Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0207(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0468/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0468/2018

Rasprave :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Glasovanja :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Objašnjenja glasovanja
PV 17/04/2019 - 8.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

Usvojeni tekstovi
PDF 285kWORD 95k
Četvrtak, 17. siječnja 2019. - Strasbourg
Uspostava programa Prava i vrijednosti ***I
P8_TA(2019)0040A8-0468/2018

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 17. siječnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Naslov
Prijedlog
Prijedlog
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o uspostavi programa Prava i vrijednosti
o uspostavi programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca”. Isto tako, u članku 3. navodi se da je „cilj Unije promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda” te da među ostalim „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe”. Te su vrijednosti potvrđene i izražene u pravima, slobodama i načelima utvrđenima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.
(1)  U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina.” Među tim pravima i vrijednostima, ljudsko dostojanstvo, kako je priznato u okviru Opće deklaracije o ljudskim pravima, glavna je osnova svih temeljnih ljudskih prava. „Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca”. Isto tako, u članku 3. navodi se da je „cilj Unije promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda” te da među ostalim „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe”. Te su vrijednosti potvrđene i izražene u pravima, slobodama i načelima utvrđenima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)   U svojoj Rezoluciji od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru i vlastitim sredstvima za razdoblje 2021. – 2027. Europski parlament naglasio je važnost horizontalnih načela koja bi trebala biti temelj višegodišnjem financijskom okviru (VFO) i svim povezanim politikama Unije, uključujući uvrštavanje ciljeva održivog razvoja UN-a u sve politike i inicijative Unije u okviru sljedećeg VFO-a, naglasio da je suzbijanje diskriminacije ključno kako bi se ispunile obveze Unije u pogledu ostvarenja uključive Europe te izrazio žaljenje zbog nedostatka rodno osviještene politike i napora u pogledu rodne ravnopravnosti u politikama Unije, kao što je predstavljeno u prijedlozima VFO-a.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.b (nova)
(1b)   U svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: Pripremajući stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020., Europski parlament izrazio je podršku programima u području kulture, obrazovanja, medija, mladih, sporta, demokracije, građanstva i civilnog društva koji su jasno dokazali svoju europsku dodanu vrijednost i koji uživaju trajnu popularnost među korisnicima, istaknuo je da se jača i ambicioznija Unija može postići samo ako joj se pruže dostatna financijska sredstva te je preporučio uspostavu internog Europskog fonda za demokraciju radi jačanja potpore civilnom društvu i nevladinim organizacijama koje djeluju u području demokracije i ljudskih prava, kojim bi trebala upravljati Komisija. Potrebno je pružiti trajnu potporu postojećim politikama, povećati sredstva za vodeće programe Unije te na dodatne zadaće odgovoriti dodatnim financijskim sredstvima.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Ta se prava i te vrijednosti moraju i dalje promicati i jačati, biti zajedničke građanima i narodima EU-a i okosnica projekta EU-a. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Prava i vrijednosti objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća8 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/20149 (dalje u tekstu „prethodni programi”).
(2)  Unija i države članice trebaju i dalje dosljedno u svim politikama aktivno kultivirati, štititi i promicati ta prava i vrijednosti, jačati ih i razmjenjivati među građanima i narodima EU-a, te oni trebaju biti okosnica projekta EU-a s obzirom na to da svako pogoršanje zaštite tih prava i vrijednosti u bilo kojoj državi članici može imati štetne posljedice na Uniju kao cjelinu. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama te sa sve manje prostora za neovisno civilno društvo, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: ljudska prava, poštovanje ljudskog dostojanstva, slobodu, demokraciju, ravnopravnost, nediskriminaciju i vladavinu prava. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti („Program”) objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća8 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/20149 (dalje u tekstu „prethodni programi”) i on će biti prilagođen za rješavanje novih izazova za europske vrijednosti.
__________________
__________________
8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).
8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).
9 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).
9 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će prvenstveno usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima i pravima te održavanju naše bogate raznolikosti živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima. To uključuje dinamično civilno društvo, poticanje demokratskog, građanskog i društvenog sudjelovanja građana i promicanje bogate raznolikosti europskog društva, koje se temelji na zajedničkoj povijesti i zajedničkom sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.
(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima, ravnopravnosti i pravima te održavanju naše bogate raznolikosti živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje ravnopravnog, otvorenog, uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima financiranjem aktivnosti kojima se promiče dinamično, dobro razvijeno, otporno i osnaženo civilno društvo, uključujući zagovaranje promicanja i zaštite naših zajedničkih vrijednosti, a koje potiču demokratsko, građansko i društveno sudjelovanje građana te stvaraju mir i bogatu raznolikost europskog društva koje se temelji na zajedničkim vrijednostima, zajedničkoj povijesti te zajedničkom sjećanju i baštini. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji zahtijeva se da institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s civilnim društvom te građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3 a)  Komisija bi trebala osigurati redoviti otvoren i transparentan dijalog s korisnicima Programa i ostalim relevantnim dionicima uspostavom Skupine za civilni dijalog. Skupina za civilni dijalog trebala bi pridonijeti razmjeni iskustava i dobrih praksi te raspravi o razvoju politika u područjima i ciljevima obuhvaćenima Programom i povezanim područjima. Skupina za civilni dijalog treba se sastojati od organizacija koje su odabrane za primanje bespovratnih sredstava za poslovanje ili djelovanje u okviru Programa i drugih organizacija i dionika koji su izrazili interes za Program ili djeluju u tom području politike, ali ne primaju nužno potporu Programa.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Programom Prava i vrijednosti („Program”) trebao bi se omogućiti razvoj sinergija radi rješavanja izazova koji su zajednički promicanju i zaštiti vrijednosti te radi postizanja konkretnih rezultata na terenu. To bi se trebalo postići nadovezivanjem na pozitivna iskustva stečena provedbom prethodnih programa. Time će se omogućiti potpuno iskorištavanje potencijala sinergija kako bi se pružila učinkovitija podrška obuhvaćenim područjima politike i kako bi se povećao njihov potencijal dopiranja do građana. Kako bi program bio djelotvoran, njime se mora obuhvatiti posebna narav različitih politika, njihovih različitih ciljnih skupina i posebnih potreba tih skupina s pomoću prilagođenih pristupa.
(4)  Programom bi se trebao omogućiti razvoj sinergija radi rješavanja izazova koji su zajednički promicanju i zaštiti vrijednosti sadržanih u Ugovorima te radi postizanja konkretnih rezultata na terenu. To bi se trebalo postići nadovezivanjem na pozitivna iskustva stečena provedbom prethodnih programa i daljnjim razvijanjem tih iskustava. Time će se omogućiti potpuno iskorištavanje potencijala sinergija kako bi se pružila učinkovitija podrška obuhvaćenim područjima politike i kako bi se povećao njihov potencijal dopiranja do građana. Kako bi Program bio djelotvoran, njime se mora obuhvatiti posebna narav različitih politika, njihovih različitih ciljnih skupina te posebnih potreba i mogućnosti sudjelovanja s pomoću prilagođenih i ciljanih pristupa, uključujući promicanje svih vrsta ravnopravnosti, pa tako i ravnopravnosti spolova.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Potpuno poštovanje i promicanje vladavine prava i demokracije od temeljne je važnosti za izgradnju povjerenja građana u Uniju. Poštovanje vladavine prava unutar Unije preduvjet je za zaštitu temeljnih prava te za očuvanje svih prava i obveza utvrđenih u Ugovorima. Način na koji se vladavina prava provodi u državama članicama ima ključnu ulogu u osiguravanju uzajamnog povjerenja među državama članicama i njihovim pravnim sustavima. Program bi stoga trebao promicati i čuvati temeljna prava, demokraciju i vladavinu prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.b (nova)
(4b)  Vladavina prava, sadržava u članku 2. UEU-a kao jedna od vrijednosti Unije, obuhvaća načelo zakonitosti, koje podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički proces provođenja prava, načelo pravne sigurnosti, načelo zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti, načelo učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi, uključujući zaštitu temeljnih prava te načelo diobe vlasti i jednakosti pred zakonom.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima potreban je niz koordiniranih djelovanja. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju uključenosti građana u društvo i konačno njihovom uključivanju u demokratski život Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, raznolikost, dijalog i poštovanje drugih potiče osjećaj zajedništva i europskog identiteta na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.
(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima, kako bi se potaknulo demokratsko sudjelovanje i osnažilo građane da se koriste svojim pravima povezanima s europskim građanstvom, potreban je niz koordiniranih djelovanja kojima je cilj ostvariti uravnoteženu geografsku raspodjelu. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju uključenosti građana u društvo i, u konačnici, njihovom aktivnom sudjelovanju u demokratskom životu Unije te oblikovanju političkog plana Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, međukulturni dijalog, kulturna i jezična raznolikost, pomirenje, socijalna uključenost i poštovanje drugih potiče osjećaj pripadanja Uniji i zajedničkog građanstva u okviru europskog identiteta, na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)   Sve veća pluralnost i globalna kretanja migranata povećavaju važnost međukulturnog i međuvjerskog dijaloga u našim društvima. Programom bi trebalo u cijelosti podupirati međukulturni i međuvjerski dijalog kao dio socijalne usklađenosti u Europi i ključni element u poticanju socijalne uključenosti i kohezije. Iako bi međuvjerski dijalog mogao pomoći istaknuti pozitivan doprinos vjere socijalnoj koheziji, religijska nepismenost mogla bi dovesti do zlouporabe vjerskog osjećaja među stanovništvom. Stoga bi se Programom trebali podupirati projekti i inicijative za razvoj religijske pismenosti, poticanje međuvjerskog dijaloga i uzajamno razumijevanje.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Aktivnosti sjećanja i kritičko promišljanje o europskom povijesnom pamćenju nužni su za upoznavanje građana sa zajedničkom prošlošću, koja je temelj zajedničke budućnosti, moralne svrhe i zajedničkih vrijednosti. U obzir bi se trebala uzeti i važnost povijesnih, kulturalnih i međukulturalnih aspekata, kao i veze između sjećanja i stvaranja europskog identiteta i osjećaja zajedništva.
(6)  Aktivnosti sjećanja te kritičko i kreativno razmišljanje o europskom povijesnom pamćenju nužni su za upoznavanje građana, a posebno mladih, s njihovom zajedničkom prošlošću, koja je temelj zajedničke budućnosti. U obzir bi se trebala uzeti i važnost povijesnih, socijalnih, kulturnih i međukulturalnih aspekata, kao i tolerancija i dijalog u cilju promicanja zajedničke osnove utemeljene na zajedničkim vrijednostima, solidarnosti, raznolikosti i miru, te veze između sjećanja i stvaranja europskog identiteta i osjećaja zajedništva.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Isto tako, građani bi trebali bolje poznavati svoja prava koja proizlaze iz građanstva Unije i trebali bi se osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo potrebno podupirati u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije.
(7)  Građani Unije nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima koja proizlaze iz građanstva Unije, kao što je pravo glasovanja na europskim i lokalnim izborima ili pravo na konzularnu zaštitu od veleposlanstava drugih država članica. Građane bi trebalo bolje upoznati s tim pravima te bi se trebali osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo potrebno ojačati na svim razinama u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)   Rezolucija Europskog parlamenta od 2. travnja 2009. o europskoj savjesti i totalitarizmu i Zaključci Vijeća od 9. – 10. lipnja 2011. o sjećanju na zločine totalitarnih režima u Europi ističu važnost očuvanja sjećanja na prošlost kao načina izgradnje zajedničke budućnosti te ističu vrijednost uloge Unije u olakšavanju, dijeljenju i poticanju kolektivnog sjećanja na te zločine kako bi se udahnuo novi život u zajednički pluralistički i demokratski europski identitet.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Jednakost žena i muškaraca predstavlja temeljnu vrijednost i cilj Europske unije. Diskriminacijom žena i nejednakim postupanjem prema ženama krše se njihova temeljna prava i sprečava njihovo potpuno političko, socijalno i gospodarsko sudjelovanje u društvu. Usto, zbog strukturnih i kulturnih prepreka onemogućava se stvarna rodna ravnopravnost. Promicanje rodne ravnopravnosti u svim aktivnostima Unije stoga je ključno djelovanje Unije i pokretač gospodarskog rasta te bi se trebalo podržati Programom.
(8)  Rodna ravnopravnost predstavlja temeljnu vrijednost i cilj Europske unije. Na temelju članka 8. ove Uredbe zadaća je Unije ukloniti nejednakosti i promicati ravnopravnost između žena i muškaraca u svim njezinim aktivnostima. Unatoč tome, ukupni je napredak u pogledu ravnopravnosti spolova spor, što se odražava u indeksu ravnopravnosti spolova za 2017. godinu, koji je objavio Europski institut za ravnopravnost spolova. Često se tihom i skrivenom diskriminacijom žena te nejednakim postupanjem prema ženama i djevojčicama kao i različitim oblicima nasilja nad ženama krše njihova temeljna prava i sprečava njihovo potpuno političko, socijalno i gospodarsko sudjelovanje u društvu. Usto, zbog političkih, strukturnih i kulturnih prepreka onemogućava se stvarna rodna ravnopravnost. Promicanje ravnopravnosti spolova u svim aktivnostima Unije, što podrazumijeva i potporu rodno osviještenoj politici i ciljevima suzbijanja diskriminacije, te aktivnom borbom protiv stereotipova i tihe diskriminacije stoga je ključno djelovanje Unije i pokretač gospodarskog rasta te bi se trebalo podržati Programom.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Rodno uvjetovanim nasiljem i nasiljem nad djecom i mladima teško se krše temeljna prava. Nasilje je prisutno diljem Unije, u svim društvenim i gospodarskim kontekstima, te ima ozbiljne posljedice na fizičko i duševno zdravlje žrtava, kao i na cjelokupno društvo. Nasilju su posebno izloženi mladi, djeca i žene, ponajprije u bliskim odnosima. Potrebno je poduzeti mjere u svrhu promicanja prava djece i doprinosa zaštiti djece od ozljeda i nasilja koji su opasnost za njihovo fizičko i duševno zdravlje i kojima se krše njihova prava na razvoj, zaštitu i dostojanstvo. Borba protiv svih oblika nasilja, promicanje prevencije te zaštita i podupiranje žrtava prioriteti su Unije kojima se pojedincima pomaže u ostvarivanju njihovih temeljnih prava i pridonosi jednakosti žena i muškaraca. Ti bi se prioriteti trebali podržati Programom.
(9)  Rodno uvjetovano nasilje i nasilje nad djecom, mladima i starijim osobama, osobama s invaliditetom, izbjeglicama i migrantima te pripadnicima različitih manjinskih skupina, kao što su pripadnici etničkih manjinskih skupina i pripadnici zajednice LGBTQI, predstavljaju teško kršenje temeljnih prava. Nasilje je prisutno diljem Unije, u svim društvenim i gospodarskim kontekstima, te ima ozbiljne posljedice na fizičko i duševno zdravlje žrtava, kao i na cjelokupno društvo. Za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja potrebni su višedimenzionalni pristup koji obuhvaća pravne, obrazovne i zdravstvene aspekte, uključujući spolna reproduktivna prava, gospodarske i druge društvene aspekte, kao što su potpora organizacijama za prava žena, pružanje savjeta i pomoći te projekti kojima se nastoji ostvariti društvo s većom ravnopravnosti spolova. Postoji potreba za aktivnim rješavanjem problema štetnih stereotipova i normi od rane dobi kao i svih oblika govora mržnje i nasilja na internetu. Potrebno je poduzeti mjere u svrhu promicanja prava djece i doprinosa zaštiti djece od ozljeda i nasilja koji su opasnost za njihovo fizičko i duševno zdravlje i kojima se krše njihova prava na razvoj, zaštitu i dostojanstvo. Konvencijom Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) „nasilje nad ženama” definira se kao „sva djela rodno utemeljenog nasilja koja imaju za posljedicu ili će vjerojatno imati za posljedicu tjelesnu, seksualnu, psihičku ili ekonomsku štetu ili patnju žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili namjerno oduzimanje slobode, bilo da se pojavljuju u javnom ili privatnom životu;”. Borba protiv svih oblika nasilja, promicanje prevencije te zaštita i podupiranje žrtava prioriteti su Unije kojima se pojedincima pomaže u ostvarivanju njihovih temeljnih prava i pridonosi jednakosti žena i muškaraca. Ti bi se prioriteti trebali podržati Programom. Sprečavanje i potpora zaštiti prava žrtava trebali bi biti oblikovani u suradnji s ciljnom skupinom te treba osigurati da se pritom zadovoljavaju posebne potrebe višestruko ranjivih osoba.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Žene bez osobnih dokumenata posebno su izložene nasilju i seksualnom zlostavljanju i nemaju pristup potpori. Od ključne je važnosti provoditi pristup usmjeren na žrtve i ponuditi odgovarajuće usluge za pružanje pomoći svim ženama u Uniji, bez obzira na njihov boravišni status. Potreba za rodno osviještenom perspektivom u postupcima azila vrlo je važna za višedimenzionalni rad i može pridonijeti povećanju rodne ravnopravnosti.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Radi sprečavanja i borbe protiv svih oblika nasilja i radi zaštite žrtava potrebni su snažna politička volja i usklađeno djelovanje na temelju metoda i rezultata prethodnih programa Daphne, programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Pravosuđe. Posebno je financiranje u okviru programa Daphne za potporu žrtvama nasilja i borbu protiv nasilja nad ženama, djecom i mladima bilo izuzetno uspješno od njegova pokretanja 1997. u pogledu popularnosti koju uživa među zainteresiranih stranama (tijelima javne vlasti, akademskim institucijama i nevladinim organizacijama) i u pogledu učinkovitosti financiranih projekata. Sredstvima iz programa Daphne financirani su projekti podizanja razine osviještenosti, pružanja usluga potpore žrtvama i podupiranja aktivnosti nevladinih organizacija koje rade na terenu. Program Daphne bavio se svim oblicima nasilja poput nasilja u obitelji, seksualnog nasilja, trgovanja ljudima, kao i novim oblicima nasilja poput kibernasilja. Stoga je važno nastaviti sa svim tim aktivnostima i osigurati da su u provedbi Programa u obzir uzeti ti rezultati i stečena iskustva.
(10)  Radi sprečavanja i borbe protiv svih oblika nasilja i radi zaštite žrtava potrebni su snažna politička volja i usklađeno djelovanje na temelju metoda i rezultata prethodnih programa Daphne, programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Pravosuđe. Posebno je financiranje u okviru programa Daphne za potporu žrtvama nasilja i borbu protiv nasilja nad ženama, djecom i mladima bilo izuzetno uspješno od njegova pokretanja 1997. u pogledu popularnosti koju uživa među zainteresiranih stranama (tijelima javne vlasti, akademskim institucijama i nevladinim organizacijama) i u pogledu učinkovitosti financiranih projekata. Sredstvima iz programa Daphne financirani su projekti podizanja razine osviještenosti, pružanja usluga potpore žrtvama i podupiranja aktivnosti nevladinih organizacija koje rade na terenu. Program Daphne bavio se svim oblicima nasilja poput nasilja u obitelji, seksualnog nasilja, trgovanja ljudima, uhođenja i tradicionalnim štetnim postupcima kao što je genitalno sakaćenje žena, kao i novim oblicima nasilja poput kibernasilja i uznemiravanja na internetu. Stoga je važno nastaviti sa svim tim aktivnostima uz dodjelu zasebnih proračunskih sredstava za program Daphne i osigurati da su u provedbi Programa u obzir uzeti ti rezultati i stečena iskustva.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Nediskriminacija je temeljno načelo Unije. Člankom 19. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđena je borba protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije. Nediskriminacija je utvrđena i u članku 21. Povelje. Potrebno je uzeti u obzir posebne značajke različitih oblika diskriminacije te usporedno s time razviti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije na temelju jedne osnove ili više njih. Programom bi se trebale podupirati mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije, antisemitizma, mržnje prema muslimanima i drugih oblika netolerancije. U tom je kontekstu posebnu pažnju potrebno posvetiti i sprečavanju te borbi protiv svih oblika nasilja, mržnje, segregacije i stigmatizacije, kao i borbi protiv vršnjačkog nasilja, uznemiravanja i netolerantnog ponašanja. Program bi se trebao provoditi zajedno s ostalim aktivnostima Unije koje imaju iste ciljeve, posebno s onima navedenima u Komunikaciji Komisije od 5. travnja 2011. pod nazivom „Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.10” i Preporuci Vijeća od 9. prosinca 2013. o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama11.
(11)  Nediskriminacija je temeljno načelo Unije. Člankom 19. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđena je borba protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije. Nediskriminacija je utvrđena i u članku 21. Povelje. Potrebno je uzeti u obzir posebne značajke različitih oblika diskriminacije, uključujući izravnu, neizravnu i strukturnu diskriminaciju, te usporedno s time razviti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije na temelju jedne osnove ili više njih. Programom bi se trebale podupirati mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije, afrofobije, antisemitizma, anticiganizma, mržnje prema muslimanima, homofobije i drugih oblika netolerancije na internetu i izvan njega, vodeći pritom računa o višestrukim razinama diskriminacije s kojima se susreću žene. U tom je kontekstu posebnu pažnju potrebno posvetiti i sprečavanju te borbi protiv svih oblika nasilja, mržnje, segregacije i stigmatizacije, kao i borbi protiv vršnjačkog nasilja, uznemiravanja i netolerantnog ponašanja. Program bi se trebao provoditi zajedno s ostalim aktivnostima Unije koje imaju iste ciljeve, posebno s onima navedenima u Komunikaciji Komisije od 5. travnja 2011. pod nazivom „Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.10” i Preporuci Vijeća od 9. prosinca 2013. o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama11.
__________________
__________________
10 COM(2011)0173.
10 COM(2011)0173.
11 SL C 378, 24.12.2013., str. 1.
11 SL C 378, 24.12.2013., str. 1.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Kad je riječ o osobama s invaliditetom, prepreke koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te prepreke koje postoje u okolišu, kao i nemogućnost pristupa onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugima. Osobe s invaliditetom među ostalim nailaze na prepreke pristupu tržištu rada, uključivom i kvalitetnom obrazovanju, izbjegavanju siromaštva i socijalne isključenosti, pristupu kulturnim inicijativama i medijima ili ostvarivanju svojih političkih prava. Kao stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) Unija i njezine države članice obvezale su se promicati, štititi te osigurati puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svim osobama s invaliditetom. Odredbe UNCRPD-a postale su sastavni dio pravnog poretka Unije.
(12)  Kad je riječ o osobama s invaliditetom, prepreke koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te prepreke koje postoje u okolišu, kao i nemogućnost pristupa onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugima. Osobe s invaliditetom, uključujući osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, među ostalim nailaze na prepreke pristupu tržištu rada, uključivom i kvalitetnom obrazovanju, izbjegavanju siromaštva i socijalne isključenosti, pristupu kulturnim inicijativama i medijima ili ostvarivanju svojih političkih prava. Kao stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) Unija i njezine države članice obvezale su se promicati, štititi te osigurati puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svim osobama s invaliditetom. Odredbe UNCRPD-a, čija je provedba obavezna, postale su sastavni dio pravnog poretka Unije. U tom bi smislu u okviru Programa trebalo financirati i posebnu pozornost posvetiti aktivnosti podizanja razine osviještenosti o izazovima s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju dok ostvaruju svoja prava kao ravnopravni građani i u potpunosti sudjeluju u društvu.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Pravo svakoga na poštovanje njegova privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja (pravo na privatnost) temeljno je pravo sadržano u članku 7. Povelje o temeljnim pravima. Zaštita osobnih podataka temeljno je pravo sadržano u članku 8. Povelje o temeljnim pravima i članku 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Poštovanje pravila o zaštiti osobnih podataka podliježe kontroli neovisnih nadzornih tijela. Pravnim okvirom Unije, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća12 i Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća13 propisuju se odredbe kako bi se osigurala djelotvorna zaštita prava na zaštitu osobnih podataka. Tim je pravnim instrumentima nacionalnim tijelima za nadzor zaštite podataka povjerena zadaća osvješćivanja javnosti i razumijevanja rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi s obradom osobnih podataka. Unija bi trebala moći provoditi aktivnosti podizanja svijesti, studije i druge relevantne aktivnosti s obzirom na značaj prava na zaštitu osobnih podataka u vrijeme brzog tehnološkog razvoja.
(13)  Pravo svakoga na poštovanje njegova privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja (pravo na privatnost) temeljno je pravo sadržano u članku 7. Povelje o temeljnim pravima. Zaštita osobnih podataka temeljno je pravo sadržano u članku 8. Povelje o temeljnim pravima i članku 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Poštovanje pravila o zaštiti osobnih podataka podliježe kontroli neovisnih nadzornih tijela. Pravnim okvirom Unije, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća12 i Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća13 propisuju se odredbe kako bi se osigurala djelotvorna zaštita prava na zaštitu osobnih podataka. Tim je pravnim instrumentima nacionalnim tijelima za nadzor zaštite podataka povjerena zadaća osvješćivanja javnosti i razumijevanja rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi s obradom osobnih podataka. Unija bi trebala moći provoditi aktivnosti podizanja svijesti, podupirati organizacije civilnog društva u zagovaranju zaštite podataka u skladu sa standardima Unije, provoditi studije i druge relevantne aktivnosti s obzirom na značaj prava na zaštitu osobnih podataka u vrijeme brzog tehnološkog razvoja.
__________________
__________________
12 SL L 119, 4.5.2016., str. 1. – 88.
12 SL L 119, 4.5.2016., str. 1. – 88.
13 SL L 119, 4.5.2016., str. 89. – 131.
13 SL L 119, 4.5.2016., str. 89. – 131.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)   Sloboda izražavanja i informiranja upisana je u Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Slobodan pristup informacijama, evaluacija okvirnih uvjeta za medije te odgovorno i sigurno korištenje informacijskih i komunikacijskih mreža izravno su povezani sa slobodnim razvojem javnog mnijenja i ključni su za jamčenje funkcionalne demokracije. Potrebno je da javnost stekne vještine medijske pismenosti potrebne za kritičko razmišljanje i prosudbu te sposobnost analize složenih okolnosti, prepoznavanja razlike između mišljenja i činjenica, kao i sposobnost odupiranja svim oblicima poticanja na mržnju. Unija bi u tu svrhu trebala poticati razvoj medijske pismenosti za sve građane, neovisno o dobi, s pomoću osposobljavanja, podizanja razine osviještenosti, studija i drugih relevantnih aktivnosti.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Člankom 24. UFEU-a obvezuju se Europski parlament i Vijeće da donesu odredbe za postupke i uvjete potrebne radi građanske inicijative u smislu članka 11. Ugovora o Europskoj uniji. To je postignuto donošenjem Uredbe [(EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća14]. Programom bi se trebalo podržati financiranje tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], a na taj način i ostvarivanje prava građana na pokretanje i podržavanje europskih građanskih inicijativa.
(14)  Europska građanska inicijativa prvi je nadnacionalni instrument participativne demokracije koji stvara izravnu vezu između europskih građana i institucija Unije. Člankom 24. UFEU-a obvezuju se Europski parlament i Vijeće da donesu odredbe za postupke i uvjete potrebne radi građanske inicijative u smislu članka 11. Ugovora o Europskoj uniji. To je postignuto donošenjem Uredbe [(EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća14]. Programom bi se trebalo podržati financiranje tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], a na taj način i ostvarivanje prava građana na pokretanje i podržavanje te poticanje drugih na podržavanje europskih građanskih inicijativa.
_________________
_________________
14 Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11.3.2011., str. 1.).
14 Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11.3.2011., str. 1.).
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  U skladu s člancima 8. i 10. UFEU-a Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podržavati rodno osviještenu politiku i integriranje ciljeva nediskriminacije.
(15)  U skladu s člancima 8. i 10. UFEU-a Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podržavati rodno osviještenu politiku i integriranje ciljeva nediskriminacije te poticati izradu proračuna u kojem se vodi računa o ravnopravnosti spolova i ocjenjivanje utjecaja na spolove na svim razinama proračunskog postupka Unije. Pravilno provođenje rodno osviještene politike iziskuje izradu proračuna u kojem se u svim proračunskim linijama vodi računa o ravnopravnosti spolova, dodjelu odgovarajućih sredstava i transparentnost u proračunskim linijama za promicanje ravnopravnosti spolova i suzbijanje diskriminacije na temelju spola. Pojedinačni projekti i Program trebali bi se preispitati na kraju razdoblja financiranja kako bi se utvrdilo u kojoj su mjeri doprinijeli provedbi navedenih načela.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  U skladu sa zakonodavnim aktima Unije koji se odnose na jednako postupanje države članice trebale bi uspostaviti neovisna tijela za promicanje jednakog postupanja poznatija kao „tijela za ravnopravnost” s ciljem borbe protiv diskriminacije na temelju rase i etničkog podrijetla, kao i spola. Mnoge su države članice međutim učinile i više nego što se od njih zahtijevalo i osigurale da tijela za ravnopravnost mogu poduzimati radnje radi suzbijanja diskriminacije na drugim osnovama poput dobi, spolne orijentacije, religije i uvjerenja, invaliditeta itd. Tijela za ravnopravnost imaju važnu ulogu u promicanju jednakosti i osiguravanju djelotvorne primjene zakonodavstva o jednakom postupanju, posebno pružanjem neovisne pomoći žrtvama diskriminacije, provođenjem neovisnih istraživanja o diskriminaciji, objavljivanjem neovisnih izvješća i davanjem preporuka o svim pitanjima povezanima s diskriminacijom u njihovoj zemlji. Nužno je da se u tom pogledu rad tijela za ravnopravnost koordinira na razini Unije. Mreža EQUINET osnovana je 2007. Njezini su članovi nacionalna tijela za promicanje jednakog postupanja, kako su uspostavljena direktivama Vijeća 2000/43/EZ15 i 2004/113/EZ16 i direktivama 2006/54/EZ17 i 2010/41/EU18 Europskog parlamenta i Vijeća. EQUINET je u iznimnom položaju jer je jedini subjekt koji osigurava koordinaciju aktivnosti tijela za ravnopravnost. Ta je njegova zadaća ključna za osiguravanje kvalitetne provedbe antidiskriminacijskog zakonodavstva Unije u državama članicama i trebala bi se podupirati Programom.
(17)  U skladu sa zakonodavnim aktima Unije koji se odnose na jednako postupanje države članice trebale bi uspostaviti neovisna tijela za promicanje jednakog postupanja poznatija kao „tijela za ravnopravnost” s ciljem borbe protiv diskriminacije na temelju rase i etničkog podrijetla, kao i spola. Mnoge su države članice međutim učinile i više nego što se od njih zahtijevalo i osigurale da tijela za ravnopravnost mogu poduzimati radnje radi suzbijanja diskriminacije na drugim osnovama poput jezika, dobi, spolne orijentacije, religije i uvjerenja, invaliditeta itd. Tijela za ravnopravnost imaju važnu ulogu u promicanju jednakosti i osiguravanju djelotvorne primjene zakonodavstva o jednakom postupanju, posebno pružanjem neovisne pomoći žrtvama diskriminacije, provođenjem neovisnih istraživanja o diskriminaciji, objavljivanjem neovisnih izvješća i davanjem preporuka o svim pitanjima povezanima s diskriminacijom u njihovoj zemlji. Nužno je da se u tom pogledu rad svih relevantnih tijela za ravnopravnost koordinira na razini Unije. Mreža EQUINET osnovana je 2007. Njezini su članovi nacionalna tijela za promicanje jednakog postupanja, kako su uspostavljena direktivama Vijeća 2000/43/EZ15 i 2004/113/EZ16 i direktivama 2006/54/EZ17 i 2010/41/EU18 Europskog parlamenta i Vijeća. Komisija je 22. lipnja 2018. donijela Preporuku o standardima za tijela za jednakost, koja se odnosi na mandat, neovisnost, učinkovitost i koordinaciju te suradnju tijela za jednakost. EQUINET je u iznimnom položaju jer je jedini subjekt koji osigurava koordinaciju aktivnosti tijela za ravnopravnost. Ta je njegova zadaća ključna za osiguravanje kvalitetne provedbe antidiskriminacijskog zakonodavstva Unije u državama članicama i trebala bi se podupirati Programom.
__________________
__________________
15 Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL L 180, 19.7.2000., str. 22.).
15 Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL L 180, 19.7.2000., str. 22.).
16 Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (SL L 373, 21.12.2004., str. 37.).
16 Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (SL L 373, 21.12.2004., str. 37.).
17 Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL L 204, 26.7.2006., str. 23.).
17 Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL L 204, 26.7.2006., str. 23.).
18 Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).
18 Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17a)  Kako bi se povećala dostupnost te pružile nepristrane smjernice i praktične informacije u vezi sa svim aspektima Programa, države članice trebaju uspostaviti kontaktne točke u cilju pružanja pomoći korisnicima i podnositeljima zahtjeva. Kontaktne točke Programa trebale bi moći svoje funkcije obavljati neovisno, bez izravne podređenosti ili uplitanja javnih tijela u njihovo odlučivanje. Kontaktnim točkama mogu upravljati države članice ili organizacije civilnog društva ili njihov konzorcij. Kontaktne točke Programa nemaju nikakvu odgovornost u pogledu odabira projekata;
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Neovisna tijela za ljudska prava i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 18. travnja 2018., odgovarajuća financijska potpora ključna je za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju ljudskih prava, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na nacionalnoj razini.
(18)  Neovisna tijela za ljudska prava, organizacije civilnog društva i branitelji ljudskih prava imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 19. travnja 2018., povećanje financiranja i dostatna financijska potpora ključni su za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti Unije kao što su demokracija, vladavina prava, temeljna prava, uključujući odgovarajućim temeljnim financiranjem i pojednostavnjenim mogućnostima obračuna troškova, financijskim pravilima i postupcima, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Komisija bi trebala osigurati sveukupnu dosljednost, komplementarnost i sinergije s radom tijela, ureda i agencija Unije, posebno Europskog instituta za ravnopravnost spolova i Agencije Europske unije za temeljna prava, te bi trebala uzeti u obzir rad drugih nacionalnih i međunarodnih aktera u područjima obuhvaćenima Programom.
(19)  Komisija bi trebala osigurati sveukupnu dosljednost, komplementarnost i sinergije s radom tijela, ureda i agencija Unije, posebno Europskog instituta za ravnopravnost spolova i Agencije Europske unije za temeljna prava, te bi trebala uzeti u obzir rad drugih nacionalnih i međunarodnih aktera u područjima obuhvaćenima Programom. Komisija bi trebala aktivno usmjeravati sudionike ovog Programa da se koriste izvješćima i sredstvima koja stvaraju ta tijela, uredi i agencije Unije, kao što su alati za izradu proračuna u kojem se vodi računa o ravnopravnosti spolova i ocjenjivanje utjecaja na spolove koje je razvio Europski institut za ravnopravnost spolova.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.a (nova)
(19 a)  Sveobuhvatan mehanizam Unije za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava trebao bi jamčiti redovitu i jednaku reviziju svih država članica, pružajući informacije potrebne za aktivaciju mjera povezanih s općim nedostacima vrijednosti Unije u državama članicama.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  U Programu bi uz određene uvjete trebale moći sudjelovati članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članice EFTA-e koje nisu članice EGP-a te ostale europske zemlje. Zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati koji uživaju pogodnosti pretpristupne strategije trebali bi isto tako moći sudjelovati u Programu.
(20)  U pogledu provedbe posebnih ciljeva promicanja ravnopravnosti spolova i prava, promicanja uključenosti i sudjelovanja građana u demokratskom životu Unije na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini te borbe protiv nasilja, u Programu bi uz određene uvjete trebale moći sudjelovati članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članice EFTA-e koje nisu članice EGP-a te ostale europske zemlje. Zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati koji uživaju pogodnosti pretpristupne strategije trebali bi isto tako moći sudjelovati u Programu.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije potrebno je osigurati europsku dodanu vrijednost svih provedenih djelovanja te njihovu komplementarnost s aktivnostima država članica, a potrebno je težiti dosljednosti, komplementarnosti i sinergijama s programima financiranja kojima se podupiru međusobno usko povezana područja politike, posebno unutar Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti i stoga s programom Pravosuđe, kao i programom Kreativna Europa i programom ERASMUS+, kako bi se ostvario potencijal kulturnih hibrida u području kulture, medija, umjetnosti, obrazovanja i kreativnosti. Potrebno je stvoriti sinergije s drugim europskim programima financiranja, posebno u području zapošljavanja, unutarnjeg tržišta, poduzetništva, mladih, zdravlja, građanstva, pravosuđa, migracija, sigurnosti, istraživanja, inovacija, tehnologije, industrije, kohezije, turizma, vanjskih odnosa, trgovine i razvoja.
(21)  Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije potrebno je osigurati europsku dodanu vrijednost svih provedenih djelovanja, uključujući na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, usmjerenih na promicanje i očuvanje vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji. Komisija bi trebala težiti dosljednosti, sinergijama i komplementarnosti s aktivnostima država članica i drugim programima financiranja kojima se podupiru područja politike usko povezana s Fondom za pravosuđe, prava i vrijednosti, uključujući s programom Kreativna Europa i programom ERASMUS+ te relevantnim politikama Unije.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.a (nova)
(21a)  U skladu s člankom 9. UFEU-a trebala bi se promicati visoka razina zapošljavanja, jamčiti dostatna socijalna zaštita te bi se trebalo boriti protiv društvene isključenosti. Mjerama u okviru Programa bi se stoga trebale promicati sinergije između borbe protiv siromaštva, socijalne isključenosti i isključenosti s tržišta rada te promicanja jednakosti i borbe protiv svih oblika diskriminacije. Stoga bi se Program trebao provoditi na način da se osiguraju maksimalne sinergije i nadopunjavanje između njegovih potprograma i Europskog socijalnog fonda plus. Nadalje, trebalo bi osigurati sinergije s programom Erasmus i Europskim socijalnim fondom plus kako bi se osiguralo da ti fondovi zajednički pridonose osiguravanju visokokvalitetnog obrazovanja te jednakih mogućnosti za sve.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.a (nova)
(22 a)  Važno je osigurati dobro financijsko upravljanje programom i njegovu provedbu na najučinkovitiji i najpristupačniji način, pri čemu je također potrebno osigurati pravnu sigurnost i dostupnost programa svim sudionicima;
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.b (nova)
(22 b)  Vodeća načela za ostvarenje ciljeva ovog programa trebala bi biti poboljšanje provedbe i kvalitete potrošnje uz istovremeno osiguranje optimalnog iskorištavanja financijskih sredstava.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima.
(23)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskoj pomoći, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima te se zahtijeva potpuna transparentnost pri upotrebi sredstava, dobro financijsko upravljanje i razborita upotreba sredstava. Konkretno, pravila o mogućnosti da se lokalne, regionalne, nacionalne i transnacionalne organizacije civilnog društva, uključujući lokalne organizacije civilnog društva, financiraju putem višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje, kaskadnih bespovratnih sredstava (financijska potpora za treće strane) te odredbe koje osiguravaju brze i fleksibilne postupke za dodjelu bespovratnih sredstava, kao što je postupak podnošenja u dva koraka, postupci prijave i izvješćivanja prilagođeni korisnicima, trebaju biti potpuno funkcionalni i dodatno ojačani u okviru provedbe ovog Programa.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća20, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9521, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193923, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća24. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.
(24)  Oblici financiranja te načini provedbe u okviru ove Uredbe trebali bi se odabrati na temelju njihove mogućnosti ostvarivanja posebnih ciljeva djelovanja i postizanja rezultata, uzimajući u obzir posebno troškove kontrola, administrativno opterećenje, veličinu i kapacitete relevantnih dionika i ciljnih korisnika i očekivani rizik nesukladnosti. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa, jediničnih troškova i kaskadnih bespovratnih sredstava, kao i kriterija za sufinanciranje kojima se uzima u obzir volonterski rad i financiranja koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. Zahtjevi sufinanciranja trebali bi biti prihvaćeni u naravi i mogu biti izostavljeni u slučajevima ograničenog komplementarnog financiranja. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća20, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9521, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193923, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća24. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.
__________________
__________________
20 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
20 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
21Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).
21Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).
22Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
22Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
23 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).
23 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).
24Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
24Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti.
(25)  U vezi s provedbom posebnih ciljeva promicanja ravnopravnosti spolova i prava, promicanja uključenosti i sudjelovanja građana u demokratskom životu Unije na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini te borbe protiv nasilja, treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.a (nova)
(26 a)  Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama želi se Uniju osposobiti da bolje štiti svoj proračun kada nedostaci u okviru vladavine prava ugrožavaju ili bi mogli ugroziti dobro financijsko upravljanje financijskim interesima Unije. Njime bi se trebao nadopuniti program Prava i vrijednosti čija je uloga drugačija odnosno financiranje politika u skladu s temeljnim pravima i europskim vrijednostima u čijoj su srži životi građana i njihovo sudjelovanje.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)  U skladu s [referenca će se na odgovarajući način ažurirati u skladu s novom odlukom o prekomorskim zemljama i područjima: člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU25] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP-ovi) ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani.
(27)  U skladu s [referenca će se na odgovarajući način ažurirati u skladu s novom odlukom o prekomorskim zemljama i područjima: člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU25] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP-ovi) ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani. Pri provedbi Programa moraju se uzeti u obzir ograničenja koja proizlaze iz udaljenosti prekomorskih zemalja i područja, a njihovo efektivno sudjelovanje u Programu mora se pratiti i redovito ocjenjivati.
__________________
__________________
25Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).
25Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s Unijinom obvezom provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovim ciljevima održivog razvoja, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja i ostvarivanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda EU-a. Relevantne će se aktivnosti utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno procijeniti u kontekstu njegove evaluacije sredinom provedbenog razdoblja.
(28)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Programom pridonijet će se uključivanju klimatskih mjera i postizanju ukupnog cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podržavanje klimatskih ciljeva tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027., te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Relevantne će se aktivnosti utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno procijeniti u kontekstu njegove evaluacije sredinom provedbenog razdoblja.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.
(29)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje tako da se pritom izbjegnu prekomjerni propisi i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi prema potrebi mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Programa na terenu.
(29)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje tako da se pritom izbjegnu prekomjerni propisi i administrativna opterećenja, osobito za države članice. U tom kontekstu primjeri podnositelja zahtjeva i korisnika koji nemaju odgovarajuća sredstva i osoblje za ispunjavanje zahtjeva u pogledu praćenja i izvješćivanja mogu se smatrati organizacijama civilnog društva, lokalnim javnim tijelima, socijalnim partnerima itd. Ti zahtjevi prema potrebi mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Programa na terenu.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)  Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, ovlast za donošenje akata trebalo bi delegirati Komisiji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu pokazatelja kako su navedeni u člancima 14. i 16. te Prilogu II. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
(30)  Radi dopune ove Uredbe u cilju provedbe Programa i osiguravanja učinkovite procjene njegova napretka u ostvarivanju njegovih ciljeva, ovlast za donošenje akata trebalo bi delegirati Komisiji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu programâ rada u skladu s člankom 13. i pokazatelja kako su navedeni u člancima 14. i 16. te Prilogu II. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća26 .
Briše se.
__________________
26 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
Ovom se Uredbom utvrđuje program Prava i vrijednosti (dalje u tekstu „Program”).
Ovom se Uredbom utvrđuje program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (dalje u tekstu „Program”).
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.
Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.
Njome se određuju ciljevi i područje primjene Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i uvjeti za osiguravanje tog financiranja.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1.
1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranjem organizacija civilnog društva, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava.
1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni Ugovorima, uključujući demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava kako su utvrđena u članku 2. UEU-a, posebice podupiranjem organizacija civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, osobito na najnižoj razini lokalne zajednice te izgradnjom njihovih kapaciteta i poticanjem građanskog i demokratskog sudjelovanja, radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, uključivih društava utemeljenih na pravima i jednakosti.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka -a (nova)
(-a)  Zaštita i promicanje demokracije i vladavine prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini (potprogram Vrijednosti Unije);
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka a
(a)  promicanje jednakosti i prava (potprogram Jednakost i prava);
(a)  promicanje jednakosti, uključujući jednakost spolova, prava, nediskriminaciju i promicanje rodno osviještene politike (potprogram Jednakost, prava i jednakost spolova),
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka b
(b)  promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana);
(b)  podizanje razine osviještenosti građana, osobito mladih, o važnosti Unije aktivnostima čiji je cilj očuvanje sjećanja na povijesne događaje koji su doveli do njezina nastanaka te promicanje demokracije, slobode izražavanja, pluralizma, uključivanja građana, njihovih susreta i aktivnog sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Aktivno građanstvo);
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka c
(c)  suzbijanje nasilja (potprogram Daphne).
(c)  suzbijanje nasilja, uključujući nasilje na temelju spola (potprogram Daphne).
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 2.a (novi)
Članak 2.a
Potprogram Vrijednosti Unije
U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (-a) Program je usredotočen na:
(a)   zaštitu i promicanje demokracije i vladavine prava, uključujući podupiranjem aktivnosti civilnog društva koje promiču neovisnost pravosuđa i učinkovitu sudsku zaštitu od strane neovisnih sudova, uključujući temeljna prava; pružanje potpore nezavisnim braniteljima ljudskih prava i organizacijama civilnog društva koje se bave praćenjem sukladnosti s vladavinom prava, za obranu zviždača i za inicijative koje promiču zajedničku kulturu transparentnosti, dobrog upravljanja i borbu protiv korupcije;
(b)   promicanje izgradnje demokratskije Unije kao i zaštite i jačanja svijesti o pravima i vrijednostima utvrđenima u Ugovorima pružanjem financijske potpore neovisnim organizacijama civilnog društva koje promiču i obrađuju ta prava i vrijednosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, čime se stvara okruženje koje omogućuje demokratski dijalog i jačanje slobode izražavanja, mirnog okupljanja ili udruživanja, slobodu medija i pluralizam medija te akademsku slobodu.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 3. – glava
Potprogram Jednakost i prava
Tematsko područje Jednakost, prava i jednakost spolova
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio
U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a) Program je usredotočen na:
U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a) Program je usredotočen na:
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka a
(a)  Sprečavanje i suzbijanje nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije i potporu sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te njihovu uključivanju, kao i politikama za suzbijanje rasizma i svih oblika netolerancije;
(a)  Poticanje jednakosti, sprečavanje i suzbijanje nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, rasnog, društvenog ili etničkog podrijetla, boje kože, genetskih odličja, jezika, vjere ili vjerovanja, političkog i drugog uvjerenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije ili na nekoj drugoj osnovi i potporu sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti i nediskriminacije te njihovu uključivanju, kao i politikama za suzbijanje rasizma i svih oblika netolerancije na internetu i izvan njega;
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)
(a a)  podupiranje sveobuhvatnih politika i programa za promicanje prava žena, rodne ravnopravnosti, osnaživanja žena i rodno osviještene politike;
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 4. – glava
Potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana
Potprogram Aktivno građanstvo
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio
U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (b) Program je usredotočen na:
U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na sljedeće svrhe:
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka a
(a)  povećanje razumijevanja Unije, njezine povijesti, kulturne baštine i raznolikosti među građanima;
(a)  podupiranje projekata koje predlože građani, s posebnim naglaskom na mlade ljude, koji su usmjereni na poticanje ljudi da ne samo pamte događaje koji su prethodili uspostavi Unije, koji čine srž njezine povijesne memorije, već i da uče više o svojoj zajedničkoj povijesti, kulturi i vrijednostima te da steknu osjećaj bogatstva zajedničke kulturne baštine te kulturne i jezične raznolikosti, koja je temelj zajedničke budućnosti; Jačanje razumijevanja Unije, njezina podrijetla, svrhe i postignuća te jačanje svijesti o sadašnjim i budućim izazovima te o važnosti međusobnog razumijevanja i tolerancije koji su u samom središtu europskog projekta;
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka aa (nova)
(aa)   promicanje i podupiranje razmjena dobrih praksi u vezi s formalnim i neformalnim obrazovanjem za europsko građanstvo;
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b
(b)  promicanje razmjene i suradnje među građanima različitih zemalja; promicanje građanskog i demokratskog sudjelovanja omogućavajući građanima i predstavničkim udrugama da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.
(b)  promicanje javnog dijaloga kroz bratimljenje gradova, sastanci građana, posebno mladih ljudi, i kroz suradnju između općina, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva u različitim zemljama kako bi im se pružila izravna praktična iskustva o bogatstvu kulturne raznolikosti i baštine u Uniji te kako bi se povećala uključenost građana u društvo
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  poticanje i jačanje građanskog sudjelovanja u demokratskom životu Unije na lokalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini; da se građanima i udrugama omogući promicanje međukulturnog dijaloga i odgovarajuće javne rasprave o svim područjima djelovanja Unije, čime se doprinosi oblikovanju političkog programa Unije; podupiranje organizacija zajedničkih inicijativa u obliku građanskih udruga i mreža pravnih subjekata za učinkovitije provođenje ciljeva utvrđenih u prethodnim stavcima;
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio
U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na:
U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na:
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka -a (nova)
(-a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja prema ženama na temelju spola te promicanje potpune provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) na svim razinama; i
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka a
(a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom, mladima i ženama te drugim ugroženim skupinama;
(a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom, mladima te drugim ugroženim skupinama, kao što su pripadnici zajednice LGBTQI, osobe s invaliditetom, pripadnici manjina, starije osobe, izbjeglice i migranti;
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka b
(b)  pružanje podrške žrtvama takvog nasilja i njihovu zaštitu.
(b)  podupiranje i zaštita žrtava takvog nasilja, uključujući podupiranjem aktivnosti organizacija civilnog društva kojima se olakšava i osigurava pristup pravosuđu, službama za potporu žrtvama i sigurnom kaznenom izvješćivanju za sve žrtve nasilja te podupiranju i osiguranju iste razine zaštite u cijeloj Uniji za žrtve rodno uvjetovanog nasilja.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.
1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.2027. iznosi [641 705 000] EUR u tekućim cijenama.
1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021. - 2027. iznosi [1 627 000 000] EUR u cijenama iz 2018. [1 834 000 000] EUR u tekućim cijenama].
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka -a (nova)
(-a)  [754 062 000 u cijenama iz 2018.] [850 000 000 EUR u tekućim cijenama] (tj. 46,34 % ukupne financijske omotnice) za posebne ciljeve iz članka 2. stavak 2. točke (-a);
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka a
(a)  [408 705 000] EUR za posebne ciljeve iz članka 2 stavka 2. točke (a) i članka 2. stavka 2. točke (c);
(a)  [429 372 000 u cijenama iz 2018. ] [484 000 000 EUR] (tj. 26,39 % ukupne financijske omotnice ) za posebne ciljeve iz članka 2. stavak 2. točaka (a ) i (c);
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka b
(b)  [233 000 000] EUR za posebni cilj iz članka 2. stavka 2. točke (b).
(b)  [443 566 000 u cijenama iz 2018. ] [500 000 000 EUR] (tj. 27,26 % ukupne financijske omotnice ) za posebne ciljeve iz članka 2. stavak 2. točke (b).
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
Komisija dodjeljuje barem 50% sredstava iz točke (-a) i (a) prvog podstavka ovog stavka, za potporu organizacijama civilnoga društva, od čega se barem 65% dodjeljuje lokalnim i regionalnim organizacijama.
Komisija ne odstupa od dodijeljenih postotaka financijske omotnice, kako je navedeno u Prilogu I (-a), za više od 5 postotnih bodova. Ako se pokaže da je potrebno premašiti to ograničenje, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. za izmjenu Priloga I (-a) korekcijom dodijeljenih postotaka programskih sredstava za pet do deset postotnih bodova.
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.
5.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava izravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c). Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.
5.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev ili zahtjev Komisije, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava izravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe. Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist države članice.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 6.a (novi)
Članak 6.a
Mehanizam za potporu vrijednostima
1.   U iznimnim slučajevima, kada postoji ozbiljno i brzo pogoršanje u državi članici u odnosu na usklađenost s vrijednostima Unije iz članka 2. UEU-a, te postoji opasnost da se dovoljno ne štite i ne promiču te vrijednosti, Komisija može pokrenuti poziv za podnošenje prijedloga u obliku ubrzanog postupka za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u cilju olakšavanja, podupiranja i jačanja demokratskog dijaloga u dotičnoj državi članici te rješavanja problema nedovoljne usklađenosti s vrijednostima iz članka 2. UEU-a.
2.   Komisija namjenjuje do 5 % iznosa iz članka 6(2)(-a) mehanizmu za potporu vrijednostima iz stavka 1. ovog članka. Na kraju svake proračunske godine Komisija prenosi sredstva za koja nisu preuzete obveze u okviru ovog mehanizma za potporu drugim mjerama koje su u okviru ciljeva Programa.
3.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. kako bi se pokrenuo mehanizam za potporu vrijednostima iz stavka 1. ovog članka. Pokretanje mehanizma temelji se na sveobuhvatnom i redovitom praćenju na temelju dokaza i ocjenjivanju stanja u svim državama članicama u pogledu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.  Program se provodi u okviru izravnog upravljanja u skladu s Financijskom uredbom ili neizravnog upravljanja s tijelima navedenima u članku 61. stavku 1. točki (c) Financijske uredbe.
1.  Program se provodi u okviru izravnog upravljanja u skladu s Financijskom uredbom ili neizravnog upravljanja s tijelima navedenima u članku 62. stavku 1. točki (c) Financijske uredbe.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi.
2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, prvenstveno putem bespovratnih sredstava za djelovanje, kao i godišnjih i višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje. To financiranje se provodi tako što se jamči dobro financijsko upravljanje, pametna uporaba javnih sredstava, nisko administrativno opterećenje za operatora programa i korisnike, kao i dostupnost sredstava Programa potencijalnim korisnicima. Mogu se koristiti jednokratni iznosi, jedinični troškovi, fiksne stope i bespovratna sredstva s kaskadnim učinkom (financijska potpora trećim osobama). Sufinanciranje se prihvaća u naravi i može se izostaviti u slučajevima ograničenog komplementarnog financiranja.
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
Aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju posebnog cilja navedenog u članku 2. mogu se financirati u skladu s ovom Uredbom. Posebno su aktivnosti navedene u Prilogu I. prihvatljive za financiranje.
1.   Aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju općeg ili posebnog cilja navedenog u članku 2. mogu se financirati u skladu s ovom Uredbom. Posebno su aktivnosti navedene u članku 9.a prihvatljive za financiranje.
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. (novi)
2.   U skladu s člankom 11. stavkom 2. UEU-a Komisija osniva Skupinu za civilni dijalog čiji je cilj osigurati redovit, otvoren i transparentan dijalog s korisnicima Programa i drugih relevantnih dionika radi razmjene iskustava i dobrih praksi te radi raspravljanja o političkim događanjima u područjima i ciljevima obuhvaćenima Programom i povezanim područjima.
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 9.a (novi)
Članak 9.a
Aktivnosti koje ispunjavaju uvjete za financiranje
Opći i posebni ciljevi Programa utvrđeni u članku 2. provodit će se posebice, ali ne isključivo, podupiranjem sljedećih aktivnosti:
(a)   podizanja razine osviještenosti, javnog obrazovanja, promicanja i širenja informacija radi boljeg poznavanja politika, načela i prava u okviru područja obuhvaćenih Programom;
(b)   uzajamnog učenja razmjenom dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja i postizanja većeg uzajamnog razumijevanja te građanskog i demokratskog angažmana;
(c)   aktivnosti analitičkog praćenja, izvješćivanja i zagovaranja radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini Unije u područjima obuhvaćenima Programom te radi boljeg ispravnog prenošenja i provedbe zakona Unije, politika i zajedničkih vrijednosti Unije u državama članicama, takve aktivnosti trebaju, na primjer, obuhvaćati prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.
(d)   osposobljavanja relevantnih dionika radi njihova boljeg poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom te jačanja neovisnosti relevantnih dionika i njihove sposobnosti zagovaranja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom, pa i u okviru strateških sudskih postupaka;
(e)   osvješćivanja javnosti i razumijevanja rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, privatnosti i digitalne sigurnosti;
(f)   jačanja osviještenosti građana o glavnim europskim vrijednostima i njihovoj predanosti pravdi, jednakosti, vladavini prava i demokraciji te o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz građanstva Unije kao što su pravo na putovanje, rad, studij i život u drugoj državi članici, preko kampanja informiranja i promicanja uzajamnog razumijevanja, međukulturnog dijaloga i poštovanja raznolikosti u Uniji;
(g)   jačanja osviještenosti među građanima, posebno mladima, o europskoj kulturi, kulturnome naslijeđu, identitetu, povijesti i sjećanju te učvršćenja njihova osjećaja pripadnosti u Uniji, posebno preko inicijativa za promišljanje o uzrocima totalitarnih režima u modernoj povijesti Europe i u spomen na žrtve tih zločina, počinjene nepravde i aktivnosti koje se odnose na druge prijelomne trenutke u novijoj europskoj povijesti;
(h)   okupljanja građana različitih državljanstava i kultura tako da im se pruži mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova i projektima malih razmjera i projektima civilnoga društva, čime se stvaraju uvjeti za jačanje pristupa „odozdo prema gore”;
(i)   poticanja i omogućivanja aktivnog i uključivog sudjelovanja, s posebnim naglaskom na marginaliziranim društvenim skupinama, u izgradnji demokratskije Unije te podizanja osviještenosti te promicanja i obrane temeljnih prava, prava i vrijednosti pružanjem potpore organizacijama civilnog društva aktivnima u područjima obuhvaćenima Programom na svim razinama, kao i razvijanja kapaciteta europskih mreža i organizacija civilnog društva radi doprinošenja razvoju, podizanju osviještenosti i praćenju provedbe prava Unije, političkih ciljeva, vrijednosti i strategija;
(j)   financiranja tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], čime se podupire ostvarivanje prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pruža potpora tim inicijativama;
(k)   boljeg poznavanja Programa, širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanja informiranja građana i civilnog društva, pa i osnivanjem neovisnih programskih kontaktnih točaka i pružanjem potpore tim kontaktnim točkama;
(l)  jačanja kapaciteta i nezavisnosti branitelja ljudskih prava i organizacija civilnog društva koje prate stanje vladavine prava te podupiru aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini;
(m)   pružanja potpore obrani zviždača, uključujući inicijative i mjere za uspostavljanje sigurnih kanala za izvješćivanje unutar organizacija i javnim vlastima ili drugim relevantnim tijelima te mjera za zaštitu zviždača od otkaza, nazadovanja ili drugih oblika osvete, pa i s pomoću informacija i osposobljavanja za relevantna javna tijela i dionike;
(n)   pružanja potpore inicijativama i mjerama za promicanje i zaštitu slobode i pluralizma medija te za izgradnju kapaciteta za nove izazove kao što su novi mediji i suprotstavljanje govoru mržnje kao i ciljanim pogrešnim informacijama podizanjem razine osviještenosti, osposobljavanjem, studijama i aktivnostima praćenja;
(o)   pružanja potpore organizacijama civilnog društva koje djeluju na promicanju i praćenju integriteta, transparentnosti i odgovornosti javne uprave i javnih tijela i na borbi protiv korupcije;
(p)   pružanja potpore organizacijama koje pomažu, udomljuju i štite žrtve nasilja i osobe suočene s prijetnjama, uključujući skloništa za žene;
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.
1.  Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe te obuhvaćaju bespovratna sredstva za djelovanje, višegodišnja bespovratna sredstva za poslovanje i kaskadna bespovratna sredstva.
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
2.  Članovi komisije za evaluaciju mogu biti vanjski stručnjaci.
2.  Članovi komisije za evaluaciju mogu biti vanjski stručnjaci. Sastav komisije za evaluaciju mora odražavati uravnoteženu rodnu zastupljenost.
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.
1.  Za aktivnost za koju je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući fondove s podijeljenim upravljanjem, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove. [Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove aktivnosti, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi].
1.  Za aktivnost za koju je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući fondove s podijeljenim upravljanjem, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove te da se dvostruko financiranje izbjegne jasnim navođenjem izvora financiranja za svaku kategoriju rashoda u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja. [Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove aktivnosti, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi].
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2. – točka a – alineja 1.
–  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili prekomorskom području koje je s njom povezano,
–  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili prekomorskom području povezanima s tom državom članicom,
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2. – točka a – alineja 2.
—  trećoj zemlji pridruženoj Programu,
—  za posebne ciljeve navedene u članku 2. stavku 2. točkama (a) i (c), trećoj zemlji pridruženoj Programu u skladu s člankom 7. ove Uredbe,
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2. – točka b
(b)  svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.
(b)  svaki neprofitni pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 3.
3.  Bespovratna sredstva za poslovanje mogu se dodijeliti Europskoj mreži tijela za ravnopravnost (EQUINET) bez poziva na podnošenje prijedloga radi pokrivanja izdataka povezanih s njezinim stalnim programom rada.
3.  Bespovratna sredstva za poslovanje mogu se dodijeliti Europskoj mreži tijela za ravnopravnost (EQUINET) bez poziva na podnošenje prijedloga, prema članku 6. stavku 2. točki (a), radi pokrivanja izdataka povezanih s njezinim stalnim programom rada pod uvjetom da je za njihov radni program provedena procjena utjecaja na spolove.
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 13. – glava
Program rada
Program rada i višegodišnji prioriteti
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
1.  Program se provodi prema programima rada iz članka 110. Financijske uredbe.
1.  Program se ostvaruje prema programima rada iz članka 110. Financijske uredbe.
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.a (novi)
1.a  Komisija primjenjuje načelo partnerstva pri odlučivanju o svojim prioritetima u okviru Programa i osigurava sveobuhvatnu uključenost dionika u planiranje, provedbu, praćenje i evaluaciju ovog Programa i njegovih programa rada u skladu s člankom 15.a.
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.
2.  Komisija provedbenim aktom donosi program rada. Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 19.
2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. radi dopune ove Uredbe uspostavljanjem odgovarajućeg programa rada.
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.
1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 2. navedeni su u Prilogu II.
1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 2. prikupljaju se, ako je primjenjivo, razvrstani po spolu. Popis pokazatelja naveden je u Prilogu II.
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3.
3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.
3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne i najmanje opterećujuće obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice. Kako bi se olakšalo ispunjavanje zahtjeva izvješćivanja, Komisija stavlja na raspolaganje formate prilagođene korisnicima te osigurava programe orijentacije i potpore posebno usmjerene na organizacije civilnog društva koje možda nemaju uvijek stručno znanje i vještine te odgovarajuća sredstva i osoblje kako bi ispunile zahtjeve izvješćivanja.
Amandman 92.
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1.
1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.
1.  U evaluacijama se u obzir uzima dimenzija spola i one sadržavaju podatke razvrstane po spolu, uključujući posebno poglavlje za svaki potprogram kao i broj uključenih osoba, njihove povratne informacije i zemljopisnu pokrivenost; evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.
2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. U evaluaciji sredinom provedbenog razdoblja u obzir se uzimaju rezultati evaluacija dugoročnog učinka prethodnih programa (programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Europa za građane).
2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. U privremenoj evaluaciji u obzir se uzimaju rezultati evaluacija dugoročnog učinka prethodnih programa (programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Europa za građane). Privremena evaluacija uključuje procjenu utjecaja na spolove kako bi se procijenilo u kojoj su mjeri ciljevi ravnopravnosti spolova iz Programa ostvareni, osiguralo da nijedna sastavnica Programa nema neželjene negativne učinke na ravnopravnost spolova i utvrdile preporuke za načine na koje se mogu sastaviti budući pozivi na podnošenje ponuda i operativne odluke o dodjeli bespovratnih sredstava radi aktivnog promicanja razmatranja na temu ravnopravnosti spolova.
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4.
4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.
4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija. Komisija evaluaciju objavljuje na svojoj internetskoj stranici u lako dostupnom formatu.
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 14. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2027.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 13. i 14. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2027.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 13. i 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 4.
4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Sastav skupine stručnjaka mora odražavati uravnoteženu rodnu zastupljenost. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija osigurava pravodobno i istodobno slanje svih dokumenata, uključujući nacrte akata, Europskom parlamentu i Vijeću u isto vrijeme kada i stručnjacima iz država članica. Ako to smatraju potrebnim, Europski parlament i Vijeće mogu pojedinačno poslati stručnjake na sastanke stručnih skupina iz Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata i na koje su pozvani stručnjaci iz država članica. U tu svrhu Europski parlament i Vijeće primaju plan za sljedeće mjesece i pozive na sve sastanke stručnjaka.
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 5.
5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću. Na temelju Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., građani i ostali dionici mogu izraziti mišljenje o nacrtu teksta delegiranog akta tijekom razdoblja od četiri tjedna. O nacrtu teksta savjetuje se s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija na temelju iskustva nevladinih organizacija te lokalnih i regionalnih vlasti s obzirom na provedbu Programa.
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 6.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 14. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 13. ili 14. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1.
1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju aktivnosti i njihovih rezultata) pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.
1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju aktivnosti i njihovih rezultata) pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost i, prema potrebi, korisnike tako financiranih aktivnosti i njihove sudionike, i u obliku koji je dostupan osobama s invaliditetom, upućujući time na dodanu vrijednost koja nastaje zahvaljujući Uniji i pomažući Komisiji u prikupljanju podataka kako bi se povećala proračunska transparentnost.
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2.
2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih djelovanja i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu troše se i na institucijsko priopćavanje političkih prioriteta Unije ako se oni odnose na ciljeve navedene u članku 2.
2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih djelovanja i rezultata.
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 18.a (novi)
Članak 18.a
Kontaktne točke Programa
U svakoj državi članici uspostavlja se nezavisna nacionalna kontaktna točka s kvalificiranim osobljem čija je zadaća posebno pružanje nepristranih smjernica, praktičnih informacija i pomoći dionicima i korisnicima Programa u pogledu svih aspekata Programa, pa i u pogledu postupka prijave.
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 19.
Članak 19.
Briše se.
Postupak Odbora
1.  Komisiji pomaže odbor. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.
3.  Odbor se može sastajati u različitim sastavima kako bi raspravljao o pojedinim potprogramima.
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Prilog - I. (novi)
Prilog - I.
Financijska sredstva dostupna u okviru Programa iz članka 6. stavka 1. raspodjeljuju se kako slijedi:
(a)  u okviru iznosa iz članka 6. stavka 2. točke (a):
–  najmanje 15 % za aktivnosti kojima se provode posebni ciljevi iz točke (aa) članka 3.;
–  najmanje 40 % za aktivnosti kojima se provode posebni ciljevi iz točke (-a) članka 5.; i
–  najmanje 45 % za aktivnosti kojima se provode posebni ciljevi iz točaka (a) i (b) članka 3. i točaka (a) i (b) članka 5.;
(b)  u okviru iznosa iz članka 6. stavka 2. točke (b):
–  15 % za aktivnosti sjećanja;
–  60 % za demokratsko sudjelovanje;
–  10 % za promotivne aktivnosti; i
–  10 % za upravljanje.
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Prilog I.
Prilog I.
Briše se.
Aktivnosti Programa
Posebni ciljevi Programa iz članka 2. stavka 2. nastojat će se među ostalim ostvariti podupiranjem sljedećih aktivnosti:
(a)   podizanja razine osviještenosti i širenja informacija radi boljeg poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom;
(b)   uzajamnog učenja razmjenom dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja, postizanja većeg uzajamnog razumijevanja te građanskog i demokratskog angažmana;
(c)   analitičkih aktivnosti i aktivnosti praćenja1 radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini EU-a u područjima obuhvaćenima Programom, kao i radi bolje provedbe prava i politika EU-a;
(d)   osposobljavanja relevantnih dionika radi njihova boljeg poznavanja politika i prava u obuhvaćenima područjima;
(e)   razvoja i održavanja alata informacijske i komunikacijske tehnologije;
(f)   jačanja svijesti građana o europskoj kulturi, povijesti i sjećanju, kao i njihova osjećaja pripadnosti Uniji;
(g)   okupljanja Europljana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova;
(h)   poticanja i olakšavanja aktivnog sudjelovanja u stvaranju demokratičnije Unije, kao i jačanja svijesti o pravima i vrijednostima pružanjem potpore organizacijama civilnog društva;
i.   financiranja tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], čime se podupire ostvarivanje prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pruža potpora tim inicijativama;
(j)   razvoja kapaciteta europskih mreža radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije, kao i organizacija civilnog društva aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom;
(k)   boljeg poznavanja Programa, širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanjem informiranja građana, uključujući otvaranjem programskih ureda/uspostavom mreže nacionalnih kontakata i pružanjem potpore tim uredima/mrežama.
1.   Te aktivnosti obuhvaćaju primjerice prikupljanje podataka i statističkih podataka; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Prilog II. – stavak 1. – uvodni dio
Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. U tu će se svrhu prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:
Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja rezultata kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. Ako je to moguće, pokazatelji se raščlanjuju prema dobi, spolu i drugim podacima koje je moguće prikupiti kao što su primjerice etnička pripadnost, invaliditet i rodni identitet. U tu će se svrhu prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Prilog II. – stavak 1. – tablica
Broj osoba do kojih su doprle:
Broj osoba, razvrstanih prema spolu i dobi, do kojih su doprle:
i.  aktivnosti osposobljavanja;
i.  aktivnosti osposobljavanja;
ii.  aktivnosti uzajamnog učenja i razmjene dobre prakse;
ii.  aktivnosti uzajamnog učenja i razmjene dobre prakse;
iii.  aktivnosti podizanja razine svijesti, informiranja i širenja informacija.
iii.  aktivnosti podizanja razine svijesti, informiranja i širenja informacija.
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Prilog II. – stavak 1. – redak 1.a (novi)
Komisija isto tako svake godine objavljuje sljedeće pokazatelje ostvarenja:
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Prilog II. – stavak 1. – redak 1.b (novi)
Broj zahtjeva i aktivnosti financiranih prema popisu u članku 9. stavku 1. i po potprogramu
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Prilog II. – stavak 1. – redak 1.c (novi)
Razinu financiranja koju su zatražili podnositelji zahtjeva i koja je odobrena uz navođenje popisa iz članka 9. stavka 1. i po potprogramu
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Prilog II. – tablica – redak 6.
Broj transnacionalnih mreža i inicijativa usredotočenih na europsko pamćenje i europsku baštinu kao rezultat intervencije Programa
Broj transnacionalnih mreža i inicijativa usredotočenih na europsko sjećanje i europsku baštinu te civilni dijalog kao rezultat intervencije Programa
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Prilog II. – tablica – redak 6.a (novi)
Geografska rasprostranjenost projekata

(1)Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0468/2018).

Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti