Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0245(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0448/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0448/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0041

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 221kWORD 67k
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0462),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0315/2018),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0448/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Ως εκ τούτου, οι δεσμεύσεις για την πυρηνική ασφάλεια, τη μη διάδοση και την πυρηνική προστασία, καθώς και για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και τα συνολικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καθοδήγηση του προγραμματισμού των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στόχος του παρόντος προγράμματος «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ» θα πρέπει να είναι η προώθηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας από τις ακτινοβολίες, και της εφαρμογής αποτελεσματικών και ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες, με βάση τις δραστηριότητες που διεξάγονται εντός της Ένωσης.
(3)  Στόχος του παρόντος προγράμματος «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ» («ο μηχανισμός») θα πρέπει να είναι η προώθηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας από τις ακτινοβολίες, και της εφαρμογής αποτελεσματικών και ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες, με βάση τα ρυθμιστικά πλαίσια και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν εντός της Ένωσης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να προωθεί, με κανένα τρόπο, τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας σε τρίτες χώρες και στην Ένωση, αλλά θα πρέπει να εστιάζει ιδίως στη βελτίωση των προτύπων πυρηνικής ασφάλειας παγκοσμίως, προωθώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ακτινοπροστασίας και την εφαρμογή αποτελεσματικών και αποδοτικών διασφαλίσεων όσον αφορά τα πυρηνικά υλικά.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Τα πυρηνικά ατυχήματα στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς του Τσερνομπίλ το 1986 και του Fukushima Daiichi το 2011 έχουν σαφώς καταδείξει ότι τα πυρηνικά ατυχήματα έχουν καταστροφικές παγκόσμιες συνέπειες για τους πολίτες και το περιβάλλον. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και διασφαλίσεις πυρηνικής ασφάλειας και για διαρκείς προσπάθειες βελτίωσης των εν λόγω προτύπων και διασφαλίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και για τη δέσμευση της Κοινότητας στην υποστήριξη αυτών των στόχων σε τρίτες χώρες. Τα πρότυπα και οι διασφαλίσεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πλέον σύγχρονες πρακτικές, ιδίως στον τομέα της διακυβέρνησης και της ρυθμιστικής ανεξαρτησίας.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί τμήμα του πλαισίου που καταρτίστηκε για τον σχεδιασμό της συνεργασίας και συμπληρώνει τα μέτρα συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας που χρηματοδοτούνται βάσει του [κανονισμός NDICI].
(4)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί τμήμα του πλαισίου που καταρτίστηκε για τον σχεδιασμό της συνεργασίας και συμπληρώνει τα μέτρα συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας που χρηματοδοτούνται βάσει του [κανονισμός NDICI], που εμπίπτει στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 209, 212 και 322 παράγραφος 1.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Η Κοινότητα αποτελεί μέλος της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια (1994) και μέλος της κοινής σύμβασης για την ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων (1997).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Η διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού σε σχέση με την πυρηνική ασφάλεια, τις διασφαλίσεις, τον παροπλισμό και τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων όπως απαιτείται, για παράδειγμα, από τη σύμβαση του Aarhus (1998), αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών του ραδιενεργού υλικού στους πολίτες και το περιβάλλον και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίζονται στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η Κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει την στενή συνεργασία της, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της Συνθήκης Ευρατόμ, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων, στο πλαίσιο των στόχων του τίτλου ΙΙ κεφάλαια 3 και 7.
(6)  Η Κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει τη στενή συνεργασία της, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της Συνθήκης Ευρατόμ, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων, στο πλαίσιο των στόχων του τίτλου ΙΙ κεφάλαια 3 και 7. Θα πρέπει να συνεργαστεί περαιτέρω με άλλους διεθνούς οργανισμούς που χαίρουν εκτίμησης στον εν λόγω τομέα, όπως είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης / Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Περιβαλλοντική Εταιρική Σχέση στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης, οι οποίοι επιδιώκουν παρόμοιους στόχους πυρηνικής ασφάλειας με την Κοινότητα. Η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η συνεργασία μεταξύ του μηχανισμού και των εν λόγω οργανισμών και των προγραμμάτων τους μπορεί να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής, την αποδοτικότητα, και την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την πυρηνική ασφάλεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι περιττές επαναλήψεις και αλληλεπικαλύψεις θα πρέπει να αποφεύγονται.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Για τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και για την ενίσχυση της νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα στην Ένωση, το Συμβούλιο ενέκρινε τις οδηγίες 2009/71/Ευρατόμ, 2011/70/Ευρατόμ και 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου. Οι οδηγίες αυτές, καθώς και τα υψηλού επιπέδου πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και παροπλισμού της Κοινότητας, χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές για δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού και παρέχουν κίνητρα προκειμένου οι συνεργαζόμενες τρίτες χώρες να εφαρμόζουν κανονισμούς και πρότυπα με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Ο μηχανισμός θα πρέπει επίσης να προωθεί τη διεθνή συνεργασία βάσει συμβάσεων για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Οι χώρες εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προσχωρούν στις εν λόγω συμβάσεις, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η περιοδική αξιολόγηση των εθνικών τους συστημάτων από ομοτίμους, με τη στήριξη του ΔΟΑΕ. Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους παρέχουν μια εξωτερική εικόνα της κατάστασης και των προκλήσεων όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό της ενωσιακής στήριξης υψηλού επιπέδου. Ο μηχανισμός μπορεί να επωφεληθεί από τις αξιολογήσεις αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών πυρηνικής ενέργειας οι οποίοι διενεργούν αξιολογήσεις από ομοτίμους που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους του μηχανισμού. Τα πορίσματα και οι συστάσεις των εν λόγω αξιολογήσεων από ομοτίμους που τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ιεράρχηση συγκεκριμένων μέτρων στήριξης για τις οικείες τρίτες χώρες.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)  Οι έννοιες της πυρηνικής ασφάλειας και της πυρηνικής προστασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, καθώς ελλείψεις στην πυρηνική ασφάλεια π.χ. σε διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας, μπορεί να οδηγήσουν σε κινδύνους πυρηνικής ασφάλειας και οι κίνδυνοι πυρηνικής ασφάλειας, ιδίως δε νέοι κίνδυνοι, λ.χ. στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μπορεί να οδηγήσουν σε νέες προκλήσεις για την πυρηνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες της Ένωσης σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας σε τρίτες χώρες, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού ... [COD 2018/0243 (ΜΓΑΔΣ)], και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό θα πρέπει να είναι συνεκτικές και συμπληρωματικές.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να προβλέπει δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και να στηρίζεται στις δράσεις που είχαν προηγουμένως στηριχθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 237/201424 όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια και τις πυρηνικές διασφαλίσεις σε τρίτες χώρες, και ιδίως στις υπό προσχώρηση χώρες και στα υποψήφια και δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ.
(7)  Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να προβλέπει δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και να στηρίζεται στις δράσεις που είχαν προηγουμένως στηριχθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 237/201424 όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια, την ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, τον ασφαλή παροπλισμό και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων και τις πυρηνικές διασφαλίσεις σε τρίτες χώρες, και ιδίως στις υπό προσχώρηση χώρες και στα υποψήφια και δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ, καθώς και στον τομέα της γειτονίας κατά την έννοια του ... [COD 2018/0243, ΜΓΑΔΣ]. Προκειμένου να εφαρμόζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και να εντοπίζονται ατέλειες στα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας, ο μηχανισμός θα μπορούσε να παρέχει στήριξη στους ρυθμιστικούς φορείς πυρηνικής ενέργειας κατά την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων αξιολογήσεων επικινδυνότητας και ασφάλειας («δοκιμές αντοχής») των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και των πυρηνικών σταθμών που βρίσκονται υπό κατασκευή, με βάση το κοινοτικό κεκτημένο για την πυρηνική ασφάλεια και τα ραδιενεργά απόβλητα, την εφαρμογή των συστάσεων και την παρακολούθηση των σχετικών μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά από την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας οι οποίες πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες και σχετικά με τον βαθμό υλοποίησής τους.
_______________
_________________
24 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 109).
24 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 109).
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 ΣΛΕΕ, στόχος της Ένωσης είναι η βελτίωση της ευημερίας των πολιτών της. Ο εν λόγω μηχανισμός προσφέρει την ευκαιρία στην Ένωση να βελτιώσει με βιώσιμο τρόπο την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων παγκοσμίως, εντός και εκτός των συνόρων της. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό θα πρέπει επίσης να συνάδουν με τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, συμβάλλοντας λόγου χάρη στην επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης όπως «Καλή υγεία και ευημερία» και «Καθαρό νερό και αποχέτευση». Ο ίδιος ο μηχανισμός θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης «Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί».
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να έχει ως στόχο να εξασφαλίζει ότι οι χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες σύνδεσης, εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνάπτουν με την Ένωση, καθώς και από τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, θα αναλαμβάνουν σχετικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο οικείων διεθνών συμβάσεων, θα τηρούν τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, και θα δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις σχετικές συστάσεις και μέτρα, με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας και δημοσιότητας.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)  Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει, μέσω έργων που χρηματοδοτούνται από αυτόν, να υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα πυρηνικής ασφάλειας και διασφαλίσεων, καθώς και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ανθρώπων σε τρίτες χώρες, ιδίως όσων ζουν κοντά σε εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας και/ή περιοχές εξόρυξης ουρανίου, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς αποκατάστασης παλαιών εγκαταστάσεων εξόρυξης ουρανίου σε τρίτες χώρες, ιδίως στην Κεντρική Ασία και στην Αφρική, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 18 % της παγκόσμιας προσφοράς ουρανίου προέρχεται από τη Νότια Αφρική, τον Νίγηρα και τη Ναμίμπια.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)
(7δ)  Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να έχει ως στόχο να εξασφαλίζει ότι οι χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθούν τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τηρούν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Espoo και του Aarhus.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στη διαβούλευση, εφόσον απαιτείται, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς και στον διάλογο με τις χώρες εταίρους.
(8)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στη διαβούλευση, όπου κρίνεται σκόπιμο, με τις αρμόδιες αρχές της Ένωσης και των κρατών μελών, όπως η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, καθώς και στον διάλογο με τις χώρες εταίρους. Η διαβούλευση αυτή θα πρέπει, συγκεκριμένα, να διενεργείται στη φάση της ανάπτυξης των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων και πριν από την έγκρισή τους. Όπου αυτή η διαβούλευση αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει πλήρως τις ανησυχίες της Ένωσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, δεν θα πρέπει να χορηγείται η εξωτερική χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Θα πρέπει να προωθείται η μεμονωμένη και διαφοροποιημένη προσέγγιση των χωρών που λαμβάνουν στήριξη μέσω του μηχανισμού. Η χρήση του μηχανισμού θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων αναγκών των χωρών που λαμβάνουν τη στήριξη, καθώς και του αναμενόμενου συνολικού οφέλους του μηχανισμού, ιδίως σε επίπεδο διαρθρωτικών αλλαγών στις οικείες χώρες.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Οι ρυθμιστικοί φορείς, οργανισμοί τεχνικής υποστήριξης, εταιρείες πυρηνικής μηχανικής και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, των κρατών μελών, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας σε διάφορα ρυθμιστικά συστήματα των κρατών μελών, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη πηγή στήριξης για χώρες εταίρους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν παρόμοιες συνθήκες στα εθνικά τους ρυθμιστικά και βιομηχανικά πλαίσια.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οσάκις είναι εφικτό και σκόπιμο, τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της Κοινότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται βάσει προκαθορισμένων, διαφανών, ειδικών ανά χώρα και μετρήσιμων δεικτών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του μηχανισμού και κατά προτίμηση με βάση το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας-εταίρου.
(9)  Τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της Κοινότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται βάσει προκαθορισμένων, διαφανών, ειδικών ανά χώρα και μετρήσιμων δεικτών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του μηχανισμού και κατά προτίμηση με βάση το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας-εταίρου. Οι δείκτες θα πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, προκειμένου να απαιτείται από τις δικαιούχους χώρες μεγαλύτερη υπευθυνότητα και λογοδοσία έναντι της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της ασφάλειας.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η Ένωση και η Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώκουν την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης τους. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της συνεκτικότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και με τη δημιουργία συνεργειών με άλλες ενωσιακές πολιτικές και προγράμματα. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του συνδυασμού των παρεμβάσεων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει τον συνδυασμό της χρηματοδότησης με άλλα προγράμματα της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες.
(10)  Η Ένωση και η Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώκουν τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων και θα πρέπει να επιδιώκουν τη βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης τους. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της συνεκτικότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και με τη δημιουργία συνεργειών με άλλες ενωσιακές πολιτικές και προγράμματα, όπως τα προγράμματα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του συνδυασμού των παρεμβάσεων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει τον συνδυασμό της χρηματοδότησης με άλλα προγράμματα της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
(14)  Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης, με παράλληλο συνυπολογισμό της προσβασιμότητάς τους για τους δυνητικούς εταίρους και της ικανότητάς τους να παράγουν ασφάλεια δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Προκειμένου να προαχθεί η εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων για την πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες, με τρόπο αποτελεσματικό και έγκαιρο, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και τις τρίτες χώρες πρέπει να είναι αποτελεσματικές και ταχείες.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμπληρώσει τις δραστηριότητες συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας οι οποίες χρηματοδοτούνται δυνάμει του [κανονισμός NDICI], ιδίως για τη στήριξη της προώθησης υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και της εφαρμογής αποτελεσματικών και αποδοτικών διασφαλίσεων όσον αφορά τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες, με βάση τις δραστηριότητες εντός της Κοινότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
1.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμπληρώσει τις δραστηριότητες συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας οι οποίες χρηματοδοτούνται δυνάμει του [κανονισμός NDICI], ιδίως για τη στήριξη της προώθησης υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και της εφαρμογής αποτελεσματικών και αποδοτικών διασφαλίσεων όσον αφορά τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες, με βάση τα ρυθμιστικά πλαίσια και τις βέλτιστες πρακτικές εντός της Κοινότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και συμβάλλοντας στη διασφάλιση μιας αμιγώς μη στρατιωτικής χρήσης του πυρηνικού υλικού και, κατ’ επέκταση, της προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, ο παρών κανονισμός επιδιώκει επίσης να στηρίξει τη διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πυρηνική ενέργεια από αρχές τρίτων χωρών.
Η συνεργασία που παρέχεται από την Ένωση στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν αποσκοπεί στην προώθηση της πυρηνικής ενέργειας.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  στην προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας πυρηνικής ασφάλειας και στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και στη διαρκή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας·
α)  στην προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας και διακυβέρνησης στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, στη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, καθώς και στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες που υπάρχουν εντός της Κοινότητας και διεθνώς για τις σχετικές πυρηνικές δραστηριότητες·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  στην υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, στον παροπλισμό και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων,
β)  στην υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, από την παραγωγή έως την τελική τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων των αναλωθέντων καυσίμων, (ήτοι προεπεξεργασία, επεξεργασία, κατεργασία, αποθήκευση και διάθεση), και στον ασφαλή και αποδοτικό παροπλισμό και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς και παλαιών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με εξόρυξη ουρανίου ή με βυθισμένα ραδιενεργά αντικείμενα και υλικά·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  στη δημιουργία αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων διασφάλισης.
γ)  στη δημιουργία αποδοτικών, αποτελεσματικών και διαφανών συστημάτων διασφάλισης πυρηνικού υλικού·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  στην ενθάρρυνση της προώθησης της συνολικής διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα των αρχών τρίτων χωρών, καθώς και της ενημέρωσης και της συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, και των αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και μηχανισμούς·
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  στη χρήση της γνώσης και των δράσεων του μηχανισμού για τη μόχλευση πολιτικής επιρροής σε διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζονται η συνέπεια, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX NDICI, άλλα προγράμματα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, και άλλες συναφείς ενωσιακές πολιτικές και προγράμματα, καθώς και η συνεκτικότητα των πολιτικών για την ανάπτυξη.
1.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζονται η συνέπεια, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX NDICI, άλλα προγράμματα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, και άλλες συναφείς ενωσιακές πολιτικές και νομοθετικές πράξεις, όπως οι οδηγίες 2009/71/Ευρατόμ, 2011/70/Ευρατόμ και 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, τους στόχους και τις αξίες της Ένωσης, και προγράμματα όπως το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας που συμπληρώνει το «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και η συνεκτικότητα των πολιτικών για την ανάπτυξη.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή συντονίζει τη συνεργασία της με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς που επιδιώκουν παρόμοιους στόχους, ιδίως τον ΔΟΑΕ και τον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ. Ο συντονισμός αυτός θα επιτρέψει στην Κοινότητα και τους οικείους οργανισμούς να αποφεύγουν τυχόν επικαλύψεις ενεργειών και χρηματοδότησης όσον αφορά τρίτες χώρες. Η Επιτροπή εντάσσει επίσης στην εκπλήρωση του έργου της τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και ευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης, αξιοποιώντας έτσι την ποιότητα της ευρωπαϊκής εμπειρογνωσίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 300 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 266 εκατ. EUR σε σταθερές τιμές.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι πολυμερείς συμφωνίες και άλλες συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι δηλώσεις των συνόδων κορυφής ή τα συμπεράσματα συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με χώρες εταίρους, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και της ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι πολυμερείς συμφωνίες και άλλες συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι δηλώσεις των συνόδων κορυφής ή τα συμπεράσματα συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με χώρες εταίρους, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Στόχος των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων είναι να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των οικείων τρίτων χωρών ή περιφερειών, συνεπές με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις πολιτικές της Κοινότητας και το οποίο θα βασίζεται στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 5.
2.  Στόχος των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων είναι να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των οικείων τρίτων χωρών, περιφερειών ή διεθνών οργανισμών, συνεπές με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις πολιτικές της Κοινότητας και το οποίο θα βασίζεται στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 5.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.   Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα αποτελούν γενική βάση για τη συνεργασία και καθορίζουν τους στόχους της Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των οικείων χωρών, των προτεραιοτήτων της Κοινότητας, της διεθνούς κατάστασης και των δραστηριοτήτων των οικείων τρίτων χωρών. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα αναφέρουν επίσης την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας, καθώς και τον τρόπο αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων με άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες, ιδίως εκείνα που αναλαμβάνουν διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι επιδιώκουν παρόμοιους στόχους και οι βασικοί χορηγοί.
3.   Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα αποτελούν γενική βάση για τη συνεργασία και καθορίζουν τους στόχους της Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των οικείων χωρών και των συνθηκών σε αυτές, των προτεραιοτήτων της Κοινότητας, της διεθνούς κατάστασης και των δραστηριοτήτων των οικείων τρίτων χωρών. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα αναφέρουν επίσης την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας, καθώς και τον τρόπο αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων με άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες, ιδίως εκείνα που αναλαμβάνουν διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι επιδιώκουν παρόμοιους στόχους και οι βασικοί χορηγοί.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν ότι οι χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτουν με την Ένωση, καθώς και από τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, θα αναλαμβάνουν σχετικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο οικείων διεθνών συμβάσεων, θα τηρούν τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, και θα δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις σχετικές συστάσεις και μέτρα, με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας και δημοσιότητας.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα θα πρέπει να καθορίζουν ένα πλαίσιο για την εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εποπτεία με σκοπό την αύξηση του επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας των χωρών εταίρων. Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διατάξεις για την υποστήριξη των ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ενέργειας κατά την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων αξιολογήσεων επικινδυνότητας και ασφάλειας («δοκιμές αντοχής») των εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας, με βάση το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και την εφαρμογή των συστάσεων που προκύπτουν από τις εν λόγω δοκιμές αντοχής και την παρακολούθηση της εφαρμογής σχετικών μέτρων, για παράδειγμα στις υπό προσχώρηση χώρες, τις υποψήφιες χώρες, τις δυνάμει υποψήφιες χώρες και τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
5.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα βασίζονται στον διάλογο με τις χώρες ή περιοχές εταίρους.
5.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα βασίζονται στον διάλογο με τις χώρες ή περιοχές εταίρους. Κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων και πριν από την έγκρισή τους, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με την Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG) και, κατά περίπτωση, με τις οικείες εθνικές αρχές των κρατών μελών.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή, με την ίδια διαδικασία, επανεξετάζει και, ενδεχομένως, επικαιροποιεί τα εν λόγω ενδεικτικά προγράμματα.
6.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση επανεξέταση των εν λόγω ενδεικτικών προγραμμάτων και, αν αυτό είναι απαραίτητο, τα αναθεωρεί και τα επικαιροποιεί με την ίδια διαδικασία.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τα σχέδια δράσης, επιμέρους μέτρα και μέτρα στήριξης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR·
α)  τα επιμέρους μέτρα και μέτρα στήριξης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών και δράσεις επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επικοινωνιακών στρατηγικών και εταιρικής επικοινωνίας και προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης.
β)  δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών και δράσεις επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επικοινωνιακών στρατηγικών και εταιρικής επικοινωνίας και προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων, των στόχων και των αξιών της Ένωσης.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Κριτήρια που εφαρμόζονται στη διεθνή συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας
1.   Η κοινή αντίληψη και αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της τρίτης χώρας και της Κοινότητας επιβεβαιώνονται με επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή, το οποίο δεσμεύει την αντίστοιχη κυβέρνηση.
2.   Οι τρίτες χώρες που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Κοινότητα αποτελούν μέλη της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και θα πρέπει να έχουν συνάψει το πρόσθετο πρωτόκολλό της ή μια συμφωνία διασφαλίσεων με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ώστε να παρέχουν αξιόπιστα εχέγγυα για τη μη εκτροπή των δηλωθέντων πυρηνικών υλικών από ειρηνικές πυρηνικές δραστηριότητες και για την απουσία αδήλωτων πυρηνικών υλικών ή δραστηριοτήτων στο εν λόγω κράτος συνολικά. Οι εν λόγω χώρες προσυπογράφουν πλήρως τις θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας, όπως ορίζονται στα πρότυπα ασφάλειας του ΔΟΑΕ και είναι συμβαλλόμενα μέρη των σχετικών συμβάσεων, όπως η σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια και η κοινή σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων, ή έχουν λάβει μέτρα τα οποία αποδεικνύουν μια σταθερή δέσμευση να προσχωρήσουν στις εν λόγω συμβάσεις. Σε περίπτωση ενεργού συνεργασίας, η δέσμευση αυτή αξιολογείται ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές εκθέσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνεται απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της συνεργασίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επιδεικνύεται, κατ’ εξαίρεση, ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω αρχών.
3.   Για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κατά τον παρόντα κανονισμό στόχους της συνεργασίας, η οικεία τρίτη χώρα αποδέχεται την αξιολόγηση των δράσεων που έχουν αναληφθεί δυνάμει της παραγράφου 2. Η αξιολόγηση καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους συμφωνηθέντες στόχους και μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της συνεισφοράς της Κοινότητας.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
(1)   Η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η αξιολόγηση διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6, και τα άρθρα 32 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX NDICI.
1.  Η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η αξιολόγηση διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6, και τα άρθρα 32 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX NDICI. Οι ειδικές αξιολογήσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX NDICI, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, την ακτινοπροστασία και τη διασφάλιση, εξετάζονται, μετά από διαβούλευση με την ENSREG, στο πλαίσιο της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  του αριθμού των νομικών και κανονιστικών πράξεων που εκπονούνται, θεσπίζονται και/ή αναθεωρούνται· και
α)   του αριθμού των νομικών και κανονιστικών πράξεων που εκπονούνται, θεσπίζονται και/ή αναθεωρούνται, και της επιτυχούς εφαρμογής τους, καθώς και του αντικτύπου τους στα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και τις διασφαλίσεις στις αντίστοιχες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στους πολίτες και το περιβάλλον·
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  του αριθμού μελετών σχεδιασμού, σύλληψης ή σκοπιμότητας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας.
β)   του αριθμού μελετών σχεδιασμού, σύλληψης ή σκοπιμότητας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και της επιτυχούς υλοποίησης των αποτελεσμάτων των μελετών αυτών.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  της πυρηνικής ασφάλειας, ακτινοπροστασίας και των αποτελεσματικών και αποδοτικών μέτρων βελτίωσης των διασφαλίσεων, με βάση τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, ακτινοπροστασίας και πυρηνικών διασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της διεθνούς αξιολόγησης από ομοτίμους, που εφαρμόζονται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α
Διαφάνεια
Η Επιτροπή και οι τρίτες χώρες που συνεργάζονται με την Ένωση στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού διασφαλίζουν ότι οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα πυρηνικής ασφάλειας που λαμβάνονται σε αυτές τις τρίτες χώρες με τη βοήθεια του μηχανισμού και σε σχέση με τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας τους εν γένει, διατίθενται στους εργαζομένους και το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη προσοχή στις τοπικές αρχές, στον πληθυσμό και στους ενδιαφερόμενους φορείς που βρίσκονται κοντά σε μια πυρηνική εγκατάσταση. Η εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι παρέχονται πληροφορίες από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και τους κατόχους άδειας για τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Οι πληροφορίες διατίθενται στο κοινό σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο άλλα υπέρτερα συμφέροντα, όπως η ασφάλεια, που αναγνωρίζονται από τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς πράξεις.
Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου