Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0245(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0448/2018

Předložené texty :

A8-0448/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/01/2019 - 10.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0041

Přijaté texty
PDF 219kWORD 59k
Čtvrtek, 17. ledna 2019 - Štrasburk
Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost, který doplňuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2019 o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0462),

—  s ohledem na článek 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0315/2018),

—  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0448/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Plánování opatření podle tohoto nařízení by se tedy mělo řídit závazky v oblasti jaderné bezpečnosti, nešíření jaderných zbraní a jaderné bezpečnosti a v oblasti cílů udržitelného a obecnými zájmy Unie.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Cílem tohoto programu „evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu“ by měla být podpora zavádění účinné a efektivní jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě vlastních aktivit v rámci Unie.
(3)   Cílem tohoto programu „evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu“ (dále jen „nástroj“) by měla být podpora zavádění účinné a efektivní jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě regulačních rámců a sdílení osvědčených postupů v rámci Unie.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Tento nástroj by neměl nijak podporovat využívání jaderné energie ve třetích zemích ani v Unii, nýbrž by se měl zaměřovat na zlepšování norem jaderné bezpečnosti na celém světě a zároveň podporovat vysokou úroveň radiační ochrany a uplatňování účinných a efektivních záruk na jaderné materiály.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)  Jaderné katastrofy v jaderných elektrárnách v Černobylu v roce 1986 a ve Fukušima Daiši v roce 2011 jednoznačně ukázaly, že jaderné nehody mají zničující globální důsledky pro občany i životní prostředí. Zdůrazňuje to nutnost těch nejpřísnějších norem a záruk jaderné bezpečnosti a soustavné úsilí v souvislosti se zlepšováním těchto norem a záruk v celosvětovém měřítku a rovněž toho, aby se Společenství podílelo na podpoře těchto cílů ve třetích zemích. Tyto normy a záruky by měly odrážet nejmodernější postupy, zejména v oblasti správy a nezávislosti dozorných orgánů.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Toto nařízení tvoří součást rámce navrženého pro plánování spolupráce a mělo by doplňovat opatření v oblasti jaderné spolupráce, jež jsou financována podle [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci].
(4)  Toto nařízení tvoří součást rámce navrženého pro plánování spolupráce a mělo by doplňovat opatření v oblasti jaderné spolupráce, jež jsou financována podle [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci] a na kterou se vztahuje Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména články 209 a 212 a čl. 322 odst. 1 této smlouvy.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Společenství je členem Úmluvy o jaderné bezpečnosti (1994) a členem Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady (1997).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Transparentnost a veřejné informování ohledně činností v oblasti jaderné bezpečnosti, záruk, vyřazování z provozu či nakládání s odpadem, jak je vyžaduje např. Aarhuská úmluva (1998), představují důležitý předcházení negativním dopadům radioaktivního materiálu na občany a životní prostředí, a je proto třeba je v rámci tohoto nástroje zaručit.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  V souladu s kapitolou 10 Smlouvy o Euratomu by Společenství mělo pokračovat v úzké spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAEE) v souvislosti s jadernou bezpečností a zárukami v jaderné oblasti na podporu cílů kapitoly 3 a 7 hlavy II.
(6)  V souladu s kapitolou 10 Smlouvy o Euratomu by Společenství mělo pokračovat v úzké spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAEE) v souvislosti s jadernou bezpečností a zárukami v jaderné oblasti na podporu cílů kapitoly 3 a 7 hlavy II. Mělo by rovněž spolupracovat s ostatními renomovanými mezinárodními organizacemi v dané oblasti, například Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj / Agenturou pro jadernou bezpečnost, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Environmentálním partnerstvím pro Severní dimenzi, které prosazují dosažení obdobných cílů v oblasti jaderné bezpečnosti jako Společenství. Soulad, doplňkovost a spolupráce mezi nástrojem a uvedenými organizacemi a jejich programy mohou prohloubit dosah, účinnost a efektivitu opatření jaderné bezpečnosti po celém světě. Je třeba zabránit zbytečným duplikacím a překrývání.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  S cílem soustavně zlepšovat jadernou bezpečnost a posilovat regulaci v této oblasti v Unii přijala Rada směrnice Rady 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom a 2013/59/Euratom. Tyto směrnice a rovněž přísné normy jaderné bezpečnosti a vyřazování z provozu v rámci Společenství by měly být vodítkem pro opatření financovaná na základě nástroje a měly by spolupracující třetí země motivovat k tomu, aby zavedly regulaci a normy na stejné úrovni bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)  Nástroj by měl rovněž podporovat mezinárodní spolupráci založenou na úmluvách o jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivním odpadem. Je třeba vyzvat partnerské země, aby se staly smluvními stranami těchto úmluv a umožnily pravidelné vzájemné hodnocení svých vnitrostátních systémů, na kterém se bude podílet Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Vzájemná hodnocení poskytují vnější pohled na aktuální stav a problémy v oblasti jaderné bezpečnosti ve třetích zemích, jejž lze využít při plánování podpory ze strany Unie na vysoké úrovni. Pro nástroj mohou být přínosem hodnocení uznávaných mezinárodních agentur pro jadernou energii provádějících vzájemná hodnocení pro potenciální příjemce tohoto nástroje. Závěry a doporučení vyplývající z těchto vzájemných hodnocení, jež jsou dány k dispozici vnitrostátním orgánům, mohou být rovněž užitečné při upřednostnění konkrétních podpůrných opatření pro dotyčné třetí země.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)
(6c)  Pojmy jaderná bezpečnost a jaderné zabezpečení jsou neoddělitelně spjaty, neboť nedostatečná jaderná bezpečnost, například v procesech bezpečného provozu, může vést k jaderným bezpečnostním rizikům, a jaderná bezpečnostní rizika, zejména nová rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, mohou vést k novým výzvám pro jadernou bezpečnost. Proto by činnosti Unie v oblasti jaderného zabezpečení ve třetích zemích stanovené v příloze II nařízení... [COD č. 2018/0243 (nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci)] a činnosti financované prostřednictvím nástroje měly být soudržné a doplňkové.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Tento nástroj by měl stanovit akce na podporu těchto cílů a navazovat na akce, které byly dříve podporovány podle nařízení (Euratom) č. 237/201424 a které se týkají jaderné bezpečnosti a záruk v jaderné oblasti ve třetích zemích, zejména v přistupujících zemích, kandidátských zemích a u potenciálních kandidátů.
(7)  Tento nástroj by měl stanovit akce na podporu těchto cílů a navazovat na akce, které byly dříve podporovány podle nařízení (Euratom) č. 237/201424 a které se týkají jaderné bezpečnosti, bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem, bezpečného vyřazování a sanace bývalých jaderných areálů a záruk v jaderné oblasti třetích zemích, zejména v přistupujících zemích, kandidátských zemích a u potenciálních kandidátů, a rovněž v oblasti sousedství ve smyslu... [COD č. 2018/0243 (nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci)].cílem provést nejvyšší normy jaderné bezpečnosti a odhalit nedostatky ve stávajících bezpečnostních opatřeních může nástroj podpořit dozorné orgány v jaderné oblasti při provádění komplexního posouzení rizik a bezpečnosti („zátěžové testy“) stávajících zařízení a jaderných elektráren, které se stavějí, na základě acquis Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti a radioaktivního odpadu, provádění doporučení a sledování příslušných opatření. Komise by měla Evropský parlament pravidelně informovat o opatřeních v oblasti jaderné bezpečnosti přijatých třetími zeměmi a o stavu jejich provádění.
_______________
_________________
24 Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 109).
24 Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 109).
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii je cílem Unie zvyšovat blahobyt svých obyvatel. Tento nástroj nabízí Unii příležitost zlepšit udržitelným způsobem sociálně-ekonomickou a zdravotní situaci lidí na celém světě, a to v rámci jejích hranic i mimo ně. Projekty financované nástrojem by rovněž měly být soudržné s vnějšími i vnitřními politikami Unie, například tím, že přispějí k naplnění cílů udržitelného rozvoje, jako jsou cíle „Zdraví a kvalitní život“ a „Pitná voda a kanalizace“. Nástroj sám o sobě by měl respektovat zásady řádné správy věcí veřejných, a tím přispívat k naplnění cíle udržitelného rozvoje „Mír, spravedlnost a silné instituce“.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)  Cílem nástroje by mělo být přimět země, které jsou příjemci finanční pomoci podle tohoto nařízení, aby dodržovaly závazky vyplývající z dohod o přidružení, partnerství a spolupráci s Unií a ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, aby přijaly závazky příslušných mezinárodních úmluv, dodržovaly normy v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a zavázaly se k provádění příslušných doporučení a opatření spolu s uplatňováním nejpřísnějších norem týkajících se transparentnosti a zveřejňování informací.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 c (nový)
(7c)  Tento nástroj by měl prostřednictvím projektů, které financuje, plně podporovat opatření týkající se jaderné bezpečnosti a záruk v jaderné oblasti a rovněž zlepšování zdravotní situace obyvatel třetích zemí, zejména těch, kteří žijí v blízkosti jaderných elektráren nebo oblastí těžby uranu, včetně bezpečné sanace bývalých míst spojených s těžbou uranu ve třetích zemích, zejména ve střední Asii a Africe, vzhledem k tomu, že v současné době zhruba 18 % světové dodávky uranu pochází z Jižní Afriky, Nigeru a Namibie.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 d (nový)
(7d)  Cílem nástroje by mělo být přimět země, které jsou příjemci finanční pomoci podle tohoto nařízení, aby chránily demokratické zásady, právní stát a lidská práva a dodržovaly závazky vyplývající z úmluvy z Espoo a Aarhuské úmluvy.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Provádění tohoto nařízení by mělo v příslušných případech vycházet z konzultací s příslušnými orgány členských států a z dialogu s partnerskými zeměmi.
(8)  Provádění tohoto nařízení by mělo ve vhodných případech vycházet z konzultací s příslušnými orgány Unie a členských států, jako je Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost, a z dialogu s partnerskými zeměmi. Tyto konzultace by se měly konat zejména v průběhu vytváření víceletých orientačních programů a před jejich přijetím. Pokud tento dialog nevyřeší obavy Unie v oblasti jaderné bezpečnosti, nemělo by být vnější financování podle tohoto nařízení poskytováno.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Měl by být prosazován individuální a diferencovaný přístup k zemím, které dostávají v rámci nástroje podporu. Využití nástroje by se mělo odvíjet od posouzení konkrétních potřeb zemí, které podporu dostávají, a rovněž předpokládaného celkového přínosu nástroje, zejména strukturálních změn v dotčených zemích.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)  Dozorné orgány členských států, organizace technické podpory, společnosti zabývající se jaderným inženýrstvím a služby v odvětví jaderné energie mají nezbytné odborné znalosti a know-how, pokud jde o uplatňování nejpřísnějších norem v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany v řadě regulačních systémů členských států, které mohou být užitečným zdrojem podpory pro partnerské země, které hodlají zavést obdobné normy ve svých vnitrostátních regulačních a průmyslových rámcích.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Bude-li to možné a vhodné, měly by být výsledky vnější činnosti Společenství monitorovány a hodnoceny na základě předem definovaných, transparentních a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé země, které jsou přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje a které by, pokud možno, měly být založeny na rámci pro výsledky partnerské země.
(9)  Výsledky vnější činnosti Společenství by měly být monitorovány a hodnoceny na základě předem definovaných, transparentních a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé země, které jsou přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje a které by, pokud možno, měly být založeny na rámci pro výsledky partnerské země. Ukazatele by měly být zaměřeny na výkon a výsledky, aby byla od přijímajících zemí vyžadována větší odpovědnost vůči Unii a členským státům, pokud jde o výsledky dosažené při provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Unie a Společenství by měly v zájmu optimalizace dopadu své vnější činnosti usilovat o co nejúčinnější využití dostupných zdrojů. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi nástroji Unie pro financování vnější činnosti, jakož i vytvářením synergií s dalšími politikami a programy Unie. Aby se maximalizoval dopad kombinovaných intervencí za účelem dosažení společného cíle, mělo by být možné na základě tohoto nařízení kombinovat financování s jinými programy Unie, pokud tyto příspěvky nebudou pokrývat stejné náklady.
(10)  Unie a Společenství by měly usilovat o optimální a co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a v zájmu optimalizace dopadu své vnější činnosti by měly usilovat o zlepšení provádění a kvality výdajů. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi nástroji Unie pro financování vnější činnosti, jakož i vytvářením synergií s dalšími politikami a programy Unie, zejména s programy Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu. Aby se maximalizoval dopad kombinovaných intervencí za účelem dosažení společného cíle, mělo by být možné na základě tohoto nařízení kombinovat financování s jinými programy Unie, pokud tyto příspěvky nebudou pokrývat stejné náklady.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Formy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika neplnění. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
(14)  Formy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika neplnění, přičemž se zároveň zohlední jejich dostupnost pro potenciální partnery a jejich schopnost vytvářet právní jistotu. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  S cílem podpořit účinné a včasné zavádění těch nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti ve třetích zemích by měly být rozhodovací a vyjednávací postupy mezi Komisí a třetími zeměmi účinné a rychlé.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
1.  Cílem tohoto nařízení je doplnit činnosti v oblasti jaderné spolupráce, které jsou financovány podle [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci], konkrétně za účelem podpory prosazování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě činností v rámci Společenství a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.
1.  Cílem tohoto nařízení je doplnit činnosti v oblasti jaderné spolupráce, které jsou financovány podle [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci], konkrétně za účelem podpory prosazování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě na základě regulačních rámců a osvědčených postupů v rámci Společenství a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a současně napomáhat zajištění toho, aby byl jaderný materiál využíván výhradně k civilním účelům, a tím chránit občany a životní prostředí.rámci tohoto cíle toto nařízení usiluje o podporu prosazování transparentnosti při rozhodování orgánů třetích zemí v oblasti jaderné energie.
Spolupráce stanovená Unií v oblasti jaderné bezpečnosti a záruk podle tohoto nařízení nemá za cíl podporu jaderné energie.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a
a)  podpora účinné kultury jaderné bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a trvalé zdokonalování jaderné bezpečnosti;
a)  podpora účinné kultury jaderné bezpečnosti a správy, trvalé zdokonalování jaderné bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, které jsou v rámci Společenstvína mezinárodní úrovni zavedeny pro příslušné činnosti v jaderné oblasti;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b
b)  odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, vyřazování bývalých jaderných areálů a jaderných zařízení z provozu a jejich sanace;
b)  odpovědné a bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem od jeho vzniku až po konečné uložení, včetně vyhořelého paliva (tj. předběžné ošetření, ošetření, zpracování, skladování a uložení), a bezpečné a účinné vyřazování bývalých jaderných areálů a jaderných zařízení z provozu a jejich sanace, jakož i sanace bývalých oblastí těžby uranu či potopených radioaktivních objektů a materiálů;
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c
c)  zavádění účinných a efektivních systémů záruk.
c)  zavádění účinných, efektivníchtransparentních záruk pro jaderný materiál.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)  vybízení k prosazování celkové transparentnosti a otevřenosti orgánů ve třetích zemích, jakož i veřejné informovanosti a účasti na rozhodovacích postupech týkajících se bezpečnosti jaderných zařízení a účinných postupů v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami a nástroji;
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. cb (nové)
cb)  využívání poznatků a opatření v rámci nástroje k tomu, aby se vyvíjel politický tlak na půdě mezinárodních organizací v oblasti energetiky a bezpečnosti;
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Při provádění tohoto nařízení musí být zajištěn soulad, synergie a doplňkovost s nařízením (EU) č. XXX/XX o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, jinými programy vnější činnosti Unie a dalšími příslušnými politikami a programy Unie, jakož i soudržnost politik ve prospěch rozvoje.
1.  Při provádění tohoto nařízení musí být zajištěn soulad, synergie a doplňkovost s nařízením (EU) č. XXX/XX o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, jinými programy vnější činnosti Unie a dalšími příslušnými politikami a legislativními akty, jako jsou směrnice 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom a 2013/59/Euratom, cíli a hodnotami Unie a programy Unie, jako je program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont Evropa, jakož i soudržnost politik ve prospěch rozvoje.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise koordinuje vlastní spolupráci se třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi, jež sledují podobné cíle, a zejména s MAAE a OECD/NEA. Tato koordinace zamezí tomu, aby se činnosti a financování Společenství a dotčených organizací ve vztahu k třetím zemím jakkoli zdvojovaly. Komise do plnění tohoto úkolu rovněž zapojí příslušné orgány členských států a evropské provozovatele, aby byly plně využity evropské odborné znalosti v oblasti jaderné bezpečnosti a záruk.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Finanční krytí pro provádění tohoto nařízení na období 2021–2027 činí 300 milionů EUR v běžných cenách.
Finanční krytí pro provádění tohoto nařízení na období 2021–2027 činí 266 milionů EUR ve stálých cenách.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
Zastřešující rámec politiky pro provádění tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, dohody o partnerství a spolupráci, vícestranné dohody a jiné dohody, které zakládají právně závazný vztah s partnerskými zeměmi, jakož i závěry Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z vrcholných schůzek nebo závěry setkání na vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
Zastřešující rámec politiky pro provádění tohoto nařízení tvoří acquis Společenství týkající se jaderné bezpečnosti a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, dohody o přidružení, dohody o partnerství a spolupráci, vícestranné dohody a jiné dohody, které zakládají právně závazný vztah s partnerskými zeměmi, jakož i závěry Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z vrcholných schůzek nebo závěry setkání na vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Cílem víceletých orientačních programů je poskytnout soudržný rámec pro spolupráci mezi Společenstvím a dotyčnými třetími zeměmi či regiony v souladu s celkovým cílem a rozsahem, cíli, zásadami a politikou Společenství a na základě rámce politiky uvedeného v článku 5.
2.  Cílem víceletých orientačních programů je poskytnout soudržný rámec pro spolupráci mezi Společenstvím a dotyčnými třetími zeměmi, regiony či mezinárodními organizacemi v souladu s celkovým cílem a rozsahem, cíli, zásadami a politikou Společenství a na základě rámce politiky uvedeného v článku 5.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.   Víceleté orientační programy tvoří obecný základ pro spolupráci a vymezují cíle Společenství pro spolupráci podle tohoto nařízení s ohledem na potřeby dotčených zemí, priority Společenství, mezinárodní situaci a činnosti dotčených třetích zemí. Ve víceletých orientačních programech je rovněž popsána přidaná hodnota spolupráce a způsob, jak zabránit zdvojování činností s jinými programy a iniciativami, zejména s těmi, které uskutečňují mezinárodní organizace sledující stejné cíle a významní dárci.
3.   Víceleté orientační programy tvoří obecný základ pro spolupráci a vymezují cíle Společenství pro spolupráci podle tohoto nařízení s ohledem na potřeby a situaci dotčených zemí, priority Společenství, mezinárodní situaci a činnosti dotčených třetích zemí. Ve víceletých orientačních programech je rovněž popsána přidaná hodnota spolupráce a způsob, jak zabránit zdvojování činností s jinými programy a iniciativami, zejména s těmi, které uskutečňují mezinárodní organizace sledující stejné cíle a významní dárci.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
3a.  Cílem víceletých orientačních programů je přimět země, které jsou příjemci finanční pomoci podle tohoto nařízení, aby dodržovaly závazky vyplývající z dohod s Unií a ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, aby přijaly závazky příslušných mezinárodních úmluv, dodržovaly normy v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a zavázaly se k provádění příslušných doporučení a opatření spolu s uplatňováním nejpřísnějších norem týkajících se transparentnosti a zveřejňování informací.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)
4a.  Víceleté orientační programy by měly stanovit rámec pro kvalifikovaný a nezávislý dohled, který by měl zvýšit úroveň jaderné bezpečnosti v partnerských zemích. Tyto programy by mohly zahrnovat ustanovení na podporu dozorných orgánů v jaderné oblasti při provádění komplexního posouzení rizik a bezpečnosti jaderných elektráren („zátěžové testy“), na základě acquis Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti a radioaktivního odpadu, a rovněž při provádění doporučení vyplývajících z těchto zátěžových testů a sledování uplatňování příslušných opatření, například v přistupujících zemích, kandidátských zemích, u potenciálních kandidátů a zemí, na něž se vztahuje evropská politika sousedství.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5
5.  Víceleté orientační programy jsou založeny na dialogu s partnerskými zeměmi nebo regiony.
5.  Víceleté orientační programy jsou založeny na dialogu s partnerskými zeměmi nebo regiony. Při vypracovávání programů a před jejich přijetím by Komise měla konzultovat Skupinu evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost a v příslušných případech odpovídající vnitrostátní orgány členských států.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6
6.  Víceleté orientační programy přijímá Komise přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 2. Stejným postupem Komise orientační programy přezkoumá a v případě potřeby aktualizuje.
6.  Víceleté orientační programy přijímá Komise přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 2. Stejným postupem Komise orientační programy přezkoumá v polovině období a v případě potřeby aktualizuje.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
a)  akčních plánů, jednotlivých opatření a podpůrných opatření, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 10 milionů EUR; b)
a)  jednotlivých opatření a podpůrných opatření, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 10 milionů EUR;
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b
b)  výdaje spojené se zajišťováním informačních a komunikačních činností, včetně rozvoje komunikačních strategií a sdělování a zviditelňování politických priorit Unie na úrovni organizace.
b)  výdaje spojené se zajišťováním informačních a komunikačních činností, včetně rozvoje komunikačních strategií a sdělování a zviditelňování politických priorit, cílů a hodnot Unie na úrovni organizace.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Článek 11 a  (nový)
Článek 11a
Kritéria vztahující se na mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
1.   Obecná shoda a vzájemná dohoda mezi třetí zemí a Společenstvím je potvrzena formální žádostí podanou Komisi, která zavazuje příslušnou vládu.
2.   Třetí země, které mají zájem se Společenstvím spolupracovat, jsou stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a měly by mít s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii uzavřen svůj dodatkový protokol nebo dohodu o zárukách, které budou moci věrohodně zajišťovat, že nedochází ke zneužívání deklarovaného jaderného materiálu z mírových jaderných činností, že v celém státě neexistuje nedeklarovaný jaderný materiálu nebo že se ve státě s tímto materiálem nepracuje. V plné míře se hlásí k základním zásadám v oblasti bezpečnosti, jak vyplývají ze standardů bezpečnosti na úrovni MAAE, a jsou rovněž stranami příslušných úmluv, například Úmluvy o jaderné bezpečnosti a Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, nebo učiní kroky prokazující pevné odhodlání k těmto úmluvám přistoupit. V případě aktivní spolupráce se tento závazek každoročně přezkoumává s přihlédnutím k zprávám jednotlivých států a dalším dokumentům o provádění příslušných úmluv. Na základě tohoto hodnocení bude rozhodnuto o pokračování spolupráce. V naléhavých případech se při uplatňování těchto zásad může prokázat určitá flexibilita.
3.   Dotčená třetí země musí akceptovat hodnocení opatření přijatých v souladu s odstavcem 2, aby byl zajištěn a sledován soulad s cíli spolupráce podle tohoto nařízení. Toto hodnocení umožňuje sledování a ověřování souladu s dohodnutými cíli a může být podmínkou pro pokračující platby příspěvku Společenství.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
(1)  Monitorování, podávání zpráv a hodnocení se provádí v souladu s čl. 31 odst. 2, 4, 5 a 6 a články 32 a 36 nařízení (EU) č. XXX/XXX o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.
(1)  Monitorování, podávání zpráv a hodnocení se provádí v souladu s čl. 31 odst. 2, 4, 5 a 6 a články 32 a 36 nařízení (EU) č. XXX/XXX o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Zvláštní hodnocení uvedená v čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. XXX/XXX o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, která se týkají jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a záruk, budou po konzultaci Skupiny evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost projednána ve výboru evropského nástroje pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a předložena Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a
a)  počet připravených, zavedených nebo revidovaných právních a regulačních aktů a and
a)   počet připravených, zavedených nebo revidovaných právních a regulačních aktů a jejich úspěšné provádění a rovněž jejich vliv na normy a záruky jaderné bezpečnosti v příslušných zemích včetně vlivu na občany a životní prostředí;
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b
b)  počet projektových studií, koncepčních studií nebo studií proveditelnosti týkajících se zřizování zařízení v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti jaderné bezpečnosti.
b)   počet projektových studií, koncepčních studií nebo studií proveditelnosti týkajících se zřizování zařízení v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti jaderné bezpečnosti a úspěšné provádění výsledků těchto studií.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba)  opatření v oblasti jaderné bezpečnosti, ochraně před radiací a efektivního a účinného zlepšování záruk, na základě nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a jaderných záruk, včetně výsledků mezinárodních vzájemných hodnocení, která jsou prováděna v jaderných zařízeních.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)
Článek 12a
Transparentnost
Komise a třetí země spolupracující s Unií v rámci tohoto nástroje zajistí, aby byly pracovníkům i široké veřejnosti dostupné potřebné informace ohledně opatření v oblasti jaderné bezpečnosti přijatých v těchto zemích s pomocí tohoto nástroje a týkající se norem jaderné bezpečnosti obecně, přičemž zvláštní pozornost bude věnována místním orgánům, obyvatelstvu a zúčastněným stranám v blízkosti jaderného zařízení. Tato povinnost zahrne zajištění toho, aby příslušné dozorné orgány a držitelé povolení poskytovali informace v rámci své oblasti působnosti. Informace se veřejnosti zpřístupní v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními nástroji a za podmínky, že to neohrozí jiné prvořadé zájmy, například bezpečnostní, které byly uznány v rámci příslušných právních předpisů nebo mezinárodních nástrojů.
Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí