Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0245(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0448/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0448/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/01/2019 - 10.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0041

Usvojeni tekstovi
PDF 201kWORD 63k
Četvrtak, 17. siječnja 2019. - Strasbourg
Europski instrument za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. siječnja 2019. o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu (COM(2018)0462) – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2018)0462),

—  uzimajući u obzir članak 203. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0315/2018),

—  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0448/2018),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2.a)  Stoga bi obveze u pogledu nuklearne sigurnosti i zaštite, neširenja nuklearnog oružja, kao i ciljeva održivog razvoja te sveukupnih interesa Unije trebale imati ključnu ulogu u smjernicama za programiranje djelovanja na temelju ove Uredbe.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Cilj postojećeg programa „Europski instrument za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu” trebao bi biti promicanje uspostave učinkovite i djelotvorne nuklearne sigurnosti, zaštite od radijacije i primjene učinkovitih i djelotvornih zaštitnih mjera za nuklearne materijale u trećim zemljama, na temelju vlastitih aktivnosti unutar Unije.
(3)  Cilj postojećeg programa „Europski instrument za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu” („Instrument”) trebao bi biti promicanje uspostave učinkovite i djelotvorne nuklearne sigurnosti, zaštite od radijacije i primjene učinkovitih i djelotvornih zaštitnih mjera za nuklearne materijale u trećim zemljama, na temelju regulatornih okvira i dijeljenja najboljih postojećih praksi unutar Unije.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3.a)  Ovim Instrumentom ni na koji način ne bi se smjelo promicati korištenje nuklearne energije u trećim zemljama i Uniji nego bi njegov naglasak trebao biti isključivo na poboljšanju standarda nuklearne sigurnosti u svijetu te promicanju visoke razine zaštite od zračenja i primjeni učinkovitih mjera zaštite za nuklearne materijale.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.b (nova)
(3.b)  Nuklearne nesreće koje su se dogodile u nuklearnim elektranama u Černobilu 1986. i u Fukushima Daiichi 2011. jasno su potvrdile da nuklearne nesreće imaju pogubne globalne posljedice za građane i okoliš. Time se naglašava potreba za najvišim standardima i zaštitnim mjerama u pogledu nuklearne sigurnosti i trajnim naporima za poboljšanje tih standarda i zaštitnih mjera na globalnoj razini, kao i potreba za sudjelovanjem Zajednice u podupiranju tih ciljeva u trećim zemljama. Ti standardi i zaštitne mjere trebali bi biti odraz najnovijih praksi, posebno u području upravljanja i regulatorne neovisnosti.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Ova je Uredba dio okvira osmišljenog za planiranje suradnje i trebala bi dopunjavati mjere za nuklearnu suradnju koje se financiraju u okviru [Uredba NDICI].
(4)  Ova je Uredba dio okvira osmišljenog za planiranje suradnje i trebala bi dopunjavati mjere za nuklearnu suradnju koje se financiraju u okviru [Uredba NDICI] koja je obuhvaćena Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegovim člancima 209. i 212. i člankom 322. stavkom 1.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5.a)  Zajednica je članica Konvencije o nuklearnoj sigurnosti (1994.) i članica Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenoga goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (1997.).
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5.b)  Transparentnost i javne informacije u vezi s nuklearnom sigurnosti, zaštitnim mjerama, razgradnjom i aktivnostima gospodarenja otpadom, kao što je to propisano, na primjer, Konvencijom iz Aarhusa (1998.), važan su element za sprečavanje negativnog utjecaja radioaktivnog materijala na građane i okoliš te bi stoga trebali biti zajamčeni u okviru Instrumenta.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Zajednica bi trebala nastaviti blisku suradnju, u skladu s poglavljem 10. Ugovora o Euratomu, s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), u pogledu nuklearne sigurnosti i nuklearnih zaštitnih mjera, u promicanju ciljeva poglavlja 3. i 7. glave II.
(6)  Zajednica bi trebala nastaviti blisku suradnju, u skladu s poglavljem 10. Ugovora o Euratomu, s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), u pogledu nuklearne sigurnosti i nuklearnih zaštitnih mjera, u promicanju ciljeva poglavlja 3. i 7. glave II. Trebala bi surađivati i s drugim istaknutim međunarodnim organizacijama u tom području, kao što su Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj / Agencija za nuklearnu energiju, Europska banka za obnovu i razvoj i Partnerstvo Sjeverne dimenzije za zaštitu okoliša, koje imaju slične ciljeve u području nuklearne sigurnosti kao Zajednica. Usklađenost, komplementarnost i suradnja između ovog Instrumenta i tih organizacija i njihovih programa mogu povećati opseg, učinkovitost i djelotvornost mjera u području nuklearne sigurnosti u cijelom svijetu. Trebalo bi izbjeći nepotrebna dupliciranja i preklapanja.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6.a)  Radi konstantnog povećanja nuklearne sigurnosti i poboljšanja propisa Unije u tom području, Vijeće je usvojilo direktive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom i 2013/59/Euratom. Te direktive i visoki standardi nuklearne sigurnosti i razgradnje postrojenja u Zajednici služe kao smjernice za djelovanja koja se financiraju u okviru ovog instrumenta i motiviraju treće zemlje koje surađuju na provedbu propisa i standarda iste razine sigurnosti.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.b (nova)
(6.b)  Instrumentom bi trebalo promicati i međunarodnu suradnju na temelju konvencija o nuklearnoj sigurnosti i zbrinjavanju radioaktivnog otpada. Partnerske zemlje trebalo bi poticati da potpišu te konvencije kako bi se omogućilo periodično istorazinsko ocjenjivanje njihovih nacionalnih sustava uz pomoć Međunarodne agencije za atomsku energiju. Istorazinske ocjene pružaju vanjsko stajalište o trenutačnom stanju i izazovima u području nuklearne sigurnosti u trećim zemljama i mogu se upotrebljavati za planiranje potpore Unije na visokoj razini. Instrument može koristiti ocjene uglednih međunarodnih agencija za nuklearnu energiju koje provode istorazinska ocjenjivanja i o tome izvješćuju potencijalne korisnike Instrumenta. Zaključcima i preporukama na temelju tih istorazinskih ocjena, koji se daju na raspolaganje nacionalnim tijelima, ujedno se može pridonijeti određivanju prioriteta u pogledu konkretnih mjera potpore dotičnim trećim zemljama.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.c (nova)
(6.c)  Pojmovi nuklearne sigurnosti i nuklearne zaštite neraskidivo su povezani jer nedostatak nuklearne sigurnosti, npr. kad je riječ o sigurnim radnim procesima, može dovesti do rizika za nuklearnu zaštitu, a rizici za nuklearnu zaštitu, posebno novi rizici kao što su oni u području kibersigurnosti, mogu dovesti do novih izazova za nuklearnu sigurnost. Stoga bi aktivnosti Unije u području nuklearne sigurnosti u trećim zemljama, kako su utvrđene u Prilogu II. Uredbi [COD br. 2018/0243 (NDICI)], i aktivnosti koje se financiraju tim Instrumentom, trebale biti usklađene i komplementarne.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Ovim Instrumentom trebalo bi se osigurati djelovanje za potporu tih ciljeva, a trebao bi se temeljiti na djelovanjima koja su se prethodno podupirala u okviru Uredbe (Euratom) br. 237/201424 u vezi s nuklearnom sigurnošću i nuklearnim zaštitnim mjerama u trećim zemljama, posebno u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima.
(7)  Ovim Instrumentom trebalo bi se osigurati djelovanje za potporu tih ciljeva, a trebao bi se temeljiti na djelovanjima koja su se prethodno podupirala u okviru Uredbe (Euratom) br. 237/201424 u vezi s nuklearnom sigurnošću, sigurnim zbrinjavanjem radioaktivnog otpada, sigurnom razgradnjom i čišćenjem bivših lokaliteta povezanih s nuklearnim elektranama i nuklearnim zaštitnim mjerama u trećim zemljama, posebno u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima, kao i u susjedstvu u smislu... [COD 2018/0243, NDICI]. U cilju uvođenja najviših standarda nuklearne sigurnosti te utvrđivanja nedostataka u postojećim mjerama sigurnosti, Instrumentom bi se mogla pružiti potpora nuklearnim regulatornim tijelima u sveobuhvatnim procjenama rizika i sigurnosti („testiranja otpornosti na stres”) u postojećim postrojenjima, i nuklearnim elektranama koje se grade, na temelju pravne stečevine Zajednice o nuklearnoj sigurnosti i radioaktivnom otpadu, provedbi preporuka i praćenju relevantnih mjera. Komisija bi trebala redovito obavješćivati Europski parlament o aktivnostima u području nuklearne sigurnosti koje se provode u trećim zemljama i o statusu njihove provedbe.
_______________
_________________
24 Uredba Vijeća (Euratom) br. 237/2014 od 13. prosinca 2013. o Instrumentu suradnje u području nuklearne sigurnosti (SL L 77, 15.3.2014., str. 109.).
24 Uredba Vijeća (Euratom) br. 237/2014 od 13. prosinca 2013. o Instrumentu suradnje u području nuklearne sigurnosti (SL L 77, 15.3.2014., str. 109.).
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7.a)  U skladu s člankom 3. UFEU-a, cilj Unije je poboljšati dobrobit ljudi. Ovim se Instrumentom Uniji pruža prilika za održivo poboljšanje socioekonomskog i zdravstvenog stanja ljudi u cijelom svijetu, unutar i izvan njezinih granica. Projekti koji se financiraju ovim Instrumentom trebali bi biti u skladu s unutarnjim i vanjskim politikama Unije, npr. na način da doprinose postizanju ciljeva održivog razvoja kao što su dobro zdravlje i dobrobit, čista voda te sanitarne i klimatske mjere. Sam Instrument trebao bi slijediti načela dobrog upravljanja i tako doprinijeti ostvarenju cilja održivog razvoja koji se odnosi na mir, pravdu i snažne institucije.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7.b)  Instrumentom bi trebalo nastojati potaknuti zemlje koje primaju financijsku pomoć u skladu s ovom Uredbom da poštuju obveze koje proizlaze iz sporazuma o udruživanju, partnerstvu i suradnji s Unijom i Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, da se obvežu na pridržavanje relevantnih međunarodnih konvencija, da poštuju standarde u području nuklearne sigurnosti i zaštite od radijacije te da se obvežu na provedbu relevantnih preporuka i mjera uz najviše standarde transparentnosti i oglašavanja.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.c (nova)
(7.c)  Tim bi se Instrumentom, odnosno projektima koji se u okviru njega financiraju, trebala u potpunosti pružiti potpora u pogledu nuklearne sigurnosti i mjera zaštite te potpora poboljšanju zdravstvenog stanja ljudi u trećim zemljama, posebno onih koji žive u blizini nuklearnih elektrana i/ili područja u kojima se rudari uranij, uključujući sigurnu sanaciju bivših lokacija povezanih s uranijem u trećim zemljama, posebno u srednjoj Aziji i u Africi, iz koje, iz zemalja kao što su Južna Afrika, Niger i Namibija, trenutačno dolazi otprilike 18 % globalne opskrbe uranija.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.d (nova)
(7.d)  Instrumentom bi trebalo nastojati potaknuti zemlje koje primaju financijsku pomoć u skladu s ovom Uredbom da rade na poboljšanju demokratskih načela, vladavine prava i ljudskih prava te da poštuju obveze koje proizlaze iz konvencija iz Espoa i Aarhusa.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Gdje je bitno, provedba ove Uredbe trebala bi se temeljiti na savjetovanjima s nacionalnim tijelima država članica te na dijalogu s partnerskim zemljama.
(8)  Prema potrebi, provedba ove Uredbe trebala bi se temeljiti na savjetovanjima s nacionalnim tijelima Unije i država članica, kao što je Skupina europskih regulatora za nuklearnu sigurnost, te na dijalogu s partnerskim zemljama. Takva savjetovanja osobito bi se trebala provoditi tijekom izrade i prije donošenja višegodišnjih okvirnih programa. Ako se takvim dijalogom ne riješi zabrinutost Unije u pogledu nuklearne sigurnosti, ne bi trebalo odobriti vanjsko financiranje u skladu s ovom Uredbom.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8.a)  Trebalo bi promicati pojedinačni diferencirani pristup prema zemljama koje primaju potporu u okviru ovog Instrumenta. Primjena Instrumenta trebala bi se temeljiti na procjeni posebnih potreba zemalja koje primaju potporu i na temelju očekivane cjelokupne koristi Instrumenta, posebno strukturnih promjena u dotičnim zemljama.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.b (nova)
(8.b)  Regulatorna tijela država članica, organizacije za tehničku podršku, poduzeća koja se bave nuklearnim inženjeringom i nuklearne elektrane raspolažu potrebnom stručnošću i znanjem u pogledu primjene najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od radijacije u različitim regulatornim sustavima država članica, i mogu biti koristan izvor potpore partnerskim zemljama koje su u svojim nacionalnim regulatornim i industrijskim okvirima uspostavile iste ciljeve.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Kad god je to moguće i primjereno, potrebno je pratiti i procjenjivati rezultate vanjskog djelovanja Zajednice na temelju unaprijed definiranih, transparentnih i mjerljivih pokazatelja specifičnih za pojedine zemlje i prilagođenih posebnostima i ciljevima Instrumenta te, po mogućnosti, utemeljenih na okviru rezultata zemlje partnera.
(9)  Potrebno je pratiti i procjenjivati rezultate vanjskog djelovanja Zajednice na temelju unaprijed definiranih, transparentnih i mjerljivih pokazatelja specifičnih za pojedine zemlje i prilagođenih posebnostima i ciljevima Instrumenta te, po mogućnosti, utemeljenih na okviru rezultata zemlje partnera. Pokazatelji bi trebali biti usmjereni na učinkovitost i rezultate kako bi se od zemalja korisnica, Unije i država članica zahtijevala veća odgovornost u pogledu postignutih rezultata u provedbi mjera za poboljšanje sigurnosti.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Unija i Zajednica trebale bi tražiti najučinkovitiji način uporabe dostupnih resursa kako bi poboljšale učinak svojeg vanjskog djelovanja. U tu svrhu trebalo bi osigurati dosljednost i komplementarnost među instrumentima za financiranje vanjskog djelovanja Unije te sinergije s drugim politikama i programima Unije. Kako bi se maksimalno povećao učinak kombiniranih intervencija za postizanje zajedničkog cilja, ovom bi se Uredbom trebalo omogućiti kombinirano financiranje s drugim programima Unije, tako dugo dok se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi.
(10)  Unija i Zajednica trebale bi tražiti optimalan i najučinkovitiji način uporabe dostupnih resursa te bi trebale nastojati poboljšati provedbu i kvalitetu potrošnje kako bi poboljšale učinak svojeg vanjskog djelovanja. U tu svrhu trebalo bi osigurati dosljednost i komplementarnost među instrumentima za financiranje vanjskog djelovanja Unije te sinergije s drugim politikama i programima Unije, kao što su programi istraživanja i osposobljavanja Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom). Kako bi se maksimalno povećao učinak kombiniranih intervencija za postizanje zajedničkog cilja, ovom bi se Uredbom trebalo omogućiti kombinirano financiranje s drugim programima Unije, tako dugo dok se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Oblici financiranja te načini provedbe u okviru ove Uredbe trebali bi se odabrati na temelju njihove mogućnosti ostvarivanja posebnih ciljeva djelovanja i postizanja rezultata, uzimajući u obzir posebno troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nesukladnosti. Pritom bi trebalo razmotriti i primjenu jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.
(14)  Oblici financiranja te načini provedbe u okviru ove Uredbe trebali bi se odabrati na temelju njihove mogućnosti ostvarivanja posebnih ciljeva djelovanja i postizanja rezultata, uzimajući u obzir posebno troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nesukladnosti, vodeći pritom računa o njihovoj dostupnosti potencijalnim partnerima i njihovoj sposobnosti za stvaranje pravne sigurnosti. Pritom bi trebalo razmotriti i primjenu jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15.a)  Kako bi se omogućila učinkovita i pravovremena provedba najviših standarda nuklearne sigurnosti u trećim zemljama, postupci odlučivanja i pregovora unutar Komisije i s trećim zemljama moraju biti učinkoviti i brzi.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1.
1.  Cilj ove Uredbe jest dopuniti aktivnosti nuklearne suradnje koje se financiraju u okviru [Uredba NDICI], posebno kako bi se pružila potpora promicanju visoke razine nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja i primjene učinkovitih i djelotvornih zaštitnih mjera za nuklearni materijal u trećim zemljama na temelju aktivnosti unutar Zajednice i u skladu s odredbama ove Uredbe.
1.  Cilj ove Uredbe jest dopuniti aktivnosti nuklearne suradnje koje se financiraju u okviru [Uredba NDICI], posebno kako bi se pružila potpora promicanju visoke razine nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja i primjene učinkovitih i djelotvornih zaštitnih mjera za nuklearni materijal u trećim zemljama na temelju regulatornih okvira i najboljih praksi unutar Zajednice i u skladu s odredbama ove Uredbe te doprinoseći čisto civilnoj upotrebi nuklearnog materijala, a time i zaštiti građana i okoliša. U okviru tog cilja, ovom se Uredbom također nastoji pružiti potpora tijelima u trećim zemljama u prakticiranju transparentnosti pri donošenju odluka u pogledu nuklearnih pitanja.
Promicanje nuklearne energije nije cilj suradnje koju Unija pruža u području nuklearne sigurnosti i zaštitnih mjera u skladu s ovom Uredbom.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka a
(a)  promicanje osviještenosti o nuklearnoj sigurnosti i provedba najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja te stalno poboljšanje nuklearne sigurnosti;
(a)  promicanje osviještenosti o nuklearnoj sigurnosti i upravljanju njome, stalnog poboljšavanja nuklearne sigurnosti te provedba najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja koji postoje unutar Zajednice i na međunarodnoj razini za relevantne nuklearne aktivnosti;
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka b
(b)  odgovorno i sigurno upravljanje potrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, razgradnja i čišćenje bivših lokaliteta nuklearnih elektrana i instalacija;
(b)  odgovorno i sigurno upravljanje radioaktivnim otpadom, od njegova nastajanja do konačnog odlagališta, uključujući potrošeno gorivo (tj. priprema obrade, obrada, prerada, skladištenje i odlaganje) te sigurna i učinkovita razgradnja i čišćenje bivših lokaliteta nuklearnih elektrana i instalacija kao i preostalih lokaliteta povezanih s rudarskim iskopavanjem urana i potopljenih radioaktivnih predmeta i materijala;
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka c
(c)  uspostava učinkovitih i djelotvornih zaštitnih sustava.
(c)  uspostava učinkovitih, djelotvornih i transparentnih zaštitnih mjera za nuklearni materijal;
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)  poticanje na promicanje sveukupne transparentnosti i otvorenosti tijela vlasti u trećim zemljama, kao i informiranje i sudjelovanje javnosti, u procesima odlučivanja koji se odnose na sigurnost nuklearnih postrojenja i učinkovite prakse gospodarenja radioaktivnim otpadom, u skladu s relevantnim međunarodnim konvencijama i instrumentima;
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka cb (nova)
(cb)  primjena znanja i djelovanja Instrumenta na jačanje političkog utjecaja u međunarodnim organizacijama u području energetike i sigurnosti;
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  U provedbi ove Uredbe osiguravaju se dosljednost, sinergije i komplementarnost s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (NDICI), ostalim programima vanjskog djelovanja Unije i s ostalim relevantnim politikama i programima Unije, kao i dosljednost razvojne politike.
1.  U provedbi ove Uredbe osiguravaju se dosljednost, sinergije i komplementarnost s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (NDICI), ostalim programima vanjskog djelovanja Unije i s ostalim relevantnim politikama Unije i zakonodavnim aktima, kao što su direktive Vijeća 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom i 2013/59/Euratom, ciljevima i vrijednostima Unije i programima Unije, kao što je Program za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju koji nadopunjuje program Obzor Europa, kao i dosljednost razvojne politike.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.a (novi)
2.a  Komisija koordinira svoju suradnju s trećim zemljama i s međunarodnim organizacijama koje se zalažu za slične ciljeve, osobito s IAEA-om i OECD/NEA-om. Tom će se koordinacijom omogućiti Zajednici i relevantnim organizacijama izbjegavanje udvostručenja aktivnosti i financiranja u vezi s trećim zemljama. Komisija će u izvršavanje svoje zadaće uključiti i nadležna tijela država članica i europske operatore, promičući tako kvalitetu europskog stručnog znanja u području nuklearne sigurnosti i zaštitnih mjera.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
Financijska omotnica za provedbu ove Uredbe za razdoblje 2021.–2027. iznosi 300 milijuna EUR u tekućim cijenama.
Financijska omotnica za provedbu ove Uredbe za razdoblje 2021.–2027. iznosi 266 milijuna EUR u stalnim cijenama.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.
Sporazumi o pridruživanju, sporazumi o partnerstvu i suradnji, višestrani sporazumi i drugi sporazumi kojima se uspostavlja pravno obvezujući odnos sa zemljama partnerima, kao i zaključci Europskog vijeća i zaključci Vijeća, izjave sa sastanaka na vrhu ili zaključci sastanaka na visokoj razini sa zemljama partnerima, komunikacije Komisije ili zajedničke komunikacije Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku tvore sveobuhvatni okvir politike za provedbu ove Uredbe.
Pravna stečevina Zajednice u vezi s nuklearnom sigurnošću i sigurnim upravljanjem potrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, sporazumi o pridruživanju, sporazumi o partnerstvu i suradnji, višestrani sporazumi i drugi sporazumi kojima se uspostavlja pravno obvezujući odnos sa zemljama partnerima, kao i zaključci Europskog vijeća i zaključci Vijeća, izjave sa sastanaka na vrhu ili zaključci sastanaka na visokoj razini sa zemljama partnerima, komunikacije Komisije ili zajedničke komunikacije Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku tvore sveobuhvatni okvir politike za provedbu ove Uredbe.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2.
2.  Cilj je višegodišnjih okvirnih programa pružanje dosljednog okvira za suradnju između Zajednice i relevantnih trećih zemalja ili regija, u skladu s općom svrhom i područjem primjene, ciljevima, načelima i politikom Zajednice i na temelju političkog okvira koji se navodi u članku 5.
2.  Cilj je višegodišnjih okvirnih programa pružanje dosljednog okvira za suradnju između Zajednice i relevantnih trećih zemalja, regija ili međunarodnih organizacija, u skladu s općom svrhom i područjem primjene, ciljevima, načelima i politikom Zajednice i na temelju političkog okvira koji se navodi u članku 5.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.
3.   Višegodišnji okvirni programi tvore opći temelj za suradnju i njima se utvrđuju ciljevi Zajednice za suradnju u okviru ove Uredbe, uzimajući u obzir potrebe država na koje se primjenjuju, prioritete Zajednice, međunarodnu situaciju te aktivnosti navedenih trećih zemalja. U višegodišnjim okvirnim programima navodi se i dodana vrijednost suradnje i način izbjegavanja preklapanja s drugim programima i inicijativama, osobito programima i inicijativama međunarodnih organizacija sa sličnim ciljevima, i velikim donatorima.
3.   Višegodišnji okvirni programi tvore opći temelj za suradnju i njima se utvrđuju ciljevi Zajednice za suradnju u okviru ove Uredbe, uzimajući u obzir potrebe i okolnosti država na koje se primjenjuju, prioritete Zajednice, međunarodnu situaciju te aktivnosti navedenih trećih zemalja. U višegodišnjim okvirnim programima navodi se i dodana vrijednost suradnje i način izbjegavanja preklapanja s drugim programima i inicijativama, osobito programima i inicijativama međunarodnih organizacija sa sličnim ciljevima, i velikim donatorima.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.a (novi)
3.a  Višegodišnjim okvirnim programima nastoji se potaknuti zemlje koje primaju financijsku pomoć u skladu s ovom Uredbom da poštuju obveze koje proizlaze iz sporazuma s Unijom i Ugovora o neširenju nuklearnog oružja da se obvežu na pridržavanje relevantnih međunarodnih konvencija, da poštuju standarde u području nuklearne sigurnosti i zaštite od radijacije te da se obvežu na provedbu relevantnih preporuka i mjera uz najviše standarde transparentnosti i oglašavanja.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.a (novi)
4.a  Višegodišnjim okvirnim programima trebao bi se utvrditi okvir za kvalificiran i neovisan nadzor kako bi se povećala razina nuklearne sigurnosti u partnerskim zemljama. Oni bi mogli uključivati odredbe za potporu nuklearnih regulatornih tijela u provođenju sveobuhvatnih procjena rizika i sigurnosti („testiranja otpornosti na stres”) nuklearnih elektrana na temelju pravne stečevine Zajednice o nuklearnoj sigurnosti i radioaktivnom otpadu, kao i u provedbi preporuka na temelju tih testiranja otpornosti na stres te pri praćenju primjene odgovarajućih mjera, osobito u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te zemljama koje su dio Europske politike susjedstva.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.
5.  Višegodišnji okvirni programi temelje se na dijalogu sa zemljama ili regijama partnerima.
5.  Višegodišnji okvirni programi temelje se na dijalogu sa zemljama ili regijama partnerima. Komisija bi se pri razradi tih programa i prije njihova donošenja trebala savjetovati sa Skupinom europskih regulatora za nuklearnu sigurnost (ENSREG) te po potrebi s odgovarajućim nacionalnim tijelima država članica.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 6.
6.  Komisija donosi višegodišnje okvirne programe u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Primjenjujući isti postupak Komisija preispituje te po potrebi ažurira te okvirne programe.
6.  Komisija donosi višegodišnje okvirne programe u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Primjenjujući isti postupak Komisija sredinom njihova provedbenog razdoblja preispituje te po potrebi ažurira te okvirne programe.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a
(a)  akcijske planove, pojedinačne mjere i mjere potpore za koje financiranje Unije ne premašuje 10 milijuna EUR;
(a)  pojedinačne mjere i mjere potpore za koje financiranje Unije ne premašuje 10 milijuna EUR;
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2. – točka b
(b)  rashode povezane s informiranjem i komuniciranjem, uključujući razvoj komunikacijskih strategija i poslovne komunikacije, kao i vidljivost političkih prioriteta Unije.
(b)  rashode povezane s informiranjem i komuniciranjem, uključujući razvoj komunikacijskih strategija i poslovne komunikacije, kao i vidljivost političkih prioriteta, ciljeva i vrijednosti Unije.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 11.a (novi)
Članak 11.s
Kriteriji koji se primjenjuju na međunarodnu suradnju u području nuklearne sigurnosti
1.   Zajedničko tumačenje i uzajamni sporazum između treće zemlje i Zajednice potvrđuju se upućivanjem službenog zahtjeva Komisiji, kojim se relevantna vlada obvezuje.
2.   Treće zemlje koje žele surađivati sa Zajednicom moraju biti članice Ugovora o neširenju nuklearnog oružja te bi trebale imati dodatni protokol ili sporazum o zaštitnim mjerama s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju koji su dovoljni da bi se dalo vjerodostojno jamstvo da neće doći do korištenja prijavljenog nuklearnog materijala u druge svrhe koje nisu miroljubive nuklearne aktivnosti ni do korištenja neprijavljenog nuklearnog materijala ili djelatnosti u toj državi kao cjelini. Moraju biti potpisnice temeljnih sigurnosnih načela predviđenih u okviru sigurnosnih standarda IAEA-a i stranke relevantnih konvencija, kao što su Konvencija o nuklearnoj sigurnosti i Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenoga goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, ili moraju dokazati da su poduzele korake kojima potvrđuju čvrstu namjeru pristupanja takvim konvencijama. U slučaju aktivne suradnje ta se obveza preispituje svake godine uzimajući u obzir nacionalna izvješća i druge dokumente o provedbi relevantnih konvencija. Na temelju takve procjene donosi se odluka o nastavku suradnje. U izvanrednim situacijama iznimno se pokazuje fleksibilnost u primjeni tih načela.
3.   Kako bi se osigurala i pratila sukladnost s ciljevima suradnje iz ove Uredbe, dotična treća zemlja prihvaća procjenu poduzetih mjera u skladu sa stavkom 2. Ta procjena omogućuje praćenje i provjeru sukladnosti s dogovorenim ciljevima i može biti uvjet za nastavka isplate doprinosa Zajednice.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.
(1)  Praćenje, izvješćivanje i evaluacija provode se u skladu s člankom 31. stavcima 2., 4., 5. i 6. te člancima 32. i 36. Uredbe (EU) br. XXX/XXX NDICI.
(1)  Praćenje, izvješćivanje i evaluacija provode se u skladu s člankom 31. stavcima 2., 4., 5. i 6. te člancima 32. i 36. Uredbe (EU) br. XXX/XXX NDICI. O posebnim evaluacijama, kako su navedene u članku 32. stavku 2. Uredbe (EU) br. XXX/XXX NDICI, koje se odnose na nuklearnu sigurnost i zaštitu od radijacije, nakon savjetovanja sa skupinom ENSREG, raspravlja se u odboru Europskog instrumenta za međunarodnu suradnju u području nuklearne sigurnosti te se one podnose Europskom parlamentu.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2. – točka a
(a)  broja pripremljenih, podnesenih i/ili preispitanih pravnih i regulatornih akata i
(a)   broja pripremljenih, podnesenih i/ili preispitanih pravnih i regulatornih akata i uspješnosti njihove provedbe, kao i njihova utjecaja na standarde nuklearne sigurnosti i zaštitne mjere u relevantnim zemljama, uključujući utjecaj na građane i okoliš;
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2. – točka b
(b)  broja projektnih studija, koncepata ili studija izvedivosti za izgradnju postrojenja u skladu s najvišim standardima nuklearne sigurnosti.
(b)   broja projektnih studija, koncepata ili studija izvedivosti za izgradnju postrojenja u skladu s najvišim standardima nuklearne sigurnosti i uspješnosti provedbe rezultata tih studija.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2. – točka ba (nova)
(ba)  mjera za poboljšanje nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja i učinkovitosti i djelotvornosti zaštitnih mjera, utemeljenih na najvišim standardima nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja i nuklearnih zaštitnih mjera, uključujući rezultate međunarodnih istorazinskih ocjena, i provedenih u nuklearnim postrojenjima.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 12.a (novi)
Članak 12.a
Transparentnost
Komisija i treće zemlje koje surađuju s Unijom u okviru ovog Instrumenta osiguravaju da potrebne informacije u vezi s mjerama za jamčenje nuklearne sigurnosti koje se poduzimaju u tim zemljama uz pomoć ovog Instrumenta i općenito u vezi s nuklearnim sigurnosnim standardima tih zemalja budu na raspolaganju radnicima i široj javnosti, posebno uzimajući u obzir lokalne vlasti, stanovništvo i dionike u blizini nuklearnog postrojenja. Ta obveza uključuje brigu o tome da nadležno regulatorno tijelo i nositelji dozvole pružaju informacije u svojim područjima nadležnosti. Informacije se stavljaju na raspolaganje javnosti u skladu s odgovarajućem zakonodavstvom i međunarodnim instrumentima, pod uvjetom da se time ne ugrožavaju drugi nadređeni interesi, kao što je sigurnost, priznati u odgovarajućem zakonodavstvu ili međunarodnim instrumentima.
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti