Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0245(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0448/2018

Внесени текстове :

A8-0448/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0041

Приети текстове
PDF 219kWORD 68k
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - Страсбург
Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно предложението регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0462),

—  като взе предвид член 203 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0315/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по външни работи (A8-0448/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)  Следователно ангажиментите за ядрена сигурност, неразпространение и ядрена безопасност, както и целите за устойчиво развитие, а също така и общите интереси на Съюза следва да имат основна роля за насочване на планирането на действията съгласно настоящия регламент.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Целта на настоящата програма „Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом“ следва да бъде да насърчава създаването на ефективна и ефикасна ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на собствените си дейности в рамките на Съюза.
(3)  Целта на настоящата програма „Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом“ („Инструментът“) следва да бъде да насърчава създаването на ефективна и ефикасна ядрена безопасност, радиационната защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на регулаторните рамки и споделянето на най-добрите практики, които съществуват в Съюза.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3а)  Инструментът не следва по никакъв начин да насърчава използването на ядрена енергия в трети държави и в Съюза, а следва да се съсредоточи по-специално върху подобряването на стандартите за ядрена безопасност в световен мащаб, като същевременно насърчава висока степен на радиационна защита и прилагането на ефективни и ефикасни гаранции за ядрените материали.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  Ядрените аварии в атомните централи в Чернобил през 1986 г. и във Фукушима Даичи през 2011 г. ясно показаха, че ядрените аварии имат опустошителни последици в световен мащаб за гражданите и околната среда. Това подчертава необходимостта от най-високи стандарти и гаранции за ядрена безопасност и непрекъснати усилия за подобряване на тези стандарти и гаранции в световен мащаб, както и от ангажираността на Общността за подпомагането на тези цели в трети държави. Тези стандарти и гаранции следва да отразяват съвременните практики, по-специално в областта на управлението и регулаторната независимост.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Настоящият регламент е част от рамката, предназначена за планиране на сътрудничеството и следва да допълва тези мерки за ядрено сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС].
(4)  Настоящият регламент е част от рамката, предназначена за планиране на сътрудничеството и следва да допълва мерките за ядрено сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИСРМС], който попада в приложното поле на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 209, член 212 и член 322, параграф 1 от него.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)  Общността е член на Конвенцията за ядрена безопасност (1994 г.) и на Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (1997 г.).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)  Прозрачността и публичната информация във връзка с ядрената безопасност, гаранциите, извеждането от експлоатация и дейностите по управлението на отпадъците, изисквани например от Конвенцията от Орхус (1998 г.), са важен елемент за предотвратяване на отрицателните въздействия на радиоактивните материали върху гражданите и околната среда и поради това следва да бъдат гарантирани от Инструмента.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Общността следва да продължи тясното си сътрудничество, в съответствие с глава 10 от Договора за Евратом, с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по отношение на ядрената безопасност и ядрените гаранции, за постигането на целите, съдържащи се в глави 3 и 7 от дял II.
(6)  Общността следва да продължи тясното си сътрудничество, в съответствие с глава 10 от Договора за Евратом, с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по отношение на ядрената безопасност и ядрените гаранции, за постигането на целите, съдържащи се в глави 3 и 7 от дял II. Освен това тя следва да си сътрудничи с други международни организации с висока репутация в тази област, като например Организацията за икономическо сътрудничество и развитие/Агенцията за ядрена енергия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Партньорството за околната среда в рамките на северното измерение, които преследват сходни цели в областта на ядрената безопасност като Общността. Съгласуваността, взаимното допълване и сътрудничеството между Инструмента и тези организации и техните програми могат да разширят обхвата и да подобрят ефективността и ефикасността на мерките за ядрена безопасност по света. Следва да се избягват ненужното дублиране и припокриване.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6а)  С цел непрекъснато подобряване на ядрената безопасност и засилване на регулирането в тази област в Съюза Съветът прие директиви 2009/71/Евратом, 2011/70/Евратом и 2013/59/Евратом на Съвета. Тези директиви, както и високите стандарти за ядрена безопасност и извеждане от експлоатация в Общността следва да служат като насока за действията, финансирани по Инструмента, и да мотивират сътрудничещите трети държави да прилагат норми и стандарти със същото равнище на безопасност.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
(6б)  Чрез Инструмента следва също така да се насърчава международното сътрудничество, основано на конвенциите относно ядрената безопасност и управлението на радиоактивните отпадъци. Държавите партньори следва да бъдат насърчавани да станат страни по тези конвенции, което дава възможност за периодична партньорска проверка на националните им системи с помощта на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Партньорските проверки правят външен преглед на актуалното състояние и на предизвикателствата в областта на ядрената безопасност в трети държави, който може да бъде използван при планирането на подкрепата на Съюза на високо равнище. За Инструмента може да са полезни проверките, осъществявани от реномирани международни агенции за ядрена енергия, които извършват партньорски проверки и ги съобщават на потенциалните бенефициенти по Инструмента. Констатациите и препоръките от подобни партньорски проверки, които се предоставят на националните органи, могат да бъдат полезни и за отдаване на приоритетно значение на конкретни мерки за подпомагане на съответните трети държави.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 6 в (ново)
(6в)  Понятията за ядрена безопасност и ядрена сигурност са неразривно свързани, тъй като пропуски в ядрената безопасност, например в процесите на безопасна експлоатация, могат да доведат до рискове за ядрената сигурност, а рисковете за ядрената сигурност, особено новите рискове, например в киберсигурността, може да доведат до нови предизвикателства за ядрената безопасност. Поради това дейностите на Съюза в областта на ядрена сигурност в трети държави, предвидени в приложение ІІ към Регламент ... [COD № 2018/0243 (ИССРМС)], и дейностите, финансирани посредством Инструмента, следва да бъдат съгласувани и взаимно допълващи се.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Настоящият инструмент следва да предвиди дейности в подкрепа на тези цели и доразвие дейностите, подкрепяни преди по Регламент (Евратом) № 237/201424 относно ядрената безопасност и ядрените гаранции в трети държави, по-специално в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки.
(7)  Настоящият инструмент следва да предвиди дейности в подкрепа на тези цели и доразвие дейностите, подкрепяни преди по Регламент (Евратом) № 237/201424 относно ядрената безопасност, безопасното управление на ядрени отпадъци, безопасното извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти, и ядрените гаранции в трети държави, по-специално в присъединяващите се държавите, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, както и в района на съседството по смисъла на ... [COD 2018/0243, ИССРМС]. С цел прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност и откриване на недостатъците в съществуващите мерки за безопасност Инструментът може да подпомага регулаторните органи в областта на ядрената енергия при извършването на цялостни оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на съществуващите инсталации и на атомни електроцентрали в процес на изграждане въз основа на достиженията на правото на Общността в областта на ядрената безопасност и радиоактивните отпадъци, изпълнението на препоръките и мониторинга на съответните мерки. Комисията следва редовно да информира Европейския парламент за предприетите в трети държави дейности в областта на ядрената безопасност и за положението с тяхното изпълнение.
_______________
_________________
24 Регламент (Евратом) № 237/2014 от 13 декември 2013 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 109).
24 Регламент (Евратом) № 237/2014 от 13 декември 2013 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 109).
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7а)  Съгласно член 3 от ДФЕС Съюзът има за цел да насърчава благоденствието на своите народи. Настоящият инструмент предлага възможността Съюзът да подобри по устойчив начин социално‑икономическото положение и здравната обстановка за хората в световен мащаб, на своята и извън своята територия. Финансираните по линия на Инструмента проекти следва да бъдат съгласувани с вътрешните и външните политики на Съюза, като например да допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие като „Добро здраве и благосъстояние“ и „Чиста вода и добри санитарни условия“. При прилагането на самият Инструмент следва да се спазват принципите на добро управление и така да се допринася за целта за устойчиво развитие „Мир, справедливост и силни институции“.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)  Инструментът следва да има за цел да ангажира държавите, получаващи финансова помощ съгласно настоящия регламент, да изпълняват ангажиментите, произтичащи от споразуменията за асоцииране, за партньорство и за сътрудничество със Съюза, Договора за неразпространение на ядреното оръжие, да зачитат съответните международни конвенции, да поддържат стандартите за ядрена безопасност и радиационна защита и да се обвържат с изпълнението на съответните препоръки и мерки при най-високи стандарти за прозрачност и публичност.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)
(7в)  Настоящият инструмент следва, посредством финансираните от него проекти, изцяло да подкрепя мерките за ядрена безопасност и ядрените гаранции, както и да подобри здравната обстановка за гражданите в трети държави, по-специално за живеещите в близост до атомни електроцентрали и/или мини за добив на уран, включително безопасното възстановяване на околната среда на бивши обекти на уранодобивната промишленост в трети държави, по-конкретно в Централна Азия и Африка – понастоящем около 18% от световното предлагане на уран идва от Южна Африка, Нигер и Намибия.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 7 г (ново)
(7г)  Настоящият инструмент следва да има за цел да ангажира държавите, които получават финансова помощ съгласно настоящия регламент, да насърчават демократичните принципи, принципите на правовата държава и правата на човека, както и да спазват ангажиментите, произтичащи от Конвенцията от Еспо и Конвенцията от Орхус.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Изпълнението на настоящия регламент следва да се основава на консултациите, доколкото е подходящо, с компетентните органи на държавите членки, и на диалог с партньорските държави.
(8)  Изпълнението на настоящия регламент следва да се основава на консултациите, доколкото е целесъобразно, с компетентните органи на Съюза и на държавите членки, като например Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност, и на диалог с партньорските държави. Консултациите следва по-специално да се провеждат в хода на разработването на многогодишните индикативни програми и преди приемането им. Ако чрез този диалог не се достигне до решения в отговор на загрижеността на Съюза относно ядрената безопасност, не следва да се отпуска външно финансиране съгласно настоящия регламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8а)  Следва да се насърчава индивидуален, диференциран подход към държавите, които получават подкрепа чрез Инструмента. Използването на Инструмента следва да се основава на оценката на конкретните потребности на държавите, които получават подкрепа, както и на очакваната цялостна полза от Инструмента, по-специално структурните промени в съответните държави.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б)  Регулаторните органи на държавите членки, организациите за техническа подкрепа, дружествата за ядрени технологии и ядрените енергийни дружества притежават необходимия експертен опит и ноу-хау във връзка с прилагането на най-високите стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита при различните регулаторни системи на държавите членки, което може да бъде полезен източник на подкрепа за държавите партньори, които имат за цел да направят същото в своите национални регулаторни и промишлени рамки.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Когато е възможно и целесъобразно, резултатите от външната дейност на Общността следва да се наблюдават и оценяват въз основа на предварително определени, прозрачни, специфични за отделните държави и измерими показатели, адаптирани към специфичните особености и целите на инструмента и за предпочитане изготвени въз основа на рамката за резултатите на държавата партньор.
(9)  Резултатите от външната дейност на Общността следва да се наблюдават и оценяват въз основа на предварително определени, прозрачни, специфични за отделните държави и измерими показатели, адаптирани към специфичните особености и целите на Инструмента и за предпочитане изготвени въз основа на рамката за резултатите на държавата партньор. Показателите следва да бъдат ориентирани към изпълнението и резултатите, за да се изискват по-голяма отговорност и отчетност от държавите бенефициенти спрямо Съюза и държавите членки във връзка с постигнатите резултати при прилагането на мерките за подобряване на безопасността.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Съюзът и Общността следва да се стремят към най-ефективното използване на наличните ресурси с оглед оптимизиране на въздействието на външната им дейност. Това следва да се постигне чрез съгласуваност и допълняемост между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаването на полезно взаимодействие с други политики и програми на Съюза. За да се увеличи максимално въздействието на комбинираните интервенции за постигане на обща цел, настоящият регламент следва да даде възможност за комбиниране на финансови средства с други програми на Съюза, доколкото приносът в съответните случаи не покрива едни и същи разходи.
(10)  Съюзът и Общността следва да се стремят към оптималното и най-ефективното използване на наличните ресурси и към подобряване на изпълнението и качеството на разходите с оглед на оптимизирането на въздействието на външната си дейност. Това следва да се постигне чрез съгласуваност и допълняемост между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаването на полезно взаимодействие с други политики и програми на Съюза, като например програмите на Евратом за научни изследвания и обучение. За да се увеличи максимално въздействието на комбинираните интервенции за постигане на обща цел, настоящият регламент следва да даде възможност за комбиниране на финансови средства с други програми на Съюза, доколкото приносът в съответните случаи не покрива едни и същи разходи.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за постигане на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
(14)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за постигане на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване, като се отчитат тяхната достъпност за потенциални партньори и способността им да създават правна сигурност. Това следва да включва разглеждане на използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15а)  С цел да се насърчи ефективното и навременно прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност в трети държави, процесите на вземане на решения и водене на преговори в рамките на Комисията и с трети държави трябва да бъдат ефективни и бързи.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1
1.  Целта на настоящия регламент е да допълни тези ядрени дейности за сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС], по-специално с цел насърчаване на високо равнище на ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на действията в рамките на Общността и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.
1.  Целта на настоящия регламент е да допълни ядрените дейности за сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС], по-специално с цел насърчаване на високо равнище на ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на регулаторните рамки и най-добрите практики в Общността и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и спомага за гарантиране на използването на ядрени материали за чисто граждански цели и по този начин – за защитата на гражданите и опазването на околната среда. В рамките на тази цел настоящият регламент е насочен също така към предоставяне на подкрепа за въвеждането на прозрачност при вземането на решения в ядрената област от органите на трети държави.
Предоставяното от Съюза сътрудничество в областта на ядрената безопасност и гаранциите съгласно настоящия регламент нямат за цел да насърчават ядрената енергетика.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а
a)  насърчаването на култура на ефективна ядрена безопасност и прилагане на най-високи стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита, както и постоянното подобряване на ядрената безопасност;
a)  насърчаването на култура на ефективна ядрена безопасност и управление, постоянно подобряване на ядрената безопасност, и прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита, които съществуват в Общността и в международен план за съответните ядрени дейности;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б
б)  отговорното и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и извеждането от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти и инсталации;
б)  отговорното и безопасно управление на радиоактивни отпадъци, от генерирането им до окончателното обезвреждане, включително отработено гориво (т.е. предварителна обработка, обработка, преработка, съхранение и обезвреждане), и безопасното и ефективно извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти и инсталации, както и на бивши обекти, свързани с добива на уран, или потънали радиоактивни предмети и материали;
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в
в)  създаването на ефективни и ефикасни защитни системи.
в)  създаването на ефективни, ефикасни и прозрачни гаранции за ядрените материали.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)  стимулирането на насърчаването на всеобща прозрачност и откритост на органите в трети държави, както и информирането и участието на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с безопасността на ядрените инсталации и практиките за ефективно управление на радиоактивните отпадъци съгласно съответните международни конвенции и инструменти;
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в б) (нова)
вб)  използването на познанията и действията в рамките на Инструмента за повишаване на политическото влияние в рамките на международните организации в областта на енергетиката и сигурността.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  При изпълнението на настоящия регламент се осигуряват съгласуваност, полезни взаимодействия и взаимно допълване с Регламент (ЕС) №.../... (ИССРМС), други програми от външната дейност на Съюза, други съответни политики и програми на Съюза, както и последователност на политиката за развитие.
1.  При изпълнението на настоящия регламент се осигуряват съгласуваност, полезни взаимодействия и взаимно допълване с Регламент (ЕС) № …/… (ИССРМС), други програми от външната дейност на Съюза, други съответни политики на Съюза и законодателни актове, като например директиви 2009/71/Евратом, 2011/70/Евратом и 2013/59/Евратом, цели, ценности и програми на Съюза, като например програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт Европа“, както и последователност на политиката за развитие.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2а.  Комисията координира сътрудничеството си с трети държави и с международни организации, преследващи сходни цели, по-специално Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Агенцията за атомна енергия към ОИСР. Тази координация ще позволи на Общността и съответните организации да избягват дублирането на дейности и финансиране по отношение на трети държави. Комисията също така включва компетентните органи на държавите членки и европейските оператори в изпълнението на задачата си, като така използва ценния европейски експертен опит в областта на ядрената безопасност и ядрените гаранции.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
Финансовият пакет за изпълнението на настоящия регламент за периода 20212027 г. е 300 000 милиона евро по текущи цени.
Финансовият пакет за изпълнението на настоящия регламент за периода 2021 – 2027 г. е 266 милиона евро по постоянни цени.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
Споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, многостранните споразумения и други споразумения, с които се установява правно обвързващо отношение с държавите партньори, както и заключенията на Европейския съвет и заключенията на Съвета, декларациите от срещи на върха или заключенията от срещи на високо равнище с държавите партньори, съобщенията на Комисията или съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представляват цялостната рамка на политиката за прилагането на настоящия регламент.
Достиженията на правото на Общността, свързани с ядрената безопасност и безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, многостранните споразумения и други споразумения, с които се установява правно обвързващо отношение с държавите партньори, както и заключенията на Европейския съвет и заключенията на Съвета, декларациите от срещи на върха или заключенията от срещи на високо равнище с държавите партньори, съобщенията на Комисията или съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представляват цялостната рамка на политиката за прилагането на настоящия регламент.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да предоставят съгласувана рамка за сътрудничество между Общността и съответните трети държави или региони, която съответства на общото намерение и обхват, целите, принципите и политиката на Общността и се основава на политическата рамка, упомената в член 5.
2.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да предоставят съгласувана рамка за сътрудничество между Общността и съответните трети държави, региони или международни организации, която съответства на общото намерение и обхват, целите, принципите и политиката на Общността и се основава на политическата рамка, упомената в член 5.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 6 параграф 3
3.   Многогодишните индикативни програми представляват обща основа за сътрудничеството и определят целите на Общността за сътрудничество по силата на настоящия регламент, като се отчитат потребностите на съответните държави, приоритетите на Общността, международната ситуация и дейностите на съответните трети държави. В многогодишните индикативни програми също се посочва и добавената стойност на сътрудничеството, както и начините за избягване на повторението с други програми и инициативи, по-специално на международни организации, които преследват сходни цели, и на големите донори.
3.   Многогодишните индикативни програми представляват обща основа за сътрудничеството и определят целите на Общността за сътрудничество по силата на настоящия регламент, като се отчитат потребностите и обстоятелствата в съответните държави, приоритетите на Общността, международната ситуация и дейностите на съответните трети държави. В многогодишните индикативни програми също се посочва и добавената стойност на сътрудничеството, както и начините за избягване на повторението с други програми и инициативи, по-специално на международни организации, които преследват сходни цели, и на големите донори.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)
3а.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да ангажират държавите, които получават финансова помощ съгласно настоящия регламент, да изпълняват ангажиментите, произтичащи от споразуменията със Съюза и Договора за неразпространение на ядреното оръжие, да зачитат съответните международни конвенции, да поддържат стандартите за ядрена безопасност и радиационна защита и да се обвържат с изпълнението на съответните препоръки и мерки при най-високи стандарти за прозрачност и публичност.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)
4а.  Многогодишните индикативни програми следва да установят рамка за квалифициран и независим надзор с цел повишаване на равнището на ядрена безопасност на партньорските държави. Те биха могли да включват разпоредби за подпомагане на регулаторните органи в областта на ядрената енергия при извършването на цялостни оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на ядрени електроцентрали въз основа на достиженията на правото на Общността в областта на ядрената безопасност и радиоактивните отпадъци, както и изпълнението на препоръките, произтичащи от тези стрес тестове и мониторинга на прилагането на съответните мерки, например в присъединяващите се държави, държавите кандидатки, потенциалните държави кандидатки и държавите, обхванати от европейската политика за съседство.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
5.  Многогодишните индикативни програми се основават на диалог с партньорските държави или региони.
5.  Многогодишните индикативни програми се основават на диалог с партньорските държави или региони. При изготвянето на програмите и преди приемането им Комисията следва да се консултира с Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) и, когато е целесъобразно, със съответните национални органи на държавите членки.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6
6.  Комисията приема многогодишните индикативни програми в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Комисията, като следва същата процедура, преразглежда и при необходимост актуализира тези индикативни програми.
6.  Комисията приема многогодишните индикативни програми в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Комисията извършва междинен преглед на тези индикативни програми и, като следва същата процедура, ги преразглежда и при необходимост актуализира.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
a)  планове за действие, индивидуални мерки и мерки за подкрепа, за които финансирането от Съюза не надвишава 10 милиона евро;
a)  индивидуални мерки и мерки за подкрепа, за които финансирането от Съюза не надвишава 10 милиона евро;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 8 – алинея 2 – буква б
б)  разходи, свързани с информационни и комуникационни дейности, включително разработването на комуникационни стратегии и институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза и насърчаването на тяхната видимост.
б)  разходи, свързани с информационни и комуникационни дейности, включително разработването на комуникационни стратегии и институционалната комуникация относно политическите приоритети, цели и ценности на Съюза и насърчаването на тяхната видимост.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11а
Критерии, приложими към международното сътрудничество в областта на ядрената безопасност
1.   Общото разбиране и реципрочното споразумение между третата държава и Общността се потвърждават чрез официално искане до Комисията, което ангажира съответното правителство.
2.   Третите държави, които желаят да си сътрудничат с Общността, трябва да са членове на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и следва да имат допълнителния протокол към него или споразумение за гаранции с Международната агенция за атомна енергия, достатъчни, за да се предоставят надеждни гаранции за неотклоняването на декларираните ядрени материали от мирни ядрени дейности и за отсъствието на недекларирани ядрени материали или дейности в тази държава като цяло. Те изцяло се ангажират да зачитат основните принципи за безопасност, установени в стандартите за безопасност на МААЕ, и да станат страни по съответните конвенции като Конвенцията за ядрена безопасност и Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци или са предприели стъпки, които показват твърдото им намерение за присъединяване към тези конвенции. В случай на активно сътрудничество този ангажимент ежегодно се подлага на оценка, като се вземат предвид националните доклади и други документи относно прилагането на съответните конвенции. Въз основа на такава оценка се взема решение относно продължаването на сътрудничеството. При извънредна ситуация се проявява по изключение гъвкавост при прилагането на тези принципи.
3.   С цел да се гарантира и следи за спазването на целите на сътрудничеството съгласно настоящия регламент, съответната трета държава приема оценката на предприетите действия съгласно параграф 2. Оценката дава възможност за мониторинг и проверка на съответствието с договорените цели и може да бъде условие за продължаване на плащането на финансовия принос на Общността.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
(1)  Мониторинг, докладване и оценка се извършва в съответствие с член 31, параграфи 2, 4, 5 и 6 и членове 32 и 36 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (ИССРМС).
(1)  Мониторинг, докладване и оценка се извършват в съответствие с член 31, параграфи 2, 4, 5 и 6 и членове 32 и 36 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (ИССРМС). Специфичните оценки, посочени в член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX ИССРМС, във връзка с ядрената безопасност, радиационната защита и гаранциите, след консултация с ENSREG, се обсъждат в Комитета на Европейския инструмент за международно сътрудничество в областта на ядрената безопасност и се представят на Европейския парламент.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а
a)  броя на правните и регулаторните актове, изготвени, въведени или преразгледани; както и
a)   броя на правните и регулаторните актове, изготвени, въведени или преразгледани, и тяхното успешно изпълнение, както и въздействието им върху стандартите и гаранциите за ядрена безопасност в съответните държави, включително въздействието им върху гражданите и околната среда;
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 12 – алинея 2 – буква б
б)  броя на проучванията за конструкцията, концепцията и осъществимостта, свързани със създаването на съоръжения в съответствие с най-високите стандарти на ядрена безопасност.
б)   броя на проучванията за конструкцията, концепцията и осъществимостта, свързани със създаването на съоръжения в съответствие с най-високите стандарти на ядрена безопасност и успешното прилагане на резултатите от тези проучвания.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква ба) (нова)
ба)  мерките за подобряване на ядрената безопасност, радиационната защита и ефективните и ефикасни гаранции, основани на най-високите стандарти за ядрена безопасност, радиационна защита и ядрени гаранции, включително резултатите от международни партньорски проверки на ядрените съоръжения.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 12 a (нов)
Член 12а
Прозрачност
Комисията и сътрудничещите си със Съюза трети държави в рамките на настоящия инструмент гарантират, че необходимата информация, свързана с мерките в областта на ядрената безопасност, предприети в тези трети държави с помощта на Инструмента, и със стандартите за ядрена безопасност на тези трети държави като цяло, се предоставя на работниците и широката общественост, като се обръща специално внимание на органите, населението и заинтересованите страни на местно равнище в близост до ядрени инсталации. Това задължение включва да се гарантира, че компетентният регулаторен орган и притежателите на лицензи предоставят информация в рамките на своите области на компетентност. Информацията се оповестява публично съгласно съответното законодателство и съответните международни актове, при условие че това не застрашава други по-важни интереси, като например сигурността, които са признати в съответното законодателство и съответните международни актове.
Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност