Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0245(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0448/2018

Pateikti tekstai :

A8-0448/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/01/2019 - 10.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0041

Priimti tekstai
PDF 209kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d. - Strasbūras
Euratomo sutartimi pagrįsta Europos branduolinės saugos priemonė, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

2019 m. sausio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0462),

—  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0315/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0448/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Taryba ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  todėl su branduoliniu saugumu, neplatinimu ir branduoline sauga susiję įsipareigojimai, taip pat darnaus vystymosi tikslai ir bendri Sąjungos interesai turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį pagal šį reglamentą programuojant veiksmus;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  šia programa (Europos branduolinės saugos priemone, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė) turėtų būti skatinama įtvirtinti veiksmingą ir efektyvią branduolinę saugą bei radiacinę saugą ir taikyti veiksmingas bei efektyvias branduolinių medžiagų saugos garantijas trečiosiose valstybėse, remiantis Sąjungos šių sričių vidaus veikla;
(3)  šia programa (Europos branduolinės saugos priemone, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė) (toliau – priemonė) turėtų būti skatinama įtvirtinti veiksmingą ir efektyvią branduolinę saugą bei radiacinę saugą ir taikyti veiksmingas bei efektyvias branduolinių medžiagų saugos garantijas trečiosiose valstybėse, remiantis esamomis Sąjungos reglamentavimo sistemomis ir dalijantis geriausia patirtimi;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  priemone jokiu būdu neturėtų būti skatinamas branduolinės energijos naudojimas trečiosiose valstybėse ir Sąjungoje, ja visų pirma turėtų būti siekiama pasauliniu mastu gerinti branduolinės saugos standartus, kartu skatinant aukšto lygio radiacinę saugą ir veiksmingų bei efektyvių branduolinių medžiagų saugos garantijų taikymą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  po branduolinių avarijų Černobylio (1986 m.) ir Fukušimos Daiči (2011 m.) branduolinėse elektrinėse tapo akivaizdu, kad dėl branduolinių avarijų visame pasaulyje piliečiai ir aplinka patiria katastrofiškus padarinius. Dėl to būtina nustatyti aukštus branduolinės saugos standartus ir saugos garantijas ir toliau vykdyti veiksmus siekiant pasauliniu mastu tobulinti tokius standartus ir saugos garantijas, taip pat būtina, kad Bendrija įsitrauktų remiant siekį įgyvendinti šiuos tikslus trečiosiose valstybėse. Tie standartai ir saugos garantijos turėtų atspindėti pažangiausią praktiką, ypač valdymo ir reglamentavimo nepriklausomumo klausimais;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  šis reglamentas yra dalis bendradarbiavimui planuoti parengtos sistemos ir juo turėtų būti papildomos pagal [Reglamentą dėl KVTBP] finansuojamos bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje priemonės;
(4)  šis reglamentas yra dalis bendradarbiavimui planuoti parengtos sistemos ir juo turėtų būti papildomos pagal [Reglamentą dėl KVTBP], kuriam taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, o ypač – jos 209 straipsnis, 212 straipsnis ir 322 straipsnio 1 dalis, finansuojamos bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje priemonės;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Bendrija yra Branduolinės saugos konvencijos (1994 m.) ir Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos (1997 m.) narė;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  su branduoline sauga, saugos garantijomis, eksploatavimo nutraukimu ir atliekų tvarkymo veikla, kaip veikla, kurią būtina vykdyti, pvz., pagal Orhuso konvenciją (1998 m.), susijęs skaidrumas ir viešoji informacija yra svarbūs elementai siekiant užkirsti kelią neigiamam radioaktyviųjų medžiagų poveikiui piliečiams ir aplinkai, todėl šia priemone reikėtų juos užtikrinti;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  laikydamasi Euratomo sutarties 10 skyriaus ir siekdama II antraštinės dalies 3 ir 7 skyrių tikslų, Bendrija turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) branduolinės saugos ir branduolinės saugos garantijų srityje;
(6)  laikydamasi Euratomo sutarties 10 skyriaus ir siekdama II antraštinės dalies 3 ir 7 skyrių tikslų, Bendrija turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) branduolinės saugos ir branduolinės saugos garantijų srityje. Ji taip pat turėtų toliau bendradarbiauti su kitomis šioje srityje veikiančiomis aukštu lygiu pripažintomis tarptautinėmis organizacijomis, pvz., su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Branduolinės energijos agentūra, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir Šiaurės dimensijos aplinkos partneryste, kurios branduolinės saugos srityje siekia tų pačių tikslų, kaip ir Bendrija. Nuoseklumu, papildomumu ir bendradarbiavimu tarp šios priemonės ir šių organizacijų bei jų programų visame pasaulyje galima išplėsti branduolinės saugos priemonių taikymo sritį, padidinti jų efektyvumą ir veiksmingumą. Reikėtų vengti nereikalingo dubliavimosi ir sutapimo;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  siekdama nuolat gerinti branduolinę saugą ir Sąjungoje išplėsti reglamentavimą šioje srityje, Taryba priėmė Tarybos direktyvas 2009/71/Euratomas, 2011/70/Euratomas ir 2013/59/Euratomas. Tos direktyvos, įskaitant aukštus Bendrijos branduolinės saugos ir eksploatavimo nutraukimo standartus, yra pagal šią priemonę finansuojamų veiksmų gairės ir jomis siekiama skatinti bendradarbiaujančias trečiąsias valstybes įgyvendinti reglamentus ir standartus užtikrinant vienodą saugos lygį;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)  šia priemone taip pat turėtų būti skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas remiantis branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo konvencijomis. Šalys partnerės turėtų būti skatinamos prisijungti prie tų konvencijų, kad būtų galima periodiškai atlikti TATENA nacionalinių sistemų tarpusavio vertinimą. Tarpusavio vertinimuose pateikiama išorės nuomonė apie padėtį ir problemas, su kuriomis susiduriama branduolinės saugos srityje trečiosiose valstybėse, ir ja galima pasinaudoti planuojant aukšto lygio Sąjungos paramą. Priemonei gali pasitarnauti pripažintų tarptautinių branduolinės energijos agentūrų, kurios atlieka tarpusavio vertinimus, skirtus galimiems naudos pagal šią priemonę gavėjams, vertinimai. Tokių tarpusavio vertinimų išvados ir rekomendacijos, su kuriomis gali susipažinti nacionalinės institucijos, taip pat gali būti naudingos nustatant prioritetines konkrečias paramos priemones atitinkamoms trečiosioms valstybėms;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(6c)  branduolinės saugos ir branduolinio saugumo sąvokos yra neatskiriamai susijusios, nes dėl branduolinės saugos trūkumų, pvz., trūkumų vykdant saugius veiklos procesus, gali kilti rizika branduoliniam saugumui, o dėl rizikos branduoliniam saugumui, ypač naujo pobūdžio rizikas, pvz., kibernetinio saugumo srityje, gali kilti naujų problemų branduolinės saugos srityje. Todėl Sąjungos branduolinio saugumo veikla trečiosiose valstybėse, kaip nurodyta Reglamento ... [COD Nr. 2018/0243 (KVTBP)] II priede, ir šia priemone finansuojama veikla turėtų būti nuosekli ir papildyti viena kitą;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  pagal šią priemonę turėtų būti numatyti veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti minėtus tikslus ir remiamasi anksčiau pagal Reglamentą (Euratomas) Nr. 237/201424 remtais veiksmais, susijusiais su branduoline sauga ir branduolinės saugos garantijomis trečiosiose valstybėse, visų pirma stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose kandidatėse;
(7)  pagal šią priemonę turėtų būti numatyti veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti minėtus tikslus ir remiamasi anksčiau pagal Reglamentą (Euratomas) Nr. 237/201424 remtais veiksmais, susijusiais su branduoline sauga, saugiu radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, saugiu įrenginių eksploatavimo nutraukimu ir buvusių branduolinių vietų atkūrimu, taip pat branduolinės saugos garantijomis trečiosiose valstybėse, visų pirma stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, taip pat kaimynystės erdvėje, kaip apibrėžta ...[COD 2018/0243, KVTBP]. Siekiant tikslo įgyvendinti aukščiausius branduolinės saugos standartus ir nustatyti dabartinių saugumo priemonių trūkumus, pagal priemonę gali būti remiamos branduolinės energetikos reguliavimo institucijos, vykdančios išsamius esamų įrenginių ir statomų branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimus (testavimą nepalankiausiomis sąlygomis) remiantis Bendrijos branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų acquis, rekomendacijų įgyvendinimu ir atitinkamų priemonių stebėsena. Komisija turėtų reguliariai teikti informaciją Europos Parlamentui apie trečiosiose valstybėse vykdomą veiklą branduolinės saugos srityje ir apie šios veiklos įgyvendinimo padėtį;
_______________
_________________
24 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 109).
24 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 109).
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  pagal SESV 3 straipsnį, Sąjungos tikslas – skatinti savo tautų gerovę. Šia priemone Sąjungai suteikiama galimybė gerinti viso pasaulio žmonių, gyvenančių jos teritorijoje ir už jos ribų, socialinę ir ekonominę ir sveikatos padėtį. Projektus, kuriems šia priemone skiriamas finansavimas, taip pat reikėtų vykdyti nuosekliai su Sąjungos vidaus ir išorės politika, pvz., prisidedant prie darnaus vystymosi tikslų, pvz., geros sveikatos ir gerovės, švaraus vandens ir sanitarinių paslaugų, įgyvendinimo. Pačia priemone reikėtų laikytis gero valdymo principų ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi tikslo „Taika, teisingumas ir stiprios institucijos“;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)  priemone reikėtų skatinti šalis, gaunančias finansinę paramą pagal šį reglamentą, vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš asociacijos, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų su Sąjunga ir iš Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo, įsipareigoti laikytis atitinkamų tarptautinių konvencijų, laikytis branduolinės saugos ir radiacinės saugos standartų ir įsipareigoti įgyvendinti atitinkamas rekomendacijas bei priemones laikantis aukščiausių skaidrumo ir viešumo standartų;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(7c)  šia priemone, vykdant pagal ją finansuojamus projektus, turėtų būti visapusiškai remiamos branduolinės saugos ir garantijų priemonės, gerinama trečiosiose valstybėse gyvenančių žmonių, ypač gyvenančių netoli branduolinės energijos įrenginių ir (arba) urano kasyklų, sveikata, įskaitant saugų trečiosiose valstybėse esančių su buvusiomis urano kasyklomis susijusių vietovių atkūrimą, ypač Centrinėje Azijoje ir Afrikoje – apie 18 proc. visame pasaulyje tiekiamo urano išgaunama Pietų Afrikoje, Nigeryje ir Namibijoje;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
7 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(7d)  šia priemone turėtų būti siekiama valstybes, gaunančias finansinę paramą pagal šį reglamentą, skatinti puoselėti demokratijos principus, teisinę valstybę bei žmogaus teises ir laikytis įsipareigojimų pagal Espo ir Orhuso konvencijas;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  šio reglamento įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas konsultacijomis, kai tinkama, su valstybių narių atitinkamomis valdžios institucijomis ir dialogu su šalimis partnerėmis;
(8)  šio reglamento įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas konsultacijomis, kai tikslinga, su Sąjungos ir valstybių narių atitinkamomis valdžios institucijomis, tokiomis kaip Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupė (ENSREG) ir dialogu su šalimis partnerėmis. Tokios konsultacijos visų pirma turėtų vykti rengiant daugiametes orientacines programas ir prieš jas priimant. Jeigu, surengus tokį dialogą, nepavyksta išspręsti Sąjungai nerimą keliančių klausimų, susijusių su branduoline sauga, išorės finansavimas pagal šį reglamentą neturėtų būti teikiamas;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  reikėtų skatinti atskirą, diferencijuotą požiūrį į valstybes, kurioms pagal šią priemonę teikiama parama. Šią priemonę reikėtų naudoti remiantis konkrečiais paramą gaunančių valstybių poreikiais, taip pat numatoma bendra priemonės nauda, visų pirma – struktūriniais pokyčiais atitinkamose valstybėse;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)  valstybių narių reguliavimo institucijos, techninės paramos organizacijos, branduolinės inžinerijos bendrovės ir branduolinės energetikos įmonės turi būtinų ekspertinių žinių ir praktinės patirties, kad įgyvendintų aukščiausius branduolinės saugos ir radiacinės saugos standartus įvairiose valstybių narių reguliavimo sistemose, o tai gali būti naudinga parama šalims partnerėms, norinčioms tai daryti savo nacionalinėse reguliavimo ir pramonės sistemose;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  kai įmanoma ir tikslinga, Bendrijos išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais ir išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie šios priemonės ypatybių ir tikslų, ir, pageidautina, pagrįstais šalies partnerės rezultatų sistema;
(9)  Bendrijos išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais ir išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie šios priemonės ypatybių ir tikslų, ir, pageidautina, pagrįstais šalies partnerės rezultatų sistema. Rodikliai turėtų būti orientuoti į veiklos našumą ir rezultatus, kad paramą gaunančios valstybės būtų labiau atsakingos ir atskaitingos Sąjungai ir valstybėms narėms už rezultatus, pasiektus įgyvendinant saugos gerinimo priemones;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Sąjunga ir Bendrija turėtų siekti kuo efektyviau naudoti turimus išteklius, kad jų išorės veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos išorės finansavimo priemonių suderinamumą bei papildomumą, taip pat kuriant kitų Sąjungos politikos sričių ir programų sinergiją. Kad bendrų intervencinių priemonių poveikis siekiant bendro tikslo būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų būti leidžiama kartu naudoti ir kitų Sąjungos programų finansavimą, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos;
(10)  Sąjunga ir Bendrija turėtų siekti optimaliai ir kuo efektyviau naudoti turimus išteklius ir turėtų siekti gerinti įgyvendinimą ir išlaidų kokybę, kad jų išorės veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos išorės finansavimo priemonių suderinamumą bei papildomumą, taip pat kuriant kitų Sąjungos politikos sričių ir programų, pavyzdžiui, Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programų, sinergiją. Kad bendrų intervencinių priemonių poveikis siekiant bendro tikslo būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų būti leidžiama kartu naudoti ir kitų Sąjungos programų finansavimą, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  šiame reglamente numatytos finansavimo rūšys ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių naudojimo galimybes ir į su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;
(14)  šiame reglamente numatytos finansavimo rūšys ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką, kartu atsižvelgiant į tai, ar galimi partneriai gali jais naudotis ir į tai, ar jais galima sukurti teisinį tikrumą. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių naudojimo galimybes ir į su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  siekiant skatinti veiksmingai ir laiku trečiosiose valstybėse įgyvendinti aukščiausius branduolinės saugos standartus, sprendimai ir derybų procesai Komisijoje ir vykdomi su trečiosiomis valstybėmis turi būti veiksmingi ir greiti;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
1.  Šio reglamento tikslas – papildyti bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje veiksmus, kurie finansuojami pagal [Reglamentą dėl KVTBP], visų pirma siekiant remti aukšto lygio branduolinės ir radiacinės saugos skatinimą ir veiksmingų ir efektyvių branduolinių medžiagų saugos garantijų taikymą trečiosiose valstybėse, remiantis Bendrijos šių sričių vidaus veikla ir laikantis šio reglamento nuostatų.
1.  Šio reglamento tikslas – papildyti bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje veiksmus, kurie finansuojami pagal [Reglamentą dėl KVTBP], visų pirma siekiant remti aukšto lygio branduolinės ir radiacinės saugos skatinimą ir veiksmingų ir efektyvių branduolinių medžiagų saugos garantijų taikymą trečiosiose valstybėse, remiantis Bendrijos reglamentavimo sistemomis bei geriausia patirtimi ir laikantis šio reglamento nuostatų ir padedant užtikrinti, kad branduolinės medžiagos būtų naudojamos tik civiliniais tikslais ir taip apsaugomi piliečiai ir aplinka. Siekiant šio tikslo, šiuo reglamentu taip pat būtų siekiama padėti trečiųjų valstybių institucijoms įgyvendinti su branduoline veikla susijusį sprendimų priėmimo proceso skaidrumą.
Sąjungos siūlomu bendradarbiavimu branduolinės saugos ir saugos garantijų srityje pagal šį reglamentą nesiekiama skatinti branduolinės energetikos.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  puoselėti veiksmingą branduolinės saugos kultūrą, įgyvendinti aukščiausius branduolinės ir radiacinės saugos standartus ir nuolat gerinti branduolinę saugą;
a)  skatinti veiksmingą branduolinės saugos kultūrą ir valdymą, nuolat gerinti branduolinę saugą ir įgyvendinti aukščiausius branduolinės saugos ir radiacinės saugos standartus, taikomus Bendrijoje ir tarptautiniu mastu vykdant susijusią branduolinę veiklą;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  atsakingai ir saugiai tvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas, nutraukti buvusių branduolinių objektų vietų ir įrenginių eksploatavimą ir juos išvalyti;
b)  atsakingai ir saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, nuo jų susidarymo iki galutinio laidojimo, įskaitant panaudotą branduolinį kurą (t. y. paruošti apdorojimui, apdoroti, perdirbti, saugoti ir utilizuoti), ir saugiai bei veiksmingai nutraukti buvusių branduolinių objektų vietų ir įrenginių eksploatavimą ir juos išvalyti, įskaitant seniau eksploatuotas urano kasyklas arba jūroje nuskendusius radioaktyviuosius objektus ir medžiagas;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  nustatyti veiksmingas ir efektyvias garantijų sistemas.
c)  nustatyti veiksmingas, efektyvias ir skaidrias branduolinių medžiagų saugos garantijas;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  skatinti trečiųjų valstybių valdžios institucijų bendrą skaidrumą ir atvirumą, taip pat viešą informavimą ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, susijusiuose su branduolinių įrenginių sauga ir veiksminga radioaktyvių atliekų tvarkymo praktika, laikantis atitinkamų tarptautinių konvencijų ir priemonių;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)
cb)  naudoti įgyvendinant priemonę sukauptas žinias ir atliekamus veiksmus siekiant padidinti politinę įtaką energetikos ir saugumo srityse veikiančiose tarptautinėse organizacijose.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Įgyvendinant šį reglamentą užtikrinamas nuoseklumas, sinergija ir papildomumas Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [KVTBP], kitų Sąjungos išorės veiksmų programų, kitų atitinkamų Sąjungos politikos sričių ir programų atžvilgiu, taip pat politikos suderinamumas vystymosi labui.
1.  Įgyvendinant šį reglamentą užtikrinamas nuoseklumas, sinergija ir papildomumas Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [KVTBP], kitų Sąjungos išorės veiksmų programų, kitų atitinkamų Sąjungos politikos sričių ir teisės aktų, kaip antai direktyvas 2009/71/Euratomas, 2011/70/Euratomas ir 2013/59/Euratomas, Sąjungos tikslų ir vertybių, taip pat programų, tokių kaip Europos energetikos bendrijos Mokslinių tyrimų ir mokymo programa, kuria papildoma programa „Europos Horizontas“, atžvilgiu, taip pat politikos suderinamumas vystymosi labui.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija savo bendradarbiavimą koordinuoja su trečiosiomis valstybėmis ir su panašių tikslų siekiančiomis tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su TATENA ir EBPO / NEA. Šis koordinavimas Bendrijai ir atitinkamoms organizacijoms padės išvengti su trečiosiomis valstybėmis susijusių veiksmų ir finansavimo dubliavimo. Įgyvendindama šį uždavinį Komisija taip pat įtraukia kompetentingas valstybių narių institucijas ir Europos operatorius taip gerindama Europos patirties branduolinės saugos ir branduolinės saugos garantijų srityje kokybę.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa
Šio reglamento įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 300 mln. EUR dabartinėmis kainomis.
Šio reglamento įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 266 mln. EUR palyginamosiomis kainomis.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa
Asociacijos susitarimai, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais nustatomi teisiškai privalomi santykiai su šalimis partnerėmis, taip pat Europos Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su šalimis partnerėmis išvados, Komisijos komunikatai arba Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendri komunikatai sudaro bendrą šio reglamento įgyvendinimo politikos sistemą.
Bendrijos acquis, susijęs su branduoline sauga ir saugiu panaudoto kuro bei radioaktyvių atliekų tvarkymu, asociacijos susitarimai, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais nustatomi teisiškai privalomi santykiai su šalimis partnerėmis, taip pat Europos Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su šalimis partnerėmis išvados, Komisijos komunikatai arba Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendri komunikatai sudaro bendrą šio reglamento įgyvendinimo politikos sistemą.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
2.  Orientacinėse daugiametėse programose siekiama nustatyti nuoseklią Bendrijos ir atitinkamų trečiųjų valstybių ar regionų bendradarbiavimo sistemą, atitinkančią Bendrijos bendrą tikslą ir taikymo sritį, uždavinius, principus bei politiką ir pagristą 5 straipsnyje nurodyta politikos sistema.
2.  Orientacinėse daugiametėse programose siekiama nustatyti nuoseklią Bendrijos ir atitinkamų trečiųjų valstybių, regionų ar tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo sistemą, atitinkančią Bendrijos bendrą tikslą ir taikymo sritį, uždavinius, principus bei politiką ir pagrįstą 5 straipsnyje nurodyta politikos sistema.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.   Orientacinės daugiametės programos sudaro bendrą bendradarbiavimo pagrindą ir jose nustatomi Bendrijos bendradarbiavimo pagal šį reglamentą tikslai, atsižvelgiant į atitinkamų šalių poreikius, Bendrijos prioritetus, tarptautinę padėtį ir atitinkamų trečiųjų valstybių veiklą. Orientacinėse daugiametėse programose taip pat nurodoma pridėtinė bendradarbiavimo vertė ir kaip išvengti dubliavimosi su kitomis programomis ir iniciatyvomis, visų pirma tomis, kurias vykdo panašių tikslų siekiančios tarptautinės organizacijos ir pagrindiniai paramos teikėjai.
3.   Orientacinės daugiametės programos sudaro bendrą bendradarbiavimo pagrindą ir jose nustatomi Bendrijos bendradarbiavimo pagal šį reglamentą tikslai, atsižvelgiant į atitinkamų šalių poreikius ir aplinkybes, Bendrijos prioritetus, tarptautinę padėtį ir atitinkamų trečiųjų valstybių veiklą. Orientacinėse daugiametėse programose taip pat nurodoma pridėtinė bendradarbiavimo vertė ir kaip išvengti dubliavimosi su kitomis programomis ir iniciatyvomis, visų pirma tomis, kurias vykdo panašių tikslų siekiančios tarptautinės organizacijos ir pagrindiniai paramos teikėjai.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Daugiametėmis orientacinėmis programomis siekiama skatinti valstybes, gaunančias finansinę paramą pagal šį reglamentą, vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš susitarimų su Sąjunga ir iš Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo, įsipareigoti laikytis atitinkamų tarptautinių konvencijų, puoselėti branduolinės saugos ir radiacinės saugos standartus bei įsipareigoti įgyvendinti atitinkamas rekomendacijas ir priemones laikantis aukščiausių skaidrumo ir viešumo standartų.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Orientacinėmis daugiametėmis programomis turėtų būti nustatyta kvalifikuotos ir nepriklausomos priežiūros sistema siekiant padidinti branduolinės saugos lygį valstybėse partnerėse. Į jas galėtų būti įtrauktos nuostatos dėl paramos branduolinės energetikos reguliavimo institucijoms, kai jos atlieka branduolinės energijos įrenginių visapusiškus rizikos ir saugos vertinimus (testavimą nepalankiausiomis sąlygomis), grindžiamos Bendrijos branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų acquis, taip pat dėl tų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rekomendacijų įgyvendinimo ir atitinkamų priemonių taikymo stebėsenos, pavyzdžiui, stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse, potencialiose šalyse kandidatėse ir šalyse, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
5.  Orientacinės daugiametės programos grindžiamos dialogu su šalimis partnerėmis ar regionais partneriais.
5.  Orientacinės daugiametės programos grindžiamos dialogu su šalimis partnerėmis ar regionais partneriais. Rengdama programas ir prieš jas priimdama Komisija turėtų konsultuotis su Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupe (ENSREG) ir, kai tikslinga, su atitinkamomis valstybių narių nacionalinėmis institucijomis.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija priima orientacines daugiametes programas laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Laikydamasi tos pačios procedūros, Komisija patikslina ir prireikus atnaujina tas orientacines programas.
6.  Komisija priima orientacines daugiametes programas laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisija atlieka tų orientacinių programų vidurio laikotarpio peržiūrą laikydamasi tos pačios procedūros ir prireikus jas patikslina ir atnaujina.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  veiksmų planams, atskiroms priemonėms ir rėmimo priemonėms, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas neviršija 10 mln. EUR;
a)  atskiroms priemonėms ir rėmimo priemonėms, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas neviršija 10 mln. EUR;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  išlaidas, susijusias su informacijos teikimu ir komunikacijos veiksmais, įskaitant komunikacijos strategijų rengimą ir institucinį informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus ir jų matomumą.
b)  išlaidas, susijusias su informacijos teikimu ir komunikacijos veiksmais, įskaitant komunikacijos strategijų rengimą ir institucinį informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus, tikslus ir vertybes ir jų matomumą.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis
Tarptautiniam bendradarbiavimui branduolinės saugos srityje taikomi kriterijai
1.   Bendras sutarimas ir trečiosios valstybės ir Bendrijos tarpusavio susitarimas patvirtinamas pateikus Komisijai oficialų prašymą, įpareigojant atitinkamą vyriausybę.
2.   Trečiosios valstybės, pageidaujančios bendradarbiauti su Bendrija, turi būti Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties šalimis ir turėtų turėti joms skirtą šios sutarties papildomą protokolą arba būti pasirašiusios su Tarptautine atominės energijos agentūra susitarimą dėl saugos garantijų, kuris būtų pakankamas siekiant patikimai užtikrinti, kad deklaruota branduolinė medžiaga bus naudojama nenukrypstant nuo taikios branduolinės veiklos ir tai, kad visoje tos valstybės teritorijoje nebūtų nedeklaruotų branduolinių medžiagų ar nebūtų vykdoma nedeklaruota branduolinė veikla. Jos turi visapusiškai laikytis TATENA saugos standartais nustatytų pagrindinių saugos principų ir būti atitinkamų konvencijų, pvz., Branduolinės saugos konvencijos ir Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos, šalys arba būti ėmęsi veiksmų, rodančių tvirtą įsipareigojimą prisijungti prie tų konvencijų. Jeigu aktyviai vykdomas bendradarbiavimas, tas įsipareigojimas vertinamas kiekvienais metais, atsižvelgiant į nacionalines ataskaitas ir kitus dokumentus atitinkamų konvencijų įgyvendinimo klausimais. Tokio įvertinimo pagrindu priimamas sprendimas dėl galimybės tęsti bendradarbiavimą. Avarijos atvejais išimties tvarka tie principai taikomi lanksčiai.
3.   Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatyto bendradarbiavimo tikslų įgyvendinimą ir jį stebėti, atitinkama trečioji valstybė pritaria, kad būtų atliktas taikytų veiksmų vertinimas pagal 2 dalį. Atliekant vertinimą turi būti galima stebėti ir tikrinti, ar laikomasi sutartų tikslų, ir jis gali būti tolesnio Bendrijos įnašo mokėjimo sąlyga.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Stebėsena, ataskaitų teikimas ir vertinimas vykdomi laikantis Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (KVTBP) 31 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių ir 32 bei 36 straipsnių.
1.  Stebėsena, ataskaitų teikimas ir vertinimas vykdomi laikantis Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (KVTBP) 31 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių ir 32 bei 36 straipsnių. Konkretūs vertinimai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (KPTBP) 32 straipsnio 2 dalyje ir susiję branduoline sauga, radiacine sauga ir saugos garantijomis, pasikonsultavus su ENSREG, aptariami Europos tarptautinės branduolinės saugos priemonės bendradarbiavimo komitete ir pateikiami Europos Parlamentui.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  parengtų, priimtų ir (arba) patikslintų teisės ir reglamentuojančio pobūdžio aktų skaičiumi, ir
a)   parengtų, priimtų ir (arba) patikslintų teisės ir reglamentuojančio pobūdžio aktų skaičiumi ir sėkmingu jų įgyvendinimu, taip pat jų poveikiu branduolinės saugos standartams ir saugos garantijoms atitinkamose šalyse, įskaitant poveikį piliečiams ir aplinkai,
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  projektavimo, koncepcijų ar galimybių studijų dėl aukščiausius branduolinės saugos standartus atitinkančių įrenginių įdiegimo skaičiumi.
b)   projektavimo, koncepcijų ar galimybių studijų dėl aukščiausius branduolinės saugos standartus atitinkančių įrenginių įdiegimo skaičiumi ir sėkmingu tų studijų rezultatų įgyvendinimu.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  branduoline sauga, apsauga nuo radiacijos ir veiksmingomis ir efektyviomis saugos garantijų gerinimo priemonėmis, kurios grindžiamos aukščiausiais branduolinės saugos, radiacinės saugos ir branduolinės saugos garantijų standartais, įskaitant tarptautinio tarpusavio vertinimo rezultatus, įgyvendintus branduolinės energetikos objektuose.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)
12a straipsnis
Skaidrumas
Komisija ir su Sąjunga pagal šią priemonę bendradarbiaujančios trečiosios valstybės užtikrina, kad darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų supažindinti su būtina informacija, susijusia su tose trečiosiose valstybėse naudojantis priemone įgyvendintas ir su jų bendrais branduolinės saugos standartais susijusias branduolinės saugos priemonėmis, drauge konkrečiai atsižvelgiant į greta branduolinio įrenginio esančias vietos valdžios institucijas, gyventojus ir suinteresuotuosius subjektus. Tuo įsipareigojimu, be kita ko, užtikrinama, kad kompetentinga reglamentavimo institucija ir licencijos turėtojai teiktų informaciją savo kompetencijos srityse. Informacija visuomenei teikiama laikantis atitinkamų teisė aktų bei tarptautinių dokumentų su sąlyga, kad tai nekeltų pavojaus kitiems atitinkamuose teisės aktuose ir tarptautiniuose dokumentuose pripažintiems viršesniems interesams, pavyzdžiui, saugumui.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika