Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0245(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0448/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0448/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/01/2019 - 10.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0041

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 58k
Torstai 17. tammikuuta 2019 - Strasbourg
Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustaminen *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. tammikuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0462),

—  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0315/2018),

—  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0448/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Näin ollen sitoutumisen ydinturvaan, ydinaseiden leviämisen estämiseen, ydinturvallisuuteen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin kuten myös unionin yleisten etujen olisi merkittävässä määrin ohjattava tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimien suunnittelua.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tämän ohjelman eli ”naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen” tavoitteena olisi oltava tehokkaan ja toimivan ydinturvallisuuden ja säteilysuojelun käyttöönoton ja tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan soveltamisen edistäminen kolmansissa maissa siten, että se perustuu ohjelman toimintoihin unionissa.
(3)  Tämän ohjelman eli ”naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen”, jäljempänä ’väline’, tavoitteena olisi oltava tehokkaan ja toimivan ydinturvallisuuden ja säteilysuojelun käyttöönoton ja tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan soveltamisen edistäminen kolmansissa maissa siten, että se perustuu sääntelykehyksiin ja unionin parhaiden käytäntöjen jakamiseen.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Väline ei saisi millään tavalla edistää ydinvoiman käyttöä kolmansissa maissa ja unionissa, vaan sen pitäisi keskittyä erityisesti ydinturvallisuusnormien parantamiseen koko maailmassa, säteilysuojelun korkean tason edistämiseen sekä tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan soveltamiseen.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  Ydinonnettomuudet Tšernobylin ydinvoimalassa vuonna 1986 ja Fukushima Daiichin ydinvoimalassa vuonna 2011 osoittivat selvästi, että ydinonnettomuuksilla on tuhoisia maailmanlaajuisia vaikutuksia kansalaisiin sekä ympäristöön. Tämä korostaa mahdollisimman tiukkojen ydinturvallisuusnormien ja ydinmateriaalivalvonnan tarpeellisuutta sekä jatkuvien toimien tarvetta näiden normien ja tämän valvonnan parantamiseksi globaalisti. Myös yhteisön olisi tuettava näiden tavoitteiden saavuttamista kolmansissa maissa. Näiden normien ja tämän valvonnan olisi vastattava kehittyneimpiä käytäntöjä varsinkin hallinnon ja sääntelyn riippumattomuuden osalta.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Tämä asetus on osa kehystä, joka on laadittu yhteistyön suunnittelua varten, ja tämän asetuksen tarkoituksena on täydentää [NDICI-asetuksen] nojalla rahoitettavia ydinalan yhteistyötoimia.
(4)  Tämä asetus on osa kehystä, joka on laadittu yhteistyön suunnittelua varten, ja tämän asetuksen tarkoituksena on täydentää Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja etenkin sen 209 ja 212 artiklaan sekä 322 artiklan 1 kohtaan perustuvan [NDICI-asetuksen] nojalla rahoitettavia ydinalan yhteistyötoimia.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Yhteisö kuuluu ydinturvallisuutta koskevaan yleissopimukseen (1994) sekä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaan yleissopimukseen (1997).
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalivalvonnan sekä käytöstä poistamisen ja jätehuollon avoimuus ja niitä koskeva julkinen tiedottaminen esimerkiksi Århusin yleissopimuksen (1998) edellyttämällä tavalla ovat tärkeitä tekijöitä, joiden avulla estetään radioaktiivisen materiaalin kansalaisille ja ympäristölle aiheuttamat kielteiset vaikutukset, ja ne olisi sen vuoksi varmistettava tämän välineen avulla.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Yhteisön olisi jatkettava Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen X luvun mukaisesti tiivistä yhteistyötä ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalivalvonnan alalla Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa sopimuksen toisen osaston III ja VII luvun tavoitteiden saavuttamiseksi.
(6)  Yhteisön olisi jatkettava Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen X luvun mukaisesti tiivistä yhteistyötä ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalivalvonnan alalla Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa sopimuksen toisen osaston III ja VII luvun tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen olisi lisäksi tehtävä yhteistyötä muiden alalla hyvin arvostettujen kansainvälisten järjestöjen kanssa, joita ovat esimerkiksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön ydinenergiajärjestö, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki sekä pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus, joilla on samanlaisia ydinturvallisuuteen liittyviä tavoitteita kuin yhteisöllä. Johdonmukaisuus, täydentävyys ja yhteistyö tämän välineen ja näiden järjestöjen ja niiden ohjelmien välillä voi lisätä ydinturvallisuuteen liittyvien toimien laajuutta, tehokkuutta ja toimivuutta koko maailmassa. Tarpeetonta päällekkäisyyttä olisi vältettävä.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Neuvosto hyväksyi neuvoston direktiivit 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom ja 2013/59/Euratom parantaakseen jatkuvasti ydinturvallisuutta ja alan sääntelyä unionissa. Näiden direktiivien sekä yhteisön tiukkojen ydinturvallisuus- ja käytöstäpoistonormien olisi oltava suuntaviivoina tämän välineen avulla rahoitettaville toimille ja niiden olisi motivoitava yhteistyötä tekeviä kolmansia maita panemaan täytäntöön samaa turvallisuuden tasoa edellyttäviä säädöksiä ja normeja.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Välineen olisi myös edistettävä kansainvälistä yhteistyötä ydinturvallisuutta ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevien yleissopimusten perusteella. Kumppanimaita olisi kannustettava liittymään näihin yleissopimuksiin, jotta mahdollistettaisiin näiden maiden kansallisten järjestelmien säännöllinen vertaisarviointi Kansainvälisen atomienergiajärjestön avustuksella. Vertaisarviointien avulla kolmansien maiden ydinturvallisuuden tilanteesta ja haasteista saadaan ulkoinen yleiskuva, jota voidaan käyttää unionin korkean tason tuen suunnittelussa. Välineessä voidaan hyödyntää sellaisten tunnustettujen kansainvälisten ydinenergiavirastojen arviointeja, jotka suorittavat vertaisarviointeja ja raportoivat välineen mahdollisille edunsaajille. Tällaisten vertaisarviointien havainnot ja suositukset, jotka välitetään kansallisille viranomaisille, voivat myös auttaa priorisoitaessa asianomaisia kolmansia maita koskevia konkreettisia tukitoimenpiteitä.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)
(6 c)  Ydinturvallisuuden ja ydinturvan käsitteet liittyvät toisiinsa erottamattomasti, koska puutteet ydinturvallisuudessa ja esimerkiksi turvallisissa operaatioprosesseissa voivat johtaa ydinturvariskeihin ja koska ydinturvariskit ja varsinkin uudet riskit esimerkiksi kyberturvallisuuden alalla voivat johtaa uusiin ydinturvallisuutta koskeviin haasteisiin. Siksi ydinturvaan liittyvien toimien, joita unioni toteuttaa kolmansissa maissa asetuksen ... [COD 2018/0243 (NDICI)] liitteen II mukaisesti, ja välineellä rahoitettujen toimien olisi oltava johdonmukaisia ja toisiaan täydentäviä.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Tässä välineessä olisi säädettävä toimista näiden tavoitteiden saavuttamisen tueksi ja hyödynnettävä aiemmin asetuksen (Euratom) N:o 237/201424 nojalla tuettuja toimia, jotka liittyvät kolmansien maiden, erityisesti liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden ydinturvallisuuteen ja ydinmateriaalivalvontaan.
(7)  Tässä välineessä olisi säädettävä toimista näiden tavoitteiden saavuttamisen tueksi ja hyödynnettävä aiemmin asetuksen (Euratom) N:o 237/201424 nojalla tuettuja toimia, jotka liittyvät kolmansien maiden, erityisesti liittyvien maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden sekä...[COD 2018/0243, NDICI-asetuksessa] tarkoitetun naapuruusalueen, jäljempänä ’naapuruusalue’ ydinturvallisuuteen, turvalliseen radioaktiivisen jätteen huoltoon, entisten ydinlaitosalueiden turvalliseen käytöstä poistamiseen ja kunnostamiseen sekä ydinmateriaalivalvontaan. Jotta voidaan panna täytäntöön mahdollisimman tiukat ydinturvallisuusnormit ja havaita nykyisten turvallisuustoimien puutteita, välineellä voitaisiin tukea ydinalan sääntelyelimiä niiden suorittaessa olemassa olevien laitosten ja rakenteilla olevien ydinvoimaloiden kattavia riski- ja turvallisuusarviointeja, jäljempänä ’stressitestit’, joiden perustana on yhteisön säännöstö ydinturvallisuudesta ja radioaktiivisesta jätteestä, suositusten täytäntöönpano ja asiaa koskevien toimenpiteiden seuranta. Komission olisi annettava Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja kolmansissa maissa toteutetuista ydinturvallisuuteen liittyvistä toimista sekä toimien toimeenpanon tilasta.
_______________
_________________
24 Neuvoston asetus (Euratom) N:o 237/2014, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 109).
24 Neuvoston asetus (Euratom) N:o 237/2014, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 109).
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaan unioni pyrkii parantamaan kansalaistensa hyvinvointia. Tämä väline antaa unionille mahdollisuuden parantaa ihmisten sosioekonomista tilannetta ja terveystilannetta globaalisti unionissa ja sen rajojen ulkopuolella. Tällä välineellä rahoitettujen hankkeiden olisi vastattava myös unionin sisä- ja ulkopolitiikkaa esimerkiksi niin, että ne edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, kuten terveyttä ja hyvinvointia, puhdasta vettä ja sanitaatiota. Itse välineen olisi noudatettava hyvän hallintotavan periaatteita ja näin edistettävä rauhaa, oikeutta ja hyvää hallintoa koskevaa kestävän kehityksen tavoitetta.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Välineellä olisi pyrittävä siihen, että tämän asetuksen nojalla rahoitusapua saavat maat noudattavat sitoumuksia, jotka perustuvat unionin kanssa tehtyihin assosiaatio-, kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin sekä ydinaseiden leviämisen estämisestä tehtyyn sopimukseen, sitoutuvat asiaan liittyviin kansainvälisiin yleissopimuksiin, noudattavat ydinturvallisuus- ja säteilysuojelunormeja sekä sitoutuvat panemaan täytäntöön asiaa koskevia suosituksia ja toimenpiteitä noudattaen avoimuutta ja julkisuutta koskevia mahdollisimman tiukkoja normeja.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
(7 c)  Tällä välineellä olisi sen avulla rahoitettujen hankkeiden kautta tuettava täysin ydinturvallisuutta ja ydinmateriaalivalvontaa ja parannettava ihmisten terveystilannetta kolmansissa maissa, mikä koskee erityisesti ydinvoimaloiden ja/tai uraanikaivosalueiden lähellä asuvia, ja kunnostettava aiemmin uraanikaivoksiin liittyneitä paikkoja kolmansissa maissa ja varsinkin Keski-Aasiassa ja Afrikassa, koska tällä hetkellä noin 18 prosenttia koko maailman uraanista tulee Etelä-Afrikasta, Nigeristä ja Namibiasta.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 d kappale (uusi)
(7 d)  Välineellä olisi pyrittävä siihen, että tämän asetuksen nojalla rahoitusapua saavat maat edistävät demokratian periaatteita, oikeusvaltioperiaatetta sekä ihmisoikeuksia ja noudattavat Espoon ja Århusin yleissopimuksiin perustuvia velvoitteita.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Tämän asetuksen täytäntöönpanon olisi tarvittaessa perustuttava jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kuulemiseen ja kumppanimaiden kanssa käytävään vuoropuheluun.
(8)  Tämän asetuksen täytäntöönpanon olisi tarvittaessa perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten, kuten Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän, kuulemiseen ja kumppanimaiden kanssa käytävään vuoropuheluun. Tällainen kuuleminen olisi järjestettävä erityisesti suuntaa-antavia monivuotisia ohjelmia kehitettäessä ja ennen niiden hyväksymistä. Kun tällaisella vuoropuhelulla ei pystytä lievittämään unionin huolta ydinturvallisuudesta, ulkoista rahoitusta ei pitäisi myöntää tämän asetuksen nojalla.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Olisi edistettävä yksilöllistä ja eriytettyä menettelyä suhteessa maihin, jotka saavat tukea välineestä. Välineen käytön olisi perustuttava siihen, että arvioidaan tukea saavien maiden erityistarpeita sekä välineen odotettua kokonaishyötyä ja varsinkin asianomaisten maiden rakenteellisia muutoksia.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)  Jäsenvaltioiden sääntelyelimillä, teknistä tukea antavilla organisaatioilla, ydintekniikan alan yrityksillä ja ydinvoimaloilla on tarvittava asiantuntemus ja taitotieto, jotta jäsenvaltioiden eri sääntelyjärjestelmien avulla voidaan panna täytäntöön ydinturvallisuus- ja säteilysuojeluvaatimukset, millä voidaan antaa hyödyllistä tukea kumppanimaille, jotka haluavat tehdä samoin kansallisessa sääntelyn ja teollisuuden kehyksessään.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Yhteisön ulkoisen toiminnan tuloksia olisi aina kun se on mahdollista ja asianmukaista seurattava ja arvioitava ennalta määritetyillä, läpinäkyvillä, maakohtaisilla ja mitattavissa olevilla indikaattoreilla, jotka on mukautettu välineen erityispiirteisiin ja tavoitteisiin ja joiden olisi suotavaa perustua kumppanimaan tuloskehykseen.
(9)  Yhteisön ulkoisen toiminnan tuloksia olisi seurattava ja arvioitava ennalta määritetyillä, läpinäkyvillä, maakohtaisilla ja mitattavissa olevilla indikaattoreilla, jotka on mukautettu välineen erityispiirteisiin ja tavoitteisiin ja joiden olisi suotavaa perustua kumppanimaan tuloskehykseen. Indikaattoreiden olisi oltava suorituskyky- ja tuloskeskeisiä, jotta edunsaajamailta voitaisiin vaatia unioniin ja jäsenvaltioihin nähden enemmän vastuuta ja vastuuvelvollisuutta turvallisuutta parantavien toimenpiteiden täytäntöönpanon tuloksista.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Unionin ja yhteisön olisi pyrittävä hyödyntämään käytettävissä olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti optimoidakseen ulkoisen toimintansa vaikutukset. Tähän olisi päästävä unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden keskinäisellä johdonmukaisuudella ja täydentävyydellä sekä luomalla yhteisvaikutuksia unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien kanssa. Jotta voitaisiin maksimoida toimien yhteisvaikutus yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, tässä asetuksessa olisi sallittava rahoituksen yhdistäminen muiden unionin ohjelmien kanssa, kunhan rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia.
(10)  Unionin ja yhteisön olisi pyrittävä hyödyntämään käytettävissä olevia resursseja optimaalisesti ja mahdollisimman tehokkaasti ja pyrittävä parantamaan varojen käytön toteutusta ja laatua optimoidakseen ulkoisen toimintansa vaikutukset. Tähän olisi päästävä unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden keskinäisellä johdonmukaisuudella ja täydentävyydellä sekä luomalla yhteisvaikutuksia unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien, kuten Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmien, kanssa. Jotta voitaisiin maksimoida toimien yhteisvaikutus yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, tässä asetuksessa olisi sallittava rahoituksen yhdistäminen muiden unionin ohjelmien kanssa, kunhan rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Tähän asetukseen perustuvat rahoituksen muodot ja täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada aikaan tuloksia, ottaen huomioon erityisesti tarkastuskustannukset, hallinnollinen rasitus ja arvioitu vaatimusten noudattamatta jättämisen riski. Harkittavia muotoja olisi oltava varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti kertakorvausten, kiinteämääräisen rahoituksen ja yksikkökustannusten käyttö sekä rahoitus, joka ei perustu kustannuksiin.
(14)  Tähän asetukseen perustuvat rahoituksen muodot ja täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada aikaan tuloksia, ottaen huomioon erityisesti tarkastuskustannukset, hallinnollinen rasitus ja arvioitu vaatimusten noudattamatta jättämisen riski, ja samalla olisi otettava huomioon, miten hyvin ne ovat mahdollisten kumppanien saatavissa ja miten hyvin ne voivat luoda oikeusvarmuutta. Harkittavia muotoja olisi oltava varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti kertakorvausten, kiinteämääräisen rahoituksen ja yksikkökustannusten käyttö sekä rahoitus, joka ei perustu kustannuksiin.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Jotta voitaisiin edistää tehokasta ja oikea-aikaista mahdollisimman tiukkojen ydinturvallisuusnormien täytäntöönpanoa kolmansissa maissa, komissiossa ja kolmansien maiden kanssa noudatettavien päätöksenteko- ja neuvottelumenettelyjen olisi oltava tehokkaita ja nopeita.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
1.  Tämän asetuksen tavoitteena on täydentää [NDICI-asetuksen] nojalla rahoitettavia ydinalan yhteistyötoimia erityisesti, jotta voidaan edistää ydinturvallisuuden ja säteilysuojelun korkeaa tasoa ja tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan soveltamista kolmansissa maissa yhteisön toiminnan pohjalta ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti.
1.  Tämän asetuksen tavoitteena on täydentää [NDICI-asetuksen] nojalla rahoitettavia ydinalan yhteistyötoimia erityisesti, jotta voidaan edistää ydinturvallisuuden ja säteilysuojelun korkeaa tasoa ja tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan soveltamista kolmansissa maissa yhteisön sääntelykehysten ja parhaiden käytäntöjen pohjalta ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti ja auttaa varmistamaan ydinmateriaalin käyttäminen vain siviilitarkoituksiin ja näin myös kansalaisten ja ympäristön suojelu. Tämän tavoitteen yhteydessä asetuksella pyritään myös toteuttamaan kolmansien maiden viranomaisten ydinalan päätöksentekoon liittyvä avoimuus.
Tässä asetuksessa tarkoitettu unionin tarjoama yhteistyö ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalivalvonnan alalla ei tähtää ydinenergian edistämiseen.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  toimivan ydinturvallisuuskulttuurin edistäminen sekä mahdollisimman tiukkojen ydinturvallisuus- ja säteilysuojeluvaatimusten täytäntöön paneminen ja ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen;
a)  toimivan ydinturvallisuuskulttuurin ja hallinnon edistäminen ja ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen sekä asianomaista ydinalan toimintaa koskevien yhteisön ja kansainvälisen tason mahdollisimman tiukkojen ydinturvallisuus- ja säteilysuojeluvaatimusten täytäntöön paneminen;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullinen ja turvallinen huolto sekä ydinlaitosten käytöstä poistaminen ja entisten ydinlaitosalueiden kunnostaminen;
b)  radioaktiivisen jätteen, mukaan lukien käytetty ydinpolttoaine, vastuullinen ja turvallinen huolto jätteen synnystä aina sen loppusijoitukseen (eli esikäsittely, käsittely, jälleenkäsittely, varastointi ja loppusijoitus) sekä ydinlaitosten turvallinen ja tehokas käytöstä poistaminen ja entisten ydinlaitosalueiden ja perinteisten uraanikaivosalueiden tai upotettujen radioaktiivisten esineiden tai materiaalin kunnostaminen;
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan käyttöönotto.
c)  toimivan, tehokkaan ja avoimen ydinmateriaalivalvonnan käyttöönotto.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  tuki kolmansien maiden viranomaisten toiminnan yleisen seurattavuuden ja avoimuuden edistämiselle sekä julkiselle tiedottamiselle ja yleisön osallistumiselle ydinlaitosten turvallisuuteen liittyviin päätöksentekomenettelyihin sekä tehokkaille radioaktiivisen jätteen huoltokäytännöille asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten ja välineiden mukaisesti;
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)
c b)  välineen tietämyksen ja toimien käyttäminen poliittisen vaikutusvallan lisäämiseksi energian ja turvallisuuden alalla toimivissa kansainvälisissä järjestöissä.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanossa varmistetaan yhdenmukaisuus, synergiat ja täydentävyys asetuksen (EU) N:o XXX/XXX NDICI, unionin muiden ulkoisen toiminnan ohjelmien ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja ohjelmien kanssa sekä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus.
1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanossa varmistetaan yhdenmukaisuus, synergiat ja täydentävyys asetuksen (EU) N:o XXX/XXX NDICI, unionin muiden ulkoisen toiminnan ohjelmien ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja säädösten, kuten neuvoston direktiivien 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom ja 2013/59/Euratom, kanssa ja unionin tavoitteiden, arvojen ja ohjelmien, kuten Euroopan horisontti -ohjelmaa täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman, kanssa sekä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio sovittaa yhteen kolmansien maiden ja samankaltaisiin tavoitteisiin pyrkivien kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti IAEA:n ja OECD/NEA:n kanssa tekemänsä yhteistyön. Yhteensovittamisen avulla yhteisö ja asianomaiset järjestöt voivat välttää toimien ja rahoituksen päällekkäisyyttä suhteessa kolmansiin maihin. Komissio myös ottaa jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja unionin toiminnanharjoittajat mukaan näiden tehtävien hoitamiseen valjastaen siten ydinturvallisuutta ja ydinmateriaalivalvontaa koskevan laadukkaan eurooppalaisen asiantuntemuksen ohjelman käyttöön.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
Kokonaismääräraha tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2021–2027 on 300 miljoonaa euroa käypinä hintoina.
Kokonaismääräraha tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2021–2027 on 266 miljoonaa euroa kiinteinä hintoina.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
Assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, monenväliset sopimukset ja muut sopimukset, joilla luodaan oikeudellisesti sitova suhde kumppanimaihin, sekä Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätelmät, huippukokousten julkilausumat tai kumppanimaiden kanssa pidettyjen korkean tason kokousten päätelmät, komission tiedonannot tai komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteiset tiedonannot muodostavat yleisen toimintapoliittisen kehyksen tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten.
Ydinturvallisuutta sekä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen turvallista huoltoa koskeva yhteisön säännöstö, assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, monenväliset sopimukset ja muut sopimukset, joilla luodaan oikeudellisesti sitova suhde kumppanimaihin, sekä Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätelmät, huippukokousten julkilausumat tai kumppanimaiden kanssa pidettyjen korkean tason kokousten päätelmät, komission tiedonannot tai komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteiset tiedonannot muodostavat yleisen toimintapoliittisen kehyksen tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien tavoitteena on tarjota johdonmukainen kehys yhteisön ja asianomaisten kolmansien maiden tai alueiden keskinäiselle yhteistyölle yhteisön yleisen tarkoituksen ja soveltamisalan, tavoitteiden, periaatteiden ja politiikan mukaisesti ja siten, että se perustuu 5 artiklassa mainittuun toimintapoliittiseen kehykseen.
2.  Suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien tavoitteena on tarjota johdonmukainen kehys yhteisön ja asianomaisten kolmansien maiden, alueiden tai kansainvälisten järjestöjen keskinäiselle yhteistyölle yhteisön yleisen tarkoituksen ja soveltamisalan, tavoitteiden, periaatteiden ja politiikan mukaisesti ja siten, että se perustuu 5 artiklassa mainittuun toimintapoliittiseen kehykseen.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.   Suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat muodostavat yhteistyön yleisen perustan, ja niissä esitetään tämän asetuksen mukaista yhteistyötä koskevat yhteisön tavoitteet ottaen huomioon asianomaisten maiden tarpeet, yhteisön ensisijaiset tavoitteet, kansainvälinen tilanne ja asianomaisten kolmansien maiden toiminta. Suuntaa-antavissa monivuotisissa ohjelmissa on myös osoitettava yhteistyön tuoma lisäarvo ja se, miten vältetään päällekkäisyys muiden, erityisesti samankaltaisiin tavoitteisiin pyrkivien kansainvälisten järjestöjen ja tärkeiden avunantajien ohjelmien ja aloitteiden kanssa.
3.   Suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat muodostavat yhteistyön yleisen perustan, ja niissä esitetään tämän asetuksen mukaista yhteistyötä koskevat yhteisön tavoitteet ottaen huomioon asianomaisten maiden tarpeet ja olosuhteet, yhteisön ensisijaiset tavoitteet, kansainvälinen tilanne ja asianomaisten kolmansien maiden toiminta. Suuntaa-antavissa monivuotisissa ohjelmissa on myös osoitettava yhteistyön tuoma lisäarvo ja se, miten vältetään päällekkäisyys muiden, erityisesti samankaltaisiin tavoitteisiin pyrkivien kansainvälisten järjestöjen ja tärkeiden avunantajien ohjelmien ja aloitteiden kanssa.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Suuntaa-antavilla monivuotisilla ohjelmilla on pyrittävä siihen, että tämän asetuksen nojalla rahoitusapua saavat maat noudattavat sitoumuksia, jotka perustuvat unionin kanssa tehtyihin sopimuksiin ja ydinaseiden leviämisen estämisestä tehtyyn sopimukseen, sitoutuvat asiaan liittyviin kansainvälisiin yleissopimuksiin, noudattavat ydinturvallisuus- ja säteilysuojeluvaatimuksia ja sitoutuvat panemaan täytäntöön asiaa koskevia suosituksia ja toimenpiteitä noudattaen avoimuutta ja julkisuutta koskevia mahdollisimman tiukkoja normeja.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat luovat kehyksen pätevälle ja riippumattomalle valvonnalle, jonka avulla parannetaan ydinturvallisuuden tasoa kumppanimaissa. Ne voivat sisältää säännöksiä, joilla tuetaan ydinalan sääntelyviranomaisten suorittamia ydinlaitosten kattavia riski- ja turvallisuusarviointeja, jäljempänä ’stressitestit’, joiden perustana on yhteisön säännöstö ydinturvallisuudesta ja radioaktiivisesta jätteestä sekä stressitestien perusteella annettujen suositusten täytäntöönpano ja asiaa koskevien toimenpiteiden soveltaminen esimerkiksi liittyvissä maissa, ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa sekä Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa maissa.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
5.  Suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien on perustuttava vuoropuheluun kumppanimaiden tai -alueiden kanssa.
5.  Suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien on perustuttava vuoropuheluun kumppanimaiden tai -alueiden kanssa. Komissio kuulee ohjelmia laadittaessa ja ennen niiden hyväksymistä Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmää (ENSREG) ja tapauksen mukaan jäsenvaltioiden asiaankuuluvia kansallisia viranomaisia.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta
6.  Komissio hyväksyy suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä noudattaen komissio tarkistaa kyseiset suuntaa-antavat ohjelmat ja tarvittaessa saattaa ne ajan tasalle.
6.  Komissio hyväksyy suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä noudattaen komissio suorittaa niiden väliarvioinnin ja tarvittaessa tarkistaa niitä ja saattaa ne ajan tasalle.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  toimintasuunnitelmat, yksittäiset toimenpiteet ja tukitoimenpiteet, joita unioni rahoittaa enintään 10 miljoonalla eurolla;
a)  yksittäiset toimenpiteet ja tukitoimenpiteet, joita unioni rahoittaa enintään 10 miljoonalla eurolla;
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  menot, jotka liittyvät tiedottamiseen ja viestintätoimiin, mukaan lukien viestintästrategioiden laatiminen ja unionin poliittisia painopisteitä koskeva tiedottaminen ja näkyvyys.
b)  menot, jotka liittyvät tiedottamiseen ja viestintätoimiin, mukaan lukien viestintästrategioiden laatiminen ja unionin poliittisia painopisteitä, tavoitteita ja arvoja koskeva tiedottaminen ja näkyvyys.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
11 aartikla (uusi)
11 a artikla
Kansainvälisen ydinturvallisuusalan yhteistyön edellytykset
1.   Kolmannen maan ja yhteisön välinen yhteisymmärrys ja vastavuoroinen sopimus on vahvistettava komissiolle osoitettavalla virallisella pyynnöllä, joka on kyseisen maan hallitusta sitova.
2.   Kolmansien maiden, jotka haluavat tehdä yhteistyötä yhteisön kanssa, on kuuluttava ydinsulkusopimukseen, ja niillä on oltava sen lisäpöytäkirja tai sellainen ydinmateriaalivalvontasopimus Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa, joka antaa riittävät takeet siitä, ettei ilmoitettu ydinmateriaali leviä sen rauhanomaisesta käytöstä ja ettei kyseisessä valtiossa ole missään ilmoittamatonta ydinmateriaalia tai ydinalan toimintaa. Niiden on noudatettava täysin perustavia turvallisuusperiaatteita, joista määrätään IAEA:n turvanormeissa, ja oltava asiaankuuluvien yleissopimusten, kuten ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen ja käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yleissopimuksen, sopimuspuolia tai toteutettava toimenpiteitä, jotka osoittavat niiden vakaan aikomuksen liittyä näihin yleissopimuksiin. Aktiivisen yhteistyön tapauksessa tätä sitoumusta tarkastellaan vuosittain ottaen huomioon kansalliset raportit ja muut asiakirjat, jotka koskevat asianomaisten yleissopimusten täytäntöönpanoa. Tämän arvioinnin perusteella tehdään päätös yhteistyön jatkamisesta. Hätätapauksissa näiden periaatteiden soveltamisesta voidaan poikkeuksellisesti joustaa.
3.   Tämän asetuksen mukaisten yhteistyötavoitteiden noudattamisen varmistamiseksi ja seuraamiseksi kolmannen maan on hyväksyttävä, että sen toteuttamat toimet arvioidaan 2 kohdan mukaisesti. Arvioinnin perusteella on voitava seurata sovittujen tavoitteiden noudattamista ja todentaa niiden saavuttaminen, ja tämä voidaan asettaa yhteisön rahoitusavun maksamisen jatkamisen edellytykseksi.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Seuranta, raportointi ja arviointi suoritetaan asetuksen (EU) N:o XXX/XXX NDICI 31 artiklan 2, 4, 5 ja 6 kohdan sekä 32 ja 36 artiklan mukaisesti.
1.  Seuranta, raportointi ja arviointi suoritetaan asetuksen (EU) N:o XXX/XXX NDICI 31 artiklan 2, 4, 5 ja 6 kohdan sekä 32 ja 36 artiklan mukaisesti. Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta annetun asetuksen (EU) XXX/XXX 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista erityisistä arvioinneista, jotka koskevat ydinturvallisuutta, säteilysuojelua ja ydinmateriaalivalvontaa, keskustellaan Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän kuulemisen jälkeen eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen yhteistyökomiteassa ja ne esitetään Euroopan parlamentille.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  laadittujen, käyttöönotettujen ja/tai tarkistettujen säädösten ja sääntelytoimien lukumäärä; ja
a)   laadittujen, käyttöönotettujen ja/tai tarkistettujen säädösten ja sääntelytoimien lukumäärä ja niiden onnistunut täytäntöönpano sekä niiden vaikutus ydinturvallisuusnormeihin ja ydinmateriaalivalvontaan asianomaisissa maissa, mukaan luettuna kansalaisiin ja ympäristöön kohdistuva vaikutus;
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  ydinturvallisuuden korkeimmat vaatimukset täyttävien laitosten perustamiseksi tehtyjen suunnitteluun, toimintatapaan tai toteutettavuuteen liittyvien tutkimusten lukumäärä.
b)   ydinturvallisuuden korkeimmat vaatimukset täyttävien laitosten perustamiseksi tehtyjen suunnitteluun, toimintatapaan tai toteutettavuuteen liittyvien tutkimusten lukumäärä ja näiden tutkimusten tulosten onnistunut täytäntöönpano;
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  ydinturvallisuus, säteilysuojelu ja tehokkaat ja toimivat valvontaa parantavat toimet, jotka perustuvat ydinlaitoksissa täytäntöönpantuihin mahdollisimman tiukkoihin ydinturvallisuutta, säteilysuojelua ja ydinmateriaalivalvontaa koskeviin normeihin, kansainvälisten vertaisarviointien tulokset mukaan lukien.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
12 aartikla (uusi)
12 a artikla
Avoimuus
Komissio ja unionin kanssa tämän välineen yhteydessä yhteistyötä tekevät kolmannet maat varmistavat, että tarvittavat tiedot näissä kolmansissa maissa välineen avulla toteutetuista ydinturvallisuustoimista ja näiden maiden ydinturvallisuusnormeista yleensä annetaan työntekijöille ja suurelle yleisölle kiinnittäen erityistä huomiota ydinlaitoksen lähialueen paikallisiin viranomaisiin, väestöön ja sidosryhmiin. Samalla on myös varmistettava, että toimivaltainen sääntelyviranomainen ja luvanhaltijat antavat tietoja toimivaltaansa kuuluvilta aloilta. Tiedot on asetettava väestön saataville asiaankuuluvan lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti, edellyttäen että tämä ei vaaranna muita asiaankuuluvassa lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa tunnustettuja ensisijaisia, muun muassa turvallisuuteen liittyviä, intressejä.
Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö