9 от ДФЕС следва да се насърчават висока степен на заетост, осигуряване на адекватна социална закрила и борбата срещу социалното изключване. Следователно действията по програмата следва да насърчават полезните взаимодействия между борбата с бедността, със социалното изключване и с изключването от пазара на труда и поощряването на равенството и на борбата с всички форми на дискриминация. Поради това прилагането на програмата следва да се осъществява по начин, който да гарантира възможно най-голям брой полезни взаимодействия и случаи на взаимно допълване както между различните направления на програмата, така и с Европейския социален фонд плюс. Освен това следва да се осигурят полезни взаимодействия както с „Еразъм“, така и с Европейския социален фонд плюс, за да се гарантира, че тези фондове допринасят съвместно за осигуряването на висококачествено образование и на равни възможности за всички.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)
(22a)  Важно е да се осигури добро финансово управление на програмата и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за ползвателите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и достъпност на програмата за всички участници.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)
(22б)  Подобряване на изпълнението и повишаване на качеството на разходите следва да представляват ръководни принципи за постигането на целите на програмата, като същевременно се гарантира оптимално използване на финансовите средства.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, , финансовите инструменти и бюджетните гаранции.
(23)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовите инструменти и бюджетните гаранции, и се изисква пълна прозрачност относно използването на ресурси, добро финансово управление и разумно използване на ресурсите. По-специално, като част от изпълнението на тази програма, следва да се приведат в действие и да се укрепят допълнително правилата, свързани с възможността за финансиране на местни, регионални, национални и транснационални организации на гражданското общество, включително организации на гражданското общество по места, посредством многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи, безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип (финансова подкрепа за трети страни), и разпоредби, гарантиращи бързи и гъвкави процедури за осигуряване на безвъзмездни средства, като например двустепенна процедура за кандидатстване, лесни за прилагане процедури за кандидатстване и докладване.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки и разходи за единица продукт, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9521 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9622 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/193923 на Съвета финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета24. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.
(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест, размерът и капацитетът на съответните заинтересовани страни и целевите бенефициери, както и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки, разходи за единица продукт и безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип, както и критерии за съфинансиране, при които да се вземат предвид доброволчески труд и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Изискванията за съфинансиране следва да се приемат в натура и могат да бъдат отменяни в случаите на ограничено допълнително финансиране. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9521 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9622 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/193923 на Съвета финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета24. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.
__________________
__________________
20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
24 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
24 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно посоченото споразумение. Могат да участват и трети държави на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Европейската сметна палата, за да могат да упражняват правомощията си в пълна степен.
(25)  Във връзка с изпълнението на конкретните цели, свързани с насърчаването на равенството между половете, правата, включването и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза на местно, регионално, национално и транснационално равнище, и борбата с насилието, трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно посоченото споразумение. Могат да участват и трети държави на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Европейската сметна палата, за да могат да упражняват правомощията си в пълна степен.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)
(26a)  Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци по отношение на принципите на правовата държава в държавите членки има за цел да осигури на Съюза по-добра защита на нейния бюджет, когато слабостите в областта на върховенството на закона накърняват или застрашават доброто финансово управление или финансовите интереси на Съюза. То следва да допълва програмата „Права и ценности“, чиято роля е различна, а именно да финансира политиките в съответствие с основните права и европейските ценности, които се основават на живота и участието на хората.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Съгласно [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета25] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.
(27)  Съгласно [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета25] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. При изпълнението на програмата трябва да се вземат предвид наложените ограничения от отдалечеността на ОСТ и тяхното ефективно участие в програмата трябва да бъде предмет на системно наблюдение и оценка.
__________________
__________________
25 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
25 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Предвид важността на справянето с проблема с изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията по климата и за постигане на общата цел от 25% от разходите на бюджета на ЕС за подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на средносрочната оценка.
(28)  Предвид важността на справянето с проблема с изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията по климата и за постигане на общата цел от 25% от разходите на бюджета на ЕС за подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок, но най-късно до 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на средносрочната оценка.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.
(29)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. В тази връзка като примери за кандидати и бенефициери, които може да не разполагат с подходящи ресурси и персонал, за да изпълнят изискванията за мониторинг и докладване, може да се разбират организации на гражданското общество, местни публични органи, социални партньори и др. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с показателите, посочени в членове 9 и 11 и приложение II. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(30)  За да се допълни настоящият регламент с оглед на изпълнението на програмата и гарантирането на ефективна оценка на напредъка ѝ към постигане на заложените в нея цели, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приемането на работните програми по силата на член 13 и с показателите, посочени в членове 14 и 16 и приложение II. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  С цел да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета26.
заличава се
__________________
26 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се създава програма „Права и ценности“ („програмата“).
С настоящия регламент се създава програма „Граждани, равенство, права и ценности“ („програмата“).
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.
С него се определят целите и приложното поле на програмата, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., формите на финансиране от Съюза и условията за предоставяне на такова финансиране.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1
1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в договорите на ЕС, включително чрез подкрепа на организациите на гражданското общество, с цел поддържането на отворени, демократични и приобщаващи общества.
1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в Договорите, включително демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, залегнали в член 2 от ДЕС, по-специално чрез подкрепа и изграждане на капацитета на организациите на гражданското общество на местно, регионално, национално и транснационално равнище, най-вече по места, и чрез насърчаване на гражданското и демократичното участие с цел поддържането и допълнителното развитие на отворени, основани на права, демократични, характеризиращи се с равенство и приобщаващи общества.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква -а (нова)
-a)  да защитава и насърчава основните права, демокрацията и принципите на правовата държава на местно, регионално, национално и транснационално равнище (направление „Ценности на Съюза“),
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а
a)  да утвърждава равенството и правата (направление „Равенство и права“),
a)  да утвърждава равенството, включително равенството между половете, правата и недискриминацията, и да стимулира напредъка на интегрирането на принципа на равенство между половете (направление „Равенство, права и равенство между половете“),
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б
б)  да насърчава ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“);
б)  да повишава осведомеността на гражданите, по-специално на младите хора, за значението на Съюза чрез дейности, целящи съхраняване на памет за историческите събития, довели до създаването му, и да насърчава демокрацията, свободата на изразяване, плурализма, гражданската ангажираност, срещите с граждани и активното участие на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Активно гражданство“);
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в
в)  борба с насилието (направление „Дафне“).
в)  борба с насилието, включително основаното на пола насилие (направление „Дафне“).
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 2а (нов)
Член 2а
Направление „Ценности на Съюза“
В рамките на общата цел, определена в член 2, параграф 1, и в рамките на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква -а), програмата поставя акцент върху:
a)   защитата и насърчаването на демокрацията и принципите на правовата държава, включително чрез подкрепа на дейностите на гражданското общество, които насърчават независимостта на съдебната власт и ефективната съдебна защита от независим съдебен орган, включително на основните права; предоставянето на подкрепа за независимите защитници на правата на човека и за организациите на гражданското общество, извършващи мониторинг на спазването на принципите на правовата държава, за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и за инициативи, които насърчават споделената култура на прозрачност, добро управление и борба с корупцията;
б)   насърчаването на изграждането на един по-демократичен Съюз, както и защитата и повишаването на осведомеността за правата и ценностите, залегнали в Договорите, чрез предоставяне на финансова подкрепа на независими организации на гражданското общество, които популяризират и подхранват тези права и ценности на местно, регионално, национално и транснационално равнище, като по този начин създават благоприятна среда за демократичен диалог и укрепват свободата на изразяване, на мирни събрания или на сдружаване, медийната свобода и плурализма на медиите и академичната свобода.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 3 – заглавие
Направление „Равенство и права“
Направление „Равенство, права и равенство между половете
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част
В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква а), програмата поставя акцент върху:
В рамките на общата цел, определена в член 2, параграф 1, и на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква а), програмата поставя акцент върху:
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  предотвратяването и борбата с неравенствата и дискриминацията, основани на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и подкрепа на всеобхватните политики за насърчаване на равенството между половете и борба с дискриминацията и за тяхното интегриране, както и политиките за борба с расизма и всички форми на нетолерантност;
a)  насърчаването на равенството и предотвратяването и борбата с неравенствата и дискриминацията, основани на пол, расов, социален или етнически произход, цвят, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, собственост, рождение, увреждания, възраст или сексуална ориентация или на някакво друго основание, и подкрепа на всеобхватните политики за насърчаване на равенството и борба с дискриминацията и за тяхното интегриране, както и политиките за борба с расизма и всички форми на нетолерантност както онлайн, така и офлайн;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква aа (нова)
aa)  подкрепата за всеобхватни политики и програми за насърчаване на правата на жените, равенството между половете, овластяването на жените и интегрирането на принципа на равенство между половете;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 4 – заглавие
Направление „Гражданска ангажираност и участие
Направление „Активно гражданство
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква б), програмата поставя акцент върху:
В рамките на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква а), програмата преследва следните цели:
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а
a)  подобряване на разбирането на гражданите за Съюза и неговите история, културно наследство и многообразие;
a)  оказване на подкрепа за проекти на граждани със специален акцент върху младите хора, с цел те да се насърчат не само да помнят събитията, които предхождат създаването на Съюза и които формират основата на неговата историческа памет, но и да се запознаят по-добре с общата си история, култура и ценности и да усетят богатството на общото си културно наследство и културното и езиковото многообразие, което е основата за едно общо бъдеще; насърчаване на разбирането на гражданите за Съюза за неговия произход, основанието за неговото съществуване и неговите постижения и повишаване на тяхната осведоменост за настоящите и бъдещите предизвикателства, които стоят пред него, както и за значението на взаимното разбирателство и взаимната толерантност, които са заложени в основата на европейския проект;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква aа (нова)
aа)   насърчаване и подкрепяне на обмена на добри практики в обучението по европейско гражданство в рамките както на формалното, така и на неформалното учене;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  насърчаване на обмена и сътрудничеството между гражданите от различни държави; насърчаване на гражданското и демократичното участие, като се даде на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза;
б)  насърчаване на обществения диалог чрез побратимяване на градове, срещи на гражданите, по-специално на младите хора, и сътрудничество между общините, местните общности и организациите на гражданското общество от различни държави, така че да им се предостави пряк практически опит с богатството на културното многообразие и наследството в Съюза и да се повиши ангажираността на гражданите в обществото;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ба (нова)
ба)  насърчаване и повишаване на гражданското участие в демократичния живот на Съюза на местно, национално и транснационално равнище; предоставяне на възможност на гражданите и сдруженията да насърчават междукултурния диалог и да провеждат подходящи обществени дебати за всички области на действие на Съюза, като по този начин допринасят за формирането на политическата програма на Съюза; подкрепяне на организирани съвместни инициативи под формата както на сдружения на гражданите, така и на мрежи на правни субекти с цел по-ефективно изпълнение на посочените в предходните параграфи цели;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част
В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква в), програмата поставя акцент върху:
В рамките на общата цел, определена в член 2, параграф 1, и в рамките на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква в), програмата поставя акцент върху:
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква -а (нова)
-a)  предотвратяване и борба с всички форми на основано на пола насилие срещу жените и насърчаване на пълното прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) на всички равнища; както и
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
a)  предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца, млади хора и жени, както и с насилието над други изложени на риск групи;
a)  предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца, млади хора, както и с насилието над други изложени на риск групи, например (ЛГБТКИ лица, хората с увреждания, малцинствата, възрастните хора и бежанците и мигрантите;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
б)  да подкрепя и защитава жертвите на подобно насилие.
б)  да подкрепя и защитава жертвите на подобно насилие, включително чрез подкрепа на дейностите на организациите на гражданското общество, които улесняват и гарантират достъпа на всички жертви на насилие до правосъдие, до услуги за подкрепа на жертвите и до безопасно докладване на полицията на случаите на насилие, както и да подкрепя и гарантира еднакво ниво на защита в целия Съюз за жертвите на насилие, основано на пола.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021 – 2027 г. е [641 705 000] EUR по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е [1 627 000 000] EUR по цени за 2018 г. [1 834 000 000 EUR по текущи цени].
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква -а (нова)
-a)  [754 062 000 EUR по цени за 2018 г.] [850 000 000 EUR по текущи цени] (т.е. 46,34% от общия финансов пакет) за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква -a);
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а
a)  [408 705 000] EUR за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и в);
a)  [429 372 000 EUR по цени за 2018 г.] [484 000 000 EUR] (т.е. 26,39% от общия финансов пакет) за конкретните цели, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и в);
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б
б)  [233 000 000] EUR за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква б).
б)  [754 062 000 EUR по цени за 2018 г.] [500 000 000 EUR по текущи цени] (т.е. 27,26% от общия финансов пакет) за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква б).
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1а (нова)
Комисията разпределя най-малко 50% от сумите, посочени в букви -а) и а) на първа алинея от настоящия параграф, за подкрепа на дейности на организации на гражданското общество, от които най-малко 65% се предоставят на местни и регионални организации на гражданското общество.
Комисията не се отклонява от определените процентни дялове във финансовия пакет, определени в приложение I, буква -a), с повече от пет процентни пункта. Ако се наложи да се превиши това ограничение, Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове в съответствие с член 16 за изменение на приложение I, буква -a) с цел промяна на разпределените проценти от средствата по програмата между 5 и 10 процентни пункта.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
5.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от него. Когато е възможно, тези ресурси се изразходват в полза на съответната държава членка.
5.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки или по искане на Комисията да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент. Когато е възможно, тези ресурси се изразходват в полза на държавата членка.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 6a (нов)
Член 6а
Механизъм за подкрепа на ценностите
1.   В изключителни случаи, когато е налице сериозно и бързо влошаване на ситуацията в дадена държава членка по отношение на спазването на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС, и съществува риск тези ценности да не се защитават и насърчават в достатъчна степен, Комисията може да отправи покана за представяне на предложения под формата на ускорена процедура за кандидатстване за безвъзмездни средства за организации на гражданското общество с цел улесняване, подпомагане и засилване на демократичния диалог в съответната държава членка и преодоляване на проблема с недостатъчното спазване на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС.
2.   Комисията заделя до 5% от сумите, посочени в член 6, параграф 2, буква -а), за механизма за подкрепа на ценностите, посочен в параграф 1 от настоящия член. В края на всяка бюджетна година Комисията прехвърля всички неизползвани средства по този механизъм за подпомагане на други действия, които попадат в обхвата на целите на програмата.
3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за задействане на механизма за подкрепа на ценностите, посочен в параграф 1 от настоящия член. Активирането на механизма се извършва въз основа на всеобхватни, редовни и основани на факти мониторинг и оценка на ситуацията във всички държави членки по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, определени в член 61, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.
1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, определени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент.
2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, най-вече чрез безвъзмездни средства за действия, както и чрез годишни и многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи. Това финансиране се използва по такъв начин, че да гарантира добро финансово управление, разумно използване на публичните средства, ниски равнища на административна тежест за оператора на програмата и за бенефициерите, както и достъпност на средствата по програмата за потенциалните бенефициери. Може да се използват еднократни суми, единични разходи, единни ставки и безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип (финансова подкрепа за трети страни). Приема се съфинансиране в натура и то може да бъде отказвано в случаи на ограничено допълнително финансиране.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
Дейностите, допринасящи за постигането на конкретна цел, посочена в член 2, може да получат финансиране съгласно настоящия регламент. По-специално дейностите, посочени в приложение I, са допустими за финансиране.
1.   Дейностите, допринасящи за постигането на обща или конкретна цел, посочена в член 2, може да получат финансиране съгласно настоящия регламент. По-специално дейностите, посочени в член 9а, са допустими за финансиране.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 (нов)
2.   В съответствие с член 11, параграф 2 от ДЕС Комисията създава „Група за граждански диалог“, която има за цел да осигури редовен, открит и прозрачен диалог с бенефициерите на програмата и с други заинтересовани страни с цел обмен на опит и добри практики и обсъждане на промените в политиката в рамките на областите и целите, обхванати от програмата, и свързаните с нея сфери.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 9a (нов)
Член 9а
Дейности, които са допустими за финансиране
Общите и конкретните цели на програмата, указани в член 2, ще бъдат постигнати по-специално, но не само, чрез подкрепа на следните дейности:
a)   повишаване на осведомеността, образоване на обществеността, популяризиране и разпространение на информация с цел подобряване на познаването на политиките, принципите и правата в обхванатите от програмата области и цели;
б)   взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране и на гражданското и демократичното участие;
в)   аналитичен мониторинг, дейности в областта на докладването и застъпничеството за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на Съюза в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на правилното транспониране и изпълнение на правото на Съюза, на политиките и общите ценности на Съюза в държавите членки, като тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно – на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали;
г)   обучаване на съответните заинтересовани страни за повишаване на познанията им по отношение на политиките и правата в обхванатите от програмата области и укрепване на независимостта на съответните заинтересовани страни и на тяхната способност за застъпничество за политиките и правата в обхванатите от програмата области, включително чрез стратегически съдебни спорове;
д)   насърчаване на обществената осведоменост и разбирането от страна на обществеността по отношение на рисковете, правилата, предпазните мерки и правата във връзка със защитата на личните данни, неприкосновеността на личния живот и сигурността в цифровата сфера;
е)   повишаване на осведомеността на гражданите относно европейските основни ценности и тяхната ангажираност със справедливостта, равенството, принципите на правовата държава и демокрацията, както и относно техните права и задължения, произтичащи от гражданството на Съюза, като правото да пътуват, работят, учат и живеят в друга държава членка, посредством информационни кампании и насърчаване на взаимното разбирателство, междукултурния диалог и зачитането на многообразието в Съюза;
ж)   повишаване на осведомеността на гражданите, по-специално на младите хора, относно културата, културното наследство, идентичността, историята и паметта за миналото на европейците и засилване на чувството им за принадлежност към Съюза, по-специално чрез инициативи за размисъл за причините за тоталитарните режими в съвременната история на Европа и за почитане на жертвите на тези престъпления и несправедливости, както и чрез дейности, свързани с други определящи моменти в най-новата история на Европа;
з)   обединяване на граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване на градове и малки проекти и проекти на гражданското общество, като по този начин се създават условия за подсилване на подхода „от долу нагоре“;
и)   насърчаване и улесняване на активното и приобщаващо участие, със специално внимание към маргинализираните групи в обществото, в изграждането на по-демократичен Съюз, както и повишаване на осведомеността и насърчаване и защита на основните права, на правата и на ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество, извършващи дейност в обхванатите от програмата области на всички равнища, както и развиване на капацитета на европейските мрежи и организациите на гражданското общество за принос към развитието, повишаването на осведомеността и мониторинга на изпълнението на законодателството, политическите цели, ценностите и стратегиите на Съюза;
й)   финансиране на техническата и организационната подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи;
к)   подобряване на познаването на програмата и на разпространението и прехвърлимостта на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани и с гражданското общество, включително чрез създаване и подкрепа на независими звена за контакт на програмата;
л)  укрепване на капацитета и независимостта на защитниците на правата на човека и организациите на гражданското общество, които следят за спазването на принципите на правовата държава, и подпомагане на действията на местно, регионално, национално и транснационално равнище;
м)   оказване на подкрепа за защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, включително инициативи и мерки за създаване на безопасни канали за докладване в рамките на организациите и пред публичните органи или други съответни органи, както и мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, срещу уволнение, понижаване в длъжност или други форми на ответни мерки, включително чрез информиране и обучение на съответните публични органи и заинтересовани страни;
н)   осигуряване на подкрепа за инициативи и мерки за насърчаване и защита на свободата и плурализма на медиите и за изграждане на капацитета с оглед на новите предизвикателства като нови медии и борба с изказванията, проповядващи вражда и омраза, както и справяне с целенасоченото разпространение на невярна информация посредством повишаване на осведомеността, обучения, проучвания и мониторингови дейности;
о)   оказване на подкрепа на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейности в областта на насърчаването и мониторинга на почтеността, прозрачността и отчетността на публичната администрация и публичните органи и борбата с корупцията;
п)   осигуряване на подкрепа за организации, предоставящи помощ, жилищно настаняване и защита на жертви на насилие и на хора под заплаха, включително за приемни центрове за жени.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.
1.  Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент и включват безвъзмездни средства за действия, многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи и безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Комитетът за оценка може да бъде съставен от външни експерти.
2.  Комитетът за оценка може да бъде съставен от външни експерти. Съставът на комитета за оценка се характеризира с баланс между половете.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  Действие, за което е предоставен принос по програмата, може да получи принос и по друга програма на Съюза, в т.ч. и от фондове със споделено управление, при условие че приносът не покрива едни и същи разходи. [Кумулативното финансиране не може да надвишава общата стойност на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].
1.  Действие, за което е предоставен принос по програмата, може да получи принос и по друга програма на Съюза, в т.ч. и от фондове със споделено управление, при условие че приносът не покрива едни и същи разходи и се избягва двойното използване на средства от фондовете, като ясно се посочват източниците на финансиране за всяка категория разходи в съответствие с принципа на доброто финансово управление. [Кумулативното финансиране не може да надвишава общата стойност на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а – тире 1
–  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;
–  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с държава членка;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а – тире 2
–  трета държава, асоциирана към програмата;
–  за конкретните цели, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и в) – трета държава, асоциирана към програмата в съответствие с член 7 от настоящия регламент;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б
б)  всеки правен субект, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация;
б)  всеки правен субект с нестопанска цел, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи може да бъдат отпуснати без покана за представяне на предложения на Европейската мрежа на националните органи за равно третиране (EQUINET) за покриване на разходите, свързани с нейната постоянна работна програма.
3.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи може да бъдат отпуснати без покана за представяне на предложения на Европейската мрежа на националните органи за равно третиране (EQUINET) съгласно член 6, параграф 2, буква а) за покриване на разходите, свързани с нейната постоянна работна програма, при условие че въздействието на тази работна програма върху равенството между половете е било подложено на оценка.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 13 – заглавие
Работна програма
Работна програма и многогодишни приоритети
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент.
1.  Програмата се осъществява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)
1a.  Комисията прилага принципа на партньорство при вземането на решение за приоритетите си по програмата и предвижда всеобхватно участие на заинтересованите страни в планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на настоящата програма и нейните работни програми в съответствие с член 15а.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 19.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на целесъобразната работна програма.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 2, са посочени в приложение II.
1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 2, по целесъобразност се събират, групирани по пол. Списъкът с показателите е посочен в приложение ІІ.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.
3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални и възможно най-малко обременителни изисквания за докладване. С цел да улесни изпълнението на изискванията за докладване, Комисията предоставя удобни за ползване формати, както и насоки и програми за подпомагане, насочени най-вече към организациите на гражданското общество, които невинаги разполагат с ноу-хау и подходящи ресурси и персонал, за да изпълнят изискванията за докладване.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.
1.  Оценките са съобразени с равенството между половете, предоставят групирани по пол данни, включват специална глава за всяко направление и вземат предвид броя на хората, до които се достига, тяхната обратна връзка и географско покритие; тези оценки се извършват своевременно, за да послужат в процеса на вземане на решения.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата. В междинната оценка се вземат предвид резултатите от оценката на въздействието в дългосрочен план на предшестващите програми (програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Европа за гражданите“).
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата. В междинната оценка се вземат предвид резултатите от оценката на въздействието в дългосрочен план на предшестващите програми (програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Европа за гражданите“). Междинната оценка включва оценка на въздействието върху половете, за да се оцени степента, до която се постигат целите на програмата, свързани с равенството между половете, да се гарантира, че нито един компонент на програмата не оказва непредвидени отрицателни въздействия върху равенството между половете, и да се определят препоръки за начина на разработване на бъдещите покани за представяне на предложения и на вземане на решенията за предоставяне на безвъзмездни средства за оперативни разходи, така че активно да се насърчават съображенията, свързани с равенството между половете.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.  Комисията представя заключенията от оценките, придружени от нейните наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията представя заключенията от оценките, придружени от нейните наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Комисията оповестява оценката и осигурява лесен достъп до нея, като я публикува на своя уебсайт.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.
2.  Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в членове 13 и 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 13 и 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. Съставът на комитета за оценка се характеризира с баланс между половете. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията гарантира, че всички документи, съдържащи проектите на актовете, се предават своевременно и едновременно на Европейския парламент, Съвета и експертите от държавите членки. Ако сметнат за необходимо, Европейският парламент и Съветът могат да изпращат свои експерти на заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове, на които са поканени експертите от държавите членки. За тази цел Европейският парламент и Съветът получават информация за графика за следващите месеци, както и покани за всички експертни заседания.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество гражданите и други заинтересовани страни могат да изразяват мнението си относно проекта на текста на делегиран акт в рамките на срок от четири седмици. С Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите се провеждат консултации по проекта на текста въз основа на опита на неправителствените организации и местните и регионалните органи по отношение на изпълнението на Програмата.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 13 или член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация – във формат, който е достъпен и за хората с увреждания – на различни видове публика, включително медиите и обществеността и по целесъобразност бенефициерите по действия, финансирани по този начин, както и участниците в тях, като по този начин показват добавената стойност за Съюза и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 2.
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 18a (нов)
Член 18a
Звена за контакт по програмата
Във всяка държава членка има независимо звено за контакт по програмата с квалифициран персонал, чиято задача по-специално е да предоставя на заинтересованите страни и бенефициерите по програмата безпристрастни насоки, практическа информация и съдействие във връзка с всички аспекти на програмата, включително във връзка с процедурата за кандидатстване.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 19
Член 19
заличава се
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
3.  Комитетът може да заседава в специални състави, за да разглежда отделните направления на програмата.
Изменение 104
Предложение за регламент
Приложение -І (ново)
Приложение –I
Наличните средства по програмата, посочени в член 6, параграф 1, се разпределят, както следва:
a)  в рамките на сумата, посочена в член 6, параграф 2, буква а):
–  най-малко 15% за дейности за изпълнение на конкретната цел по член 3, буква аа);
–  най-малко 40% за дейности за изпълнение на конкретните цели по член 5, буква -а); както и
–  най-малко 45% за дейности за изпълнение на конкретните цели по член 3, букви а) и б) и член 5, букви а) и б);
б)  в рамките на сумата, посочена в член 6, параграф 2, буква б):
–  15% за дейности, свързани със спомена за миналото;
–  65% за дейности, свързани с демократичното участие;
–  10% за дейности, свързани с популяризиране; както и
–  10% за дейности, свързани с администрацията.
Изменение 105
Предложение за регламент
Приложение І
Приложение І
заличава се
Дейности по програмата
Конкретните цели на програмата, посочени в член 2, параграф 2, ще се осъществяват по-специално чрез подпомагане на следните дейности:
a)   повишаване на осведомеността, разпространение на информация с цел подобряване на познаването на политиките и правата в обхванатите от програмата области;
б)   взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране и на гражданското и демократичното участие;
в)   аналитични и мониторингови дейности1 за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на ЕС в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на прилагането на правото и политиките на ЕС;
г)   обучение на съответните заинтересовани страни с цел подобряване на познанията им относно политиките и правата в обхванатите области;
д)   разработване и поддръжка на инструменти за информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
е)   повишаване на осведомеността на гражданите относно европейската култура и история и паметта за миналото, както и засилване на чувството им за принадлежност към Съюза;
ж)   обединяване на европейски граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване на градове;
з)   насърчаване и улесняване на активното участие в изграждането на по-демократичен Съюз, както и осведоменост за правата и ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество;
и)   финансиране на техническата и организационната подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи;
й)   развитие на капацитета на европейските мрежи за насърчаване и доразвиване на законодателните актове на Съюза, целите на политиката и стратегиите, както и за подкрепа на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейности в областите, обхванати от програмата;
к)   подобряване на запознатостта с програмата и на разпространението и прехвърлимостта на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани, включително чрез създаване и подкрепа на бюра на програмата/мрежа от национални звена за контакт.
1 Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно – на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.
Изменение 106
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – уводна част
Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата, и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели.
Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели за резултатите, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и конкретните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите. Когато е възможно, показателите следва да бъдат групирани по възраст, пол и други събираеми данни, като например етнически произход, увреждане и полова идентичност. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели.
Изменение 107
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – таблица
Брой на хората, до които е достигнато чрез:
Брой на хората, групирани по пол и възраст, до които е достигнато чрез:
i)  дейности по обучение;
i)  дейности по обучение;
ii)  дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;
ii)  дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;
iii)  дейности за повишаване на осведомеността, информация и разпространение.
iii)  дейности за повишаване на осведомеността, информация и разпространение.
Изменение 108
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – ред 1а (нов)
Комисията публикува ежегодно и следните показатели за крайното въздействие:
Изменение 109
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – ред 1б (нов)
Брой на заявленията и финансираните дейности по списъка в член 9, параграф 1 и по направление
Изменение 110
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – ред 1в (нов)
Равнище на поисканото от кандидатите и на предоставеното финансиране по списъка в член 9, параграф 1 и по направление
Изменение 111
Предложение за регламент
Приложение ІІ – таблица – ред 6
Брой на транснационалните мрежи и инициативи, насочени към европейската памет и наследство в резултат на намесата на програмата.
Брой на транснационалните мрежи и инициативи, насочени към европейската памет, наследство и граждански диалог в резултат на намесата на програмата.
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение ІI – таблица – ред 6a (нов)
Географско разпределение на проектите

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0468/2018).

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност