Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0207(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0468/2018

Teksty złożone :

A8-0468/2018

Debaty :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Głosowanie :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 8.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

Teksty przyjęte
PDF 326kWORD 98k
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - Strasburg
Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I
P8_TA(2019)0040A8-0468/2018

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości” (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł
Wniosek
Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające program „Prawa i Wartości”
ustanawiające program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”. W art. 3 doprecyzowano następnie, że „celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” oraz że, między innymi, „[Unia] [s]zanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
(1)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości”. Spośród tych praw i wartości, zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka, główny fundament wszystkich podstawowych praw człowieka stanowi godność człowieka. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”. W art. 3 doprecyzowano następnie, że „celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” oraz że, między innymi, „[Unia] [s]zanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)   W swojej rezolucji z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i środków własnych Parlament Europejski podkreślił znaczenie zasad horyzontalnych, które powinny stanowić podstawę wieloletnich ram finansowych (WRF) i wszystkich powiązanych polityk Unii, w tym włączenia celów zrównoważonego rozwoju ONZ do wszystkich polityk i inicjatyw Unii w następnych WRF, podkreślił, że wyeliminowanie dyskryminacji ma kluczowe znaczenie dla wywiązania się z zobowiązań Unii na rzecz Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz wyraził ubolewanie z powodu braku uwzględniania aspektu płci i równouprawnienia w polityce Unii, jak przedstawiono we wnioskach dotyczących wieloletnich ram finansowych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)
(1b)   W swojej rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie kolejnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. Parlament Europejski wyraził poparcie dla programów w dziedzinie kultury, edukacji, mediów, młodzieży, sportu, demokracji, obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego, które wyraźnie dowiodły swojej europejskiej wartości dodanej i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród beneficjentów, i podkreślił, że silniejsza i ambitniejsza Unia może zostać osiągnięta tylko wówczas, gdy zostanie wyposażona w większe środki finansowe, a także zalecił utworzenie wewnętrznego Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji zarządzanego przez Komisję, służącego większemu wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych działających w dziedzinach związanych z demokracją i prawami człowieka. Należy zatem zapewnić stałe wsparcie istniejącym strategiom politycznym, zwiększyć zasoby przeznaczone na realizację sztandarowych programów unijnych oraz przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na wypełnianie dodatkowych zobowiązań.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal propagowane i egzekwowane, współdzielone przez narody i obywateli UE i znajdować się w centrum projektu europejskiego. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Prawa i Wartości” połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/20149 (zwanych dalej „poprzednimi programami”).
(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal aktywnie i spójnie stosowane, chronione i propagowane przez Unię i każde państwo członkowskie we wszystkich ich politykach, a także egzekwowane i współdzielone przez narody i obywateli i muszą znajdować się w centrum projektu europejskiego, ponieważ każde pogorszenie ochrony tych praw i wartości w którymkolwiek państwie członkowskim może mieć szkodliwe skutki dla Unii jako całości. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami, a także stale kurczącą się przestrzenią dla niezależnego społeczeństwa obywatelskiego ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, zasady niedyskryminacji i praworządności. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”) połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/20149 (zwane dalej „poprzednimi programami”), i zostanie dostosowany, tak aby mógł sprostać nowym wyzwaniom w zakresie europejskich wartości.
__________________
__________________
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).
9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).
9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się przede wszystkim na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie demokratycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości. Obejmuje to dynamiczne społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o naszą wspólną historię pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi dalej, że za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.
(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, równości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie demokratycznego, otwartego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawach i równości przez finansowanie działań, które promują dynamiczne, dobrze rozwinięte, niezależne i upodmiotowione społeczeństwo obywatelskie, obejmujących wspieranie promocji i ochrony naszych wspólnych wartości i zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie pokoju i bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego, również w oparciu o nasze wspólne wartości, historię, pamięć o przeszłości i dziedzictwo. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej wymaga, aby instytucje utrzymywały otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze społeczeństwem obywatelskim, a za pomocą odpowiednich środków umożliwiały obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  Komisja powinna zapewnić regularny, otwarty i przejrzysty dialog z beneficjentami programu, jak również z innymi zainteresowanymi stronami poprzez utworzenie grupy dialogu obywatelskiego. Grupa dialogu obywatelskiego powinna przyczyniać się do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz do dyskusji na temat rozwoju polityki w ramach dziedzin i celów objętych programem i odnośnymi obszarami. Grupa ta powinna składać się z organizacji, które zostały wybrane do uzyskania dotacji operacyjnej lub dotacji na działania w ramach programu, oraz innych organizacji i zainteresowanych stron, które wyraziły zainteresowanie programem lub pracami w tym obszarze polityki, a które niekoniecznie otrzymują wsparcie z programu.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Program „Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”) powinien umożliwić stworzenie efektu synergii w celu sprostania wyzwaniom, które są wspólne dla propagowania i ochrony wartości, oraz osiągnięcie wymiaru krytycznego, pozwalającego na uzyskanie konkretnych rezultatów w tym zakresie. Powinno się to udać dzięki wykorzystaniu pozytywnych doświadczeń zyskanych w ramach poprzednich programów. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał efektu synergii i tym samym skuteczniej wspierać wspomniane obszary polityki i zwiększyć ich potencjał w zakresie dotarcia do ludności. Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych obszarów polityki, ich różnych grup docelowych i ich szczególnych potrzeb przez zastosowanie indywidualnego podejścia.
(4)  Program powinien umożliwić stworzenie efektu synergii w celu sprostania wyzwaniom, które są wspólne dla propagowania i ochrony wartości zapisanych w traktatach, oraz osiągnięcie wymiaru krytycznego, pozwalającego na uzyskanie konkretnych rezultatów w tym zakresie. Należy to osiągnąć dzięki wykorzystaniu i dalszemu rozwijaniu pozytywnych doświadczeń zyskanych w ramach poprzednich programów. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał efektu synergii i tym samym skuteczniej wspierać wspomniane obszary polityki i zwiększyć ich potencjał w zakresie dotarcia do ludności. Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych obszarów polityki, ich różnych grup docelowych i ich szczególnych potrzeb oraz możliwości uczestnictwa przez zastosowanie indywidualnych i ukierunkowanych podejść, w tym propagowania wszystkich rodzajów równości i równouprawnienia płci w ramach programu.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Pełne poszanowanie i promowanie praworządności i demokracji ma zasadnicze znaczenie dla budowania zaufania obywateli do Unii. Poszanowanie praworządności w Unii jest warunkiem wstępnym ochrony praw podstawowych, jak również przestrzegania wszystkich praw i obowiązków zapisanych w traktatach. Sposób, w jaki praworządność jest wdrażana w państwach członkowskich, odgrywa kluczową rolę w zagwarantowaniu wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i ich systemami prawnymi. Program powinien zatem promować i chronić prawa podstawowe, demokrację i praworządność na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)
(4b)  Praworządność, o której mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, obejmuje takie zasady jak: legalność, oznaczającą przejrzysty, rozliczalny, demokratyczny i pluralistyczny proces stanowienia prawa; pewność prawa; zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych; skuteczna ochrona sądowa ze strony niezależnych sądów, w tym ochrona praw podstawowych; podział władzy i równość wobec prawa.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Przybliżenie Unii Europejskiej do jej obywateli wymaga różnorodnych działań i skoordynowanych wysiłków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich udziału w życiu demokratycznym Unii. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, różnorodność, dialog i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności i tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.
(5)  Aby przybliżyć Unię Europejską obywatelom, wspierać demokratyczne uczestnictwo i wzmocnić pozycję obywateli w korzystaniu z ich praw związanych z obywatelstwem europejskim, konieczne są różnorodne działania i skoordynowane wysiłki mające na celu wyważone pod względem geograficznym rozdzielenie środków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich aktywnego udziału w życiu demokratycznym Unii, jak również kształtowania jej agendy politycznej. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy, różnorodność kulturową i językową, pojednanie, włączenie społeczne i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności do Unii i wspólnego obywatelstwa dzięki tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Coraz większa różnorodność i globalne tendencje migracyjne uwypuklają znaczenie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w naszych społeczeństwach. W ramach programu należy udzielić pełnego wsparcia dialogowi międzykulturowemu i międzyreligijnemu, który stanowi część harmonii społecznej w Europie i jest kluczowym elementem stymulującym włączenie społeczne i spójność społeczną. Dialog międzyreligijny mógłby przyczynić się do uwydatnienia pozytywnego wkładu religii w pogłębianie spójności społecznej, z kolei analfabetyzm religijny niesie ryzyko niewłaściwego wykorzystywania uczuć religijnych wśród ludności. Program powinien zatem wspierać projekty i inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji religijnej, a tym samym budować dialog międzyreligijny i wzajemne zrozumienie.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Niezbędne są działania dotyczące pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji na temat europejskiej pamięci historycznej, które pomogą uświadomić obywatelom wspólną historię, stanowiącą fundament wspólnej przyszłości, moralnego obowiązku i wspólnych wartości. Należy uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe i międzykulturowe oraz istniejące powiązania między pamięcią o przeszłości a kształtowaniem tożsamości europejskiej i poczucia przynależności.
(6)  Niezbędne są działania dotyczące pamięci o przeszłości oraz krytycznego i twórczego myślenia na temat europejskiej pamięci historycznej, które pomogą uświadomić obywatelom, w szczególności osobom młodym, ich wspólną historię, stanowiącą fundament wspólnej przyszłości. Należy uwzględnić aspekty historyczne, społeczne, kulturowe i międzykulturowe, tolerancję i dialog, aby promować wspólną płaszczyznę porozumienia opartą na wspólnych wartościach, solidarności, różnorodności i pokoju oraz istniejące powiązania między pamięcią o przeszłości a kształtowaniem tożsamości europejskiej i poczucia przynależności.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Obywatele powinni być również bardziej świadomi swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii i nie powinni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też czuć się w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wspierać społeczeństwo obywatelskie celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE, podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości oraz w przyczyniania się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii.
(7)  Obywatele Unii nie są dostatecznie świadomi swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii, takich jak prawa do głosowania w wyborach europejskich i lokalnych czy prawa do uzyskania ochrony konsularnej ze strony ambasad innych państw członkowskich. Należy zwiększać świadomość obywateli na temat tych praw. Nie powinni oni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też czuć się w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie na wszystkich szczeblach celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE, podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości oraz w przyczyniania się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)   W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu oraz w konkluzjach Rady z 9–10 czerwca 2011 r. w sprawie pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne w Europie podkreślono znaczenie pielęgnowania pamięci o przeszłych wydarzeniach, aby w ten sposób budować wspólną przyszłość, oraz zwrócono uwagę, jak cenna jest rola Unii w ułatwianiu, wymianie i propagowaniu inicjatyw służących zbiorowemu upamiętnianiu tych zbrodni, również w celu ożywienia wspólnej pluralistycznej i demokratycznej tożsamości europejskiej.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość i cel Unii Europejskiej. Dyskryminacja i nierówne traktowanie kobiet narusza ich prawa podstawowe i uniemożliwia im pełne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym społeczeństwa. Ponadto istnienie barier strukturalnych i kulturowych stanowi przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwej równości płci. Propagowanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach UE jest zatem jednym z jej głównych jej zadań, stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego i dlatego powinno być wspierane w ramach przedmiotowego programu.
(8)  Równość płci stanowi podstawową wartość i cel Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 8 niniejszego rozporządzenia zadaniem Unii jest zniesienie nierówności oraz wspieranie równouprawnienia płci we wszystkich swych działaniach. Jednak ogólny postęp w dziedzinie równości płci jest bardzo powolny, por. wskaźnik równouprawnienia płci z 2017 r. opublikowany przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Dyskryminacja krzyżowa kobiet, w wielu przypadkach cicha i ukryta, i nierówne traktowanie kobiet i dziewcząt, jak również różne formy przemocy wobec kobiet naruszają ich prawa podstawowe i uniemożliwiają im pełne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym społeczeństwa. Ponadto istnienie barier politycznych, strukturalnych i kulturowych stanowi przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwej równości płci. Propagowanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach UE w drodze wspierania uwzględniania aspektu płci i celów w dziedzinie niedyskryminacji oraz dzięki aktywnemu zwalczaniu stereotypów i eliminowaniu cichej dyskryminacji jest zatem jednym z jej głównych zadań, stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego i dlatego powinno być wspierane w ramach przedmiotowego programu.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Przemoc na tle płciowym oraz przemoc wobec dzieci i młodzieży stanowią poważne naruszenie praw podstawowych. Przemoc utrzymuje się w całej Unii, we wszystkich kontekstach społecznych i gospodarczych, i odbija się poważnie na zdrowiu fizycznym i psychicznym ofiar oraz na ogóle społeczeństwa. Dzieci, młodzież i kobiety są szczególnie narażone na przemoc, w szczególności w bliskich związkach. Należy podjąć działania służące propagowaniu praw dziecka i przyczynianiu się do ochrony dzieci przed krzywdą i przemocą, która zagraża ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu i stanowi pogwałcenie ich prawa do rozwoju, ochrony i godności. Zwalczanie wszelkich form przemocy, propagowanie zapobiegania jej oraz ochrona i wspieranie ofiar to priorytety Unii, które pomagają w realizacji praw podstawowych jednostek i przyczyniają się do równouprawnienia płci. Priorytety te powinny być wspierane w ramach przedmiotowego programu.
(9)  Przemoc na tle płciowym oraz przemoc wobec dzieci, młodzieży i osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, uchodźców i migrantów oraz wobec członków różnych grup mniejszościowych, takich jak członkowie mniejszości etnicznych czy osoby LGBTQI, stanowią poważne naruszenie praw podstawowych. Przemoc utrzymuje się w całej Unii, we wszystkich kontekstach społecznych i gospodarczych, i odbija się poważnie na zdrowiu fizycznym i psychicznym ofiar oraz na ogóle społeczeństwa. Walka z przemocą na tle płciowym wymaga podejścia wielowymiarowego obejmującego aspekty prawne, edukacyjne, zdrowotne (w tym prawa seksualne i reprodukcyjne), ekonomiczne i inne aspekty społeczne, takie jak wspieranie organizacji praw kobiet, udzielanie porad i pomocy oraz projekty mające na celu osiągnięcie celu, jakim jest społeczeństwo w większym stopniu cechujące się równością płci. Istnieje potrzeba aktywnego zwalczania szkodliwych stereotypów i norm od najmłodszych lat, a także wszelkich form mowy nienawiści i przemocy w internecie. Należy podjąć działania służące propagowaniu praw dziecka i przyczynianiu się do ochrony dzieci przed krzywdą i przemocą, która zagraża ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu i stanowi pogwałcenie ich prawa do rozwoju, ochrony i godności. W Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) zdefiniowano przemoc wobec kobiet jako „wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które powodują lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet, w tym również groźby takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawianie wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym”. Zwalczanie wszelkich form przemocy, propagowanie i działania prewencyjne oraz ochrona i wspieranie ofiar to priorytety Unii, które pomagają w realizacji praw podstawowych jednostek i przyczyniają się do równouprawnienia płci. Priorytety te powinny być wspierane w ramach przedmiotowego programu. Działania prewencyjne i wspieranie ofiar w zakresie przysługujących im praw to działania, które powinny być zaprojektowane we współpracy z grupą docelową i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób będących w trudnej sytuacji z wielu powodów.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Kobiety o nieudokumentowanym statusie są szczególnie narażone na przemoc i wykorzystywanie seksualne oraz brak dostępu do wsparcia. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie podejścia ukierunkowanego na dobro ofiar i oferowanie odpowiednich usług wsparcia wszystkim kobietom w całej Unii, niezależnie od miejsca zamieszkania. Potrzeba uwzględnienia aspektu płci w procesach azylowych jest bardzo ważna ze względu na pracę przekrojową i może przyczynić się do większego równouprawnienia płci.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Do zapobiegania wszelkim formom przemocy i zwalczania ich oraz do ochrony ofiar niezbędne są silna wola polityczna i skoordynowane działania oparte na metodach i wynikach poprzednich programów: Daphne, „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz „Sprawiedliwość”. Od czasu uruchomienia w 1997 r. finansowanie z programu Daphne, mające na celu wsparcie ofiar przemocy i zwalczanie przemocy wobec kobiet, dzieci i młodzieży, odniosło prawdziwy sukces, zarówno pod względem popularności wśród zainteresowanych stron (organów publicznych, instytucji akademickich i organizacji pozarządowych), jak i pod względem skuteczności finansowanych projektów. Sfinansowano dzięki niemu projekty służące podnoszeniu świadomości, świadczeniu usług wsparcia na rzecz ofiar i wspieraniu działań organizacji pozarządowych działających w terenie. Objęto nim wszelkie formy przemocy, takie jak np. przemoc domowa, przemoc seksualna, handel ludźmi, jak również nowe pojawiające się formy przemocy, takie jak cyberprzemoc. Ważne jest zatem kontynuowanie wszystkich tych działań oraz należyte uwzględnienie ich wyników i wniosków z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu przedmiotowego programu.
(10)  Do zapobiegania wszelkim formom przemocy i zwalczania ich oraz do ochrony ofiar niezbędne są silna wola polityczna i skoordynowane działania oparte na metodach i wynikach poprzednich programów: Daphne, „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz „Sprawiedliwość”. Od czasu uruchomienia w 1997 r. finansowanie z programu Daphne, mające na celu wsparcie ofiar przemocy i zwalczanie przemocy wobec kobiet, dzieci i młodzieży, odniosło prawdziwy sukces, zarówno pod względem popularności wśród zainteresowanych stron (organów publicznych, instytucji akademickich i organizacji pozarządowych), jak i pod względem skuteczności finansowanych projektów. Sfinansowano dzięki niemu projekty służące podnoszeniu świadomości, świadczeniu usług wsparcia na rzecz ofiar i wspieraniu działań organizacji pozarządowych działających w terenie. Objęto nim wszelkie formy przemocy, takie jak np. przemoc domowa, przemoc seksualna, handel ludźmi, uporczywe nękanie oraz tradycyjne szkodliwe praktyki, takie jak okaleczanie narządów płciowych kobiet, jak również pojawiające się nowe formy przemocy, takie jak cyberprzemoc i nękanie w internecie. Ważne jest zatem kontynuowanie wszystkich tych działań dzięki niezależnemu przydziałowi środków na Daphne oraz należyte uwzględnienie ich wyników i wniosków z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu przedmiotowego programu.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Niedyskryminacja jest jedną z podstawowych zasad Unii. Art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje podejmowanie działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada niedyskryminacji jest również zapisana w art. 21 Karty. Należy brać pod uwagę specyficzne przejawy różnorodnych form dyskryminacji, a także podejmować równolegle właściwe działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji z jednego lub wielu względów. Program powinien wspierać działania mające na celu zapobieganie dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii, antysemityzmowi, nienawiści wobec muzułmanów i innym formom nietolerancji oraz ich zwalczanie. W tym kontekście szczególną uwagę należy także zwrócić na zapobieganie wszelkim formom przemocy, nienawiści, segregacji i stygmatyzacji i na ich zwalczanie, a także na zwalczanie nękania, molestowania i nietolerancyjnego traktowania. Program należy realizować we wzajemnie uzupełniający się sposób z innymi działaniami Unii, które mają te same cele, w szczególności z działaniami, o których mowa w komunikacie Komisji z dnia 5 kwietnia 2011 r. pt. „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.”10 i w zaleceniu Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich11.
(11)  Niedyskryminacja jest jedną z podstawowych zasad Unii. Art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje podejmowanie działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada niedyskryminacji jest również zapisana w art. 21 Karty. Należy brać pod uwagę specyficzne przejawy różnorodnych form dyskryminacji, w tym dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej i strukturalnej, a także podejmować równolegle właściwe działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji z jednego lub wielu względów. Program powinien wspierać działania mające na celu zapobieganie dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii, afrofobii, antysemityzmowi, antycyganizmowi, nienawiści wobec muzułmanów, homofobii i innym formom nietolerancji, zarówno w internecie, jak i poza nim, wobec osób należących do mniejszości oraz zwalczanie tych zjawisk, z uwzględnieniem dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie, której ofiarą padają kobiety. W tym kontekście szczególną uwagę należy także zwrócić na zapobieganie wszelkim formom przemocy, nienawiści, segregacji i stygmatyzacji i na ich zwalczanie, a także na zwalczanie nękania, molestowania i nietolerancyjnego traktowania. Program należy realizować we wzajemnie uzupełniający się sposób z innymi działaniami Unii, które mają te same cele, w szczególności z działaniami, o których mowa w komunikacie Komisji z dnia 5 kwietnia 2011 r. pt. „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.”10 i w zaleceniu Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich11.
__________________
__________________
10 COM(2011)0173.
10 COM(2011)0173.
11 Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1.
11 Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Bariery wynikające z postaw społecznych oraz bariery środowiskowe, jak również słaba dostępność, stanowią przeszkody dla pełnego i skutecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na równych zasadach z innymi. Osoby niepełnosprawne napotykają na przeszkody w zakresie, między innymi, dostępu do rynku pracy, korzystania z wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, unikania ubóstwa i wykluczenia społecznego, korzystania z dostępu do inicjatyw kulturalnych i mediów lub ze swoich praw politycznych. Jako strona Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) Unia i wszystkie jej państwa członkowskie zobowiązały się do wspierania, ochrony i zapewnienia możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Postanowienia konwencji stały się integralną częścią porządku prawnego Unii.
(12)  Bariery wynikające z postaw społecznych oraz bariery środowiskowe, jak również słaba dostępność, stanowią przeszkody dla pełnego i skutecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na równych zasadach z innymi. Osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, napotykają przeszkody w zakresie, między innymi, dostępu do rynku pracy, korzystania z wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, unikania ubóstwa i wykluczenia społecznego, korzystania z dostępu do inicjatyw kulturalnych i mediów lub ze swoich praw politycznych. Jako strona Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) Unia i wszystkie jej państwa członkowskie zobowiązały się do wspierania, ochrony i zapewnienia możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Postanowienia konwencji UNCRPD, której wdrożenie jest obowiązkowe, stały się integralną częścią porządku prawnego Unii. W związku z tym w ramach programu należy zwrócić szczególną uwagę i przeznaczyć fundusze na działania mające na celu zwiększanie świadomości na temat wyzwań, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, w pełni uczestniczące w życiu społecznym i korzystające z przysługujących im praw jako równorzędni obywatele.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się (prawo do prywatności) jest prawem podstawowym zawartym w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Prawo do ochrony danych osobowych jest prawem podstawowym zawartym w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych podlega kontroli niezależnych organów nadzoru. Ramy prawne UE, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67912 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68013, ustanawiają przepisy zapewniające skuteczną ochronę danych osobowych. Te instrumenty prawne powierzają krajowym organom nadzorczym ds. ochrony danych zadanie propagowania w społeczeństwie wiedzy o zagrożeniach, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich zrozumienia. Unia powinna mieć możliwość prowadzenia działań uświadamiających, przeprowadzania badań i innych odpowiednich działań, biorąc pod uwagę znaczenie prawa do ochrony danych osobowych w czasach szybko postępujących zmian technologicznych.
(13)  Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się (prawo do prywatności) jest prawem podstawowym zawartym w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Prawo do ochrony danych osobowych jest prawem podstawowym zawartym w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych podlega kontroli niezależnych organów nadzoru. Ramy prawne UE, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67912 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68013, ustanawiają przepisy zapewniające skuteczną ochronę danych osobowych. Te instrumenty prawne powierzają krajowym organom nadzorczym ds. ochrony danych zadanie propagowania w społeczeństwie wiedzy o zagrożeniach, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich zrozumienia. Unia powinna mieć możliwość prowadzenia działań uświadamiających, wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu ochrony danych zgodnie ze standardami unijnymi oraz przeprowadzania badań i innych odpowiednich działań, biorąc pod uwagę znaczenie prawa do ochrony danych osobowych w czasach szybko postępujących zmian technologicznych.
__________________
__________________
12 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88.
12 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88.
13 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131.
13 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)   W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej zapisano wolność słowa i prawo dostępu do informacji. Swobodny dostęp do informacji, ocena kontekstu, w jakim funkcjonują media, oraz odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z sieci informacyjno-komunikacyjnych mają bezpośredni związek ze swobodnym kształtowaniem opinii publicznej i zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania dobrego funkcjonowania demokracji. Obywatele muszą nabyć umiejętność korzystania z mediów z wykorzystaniem krytycznego myślenia niezbędnego do rozpoznawania i analizowania złożonych zjawisk, odróżniania opinii od faktów i opierania się wszelkim formom mowy nienawiści. W tym celu Unia powinna sprzyjać rozwojowi umiejętności korzystania z mediów u wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, przez działania szkoleniowe i uświadamiające, prowadzenie badań i inne stosowne działania.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Art. 24 TFUE zobowiązuje Parlament Europejski i Radę do przyjęcia przepisów dotyczących procedur i warunków wystąpienia z inicjatywą obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to wypełniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. Przedmiotowy program powinien wspierać finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia (UE) nr 211/2011, umacniając tym samym korzystanie przez obywateli z ich prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
(14)  Europejska inicjatywa obywatelska jest pierwszym ponadnarodowym instrumentem demokracji uczestniczącej, tworzącym bezpośrednią więź między obywatelami Europy a instytucjami Unii. Art. 24 TFUE zobowiązuje Parlament Europejski i Radę do przyjęcia przepisów dotyczących procedur i warunków wystąpienia z inicjatywą obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to wypełniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. Przedmiotowy program powinien wspierać finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia (UE) nr 211/2011, umacniając tym samym korzystanie przez obywateli z ich prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz zachęcania innych do jej wspierania.
_________________
_________________
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1).
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1).
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją.
(15)  Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE wszystkie działania w ramach programu powinny służyć wspieraniu uwzględniania aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją, a także propagowaniu sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci i w stosownych przypadkach oceny wpływu w aspekcie płci na wszystkich etapach całego procesu budżetowego Unii. Właściwe wdrożenie zasady uwzględniania aspektu płci wymaga budżetowania z uwzględnieniem aspektu płci we wszystkich odpowiednich liniach budżetowych, a także przyznawania odpowiednich zasobów na linie budżetowe służące propagowaniu równości płci oraz zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć, jak również zapewnienia przejrzystości w ramach tych linii. Na koniec okresu wsparcia należy dokonać oceny poszczególnych projektów i samego programu pod kątem stopnia realizacji wspomnianych wyżej zasad.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Zgodnie z unijnymi aktami dotyczącymi równego traktowania państwa członkowskie ustanawiają niezależne organy ds. wspierania równego traktowania, znane powszechnie jako „organy ds. równości”, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne oraz płeć. Wiele państw członkowskich wykroczyło jednak poza te wymogi i dopilnowało, aby organy ds. równości mogły zajmować się również dyskryminacją na innym tle, np. ze względu na wiek, orientację seksualną, religię i wyznanie, niepełnosprawność lub inne czynniki. Organy ds. równości odgrywają kluczową rolę we wspieraniu równości i zapewnianiu skutecznego stosowania prawodawstwa w zakresie równego traktowania, w szczególności przez udzielanie niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji, prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat wszelkich kwestii związanych z dyskryminacją w ich kraju. Działania organów ds. równości powinny zdecydowanie być koordynowane w tym zakresie na poziomie Unii. Sieć EQUINET została utworzona w 2007 r. Jej członkami są krajowe organy ds. propagowania równego traktowania ustanowione na mocy dyrektyw 2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 oraz dyrektyw 2006/54/WE17 i 2010/41/UE18 Parlamentu Europejskiego i Rady. EQUINET ma wyjątkową pozycję jako jedyny podmiot, który zapewnia koordynację działań między organami ds. równości. Koordynacja za pośrednictwem EQUINET jest niezwykle ważna dla prawidłowego wdrażania unijnego prawa antydyskryminacyjnego w państwach członkowskich i powinna być wspierana w ramach przedmiotowego programu.
(17)  Zgodnie z unijnymi aktami dotyczącymi równego traktowania państwa członkowskie ustanawiają niezależne organy ds. wspierania równego traktowania, znane powszechnie jako „organy ds. równości”, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne oraz płeć. Wiele państw członkowskich wykroczyło jednak poza te wymogi i dopilnowało, aby organy ds. równości mogły zajmować się również dyskryminacją na innym tle, np. ze względu na język, wiek, orientację seksualną, religię i wyznanie, niepełnosprawność lub inne czynniki. Organy ds. równości odgrywają kluczową rolę we wspieraniu równości i zapewnianiu skutecznego stosowania prawodawstwa w zakresie równego traktowania, w szczególności przez udzielanie niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji, prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat wszelkich kwestii związanych z dyskryminacją w ich kraju. Działania wszystkich tych istotnych organów ds. równości powinny zdecydowanie być koordynowane w tym zakresie na poziomie Unii. Sieć EQUINET została utworzona w 2007 r. Jej członkami są krajowe organy ds. propagowania równego traktowania ustanowione na mocy dyrektyw 2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 oraz dyrektyw 2006/54/WE17 i 2010/41/UE18 Parlamentu Europejskiego i Rady. W dniu 22 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie norm dotyczących organów ds. równości dotyczące zakresu kompetencji, niezależności, skuteczności, koordynacji i współpracy organów ds. równości. EQUINET ma wyjątkową pozycję jako jedyny podmiot, który zapewnia koordynację działań między organami ds. równości. Koordynacja za pośrednictwem EQUINET jest niezwykle ważna dla prawidłowego wdrażania unijnego prawa antydyskryminacyjnego w państwach członkowskich i powinna być wspierana w ramach przedmiotowego programu.
__________________
__________________
15 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).
15 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).
16 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37).
16 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37).
17 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).
17 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).
18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).
18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)  Aby zwiększyć dostępność oraz zapewnić bezstronne wytyczne i praktyczne informacje związane z wszystkimi elementami programu, w państwach członkowskich należy utworzyć punkty kontaktowe w celu świadczenia pomocy zarówno beneficjentom, jak i wnioskodawcom. Punkty kontaktowe programu powinny mieć możliwość wykonywania swoich zadań niezależnie, bez konieczności bezpośredniego podporządkowywania się organom publicznym w procesie decyzyjnym oraz bez ingerencji ze strony tych organów. Punktami kontaktowymi programu mogą zarządzać państwa członkowskie lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego bądź ich konsorcja. Punkty kontaktowe nie ponoszą odpowiedzialności za wybór projektów.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., odpowiednie wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania praw człowieka, do wzmacniania ich pozycji i budowania ich potencjału, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie krajowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.
(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obrońcy praw człowieka odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r., zwiększenie finansowania oraz odpowiednie wsparcie finansowe mają kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania, wzmacniania i tworzenia, w tym poprzez odpowiednie podstawowe finansowanie i uproszczone formy kosztów, zasady i procedury finansowe, potencjału niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania wartości Unii, takich jak demokracja, praworządność i prawa podstawowe, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Komisja powinna zapewniać ogólną spójność, komplementarność i synergię z pracą organów i jednostek organizacyjnych Unii, w szczególności Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn czy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, oraz uwzględniać prace innych krajowych lub międzynarodowych podmiotów, w dziedzinach, których dotyczy program.
(19)  Komisja powinna zapewniać ogólną spójność, komplementarność i synergię z pracą organów i jednostek organizacyjnych Unii, w szczególności Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn czy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, oraz uwzględniać prace innych krajowych lub międzynarodowych podmiotów, w dziedzinach, których dotyczy program. Komisja powinna aktywnie pomagać uczestnikom przedmiotowego programu w wykorzystywaniu sprawozdań i zasobów stworzonych przez te organy i jednostki organizacyjne Unii, takich jak narzędzia do sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci i narzędzia do oceny równouprawnienia płci opracowane przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
(19a)  Kompleksowy mechanizm unijny dotyczący demokracji, praworządności i praw podstawowych powinien gwarantować regularną i równą ocenę wszystkich państw członkowskich, dostarczając w ten sposób niezbędnych informacji umożliwiających uruchomienie środków związanych z ogólnymi brakami w dziedzinie unijnych wartości w państwach członkowskich.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Program powinien być otwarty, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, na uczestnictwo członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i członków EFTA niebędących członkami EOG oraz innych państw europejskich. Możliwość uczestnictwa w programie powinny mieć również państwa przystępujące i kraje kandydujące do Unii oraz potencjalne kraje kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej.
(20)  W odniesieniu do wdrażania celów szczegółowych propagowania praw i równości płci, zaangażowania i uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, jak również zwalczania przemocy, program powinien być otwarty, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, na uczestnictwo członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i członków EFTA niebędących członkami EOG oraz innych państw europejskich. Możliwość uczestnictwa w programie powinny mieć również państwa przystępujące i kraje kandydujące do Unii oraz potencjalne kraje kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich realizowanych działań, ich komplementarność z działaniami państw członkowskich, przy jednoczesnym dążeniu do spójności, komplementarności i synergii z programami finansowania wspierającymi ściśle ze sobą powiązane obszary polityki, w szczególności te uwzględnione w Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – a tym samym z programem „Wymiar Sprawiedliwości” – jak również z programami „Kreatywna Europa” i Erasmus +, aby wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania sektora kultury, sektora kreatywnego, mediów, sztuki i edukacji. Należy stworzyć efekt synergii z innymi europejskimi programami finansowania, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, rynku wewnętrznego, przedsiębiorstw, młodzieży, zdrowia, obywatelstwa, sprawiedliwości, migracji, bezpieczeństwa, badań naukowych, innowacji, technologii, przemysłu, spójności, turystyki, stosunków zewnętrznych, handlu i rozwoju.
(21)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich realizowanych działań, w tym na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, ukierunkowanych na promowanie i ochronę wartości zapisanych w art. 2 TUE. Komisja dąży do osiągnięcia spójności, synergii i komplementarności z działaniami państw członkowskich oraz z innymi programami finansowania wspierającymi obszary polityki ściśle powiązane z Funduszem „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, w tym z programem „Kreatywna Europa” i Erasmus+ , a także z odnośnymi strategiami politycznymi Unii.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)
(21a)  Zgodnie z art. 9 TFUE należy wspierać wysoki poziom zatrudnienia, zapewnianie odpowiedniej ochrony socjalnej i zwalczanie wykluczenia społecznego. Działania objęte programem powinny zatem wspierać synergię między walką z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i wykluczeniem z rynku pracy a promowaniem równości i zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji. Program należy zatem wdrażać w taki sposób, aby zapewniać maksymalne synergie i komplementarność zarówno między jego różnymi komponentami, jak i z Europejskim Funduszem Społecznym Plus. Ponadto należy zapewnić synergie zarówno z programem Erasmus, jak i z Europejskim Funduszem Społecznym Plus, aby zagwarantować, że fundusze te wspólnie przyczynią się do oferowania wysokiej jakości kształcenia i zapewnienia wszystkim równych szans.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)
(22a)  Istotne jest zapewnienie należytego zarządzania finansami programu oraz jego realizacji w sposób możliwie najbardziej skuteczny i przyjazny dla użytkownika, przy równoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa i dostępności programu dla wszystkich uczestników.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 b (nowy)
(22b)  Poprawa wdrażania i jakości wydatkowania powinna stanowić wiodącą zasadę służącą osiągnięciu celów programu, a jednocześnie należy zagwarantować optymalne wykorzystanie zasobów finansowych.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych.
(23)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych oraz wymaga pełnej przejrzystości w zakresie wykorzystania zasobów, należytego zarządzania finansami i ostrożnego wykorzystywania zasobów. W szczególności w ramach wdrażania programu należy ustanowić i dalej wzmacniać przepisy dotyczące możliwości finansowania lokalnych, regionalnych, krajowych i ponadnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym oddolnych lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, za pośrednictwem wieloletnich dotacji operacyjnych i dotacji w systemie kaskadowym, przepisy zapewniające szybkie i elastyczne procedury przyznawania dotacji, takie jak dwuetapowa procedura składania wniosków, przyjazne dla użytkowników procedury składania wniosków oraz procedury sprawozdawcze.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201320, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9521, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193923 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137124. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.
(24)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne, wielkość i zdolności zainteresowanych stron i docelowych beneficjentów oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych, kosztów jednostkowych i dotacji w systemie kaskadowym, a także kryteriów współfinansowania, które uwzględniają pracę wolontariuszy i formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wymogi dotyczące współfinansowania powinny dopuszczać formę niepieniężną i mogą zostać uchylone w przypadkach ograniczonego finansowania uzupełniającego. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201320, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9521, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193923 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137124. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.
__________________
__________________
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
21 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
21 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
23 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
23 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji.
(25)  W odniesieniu do wdrażania celów szczegółowych propagowania równości płci, praw, zaangażowania i uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz zwalczania przemocy państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)
(26a)  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ma na celu wyposażenie Unii w środki umożliwiające zapewnienie lepszej ochrony budżetu unijnego, w przypadku gdy uchybienia w zakresie praworządności utrudniają należyte zarządzanie finansami w interesie Unii lub grożą takim utrudnieniem. Powinien on uzupełnić program „Prawa i Wartości”, którego rola jest inna, a mianowicie finansowanie strategii politycznych zgodne z prawami podstawowymi i wartościami europejskimi, w których centrum znajdują się życie i uczestnictwo ludności.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Zgodnie z [art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE25 osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane.
(27)  Zgodnie z [art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE25 osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Podczas wdrażania programu uwzględnia się ograniczenia wynikające z oddalenia KTZ, a ich skuteczne uczestnictwo w programie będzie przedmiotem procesu monitorowania i regularnej oceny.
__________________
__________________
25 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
25 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.
(28)  Niniejszy program, który jest odzwierciedleniem znaczenia, jakie ma przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii do realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju ONZ, przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w innych strategiach politycznych oraz do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu UE na cele związane z klimatem w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej i nie później niż w 2027 r. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania programu w terenie.
(29)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. W tym kontekście przykłady wnioskodawców i beneficjentów, którzy mogą nie posiadać odpowiednich zasobów i personelu, aby spełnić wymogi w zakresie monitorowania i sprawozdawczości, można by rozumieć jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego, lokalne władze publiczne, partnerów społecznych itp. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania programu w terenie.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
(30)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do wskaźników, o których mowa w art. 14 i 16 oraz w załączniku II. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
(30)  W dążeniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia służącego realizacji programu i zapewnieniu skutecznej oceny postępów w osiąganiu jego celów uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do programu prac przyjętego zgodnie z art. 13 oraz wskaźników, o których mowa w art. 14 i 16 oraz w załączniku II. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201126.
skreśla się
__________________
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1
Niniejsze rozporządzenie ustanawia program „Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”).
Niniejsze rozporządzenie ustanawia program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”).
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2
Określa ono cele programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.
Określa ono cele i zakres programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz warunki przyznawania takiego finansowania.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw.
1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w Traktatach, między innymi demokracji, praworządności i praw podstawowych zapisanych w art. 2 TUE, w szczególności przez wspieranie i budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym, zwłaszcza na szczeblu oddolnym, a także poprzez zwiększanie zaangażowania obywatelskiego i udziału demokratycznego, w celu utrzymania i dalszego rozwijania otwartych, demokratycznych, równych i integracyjnych społeczeństw opartych na prawach.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera -a (nowa)
-a)  ochrona i propagowanie demokracji i praworządności na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym (komponent „Wartości Unii”),
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a
a)  propagowanie równościpraw (komponent „Równość i prawa”),
a)  propagowanie równości, w tym równości płci, praw, niedyskryminacji i dalszego uwzględniania aspektu płci (komponent „Równość, prawa i równość płci”),
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b
b)  propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim (komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”),
b)  podnoszenie świadomości obywateli – a w szczególności młodych ludzi – na temat znaczenia Unii poprzez działania mające na celu zachowanie pamięci o wydarzeniach historycznych, które doprowadziły do jej powstania, oraz propagowanie demokracji, wolności słowa, pluralizmu, zaangażowania obywatelskiego, a także spotkań obywateli i ich aktywnego udziału w życiu demokratycznym Unii (komponent „Aktywność obywatelska”);
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c
c)  zwalczanie przemocy (komponent Daphne).
c)  zwalczanie przemocy, w tym przemocy ze względu na płeć (komponent „Daphne”).
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)
Artykuł 2a
Komponent „Wartości Unii”
W ramach celu ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 oraz celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program koncentruje się na:
a)   ochronie i promowaniu demokracji i praworządności, w tym poprzez wspieranie działań społeczeństwa obywatelskiego propagujących niezawisłość sądownictwa i skuteczną ochronę sądową przez niezależne sądy, w tym w zakresie praw podstawowych; zapewnianiu wsparcia dla niezależnych obrońców praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się monitorowaniem przestrzegania praworządności, dla obrony sygnalistów oraz inicjatyw propagujących wspólną kulturę przejrzystości, dobrego sprawowania władzy i walki z korupcją;
b)   wspieraniu budowy bardziej demokratycznej Unii, ochronie i zwiększaniu świadomości na temat praw i wartości zapisanych w Traktatach poprzez zapewnienie wsparcia finansowego niezależnym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, które promują i uprawiają te prawa i wartości na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym, tworząc tym samym środowisko, które umożliwia dialog demokratyczny i umacnianie wolności słowa, pokojowych zgromadzeń lub zrzeszania się, wolności i pluralizmu mediów oraz wolności akademickiej.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek
Komponent „Równość i prawa”
Komponent „Równość, prawa i równość płci”
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie
W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program koncentruje się na:
W ramach celu ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 i celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program koncentruje się na:
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a
a)  zapobieganiu nierównościom i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz ich zwalczaniu, a także na wspieraniu i uwzględnianiu kompleksowej polityki propagowania równości płci i niedyskryminacji oraz polityki zwalczania rasizmu i wszelkich form nietolerancji;
a)  wspieraniu równości oraz zapobieganiu nierównościom i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie społeczne lub etniczne, kolor skóry, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, przekonania polityczne lub wyznawaną opinię w innej dziedzinie, przynależność do mniejszości krajowej, stan majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub z jakichkolwiek innych względów, oraz na zwalczaniu tych przejawów nierówności i dyskryminacji, a także na wspieraniu i uwzględnianiu kompleksowej polityki propagowania równości i niedyskryminacji oraz ich włączaniu do głównego nurtu polityki, oraz polityki zwalczania rasizmu i wszelkich form nietolerancji zarówno w internecie, jak i poza nim;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  wspieraniu kompleksowych strategii politycznych i programów na rzecz promowania praw kobiet, równości płci, umocnienia pozycji kobiet i uwzględniania aspektu płci;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek
Komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”
Komponent „Aktywność obywatelska”
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – wprowadzenie
W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. b) program koncentruje się na:
W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) programowi przyświecają następujące cele:
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a
a)  zwiększaniu zrozumienia Unii, jej historii, dziedzictwa kulturowego i różnorodności przez jej obywateli;
a)  wspieranie projektów przedstawianych przez obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, mających na celu zachęcanie ludzi nie tylko do pamiętania o wydarzeniach, które poprzedzały ustanowienie Unii i tworzą rdzeń jej pamięci historycznej, ale także do lepszego poznania wspólnej historii, kultury i wartości, a także do poczucia bogactwa wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz różnorodności kulturowej i językowej, które stanowią fundament wspólnej przyszłości; zwiększanie zrozumienia przez obywateli idei Unii, jej początków, racji bytu i osiągnięć, a także zwiększanie ich świadomości na temat obecnych i przyszłych wyzwań oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji, które są centralnym elementem projektu europejskiego;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)   promowanie i wspieranie wymiany dobrych praktyk w zakresie kształtowania obywatelstwa europejskiego, zarówno w ramach kształcenia formalnego, jak i pozaformalnego;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b
b)  wspieraniu interakcji i współpracy między obywatelami różnych krajów; propagowaniu zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego, umożliwiającego obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.
b)  propagowanie dialogu publicznego poprzez partnerstwo miast, spotkania obywateli, w szczególności ludzi młodych, oraz poprzez współpracę między gminami, społecznościami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego różnych krajów, aby zapewnić im bezpośrednie praktyczne doświadczanie różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego w Unii oraz zwiększyć zaangażowanie obywateli w życie społeczeństwa;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)  wspieranie i zwiększanie udziału obywateli w życiu demokratycznym Unii na szczeblu lokalnym, krajowym i ponadnarodowym; umożliwianie obywatelom i stowarzyszeniom propagowania dialogu międzykulturowego i prowadzenia odpowiednich debat publicznych na temat wszystkich obszarów działania Unii, przyczyniając się tym samym do kształtowania politycznego programu Unii; wspieranie zorganizowanych wspólnych inicjatyw, zarówno w formie stowarzyszeń obywateli, jak i sieci podmiotów prawnych, w celu skuteczniejszego promowania celów, o których mowa w poprzednich literach;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie
W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. c) program koncentruje się na:
W ramach celu ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 i celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. c) program koncentruje się na:
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera -a (nowa)
-a)  zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec kobiet ze względu na płeć oraz promowaniu pełnego wdrożenia na wszystkich szczeblach Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska); oraz
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a
a)  zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, jak również zwalczaniu takiej przemocy;
a)  zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, takich jak osoby LGBTQI, niepełnosprawni, mniejszości, osoby starsze, migranci i uchodźcy, jak również zwalczaniu takiej przemocy;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b
b)  wspieraniu i ochronie ofiar takiej przemocy.
b)  wspieraniu i ochronie ofiar takiej przemocy, w tym przez wspieranie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które ułatwiają i zapewniają dostęp do wymiaru sprawiedliwości, usług wsparcia ofiar oraz bezpiecznego systemu zgłaszania się na policję dla wszystkich ofiar przemocy, a także wspieraniu i zapewnianiu ofiarom przemocy na tle płciowym takiego samego poziomu ochrony w całej Unii.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [641 705 000] EUR w cenach bieżących.
1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [1 627 000 000] EUR w cenach z 2018 r. [1 834 000 000 EUR w cenach bieżących].
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera -a (nowa)
-a)  [754 062 000 EUR w cenach z 2018 r.] [850 000 000 EUR w cenach bieżących] (tj. 46,34 % całkowitej puli środków finansowych) na cele szczegółowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. -a);
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a
a)  [408 705 000] EUR na cele szczegółowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i c);
a)  [429 372 000 EUR w cenach z 2018 r.] [484 000 000 EUR], (tj. 26,39 % całkowitej puli środków finansowych) na cele szczegółowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i c);
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b
b)  [233 000 000] EUR na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. b).
b)  [443 566 000 EUR w cenach z 2018 r.] [500 000 000 EUR], (tj. 27,26 % całkowitej puli środków finansowych) na cele szczegółowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b);
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
Komisja przeznacza co najmniej 50 % kwot, o których mowa w akapicie pierwszym lit. -a) i lit. a) niniejszego ustępu, na wsparcie działań prowadzonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, z których co najmniej 65 % przydziela się lokalnym i regionalnym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego.
Komisja nie może stosować odstępstw przekraczających 5 punktów procentowych w odniesieniu do określonych w załączniku I(-a) wartości procentowych puli środków finansowych każdego z celów szczegółowych. Jeżeli przekroczenie tego limitu okaże się konieczne, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu zmiany załącznika I(-a) w drodze zmiany przyznanej wartości procentowej środków programu w przedziale od 5 do 10 punktów procentowych.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5
5.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego lub pośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c). W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.
5.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek lub na wniosek Komisji, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)
Artykuł 6a
Mechanizm wsparcia na rzecz wartości
1.   W wyjątkowych przypadkach, gdy w danym państwie członkowskim poważnie i szybko pogarsza się sytuacja w zakresie przestrzegania wartości Unii zapisanych w art. 2 TUE i istnieje ryzyko niewystarczającej ochrony i niedostatecznego propagowania tych wartości, Komisja może uruchomić zaproszenie do składania wniosków w formie przyspieszonej procedury przyznawania dotacji dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu ułatwienia, wsparcia i wzmocnienia dialogu demokratycznego w danym państwie członkowskim oraz rozwiązania problemu niewystarczającego przestrzegania wartości zapisanych w art. 2 TUE.
2.   Komisja przeznacza do 5 % kwot wymienionych w art. 6 ust. 2 lit. -a) na mechanizm wsparcia na rzecz wartości, o którym mowa w ust. 1. Na koniec każdego roku budżetowego Komisja przekazuje wszelkie niewykorzystane środki w ramach tego mechanizmu na wspieranie innych działań objętych celami programu.
3.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu uruchomienia mechanizmu wsparcia na rzecz wartości, o którym mowa w ust. 1. Uruchomienie mechanizmu opiera się na kompleksowym, regularnym i opartym na dowodach procesie monitorowania i oceny sytuacji we wszystkich państwach członkowskich pod względem demokracji, praworządności i praw podstawowych.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Program jest realizowany według metody zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym lub według metody zarządzania pośredniego z podmiotami, o których mowa w art. 61 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.
1.  Program jest realizowany według metody zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym lub według metody zarządzania pośredniego z podmiotami, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym.
2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, przede wszystkim w drodze dotacji na działania oraz rocznych i wieloletnich dotacji operacyjnych. Finansowanie to jest wykonywane w sposób zapewniający należyte zarządzanie finansami, rozważne wykorzystywanie funduszy publicznych, niższe obciążenie administracyjne dla operatora i beneficjentów programu, jak również dostępność funduszy programu dla potencjalnych beneficjentów. Można stosować płatności ryczałtowe, koszty jednostkowe i dotacje w systemie kaskadowym (wsparcie finansowe dla osób trzecich). Współfinansowanie dopuszcza się w formie niepieniężnej i może ono zostać uchylone w przypadkach ograniczonego finansowania uzupełniającego.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1
Na mocy niniejszego rozporządzenia można otrzymać finansowanie na działania przyczyniające się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego w art. 2. Do finansowania kwalifikują się w szczególności działania wymienione w załączniku I.
1.   Na mocy niniejszego rozporządzenia można otrzymać finansowanie na działania przyczyniające się do osiągnięcia celu ogólnego lub szczegółowego określonego w art. 2. Do finansowania kwalifikują się w szczególności działania wymienione w art. 9 a.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 2 (nowy)
2.   Zgodnie z art. 11 ust. 2 TUE Komisja powołuje grupę dialogu obywatelskiego w celu zapewnienia regularnego, otwartego i przejrzystego dialogu z beneficjentami programu i innymi zainteresowanymi stronami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz omawiania zmian w polityce w dziedzinach i celach objętych programem i powiązanymi obszarami.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)
Artykuł 9a
Działania kwalifikujące się do finansowania
Cele ogólne i szczegółowe programu określone w art. 2 będą realizowane w szczególności, choć nie tylko, poprzez wspieranie następujących działań:
a)   podnoszenie świadomości, edukowanie społeczeństwa, promocja i rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia poziomu znajomości obszarów polityki, zasad i praw w dziedzinach i celach objętych programem;
b)   wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy stanu wiedzy i wzajemnego zrozumienia, a także zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego;
c)   monitorowanie analityczne, sprawozdawczość i działania wspierające mające na celu poprawę zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu unijnym w obszarach objętych programem, jak również poprawę właściwej transpozycji i wdrażania prawa unijnego, polityk i wspólnych wartości unijnych w państwach członkowskich, obejmujące na przykład gromadzenie danych i statystyk; opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych; studia, badania, analizy i ankiety; oceny; oceny skutków; sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych;
d)   szkolenie odpowiednich zainteresowanych stron w celu poszerzenia ich wiedzy na temat polityk i praw w objętych programem dziedzinach oraz wzmocnienie niezależności i zdolności zainteresowanych stron do propagowania polityk i praw w objętych programem dziedzinach, w tym poprzez strategiczne spory sądowe;
e)   promowanie świadomości społecznej oraz zrozumienia zagrożeń, zasad, gwarancji i praw związanych z ochroną danych osobowych, prywatnością i bezpieczeństwem cyfrowym;
f)   zwiększanie wiedzy obywateli na temat podstawowych wartości europejskich i ich zaangażowania na rzecz sprawiedliwości, równości, praworządności i demokracji, a także ich praw i obowiązków wynikających z obywatelstwa europejskiego, takich jak prawo do podróżowania, pracy, studiowania i mieszkania w innym państwie członkowskim, poprzez kampanie informacyjne oraz propagowanie wzajemnego zrozumienia, dialogu międzykulturowego i poszanowania różnorodności w Unii;
g)   zwiększanie świadomości obywateli – zwłaszcza ludzi młodych – w zakresie europejskiej kultury, tożsamości, historii i pamięci o przeszłości oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także w zakresie wzmacniania ich poczucia przynależności do Unii, w szczególności poprzez inicjatywy mające na celu rozwijanie krytycznej refleksji nad przyczynami reżimów totalitarnych w nowożytnej historii Europy oraz kultywowanie pamięci ofiar ich zbrodni i nierównego traktowania, oraz poprzez działania związane z innymi decydującymi momentami w najnowszej historii Europy;
h)   integrowanie obywateli różnych narodowości i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach związanych z partnerstwem miast oraz projektach na małą skalę i projektach społeczeństwa obywatelskiego, stwarzając tym samym warunki do lepszego podejścia oddolnego;
i)   wspieranie i ułatwianie aktywnego i integracyjnego uczestnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem marginalizowanych grup społecznych, w budowie bardziej demokratycznej Unii, jak również wspieranie znajomości, propagowania i ochrony praw podstawowych, praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarach objętych programem na wszystkich szczeblach, jak również rozwijanie zdolności europejskich sieci i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby przyczynić się do rozwoju, podnoszenia świadomości i monitorowania wdrażania unijnego prawa, celów politycznych, wartości i strategii;
j)   finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co przyczyni się do lepszego korzystania przez obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej;
k)   zwiększanie wiedzy na temat programu oraz poprawa jego upowszechniania i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, w tym przez tworzenie i wspieranie niezależnych punktów kontaktowych programu;
l)  wzmocnienie zdolności i niezależności obrońców praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego monitorujących sytuację pod względem praworządności oraz wspierających działania na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
m)   wspieranie obrony sygnalistów, obejmujące inicjatywy i środki mające na celu ustanowienie bezpiecznych kanałów zgłaszania w ramach organizacji, a także do organów publicznych lub innych właściwych organów, jak również środków ochrony sygnalistów przed zwolnieniem, degradacją lub innymi formami odwetu, w tym poprzez informowanie i szkolenie właściwych organów publicznych i zainteresowanych stron;
n)   wspieranie inicjatyw i środków mających na celu propagowanie i ochronę wolności i pluralizmu mediów oraz budowanie zdolności w celu sprostania nowym wyzwaniom, takim jak nowe media, przeciwdziałanie mowie nienawiści i ukierunkowana dezinformacja, poprzez działania uświadamiające, szkolenia, badania i monitorowanie;
o)   wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz promowania i monitorowania uczciwości, przejrzystości i rozliczalności organów publicznych oraz zwalczania korupcji;
p)   wspieranie organizacji udzielających pomocy, zakwaterowania i ochrony ofiarom przemocy i osobom w sytuacji zagrożenia, w tym schronisk dla kobiet;
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Dotacje w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia finansowego.
1.  Dotacje w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia finansowego i obejmują dotacje na działania, wieloletnie dotacje operacyjne i dotacje w systemie kaskadowym.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych.
2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych. Przy ustalaniu składu komisji oceniającej zapewnia się zachowanie równowagi płci.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym z funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. [Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej].
1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym z funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów i że unika się podwójnego pozyskiwania środków z funduszy w drodze wyraźnego wskazania źródeł finansowania dla każdej kategorii wydatków, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. [Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej].
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a – tiret 1
–  państwo członkowskie lub powiązany z nim kraj lub terytorium zamorskie;
–  państwo członkowskie lub powiązany z państwem członkowskim kraj zamorski lub terytorium zamorskie;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a – tiret 2
—  państwo trzecie stowarzyszone z programem;
—  w przypadku celów szczegółowych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i c), państwo trzecie stowarzyszone z programem zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b
b)  wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe;
b)  wszelkie podmioty prawne typu non-profit utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe;
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
3.  Na rzecz europejskiej sieci krajowych organów ds. równości (EQUINET) może zostać przyznana dotacja bez zaproszenia do składania wniosków na pokrycie wydatków związanych z jej stałym programem prac.
3.  Na rzecz europejskiej sieci krajowych organów ds. równości (EQUINET) może zostać przyznana dotacja bez zaproszenia do składania wniosków zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a) na pokrycie wydatków związanych z jej stałym programem prac, pod warunkiem że ich program prac został poddany ocenie wpływu w aspekcie płci.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek
Program prac
Program prac i priorytety wieloletnie
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Program jest realizowany w ramach programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego.
1.  Program jest wykonywany w ramach programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja stosuje zasadę partnerstwa przy podejmowaniu decyzji o priorytetach w ramach programu i zapewnia kompleksowe zaangażowanie zainteresowanych stron w planowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę programu i jego programów prac zgodnie z art. 15a.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy jest przyjmowany zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 19.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie odpowiedniego programu prac.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 2 przedstawiono w załączniku II.
1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 2 są w stosownych przypadkach gromadzone w podziale według kryterium płci. Wykaz wskaźników przedstawiono w załączniku II.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz na państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.
3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz na państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne i jak najmniej uciążliwe wymogi dotyczące sprawozdawczości. Aby ułatwić spełnienie wymogów w zakresie sprawozdawczości, Komisja udostępnia formaty, które są przyjazne dla użytkowników, oraz zapewnia programy wprowadzające i pomocnicze skierowane w szczególności do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które niekiedy nie dysponują wiedzą fachową i odpowiednimi zasobami oraz personelem, aby spełnić wymogi sprawozdawczości.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.
1.  Oceny uwzględniają aspekt płci, zapewniając dane liczbowe zdezagregowane według płci, zawierają szczegółowy rozdział dotyczący każdego komponentu oraz uwzględniają liczbę osób objętych programem, informacje zwrotne i informacje na temat zasięgu geograficznego oraz są przeprowadzane w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Ocena śródokresowa uwzględnia wyniki ocen długoterminowego wpływu wcześniejszych programów (programu „Prawa, równość i obywatelstwo” i programu „Europa dla Obywateli”).
2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Ocena śródokresowa uwzględnia wyniki ocen długoterminowego wpływu wcześniejszych programów (programu „Prawa, równość i obywatelstwo” i programu „Europa dla Obywateli”). Ocena śródokresowa obejmuje ocenę wpływu w aspekcie płci, aby sprawdzić stopień osiągnięcia celów programu w zakresie równouprawnienia płci, zapewnić, że żaden komponent programu nie wywiera niezamierzonego negatywnego wpływu na równouprawnienie płci oraz określić zalecenia dotyczące sposobu opracowywania zaproszeń do składania wniosków i decyzji w sprawie dotacji operacyjnych w przyszłości, aby aktywnie propagować kwestię równouprawnienia płci.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.
4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Komisja podaje ocenę do wiadomości publicznej w łatwo dostępny sposób, zamieszczając ją na swojej stronie internetowej.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 14, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 i 14, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 14, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 i 14, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W składzie grupy konsultowanych ekspertów musi być zachowana równowaga płci. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja zapewnia terminowe i jednoczesne przekazywanie wszystkich dokumentów, w tym projektów aktów, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w tym samym czasie co ekspertom z państw członkowskich. W przypadkach gdy uznają to za konieczne, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada mogą wysyłać ekspertów na posiedzenia grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych, na które zaproszeni są eksperci państw członkowskich. W tym celu Parlament Europejski i Rada otrzymują harmonogram posiedzeń planowanych w kolejnych miesiącach i zaproszenia na wszystkie posiedzenia ekspertów.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Na podstawie Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa obywatele i inne zainteresowane strony mogą wyrażać opinie na temat projektu aktu delegowanego w okresie czterech tygodni. Projekt tekstu jest konsultowany z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów w oparciu o doświadczenia organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych i regionalnych w odniesieniu do realizacji programu.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 lub 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez udzielanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji, dostępnych również dla osób niepełnosprawnych, skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, a w stosownych przypadkach do beneficjentów i uczestników działań finansowanych w ten sposób, eksponując tym samym unijną wartość dodaną oraz pomagając Komisji w gromadzeniu danych w celu zwiększenia przejrzystości budżetowej.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 2.
2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)
Artykuł 18a
Punkty kontaktowe programu
Każde państwo członkowskie ustanawia niezależny krajowy punkt kontaktowy, którego wykwalifikowany personel w szczególności udziela zainteresowanym stronom i beneficjentom programu wskazówek, praktycznych informacji i pomocy w odniesieniu do wszystkich aspektów programu, w tym do procedury składania wniosków.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
Artykuł 19
skreśla się
Procedura komitetowa
1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.  Komitet może zbierać się w szczególnym składzie, aby rozstrzygać kwestie dotyczące poszczególnych komponentów programu.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik -I (nowy)
Załącznik -I
Fundusze dostępne w ramach programu, o których mowa w art. 6 ust. 1, są przydzielane w następujący sposób:
a)  w ramach kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 lit. a):
—  co najmniej 15 % na działania służące realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 lit. aa);
—  co najmniej 40 % na działania służące realizacji celów szczegółowych określonych w art. 5 lit. -a); oraz
—  co najmniej 45 % na działania służące realizacji celów szczegółowych określonych w art. 3 lit. a) i b) oraz art. 5 lit. a) i b);
b)  w ramach kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 lit. b):
—  15 % na działania związane z pamięcią o historii;
—  65 % na udział w życiu demokratycznym;
—  10 % na działania promocyjne; oraz
—  10 % na administrację.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
Załącznik I
skreśla się
Działania w ramach programu
Cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane w szczególności przez wspieranie następujących działań:
a)   podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia poziomu znajomości obszarów polityki i praw w dziedzinach objętych programem;
b)   wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy stanu wiedzy i wzajemnego zrozumienia, a także zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego;
c)   działania analityczne i monitorujące1 celem lepszego zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu UE w dziedzinach objętych programem, a także celem poprawy wdrażania prawa i polityki UE;
d)   szkolenie odpowiednich zainteresowanych podmiotów w celu zwiększenia poziomu znajomości polityki i praw w dziedzinach objętych programem;
e)   opracowywanie i obsługę narzędzi z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
f)   zwiększanie świadomości obywateli w zakresie europejskiej kultury, historii i pamięci o przeszłości, jak również ich poczucia przynależności do Unii;
g)   integrowanie Europejczyków z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach związanych z partnerstwem miast;
h)   zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w budowie bardziej demokratycznej Unii i ułatwianie takiego uczestnictwa, jak również wspieranie znajomości praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
i)   finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co przyczyni się do lepszego korzystania przez obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej;
j)   rozwijanie zdolności sieci europejskich do propagowania i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych, a także wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w dziedzinach objętych programem;
k)   poprawa znajomości programu oraz jego upowszechniania i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli, w tym przez tworzenie i wspieranie biur programu / krajowych sieci kontaktów.
1 Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk, opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych, studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – wprowadzenie
Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników:
Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników rezultatu mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. Wskaźniki należy w miarę możliwości podzielić według wieku, płci i innych danych, jakie można zgromadzić, takich jak na przykład pochodzenie etniczne, niepełnosprawność i tożsamość płciowa. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników:
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – tabela
Liczba osób, które zostały objęte:
Liczba osób, w podziale na płeć i wiek, które zostały objęte:
(i)  działaniami szkoleniowymi;
(i)  działaniami szkoleniowymi;
(ii)  działaniami związanymi z wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk;
(ii)  działaniami związanymi z wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk;
(iii)  działaniami popularyzacyjnymi, informacyjnymi i służącymi zwiększaniu świadomości
(iii)  działaniami popularyzacyjnymi, informacyjnymi i służącymi zwiększaniu świadomości
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – rząd 1 a (nowy)
Komisja publikuje także co roku następujące wskaźniki produktu:
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – rząd 1 b (nowy)
Liczba finansowanych wniosków i działań według wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1, i według komponentu
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – rząd 1 c (nowy)
Poziom finansowania wnioskowanego przez wnioskodawców i udzielonego według wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1, i według komponentu
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela– rząd 6
Liczba sieci i inicjatyw transnarodowych skoncentrowanych na pamięci europejskiej i europejskim dziedzictwie w wyniku interwencji w ramach programu
Liczba sieci i inicjatyw transnarodowych skoncentrowanych na europejskiej pamięci o historii, europejskim dziedzictwie i dialogu obywatelskim w wyniku interwencji w ramach programu.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela– rząd 6 a (nowy)
Geograficzny rozkład projektów

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0468/2018).

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności